Audiència pública Pressupost 2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2021
Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que
permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns
objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal
de la Música i les empreses Gramepark,SA i Grameimpuls,SA
Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute
Estats consolidats 2021
4
ESTATS CONSOLIDATS 2021
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 114.253.495,09 114.253.495,09
Patronat Municipal de la Música 959.825,34 959.825,34
Gramepark, S.A. 6.231.554,27 5.814.092,95
Grameimpuls, S.A. 7.660.289,98 7.496.449,71
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -6.678.628,66 -6.678.628,66
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 122.426.536,02 121.845.234,43
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
5
 Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament?
INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols)
I. Impostos directes 35.426.304,26 I. Despeses de personal 38.350.317,76
II. Impostos indirectes 2.569.800,00 II. Despeses de funcionament 43.223.248,93
III. Taxes, preus públics i contribucions especials 11.000.090,55 III. Despesa financera 524.254,77
IV. Subvencions corrents 58.486.145,22 IV. Subvencions i transferències corrents 21.490.012,37
V. Ingressos patrimonials 468.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00
VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 3.722.955,06
VII. Subvencions de capital 196.980,71VII. Subvencions i transferències de capital 2.400.000,00
VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 180.000,00
IX. Passius financers 5.925.974,35 IX. Passius financers 3.862.706,20
TOTAL INGRESSOS 114.253.495,09TOTAL DESPESES 114.253.495,09
Pressupost 2021
Quins són els ingressos municipals?
6
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
•Quotes escoles bressol o els ingressos del Teatre MuncipalPREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS
Estructura pressupostària de despeses
7
Orgànic
• Qui gasta
• Respon a l’organigrama
municipal
Programa
• Per a què es gasta
• Respon al servei públic
que s’està prestant
(enllumenat, cultura,
educació,…)
Econòmic
• En què es gasta
• Respon a la naturalesa de
la despesa (estudis per
enllumenat,
contractacions beques
d’educació,…)
Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8
 I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2020?
INGRESSOS
PRESSUPOST
2020
PRESSUPOST
2021
VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes 35.438.000,00 35.426.304,26 -0,03%
Capítol II. Impostos Indirectes 3.283.900,00 2.569.800,00 -21,75%
Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.940.597,54 11.000.090,55 0,54%
Capítol IV. Transferències Corrents 54.502.500,57 58.486.145,22 7,31%
Capítol V. Ingressos Patrimonials 538.200,00 468.200,00 -13,01%
Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00
Capítol VII. Transferències de capital 3.372.139,78 196.980,71 -94,16%
Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Variació passius financers 3.377.831,44 5.925.974,35 75,44%
TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
9
 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2020?
PRESSUPOST GENERAL DESPESES PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de personal 36.538.000,00 38.350.317,76 4,96%
Capítol II. Despeses en béns i serveis 41.998.220,26 43.223.248,93 2,92%
Capítol III. Despesa financera 700.424,68 524.254,77 -25,15%
Capítol IV. Transferències Corrents 20.037.053,18 21.490.012,37 7,25%
Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00%
Capítol VI. Inversions reals 6.396.509,66 3.722.955,06 -41,80%
Capítol VII. Transferències de capital 1.891.961,55 2.400.000,00 26,85%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Passius financers 3.391.000,00 3.862.706,20 13,91%
TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
Inversions més significatives
Pressupost 2021
10
La Remodelació Passeig Salzereda
Continuem amb la Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou
Municipal
Inici construcció de la nova Comissaria de Policia
Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació
Continuïtat en les tasques d’urbanització de la Plaça Alfonso
Comín
mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles,
cotxes Policia Local,…)
Algunes de les inversions que
vindran Pressupost 2021
11
Av Generalitat (entre Av Pons Rabadà i Can Peixauet)
Reurbanització del carrer Sans
Continuem amb la CIBA (Fase III i Fase IVA)
Pistes nou Oliveres.
Residència i Habitatge Dotacional Oliveres
Enderroc Pavelló Can Sisteré i adequació casa de la vila per traslladar OIAC
Pressupost per programes de despesa
12
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ?
Política de despesa Pressupost 2021 %
01 Deute públic 4.245.960,97 3,72%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 9.459.909,41 8,28%
15 Habitatge i Urbanisme 11.158.352,15 9,77%
16 Benestar comunitari 12.330.281,95 10,79%
17 Medi ambient 3.262.441,06 2,86%
23 Serveis socials i promoció social 16.756.233,53 14,67%
24 Foment de l'ocupació 3.567.244,86 3,12%
31 Sanitat 607.918,49 0,53%
32 Educació 10.655.324,83 9,33%
33 Cultura 4.714.141,74 4,13%
34 Esport 3.049.482,12 2,67%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.964.187,42 1,72%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 181.361,75 0,16%
91 Òrgans de govern 2.373.928,07 2,08%
92 Serveis de caràcter general 21.076.649,35 18,45%
93 Administració financera i tributària 3.988.438,67 3,49%
94 Transferències a altres administracions públiques 4.861.638,72 4,26%
TOTAL 114.253.495,09 100,00%
Dades per habitant
13
ANY
INGRESSOS
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
INGRESSOS
CORRENTS per
habitant
IMPOSTOS MUNICIPALS
per habitant
2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29
2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32
2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67
2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56
2020 104.703.198 119.215 878,27 299,78
2021 107.950.540 119.215 905,51 298,62
ANY
DESPESES
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
DESPESES CORRENTS PER HABITANT
2016 81.638.490 118.665 687,97
2017 86.101.302 118.755 725,03
2018 91.449.404 118.821 769,64
2019 97.554.441 119.215 818,31
2020 99.773.698 119.215 836,92
2021 104.087.833 119.215 873,11
Dades per habitant
14
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Despeses corrents per
habitant
Impostos per habitant
Pressupost 2021
Patronat Municipal de la Música
15
ESTAT D’INGRESSOS ESTAT DE DESPESES
Capítol I. Impostos directes 0,00Capítol I. Despeses de persona 898.361,75
Capítol II. Impostos indirectes 0,00
Capítol II. Despeses de
funcionament
49.300,29
Capítol III. Taxes, preus i contribucions
especials
448.050,00Capítol III. Despesa financera 0,00
Capítol IV. Subvencions corrents 511.775,34Capítol IV. Subvencions corrents 8.000,00
Capítol V. Ingressos patrimonials 0,00Capítol V. Fons de Contingència 0,00
Capítol VI. Venda d'inversions 0,00Capítol VI. Inversions 4.163,30
Capítol VII. Subvencions de capital 0,00
Capítol VII. Subvencions de
capital
0,00
Capítol VIII. Actius financers 0,00Capítol VIII. Actius financers 0,00
Capítol IX. Passius financers 0,00Capítol IX. Passius financers 0,00
TOTAL INGRESSOS 959.825,34TOTAL DESPESES 959.825,34
 Quant suposa el pressupost del Patronat Municipal de la Música?
Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021
Gramepark,SA
16
INGRESSOS DESPESES
Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92
Prestacions de
serveis i altres
ingressos
3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27
Variació
d’existències
- 54.205,00
Dotacions per
amortització i provisions
- 436.899,94
Subvencions
explotació
2.761.000,00
Altres despeses
explotació
- 2.517.272,55
Imputació
subvencions de
capital no financer
29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21
TOTAL
INGRESSOS
6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89
RESULTAT
(BENEFICI)
9.998,19
RESULTAT
(PÈRDUES)
 Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?
Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021
Grameimpuls,SA
17
INGRESSOS DESPESES
Prestacions de serveis i
altres ingressos
457.291,69 Aprovisionaments 343.245,95
Subvencions explotació 7.102.998,29 Despeses de personal 5.873.795,76
Imputació subvenció
immobilitzat no financer
156.159,73 Dotacions per amortització 320.000,00
TOTAL INGRESSOS 7.716.449,71 Altres despeses explotació 1.178.908,00
RESULTAT -
Despeses financeres 500,00
TOTAL DESPESES 7.716.449,71
 Quant suposa el pressupost de Grameimpuls,SA?
Evolució deute viu municipal
18
 I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys?
82.87%
65.99%
63.75%
48.16%
38.19%
34.08% 34.74%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
Gràcies per la vostra atenció
19
1 sur 19

Recommandé

Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.4K vues18 diapositives
Resum proposta pressupost 2010 par
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
378 vues27 diapositives
Indicadors de la gestió 2012 par
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
3.9K vues92 diapositives
Audiència pública del Pressupost 2014 par
Audiència pública del Pressupost 2014Audiència pública del Pressupost 2014
Audiència pública del Pressupost 2014Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2.6K vues34 diapositives
Pressupostos 2010 - Proposta inicial par
Pressupostos 2010 - Proposta inicialPressupostos 2010 - Proposta inicial
Pressupostos 2010 - Proposta inicialAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
537 vues24 diapositives
Audiència pública pressupost 2012 par
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.1K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia par
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
388 vues14 diapositives
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones par
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
552 vues58 diapositives
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica par
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
436 vues16 diapositives
Pressupost 2018 - Aprovació inicial par
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
794 vues14 diapositives
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014 par
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Consorci Administració Oberta de Catalunya
936 vues19 diapositives
Informe d’activitat. Resum2015 par
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Consorci Administració Oberta de Catalunya
1.4K vues24 diapositives

Tendances(20)

Similaire à Audiència pública Pressupost 2021

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx par
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
546 vues19 diapositives
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
51 vues18 diapositives
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015 par
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
517 vues29 diapositives
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer par
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerAjuntament de Pedreguer
8K vues16 diapositives
Entenent un pressupost municipal par
Entenent un pressupost municipalEntenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipalAuditoriaBDN
2.4K vues37 diapositives
Audiència pública Pressupost municipal 2019 par
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
328 vues12 diapositives

Similaire à Audiència pública Pressupost 2021(20)

Entenent un pressupost municipal par AuditoriaBDN
Entenent un pressupost municipalEntenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipal
AuditoriaBDN2.4K vues
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011 par Jordi Munell
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Jordi Munell316 vues
Alternativa CIU pressupost 2011 par Xavier Trias
Alternativa CIU pressupost 2011Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011
Xavier Trias393 vues
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD) par PACD Barcelona
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
PACD Barcelona6.9K vues
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014 par PACD Barcelona
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
PACD Barcelona412 vues

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Presentació de queixes i suggeriments 2022 par
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
234 vues19 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
851 vues19 diapositives
Presentació curs 2021 2022 Escola Música par
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
406 vues47 diapositives
Postals de Santa Coloma de Gramenet par
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.1K vues23 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2K vues17 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
2.9K vues13 diapositives

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet(20)

Audiència pública Pressupost 2021

 • 1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2021
 • 2. Pressupost municipal 2  Què és?  És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics  Quina informació hi trobem?  Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?  Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos  En quin termini?  L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre  Quines organitzacions s’hi inclouen?  Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA i Grameimpuls,SA
 • 3. Quins documents trobem al pressupost? 3 Memòria explicativa de l’Alcaldessa Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment d’obligacions Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar Bases d’execució del pressupost Annex de personal Annex d’inversions Annex d’estat del deute
 • 4. Estats consolidats 2021 4 ESTATS CONSOLIDATS 2021 PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 114.253.495,09 114.253.495,09 Patronat Municipal de la Música 959.825,34 959.825,34 Gramepark, S.A. 6.231.554,27 5.814.092,95 Grameimpuls, S.A. 7.660.289,98 7.496.449,71 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -6.678.628,66 -6.678.628,66 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 122.426.536,02 121.845.234,43  Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
 • 5. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 5  Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament? INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols) I. Impostos directes 35.426.304,26 I. Despeses de personal 38.350.317,76 II. Impostos indirectes 2.569.800,00 II. Despeses de funcionament 43.223.248,93 III. Taxes, preus públics i contribucions especials 11.000.090,55 III. Despesa financera 524.254,77 IV. Subvencions corrents 58.486.145,22 IV. Subvencions i transferències corrents 21.490.012,37 V. Ingressos patrimonials 468.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00 VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 3.722.955,06 VII. Subvencions de capital 196.980,71VII. Subvencions i transferències de capital 2.400.000,00 VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 180.000,00 IX. Passius financers 5.925.974,35 IX. Passius financers 3.862.706,20 TOTAL INGRESSOS 114.253.495,09TOTAL DESPESES 114.253.495,09
 • 6. Pressupost 2021 Quins són els ingressos municipals? 6 • IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS •Fons complementari de finançament •Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) •Fons de Cooperació Local de Catalunya PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES •INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni públic) •DONACIONS INGRESSOS DE DRET PRIVAT •Subvencions i transferències corrents •Subvencions i transferències de capital SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES •Quotes escoles bressol o els ingressos del Teatre MuncipalPREUS PÚBLICS PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
 • 7. Estructura pressupostària de despeses 7 Orgànic • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmic • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
 • 8. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8  I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2020? INGRESSOS PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ Capítol I. Impostos Directes 35.438.000,00 35.426.304,26 -0,03% Capítol II. Impostos Indirectes 3.283.900,00 2.569.800,00 -21,75% Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.940.597,54 11.000.090,55 0,54% Capítol IV. Transferències Corrents 54.502.500,57 58.486.145,22 7,31% Capítol V. Ingressos Patrimonials 538.200,00 468.200,00 -13,01% Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00 Capítol VII. Transferències de capital 3.372.139,78 196.980,71 -94,16% Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Variació passius financers 3.377.831,44 5.925.974,35 75,44% TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
 • 9. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 9  I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2020? PRESSUPOST GENERAL DESPESES PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ Capítol I. Despeses de personal 36.538.000,00 38.350.317,76 4,96% Capítol II. Despeses en béns i serveis 41.998.220,26 43.223.248,93 2,92% Capítol III. Despesa financera 700.424,68 524.254,77 -25,15% Capítol IV. Transferències Corrents 20.037.053,18 21.490.012,37 7,25% Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00% Capítol VI. Inversions reals 6.396.509,66 3.722.955,06 -41,80% Capítol VII. Transferències de capital 1.891.961,55 2.400.000,00 26,85% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Passius financers 3.391.000,00 3.862.706,20 13,91% TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
 • 10. Inversions més significatives Pressupost 2021 10 La Remodelació Passeig Salzereda Continuem amb la Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou Municipal Inici construcció de la nova Comissaria de Policia Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació Continuïtat en les tasques d’urbanització de la Plaça Alfonso Comín mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles, cotxes Policia Local,…)
 • 11. Algunes de les inversions que vindran Pressupost 2021 11 Av Generalitat (entre Av Pons Rabadà i Can Peixauet) Reurbanització del carrer Sans Continuem amb la CIBA (Fase III i Fase IVA) Pistes nou Oliveres. Residència i Habitatge Dotacional Oliveres Enderroc Pavelló Can Sisteré i adequació casa de la vila per traslladar OIAC
 • 12. Pressupost per programes de despesa 12  A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? Política de despesa Pressupost 2021 % 01 Deute públic 4.245.960,97 3,72% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 9.459.909,41 8,28% 15 Habitatge i Urbanisme 11.158.352,15 9,77% 16 Benestar comunitari 12.330.281,95 10,79% 17 Medi ambient 3.262.441,06 2,86% 23 Serveis socials i promoció social 16.756.233,53 14,67% 24 Foment de l'ocupació 3.567.244,86 3,12% 31 Sanitat 607.918,49 0,53% 32 Educació 10.655.324,83 9,33% 33 Cultura 4.714.141,74 4,13% 34 Esport 3.049.482,12 2,67% 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.964.187,42 1,72% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 181.361,75 0,16% 91 Òrgans de govern 2.373.928,07 2,08% 92 Serveis de caràcter general 21.076.649,35 18,45% 93 Administració financera i tributària 3.988.438,67 3,49% 94 Transferències a altres administracions públiques 4.861.638,72 4,26% TOTAL 114.253.495,09 100,00%
 • 13. Dades per habitant 13 ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS (idescat) INGRESSOS CORRENTS per habitant IMPOSTOS MUNICIPALS per habitant 2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29 2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32 2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67 2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56 2020 104.703.198 119.215 878,27 299,78 2021 107.950.540 119.215 905,51 298,62 ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS (idescat) DESPESES CORRENTS PER HABITANT 2016 81.638.490 118.665 687,97 2017 86.101.302 118.755 725,03 2018 91.449.404 118.821 769,64 2019 97.554.441 119.215 818,31 2020 99.773.698 119.215 836,92 2021 104.087.833 119.215 873,11
 • 14. Dades per habitant 14 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despeses corrents per habitant Impostos per habitant
 • 15. Pressupost 2021 Patronat Municipal de la Música 15 ESTAT D’INGRESSOS ESTAT DE DESPESES Capítol I. Impostos directes 0,00Capítol I. Despeses de persona 898.361,75 Capítol II. Impostos indirectes 0,00 Capítol II. Despeses de funcionament 49.300,29 Capítol III. Taxes, preus i contribucions especials 448.050,00Capítol III. Despesa financera 0,00 Capítol IV. Subvencions corrents 511.775,34Capítol IV. Subvencions corrents 8.000,00 Capítol V. Ingressos patrimonials 0,00Capítol V. Fons de Contingència 0,00 Capítol VI. Venda d'inversions 0,00Capítol VI. Inversions 4.163,30 Capítol VII. Subvencions de capital 0,00 Capítol VII. Subvencions de capital 0,00 Capítol VIII. Actius financers 0,00Capítol VIII. Actius financers 0,00 Capítol IX. Passius financers 0,00Capítol IX. Passius financers 0,00 TOTAL INGRESSOS 959.825,34TOTAL DESPESES 959.825,34  Quant suposa el pressupost del Patronat Municipal de la Música?
 • 16. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021 Gramepark,SA 16 INGRESSOS DESPESES Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92 Prestacions de serveis i altres ingressos 3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27 Variació d’existències - 54.205,00 Dotacions per amortització i provisions - 436.899,94 Subvencions explotació 2.761.000,00 Altres despeses explotació - 2.517.272,55 Imputació subvencions de capital no financer 29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21 TOTAL INGRESSOS 6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89 RESULTAT (BENEFICI) 9.998,19 RESULTAT (PÈRDUES)  Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?
 • 17. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021 Grameimpuls,SA 17 INGRESSOS DESPESES Prestacions de serveis i altres ingressos 457.291,69 Aprovisionaments 343.245,95 Subvencions explotació 7.102.998,29 Despeses de personal 5.873.795,76 Imputació subvenció immobilitzat no financer 156.159,73 Dotacions per amortització 320.000,00 TOTAL INGRESSOS 7.716.449,71 Altres despeses explotació 1.178.908,00 RESULTAT - Despeses financeres 500,00 TOTAL DESPESES 7.716.449,71  Quant suposa el pressupost de Grameimpuls,SA?
 • 18. Evolució deute viu municipal 18  I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys? 82.87% 65.99% 63.75% 48.16% 38.19% 34.08% 34.74% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
 • 19. Gràcies per la vostra atenció 19