Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mitä on metsästys

850 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mitä on metsästys

 1. 1. Metsästys Suomessa09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 1
 2. 2. Mitä metsästys on? • Metsästys on Suomessa aina ollut osa laajempaa eränkäyntikulttuuria joka perustuu tarpeeseen hyödyntää luontoa monipuolisesti ja kestävällä pohjalla. • Eränkäynti ei ole loppunut, vaan jatkuu nyky-yhteiskunnassa laajojen kansankerrosten elämäntapana. Siihen kuuluvat metsästyksen lisäksi esimerkiksi kalastus, retkeily sekä sienien ja marjojen keruu. • Eränkäynnillä hankitaan vieläkin suomalaisiin kotitalouksiin merkittäviä määriä luonnossa kasvanutta ravintoa vuosittain.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 2
 3. 3. Mitä metsästys on?• Varsinkin metsästys perustuu luonnossa kasvaneiden ja syntyneiden eläinten pyyntiin. Tällöin ihminen toimii yhtenä saalistajana.• Saadusta saaliseläimestä hyödynnetään perinteisesti lähes kaikki mahdollinen.• Riistanliha voidaankin luokitella todelliseksi luonnonmukaiseksi ravinnoksi.Riistaeläimet kasvavat ja elävät vapaina luonnossa, mistä ne ottavatmyös ravintonsa.Ne saavat toteuttaa lajilleen tyypillistä käyttäytymistä ja valitalisääntymiskumppaninsa.Metsästäjä pyrkii tappamaan eläimen nopeasti ja kivuttomasti09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 3
 4. 4. Eränkäyntiä Pohjolassa• Pohjoisilla leveysasteilla riistaeläimiä on yleensä vähän pinta- alaa kohden. Tämän vuoksi metsästysalueet ovat suuria ja toisinaan kaukana asutuksesta. Niinpä erätaidot ovat välttämättömiä metsästäjälle09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 4
 5. 5. Riistantutkimus• Riistantutkimus kerää metsästäjien avulla tietoja riistaeläinten kantojen tilasta vuosittain. Tämä mahdollistaa metsästyksen ekologisesti kestävällä pohjalla. Metsästyslain mukaan lajia ei saa metsästää, mikäli sen olemassaolo voi vaarantua• Jokamiehenoikeudet mahdollistavat suomalaistyyppisen eränkäynnin. Vastaavia oikeuksia ei esimerkiksi Keski-Euroopassa tunneta• Metsästykseen tarvitaan kuitenkin lähes poikkeuksetta maanomistajan lupa.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 5
 6. 6. Riistantutkimus• Suomalainen riistantutkimus on kansainvälisesti erittäin arvostettua• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen velvollisuutena on järjestää riistalaskentoja sekä huolehtia saalistilastoinnista• Riistalaskentojen käytännön työt tehdään usein metsästäjien vapaaehtoisvoimin09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 6
 7. 7. Lait säätelee• Metsästys on yksi tarkimmin säädellyistä harrastuksista maassamme.• Metsästystä säätelee metsästyslaki ja -asetus vuodelta 1993.• Laissa mainitaan luettelo riistaeläimistä, joita voidaan metsästää tai muutoin pyydystää. Joukossa on myös tällä hetkellä rauhoitettuja eläimiä. (Kaikki muut eläimet ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja.)09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 7
 8. 8. Lait säätelee• Asetuksessa säädetään yksityiskohdista, kuten metsästysajoista ja jopa metsästyksessä käytettävistä varusteista.• Metsästyslain rikkomisesta voidaan tuomita jopa vankeuteen. Mitä sitten on salapyynti? • Salapyynti ei ole metsästystä! • Metsästys tapahtuu laillisina metsästysaikoina ja laillisella alueella ja pyyntiluvanvaraisten eläinten osalta luvan oikeuttamana. • Salapyytäjä syyllistyy metsästysrikokseen Metsästyksen valvontaa suorittavat mm. poliisi, rajavartiolaitos, Metsähallituksen erätarkastajat sekä riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvartijat09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 8
 9. 9. Kuka on metsästäjä?• Metsästäjäksi tullaan suorittamalla metsästäjätutkinto• Tutkinnon suorittamisella ei ole alaikärajaa.• Läpäistyään tutkinnon, saa henkilö maksaa riistanhoitomaksun, joka maksettuna on metsästyskortti.• Suomessa on noin 300 000 metsästyskortin haltijaa, eli väkilukuun suhteutettuna enemmän metsästäjiä, kuin missään muussa Euroopan maassa.• Vaikka henkilöllä on metsästyskortti, tulee hänellä olla lisäksi oikeus metsästää alueella.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 9
 10. 10. Kuka on metsästäjä?• Metsästäjätutkintoja järjestävät lakisääteiset riistanhoitoyhdistykset• Tutkinto on samanlainen koko maassa• Vuosittain tutkinnon suorittaa 7000-8000 suomalaista• Tutkintoon voi valmistautua 12 tunnin mittaisella valmentavalla kurssilla• Suurin osa tutkinnon suorittajista on 15-20 -vuotiaita09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 10
 11. 11. Eräelämyksiä• Perinteisesti suomalaiset metsästävät yksin tai pienellä porukalla koiran kanssa.• Järjestetyt jahtitapahtumat ja rituaalit ovat vieraita metsästyskulttuurillemme• Suomalainen metsästys on aina ollut enimmäkseen "kotitarvemetsästystä"• Nykyään moni metsästäjä ei tavoittele enää ensisijaisesti saalista, vaan täysipainoisia "eräelämyksiä", jotka koetaan tärkeiksi kiireisen arkipäivän vastapainoksi.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 11
 12. 12. Vahinkojen vähentäminen • Eräiden riistalajien metsästys on nyky-yhteiskunnassa välttämätöntä. Tämä pätee erityisesti hirvieläinten ja karhun osalta. Ilman metsästystä muodostuisivat niiden aiheuttamat vahingot paikallisesti kestämättömiksi. • Vahinkoa ihmisen toiminnalle voivat aiheuttaa myös muut eläimet, kuten linnut, majavat, hylkeet. • Näitä eläimiä vähentäessään metsästäjät toimivat yhteiskunnan hyväksi. • Metsästäjät vastaavat nykyään myös suurelta osin liikenteessä loukkaantuneiden eläinten jäljittämisestä sekä kuolleiden riistaeläinten eläinten jatkokäsittelystä.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 12
 13. 13. Vahinkojen vähentäminen• Vuosittain sattuu noin 4000hirvieläinkolaria• Näissä kolareissa kuoleevuosittain keskimäärin viisiihmistä• Viime vuosina arvioiduthirvieläinten aiheuttamatmetsävahingot ovat olleetkasvussa• Vahingot korvataan metsästäjiltäkerättävillä pyyntilupatuloilla09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 13
 14. 14. Metsästysseurat• Vaikka suomalainen metsästääkin usein jopa yksin koiransa kanssa, ovat metsästysseurat meikäläinen erikoisuus.• Metsästysseura on metsästäjien vapaaehtoinen yhteenliittymä (yleensä rekisteröity yhdistys), joka vuokraa yhdessä usean tilan maiden metsästysoikeuden. Usein maanomistajat ovatkin seuran jäseniä. Näin kaikki jäsenet saavat metsästää koko vuokra-alueella.• Suomessa vain harvoilla maanomistajilla on hallussaan niin suuri alue omasta takaa, että siellä voi kunnolla metsästää.• Esimerkiksi hirven metsästämiseen pitääkin lain mukaan olla vähintään 1000 ha yhtenäistä maa-aluetta.09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 14
 15. 15. Metsästysseurat • Suomessa on noin 4000 metsästysseuraa, joihin kuuluu yli 200 000 tuhatta ihmistä • Metsästysseuroissa tehdään huomattava määrä vapaaehtoistyötä luonnon hyväksi • Kymmeniätuhansia ruokintapaikkoja ylläpidetään vuosittain • Näistä riistanhoitotöistä hyötyvät myös muut kuin riistaeläimet • Metsästysseurat ylläpitävät paikallista yhteishenkeä09.04.13 © Metsästäjäin Keskusjärjestö 15

×