Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ajatuksia verkkopedagogiikasta

Alustus Kiipulan ammattiopiston pedagogisessa päivässä 19.3.2016

Ajatuksia verkkopedagogiikasta

 1. 1. Ajatuksia verkkopedagogiikasta – Kohti avoimia oppimisympäristöjä Kiipulan ammattiopiston pedagoginen päivä 19.3.2016 Riikka Vanninen riikka.vanninen@kiipula.fi Diat: slideshare.net/RiikkaVanninen Twitter: @riikkavanninen
 2. 2. Top 100 Tools for Learning 2015 c4lpt.co.uk/top100tools/ 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10.Evernote 11. Prezi 12. Wikipedia 13. Pinterest 14. LinkedIn 15. Moodle 16. iPad and Apps 17. Kahoot 18. Blogger 19. PowToon 20. Slideshare 21. WhatsApp Kuva: pixabay.com, CC0
 3. 3. Verkkopedagogiikka • Verkkopedagogiikka on verkkopohjaisen ja verkkoavusteisen kokonaisuuden pedagogista suunnittelua ja toteutusta • Keskeistä pedagoginen ja elinikäisen oppimisen näkökulma, tekniikan rooli on palvella oppimista • Ammatillisessa koulutuksessa verkkopedagogiikassa – yhdistetään ammatillisuus, ammattitaidon kehittäminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen, toiminnallisuus ja verkossa opiskeleminen – painotus taidoissa ja osaamisen kehittämisessä, ei niinkään tiedoissa ja tiedon jakamisessa – oppimista ja osaamisen kehittymistä seurataan, ohjataan ja arvioidaan verkossa ohjauskeskustelujen, itsearviointien, opiskelijan todellisista työtilanteista tuottamien kuvien, videoiden ym. avulla
 4. 4. Erilaisia verkkokursseja (1/3) Perinteinen etäopetusmalli, ”kirjekurssi verkossa” • Verkko jakelukanavana • Materiaalit, tehtävät ja palautteet saatavilla verkossa • Vähäinen ohjaus ja vuorovaikutus: opettaja ↔ opiskelija, ei opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta • Yksilösuoritukset, suorituskeskeisyys • Non stop tai aikataulutettu aloitus ja eteneminen Kuva: pixabay.com, CC0
 5. 5. Erilaisia verkkokursseja (2/3) Sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvat verkkokurssit • Runsaasti opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta (verkkokeskustelut, Skype/AC-tapaamiset jne.), myös opettaja ↔ opiskelija(t) • Vuorovaikutus asynkronista (eriaikaista) ja/tai synkronista (samanaikaista) • Aikataulutettuja, ohjattuja, osallistavia • Oppiminen prosessina, tiedonrakentelu, oppijan osaamisen kehittyminen • Jos moduloitu, usein mahdollista tulla mukaan uuden opiskelumoduulin alkaessa Kuva: pixabay.com, CC0
 6. 6. Erilaisia verkkokursseja (3/3) Verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmät (Blended Learning, sulautuva opetus) • Kasvokkaiset lähijaksot ja verkossa tapahtuva työskentely (itsenäinen ja/tai vuorovaikutukseen pohjautuva) vuorottelevat • Ammatillisessa koulutuksessa verkko- opiskelu toteutettu usein näin – erityisesti, jos verkko-opetuksena opetetaan kokonaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia (näyttötutkinto, oppisopimuskoulutus) Kuvat: pixabay.com, CC0
 7. 7. Verkko-opetus erityisopetuksessa (1/2) • Tavoitteena opiskelijan suunnitelmallisemman toiminnan kehittäminen, itsenäisempään päätöksentekoon ohjaaminen • Yrittämiseen kannustaminen, hyvän verkko-opiskeluilmapiirin luominen • Tavoitteiden selkeyttäminen, ymmärrettävät osatavoitteet • Erilaisia oppimistehtäviä, materiaaleja, vaihtoehtoisia tapoja – luodaan innostavia oppimiskokemuksia, uskoa omaan oppimiseen, onnistumisen iloa • Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus tukevat oppimista Lähde: Nuutila, L. 2010. Yhdessä enemmän – Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen verkko-opetukseen ja ohjaukseen Kuva:Pixabay.com, CC0
 8. 8. Verkko-opetus erityisopetuksessa (2/2) • Yhtä oikeaa toimintatapaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan verkko-opetukseen ja ohjaukseen ei ole • Tärkeää opettajan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oppimis- vaikeuksien tunnistaminen ja opiskelijan tukeminen niissä, tilanteiden ennakointi • Opettajan persoonallisuus ja verkkokurssin pedagogiset ratkaisut korostuvat verkko-ohjauksessa • Verkko-opetuksessa vastaan tulee aivan uudenlaisia tilanteita ja kehittämishaasteita, joita ei voi aina ennakoida – yhteistyö kollegojen kanssa suunnittelussa ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa Lähde: Nuutila, L. 2010. Yhdessä enemmän – Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen verkko- opetukseen ja ohjaukseen
 9. 9. Sopiiko verkko-opiskelu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille? • Erityistä tukea tarvitsevat eivät ole oppimisen suhteen keskenään samanlaisia, uusien asioiden oppimisen nopeus ja tavat vaihtelevat suuresti • Verkko-opetusmateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen: yksi voi harjoitella perustaitoja samaan aikaan kuin toinen on jo edennyt seuraavaan opiskeltavaan asiaan • Verkkoon tehtyjä harjoituksia, testejä tmv. voi tehdä tarvittaessa uudelleen ja uudelleen • Jos opiskelijalla on vaikeuksia kasvokkaisiin ryhmätilanteisiin osallistumisessa, hän saattaa pystyä kommunikoimaan ryhmän kanssa verkossa Kuva: pixabay.com, CC0
 10. 10. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden verkko-opetuksen onnistumisen edellytyksiä (1/2) • Motivaatio ja myönteinen asenne uudenlaiseen tapaan opettaa • Oppilaitosjohdon myönteinen suhtautuminen • Riittävä resursointi • Opettajien välinen kehittämisyhteistyö • Mahdollisuus saada verkkopedagogista ja teknistä tukea kehittämistyön aikana Kuva: pixabay.com, CC0
 11. 11. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden verkko-opetuksen onnistumisen edellytyksiä (2/2) • Ei korjata sellaista, mikä ei ole "rikki”, esim. kuvitella opiskelijaa koskien jotain ja toimita sen mukaisesti, vaikka ongelma olisi jossain muualla – ratkaisukeskeisyys: keskitytään ratkaisuihin ja tavoitteisiin eikä oppijan ongelmiin – selvitetään mitkä asiat ovat kunnossa ja mikä toimii ja kannustetaan opiskelijaa tekemään lisää tällaisia asioita • Erityistä tukea tarvitseva opiskelija ei ole vain passiivinen vastaanottaja tai ennalta määriteltyjen harjoitusten suorittaja vaan verkkoympäristöä interaktiivisesti ja omista lähtökohdistaan mahdollisimman itsenäisesti käyttävä oppija Kuva: pixabay.com, CC0
 12. 12. Verkkokurssin suunnitteleminen – pedagoginen käsikirjoitus • Tavoitteet – mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen • Sisältö • Opiskelijan toiminta – miten työskennellään – millaisia tehtäviä – opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta – vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa – työmäärä ja ajankäyttö • Opettajan toiminta – ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan) – palaute (kuka antaa, mistä ja milloin) – ohjaukseen käytettävä aika Kuva: pixabay.com, CC0
 13. 13. Verkkokurssin suunnitteleminen – pedagoginen käsikirjoitus • Tiedonlähteet, materiaalit – valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali – erilaiset materiaalit, monimediallisuus (teksti, kuva, ääni, video…) • Työkalut – mikä oppimisympäristö tai minkä ympäristöjen yhdistelmä – mitä verkkotyökaluja käytetään • Rakenne, visuaalisuus, käytettävyys – onko verkkokurssisi houkutteleva myös visuaalisesti – tukevatko käyttämäsi fontit, kuvat ja videot sisältöä, oppimista ja selkeää rakennetta – muodostuuko tekstistä ja visuaalisista elementeistä johdonmukainen kokonaisuus – Keep it simple! Kuva:Pixabay.com, CC0
 14. 14. Verkkokurssin rakentaminen • Suunnitelmasta toteutukseen • Mitä voit tehdä verkkokurssille valmiiksi, mikä rakentuu kurssin aikana • Testaus • Varaudu muutoksiin! – Verkkokurssin aikanakin voit joutua tekemään korjauksia ja ylläpitoa, esim. nettilinkki lakkaa toimimasta • Muutokset ja korjaukset kurssitoteutuksen jälkeen omien kokemustesi ja havaintojesi sekä palautteen pohjalta Kuva:Pixabay.com, CC0
 15. 15. Verkko-opettajan rooli • Tiedonjakaja vai oppimisen ohjaaja? • Verkko-opettajan erilaisia rooleja – materiaalin tuottaja – tekninen tuki – asiantuntija – fasilitaattori – tutor – motivoija
 16. 16. Opettajan verkkoläsnäolo • Millainen on verkko-opettajaminäsi? • Verkko on ”luokkahuoneesi” – oletko läsnä vai poissa • Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys ei tarkoita läsnäoloa 24/7 • Esim. asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon jakaminen, ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa, ohjaaminen, tsemppaaminen, verkkokeskustelut (kirjoittaen, Skypessä), palaute • Erehtyminen sallittua myös opettajalle Kuva: pixabay.com, CC0
 17. 17. Sosiaalinen media osana verkkokurssia vai verkkokurssi sosiaalisessa mediassa? • Oppilaitoksen ylläpitämä verkkoympäristö vai sosiaalisen median palvelu(t)? Vai näiden yhdistelmä? • Verkkokurssin osallistujille luonteva, jokapäiväinen verkkoympäristö oppimisympäristöksi? Kuva:Pixabay.com, CC0
 18. 18. • HUOM! Kuvissa on käytetty muitakin lisenssejä • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licences/by- sa/4.0/deed.fi – Saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, www.slideshare.net/RiikkaVanninen/Ajatuksia- verkkopedagogiikasta – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä – Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi kysyä tekijältä Tämä diasarja on lisenssoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×