Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
SESSIÓ INFORMATIVA 
OOFF i PRESSUPOST 
2015
CALENDARI 
TRAMITACIÓ OOFF 
2015 
Pressupost 
2015 
APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI 
28 d’octubre 
PLE ORDINARI 
24 de novembre 
EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils 
AL·LEGACIONS Fins 9 de 
desembre 
Pendent aprovació 
acord inicial 
APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI 
* Previsió 22 de desembre
CRITERIS GENERALS OOFF 2015 
CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, 
compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de 
famílies i empreses, davant la situació actual. 
Exemples: 
DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350% 
DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I 
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
CRITERIS GENERALS PRESSUPOST 
EXERCICI 2015 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015: 
 CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS 
DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014 
DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I 
AMORTITZACIONS) 
MANTENIMENT DESPESA CORRENT 
COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, 
DEUTE i SUPERÀVIT
Línies Bàsiques: Ajuntament 2015 
• POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, 
ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES 
• REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
• MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
Objectius i Accions (I) Ajuntament 
2015 
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I 
SUPORT FAMÍLIES 
•Consolidació i augment de 400.000 euros dels 
serveis socials bàsics i de suport a les famílies, 
(menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i 
Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions). 
•Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i 
majors de 65 anys (300.000)
Objectius i Accions (I) Ajuntament 
2015 
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I 
SUPORT FAMÍLIES 
•Mantindrem el programa reutilització de llibres 
de text (913.000 euros). 
•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 
milions)
Objectius i Accions (II) Ajuntament 
2015 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla 
d’Ocupació Local. 
•Es garanteix cofinançaments programes com: 
Treballs als barris, Pla metropolità suport 
polítiques socials i Lleis de Barris.
Objectius i Accions (III) Ajuntament 
2015 
ESPAI PÚBLIC 
•Manteniment despesa via pública: Nova 
contracte de neteja 
•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova 
comissaria Fondo - Santa Rosa
ORDENANCES FISCALS 
EXERCICI 2015
IMPOSTOS OOFF 2015 
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de 
manifest la capacitat econòmica del ciutadà. 
Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: 
IBI (habitatges, locals,..) 
IAE (activitats econòmiques d’empreses) 
IVTM (vehicles) 
ICIO (construccions i obres) 
IIVTNU 
CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, 
aparcament,....). 
Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i 
empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 
0,635 %. 
Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base 
imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral 
que va entrar en vigor l’1/1/2013.
CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE 
TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015 
• CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ 
• EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN: 
 OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda 
 OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels 
centres docents públics 
 OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies 
públiques municipals 
• EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN: 
 OO PP 6: Serveis atenció domiciliària 
 Determinats Serveis de Centres Esportius.
EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS 
•PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 
 Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció 
de la Generalitat. 
Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris 
•INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS 
Augment mig 2% (concessions administratives) 
Congelació serveis gestionats IME
PRESSUPOST 2015
Pressupost General Exercici 
2015 
2014 2015 
AJUNTAMENT 93.559.961 90.147.957 
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2.151.121 2.249.175 
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 826.570 817.613 
GRAMEPARK, S.A. 5.173.324 5.079.874 
GRAMEIMPULS, S.A. 6.984.553 6.957.378 
TOTAL SENSE AJUSTAR 108.695.529 105.251.997 
AJUSTAMENTS - 5.861.109 - 7.269.603 
TOTAL AJUSTAT 102.834.420 97.982.395
Ingressos Corrents Ajuntament 
2015 
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros 
IINNGGRREESSSSOOSS CCOORRRREENNTTSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR.. 
22001144//22001155 
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02% 
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 
2.660.261 2.765.650 
3,81% 
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 
7.522.122 7.456.300 
-0,88% 
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
52.644.437 50.608.800 
-4,02% 
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 
1.800.700 377.990 
-376,39% 
TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%
Distribució Ingressos 
Ajuntament 
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros 
Ingressos corrents 88.680.199,10 euros 
Impostos 
directes; 30% 
Impostos 
Indirectes; 3% 
Taxes i preus 
Publics; 8% 
Ingressos 
patrimonials; 
Transferències 
corrents; 57% 
2%
Ingressos Corrents Ajuntament 
AANNYY IINNGGRREESSSSOOSS 
CCOORRRREENNTTSS HHAABBIITTAANNTTSS IINNGGRREESSSSOOSS 
PPEERR HHAABBIITTAANNTT 
IIMMPPOOSSTT II TTAAXXEESS 
MMUUNNIICCIIPPAALLSS PPEERR 
HHAABBIITTAANNTT 
2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55 
2008 80.195.393 120.560 665,19 247,95 
2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26 
2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08 
2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62 
2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84 
2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82 
2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17 
2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68
Despeses Ajuntament 
PPRREESSSSUUPPOOSSTT DDEE DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR..22001144--1155 
CAPÍTOL I. DESPESES DE 
PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16% 
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I 
SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78% 
CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02% 
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68% 
CAPÍTOL VI. INVERSIONS 
REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80% 
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40% 
CAPÍTOL VIII. ACTIUS 
FINANCERS 180.000,00 180.000,00 0,00% 
CAPÍTOL IX. PASSIUS 
FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92% 
TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%
Evolució Despeses Ajuntament 
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros 
AANNYY DESPESES 
CCOORRRREENNTTSS HABITANTS 
DDEESSPPEESSEESS 
CCOORRRREENNTT PPEERR 
HHAABBIITTAANNTT 
2007 66.028.483 120.560 547,68 
2008 71.419.067 120.560 592,39 
2009 72.997.181 120.560 605,48 
2010 71.318.907 121.465 587,16 
2011 69.962.480 121.672 575,01 
2012 68.983.732 123.919 556,68 
2013 77.201.718 124.365 620,77 
2014 79.679.162 122.615 649,83 
2015 79.724.454 122.373 651,49
Destí de la Despesa 2015 
Àrea: Política: Despesa 2015 % 
0 Deute Públic 01 Deute Públic 9.487.322,80 11% 
Total 0 Deute Públic 9.487.322,80 11% 
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.783.176,43 8% 
15 Vivenda i Urbanisme 8.978.784,33 10% 
16 Benestar Comunitari 9.764.363,34 11% 
17 Medi Ambient 2.307.147,64 3% 
1 Serveis Públics Bàsics 
Total 1 Serveis Públics Bàsics 27.833.471,74 31% 
2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 11.724.141,21 13% 
24 Foment de l'Ocupació 1.436.000,00 2% 
Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 13.160.141,21 15% 
3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 565.167,57 1% 
32 Educació 7.311.213,94 8% 
33 Cultura 4.061.526,39 5% 
34 Esport 2.783.917,93 3% 
Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 14.721.825,83 16% 
4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turime 1.650.096,71 2% 
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 116.457,74 0% 
Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.766.554,45 2% 
9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.106.816,58 2% 
92 Serveis de Caràcter General 13.980.185,93 16% 
93 Administració financera i tributària 2.856.880,56 3% 
94 Transferències a altres administracions 4.234.758,08 5% 
Total 9 Actuacions de caràcter general 23.178.641,15 26% 
Total 90.147.957,18 100%
Pressupost IME 2015 
IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 222.011,67 
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.789.109,82 1.865,930,92 
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86 
TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48 
DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83 
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62 
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 381.513,40 483.496,03 
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00 
TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48
Pressupost PMM 2015 
IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34 
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00 
TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34 
DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25 
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 
TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34
Compte d’explotació Gramepark 2015 
INGRESSOS DESPESES 
Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 € 
Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 € 
Amortització-deterioraments 
Variació d'existències - 5.025.830,53 € 
324.306,65 € 
Subvencions 2.514.839,42 € 
Altres despeses 
d’explotació 1.253.423,94 € 
Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 € 
Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - € 
TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 € 
RESULTAT ABANS 
7.249,67 
D'IMPOSTOS 
€
Compte d’explotació Grameimpuls 
2015 
INGRESSOS DESPESES 
Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 € 
Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 € 
Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 € 
Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 € 
Despeses financeres 700,00 € 
TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - € 
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS - 
TOTAL DESPESES 
7.137.377,54 €
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Endeutament (II)
Gràcies per la seva atenció
1 sur 29

Recommandé

Audiència pública del Pressupost 2014 par
Audiència pública del Pressupost 2014Audiència pública del Pressupost 2014
Audiència pública del Pressupost 2014Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2.6K vues34 diapositives
Resum proposta pressupost 2010 par
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
378 vues27 diapositives
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.4K vues18 diapositives
Pressupost 2018 - Aprovació inicial par
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
794 vues14 diapositives
Audiència pública Pressupost 2021 par
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2.2K vues19 diapositives
Informe d’activitat. Octubre 2015 par
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015Consorci Administració Oberta de Catalunya
951 vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Presentació pressupost 2018 premsa 20171010 par
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Ajuntament de Barcelona
285 vues19 diapositives
Ordenances fiscals i preus públics 2012 par
Ordenances fiscals i preus públics 2012Ordenances fiscals i preus públics 2012
Ordenances fiscals i preus públics 2012Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
488 vues20 diapositives
Informe d’activitat. Juliol 2015 par
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015Consorci Administració Oberta de Catalunya
1.1K vues24 diapositives
informeactivitat092018 par
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018Consorci Administració Oberta de Catalunya
547 vues29 diapositives
Presentació pressupost general exercici 2015 par
Presentació pressupost general exercici 2015Presentació pressupost general exercici 2015
Presentació pressupost general exercici 2015Jose Polo Claveria
222 vues18 diapositives
Indicadors de la gestió 2012 par
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
3.9K vues92 diapositives

Tendances(20)

Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos par Ajuntament de Figueres
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosPresentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Diari del 17 d'octubre de 2014 par diarimes
Diari del 17 d'octubre de 2014Diari del 17 d'octubre de 2014
Diari del 17 d'octubre de 2014
diarimes254 vues

En vedette

Presentació pressupostos participatius excedents ampa par
Presentació pressupostos participatius excedents ampaPresentació pressupostos participatius excedents ampa
Presentació pressupostos participatius excedents ampaxiprersampa
276 vues12 diapositives
20151027 presentació participació pmeu par
20151027 presentació participació pmeu20151027 presentació participació pmeu
20151027 presentació participació pmeuJordi San José Buenaventura
1K vues12 diapositives
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes par
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les PlanesAjuntament de Barcelona
515 vues49 diapositives
Pressuposto_prova_unica par
Pressuposto_prova_unicaPressuposto_prova_unica
Pressuposto_prova_unicaJoan Mateu Colom
112 vues2 diapositives
Bloquedecierrefatlarev par
BloquedecierrefatlarevBloquedecierrefatlarev
BloquedecierrefatlarevROSAGOITE
114 vues7 diapositives
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga par
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaAjBerga
855 vues24 diapositives

En vedette(13)

Presentació pressupostos participatius excedents ampa par xiprersampa
Presentació pressupostos participatius excedents ampaPresentació pressupostos participatius excedents ampa
Presentació pressupostos participatius excedents ampa
xiprersampa276 vues
Bloquedecierrefatlarev par ROSAGOITE
BloquedecierrefatlarevBloquedecierrefatlarev
Bloquedecierrefatlarev
ROSAGOITE114 vues
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga par AjBerga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
AjBerga855 vues
"Com conèixer els nostres públics per millorar la seva experiència com a usua... par Pepe Zapata
"Com conèixer els nostres públics per millorar la seva experiència com a usua..."Com conèixer els nostres públics per millorar la seva experiència com a usua...
"Com conèixer els nostres públics per millorar la seva experiència com a usua...
Pepe Zapata1.1K vues
Les TIC aplicades a la gestió de serveis par joaquim flores
Les TIC aplicades a la gestió de serveisLes TIC aplicades a la gestió de serveis
Les TIC aplicades a la gestió de serveis
joaquim flores339 vues
Entenent un pressupost municipal par AuditoriaBDN
Entenent un pressupost municipalEntenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipal
AuditoriaBDN2.4K vues
entendre els pressupostos par AuditoriaBDN
entendre els pressupostosentendre els pressupostos
entendre els pressupostos
AuditoriaBDN1.8K vues
Gent Gran 2 0, de Francesca Pérez par Xarxa Punt TIC
Gent Gran 2 0, de Francesca PérezGent Gran 2 0, de Francesca Pérez
Gent Gran 2 0, de Francesca Pérez
Xarxa Punt TIC461 vues

Similaire à Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015

Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer par
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerAjuntament de Pedreguer
8K vues16 diapositives
Audiència pública pressupost 2016 par
Audiència pública pressupost 2016Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016Ajuntament de Cubelles
452 vues15 diapositives
Audiència pública Pressupost municipal 2017 par
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
248 vues27 diapositives
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011 par
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Jordi Munell
316 vues17 diapositives
Informe d’activitat. Juny 2015 par
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015Consorci Administració Oberta de Catalunya
1.1K vues24 diapositives
Pressupost Municipal 2016 Pedreguer par
Pressupost Municipal 2016 PedreguerPressupost Municipal 2016 Pedreguer
Pressupost Municipal 2016 PedreguerAjuntament de Pedreguer
9.6K vues15 diapositives

Similaire à Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015(20)

Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011 par Jordi Munell
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Jordi Munell316 vues
(Calendari del contribuent 2015 díptic x bloc) par viuvallmoll
(Calendari del contribuent 2015  díptic x bloc)(Calendari del contribuent 2015  díptic x bloc)
(Calendari del contribuent 2015 díptic x bloc)
viuvallmoll242 vues
Calendari del contribuent 2015 díptic par viuvallmoll
Calendari del contribuent 2015  dípticCalendari del contribuent 2015  díptic
Calendari del contribuent 2015 díptic
viuvallmoll502 vues
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i... par CiU Rubí
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
CiU Rubí338 vues
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013 par Ajuntament de Teià
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Projecte de Pressupostos de la Generalitat 2014 par Miqui Mel
Projecte de Pressupostos de la Generalitat 2014Projecte de Pressupostos de la Generalitat 2014
Projecte de Pressupostos de la Generalitat 2014
Miqui Mel1.1K vues

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Presentació de queixes i suggeriments 2022 par
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
235 vues19 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
852 vues19 diapositives
Presentació curs 2021 2022 Escola Música par
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
406 vues47 diapositives
Postals de Santa Coloma de Gramenet par
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.1K vues23 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2K vues17 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2.9K vues13 diapositives

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet(20)

Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015

 • 1. SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015
 • 2. CALENDARI TRAMITACIÓ OOFF 2015 Pressupost 2015 APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI 28 d’octubre PLE ORDINARI 24 de novembre EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils AL·LEGACIONS Fins 9 de desembre Pendent aprovació acord inicial APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI * Previsió 22 de desembre
 • 3. CRITERIS GENERALS OOFF 2015 CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual. Exemples: DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350% DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
 • 4. CRITERIS GENERALS PRESSUPOST EXERCICI 2015 CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015:  CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014 DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I AMORTITZACIONS) MANTENIMENT DESPESA CORRENT COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, DEUTE i SUPERÀVIT
 • 5. Línies Bàsiques: Ajuntament 2015 • POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES • REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA • MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
 • 6. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES •Consolidació i augment de 400.000 euros dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions). •Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys (300.000)
 • 7. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES •Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (913.000 euros). •Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions)
 • 8. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2015 REACTIVACIÓ ECONÒMICA •Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local. •Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.
 • 9. Objectius i Accions (III) Ajuntament 2015 ESPAI PÚBLIC •Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja •Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova comissaria Fondo - Santa Rosa
 • 11. IMPOSTOS OOFF 2015 Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: IBI (habitatges, locals,..) IAE (activitats econòmiques d’empreses) IVTM (vehicles) ICIO (construccions i obres) IIVTNU CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.
 • 12. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....). Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 0,635 %. Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.
 • 13. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015 • CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ • EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:  OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda  OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics  OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals • EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:  OO PP 6: Serveis atenció domiciliària  Determinats Serveis de Centres Esportius.
 • 14. EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS •PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA  Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció de la Generalitat. Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris •INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS Augment mig 2% (concessions administratives) Congelació serveis gestionats IME
 • 16. Pressupost General Exercici 2015 2014 2015 AJUNTAMENT 93.559.961 90.147.957 INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2.151.121 2.249.175 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 826.570 817.613 GRAMEPARK, S.A. 5.173.324 5.079.874 GRAMEIMPULS, S.A. 6.984.553 6.957.378 TOTAL SENSE AJUSTAR 108.695.529 105.251.997 AJUSTAMENTS - 5.861.109 - 7.269.603 TOTAL AJUSTAT 102.834.420 97.982.395
 • 17. Ingressos Corrents Ajuntament 2015 Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros IINNGGRREESSSSOOSS CCOORRRREENNTTSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR.. 22001144//22001155 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 2.660.261 2.765.650 3,81% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 7.522.122 7.456.300 -0,88% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 52.644.437 50.608.800 -4,02% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 1.800.700 377.990 -376,39% TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%
 • 18. Distribució Ingressos Ajuntament Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros Ingressos corrents 88.680.199,10 euros Impostos directes; 30% Impostos Indirectes; 3% Taxes i preus Publics; 8% Ingressos patrimonials; Transferències corrents; 57% 2%
 • 19. Ingressos Corrents Ajuntament AANNYY IINNGGRREESSSSOOSS CCOORRRREENNTTSS HHAABBIITTAANNTTSS IINNGGRREESSSSOOSS PPEERR HHAABBIITTAANNTT IIMMPPOOSSTT II TTAAXXEESS MMUUNNIICCIIPPAALLSS PPEERR HHAABBIITTAANNTT 2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55 2008 80.195.393 120.560 665,19 247,95 2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26 2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08 2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62 2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84 2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82 2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17 2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68
 • 20. Despeses Ajuntament PPRREESSSSUUPPOOSSTT DDEE DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR..22001144--1155 CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78% CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80% CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40% CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS 180.000,00 180.000,00 0,00% CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92% TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%
 • 21. Evolució Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros AANNYY DESPESES CCOORRRREENNTTSS HABITANTS DDEESSPPEESSEESS CCOORRRREENNTT PPEERR HHAABBIITTAANNTT 2007 66.028.483 120.560 547,68 2008 71.419.067 120.560 592,39 2009 72.997.181 120.560 605,48 2010 71.318.907 121.465 587,16 2011 69.962.480 121.672 575,01 2012 68.983.732 123.919 556,68 2013 77.201.718 124.365 620,77 2014 79.679.162 122.615 649,83 2015 79.724.454 122.373 651,49
 • 22. Destí de la Despesa 2015 Àrea: Política: Despesa 2015 % 0 Deute Públic 01 Deute Públic 9.487.322,80 11% Total 0 Deute Públic 9.487.322,80 11% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.783.176,43 8% 15 Vivenda i Urbanisme 8.978.784,33 10% 16 Benestar Comunitari 9.764.363,34 11% 17 Medi Ambient 2.307.147,64 3% 1 Serveis Públics Bàsics Total 1 Serveis Públics Bàsics 27.833.471,74 31% 2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 11.724.141,21 13% 24 Foment de l'Ocupació 1.436.000,00 2% Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 13.160.141,21 15% 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 565.167,57 1% 32 Educació 7.311.213,94 8% 33 Cultura 4.061.526,39 5% 34 Esport 2.783.917,93 3% Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 14.721.825,83 16% 4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turime 1.650.096,71 2% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 116.457,74 0% Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.766.554,45 2% 9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.106.816,58 2% 92 Serveis de Caràcter General 13.980.185,93 16% 93 Administració financera i tributària 2.856.880,56 3% 94 Transferències a altres administracions 4.234.758,08 5% Total 9 Actuacions de caràcter general 23.178.641,15 26% Total 90.147.957,18 100%
 • 23. Pressupost IME 2015 IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 222.011,67 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.789.109,82 1.865,930,92 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86 TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48 DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 381.513,40 483.496,03 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00 TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48
 • 24. Pressupost PMM 2015 IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00 TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34 DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34
 • 25. Compte d’explotació Gramepark 2015 INGRESSOS DESPESES Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 € Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 € Amortització-deterioraments Variació d'existències - 5.025.830,53 € 324.306,65 € Subvencions 2.514.839,42 € Altres despeses d’explotació 1.253.423,94 € Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 € Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - € TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 € RESULTAT ABANS 7.249,67 D'IMPOSTOS €
 • 26. Compte d’explotació Grameimpuls 2015 INGRESSOS DESPESES Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 € Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 € Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 € Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 € Despeses financeres 700,00 € TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - € RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS - TOTAL DESPESES 7.137.377,54 €
 • 29. Gràcies per la seva atenció

Notes de l'éditeur

 1. Tipus impositiu 2011 0,7557 Augment total mig 7 euros per rebut Total recaptació esperada 476.000 euros