Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ma’rifatul islam

 1. MA’RIFATUL ISLAM (Mengenal Islam)
 2. MAKNA ISLAM SECARA LAFAZ: MENUNDUKKAN WAJAH (QS. 4:125 ) BERSERAH DIRI (QS. 3:83 ) SUCI BERSIH (QS. 26:89 ) SELAMAT SEJAHTERA (QS. 6:54 ) PERDAMAIAN (QS. 47:35 )
 3. Konsepsi Islam KONSEPSI ISLAM DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI SEBUAH BANGUNAN YANG KOKOH
 4. “ISLAM DIBANGUN ATAS LIMA PERKARA (1) MENGAKUI BAHWA TIADA TUHAN KECUALI ALLAH DAN SESUNGGUHNYA MUHAMMAD ITU ADALAH UTUSAN ALLAH (2) MENDIRIKAN SHALAT (3) MENGELUARKAN ZAKAT (4) MENGERJAKAN HAJI KE BAITULLAH DAN (5) PUASA DIBULAN RAMADHAN” (HR.BUKHARI- MUSLIM)
 5. ISLAM ADALAH AGAMA YANG SEMPURNA (QS.5:3) DAN KESEMPURNAAN ISLAM IBARAT BANGUNAN YANG KOKOH
 6. POKOK DAN PONDASI (ASAS) YANG TERDIRI DARI : Aqidah(keimanan) ; mencakup dua kalimat Syahadat dan rukun Iman (QS.2:177, 47:19) Ibadah (Rukun Islam)
 7. BANGUNAN (BINA’),BERUPA ATURAN YANG MENCAKUP SEMUA ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA (SISTEM HIDUP) SEPERTI :
 8. KONSEP SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN (QS.24:27, 49:10-13)  Wahai orang-orang yang ber-iman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagi kamu, supaya kamu ingat. (QS An Nur:27)
 9. KONSEP PEREKONOMIAN (QS. 2:275, 282, 283)  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang- orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS 2:275)
 10. KONSEP MILITER DAN KEPRAJURITAN (QS. 8:60, 9:5-8)  Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS At taubah :5)
 11. KONSEP PENDIDIKAN (QS. 3:159, 2:151)  Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.(QS. 2:151)
 12. KONSEP POLITIK (QS. 8:61, 42:38)  Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al Anfal:61)
 13. KONSEP MORAL/AKHLAK (QS. 2:237)  Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri- isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.(QS. 2:237)
 14. ATAP (PENYOKONG DAN PENGUAT / MUADYIAT) MELIPUTI:
 15. DAKWAH/AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR (QS. 3:104) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang- orang yang beruntung.(QS. 3:104)
 16. JIHAD (QS. 22:39-40)  Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,(QS. Al Hajj:39)
 17. HUKUM (QS. 5:49)  Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.(QS. Al Maidah:49)
 18. SANKSI-SANKSI (QS. 5:33,38) Laki-lakiyang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. 5:38)
Publicité