Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.ÍNDEX 1. Títol de l’informe....
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.1. Títol de l’informe.  Aprofundir en les funcions del psicopedagog de l’E...
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.  h) Serveis Socials  i) EAIA  j) Orientadors educatius  k) Equip docen...
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.    D’aquesta manera profunditzarem més en totes les funcions que lapsic...
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.motivació i de les funcions d’interacció social en el desenvolupamentcognit...
PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.En definitiva:   Planificarem la nostres actuacions: a/ vers als tres al...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

PREPROJECTE PRÀCTICUM II

 • Soyez le premier à commenter

PREPROJECTE PRÀCTICUM II

 1. 1. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.ÍNDEX 1. Títol de l’informe. ................................................................................................. 22. Selecció de l’àmbit d’intervenció en un sentit ampli.............................. 2 L’àmbit d’intervenció: .......................................................................................... 2 Els professionals i els recursos específics: .................................................. 2 El paper del psicopedagog:................................................................................ 3 La legislació: ............................................................................................................ 33. Raons de l’elecció, interès i prospectiva professional en relació aaquest àmbit i descripció de l’àmbit. ................................................................. 34. Justificació de l’elecció del tutor de centre. ............................................... 45. Fonamentació teòrica de l’informe................................................................ 46. Intervenció que es farà...................................................................................... 5 1
 2. 2. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.1. Títol de l’informe. Aprofundir en les funcions del psicopedagog de l’EAP de Pineda de Mar ien les activitats que desenvolupa en: a/ Educació Primària i b/ En la posadaen funcionament d’una USEE. El pràcticum II servirà per aprofundir en totes les funcions de l’EAP. Lesactuacions aniran dirigides en l’àmbit escolar a alumnes de primària i alsnous alumnes matriculats al primer curs de secundària que aniran a laUnitat de suport a l’escolarització especial (USEE), es pretén conèixer lesfuncions de l’EAP en aquests dos nous escenaris i aprofundir en totes lesfuncions que desenvolupa per donar cobertura als alumnes amb necessitatseducatives especials.2. Selecció de l’àmbit d’intervenció en un sentit ampli.L’àmbit d’intervenció: L’àmbit d’intervenció és l’educació escolar i la nostre intervenció aniràdirigida a alumnes matriculats en una escola de primària on lapsicopedagoga realitza les seves funcions i als cinc alumnes que esmatricularan a la USEE de secundària.Amb el pràcticum II volem aprendre: a) Aprofundir en cóm s’organitza un EAP i quines són les funcions a primària. b) Com s’organitzen els centres educatius on la psicopedagoga fa les seves actuacions. c) Com es treballa en xarxa amb els diferents professionals per atendre als alumnes amb necessitats educatives especials. d) Realitzar les tasques pròpies de la psicopedagoga atenent als possibles alumnes que així ho necessitin. e) Com es posa en marxa una USEE.Els professionals i els recursos específics:Els professionals i els recursos específics, amb els quals enscoordinarem i on realitzarem les nostres actuacions seran els següents: a) CDIAP b) CSMIJ c) EPLM d) Altres psicòlegs. e) Mestre d’educació especial f) CAD g) Comissió social 2
 3. 3. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA. h) Serveis Socials i) EAIA j) Orientadors educatius k) Equip docent l) Equip directiu m) Inspecció n) ... El paper del psicopedagog: En aquest àmbit és el següent: a) Traspàs d’informació entre els diferents recursos específics que atenen als alumnes. b) Reunions amb les famílies dels alumnes. c) Reunions amb els professionals dels centres on els alumnes estan matriculats i on es matricularan. d) Observació dels alumnes per fer la valoració psicopedagògica de cada cas. (Reunions amb els diferents professionals dels recursos específics) e) Com fer un dictamen: detecció i elaboració. f) Altres actuacions específiques: període de preinscripció dels alumnes amb necessitats educatives especials. g) Quins són els passos per posar en marxa una USEE.La legislació:La legislació, per la qual es regulen els serveis educatius del Departamentés la següent: • DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament. • Resolució de 22 de juny de 2010 relativa a l’organització i el funcionament dels serveis educatius (CRP, EAP, ELIC, CREDA i CdA) i del Programa de mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2011-2012.3. Raons de l’elecció, interès i prospectiva professional enrelació a aquest àmbit i descripció de l’àmbit. El pràcticum I l’he realitzat a l’EAP de Pineda de Mar, però es tanta lainformació que he rebut i tantes les funcions que desenvolupa lapsicopedagoga que vaig decidir poder fer amb ella el pràcticum II. 3
 4. 4. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA. D’aquesta manera profunditzarem més en totes les funcions que lapsicopedagoga desenvolupa a l’EAP i a més a més de poder veure com esposa en marxa un nou servei que és la USEE 1 també treballarem a l’etapade primària, d’aquesta manera tindrem una visió més amplia de la feina quees desenvolupa en un EAP i és per aquesta qüestió que he escollit fer elpràcticum II en l’EAP de Pineda.4. Justificació de l’elecció del tutor de centre. Durant el pràcticum I ens hem coordinat molt bé amb lapsicopedagoga i ens ha ajudat a veure aspectes importants de la tasca de laseva figura, aspectes que anaven més enllà de les funcions establertes, ésper això que hem decidit que ha estat una tutora amb molta empenta i ambmoltes ganes d’ensenyar, qüestió per la qual hem decidit continuar ambella. Una vegada escollit que volia continuar fent el pràcticum II a l’EAP dePineda de Mar, li vam comentar a la psicopedagoga i li vaig comentar lameva idea de poder aprendre com desenvolupava la seva tasca professional(funcions, objectius i àmbits d’intervenció), però en aquest cas a primària ia la USEE. A la psicopedagoga li va semblar una bona idea i em vacomentar que li semblava bé, ja que d’aquesta manera podria adquirir unavisió més global i de conjunt, de totes les seves funcions, per atendre alsalumnes que presenten necessitats educatives especials, així com orientar ales seves famílies.Em va explicar les tasques que exerceix en l’actualitat, que entre d’altressón els següents: • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta d’escolarització en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui. • Assessorar al professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. I que els destinataris serien els centres educatius i el personal implicaten l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb N.E.E. i les seves famílies.Penso que tenir una visió de tots els àmbits on la psicopedagoga del’EAP desenvolupa la seva tasca professional, ens ajudarà a poderexercir en un futur com a psicopedagog en un EAP. 5. Fonamentació teòrica de l’informe. Les teories en les quals ens basarem per realitzar la nostra intervencióseran les teories que es basen en la psicologia cognitiva, les quals ensajuden a comprendre que l’aprenentatge és un procés constructiu enlloc dereceptiu, ens dona claus per estructurar el coneixement, ens parla de la1 Hem de dir que durant el pràcticum I volíem veure com es feia aquest seguiment,però des del Departament D’Ensenyament no van autoritzar el nou recurs fins alpròxim curs 2011 - 2012. 4
 5. 5. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.motivació i de les funcions d’interacció social en el desenvolupamentcognitiu així com de la naturalesa contextual del coneixement. Una altre teoria o principi amb el qual ens regirem alhora de realitzar lesnostres intervencions, sera el principi de normalització i integració en elmarc de lescola inclusiva. Aquest principi de normalització i integracióvindria encaminat a les teories d’ensenyament aprenentatge i de les teoriesde l’aprenentatge per a saber com ajudar a l’alumnat amb dificultatsd’aprenentatge. Teories com la constructivista o aquelles teories de lapsicologia cognitiva e instrucció que ens ajudaran a tenir una visió ampliade les teories amb les quals ens basarem per realitzar el nostre pràcticum I. 6. Intervenció que es farà.En un primer moment planificarem la nostre actuació vers a dos alumnesque estan matriculats a primària: a) Recull d’informació dels alumnes per part dels recursos específics (CDIAP, Escola, CESMIJ, Serveis Socials, EAIA). b) Reunions amb els diferents professionals que atenen a aquests alumnes. c) Observació dels alumnes a la seva escola. d) Valoracions psicopedagògiques (en el cas que sigui necessari, aprendrem a fer un dictamen). e) Reunions amb les famílies. f) Seguiment dels alumnes a les escoles. g) Valoració dels ajuts tècnics, curriculars i humans que els alumnes necessiten.En un altre moment: veurem com s’implanta una USEE a un centred’educació secundària. a) Reunions amb l’equip directiu. b) Reunions amb inspecció. c) Selecció dels possibles professionals candidats per formar part de la plantilla de la USEE. d) Selecció dels futurs alumnes participants a la USEE. e) Poder realitzar un protocol 2 per la implantació d’una USEE.2 Els instruments de recollida d’informació que s’utilitzaran, entre d’altres, seran elssegüents: a/ Protocol d’actuació a seguir vers un alumne amb necessitats 5
 6. 6. PREPROJECTE DEL PRÀCTICUM II DE PSICOPEDAGOGIA.En definitiva: Planificarem la nostres actuacions: a/ vers als tres alumnes escollits i b/amb la implantació de la USEE. a/ i b/ Aplicarem les accions previstes en el disseny inicial i observarem els efectes que s’aniran produint en a/ en els alumnes i b/ en el centre on s’implantarà la USEE. I finalment, analitzarem i treure’m conclusions vers les nostres actuacions que en un primer van dissenyar i de quina manera podem reorientar de nou el procés, per afegir millores per altres ocasions. En conclusió els nostres objectius són els que hem reflectit i pensem queserà una manera de poder aprendre quina és la tasca diària que fa unpsicopedagog d’un EAP, aquesta vegada a primària sobretot i en una unitatd’escolarització de nova implantació.educatives especials per accedir al currículum. I b/Protocol d’observació:competència cognitiva, ús del llenguatge, fonologia, morfosintaxi, semàntica. 6

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • RuRug

  Oct. 29, 2011

Vues

Nombre de vues

997

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

56

Actions

Téléchargements

17

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×