Escola de Formació per a Entitats

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015,
Memòria, juny 2015
Àrea de Participació, Qualitat democràtica, Drets civils i Ciutadania
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
Índex
ESCOLA DE FORMACIÓ PER A ENTITATS (EFE) __________________________________________________________________________________2
1. OBJECTIUS ______________________________________________________________________________________________________2
2. ÀMBITS DE FORMACIÓ ______________________________________________________________________________________________2
3. PLANIFICACIÓ ____________________________________________________________________________________________________2
4. COST ECONÒMIC: _________________________________________________________________________________________________5
5. AVALUACIÓ _____________________________________________________________________________________________________6
 INDICADORS DE PROCÉS ______________________________________________________________________________________________6
 INDICADORS DE RESULTATS ____________________________________________________________________________________________8
 OBSERVACIONS____________________________________________________________________________________________________9
ANNEX___________________________________________________________________________________________________________10
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
Escola de Formació per a entitats (EFE)
Des de l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets civils i Ciutadania es dona continuïtat al programa de formació adreçada a les entitats de la
ciutat.
L’Escola de formació per a Entitats es va engegar al gener de 2013 tenint en compte les necessitats expressades per les diferents associacions/entitats
del municipi.
Durant el curs 2014/2015 s’ha mantingut la mateixa línia de treball pel que fa a l’elecció de temes
1. Objectius
 Compartir coneixements teòrics i pràctics sobre gestió i millora organitzativa, comunicació i treball en xarxa i planificació estratègica
 Facilitar recursos i habilitats per a la millora de la seva tasca dins de les associacions en la seva participació social
 Enfortir el clima de comunicació i col·laboració entre les entitats
2. Àmbits de formació
 Gestió associativa
 Planificació estratègica
 Creació de xarxa i comunitat
 Dinamització associativa
3. Planificació
L’oferta formativa consta de 5 mòduls.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
MÒDULS
MÒDUL I. Gestió bàsica d’una associació (5 hores)
Dates: 22 i 29 d’octubre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores
Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats-
Objectius: donar eines i coneixements per crear, organitzar i gestionar una associació
Continguts:
- Els aspectes legals de les associacions
- Els òrgans de govern
- Els recursos econòmics
- La comptabilitat
A càrrec de Pep Martí i Masferrer, sociòleg i expert en associacionisme, i Manel Tell i Sauret, economista.
MÒDUL II. Fiscalitat per a associacions (7.30 hores)
Dates: 12, 19 i 26 de novembre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores
Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats-
Objectius: Presentar els diferents tipus d’impostos que afecten les entitats sense afany de lucre i donar una visió general i concreta de la fiscalitat que
afecta el món associatiu , així com les lleis que la regulen.
Continguts:
- Concepte d’organització no lucrativa
- Els tributs
- Obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives
- La declaració d’utilitat pública
- Els impostos de societats
- L’impost sobre el valor afegit (IVA)
- Altres impostos locals
A càrrec de Manel Tell i Sauret, economista.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
MÒDUL III. Protecció de dades (3 hores)
Dates: 14 de gener de 2015 // Horari: 18.00 a 21h hores
Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats-
Objectiu: Conèixer la regulació en matèria de protecció de dades
Continguts:
- Concepte i legislació aplicable
- Mesures de protecció de dades
- Contractes en relació a les dades i als fitxers
- Règim sancionador
A càrrec de Cristina R. Grau i López, advocada.
MÒDUL IV. Eines per millorar el funcionament de l’entitat (7.30 hores)
Dates: 10. 17 i 24 de febrer de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores
Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 - Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats-
Objectius: Millorar la dinàmica interna d’entitats i associacions ciutadanes i assumir, per part d’aquestes, la responsabilitat del seu propi funcionament.
Facilitar eines, conceptes i habilitats útils per a les relacions interpersonals i per a l’elaboració d’un pla de millora.
Continguts:
- Explicació i pràctica de conceptes i eines necessaris per a un procés de millora eficaç
- Suport del formador en l’elaboració del programa que realitzarà cada entitat
- Valoració de la implementació del pla de millora i superació de barreres i dificultats (4a sessió que es programarà segons el grup, als mesos de
maig o juny)
A càrrec de Ricardo López Pérez, formador i coach.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
MÒDUL V. Dinamització associativa 2.0: Creació i publicació de blogs a la xarxa amb Wordpress. (17.30 hores)
Dates: 11, 18 i 25 de març; 15, 22 i 29 d’abril i 6 de maig de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores
10, 13, 17, 20, 24, 27 d’abril i 4, 8, 11 de maig // Horari: 10 a 12:30 hores
Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula d’informàtica- el grup de tarda. El grup del matí el va fer al Centre Cívic Riu –Aula d’informàtica-
Continguts:
- Plataforma de treball Wordpress per a la creació, publicació i manteniment de blogs
- Recursos pràctics multimèdia i eines digitals 2.0
- Interacció amb les xarxes socials
A càrrec de Teresa Montilla, formadora en tecnologies de la informació.
4. Cost econòmic:
Curs 2014/15
4886,6 euros
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
5. Avaluació
 Indicadors de procés
 Nombre de sessions programades 16
 Nombre de sessions realitzades 23 (donat la demanda del mòdul de creació del blogs, es va obrir un curs paral·lel al matí)

 Nombre d’entitats inscrites 40
 Nombre d’entitats que hi participen 29
 Nombre de persones inscrites 110
 Nombre d’assistents 79
Taula 1. Relació d’inscrits /assistents segons sessió
inscrits assistents
1a sessió
assistents
última sessió
avisen
NPV*
cap
sessió
BLOC I 26 23 20 2 6
BLOC II 31 20 18 5 6
BLOC III 15 13 13 - 8
BLOC VI 19 6 8 5 8
BLOC V 19 17 10 2
TOTAL 110 79 69 14 28
*Avisen NPV: avisen que no poden venir
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
 Origen de l’ àmbit de les entitats inscrites al programa de l’EFE, 2014-15 (N= 29 entitats)
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
 Indicadors de resultats
S’ha realitzat una avaluació general, mitjançant un qüestionari on line, del programa de l’Escola de Formació per a Entitats.
En relació als continguts de les activitats: (0= gens, 5= molt)
 El 90% han cobert bastant o molt les seves expectatives
 El 82% opinen que els continguts són bastant o molt útils per a la seva organització.
 L’organització la consideren bastant o molt adequada el 90%
 El 90% puntuen entre bastant i molt satisfactòria la valoració global del programa.
Per altra banda, per cada un del seminaris es va fer una valoració dels continguts, dels aspectes relacionats amb la metodologia i de les valoracions
sobre els possibles resultats que els participants han extret de la seva participació. (Gràfic 2: valoració global de cada un dels mòduls formatius)
Items avaluats
Els continguts de la sessió han estat adequats
S’adapten a la realitat de les entitats
Els coneixements adquirits em seran d’utilitat
El formador domina la matèria
Les explicacions del formador/a han estat clares
La documentació lliurada ha estat apropiada
La durada del mòdul ha estat adequada
S’han cobert les meves expectatives respecte al curs
Per problemes tècnics no es va poder avaluar el mòdul III Protecció de dades.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
 Observacions
Durant el desenvolupament de la formació, es pot veure com un 29 % de les persones inscrites no es presenten en primer dia de la formació i no avisen,
tot i que en els comunicats via correu electrònic els hi demanen confirmació d’assistència. ( 110 persones inscrites/ 79 assistents 1a sessió i 69 assistents
2a sessió). Aquest aspecte també es va donar durant la formació del curs anterior, 2013-14.
Per tant continua la falta de compromís per assistir hi –tot i que havien fet inscripció- i en el seu defecte confirmar l’assistència. Aquest aspecte suposarà
un canvi de plantejament del programa pel proper curs de l’Escola de Formació per a Entitats.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15
Annex
 Programa de formació 2014/2015
 Qüestionari avaluació de la programació de l’EFE, 2014/2015
 Relació de les entitats participants
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
Programa de l’Escola de Formació per a Entitats, 2014/2015
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
Qüestionari valoració de la programació de l'Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015
Aquest és un qüestionari anònim per detectar el vostre nivell de satisfacció amb la programació d'activitats de l'Escola de Formació per a Entitats, 2013.
Ens serà útil per avaluar-ne el resultat i planificar un futur calendari d'activitats formatives.
Valoreu les qüestions que apareixen en els ítems següents:
* Necessari
A quin tipus d'entitat /associació pertanyeu? *
 Dones
 Gent gran
 Infància i Joventut
 Cultura
 Cooperació i Inclusió
 Esport
 Salut
 AMPA
 Veïns
 Comerç
 Zoonosi
En general, en relació als continguts de les activitats de l'Escola de Formació per a entitats valoreu els aspectes següents:
S'ha complert les vostres expectatives?
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
1 2 3 4 5
Gens
Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,.
Molt
Han estat útils per a la vostra tasca a l'associació/entitat?
1 2 3 4 5
Gens
Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,.
Molt
Considereu que l'organització de l'Escola de Formació ha estat adequada?
1 2 3 4 5
Gens
Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,.
Molt
Esteu satisfets globalment amb la programació d'aquest any 2013?
1 2 3 4 5
Gens
Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,.
Molt
Per quin mitjà us ha arribat la informació de la programació d'activitats formatives del 2013? *
 Web municipal
 Xarxes socials (Facebook i/o Twitter)
 correu electrònic
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
 Full informatiu
 Altres mitjans
Si estaves inscrit/a en una activitat i has faltat a una o més sessions, el motiu ha estat: *
 per l'horari i/o data
 se'm va oblidar
 el lloc no era l'adequat
 no podia assistir hi per necessitats internes a l'associació / entitat
 jo he assistit a totes les activitats en les que havia fet inscripció
 per motius personals
Si no has pogut assistir a la sessió, has avisat a l'organització?
 no
 sí
Quins temes creieu que serien interessants plantejar en una futura programació?
Observacions
.
Àrea de Participació, Qualitat Democràtica,
Drets Civils i Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
Relació d’ ENTITATS que participen al programa
EDUCERE
VAILETS HACKLAB STK
ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT
AMMAME
LLATINS PER CATALUNYA
GRUP DE JOVES DE SINGUERLÍN
COLLA VELLA DE DIABLES
COLLA JOVE DIABLES DE SANTA COLOMA
AMICS DE LA GENT GRAN
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI LLATÍ
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS RIU
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SINGUERLIN
ANNAHDA
AMPA ESCOLA PALLARESA
ASSOCIACIO NATACIO GRAMENET
FOS SOCIOCULTURAL
A.C.A. COLONIA EGABRENSE I HDAD FILIAL M. STMA DE LA
SIERRA
AISE
CERCLE FILATÈLIC
FAVGRAM
ASOCIACIÓN CULTURAL ISLÁMICA ATTAUBA
TAJDID
ESCIBNA
COORDINADORA GRUP DE DONES
ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL DE LLEURE
ESCIBNA
APMA
FUNDACIÓ INTEGRAMENET
ADESSID
AAR SANTA ROSA
CEMFIS
1 sur 16

Recommandé

Bases estretègiques de Santa Coloma de Gramenet par
Bases estretègiques de Santa Coloma de GramenetBases estretègiques de Santa Coloma de Gramenet
Bases estretègiques de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.8K vues13 diapositives
El Consell Escolar Municipal par
El Consell Escolar MunicipalEl Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar MunicipalAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
4.5K vues9 diapositives
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de Gramenet par
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de GramenetPla estratègic de Turisme de Santa Coloma de Gramenet
Pla estratègic de Turisme de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
3.2K vues256 diapositives
Anel -nota_passe-livre par
Anel -nota_passe-livreAnel -nota_passe-livre
Anel -nota_passe-livreAnel Parahyba
239 vues1 diapositive
PETIÇÃO - RODOVIA BR 495 par
PETIÇÃO - RODOVIA BR 495PETIÇÃO - RODOVIA BR 495
PETIÇÃO - RODOVIA BR 495OAB - Eleição
1.1K vues14 diapositives
Lista dos guardioes par
Lista dos guardioesLista dos guardioes
Lista dos guardioesguardioes
476 vues5 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Cbjd2010 par
Cbjd2010Cbjd2010
Cbjd2010databol
438 vues74 diapositives
O Futuro da Advocacia par
O Futuro da AdvocaciaO Futuro da Advocacia
O Futuro da AdvocaciaResina & Marcon
1.9K vues29 diapositives
Unidades uneafro2 par
Unidades uneafro2Unidades uneafro2
Unidades uneafro2carlosneder
476 vues2 diapositives
Folcloreando na Escola Altina par
Folcloreando na Escola AltinaFolcloreando na Escola Altina
Folcloreando na Escola Altinagracigomes
473 vues11 diapositives
Tabuada da bicharada par
Tabuada da bicharadaTabuada da bicharada
Tabuada da bicharadaValdernilson Gomes
935 vues101 diapositives
Mi rh 50 - Servicio Tecnico Fagor par
Mi rh 50 - Servicio Tecnico FagorMi rh 50 - Servicio Tecnico Fagor
Mi rh 50 - Servicio Tecnico Fagorserviciotecnicofagor
588 vues30 diapositives

En vedette(18)

Cbjd2010 par databol
Cbjd2010Cbjd2010
Cbjd2010
databol438 vues
Folcloreando na Escola Altina par gracigomes
Folcloreando na Escola AltinaFolcloreando na Escola Altina
Folcloreando na Escola Altina
gracigomes473 vues
Analise globo x record par Thais_Sccp
Analise globo x recordAnalise globo x record
Analise globo x record
Thais_Sccp333 vues
Programa Comex INfoco: "Como Fazer Negócios com a Coréia do Sul – Desafios e ... par ABRACOMEX
Programa Comex INfoco: "Como Fazer Negócios com a Coréia do Sul – Desafios e ...Programa Comex INfoco: "Como Fazer Negócios com a Coréia do Sul – Desafios e ...
Programa Comex INfoco: "Como Fazer Negócios com a Coréia do Sul – Desafios e ...
ABRACOMEX990 vues
尼泊尔签证藏文翻译 Nepal Visa in Tibetan par narongkent
尼泊尔签证藏文翻译 Nepal Visa in Tibetan尼泊尔签证藏文翻译 Nepal Visa in Tibetan
尼泊尔签证藏文翻译 Nepal Visa in Tibetan
narongkent219 vues
Crónica - Redes Sociais - Adosinda par EFA11
Crónica - Redes Sociais - AdosindaCrónica - Redes Sociais - Adosinda
Crónica - Redes Sociais - Adosinda
EFA114.5K vues
Aladino E A LâMpada MáGica par CJM
Aladino E A LâMpada MáGicaAladino E A LâMpada MáGica
Aladino E A LâMpada MáGica
CJM1.6K vues

Similaire à Escola de Formació per a Entitats

Presentació pidces 2011 20121 par
Presentació pidces 2011 20121Presentació pidces 2011 20121
Presentació pidces 2011 20121comunitatjoventut
201 vues13 diapositives
2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC? par
 2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC? 2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC?
2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC?cesk gasulla ramon
177 vues67 diapositives
2014 02 Avaluació d'impacte al tercer sector: Els casos de Ampans i Plataform... par
2014 02 Avaluació d'impacte al tercer sector: Els casos de Ampans i Plataform...2014 02 Avaluació d'impacte al tercer sector: Els casos de Ampans i Plataform...
2014 02 Avaluació d'impacte al tercer sector: Els casos de Ampans i Plataform...Observatori del Tercer Sector
5.7K vues45 diapositives
Memoria 1112-sao prat par
Memoria 1112-sao pratMemoria 1112-sao prat
Memoria 1112-sao pratMaria Porcel Lopez
356 vues77 diapositives
Timisoara KC4All par
Timisoara KC4AllTimisoara KC4All
Timisoara KC4AllMarc Pascual Ruiz
271 vues22 diapositives
Programa Compartim par
Programa CompartimPrograma Compartim
Programa CompartimJesus Martinez
172 vues50 diapositives

Similaire à Escola de Formació per a Entitats(20)

2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC? par cesk gasulla ramon
 2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC? 2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC?
2ona sessió: Quina és la utilització que es fa de les TIC?
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán par Laura González Ventura
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Memòria Escola Formació Entitats 2013 Santa Coloma de Gramanet par borregueropc
Memòria Escola Formació Entitats 2013 Santa Coloma de GramanetMemòria Escola Formació Entitats 2013 Santa Coloma de Gramanet
Memòria Escola Formació Entitats 2013 Santa Coloma de Gramanet
borregueropc666 vues
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xic par jbassolasf
Presentació IMAILE 222052015 a Can XicPresentació IMAILE 222052015 a Can Xic
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xic
jbassolasf299 vues
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng par ONG_arroba
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOngNova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
ONG_arroba758 vues
Presentacio Projecte Sani Infor Final par ONG_arroba
Presentacio Projecte Sani Infor FinalPresentacio Projecte Sani Infor Final
Presentacio Projecte Sani Infor Final
ONG_arroba254 vues
Presentacio Projecte Sani Infor SA par Esther Subias
Presentacio Projecte Sani Infor SAPresentacio Projecte Sani Infor SA
Presentacio Projecte Sani Infor SA
Esther Subias329 vues
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1 par ONG_arroba
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1
ONG_arroba565 vues
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V3 par ONG_arroba
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V3Nova Presentacio Projecte Sani Infor V3
Nova Presentacio Projecte Sani Infor V3
ONG_arroba343 vues
Projecte de Convivència, 2018 par Neus Lorenzo
Projecte de Convivència, 2018Projecte de Convivència, 2018
Projecte de Convivència, 2018
Neus Lorenzo2.1K vues

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
63 vues18 diapositives
Presentació de queixes i suggeriments 2022 par
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
237 vues19 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
854 vues19 diapositives
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.4K vues18 diapositives
Presentació curs 2021 2022 Escola Música par
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
406 vues47 diapositives
Postals de Santa Coloma de Gramenet par
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.1K vues23 diapositives

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet(20)

Escola de Formació per a Entitats

 • 1. Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015, Memòria, juny 2015 Àrea de Participació, Qualitat democràtica, Drets civils i Ciutadania
 • 2. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Índex ESCOLA DE FORMACIÓ PER A ENTITATS (EFE) __________________________________________________________________________________2 1. OBJECTIUS ______________________________________________________________________________________________________2 2. ÀMBITS DE FORMACIÓ ______________________________________________________________________________________________2 3. PLANIFICACIÓ ____________________________________________________________________________________________________2 4. COST ECONÒMIC: _________________________________________________________________________________________________5 5. AVALUACIÓ _____________________________________________________________________________________________________6  INDICADORS DE PROCÉS ______________________________________________________________________________________________6  INDICADORS DE RESULTATS ____________________________________________________________________________________________8  OBSERVACIONS____________________________________________________________________________________________________9 ANNEX___________________________________________________________________________________________________________10
 • 3. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Escola de Formació per a entitats (EFE) Des de l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets civils i Ciutadania es dona continuïtat al programa de formació adreçada a les entitats de la ciutat. L’Escola de formació per a Entitats es va engegar al gener de 2013 tenint en compte les necessitats expressades per les diferents associacions/entitats del municipi. Durant el curs 2014/2015 s’ha mantingut la mateixa línia de treball pel que fa a l’elecció de temes 1. Objectius  Compartir coneixements teòrics i pràctics sobre gestió i millora organitzativa, comunicació i treball en xarxa i planificació estratègica  Facilitar recursos i habilitats per a la millora de la seva tasca dins de les associacions en la seva participació social  Enfortir el clima de comunicació i col·laboració entre les entitats 2. Àmbits de formació  Gestió associativa  Planificació estratègica  Creació de xarxa i comunitat  Dinamització associativa 3. Planificació L’oferta formativa consta de 5 mòduls.
 • 4. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDULS MÒDUL I. Gestió bàsica d’una associació (5 hores) Dates: 22 i 29 d’octubre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: donar eines i coneixements per crear, organitzar i gestionar una associació Continguts: - Els aspectes legals de les associacions - Els òrgans de govern - Els recursos econòmics - La comptabilitat A càrrec de Pep Martí i Masferrer, sociòleg i expert en associacionisme, i Manel Tell i Sauret, economista. MÒDUL II. Fiscalitat per a associacions (7.30 hores) Dates: 12, 19 i 26 de novembre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: Presentar els diferents tipus d’impostos que afecten les entitats sense afany de lucre i donar una visió general i concreta de la fiscalitat que afecta el món associatiu , així com les lleis que la regulen. Continguts: - Concepte d’organització no lucrativa - Els tributs - Obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives - La declaració d’utilitat pública - Els impostos de societats - L’impost sobre el valor afegit (IVA) - Altres impostos locals A càrrec de Manel Tell i Sauret, economista.
 • 5. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDUL III. Protecció de dades (3 hores) Dates: 14 de gener de 2015 // Horari: 18.00 a 21h hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectiu: Conèixer la regulació en matèria de protecció de dades Continguts: - Concepte i legislació aplicable - Mesures de protecció de dades - Contractes en relació a les dades i als fitxers - Règim sancionador A càrrec de Cristina R. Grau i López, advocada. MÒDUL IV. Eines per millorar el funcionament de l’entitat (7.30 hores) Dates: 10. 17 i 24 de febrer de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 - Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: Millorar la dinàmica interna d’entitats i associacions ciutadanes i assumir, per part d’aquestes, la responsabilitat del seu propi funcionament. Facilitar eines, conceptes i habilitats útils per a les relacions interpersonals i per a l’elaboració d’un pla de millora. Continguts: - Explicació i pràctica de conceptes i eines necessaris per a un procés de millora eficaç - Suport del formador en l’elaboració del programa que realitzarà cada entitat - Valoració de la implementació del pla de millora i superació de barreres i dificultats (4a sessió que es programarà segons el grup, als mesos de maig o juny) A càrrec de Ricardo López Pérez, formador i coach.
 • 6. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDUL V. Dinamització associativa 2.0: Creació i publicació de blogs a la xarxa amb Wordpress. (17.30 hores) Dates: 11, 18 i 25 de març; 15, 22 i 29 d’abril i 6 de maig de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores 10, 13, 17, 20, 24, 27 d’abril i 4, 8, 11 de maig // Horari: 10 a 12:30 hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula d’informàtica- el grup de tarda. El grup del matí el va fer al Centre Cívic Riu –Aula d’informàtica- Continguts: - Plataforma de treball Wordpress per a la creació, publicació i manteniment de blogs - Recursos pràctics multimèdia i eines digitals 2.0 - Interacció amb les xarxes socials A càrrec de Teresa Montilla, formadora en tecnologies de la informació. 4. Cost econòmic: Curs 2014/15 4886,6 euros
 • 7. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 5. Avaluació  Indicadors de procés  Nombre de sessions programades 16  Nombre de sessions realitzades 23 (donat la demanda del mòdul de creació del blogs, es va obrir un curs paral·lel al matí)   Nombre d’entitats inscrites 40  Nombre d’entitats que hi participen 29  Nombre de persones inscrites 110  Nombre d’assistents 79 Taula 1. Relació d’inscrits /assistents segons sessió inscrits assistents 1a sessió assistents última sessió avisen NPV* cap sessió BLOC I 26 23 20 2 6 BLOC II 31 20 18 5 6 BLOC III 15 13 13 - 8 BLOC VI 19 6 8 5 8 BLOC V 19 17 10 2 TOTAL 110 79 69 14 28 *Avisen NPV: avisen que no poden venir
 • 8. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Origen de l’ àmbit de les entitats inscrites al programa de l’EFE, 2014-15 (N= 29 entitats)
 • 9. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Indicadors de resultats S’ha realitzat una avaluació general, mitjançant un qüestionari on line, del programa de l’Escola de Formació per a Entitats. En relació als continguts de les activitats: (0= gens, 5= molt)  El 90% han cobert bastant o molt les seves expectatives  El 82% opinen que els continguts són bastant o molt útils per a la seva organització.  L’organització la consideren bastant o molt adequada el 90%  El 90% puntuen entre bastant i molt satisfactòria la valoració global del programa. Per altra banda, per cada un del seminaris es va fer una valoració dels continguts, dels aspectes relacionats amb la metodologia i de les valoracions sobre els possibles resultats que els participants han extret de la seva participació. (Gràfic 2: valoració global de cada un dels mòduls formatius) Items avaluats Els continguts de la sessió han estat adequats S’adapten a la realitat de les entitats Els coneixements adquirits em seran d’utilitat El formador domina la matèria Les explicacions del formador/a han estat clares La documentació lliurada ha estat apropiada La durada del mòdul ha estat adequada S’han cobert les meves expectatives respecte al curs Per problemes tècnics no es va poder avaluar el mòdul III Protecció de dades.
 • 10. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Observacions Durant el desenvolupament de la formació, es pot veure com un 29 % de les persones inscrites no es presenten en primer dia de la formació i no avisen, tot i que en els comunicats via correu electrònic els hi demanen confirmació d’assistència. ( 110 persones inscrites/ 79 assistents 1a sessió i 69 assistents 2a sessió). Aquest aspecte també es va donar durant la formació del curs anterior, 2013-14. Per tant continua la falta de compromís per assistir hi –tot i que havien fet inscripció- i en el seu defecte confirmar l’assistència. Aquest aspecte suposarà un canvi de plantejament del programa pel proper curs de l’Escola de Formació per a Entitats.
 • 11. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Annex  Programa de formació 2014/2015  Qüestionari avaluació de la programació de l’EFE, 2014/2015  Relació de les entitats participants
 • 12. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Programa de l’Escola de Formació per a Entitats, 2014/2015
 • 13. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Qüestionari valoració de la programació de l'Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015 Aquest és un qüestionari anònim per detectar el vostre nivell de satisfacció amb la programació d'activitats de l'Escola de Formació per a Entitats, 2013. Ens serà útil per avaluar-ne el resultat i planificar un futur calendari d'activitats formatives. Valoreu les qüestions que apareixen en els ítems següents: * Necessari A quin tipus d'entitat /associació pertanyeu? *  Dones  Gent gran  Infància i Joventut  Cultura  Cooperació i Inclusió  Esport  Salut  AMPA  Veïns  Comerç  Zoonosi En general, en relació als continguts de les activitats de l'Escola de Formació per a entitats valoreu els aspectes següents: S'ha complert les vostres expectatives?
 • 14. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Han estat útils per a la vostra tasca a l'associació/entitat? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Considereu que l'organització de l'Escola de Formació ha estat adequada? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Esteu satisfets globalment amb la programació d'aquest any 2013? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Per quin mitjà us ha arribat la informació de la programació d'activitats formatives del 2013? *  Web municipal  Xarxes socials (Facebook i/o Twitter)  correu electrònic
 • 15. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat  Full informatiu  Altres mitjans Si estaves inscrit/a en una activitat i has faltat a una o més sessions, el motiu ha estat: *  per l'horari i/o data  se'm va oblidar  el lloc no era l'adequat  no podia assistir hi per necessitats internes a l'associació / entitat  jo he assistit a totes les activitats en les que havia fet inscripció  per motius personals Si no has pogut assistir a la sessió, has avisat a l'organització?  no  sí Quins temes creieu que serien interessants plantejar en una futura programació? Observacions .
 • 16. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Relació d’ ENTITATS que participen al programa EDUCERE VAILETS HACKLAB STK ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT AMMAME LLATINS PER CATALUNYA GRUP DE JOVES DE SINGUERLÍN COLLA VELLA DE DIABLES COLLA JOVE DIABLES DE SANTA COLOMA AMICS DE LA GENT GRAN ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI LLATÍ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS RIU ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SINGUERLIN ANNAHDA AMPA ESCOLA PALLARESA ASSOCIACIO NATACIO GRAMENET FOS SOCIOCULTURAL A.C.A. COLONIA EGABRENSE I HDAD FILIAL M. STMA DE LA SIERRA AISE CERCLE FILATÈLIC FAVGRAM ASOCIACIÓN CULTURAL ISLÁMICA ATTAUBA TAJDID ESCIBNA COORDINADORA GRUP DE DONES ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL DE LLEURE ESCIBNA APMA FUNDACIÓ INTEGRAMENET ADESSID AAR SANTA ROSA CEMFIS