Publicité

Medeni Kanunda Sayılan Boşanma Nedenleri.pptx

31 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Medeni Kanunda Sayılan Boşanma Nedenleri.pptx

 1. Medeni Kanunda Sayılan Boşanma Nedenleri Jttdıı Medeni Kanunda Sayılan Boşanma Nedenleri Boşanma davası açan eş, kanundaki boşanma nedenlerinden birisine dayanmak zorundadır. Boşanma davası açarken, TMK’da düzenlenen boşanma nedenlerinden hangisine dayanıldığı önemlidir. Çünkü özel boşanma nedenlerinin her birinin kendisine özgü usulü vardır.
 2. Gene Boşanma Sebebi • vsdgdg Genel Boşanma Sebebi Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, genel boşanma nedeni olarak anılır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına, eşin bir çok kusurlu davranışı sebebiyet verebilir.
 3. Genel Boşanma Sebebi Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması * Eşe ve eve karşı ilgisizlik, * Maddi ve manevi sorumlulukların yerine getirilmemesi, * Eşe yönelik hakaret, küfür ve küçük düşürücü sözler, * Aileden ayrı bir hane temin edilmemesi, •Psikolojik şiddet, • Zina olmasa da sadakatsizlik gibi bir çok davranış, evlilik birliğini temelden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir.
 4. Genel Boşanma Sebebi Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasında önemli olan husus; • davalı eşin kusurlu davranışları ile evliliği davacı eş için çekilmez hale getirmesi ve • evlilik birliğinin devamına imkan kalmamasıdır.
 5. Özel Boşanma Sebepleri Özel boşanma nedenlerinin her birisi için kanunda öngörülen şartlar, süreler ve uyulması gereken bir takım usuller vardır. Bu şart ve usullere uymadan, özel boşanma nedenine dayanak açılan boşanma davası reddedilir. Medeni Kanunda sayılan özel boşanma nedenleri; • Zina Nedeniyle Boşanma • Şiddet Nedeniyle Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma) • Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma) • Terk Nedeniyle Boşanma • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma şeklindedir.
 6. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Zina (Aldatma) Zina nedenine dayalı boşanma davasında, davalı eşin başka birisiyle cinsel ilişki yaşadığının kanıtlanması gerekir. Cinsel ilişki boyutunda olmayan aldatma durumunda zina değil, sadakatsizlik nedeniyle genel boşanma sebebine dayalı boşanma davası açılır. Zinaya dayalı boşanma davası açma süresi; • aldatıldığını öğrenmesinden başlayarak altı ay ve • her halde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıldır. Affeden eş, zinaya dayalı boşanma davası açamaz.
 7. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış – Şiddet Şiddete uğrayan, hayatına kastedilen veya onur kırıcı davranışa maruz kalan eş, diğerine karşı boşanma davası açabilir. Bu boşanma nedeni öncelikle fiziksel şiddeti ifade eder. Şiddet nedenine dayalı boşanma davası açma süresi, şiddet eyleminin gerçekleşmesinden itibaren altı aydır. Affeden eş, dava açma hakkını kaybeder.
 8. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Suç işleme nedeniyle boşanma davasının kabulü için, davalı eş hakkında bir ceza mahkemesi kararı olmalıdır. Kanun ayrıca bu suçun küçük düşürücü nitelikte bir suç olmasını aramıştır. Haysiyetsiz hayat sürmek; suç oluşturmayan, ancak toplumun ahlaki değer yargılarına aykırı ve süreklilik arz eden davranışlarda bulunmayı ifade eder. Mesela, sadakatsiz davranışları bir yaşam biçimi haline getirmek, fuhuş yapmak veya yaptırmak, sürekli kumar oynamak, içki içmek, geçimini gayrı meşru yollardan sağlamaya çalışmak gibi.
 9. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Terk Eşlerden biri; • evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya • haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde; • ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve • istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
 10. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Terk Süresi içerisinde ve usulüne uygun terk ihtarnamesi gönderilmiş olması, terk nedenine dayalı boşanma davasının usuli bir şartıdır. Bu şarta uyulmadan terk nedeniyle boşanma davası açılamaz. Eşlerden birisinin ortak evi terk etmesi üzerinden en az dört ay geçtikten sonra diğer eş mahkemeye başvurarak terk eden eşe ihtarname gönderilmesini istemelidir. İhtarnamenin tebliğinden itibaren iki ay içerisinde eve dönmeyen eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Terk ihtarnamesi ile, evi terk eden eşi ortak yaşama davet eden eş, terk öncesi olayları affetmiş sayılır. Terk ihtarnamesi gönderen eş, terk nedeni dışında, ihtarname öncesindeki olaylara dayanarak boşanma davası açamaz.
 11. Zin Ndeniyle Boşanma • dsgsgsg Akıl Hastalığı Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma davası açabilmek için; • hastalık nedeniyle ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelmeli ve • hastalığın geçmesine olanak bulunmamalı, • hastalığın kalıcı olduğu resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmelidir. Akıl hastalığı, aynı zamanda evliliği geçersiz kılan bir mutlak butlan nedenidir. Ancak buna dayanarak evliliğin iptalini talep edebilmek için evlilik akdinin yapılması sırasında akıl hastalığının mevcut olması gerekir. Evlilik birliğinin kurulması sırasında mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkan akıl hastalığı evliliğin iptali değil, ancak boşanma nedeni olabilir.
Publicité