Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

Drilling-qazma

Télécharger pour lire hors ligne

Təqdimatda animasiya olduğu üçün təqdimatı yükləyib baxın.
Təqdimat qazma qurğularının növləri, komponentləri,qazma məhlulunun sirkulyasiyası və təmizlənməsi prosesi və avadanlıqları və s. barədə qısa məlumat verir.

Təqdimatda animasiya olduğu üçün təqdimatı yükləyib baxın.
Təqdimat qazma qurğularının növləri, komponentləri,qazma məhlulunun sirkulyasiyası və təmizlənməsi prosesi və avadanlıqları və s. barədə qısa məlumat verir.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Drilling-qazma

 1. 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Fakültə: SABAH İxtisas: Neft-qaz mühəndisliyi Qrup: 261.3S Tələbə: İsmayılova Fəridə Fənn: Qazımada texnoloji məhlullar 2016
 2. 2. QAZIMA TEXNİKA VƏ TEXNOLOGİYASI 2016
 3. 3. Gündəlik  Neft haqda biliklər  Qazıma qurğusunun tipləri  Qazıma qurğusunun komponentləri  İşçi heyəti  Qazıma kəmərinin komponentləri  Az-İng lüğət
 4. 4. Neft haqda biliklər:  Neft şirkətləri  Neftin qiymətinin indikatorları və idarəçiləri  Kəşfiyyat  Öz vakansiyanızı tapmağın yolu
 5. 5. Qazıma qurğusunun tipləri :  Quru(Onshore) qazıma qurğuları:  Dəniz(Offshore) qazıma qurğuları: ÖZÜQALXAN ÜZƏN QAZIMA QURĞULARI YARIMDALMA ÜZƏN QAZIMA QURĞULARI QAZIMA GƏMİSİ PLATFORMA - Quru qurğuları: - Yük maşınları ilə hissə hissə və ya bütöv daşına bilən - Müxtəlif ölçülü və yükqaldırma qabiliyyətli - Özüqalxan üzən: - 600 ft sualtı dərinlik - Gəmilərlə daşına bilən - 3 və ya daha artıq ayaq üzərinə dayanır -Özüqalxma və enmə batırılma və hərəkətə gətirilməyə imkan yaradır - Yarımdalma: - 600-4000 ft sualtı dərinlik - Gəmilərlə daşınır, zəncir və lövbərlərlə bərkidilir - Pantonlarla dayaq verilmiş 4-6 ayaqdan ibarətdir - FİL ləqəbi ilə tanınır - Platforma: - 9000 ft sualtı dərinlik - Qazma, İstismar və Saxlanma - Polad və betondan hazırlanır - Eyni vaxtda bir neçə quyu qazmaq imkanı yaradır - Qazıma gəmisi: - Dərin dəniz - Daha səyyardır, amma qazıma zamanı digərləri kimi yaxşı bərkidilmir - Lövbərlərlə bərkidilir
 6. 6. Qazıma qurğusunun komponentləri: 1- Qaldırıcı sistem: Kronblok Qüllə Verxovoy balkonu “Şamdan” (Podsveçnik) “İt damı” Boruları qaldırmaq üçün körpü Özül Kronblok Tal bloku Qarmaq Fırlanğıc Kvadrat Bucurqad Rotor stolu Tal kanatı Kronblok Kanatın hərəkətli ucu Tal bloku Kanatın hərəkətsiz ucu Tal kanatı Lövbər Bucurqad Əyləc
 7. 7. - Qazıma avadanlıqları: 1-Pazlı tutucu (Klin):qazıma boruları qarmaqdan asılı olmayanda onların ağırlığını saxlayır. 2-Elevator: qarmaqdan birləşdiricilər vasitəsilə asılır və qazma borusuna bərkidilib onu qaldırmaq üçündür. 3- Ştroplar: elevatoru saxlayır. 4- Universal maşın açarı (УМК): mexaniki üsulla boru yivlərinin birləşdirilməsi və açılması üçün istifadə olunur. 5- Avtomat qazıma açarı: boruları birləşdirəndə və ya açanda qazma borusunu sürətlə fırlatmaq üçündür.
 8. 8. 2- Sirkulyasiya sistemi: Aktiv tanklar Nasoslar Fırlanğıc Dik boru Qazıma şlanqı Sorma Həlqəvi fəza Atqı xətti Titrəyən ələk Qum tələsi Tullantı hovuzuÖtürücü çən Sentrifuqa Gil təmizləyici Qum təmizləyici “qaz boğazı”Qazıma borusu
 9. 9. Blok Qüllə “Qazboğazı” Qazıma şlanqı Dik boru Fırlanğıc Kvadrat Rotor stolu Döşəmə Titrəyən ələk Qazıma məhlulu çəni Nasos Preventor Konduktor Qazıma borusu Quyu Qazıma baltası
 10. 10. Çənlər: 1- Aktiv ( Sorma ): birbaşa nasoslara qoşulur. 2- Qəza: qəza zamanı quyuya birləşdirilən balaca çən. 4- Qum tələsi: birbaşa ələyin aşağısında yerləşir və filtrlənmiş təmiz qazıma məhlulunu qəbul edir.
 11. 11. Nasoslar: 2 tip: - İkili– ikili təsir- köhnə - Üçlü: 3 pistonlu
 12. 12. Dik boru (стояк): qazıma qurğusunun döşəməsinə şaquli quraşdırılır, qazıma məhlulunun məhlul xəttindən qazıma şlanqına axmasına şərait yaradır.
 13. 13. Qazıma şlanqı: dik boru və fırlanğıca birləşmiş “qazboğazı” arasında əlaqə yaradan rezin şlanq
 14. 14. Fırlanğıc: qarmaqdan asılır, qazıma məhlulunu qazıma borusuna ötürür, borunu fırladır və borunun ağırlığını daşıyır.
 15. 15. Həlqəvi fəza: qazıma borusu və quyu divarı arasındakı fəza Qazıma baltası
 16. 16. Atqı xətti: quyunu qazıma məhlulu çəninə ötürücü çən vasitəsilə birləşdirən boru Nasos Qazıma borusu Atqı xətti Qazıma borusu Balta
 17. 17. Ötürücü çən: qazıma məhlulunu atqı xəttindən qəbul edib titrəyən ələyə ötürən, deqazator yerləşən çox kiçik çən
 18. 18. Titrəyən ələk (вибросито): qazıma məhlulunu süxur hissəciklərindən təmizləmək üçün vibrasiya ələklərindən istifadə edilir.
 19. 19. Qum təmizləyici və gil təmizləyici: titrəyən ələk və sentrifuqa vasitəsilə ayrılmamış hissəcikləri təmizləmək üçün istifadə olunur. Qum təmizləyici Gil təmizləyici
 20. 20. Sentrifuqa: qazıma məhlulunu kiçik hissəciklərdən təmizləyir
 21. 21. Sentrifuqa prinsipiQum təmizləyici/Gil təmizləyici prinsipi( hidrosiklon ) giriş Məhlul çıxışı bərk hissəciklər çıxışı giriş bərk hissəciklər çıxışı tullantı çıxışı
 22. 22. 1- Deqazator: quyuya yenidən vurulmazdan öncə qazıma məhlulundan qazı ayıran qurğudur. O, çən üzərində quraşdırılır, oradan məhlulu götürür, qazdan ayırır və çənə qaytarır. 2- Qarışdırıcı: qazıma məhlulu üçün lazım olan toz halına salınmış kimyəvi və bərk maddələr qarışdırıcı vasitəsilə əlavə olunur. 3- Tullantı hovuzu: tullantı və süxur hissəciklərinin atıldığı böyük dəlikdir.
 23. 23. 3- Fırladıcı sistem: a- Kvadrat sistemi: - köhnə - Mexanizmi: rotor stolu motor hərəkəti nəticəsində fırlanır. Bu isə kvadratı və sonra qazıma kəmərini fırladır. - kvadratın uzunluğuna 12m görə ancaq 2 maksimum 4 boru birləşdirilə bilər. - qazıma kəməri qaldırılan zaman fırladıla bilməz.String cannot be rotated while being lifted. -Kvadrat: qazıma kəmərinin ən yuxarısında yerləşir. Uzunluğu 12-12.5 m olur. Normal halda kvadrat və ya altıbucaqlı boru formasında olur. - Fırlanğıcdan kənarda b- Top Drayv Sistemi (TDS): - Boruları 3-3 və ya 4-4 birləşdirdiyindən birləşdirmə əməliyyatları sayını azaldır. - Öz fırlanğıc sisteminə malikdir. - Qaldırma əməliyyatı zamanı fırlatmaya imkan yaradır. MOTOR FIRLANĞIC QAZIMA ŞLANQI KVADRAT ROTOR STOLU BALTA QAZIMA BORUSU AĞIRLAŞDIRILMIŞ QAZIMA BORUSU
 24. 24. 4- Preventor (BOP): Həlqəvi preventor: təzyiq tətbiq olunduqda qazıma borusu, kvadrat hətta açıq lüləli təcrid edən rezin təcridedici elementdən ibarətdir. Həlqəvi preventor 5000 psi yerüstü təzyiqə qədər istənilən ölçü və tip qazıma borularını təcrid edə bilir. Plaşkalı preventor 15000 psi-a qədər ancaq xüsusi ölçülü boruları təcrid edə bilir. Boru plaşkaları: Onların səthi rezinlə örtülür , müəyyən ölçülü qazıma borularını təcrid edir , amma açıq lüləni təcrid edə bilmir. Kar plaşkalar : Onlar hidravlik plaşkalar olub açıq lülə də daxil olmaqla quyunu təmamilə təcrid edə bilir. Kəsici plaşka: Bağlananda qazıma borusunu kəsən və quyu lüləsini təmamilə təcrid edən xüsusi dizayn edilmiş kəsici hissələrə malikdir. Akkumulyator BOP idarə paneli Boru plaşkası Kar plaşka Kəsici/kar plaşka HƏLQƏVİ BORU PLAŞKALARI KAR/KƏSİCİ PLAŞKALAR BORU PLAŞKALARI QORUYUCU KƏMƏR BAŞLIĞI
 25. 25. İşçi heyəti:  Şirkət nümayəndəsi: Şirkətin planına uyğun olaraq qazıma qurğusu əməliyyatlarını idarə edən kəşfiyyat şirkəti nümayəndəsi  Sahə geoloqu : Layların tavanlarıni , kəmərin endirilməsi dərinliyini müəyyən edən , karotaj , süxur nümunəsi götürmə , qazıma zamanı ölçmə (QZÖ) , qazıma məhlulu karotaj işlərinə nəzarət edən və laydan çıxan süxur hissəciklərini təsvir edən kəşviyyat şirkəti nümayəndəsi  Qazıma məhlulu mühəndisi : Qazıma məhlulu planında quyu lüləsi boyunca qazıma məhlulunun lazım xassələrini təmin edən və saxlayan xidmət mühəndisi  Qazıma məhlulu karotaj mühəndisi: Bütün qazıma parametrlərini və qaz göstəriciləri məlumatlarına cavabdeh xidmət mühəndisi  Qazıma zamanı ölçmə (QZÖ) və Qazıma zamanı karotaj (QZK): Quyu lüləsi boyunca qeydedici alətlərə (Qamma , Neytron və s.) zenit bucağı və azimut məlumatlarına cavabdeh xidmət mühəndisi  Qazıma istiqaməti : Maili qazıma istiqamətləri və bu istiqamətlərin layihəyə uyğun olmasına cavabdeh xidmət mühəndisi
 26. 26. Qazıma Briqadası Baş qazıma ustası : Qazıma buruğu və bütün qazıma əməliyyatlarına cavabdeh şəxs. Qazmaçı: Qazıma və qazıma avadanlığını idarə edən şəxs. Qazmaçı köməkçisi: Qazmaçının yoxluğunda onu əvəz edən və istifadə olunan boruların uzunluğunu ölçəm şəxs. Yuxarı fəhlə: Qazıma köməkçisinin yoxluğunda onu əvəz edir və qurğunun yuxarısında borularla işləyir. Qazıma məhlulunu yoxlayan: məhlulu qarışdırmaq və əlavə etməyə cavabdeh şəxs. Fəhlə: Daim qazıma qurğusuna gətirilməsi avadanlıq və təchizat işlərinə nəzarət edən şəxs. Kran operatoru/ Mexanik/ Elektrik
 27. 27. Qazıma kəmərinin komponentləri: 1- Balta 2- Ağırlaşdırılmış qazıma borusu (AQB) 3- Ağır qazıma borusu 4- Qazıma boruları (QB) 5- Stabilizator 6- Motor və turbin Qazıma boruları (QB) - hər boru təxminən 9-12 m - boruların hər iki ucunda yivlər var - 3 boru birləşməsi «şam» adlanır. Stabilizator Diametr keçiricisi Balta keçiricisi Balta AQB Orta uzunluq 9m (30ft) AQBAğır qazıma borusu Orta uzunluq 9.5m (31ft) Orta uzunluq 9.5m (31ft)
 28. 28. Qazıma kəmərinin aşağı hissəsi (QKAH) QKAH-nin funksiyaları: - Qazıma borularının artıq əyilmə və burulmadan qoruma - Maili qazımada istiqamət və zenit bucağını idarə etmək - Yükü baltanın üzərinə yerləşdirmək
 29. 29. Ağırlaşdırılmış Qazıma boruları (AQB) AQB- baltanın üzərində yerləşdirilən ağır, qalınlaşdırılmış divarlı boru - təxminən 9m uzunluğunda olur və QB-dan ağırdır. Xarici diametri QB-dan böyükdür. - AQB aşağıdakı məqsədlərlə istifadə olunur. - -stabilizator kimi quyu lüləsini düz saxlamaq - -qazıma kəmərini gərgin vəziyyətdə saxlamaq - -yükü baltanın üzərinə salır Sıxılmış QB X Düzgün AQB QB-nu gərilmiş halda saxlayır. X AQB-nun çəkisi kifayət qədər deyilDaha qalın divarı və daha uzun yiv birləşməsi var. Ağırlaşdırılmış qazıma borusu Standart qazıma borusu
 30. 30. - Stabilizatorlar və keçiricilər: - diametr keçiricisi müxtəlif ölçülü və tipli boruları birləşdirmək üçün istifadə olunur. - Amortizasiya keçiricisi baltanın arxasında yerləşdirilir və qazıma zamanı vibrasiyanın təsirini azaldır. - Stabilizator pərli keçiricidir. Onun 2 funksiyası var: - AQB-ni lülənin mərkəzində saxlamaq -Kalibrləmək - Baltalar: 4 əsas növü var; a. Pərli baltalar b. Şaroşkalı Baltalar c.Almaz baltalar d. Polikristallik Almaz baltalar (PDC) e.Sütuncuqlu balta a. b. c.
 31. 31. Təqdimatda istifadə olunan sözlərin ingiliscə tərcümələri Lüğət - Glossary
 32. 32. Qazıma qurğusu Drilling rig or rig Qazıma kəməri Drill string Qazıma məhlulu, gilli məhlul Drilling mud or drilling fluid Özüqalxan üzən qazıma qurğusu Jack-up rig Yarımdalma üzən qazıma qurğusu Semi-submersible rig Qazıma gəmisi Drill ship Platforma Platform Kronblok(tərpənməzdir) Crown or crown block Qüllə Mast Verxovoy balkonu Monkey board Şamdan (rusca: Podsveçnik) Stand of drill pipe “İt damı” Dog house Boruları qaldırmaq üçün körpü V-door Özül Substructure Qaldırıcı sistem Hoisting system Fırladıcı sitem Rotational system Sirkulyasiya sistemi Circulation system Preventor Blow Out Preventer (BOP) Enerji sistemi Energy system Tal bloku (tərpənəndir) Travelling block Qarmaq Hook Fırlanğıc Swivel Kvadrat (boru) Kelly Bucurqad Drawworks Rotor stolu Rotary table Tal kanatı Drilling line Kanatın hərəkətli ucu Fast line Kanatın hərəkətsiz ucu Dead line Lövbər Deadline anchor Əyləc Brake lever Pazlı tutucu (Klin) Slip Elevator (Qaldırcı) Elevator
 33. 33. Ştroplar Links Universal maşın açar ı (rusca: УМК – UMK) Tongs Avtomat qazıma açarı Spinning wrench Aktiv tanklar Active tanks Sorma Suction Nasos Pump Dik boru Stand pipe Qazıma şlanqı Rotary hose “Qaz boğazı” Gooseneck Həlqəvi fəza Annulus Atqı xətti Flow line Ötürücü çən Possum belly Titrəyən ələk (rusca: vibrasita) Shale shaker Tullantı hovuzu Waste pool Qum tələsi Sand trap Qum təmizləyici Desander Gil təmizləyici Desilter Sentrifuqa Centrifuge Konduktor (kəməri) Conductor Qazıma borusu Drill pipe Quyu lüləsi Hole Qazıma baltası Drill bit Həlqəvi preventor Annular preventer Plaşkalı preventor Ram preventer Boru plaşkaları Pipe rams Kar plaşkalar Blind rams Kəsici plaşkalar Shear rams Qoruyucu kəmər başlığı Casing head Şirkət nümayəndəsi Company Man Sahə geoloqu Well site geologist Qazıma məhlulu mühəndisi Mud engineer Qazıma məhlulu karotaj mühəndisi Mud logger İşçi heyəti Personnel
 34. 34. Qazıma Zamanı Ölçmə (QZÖ) Measuring While Drilling (MWD) Qazıma Zamanı Karotaj (QZK) Logging While Drilling (LWD) Qazıma istiqaməti Drilling direction Qazıma briqadası Drilling crew Baş qazıma ustası Tool pusher Qazmaçı köməkçisi Assistant driller Qazmaçı Driller Yuxarı fəhlə Derrick-man Qazma məhlulunu yoxlayan Mud tester Fəhlə Floor-man/ roustabout Kran operatoru Crane operator Mexanik Mechanic Elektrik Electrician Diametr keçiricisi Crossover (XO) Stabilizator Stabiliser (Stab) Balta keçiricisi Bit sub Qazma Kəmərinin Aşağı Hissəsi (QKAH) Bottom Hole Assembly (BHA) İstiqamət Azimuth Zenit bucağı Inclination angle Qazma borusu Drill Pipe (DP) Ağırlaşdırılmış qazma borusu Drill Collar (DC) Ağır Qazma Borusu (AQB) Heavy Weight Drill Pipe (HWDP) Amortizasiya keçiricisi Shock sub Keçirici Sub Pərli balta Drag bit Şaroşkalı balta Roller cone bit or rock bit Almaz balta Diamond bit Polikristallik Almaz balta Polycrystalline Diamond Compact(PDC) bit Sütuncuqlu balta Coring bit Laydan götürülən süxur nümunəsi Core

×