Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx

Рішення у бізнесі Business solutions
Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі
© Львівська школа керівників бізнесу
Продуктова стратегія компанії на ринку
Для того, щоб визначити, яку
продукцію, в якій кількості
виробляти, а також кому і яку
ціну її продавати, компанії
розробляють продуктову
стратегію.
Це загальна концепція, при
успішності якої продукція набуває
стійкого попиту, рентабельність
підвищується, а компанія досягає
конкурентної переваги.
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДУКТУ
Продуктова стратегія (product strategy) – це
довгостроковий план дій, спрямований на
адаптацію продукції до вимог та потреб
споживачів.
Вона включає безліч рішень, що охоплюють весь
життєвий цикл продукту (ЖЦП), починаючи від
його розробки та закінчуючи виходом на ринок, і
стосуються: видів продукції; цільової аудиторії;
шляхів збуту.
Стратегія товару – значний інструмент управління,
визначальний вектор розвитку сучасного бізнесу.
При її розробці враховують реальний стан
компанії, її становище на ринку, ситуацію в галузі
та інше.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Ключові елементи стратегії продукту:
 визначення параметрів функцій продукту (якісна складова, фізичні властивості);
 упаковка (дизайн, колір, компактність), привабливий зовнішній вигляд продукту;
 обсяг перед-і післяпродажного обслуговування (комплекс заходів щодо встановлення,
налагодження, монтажу, ліквідації недоліків, ін.);
 формування асортименту, що включає підбір груп, видів, сортів продукції з урахуванням споживчого
попиту та для його задоволення;
 логістика та планування ЖЦП з урахуванням ринкових можливостей та конкуренції;
 створення нових потреб, розробка нового продукту на основі внутрішніх та зовнішніх джерел ідей
(зміцнює існуючі позиції, дозволяє завойовувати нові сегменти ринку).
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
Споживачам пропонується весь спектр
наявних продуктів (повний набір, широкий
асортимент).
ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
АСОРТИМЕНТ СЕГМЕНТУ
На ринку представляється асортимент,
розроблений під конкретний сегмент
ринку та канал збуту.
ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЙКИ
ТОВАРУ
Компанія з усталеною торгової маркою
після проведення відповідного аналізу
змінює деякі параметри товару з метою
задоволення певних потреб сегменту,
розширюючи, доповнюючи цим свою
пропозицію.
ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ДОПОВНЕННЯ ЛІНІЙКИ
ПРОДУКТУ
Усунення наявних прогалин, поповнення
відсутніх одиниць товару.
ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІНІЙКИ
ПРОДУКТІВ
Виключення збиткових, неприбуткових
товарів, які не відповідають потребам
клієнтів.
1. Визначення функцій
продукту (споживча,
комерційна, фінансова,
правова, маркетингова).
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
2. Підбір ключових
параметрів функцій
продукту (базові якості,
необхідні споживачеві).
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
3. Готовність до змін, які
обумовлює ситуація на ринку,
і прийняття відповідних
рішень. асортименту
(виходять з того, що
асортимент та номенклатура
повинні відповідати запитам
споживачів).
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Аналізу піддається кожен окремо взятий товар.
Для підтримки прибутковості залишають товари з
унікальними властивостями і виключають збиткові.
Здатність товару задовольняти потреби покупців
можуть змінюватись, що ув'язується із ЖЦП. Він,
до речі, у кожного товару різний і може
скорочуватися під впливом різних факторів,
наприклад: новації (множать можливості для
виробництва, створюють умови для появи нових
товарів, сприяють ефективності бізнесу);
підвищення суспільного добробуту, обумовлене
економічним зростанням; поступові інноваційні
зміни у різних сферах діяльності людини та ін.
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Етап 1 - виведення товару на ринок
Компанія розміщує товар на ринку і
починає продавати, тобто пропонує для
покупки споживачам. Це перша поява
товару на ринку, для якої характерне:
- повільне (незначне) зростання
продажів;
- мінімальний прибуток або його
відсутність.
Новий товар приваблює споживача. Щоб
презентувати його, компанія
використовує рекламу.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Етап 2 – зростання
Якщо представлений компанією товар
прийнятий ринком, попит на нього, як
правило, зростає.
На рівень прийняття впливає реакція
конкурентів, які планують вивести
аналогічний товар.
Разом із збільшенням обсягу продажу
збільшується і прибуток.
На цьому етапі компанія намагається
розширити асортимент, розвиває збутові
мережі, вдається до модернізації.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Етап 3 - зрілість
Цей етап характеризується значними
продажами, але відсутністю зростання.
Для компанії він найвигідніший: пік продажів,
додаткові витрати не потрібні, а прибуток
стабільний.
Щоб продовжити його, компанія намагається:
розширити ринок збуту, освоює нові сегменти,
шукає нових покупців та додаткове
застосування товару, а також прагне збільшити
частоту здійснення покупок; покращити товар
(якість, упаковку), сервіс, а також зацікавити
покупців цікавими різноманітними
пропозиціями.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Етап 4 - спад
У цей період циклу істотно падають обсяги
продажів, різко знижується попит на товар та
прибуток.
Щоб мінімізувати витрати, якось
компенсувати це погіршення, компанія
прагне: використовувати всі наявні позиції
над ринком; протриматися на ринку довше,
ніж конкуренти, думаючи, що вони підуть
раніше; підтримувати наявний рівень
продажів, знижуючи при цьому витрати з
продажу та просування.
Компанія може вилучити (відкликати) товар,
повністю зупинивши його випуск, продаж,
перепродаж.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Управління продуктом – це планування та
маркетинг продукту. Це означає, що функції
товару для споживача створюють у вигляді
планування, а цінність товару представляють у
вигляді маркетингових дій.
Розробці стратегії товару та його подальшого
розвитку завжди передує всебічне вивчення
конкретної ситуації - збір інформації та докладний
аналіз.
Вивчають цільову аудиторію, щоб впливати на
продукт, а також сам продукт для впливу на
аудиторію.
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
Приклад Типовий зразок – стратегія продовольчого магазину.
Її розробка починається з вибору кращого асортименту. Його різноманітність, відповідність,
оптимальність – одна з конкурентних переваг магазину.
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
Необхідно, щоб асортимент враховував:
 потреби ЦА та самого ринку;
 особливості кожного сезону;
 можливість підвищення прибутку;
 різноманітність, великий вибір, що дозволяє
набути широкої популярності серед покупців;
 стимулювання попиту, залучення нових покупців;
 інновації.
Якщо компанія має види товару, які відповідають
врахованим запитам ринку, необхідно не розробляти
нові пропозиції, а зосередитись на тих, які є.
Найбільш прибуткові треба посилено просувати, а
витрати при цьому зменшувати.
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
МАТРИЦЯ BCG ЯК МЕТОД РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Висока
Низька
Потреба
у
фінансах
Конкурентоспроможність
Низька
Висока
Високий
Низький
Темп
росту
ринку
Відносна частка ринку
Низька
Висока
Вхід
Знаки питання
Зірки
Дійні
корови
Собаки
Зростання
Зростання
Зрілість
Зрілість
Скорочення
Матриця BKG
«Знаки питання»
Низька частка ринку, але високі темпи
зростання.
«Знакам питання» необхідно приділяти багато
уваги.
У перспективі вони можуть стати як зірками, так
і собаками.
Якщо існує можливість переведення в зірки, то
потрібно інвестувати, інакше - позбуватися.
«Знаки питання» – це період інвестицій на
ринку. Як правило, у цей період підприємства
ще не відомі на ринку, але поступово
захоплюють свої ніші та свої сегменти.
«Зірки»
Високе зростання обсягу продажів і висока
частка ринку.
Частку ринку необхідно зберігати і
збільшувати.
«Зірки» приносять дуже великий дохід.
Але, незважаючи на привабливість даного
товару, його чистий грошовий потік
достатньо низький, тому що вимагає
істотних інвестицій для забезпечення
високого темпу зростання.
Період Інвестицій, але які швидко
повертаються.
«Дійні корови» («Грошові мішки»)
Висока частка на ринку, але низький
темп зростання обсягу продажів.
«Дійних корів» необхідно берегти і
максимально контролювати. Їх
привабливість пояснюється тим, що вони
не вимагають додаткових інвестицій і
самі при цьому забезпечують хороший
грошовий дохід.
Кошти від продажів можна направляти на
розвиток «Знаків питання» та на
підтримку «Зірок».
«Собаки» («Кульгаві качки»,
«Мертвий вантаж»)
Темп зростання низький, частка
ринку низька, продукт як правило
низького рівня рентабельності і
вимагає великої уваги з боку
керуючого.
Від «Собак» потрібно позбавлятись.
Аналіз продажів:
структурування прибутку,
доходів підприємства за
періодами, у поступовій
динаміці. Вивчення
прибутковості товару (послуг)
протягом року й у порівнянні з
попереднім періодом.
СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Аналіз конкурентів: обсяг
продажу, частка ринку, ціни,
канали збуту, ін.
Визначення реального стану
бізнесу з урахуванням
результатів проведеного
аналізу продажів, конкурентів.
СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Стратегічний аналіз із застосуванням SWOT-
аналізу, 5 сил Портера, матриці Ансоффа,
матриці BCG, продуктового аналізу (куди який
продукт, послугу розмістити на графіці): обсягу
продажів і їх частки на ринку, а також прибутку
від цих продажів, її частка у загальному
прибутку, її динаміці на одиницю продукції.
Формування стратегії базується на двох
ключових складових принципах:
1. Наявності продуктів, що перебувають у
різних етапах життєвого циклу.
2. Оптимального співвідношення цих продуктів.
СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
60% -75%
10%-15%
Від продуктової стратегії безпосередньо залежить
прибуток компанії.
Тому слід робити те, що приносить постійний
відчутний дохід, а плани продажів – складати з
позиції номенклатури.
При цьому особливу увагу звернути на наступне:
- Не постачати «Собак» на склад, не витрачати
на них рекламні кошти, не платити за них
менеджерам з продажів.
- Після освоєння «Важких дітей» виділити та
інвестувати кошти у їх просування.
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМ КОШИКОМ
У компанії-виробника:
 номенклатура представлена ​​невеликою кількістю
груп, назв, видів товарів.
 2 продукти «Знаків запитання», які вимагають
вкладення їхнього просування;
При успішному просуванні «Знаки запитання"
можуть перейти до "Зірок".
Якщо цього не станеться, з ними треба розлучитись.
Прибуткові «Дійні корови» (монотовар) з часом у разі
посилення конкуренції можуть перейти до «Собак».
Тоді компанію очікує фіаско, тому що вона буде
позбавлена ​​основного джерела, яке приносить
прибуток.
ПРИКЛАД ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ З РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
2
2
ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Який маємо
продукт на
даний час
Яким має бути
продукт та
заробітки компанії
Визначення як підприємство повинно
змінюватись від того стану,
у якому знаходиться у даний час,
до того,
яким підприємство повинно стати
Етап 1. Почати з простого і поступово
додавати деталі.
Означає, буквально, «презентація в ліфті».
Використовують цей прийом, коли потрібно
коротко, спрощено, але чітко розповісти про
сутність товару (послуги).
Опис вибудовують за наступною умовною
схемою: "Проблема" (аудиторія, потреба).
«Рішення» (товар, який, що робить). «Мета
бізнесу» (за яких умов досягаються).
Після цього можна розпочинати перевірку
припущень, використовуючи спрощену
стратегію продукту.
ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Етап 2. Розробка вичерпної стратегії
Перехід від етапу вивчення до етапу реалізації ідеї супроводжується: оцінкою можливостей.
Щоб розробити комплексну повноцінну стратегію, потрібно відповісти на запитання:
 Яку та чию проблему вирішуємо?
 Можливості?
 Альтернативи?
 Чому вирішуємо її краще і зараз?
 Який продукт з'явиться на ринку?
 Як вимірюватимемо успіх (зароблятимемо на продукті)?
 Які фактори є важливими для успіху?
ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Етап 3. Зібрати відгуки про стратегію на
різних етапах
Для цього достатньо збирати відгуки у команди,
яка бере участь у її створенні.
Чим більше буде зібрано інформації, тим вищою
буде результативність. Зберігати стратегію в
готовому вигляді слід у доступному місці, а
підтримувати – в актуальному стані.
ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
БАЖАЄМО
УСПІШНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ
1 sur 37

Recommandé

вступ до менеджменту par
вступ до менеджментувступ до менеджменту
вступ до менеджментуMaryna Ivashchenko
2.8K vues19 diapositives
ABC аналіз Техніка застосування.pptx par
ABC аналіз Техніка застосування.pptxABC аналіз Техніка застосування.pptx
ABC аналіз Техніка застосування.pptxRostyslavDmytruk
869 vues28 diapositives
Marketing Strategies par
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing StrategiesTaras Hryhorchuk
6.8K vues39 diapositives
тема 1 сутність та функції грошей par
тема 1 сутність та функції грошейтема 1 сутність та функції грошей
тема 1 сутність та функції грошейRudInna1
127 vues24 diapositives
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутуAngela Olkhoskay
1.4K vues26 diapositives
Маркетингові дослідження par
Маркетингові дослідження Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження Oleksandr Dyma
1.5K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

презентація до 3теми par
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3темиstetsenko_lyudmila
3.7K vues10 diapositives
4 маркектингова товарна політика par
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
12.3K vues25 diapositives
Кількісна теорія менеджменту par
Кількісна теорія менеджментуКількісна теорія менеджменту
Кількісна теорія менеджментуzhmekapanova
2.4K vues15 diapositives
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ... par
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...ssuser39b124
417 vues326 diapositives
Тема 6 Маркетингова збутова політика par
Тема 6 Маркетингова збутова політикаТема 6 Маркетингова збутова політика
Тема 6 Маркетингова збутова політикаPavlo Syrvatka
15.4K vues20 diapositives
методи менеджменту par
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджментуuliana8
5.4K vues25 diapositives

Tendances(20)

4 маркектингова товарна політика par Pavlo Syrvatka
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
Pavlo Syrvatka12.3K vues
Кількісна теорія менеджменту par zhmekapanova
Кількісна теорія менеджментуКількісна теорія менеджменту
Кількісна теорія менеджменту
zhmekapanova2.4K vues
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ... par ssuser39b124
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...
«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. ...
ssuser39b124417 vues
Тема 6 Маркетингова збутова політика par Pavlo Syrvatka
Тема 6 Маркетингова збутова політикаТема 6 Маркетингова збутова політика
Тема 6 Маркетингова збутова політика
Pavlo Syrvatka15.4K vues
методи менеджменту par uliana8
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana85.4K vues
Презентація до захисту курсової роботи par Hanna Filatova
Презентація до захисту курсової роботиПрезентація до захисту курсової роботи
Презентація до захисту курсової роботи
Hanna Filatova4.3K vues
Етапи формування команди.pptx par RostyslavDmytruk
Етапи формування команди.pptxЕтапи формування команди.pptx
Етапи формування команди.pptx
RostyslavDmytruk620 vues
Види маркетингу та їх характеристики par Pavlo Syrvatka
Види маркетингу та їх характеристикиВиди маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристики
Pavlo Syrvatka8.1K vues
лекция тема 1 par NinaDrokina
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina4.3K vues
Тема 5 Реінжинірінг par NinaDrokina
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina868 vues
Презентація вебінару "Критичні аспекти СУЯ при проходженні зовнішніх аудитів"... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Критичні аспекти СУЯ при проходженні зовнішніх аудитів"...Презентація вебінару "Критичні аспекти СУЯ при проходженні зовнішніх аудитів"...
Презентація вебінару "Критичні аспекти СУЯ при проходженні зовнішніх аудитів"...
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
Lekcia12 1 par arctium55
Lekcia12 1Lekcia12 1
Lekcia12 1
arctium554.3K vues
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par Angela Olkhoskay
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
Angela Olkhoskay1.4K vues
Презентація до теми 12.1 par cit-cit
Презентація до теми 12.1Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1
cit-cit1.1K vues
Тема 8. Проектне планування та управління проектами par Victor Step
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step12.8K vues
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST par NinaDrokina
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina9.1K vues
здоровя збережувальні технології par Maryana Bigun
здоровя збережувальні технологіїздоровя збережувальні технології
здоровя збережувальні технології
Maryana Bigun8.7K vues
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство par NinaDrokina
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina2.8K vues

Similaire à Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx

Маркетингова діяльність промислового підприємства par
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємстваPavlo Syrvatka
1.3K vues13 diapositives
162933.ppt par
162933.ppt162933.ppt
162933.pptSvitlana63
3 vues9 diapositives
Практична на тему 2.pdf par
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfVolodymyrOrachov
14 vues5 diapositives
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptx par
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptxМодуль 4 Визначення ціни продукту.pptx
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptxRostyslavDmytruk
71 vues14 diapositives
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf par
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfVitalinaRomanenko
10 vues91 diapositives
Сегментування ринку.pptx par
Сегментування ринку.pptxСегментування ринку.pptx
Сегментування ринку.pptxRostyslavDmytruk
146 vues22 diapositives

Similaire à Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx(20)

Маркетингова діяльність промислового підприємства par Pavlo Syrvatka
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємства
Pavlo Syrvatka1.3K vues
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptxМодуль 4 Визначення ціни продукту.pptx
Модуль 4 Визначення ціни продукту.pptx
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf par VitalinaRomanenko
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
Сегментування ринку.pptx par RostyslavDmytruk
Сегментування ринку.pptxСегментування ринку.pptx
Сегментування ринку.pptx
RostyslavDmytruk146 vues
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx par ssuser5e3503
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
ssuser5e350383 vues
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt par ssuser5f061a
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
ssuser5f061a334 vues
21 Маркетинговий профіль підприємства.pptx par RostyslavDmytruk
21 Маркетинговий профіль підприємства.pptx21 Маркетинговий профіль підприємства.pptx
21 Маркетинговий профіль підприємства.pptx
Матриця ADL для бізнес стратегії.pptx par RostyslavDmytruk
Матриця ADL для бізнес стратегії.pptxМатриця ADL для бізнес стратегії.pptx
Матриця ADL для бізнес стратегії.pptx
RostyslavDmytruk175 vues
Mаркетинг par katerina99
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99158 vues
Управління каналами збуту.pptx par RostyslavDmytruk
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx par RostyslavDmytruk
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptx par RostyslavDmytruk
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptxСтупінь інтеграції каналів збуту.pptx
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptx
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptxМодуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
фуа тема 1 par cit-cit
фуа тема 1фуа тема 1
фуа тема 1
cit-cit261 vues
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 par cit-cit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cit-cit161 vues

Plus de RostyslavDmytruk

1 par
11
1RostyslavDmytruk
11 vues9 diapositives
ГП par
ГПГП
ГПRostyslavDmytruk
24 vues34 diapositives
зф par
зфзф
зфRostyslavDmytruk
8 vues15 diapositives
ТБ par
ТБТБ
ТБRostyslavDmytruk
151 vues17 diapositives
ПР par
ПРПР
ПРRostyslavDmytruk
26 vues29 diapositives
ГП par
ГПГП
ГПRostyslavDmytruk
5 vues24 diapositives

Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx

 • 1. Рішення у бізнесі Business solutions Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі © Львівська школа керівників бізнесу Продуктова стратегія компанії на ринку
 • 2. Для того, щоб визначити, яку продукцію, в якій кількості виробляти, а також кому і яку ціну її продавати, компанії розробляють продуктову стратегію. Це загальна концепція, при успішності якої продукція набуває стійкого попиту, рентабельність підвищується, а компанія досягає конкурентної переваги.
 • 3. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДУКТУ Продуктова стратегія (product strategy) – це довгостроковий план дій, спрямований на адаптацію продукції до вимог та потреб споживачів. Вона включає безліч рішень, що охоплюють весь життєвий цикл продукту (ЖЦП), починаючи від його розробки та закінчуючи виходом на ринок, і стосуються: видів продукції; цільової аудиторії; шляхів збуту. Стратегія товару – значний інструмент управління, визначальний вектор розвитку сучасного бізнесу. При її розробці враховують реальний стан компанії, її становище на ринку, ситуацію в галузі та інше.
 • 4. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ Ключові елементи стратегії продукту:  визначення параметрів функцій продукту (якісна складова, фізичні властивості);  упаковка (дизайн, колір, компактність), привабливий зовнішній вигляд продукту;  обсяг перед-і післяпродажного обслуговування (комплекс заходів щодо встановлення, налагодження, монтажу, ліквідації недоліків, ін.);  формування асортименту, що включає підбір груп, видів, сортів продукції з урахуванням споживчого попиту та для його задоволення;  логістика та планування ЖЦП з урахуванням ринкових можливостей та конкуренції;  створення нових потреб, розробка нового продукту на основі внутрішніх та зовнішніх джерел ідей (зміцнює існуючі позиції, дозволяє завойовувати нові сегменти ринку).
 • 5. ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ Споживачам пропонується весь спектр наявних продуктів (повний набір, широкий асортимент). ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
 • 6. ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ АСОРТИМЕНТ СЕГМЕНТУ На ринку представляється асортимент, розроблений під конкретний сегмент ринку та канал збуту.
 • 7. ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЙКИ ТОВАРУ Компанія з усталеною торгової маркою після проведення відповідного аналізу змінює деякі параметри товару з метою задоволення певних потреб сегменту, розширюючи, доповнюючи цим свою пропозицію.
 • 8. ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДОПОВНЕННЯ ЛІНІЙКИ ПРОДУКТУ Усунення наявних прогалин, поповнення відсутніх одиниць товару.
 • 9. ОСНОВНІ ТИПИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІНІЙКИ ПРОДУКТІВ Виключення збиткових, неприбуткових товарів, які не відповідають потребам клієнтів.
 • 10. 1. Визначення функцій продукту (споживча, комерційна, фінансова, правова, маркетингова). ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 11. 2. Підбір ключових параметрів функцій продукту (базові якості, необхідні споживачеві). ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 12. 3. Готовність до змін, які обумовлює ситуація на ринку, і прийняття відповідних рішень. асортименту (виходять з того, що асортимент та номенклатура повинні відповідати запитам споживачів). ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 13. Аналізу піддається кожен окремо взятий товар. Для підтримки прибутковості залишають товари з унікальними властивостями і виключають збиткові. Здатність товару задовольняти потреби покупців можуть змінюватись, що ув'язується із ЖЦП. Він, до речі, у кожного товару різний і може скорочуватися під впливом різних факторів, наприклад: новації (множать можливості для виробництва, створюють умови для появи нових товарів, сприяють ефективності бізнесу); підвищення суспільного добробуту, обумовлене економічним зростанням; поступові інноваційні зміни у різних сферах діяльності людини та ін. ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 14. Етап 1 - виведення товару на ринок Компанія розміщує товар на ринку і починає продавати, тобто пропонує для покупки споживачам. Це перша поява товару на ринку, для якої характерне: - повільне (незначне) зростання продажів; - мінімальний прибуток або його відсутність. Новий товар приваблює споживача. Щоб презентувати його, компанія використовує рекламу. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 • 15. Етап 2 – зростання Якщо представлений компанією товар прийнятий ринком, попит на нього, як правило, зростає. На рівень прийняття впливає реакція конкурентів, які планують вивести аналогічний товар. Разом із збільшенням обсягу продажу збільшується і прибуток. На цьому етапі компанія намагається розширити асортимент, розвиває збутові мережі, вдається до модернізації. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 • 16. Етап 3 - зрілість Цей етап характеризується значними продажами, але відсутністю зростання. Для компанії він найвигідніший: пік продажів, додаткові витрати не потрібні, а прибуток стабільний. Щоб продовжити його, компанія намагається: розширити ринок збуту, освоює нові сегменти, шукає нових покупців та додаткове застосування товару, а також прагне збільшити частоту здійснення покупок; покращити товар (якість, упаковку), сервіс, а також зацікавити покупців цікавими різноманітними пропозиціями. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 • 17. Етап 4 - спад У цей період циклу істотно падають обсяги продажів, різко знижується попит на товар та прибуток. Щоб мінімізувати витрати, якось компенсувати це погіршення, компанія прагне: використовувати всі наявні позиції над ринком; протриматися на ринку довше, ніж конкуренти, думаючи, що вони підуть раніше; підтримувати наявний рівень продажів, знижуючи при цьому витрати з продажу та просування. Компанія може вилучити (відкликати) товар, повністю зупинивши його випуск, продаж, перепродаж. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 • 18. Управління продуктом – це планування та маркетинг продукту. Це означає, що функції товару для споживача створюють у вигляді планування, а цінність товару представляють у вигляді маркетингових дій. Розробці стратегії товару та його подальшого розвитку завжди передує всебічне вивчення конкретної ситуації - збір інформації та докладний аналіз. Вивчають цільову аудиторію, щоб впливати на продукт, а також сам продукт для впливу на аудиторію. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
 • 19. Приклад Типовий зразок – стратегія продовольчого магазину. Її розробка починається з вибору кращого асортименту. Його різноманітність, відповідність, оптимальність – одна з конкурентних переваг магазину. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
 • 20. Необхідно, щоб асортимент враховував:  потреби ЦА та самого ринку;  особливості кожного сезону;  можливість підвищення прибутку;  різноманітність, великий вибір, що дозволяє набути широкої популярності серед покупців;  стимулювання попиту, залучення нових покупців;  інновації. Якщо компанія має види товару, які відповідають врахованим запитам ринку, необхідно не розробляти нові пропозиції, а зосередитись на тих, які є. Найбільш прибуткові треба посилено просувати, а витрати при цьому зменшувати. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПРОДУКТУ
 • 21. МАТРИЦЯ BCG ЯК МЕТОД РОЗРОБКИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ Висока Низька Потреба у фінансах Конкурентоспроможність Низька Висока Високий Низький Темп росту ринку Відносна частка ринку Низька Висока Вхід Знаки питання Зірки Дійні корови Собаки Зростання Зростання Зрілість Зрілість Скорочення
 • 23. «Знаки питання» Низька частка ринку, але високі темпи зростання. «Знакам питання» необхідно приділяти багато уваги. У перспективі вони можуть стати як зірками, так і собаками. Якщо існує можливість переведення в зірки, то потрібно інвестувати, інакше - позбуватися. «Знаки питання» – це період інвестицій на ринку. Як правило, у цей період підприємства ще не відомі на ринку, але поступово захоплюють свої ніші та свої сегменти.
 • 24. «Зірки» Високе зростання обсягу продажів і висока частка ринку. Частку ринку необхідно зберігати і збільшувати. «Зірки» приносять дуже великий дохід. Але, незважаючи на привабливість даного товару, його чистий грошовий потік достатньо низький, тому що вимагає істотних інвестицій для забезпечення високого темпу зростання. Період Інвестицій, але які швидко повертаються.
 • 25. «Дійні корови» («Грошові мішки») Висока частка на ринку, але низький темп зростання обсягу продажів. «Дійних корів» необхідно берегти і максимально контролювати. Їх привабливість пояснюється тим, що вони не вимагають додаткових інвестицій і самі при цьому забезпечують хороший грошовий дохід. Кошти від продажів можна направляти на розвиток «Знаків питання» та на підтримку «Зірок».
 • 26. «Собаки» («Кульгаві качки», «Мертвий вантаж») Темп зростання низький, частка ринку низька, продукт як правило низького рівня рентабельності і вимагає великої уваги з боку керуючого. Від «Собак» потрібно позбавлятись.
 • 27. Аналіз продажів: структурування прибутку, доходів підприємства за періодами, у поступовій динаміці. Вивчення прибутковості товару (послуг) протягом року й у порівнянні з попереднім періодом. СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 28. Аналіз конкурентів: обсяг продажу, частка ринку, ціни, канали збуту, ін. Визначення реального стану бізнесу з урахуванням результатів проведеного аналізу продажів, конкурентів. СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 29. Стратегічний аналіз із застосуванням SWOT- аналізу, 5 сил Портера, матриці Ансоффа, матриці BCG, продуктового аналізу (куди який продукт, послугу розмістити на графіці): обсягу продажів і їх частки на ринку, а також прибутку від цих продажів, її частка у загальному прибутку, її динаміці на одиницю продукції. Формування стратегії базується на двох ключових складових принципах: 1. Наявності продуктів, що перебувають у різних етапах життєвого циклу. 2. Оптимального співвідношення цих продуктів. СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 30. СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ 60% -75% 10%-15%
 • 31. Від продуктової стратегії безпосередньо залежить прибуток компанії. Тому слід робити те, що приносить постійний відчутний дохід, а плани продажів – складати з позиції номенклатури. При цьому особливу увагу звернути на наступне: - Не постачати «Собак» на склад, не витрачати на них рекламні кошти, не платити за них менеджерам з продажів. - Після освоєння «Важких дітей» виділити та інвестувати кошти у їх просування. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМ КОШИКОМ
 • 32. У компанії-виробника:  номенклатура представлена ​​невеликою кількістю груп, назв, видів товарів.  2 продукти «Знаків запитання», які вимагають вкладення їхнього просування; При успішному просуванні «Знаки запитання" можуть перейти до "Зірок". Якщо цього не станеться, з ними треба розлучитись. Прибуткові «Дійні корови» (монотовар) з часом у разі посилення конкуренції можуть перейти до «Собак». Тоді компанію очікує фіаско, тому що вона буде позбавлена ​​основного джерела, яке приносить прибуток. ПРИКЛАД ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ З РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 2 2
 • 33. ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ Який маємо продукт на даний час Яким має бути продукт та заробітки компанії Визначення як підприємство повинно змінюватись від того стану, у якому знаходиться у даний час, до того, яким підприємство повинно стати
 • 34. Етап 1. Почати з простого і поступово додавати деталі. Означає, буквально, «презентація в ліфті». Використовують цей прийом, коли потрібно коротко, спрощено, але чітко розповісти про сутність товару (послуги). Опис вибудовують за наступною умовною схемою: "Проблема" (аудиторія, потреба). «Рішення» (товар, який, що робить). «Мета бізнесу» (за яких умов досягаються). Після цього можна розпочинати перевірку припущень, використовуючи спрощену стратегію продукту. ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 35. Етап 2. Розробка вичерпної стратегії Перехід від етапу вивчення до етапу реалізації ідеї супроводжується: оцінкою можливостей. Щоб розробити комплексну повноцінну стратегію, потрібно відповісти на запитання:  Яку та чию проблему вирішуємо?  Можливості?  Альтернативи?  Чому вирішуємо її краще і зараз?  Який продукт з'явиться на ринку?  Як вимірюватимемо успіх (зароблятимемо на продукті)?  Які фактори є важливими для успіху? ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 • 36. Етап 3. Зібрати відгуки про стратегію на різних етапах Для цього достатньо збирати відгуки у команди, яка бере участь у її створенні. Чим більше буде зібрано інформації, тим вищою буде результативність. Зберігати стратегію в готовому вигляді слід у доступному місці, а підтримувати – в актуальному стані. ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ