Publicité

Microsoft BI Sumery

17 Oct 2016
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
Prochain SlideShare
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Microsoft BI Sumery

  1. ‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬ :‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245 :‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com ‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI ‫می‬‫بهره‬‫آن‬‫نهایت‬‫از‬‫که‬‫هنگامی‬.‫است‬‫جهان‬‫کردن‬‫متحول‬‫حال‬‫در‬‫داده‬‫نیروی‬‫سخت‬‫است‬‫قادر‬‫گیریم‬‫محاسبات‬‫رقابتی‬‫فضای‬‫در‬‫و‬‫کند‬‫حل‬‫را‬‫ما‬‫مسائل‬‫ترین‬ ‫فرصت‬‫و‬‫بزند‬‫بهم‬‫را‬‫برداری‬‫بهره‬‫مسئول‬‫که‬ ‫کسانی‬.‫بیافریند‬‫جدید‬ ‫تجاری‬‫های‬‫از‬‫فرصت‬‫شده‬‫ایجاد‬‫های‬‫با‬‫داده‬‫هستند‬‫ها‬‫اطرا‬‫محیط‬‫ف‬‫را‬‫تغییر‬ ‫درحال‬‫می‬‫یابند‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫خواسته‬‫ها‬‫م‬‫ی‬‫شود‬ ‫بیش‬ ‫کارهای‬ ‫کمتر‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫تا‬‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫تری‬‫تکنولوژی‬‫حصول‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫تجاری‬ ‫نتایج‬‫به‬ ‫بهتر‬‫گیرند‬ ‫کار‬‫بگردند‬ ‫قطعیت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬. SQL Server 2016‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ضروری‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫رو‬ ‫ها‬‫قطعیت‬ ‫از‬ ‫سازد‬‫بهره‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫بگیرند‬‫داده‬ ‫با‬،‫خود‬ ‫های‬‫فرصت‬‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬.‫کنند‬‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫داده‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫شما‬‫ارزش‬‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫آفرینی‬‫داده‬ ‫داشتن‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫تضمین‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫رمز‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫های‬‫شما‬ ‫اند‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫ذهنی‬ ‫با‬ ‫آرام‬‫مطمئ‬ ‫و‬‫ن‬‫مقیاس‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫درحال‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫تر‬‫کارایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیر‬‫مناسب‬‫باالترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خود‬ ‫سطح‬‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬‫گزارش‬ ،‫بدهد‬ ‫تازه‬ ‫جانی‬ ‫شما‬ ‫های‬‫بصری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫موبایل‬ ‫روی‬ ‫مهیج‬ ‫های‬‫سازی‬‫شگفت‬ ‫های‬‫ارائ‬ ‫انگیز‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫ه‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫بینش‬ ‫یک‬ ‫درنهایت‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کسانی‬ ‫دستان‬ ‫در‬ ‫ها‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫ابزار‬ ‫باشید‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شما‬ ‫به‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫کمک‬‫می‬‫آنچه‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫ر‬ ‫چه‬‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫ا‬.‫نمایید‬ ‫پیشبینی‬‫می‬ ‫شما‬‫توانید‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیشبینی‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫ها‬ ‫مشت‬ ‫رفتار‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫فروش‬ ،‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫میزان‬‫انعطاف‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫پیشبینی‬ ‫را‬ ‫ریان‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ،‫پذیر‬‫داده‬ ‫که‬ ‫گیرید‬‫قرار‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬‫قدیمی‬ ‫های‬‫چگونه‬.‫شوند‬ ‫مدیریت‬‫امکان‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫ارتقای‬‫آسان‬‫به‬‫آخرین‬‫نسخه‬SQL Server‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزار‬Data Migration Assistant‫وجود‬‫دارد‬. 1.The Structure of reports ‫گزارش‬ ‫طراحی‬‫تکنولوژی‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بازنگری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬‫های‬HTML5‫می‬ ‫استفاده‬‫گزارش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫برد‬‫مرورگرهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مدرن‬‫های‬‫تلفن‬‫به‬ ‫همراه‬‫عالوه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫راحتی‬‫گزارش‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬‫های‬‫غنی‬ ‫بصری‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجاری‬ ‫های‬‫گرافیکی‬ ‫پیشرفته‬‫گوشی‬ ‫روی‬‫های‬ ‫سایزی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬‫دارد‬ ‫وجود‬‫اپ‬ ‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫های‬BI‫سیستم‬ ‫برای‬‫عامل‬( ‫مختلف‬ ‫های‬Android, IOS, Windows Phone‫ارائه‬ ).‫است‬ ‫شده‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫در‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ 2.PolyBase ‫نظیر‬ ‫اصطالحاتی‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ً ‫احتماال‬BigData‫یا‬ ‫و‬Hadoop‫شن‬ ‫را‬‫یده‬‫ایم‬.Hadoop‫دیتا‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫راه‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫مایکروسافت‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫افزونه‬ ‫در‬2015‫مبحث‬ ‫برای‬Data Warehouse‫کرد‬ ‫منتشر‬Polybase‫به‬ ‫اتصال‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫که‬Hadoop‫و‬Azure Blob Storage‫می‬،‫بود‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬Polybase‫م‬ ‫که‬ ‫محصولی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫توانید‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬. 3.R Services ‫در‬‫فضای‬‫تصمیم‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گیری‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫روزافزون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫به‬ ‫ها‬‫های‬ ‫نرم‬ ‫سرراختن‬ ‫برای‬ ‫پیشرررفته‬‫قوی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هسررتند‬ ‫قدرتمندتر‬ ‫افزارهای‬‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫زبان‬ ،‫باز‬R‫محدودیت‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫اسررت‬‫اسررتفاده‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫دارد؛‬ ‫هایی‬ ‫می‬‫داده‬ ،‫کند‬‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫رم‬ ‫در‬ ‫باید‬ ً ‫تماما‬ ‫ها‬‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫یکپارچه‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫سازی‬‫داده‬ ‫حجم‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫دیگر‬ ‫افزارهای‬‫بیش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معضل‬ ‫این‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شدیدتر‬ ‫و‬ ‫تر‬.‫دهد‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫همچنین‬‫موتور‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫های‬R‫ریسک‬.‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
  2. ‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬ :‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245 :‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com ‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI SQL Server 2016‫برای‬ ‫که‬ ‫ری‬‫ر‬‫ررویس‬‫ر‬‫س‬ ‫با‬R.‫رت‬‫ر‬‫اس‬ ‫کرده‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬‫هم‬‫چنین‬‫داده‬ ‫پرکاربرد‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫موازی‬ ‫رورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاوی‬ ‫پیاده‬‫سرو‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫سازی‬‫یس‬R‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫کنار‬SQL Server‫تأم‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ین‬‫اسکر‬ ‫و‬ ‫شده‬‫یپت‬‫های‬‫زبان‬R‫تمام‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫اجرا‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫پیاده‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫می‬ ‫سازی‬‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نکند‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تغییری‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫های‬R.‫ببرد‬ ‫بهره‬ 4.SQL Server Analysis Services ‫آیا‬‫داده‬ ‫انبار‬ ‫این‬ ‫شت‬‫نگا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫عملیاتی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫تبدیل‬ ‫فرایند‬‫به‬‫مدل‬Tabular‫یا‬Multidimensional‫ست؟‬‫ا‬ ‫گرفته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬‫آیا‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییرات‬ ‫چرخه‬ ‫وارد‬ ‫کندی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬BI‫می‬‫شود؟‬ ‫راه‬ ‫مایکروسافت‬‫بی‬ ‫حل‬‫نظیر‬DirectQuert.‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬SSAS‫می‬ ‫ایجاد‬‫داده‬ ‫درخواست‬ ‫هنگام‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬‫برای‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬‫کوئری‬ ،‫گیری‬‫به‬ ‫ها‬‫زبان‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫صررورت‬DAX‫به‬SQL‫می‬ ‫تبدیل‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫روی‬ ‫مسررتقیم‬ ‫و‬ ‫شررود‬‫می‬ ‫جرا‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شرروند‬‫بی‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫همیشرره‬‫درنگ‬‫در‬‫ابزارهای‬ ‫گزارش‬‫پررنگ‬ ‫زمانی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ .‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫تر‬‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نیاز‬‫ی‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫به‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫کدهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫نیست‬.‫امکاناتی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫که‬SSAS‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫ق‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ابلیت‬‫آن‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫اعتناست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کند‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫ها‬ 5.Warehouse performance (In-Memory Columnstore Index) ‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ٔ‫انبارداده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫العاده‬ ‫خارق‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ستونی‬ ‫ایندکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫درآن‬ ‫گیری‬In-Memory‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫کمترین‬ ‫بدون‬‫افزارهای‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫توانید‬‫تا‬ ‫را‬ ‫گیری‬30‫داده‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افرایش‬ ‫برابر‬‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬10‫فشر‬ ‫برابر‬.‫نمایید‬ ‫ده‬ 6.In-Memory OLTP ‫در‬‫فضای‬‫سازمان‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫بینشی‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫ولی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬‫عملیاتی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫زمان‬ ‫انبارداده‬ ‫به‬‫داده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫اسررت‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫بر‬‫قدی‬ ‫چندروز‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫فاصررله‬ ‫با‬ ‫شررده‬ ‫منتقل‬ ‫های‬‫می‬‫داده‬ ‫از‬ ‫تر‬‫آخرین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫امروزی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسررب‬ .‫هسررتند‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫داده‬.‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫معطلی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬SQL Server 2016‫تکنیک‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫های‬In-Memory‫ایندکس‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ررتونی‬‫ر‬‫س‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬‫های‬ ‫پایگا‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫موردنیاز‬‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫ه‬‫تأث‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫ها‬‫یر‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تراکنشی‬ ‫عملیات‬ ‫روی‬.‫کند‬ 7.Always On High Availability‫می‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬‫بانک‬ ‫دهد‬‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬.‫می‬ ‫شما‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫در‬‫چندین‬ ‫تا‬ ‫توانید‬Replica‫فت‬ ُ‫(ج‬ ‫جفت‬ .‫ررید‬‫ر‬‫باش‬ ‫ررته‬‫ر‬‫داش‬ )‫ثانویه‬‫می‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬‫توان‬‫ند‬‫ررورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫ررلی‬‫ر‬‫اص‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬Synchronous‫و‬Asynchronous.‫نمایند‬ ‫دریافت‬‫از‬ ‫ررتیبان‬‫ر‬‫پش‬ ‫ررخه‬‫ر‬‫نس‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ Secondary Replica‫ها‬‫نیز‬.‫دارد‬ ‫وجود‬
Publicité