Publicité

Final AP 8 TOS.docx

23 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Final AP 8 TOS.docx

  1. TABLE OF SPECIFICATION Asignatura: Araling Panlipunan Markahan: Ika-lawang Markahan Learning Competencies No. of hours taught Weight No. of items R UN AP AN E C TOTAL EASY 60% AVERAGE 30% DIFFICULT 10% 1.Nasusuri ang kabihasnang Minoan at Mycenean 2 6.67 4 1 2 1 4 2. Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng Greece. 4 13.33 8 3 2 1 1 1 8 3.Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng Rome (mula sa sinaunang Rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng Imperyong Romano) 3 6 6 2 1 1 1 1 6 4. Nasusuri ang pag-usbong at pag- unlad ng mga Klasiko na Lipunan sa Africa, America, at mga Pulo sa Pacific 2 6.67 4 1 2 1 4 5. Naipapaliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai). 1 3.33 2 1 1 2 6. Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng America. 1 3.33 2 1 1 2 7. Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng pulo sa Pacific. 2 4 4 1 2 1 4 8. Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag- unlad ng pandaigdigang kamalayan 2 4 4 1 2 1 4 9. Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay- daan sa Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon. 1 2 2 1 1 2 10. Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang Panahon 2 4 4 1 2 1 4 11. Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay- daan sa pagkakabuo ng “Holy Roman Empire” 1 2 2 1 1 2
  2. 12. Naipapaliwanag ang mga dahilan at bunga ng mga Krusada sa Gitnang Panahon 3 6 6 2 1 1 1 1 6 13. Nasusuri ang buhay sa Europa noong Gitnang Panahon: Manoryalismo, Piyudalismo, at ang pag-usbong ng mga bagong bayan at lungsod 3 6 6 2 1 1 1 1 6 14. Natataya ang epekto at kontribusyon ng ilang Mahahalagang pangyayari sa Europa sa pagpapalaganap ng Pandaigdigang kamalayan. 3 6 6 2 1 1 1 1 6 TOTAL 30 HOURS 100 % 60 60 60% 30% 10% 100%
Publicité