SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
Télécharger pour lire hors ligne
‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬
:‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245
:‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com
‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI
‫می‬‫بهره‬‫آن‬‫نهایت‬‫از‬‫که‬‫هنگامی‬.‫است‬‫جهان‬‫کردن‬‫متحول‬‫حال‬‫در‬‫داده‬‫نیروی‬‫سخت‬‫است‬‫قادر‬‫گیریم‬‫محاسبات‬‫رقابتی‬‫فضای‬‫در‬‫و‬‫کند‬‫حل‬‫را‬‫ما‬‫مسائل‬‫ترین‬
‫فرصت‬‫و‬‫بزند‬‫بهم‬‫را‬‫برداری‬‫بهره‬‫مسئول‬‫که‬ ‫کسانی‬.‫بیافریند‬‫جدید‬ ‫تجاری‬‫های‬‫از‬‫فرصت‬‫شده‬‫ایجاد‬‫های‬‫با‬‫داده‬‫هستند‬‫ها‬‫اطرا‬‫محیط‬‫ف‬‫را‬‫تغییر‬ ‫درحال‬‫می‬‫یابند‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫خواسته‬‫ها‬‫م‬‫ی‬‫شود‬
‫بیش‬ ‫کارهای‬ ‫کمتر‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫تا‬‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫تری‬‫تکنولوژی‬‫حصول‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫تجاری‬ ‫نتایج‬‫به‬ ‫بهتر‬‫گیرند‬ ‫کار‬‫بگردند‬ ‫قطعیت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬.
SQL Server 2016‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ضروری‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫رو‬ ‫ها‬‫قطعیت‬ ‫از‬ ‫سازد‬‫بهره‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫بگیرند‬‫داده‬ ‫با‬،‫خود‬ ‫های‬‫فرصت‬‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫ایجاد‬.‫کنند‬‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫داده‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫شما‬‫ارزش‬‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫آفرینی‬‫داده‬ ‫داشتن‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫تضمین‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫رمز‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫های‬‫شما‬ ‫اند‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫ذهنی‬ ‫با‬
‫آرام‬‫مطمئ‬ ‫و‬‫ن‬‫مقیاس‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫درحال‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫تر‬‫کارایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیر‬‫مناسب‬‫باالترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خود‬ ‫سطح‬‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬‫گزارش‬ ،‫بدهد‬ ‫تازه‬ ‫جانی‬ ‫شما‬ ‫های‬‫بصری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫موبایل‬ ‫روی‬ ‫مهیج‬ ‫های‬‫سازی‬‫شگفت‬ ‫های‬‫ارائ‬ ‫انگیز‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫ه‬
‫داده‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫بینش‬ ‫یک‬ ‫درنهایت‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کسانی‬ ‫دستان‬ ‫در‬ ‫ها‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫ابزار‬ ‫باشید‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شما‬ ‫به‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫کمک‬‫می‬‫آنچه‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫کند‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫ر‬ ‫چه‬‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫ا‬.‫نمایید‬ ‫پیشبینی‬‫می‬ ‫شما‬‫توانید‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیشبینی‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫ها‬
‫مشت‬ ‫رفتار‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫فروش‬ ،‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫میزان‬‫انعطاف‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫پیشبینی‬ ‫را‬ ‫ریان‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ،‫پذیر‬‫داده‬ ‫که‬ ‫گیرید‬‫قرار‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫داده‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬‫قدیمی‬ ‫های‬‫چگونه‬.‫شوند‬ ‫مدیریت‬‫امکان‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫ارتقای‬‫آسان‬‫به‬‫آخرین‬‫نسخه‬SQL Server‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزار‬Data Migration Assistant‫وجود‬‫دارد‬.
1.The Structure of reports
‫گزارش‬ ‫طراحی‬‫تکنولوژی‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بازنگری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬‫های‬HTML5‫می‬ ‫استفاده‬‫گزارش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫برد‬‫مرورگرهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مدرن‬‫های‬‫تلفن‬‫به‬ ‫همراه‬‫عالوه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫راحتی‬‫گزارش‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬‫های‬‫غنی‬ ‫بصری‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجاری‬ ‫های‬‫گرافیکی‬ ‫پیشرفته‬‫گوشی‬ ‫روی‬‫های‬
‫سایزی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬‫دارد‬ ‫وجود‬‫اپ‬ ‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫های‬BI‫سیستم‬ ‫برای‬‫عامل‬( ‫مختلف‬ ‫های‬Android, IOS, Windows Phone‫ارائه‬ ).‫است‬ ‫شده‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫در‬ ‫ها‬
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬
2.PolyBase
‫نظیر‬ ‫اصطالحاتی‬ ‫روزها‬ ‫این‬
ً
‫احتماال‬BigData‫یا‬ ‫و‬Hadoop‫شن‬ ‫را‬‫یده‬‫ایم‬.Hadoop‫دیتا‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫راه‬ ‫یک‬.‫است‬
‫مایکروسافت‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫افزونه‬ ‫در‬2015‫مبحث‬ ‫برای‬Data Warehouse‫کرد‬ ‫منتشر‬Polybase‫به‬ ‫اتصال‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫که‬Hadoop‫و‬Azure Blob Storage‫می‬،‫بود‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫باشد‬
‫مایکروسافت‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬Polybase‫م‬ ‫که‬ ‫محصولی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫توانید‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬.
3.R Services
‫در‬‫فضای‬‫تصمیم‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گیری‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫روزافزون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫به‬ ‫ها‬‫های‬
‫نرم‬ ‫سرراختن‬ ‫برای‬ ‫پیشرررفته‬‫قوی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هسررتند‬ ‫قدرتمندتر‬ ‫افزارهای‬‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫زبان‬ ،‫باز‬R‫محدودیت‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫اسررت‬‫اسررتفاده‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫دارد؛‬ ‫هایی‬
‫می‬‫داده‬ ،‫کند‬‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫رم‬ ‫در‬ ‫باید‬
ً
‫تماما‬ ‫ها‬‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫یکپارچه‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫سازی‬‫داده‬ ‫حجم‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫دیگر‬ ‫افزارهای‬‫بیش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معضل‬ ‫این‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شدیدتر‬ ‫و‬ ‫تر‬.‫دهد‬
‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫همچنین‬‫موتور‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫های‬R‫ریسک‬.‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬
:‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245
:‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com
‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI
SQL Server 2016‫برای‬ ‫که‬ ‫ری‬‫ر‬‫ررویس‬‫ر‬‫س‬ ‫با‬R.‫رت‬‫ر‬‫اس‬ ‫کرده‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬‫هم‬‫چنین‬‫داده‬ ‫پرکاربرد‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫موازی‬ ‫رورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاوی‬
‫پیاده‬‫سرو‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫سازی‬‫یس‬R‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫کنار‬SQL Server‫تأم‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ین‬‫اسکر‬ ‫و‬ ‫شده‬‫یپت‬‫های‬‫زبان‬R‫تمام‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫اجرا‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬
‫پیاده‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫می‬ ‫سازی‬‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نکند‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تغییری‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫های‬R.‫ببرد‬ ‫بهره‬
4.SQL Server Analysis Services
‫آیا‬‫داده‬ ‫انبار‬ ‫این‬ ‫شت‬‫نگا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫عملیاتی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫تبدیل‬ ‫فرایند‬‫به‬‫مدل‬Tabular‫یا‬Multidimensional‫ست؟‬‫ا‬ ‫گرفته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬‫آیا‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییرات‬
‫چرخه‬ ‫وارد‬ ‫کندی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬BI‫می‬‫شود؟‬
‫راه‬ ‫مایکروسافت‬‫بی‬ ‫حل‬‫نظیر‬DirectQuert.‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬SSAS‫می‬ ‫ایجاد‬‫داده‬ ‫درخواست‬ ‫هنگام‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬‫برای‬ ‫ها‬
‫گزارش‬‫کوئری‬ ،‫گیری‬‫به‬ ‫ها‬‫زبان‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫صررورت‬DAX‫به‬SQL‫می‬ ‫تبدیل‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫روی‬ ‫مسررتقیم‬ ‫و‬ ‫شررود‬‫می‬ ‫جرا‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شرروند‬‫بی‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫همیشرره‬‫درنگ‬‫در‬‫ابزارهای‬
‫گزارش‬‫پررنگ‬ ‫زمانی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ .‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫تر‬‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نیاز‬‫ی‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫به‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫کدهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫نیست‬.‫امکاناتی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬
‫که‬SSAS‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫ق‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ابلیت‬‫آن‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫اعتناست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کند‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫ها‬
5.Warehouse performance (In-Memory Columnstore Index)
‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ٔ‫انبارداده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫العاده‬ ‫خارق‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ستونی‬ ‫ایندکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫درآن‬ ‫گیری‬In-Memory‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫کمترین‬ ‫بدون‬‫افزارهای‬
‫می‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫توانید‬‫تا‬ ‫را‬ ‫گیری‬30‫داده‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افرایش‬ ‫برابر‬‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬10‫فشر‬ ‫برابر‬.‫نمایید‬ ‫ده‬
6.In-Memory OLTP
‫در‬‫فضای‬‫سازمان‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫بینشی‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫ولی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬‫عملیاتی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫زمان‬ ‫انبارداده‬ ‫به‬‫داده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫اسررت‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫بر‬‫قدی‬ ‫چندروز‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫فاصررله‬ ‫با‬ ‫شررده‬ ‫منتقل‬ ‫های‬‫می‬‫داده‬ ‫از‬ ‫تر‬‫آخرین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫امروزی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسررب‬ .‫هسررتند‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬
‫داده‬.‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫معطلی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬SQL Server 2016‫تکنیک‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫های‬In-Memory‫ایندکس‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ررتونی‬‫ر‬‫س‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬‫های‬
‫پایگا‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫موردنیاز‬‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫ه‬‫تأث‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫ها‬‫یر‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تراکنشی‬ ‫عملیات‬ ‫روی‬.‫کند‬
7.Always On
High Availability‫می‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬‫بانک‬ ‫دهد‬‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬.‫می‬ ‫شما‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫در‬‫چندین‬ ‫تا‬ ‫توانید‬Replica‫فت‬ ُ‫(ج‬
‫جفت‬ .‫ررید‬‫ر‬‫باش‬ ‫ررته‬‫ر‬‫داش‬ )‫ثانویه‬‫می‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬‫توان‬‫ند‬‫ررورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫ررلی‬‫ر‬‫اص‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬Synchronous‫و‬Asynchronous.‫نمایند‬ ‫دریافت‬‫از‬ ‫ررتیبان‬‫ر‬‫پش‬ ‫ررخه‬‫ر‬‫نس‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
Secondary Replica‫ها‬‫نیز‬.‫دارد‬ ‫وجود‬

Contenu connexe

Similaire à Microsoft BI Sumery

RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)

Similaire à Microsoft BI Sumery (20)

It tools in crm
It  tools in crmIt  tools in crm
It tools in crm
 
Big Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing Environments
 
Proxmox
ProxmoxProxmox
Proxmox
 
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
 
Big data ppt
Big data  pptBig data  ppt
Big data ppt
 
ESB
ESBESB
ESB
 
Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
 
Blockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partly
 
ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
Bi and data mining with Oracle
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
 
It tools in crm
It  tools in crmIt  tools in crm
It tools in crm
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
GpuInCloud
GpuInCloudGpuInCloud
GpuInCloud
 
OBIEE Sumery
OBIEE SumeryOBIEE Sumery
OBIEE Sumery
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
 

Microsoft BI Sumery

  • 1. ‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬ :‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245 :‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com ‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI ‫می‬‫بهره‬‫آن‬‫نهایت‬‫از‬‫که‬‫هنگامی‬.‫است‬‫جهان‬‫کردن‬‫متحول‬‫حال‬‫در‬‫داده‬‫نیروی‬‫سخت‬‫است‬‫قادر‬‫گیریم‬‫محاسبات‬‫رقابتی‬‫فضای‬‫در‬‫و‬‫کند‬‫حل‬‫را‬‫ما‬‫مسائل‬‫ترین‬ ‫فرصت‬‫و‬‫بزند‬‫بهم‬‫را‬‫برداری‬‫بهره‬‫مسئول‬‫که‬ ‫کسانی‬.‫بیافریند‬‫جدید‬ ‫تجاری‬‫های‬‫از‬‫فرصت‬‫شده‬‫ایجاد‬‫های‬‫با‬‫داده‬‫هستند‬‫ها‬‫اطرا‬‫محیط‬‫ف‬‫را‬‫تغییر‬ ‫درحال‬‫می‬‫یابند‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫خواسته‬‫ها‬‫م‬‫ی‬‫شود‬ ‫بیش‬ ‫کارهای‬ ‫کمتر‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫تا‬‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫تری‬‫تکنولوژی‬‫حصول‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫تجاری‬ ‫نتایج‬‫به‬ ‫بهتر‬‫گیرند‬ ‫کار‬‫بگردند‬ ‫قطعیت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬. SQL Server 2016‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ضروری‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫رو‬ ‫ها‬‫قطعیت‬ ‫از‬ ‫سازد‬‫بهره‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫بگیرند‬‫داده‬ ‫با‬،‫خود‬ ‫های‬‫فرصت‬‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬.‫کنند‬‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫داده‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫شما‬‫ارزش‬‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫آفرینی‬‫داده‬ ‫داشتن‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫تضمین‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫رمز‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫های‬‫شما‬ ‫اند‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫ذهنی‬ ‫با‬ ‫آرام‬‫مطمئ‬ ‫و‬‫ن‬‫مقیاس‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫درحال‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫تر‬‫کارایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیر‬‫مناسب‬‫باالترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خود‬ ‫سطح‬‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬‫گزارش‬ ،‫بدهد‬ ‫تازه‬ ‫جانی‬ ‫شما‬ ‫های‬‫بصری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫موبایل‬ ‫روی‬ ‫مهیج‬ ‫های‬‫سازی‬‫شگفت‬ ‫های‬‫ارائ‬ ‫انگیز‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫ه‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫بینش‬ ‫یک‬ ‫درنهایت‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کسانی‬ ‫دستان‬ ‫در‬ ‫ها‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫ابزار‬ ‫باشید‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شما‬ ‫به‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫کمک‬‫می‬‫آنچه‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫ر‬ ‫چه‬‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫ا‬.‫نمایید‬ ‫پیشبینی‬‫می‬ ‫شما‬‫توانید‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیشبینی‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫ها‬ ‫مشت‬ ‫رفتار‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫فروش‬ ،‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫میزان‬‫انعطاف‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫پیشبینی‬ ‫را‬ ‫ریان‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ،‫پذیر‬‫داده‬ ‫که‬ ‫گیرید‬‫قرار‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬‫قدیمی‬ ‫های‬‫چگونه‬.‫شوند‬ ‫مدیریت‬‫امکان‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫ارتقای‬‫آسان‬‫به‬‫آخرین‬‫نسخه‬SQL Server‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزار‬Data Migration Assistant‫وجود‬‫دارد‬. 1.The Structure of reports ‫گزارش‬ ‫طراحی‬‫تکنولوژی‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بازنگری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬‫های‬HTML5‫می‬ ‫استفاده‬‫گزارش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫برد‬‫مرورگرهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مدرن‬‫های‬‫تلفن‬‫به‬ ‫همراه‬‫عالوه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫راحتی‬‫گزارش‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬‫های‬‫غنی‬ ‫بصری‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجاری‬ ‫های‬‫گرافیکی‬ ‫پیشرفته‬‫گوشی‬ ‫روی‬‫های‬ ‫سایزی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬‫دارد‬ ‫وجود‬‫اپ‬ ‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫های‬BI‫سیستم‬ ‫برای‬‫عامل‬( ‫مختلف‬ ‫های‬Android, IOS, Windows Phone‫ارائه‬ ).‫است‬ ‫شده‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫در‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ 2.PolyBase ‫نظیر‬ ‫اصطالحاتی‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ً ‫احتماال‬BigData‫یا‬ ‫و‬Hadoop‫شن‬ ‫را‬‫یده‬‫ایم‬.Hadoop‫دیتا‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫راه‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫مایکروسافت‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫افزونه‬ ‫در‬2015‫مبحث‬ ‫برای‬Data Warehouse‫کرد‬ ‫منتشر‬Polybase‫به‬ ‫اتصال‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫که‬Hadoop‫و‬Azure Blob Storage‫می‬،‫بود‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬Polybase‫م‬ ‫که‬ ‫محصولی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫توانید‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬. 3.R Services ‫در‬‫فضای‬‫تصمیم‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گیری‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫روزافزون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫به‬ ‫ها‬‫های‬ ‫نرم‬ ‫سرراختن‬ ‫برای‬ ‫پیشرررفته‬‫قوی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هسررتند‬ ‫قدرتمندتر‬ ‫افزارهای‬‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫زبان‬ ،‫باز‬R‫محدودیت‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫اسررت‬‫اسررتفاده‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫دارد؛‬ ‫هایی‬ ‫می‬‫داده‬ ،‫کند‬‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫رم‬ ‫در‬ ‫باید‬ ً ‫تماما‬ ‫ها‬‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫یکپارچه‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫سازی‬‫داده‬ ‫حجم‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫دیگر‬ ‫افزارهای‬‫بیش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معضل‬ ‫این‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شدیدتر‬ ‫و‬ ‫تر‬.‫دهد‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫همچنین‬‫موتور‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫های‬R‫ریسک‬.‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
  • 2. ‫شرکت‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫نفیس‬ ‫پرداز‬ ‫فکر‬ :‫نشانی‬،‫عضدی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫زند‬ ‫کریمخان‬ ‫خیابان‬‫پالک‬ ،‫پازند‬ ‫کوچه‬1‫واحد‬ ،5:‫تلفن‬88931628-88928391-88902377:‫فکس‬89785245 :‫وبسایت‬www.NafisBI.com:‫ایمیل‬info@NafisBI.com ‫قابلیت‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬‫ابزار‬‫تجاری‬ ‫هوش‬‫مایکروسافت‬Microsoft BI SQL Server 2016‫برای‬ ‫که‬ ‫ری‬‫ر‬‫ررویس‬‫ر‬‫س‬ ‫با‬R.‫رت‬‫ر‬‫اس‬ ‫کرده‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬‫هم‬‫چنین‬‫داده‬ ‫پرکاربرد‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫موازی‬ ‫رورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاوی‬ ‫پیاده‬‫سرو‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫سازی‬‫یس‬R‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫کنار‬SQL Server‫تأم‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ین‬‫اسکر‬ ‫و‬ ‫شده‬‫یپت‬‫های‬‫زبان‬R‫تمام‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫اجرا‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫پیاده‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫می‬ ‫سازی‬‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نکند‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تغییری‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫های‬R.‫ببرد‬ ‫بهره‬ 4.SQL Server Analysis Services ‫آیا‬‫داده‬ ‫انبار‬ ‫این‬ ‫شت‬‫نگا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫عملیاتی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫تبدیل‬ ‫فرایند‬‫به‬‫مدل‬Tabular‫یا‬Multidimensional‫ست؟‬‫ا‬ ‫گرفته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬‫آیا‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییرات‬ ‫چرخه‬ ‫وارد‬ ‫کندی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬BI‫می‬‫شود؟‬ ‫راه‬ ‫مایکروسافت‬‫بی‬ ‫حل‬‫نظیر‬DirectQuert.‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬SSAS‫می‬ ‫ایجاد‬‫داده‬ ‫درخواست‬ ‫هنگام‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬‫برای‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬‫کوئری‬ ،‫گیری‬‫به‬ ‫ها‬‫زبان‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫صررورت‬DAX‫به‬SQL‫می‬ ‫تبدیل‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫انبار‬ ‫روی‬ ‫مسررتقیم‬ ‫و‬ ‫شررود‬‫می‬ ‫جرا‬‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شرروند‬‫بی‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫همیشرره‬‫درنگ‬‫در‬‫ابزارهای‬ ‫گزارش‬‫پررنگ‬ ‫زمانی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ .‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫گیری‬‫می‬ ‫تر‬‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نیاز‬‫ی‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫به‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫کدهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫نیست‬.‫امکاناتی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫که‬SSAS‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫ق‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ابلیت‬‫آن‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫اعتناست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کند‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫ها‬ 5.Warehouse performance (In-Memory Columnstore Index) ‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ٔ‫انبارداده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫العاده‬ ‫خارق‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ستونی‬ ‫ایندکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫درآن‬ ‫گیری‬In-Memory‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫کمترین‬ ‫بدون‬‫افزارهای‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬‫گزارش‬ ‫سرعت‬ ‫توانید‬‫تا‬ ‫را‬ ‫گیری‬30‫داده‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افرایش‬ ‫برابر‬‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬10‫فشر‬ ‫برابر‬.‫نمایید‬ ‫ده‬ 6.In-Memory OLTP ‫در‬‫فضای‬‫سازمان‬ ،‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫داده‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫بینشی‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫ولی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬‫عملیاتی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫زمان‬ ‫انبارداده‬ ‫به‬‫داده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫اسررت‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫بر‬‫قدی‬ ‫چندروز‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫فاصررله‬ ‫با‬ ‫شررده‬ ‫منتقل‬ ‫های‬‫می‬‫داده‬ ‫از‬ ‫تر‬‫آخرین‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫امروزی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسررب‬ .‫هسررتند‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫داده‬.‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫معطلی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬SQL Server 2016‫تکنیک‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫های‬In-Memory‫ایندکس‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ررتونی‬‫ر‬‫س‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کند‬‫های‬ ‫پایگا‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫موردنیاز‬‫داده‬ ‫جابجایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫ه‬‫تأث‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫ها‬‫یر‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تراکنشی‬ ‫عملیات‬ ‫روی‬.‫کند‬ 7.Always On High Availability‫می‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬‫بانک‬ ‫دهد‬‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬.‫می‬ ‫شما‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫در‬‫چندین‬ ‫تا‬ ‫توانید‬Replica‫فت‬ ُ‫(ج‬ ‫جفت‬ .‫ررید‬‫ر‬‫باش‬ ‫ررته‬‫ر‬‫داش‬ )‫ثانویه‬‫می‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬‫توان‬‫ند‬‫ررورت‬‫ر‬‫ص‬ ‫به‬ ‫ررلی‬‫ر‬‫اص‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬Synchronous‫و‬Asynchronous.‫نمایند‬ ‫دریافت‬‫از‬ ‫ررتیبان‬‫ر‬‫پش‬ ‫ررخه‬‫ر‬‫نس‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ Secondary Replica‫ها‬‫نیز‬.‫دارد‬ ‫وجود‬