ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

R
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
Ano ang iyong masasabi
sa mga sumusunod na
konsepto?
• Hilig
• Talento
• Pagpapasiya
• Birtud
• Hirarkiya ng
Pagpapahalaga
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
• Natutukoy ang mga gawain o karanasan
sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral
o may positibong impluwensiya sa sarili.
• Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng
bawat kasapi ng pamilya sa loob ng
• Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan
tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
A N G A K I N G P A M I L Y A
Ro s a r i o
J u l i e Ann F.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
1. Anong mga katangian ng isang pamilya
ang isinasabuhay sa tula?
ang mga gampanin
ang
ang
isinasabuhay
mga gampanin
ng mga
sa tula?
ng mga
2. Ano-ano
magulang
Ano-ano
anak?
P a n g k a t a n g g a w a i n
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat I
• Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng
mga larawang maaaring magamit sa
paglalarawan ng inyong pamilya.
Pangkat II
• Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting
naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag
ang kaugnayan nito.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat III
• Sumulat ng dalawang saknong na tulang
naglalarawan sa inyong pamilya.
Pangkat IV
• Lumikha ng isang maikling dula ng
paglalarawan ng inyong pamilya.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
1. Anong isang salita ang maaari mong
gamiting paglalarawan sa pamilya?
Bakit mo napili ang salitang ito?
2. Anong karanasan sa pamilya ang
nagbunsod sa iyo upang magkaroon
ng ganitong pananaw tungkol sa
pamilya?
3. Anong mahalagang mensahe ang
nais mong ipaabot sa iyong sariling
pamilya?
Ang Gampanin ng Bawat Pamilya
G A W A I N 1 :
P A N U T O :
Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi
ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga
kasapi ng pamilya at sa pamayanan.
P A M A M A R A A N:
1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na
nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.
2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang
kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat
kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang
kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng
pamilya o sa buong pamilya.
3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at
ang iyong sarili.
4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o
kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa.
5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring
naganap sa iyong ginawang pagbabahagi.
6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong:
a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain?
Ipaliwanag.
b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya
ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag.
c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat
kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya?
d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana
mo sa iyong pamilya?
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
1. Ano ang
nakaraang
iyong nahinuha sa
gawain tungkol sa iyong
pamilya?
2. Anong isang salita ang maglalarawan
sa iyong pamilya? Ipaliwanag.
3. Bakit mahalagang magampanan ng
pamilya
bawat miyembro ng iyong
ang kanilang kontribusyon o
gampanin?
Bilang isang anak na
bahagi ng isang pamilya,
magtala ng limang
gampanin o kontribusyon
sa loob ng iyong tahanan
na lubos na nakatutulong
upang mas mapalago ang
samahan ng iyong
pamilya.
Ang pamilya ay binubuo ng
isang lipunan na
magkakasama at
pinamamahalaan ng ama’t
ina na siya ring gumgabay sa
mga anak. Ang bawat kasapi
ng pamilya ay may mga
bahaging ginagampanan na
makatutulonhg upang
mapalago at mapanatiling
matatag ang kanilang
samahan
• Magdala ng larawan ng pamilya.
• Magdala ng gamit pang-sining katulad ng
crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper
at glue.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
• Ito ay maituturing na grupo ng mga
tao, maaring magkadugo man o
hindi.
• Ang pamilya ay ang pinakamaliit at
pangunahing yunit ng lipunan.
• Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa
isang tahanan.
• Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang
pamilya ay:
– pangunahing institusyon ng lipunan
– nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e
at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro
at romantikong pagmamahal
• Ibig sabihin, kapwa nangakong
magsasama hanggang sa wakas ng
kanilang buhay,
pag-aaruga
edukasyon
magtutulungan sa
at pagtataguyod ng
ng kanilang mga
magiging anak+
• Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya
ayisang kongkretong pagpapahayag
ng pagmamahal sa kapwa sa
pamamagitan ng kawanggawa,
kabutihang loob, at paggalang o
pagsunod.
Dalawang Uri ng Pamilya
Pamilya
Nuclear
Extended
Binubuo ng
ama, ina at
isang anak /
mga anak
Binubuo ng ama,
ina at isang anak
/ mga anak
kasama ang iba
pang miyembro
ng pamilya
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa UGNAYAN.
Pamilya
• misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang
pagmamahal
• bawat gawain ay nagpapahayag ng
pagmamahal.
• Kung walang pagmamahal hindi
iiral, lalago at hindi makakamit
ng mg a miyembro ang kanilang
kaganapan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Ito ay itinatag bilang
isang malapit na
komunidad ng buhay
at pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
magpakas al at magsama nang habangbuhay.
Ang pagpapakasal ng dalawang taong
nagmamahalan ang magpapatibay sa
isang pamilya,dito ipinakikita ng
pagsasama ng buhay at pagmamahal
ang pagbibitiw ng mga pangako na
nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa
tao bilang tao at hindi isinasaalang-
alang ang anumang mayroon ng isa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pagmamahal na
namamagitan sa mag-asawa
(conjugal love) ay
nakapagbibigay-buhay (dahil
nakatakda ito sa pagkakaroon ng
anak), kaya patungo ito sa
pagmamahal ng magulang
(paternal love).
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag-
pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
magpakasal at magsama nang habangbuhay.
• Ang ugnayan ng m g a kasapi
nito ay pinagtitibay ng
pagmamahalan magkalayo
man sila sa iSa’t isa.
• Napananatili itong buo dahil
sa bigkis ng pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon
Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang
yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng
lipunan at patuloy na sumus uporta rito
dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay.
“Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na
hindi rin maayos ang Lipunan.
Kung maayos ang lahat ng pamilya,
tiyak na magiging matiwasay ang
lipunan.”
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pamilya ang orihinal na
paaralan ng pagmamahal.
• Sa pamilya, binibigyang halaga ang
kasapi dahil sa pagiging tao niya,
hindi dahil sa kaniyang
kontribusyon o magagawa sa
pamilya.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayang
dugo ang likas
n
b
a
ad
kia
t h
itiln
au
n
tu
kru
in
n
g
g
ang kapamilya
bilang parang
sarili (another
self),
may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa
pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon
siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o
talento.)
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang
hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove).
Sa pamilya,
ipinararanas sa tao
kung paano mahalin
upang ganap niyang
matutuhan kung
paano ang
magmahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang
paaralan para sa panlipunang buhay (the first
a n d irreplaceable school of social life).
Ang pamilya ang
pinakaepektibon
g paraan upang
gawing makatao
at mapagmahal
ang lipunan+
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay
(law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga
miyembro nito.
Iginagalang ng bawat isa ang dignidad
ng kapwa miyembro, kaya’t ang
malayang pagbibigay ay ipinakikita
sa taos-pusong
pagtanggap, paglilingkod,
diyalogo, malalim na
pagkakaisa, at
pagtutulungan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at
hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang
buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan
sa lipunan.
Ang mga pagpapahalagang
panlipunan na natutuhan sa tahanan
ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
sa kaniyang kapwa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
HOS P I TALI TY
Paraan ng
pagbubukas
ng tahanan
sa kapwa
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
Gampaning
politikal
RH Bi l l
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapasiya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang tungkulin ng mga
magulang na magbigay
ng edukasyon ang
bukod-tangi at
pinakamahalagang
gampanin ng mga
magulang.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapas iya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang mga
pagpapahalagang
maitatanim sa puso ng anak
ang siyang magtuturo sa
kaniya na maging maingat
at maayos sa k n ng mga
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
sa regular na pagtuturo
tungkol sa pananampalataya
(hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at
Bibliya sa mga Kristiyano).
na Institusyon?
Ang mga magulang ay dapat na mamuno at
manguna sa pananalangin kasama ang anak,
magbasa at pabasahin ng mga aklat ang
mga anak tungkol sa
pananampalataya at mamuno
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pagtutulungan ay natural ding
dumadaloy sa pamilya sapagkat
kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.
Pagtutulungan ng Pamilya
KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga
anak.
Pagtutulungan ng Pamilya
Maituturing na labis na kabutihan ang hindi
talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras
ng pangangailangan.
Ngunit mahalagang tandaan na ang
pagtulong ay may hangganan.
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pamilya, dumaan man sa maraming
mga pagbabago bunga ng modernisasyon,
ay mananatiling ln
ip
au
tn
ur
a
a
n
l.na institusyon ng
Mahalagang
hindi mabago
kasabay ng
panahon ang
p a g - iral ng
isang pamilya.
1 sur 55

Recommandé

Paglakas ng europe bourgeoisie par
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisieJared Ram Juezan
144.2K vues44 diapositives
Komunismo, Communismo par
Komunismo, Communismo Komunismo, Communismo
Komunismo, Communismo Romilei Veniz Venturina
31.6K vues8 diapositives
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx par
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxMartinGeraldine
4.8K vues12 diapositives
Kaligirang Kasaysayan ng Florante at Laura par
Kaligirang Kasaysayan ng Florante at LauraKaligirang Kasaysayan ng Florante at Laura
Kaligirang Kasaysayan ng Florante at LauraGoogle
5.1K vues10 diapositives
Ang pamilya bilang isang natural na institusyon.pptx par
Ang pamilya bilang isang natural na institusyon.pptxAng pamilya bilang isang natural na institusyon.pptx
Ang pamilya bilang isang natural na institusyon.pptxsymbamaureen
759 vues43 diapositives
ESP 8 Modyul 10 par
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10Mich Timado
146K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ap gr. 8 q3 ( module 3) par
Ap gr. 8 q3 ( module 3)Ap gr. 8 q3 ( module 3)
Ap gr. 8 q3 ( module 3)DepEd Caloocan
172.8K vues132 diapositives
Modyul 4 EsP par
Modyul 4 EsPModyul 4 EsP
Modyul 4 EsPIvy Gatdula Bautista
11.5K vues26 diapositives
Pag usbong ng renaissance par
Pag usbong ng renaissancePag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissancejackeline abinales
58.2K vues3 diapositives
Pag-aanunsiyo par
Pag-aanunsiyoPag-aanunsiyo
Pag-aanunsiyoAntonio Delgado
13.9K vues24 diapositives
World war 2 (1) par
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)Eemlliuq Agalalan
29.4K vues47 diapositives
ESP 8 Modyul 12 par
ESP 8 Modyul 12ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12Mich Timado
104.8K vues13 diapositives

Tendances(20)

ESP 8 Modyul 12 par Mich Timado
ESP 8 Modyul 12ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12
Mich Timado104.8K vues
Repormasyon par El Reyes
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
El Reyes91.3K vues
Sa Babasa Nito par Google
Sa Babasa NitoSa Babasa Nito
Sa Babasa Nito
Google27.1K vues
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan par Mich Timado
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
Mich Timado179.5K vues
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya par jovelyn valdez
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asyaAng mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
jovelyn valdez950 vues
Mga sanhi na nagbigay daan sa pagsiklab ng ikalawang [autosaved] par Maya Ashiteru
Mga sanhi na nagbigay daan sa pagsiklab ng ikalawang [autosaved]Mga sanhi na nagbigay daan sa pagsiklab ng ikalawang [autosaved]
Mga sanhi na nagbigay daan sa pagsiklab ng ikalawang [autosaved]
Maya Ashiteru16.6K vues
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa par Mich Timado
EsP 8 Modyul 5 Ang PakikipagkapwaEsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
Mich Timado83.3K vues
Esp 8 pamilya modyul 1 par Ivy Bautista
Esp 8 pamilya modyul 1Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1
Ivy Bautista9.3K vues

Similaire à ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx par
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxHappieMontevirgenCas
956 vues13 diapositives
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan par
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanMartinGeraldine
549 vues9 diapositives
Smile g8 lp1-q1-1.1 par
Smile g8 lp1-q1-1.1Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1Jely Bermundo
224 vues7 diapositives
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya par
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaCharmy Deliva
50.2K vues17 diapositives
Aralin 1 (ESP8).pptx par
Aralin 1 (ESP8).pptxAralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptxPatrickMartinez43
52 vues14 diapositives
ang pamilya.pptx par
ang pamilya.pptxang pamilya.pptx
ang pamilya.pptxrusselsilvestre1
89 vues11 diapositives

Similaire à ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx(20)

ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx par HappieMontevirgenCas
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan par MartinGeraldine
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
MartinGeraldine549 vues
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya par Charmy Deliva
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya
Charmy Deliva50.2K vues
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2 par Ivy Bautista
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Ivy Bautista884 vues
Ang pamilya ay isang likas na institusyon par bananaapple2
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
bananaapple23.6K vues
Modyul 11 pamilyang asyano par 南 睿
Modyul 11  pamilyang asyanoModyul 11  pamilyang asyano
Modyul 11 pamilyang asyano
南 睿30.5K vues
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan par owshii
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
owshii 700 vues

Plus de RiaPerez4

The Pioneers of.pptx par
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptxRiaPerez4
257 vues10 diapositives
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx par
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxRiaPerez4
34 vues74 diapositives
EMBRYONIC DEVT.pptx par
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptxRiaPerez4
5 vues22 diapositives
BIOMOLECULESedited.pptx par
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptxRiaPerez4
11 vues27 diapositives
DARWINS THEORY.pptx par
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptxRiaPerez4
6 vues53 diapositives
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx par
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxRiaPerez4
2 vues17 diapositives

Plus de RiaPerez4(8)

The Pioneers of.pptx par RiaPerez4
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptx
RiaPerez4257 vues
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx par RiaPerez4
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
RiaPerez434 vues
EMBRYONIC DEVT.pptx par RiaPerez4
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptx
RiaPerez45 vues
BIOMOLECULESedited.pptx par RiaPerez4
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptx
RiaPerez411 vues
DARWINS THEORY.pptx par RiaPerez4
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptx
RiaPerez46 vues
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx par RiaPerez4
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
RiaPerez42 vues
Philosophy-LESSONS.pptx par RiaPerez4
Philosophy-LESSONS.pptxPhilosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptx
RiaPerez4395 vues
Electromagnetic Spectrum.ppt par RiaPerez4
Electromagnetic Spectrum.pptElectromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.ppt
RiaPerez427 vues

ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

 • 2. Ano ang iyong masasabi sa mga sumusunod na konsepto? • Hilig • Talento • Pagpapasiya • Birtud • Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 • 12. • Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensiya sa sarili. • Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng bawat kasapi ng pamilya sa loob ng • Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang malikhaing pamamaraan.
 • 14. A N G A K I N G P A M I L Y A Ro s a r i o J u l i e Ann F.
 • 16. 1. Anong mga katangian ng isang pamilya ang isinasabuhay sa tula? ang mga gampanin ang ang isinasabuhay mga gampanin ng mga sa tula? ng mga 2. Ano-ano magulang Ano-ano anak?
 • 17. P a n g k a t a n g g a w a i n “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat I • Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng mga larawang maaaring magamit sa paglalarawan ng inyong pamilya. Pangkat II • Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag ang kaugnayan nito.
 • 18. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat III • Sumulat ng dalawang saknong na tulang naglalarawan sa inyong pamilya. Pangkat IV • Lumikha ng isang maikling dula ng paglalarawan ng inyong pamilya.
 • 19. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” 1. Anong isang salita ang maaari mong gamiting paglalarawan sa pamilya? Bakit mo napili ang salitang ito? 2. Anong karanasan sa pamilya ang nagbunsod sa iyo upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya? 3. Anong mahalagang mensahe ang nais mong ipaabot sa iyong sariling pamilya?
 • 20. Ang Gampanin ng Bawat Pamilya G A W A I N 1 : P A N U T O : Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga kasapi ng pamilya at sa pamayanan. P A M A M A R A A N: 1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. 2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya.
 • 21. 3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at ang iyong sarili. 4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa. 5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring naganap sa iyong ginawang pagbabahagi. 6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong: a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag. c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya? d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana mo sa iyong pamilya?
 • 24. 1. Ano ang nakaraang iyong nahinuha sa gawain tungkol sa iyong pamilya? 2. Anong isang salita ang maglalarawan sa iyong pamilya? Ipaliwanag. 3. Bakit mahalagang magampanan ng pamilya bawat miyembro ng iyong ang kanilang kontribusyon o gampanin?
 • 25. Bilang isang anak na bahagi ng isang pamilya, magtala ng limang gampanin o kontribusyon sa loob ng iyong tahanan na lubos na nakatutulong upang mas mapalago ang samahan ng iyong pamilya.
 • 26. Ang pamilya ay binubuo ng isang lipunan na magkakasama at pinamamahalaan ng ama’t ina na siya ring gumgabay sa mga anak. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga bahaging ginagampanan na makatutulonhg upang mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang samahan
 • 27. • Magdala ng larawan ng pamilya. • Magdala ng gamit pang-sining katulad ng crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper at glue.
 • 29. • Ito ay maituturing na grupo ng mga tao, maaring magkadugo man o hindi. • Ang pamilya ay ang pinakamaliit at pangunahing yunit ng lipunan. • Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa isang tahanan.
 • 30. • Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang pamilya ay: – pangunahing institusyon ng lipunan – nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal
 • 31. • Ibig sabihin, kapwa nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, pag-aaruga edukasyon magtutulungan sa at pagtataguyod ng ng kanilang mga magiging anak+
 • 32. • Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya ayisang kongkretong pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod.
 • 33. Dalawang Uri ng Pamilya Pamilya Nuclear Extended Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak kasama ang iba pang miyembro ng pamilya
 • 34. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.
 • 35. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa UGNAYAN. Pamilya • misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang pagmamahal • bawat gawain ay nagpapahayag ng pagmamahal. • Kung walang pagmamahal hindi iiral, lalago at hindi makakamit ng mg a miyembro ang kanilang kaganapan.
 • 36. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal.
 • 37. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang magpakas al at magsama nang habangbuhay. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya,dito ipinakikita ng pagsasama ng buhay at pagmamahal ang pagbibitiw ng mga pangako na nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa tao bilang tao at hindi isinasaalang- alang ang anumang mayroon ng isa.
 • 38. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pagmamahal na namamagitan sa mag-asawa (conjugal love) ay nakapagbibigay-buhay (dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak), kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang (paternal love). Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag- pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
 • 39. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? magpakasal at magsama nang habangbuhay. • Ang ugnayan ng m g a kasapi nito ay pinagtitibay ng pagmamahalan magkalayo man sila sa iSa’t isa. • Napananatili itong buo dahil sa bigkis ng pagmamahal.
 • 40. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng lipunan at patuloy na sumus uporta rito dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay. “Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na hindi rin maayos ang Lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak na magiging matiwasay ang lipunan.”
 • 41. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. • Sa pamilya, binibigyang halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi dahil sa kaniyang kontribusyon o magagawa sa pamilya.
 • 42. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayang dugo ang likas n b a ad kia t h itiln au n tu kru in n g g ang kapamilya bilang parang sarili (another self), may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o talento.)
 • 43. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove). Sa pamilya, ipinararanas sa tao kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano ang magmahal.
 • 44. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay (the first a n d irreplaceable school of social life). Ang pamilya ang pinakaepektibon g paraan upang gawing makatao at mapagmahal ang lipunan+
 • 45. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay (law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito. Iginagalang ng bawat isa ang dignidad ng kapwa miyembro, kaya’t ang malayang pagbibigay ay ipinakikita sa taos-pusong pagtanggap, paglilingkod, diyalogo, malalim na pagkakaisa, at pagtutulungan.
 • 46. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan sa lipunan. Ang mga pagpapahalagang panlipunan na natutuhan sa tahanan ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
 • 47. sa kaniyang kapwa. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. HOS P I TALI TY Paraan ng pagbubukas ng tahanan sa kapwa
 • 48. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Gampaning politikal RH Bi l l
 • 49. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya. Ang tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang.
 • 50. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapas iya, at paghubog ng pananampalataya. Ang mga pagpapahalagang maitatanim sa puso ng anak ang siyang magtuturo sa kaniya na maging maingat at maayos sa k n ng mga
 • 51. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas sa regular na pagtuturo tungkol sa pananampalataya (hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at Bibliya sa mga Kristiyano). na Institusyon? Ang mga magulang ay dapat na mamuno at manguna sa pananalangin kasama ang anak, magbasa at pabasahin ng mga aklat ang mga anak tungkol sa pananampalataya at mamuno
 • 52. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pagtutulungan ay natural ding dumadaloy sa pamilya sapagkat kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
 • 53. mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. Pagtutulungan ng Pamilya KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga anak.
 • 54. Pagtutulungan ng Pamilya Maituturing na labis na kabutihan ang hindi talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras ng pangangailangan. Ngunit mahalagang tandaan na ang
 • 55. pagtulong ay may hangganan. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pamilya, dumaan man sa maraming mga pagbabago bunga ng modernisasyon, ay mananatiling ln ip au tn ur a a n l.na institusyon ng Mahalagang hindi mabago kasabay ng panahon ang p a g - iral ng isang pamilya.