Organigrama de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2014

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet

Organigrama de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l'any 2014.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
ALCALDESSA DIRECTIUS, EVENTUALS I ASSESSORAMENT 
ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA Defensor del ciutadà 
Fernando Oteros Salas 
Secretari General 
Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
Interventor 
Aurelio Corella Colás 
Director de Serveis d'Alcaldia 
Carles Mestres March 
Assessor d'acció i suport a les regiduries de Districte 
Tomás Carrión Bernal 
ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 
Directora d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns 
Ana Muñoz Martínez 
Director de Recursos Humans, Serveis d'Informació, Seguretat i Ordre Públic 
Nèstor Cañete García 
T. A. DELEGADA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I 
SERVEIS INTERNS 
ÀREA DE SEGURETAT, ORDRE PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
Director de Recursos Humans, Serveis d'Informació, Seguretat i Ordre Públic 
Nèstor Cañete García 
Directora de Mediació i Convivència 
Nicolasa Villena Córdoba 
T.A. DELEGADA DE SEGURETAT, ORDRE PÚBLIC I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIA 
Directora de Serveis Personals, Benestar, Families i Polítiques d'Igualtat 
Gemma Bellvehí Oliver 
Directora de Particip., qualitat dem., drets civils, ciutad. i educació 
Rosa Perea Núñez 
Coordinador de Cultura, Gent Gran, ent. ciutadanes, infància i joventut 
José Velasco Martínez 
Coordinadora de Polítiques d'Igualtat 
Núria Rodríguez Masdeu 
T.A. DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIES 
T.A. DELEGADA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 
REGIDORIA DELEGADA DE POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT DE GÈNERE, INNOVACIÓ I 
REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA, 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
REGIDORIA DELEGADA D'INFÀNCIA I JOVENTUT 
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS I CIUTADANIA 
Directora de Particip., qualitat dem., drets civils, ciutad. i educació 
Rosa Perea Núñez 
Assessora de Participació Ciutadana 
Soledad Garrido Martínez 
T.A. DELEGADA DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT 
DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS I CIUTADANIA 
REGIDOR/A ADJUNT/A 
ÀREA D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 
Directora d'Urbanisme, Serv. Municipals, Espai públic, Civisme i sostenib. 
Isabel García Casabó 
T.A. DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS, 
COMERÇ I MERCATS 
REGIDOR/A ADJUNT/A 
T.A. DELEGADA D'URBANISME I HABITATGE 
T.A. DELEGADA D'ESPAI PÚBLIC I CIVISME 
REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
T.A. DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ 
REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT I TURISME
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
SECRETARIA GENERAL 
Secretari General 
Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
Adm. Secretari/a Suport polític i Direcció 
2 Responsables Administratius/ves 
1 Administratiu/va 
SERVEIS JURÍDICS 
1 Lletrat/da 
5 Tècnics/ques Superiors jurídics 
2 Resp. Administratiu/va 
INTERVENCIÓ 
Interventor/a 
Aurelio Corella Colàs 
Adm. Secretari/ària suport polític i Direcció 
1 Responsable administratiu/va 
Cap Servei 
1 Economista 
2 Responsables administratius/ves 
1 Economista 
1 Responsable administratiu/va 
Defensor del ciutadà 
Fernando Oteros Salas 
1 Tècnic/a Adjunt/a Defensor/a del Ciutadà/ana 
1 Informador/a Adm. 
Cap Departament 
Cap Servei 
Cap de Servei 
DEPARTAMENT 
ADMINISTRATIU 
SERVEI DE FISCALITZACIÓ 
DEFENSOR DEL CIUTADÀ 
UNITAT DE SUPORT DRETS 
DEL CIUTADÀ 
SERVEI DE COMPTABILITAT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
Director/a de Serveis d'Alcaldia 
Carles Mestres March 
Coordinador/a Gabinet Assessor d'acció i suport a les regiduries de Districte 
Tomàs Carrión Bernal 
Cap de Servei 
1 Aux. Administratiu/va 
Cap departament 
Cap Departament (vacant) Cap Departament 
1 Redactor/a de comunicació 1 Redactor/a 
1 Redactor/a 1 Dissenyador/a Gràfic 
1 Gestor/a de Programes Europeus 1 Dissenyador/a Gràfic rellevista 
1 Auxiliar de comunicació 1 Auxiliar Administratiu/va 
1 Tècnic/a Auxiliar de comunicació 2 Oficials/es Impressió 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
Tècnic/a auxiliar alcaldia Coordinadora de RRPP 1 Periodista de comunicació 
Coordinadora Unitat 1 Adm. Suport polític i direcció 1 Tècnic/a Auxiliar de comunicació 
1 Administratiu/va 
8 Administratius/ves Secretaris/àries: 1 Tècnic/a auxiliar alcaldia 
1 Aux. Tècnic espec. Mobilitat 1 Administratiu/va 
DIRECCIÓ D'ALCALDIA 
UNITAT DE SUPORT 
POLÍTIC 
GABINET D'ALCALDIA 
ALCALDESSA 
SECRETARIA D'ALCALDIA 
ACCIÓ TERRITORIAL 
DEPARTAMENT DE 
PUBLICACIONS I IMPREMTA 
DEPT. INFORMACIÓ DIGITAL, 
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ 
SERVEI DE COMUNICACIÓ 
DEPARTAMENT TÈCNIC 
PREMSA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
Directora 
Ana Muñoz Martínez 
Adm.Secretari/ària suport polític i Direcció 
1 Economista 
1 Responsable Gestió Administrativa/Comptable 
1 Responsable administratiu/va 
1 Administratiu/va rellevista 
Tresorer/a 
1 Tècnic/a mitjà 
1 Responsable Administratiu/va 
2 Administratius/ves 
Cap Servei 
Cap coordinador/a Servei Recaptació 
Cap de departament (vacant) 
1 Responsable Administratiu/va 
3 Administratius/ves 
Cap Servei 
Cap Departament 
1 Arquitecte/a tècnic/a 
2 Administratiu/va 
1 Aux. Especialista 
Cap Departament 
3 administratius/ves 
3 Inspectors/es Fiscals 
Cap Unitat 
2 Administratius/ves 
2 Administratiu/va 
UNITAT GESTORA DE L'IIVTNU 
DIRECCIÓ D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 
SERVEI DE RECURSOS I 
PRESTACIONS 
SERVEI DE TRESORERIA 
SERVEI DE RECAPTACIÓ 
DEPARTAMENT DE 
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEPARTAMENT DE 
RECAPTACIÓ EXECUTIVA 
SERVEI DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA 
DEPARTAMENT GESTOR DE 
L'IBI I EL CADASTRE 
DEPARTAMENT D'ACTIVITAT 
ECONÒMIA I INSPECCIÓ FISCAL
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 
Directora 
Ana Muñoz Martínez 
Cap Gabinet 
(vacant) 
1 Resp. Seguiment i avaluació municipal 
1 Tècnic/a Analista 
1 Tècnic/a superior 
Cap Servei 
Cap Departament 
1 Responsable Administratiu/va 
2 Administratius/ves 
1 Aux. administratiu/va 
Cap Unitat 
9 Aux. Tècnics/ques Serv. Interns 
3 Telefonistes 
1 Resp. Control Indicadors 
18 Administratius/ves 
1 Administratiu/va rellevista 
1 Aux. Tècnic/a OIAC 
vacant 
2 Lletrats/des 
1 Tècnic/a Analista 
1 Tècnic/a auxiliar 
1 Rble. Administratiu/va 
2 Administratius/ves 
1 Tècnic/a superior 
1 Tècnic/a gestió administrativa 
1 Tècnic/a Auxiliar 
1 Resp. Patrimoni 1 Tècnic/a superior 
1 Resp. Material i Magatzem 2 Administratius/ves 
1 Administratiu/va secretària 
Cap Servei 
Cap Servei 
UNITAT DE 
CONSERGERIA 
DEPARTAMENT D'ASSUMPTES 
GENERALS 
OFICINA D'INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC) 
GABINET DE PLANIFICACIÓ I 
ORGANITZACIÓ 
SERVEI D'ASSUMPTES 
GENERALS 
SERVEI DE CONTRACTACIÓ 
SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ 
PATRIMONIAL 
DEPARTAMENT D'ARXIU
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SISTEMES D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I 
Director 
Nèstor Cañete García 
Cap Servei 
1 Tècnic/a superior rellevista 
1 Psicòleg/a 
1 Tècnic/a Auxiliar Gestió Pressupostària 
1 Administratiu/va 
SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT 
Cap Servei 
1 Tècnic/a Auxiliar Nòmines i Seg. Social 
2 Administratiu/va Nòmines i Seg. Social 
3 Administratius/ves 
SERVEI DE PREVENCIÓ 
1 Responsable Tècnic/a Prevenció 
Cap Servei 
1 Tècnic/a Formació 
3 Administratius/ves 
Cap Servei 
Cap Departament 
1 Responsable Administratiu/va 
3 Administrador/a PSE 
1 Auxiliar magatzem Cap Departament 
1 Administratiu/va rellevista 
1 Enginyer/a Informàtic/a 
1 Enginyer/a Informàtic/a rellevista 
3 Analistes Programadors/es 
Cap Departament 
1 Programador/a 
1 Tècnic/a Sistemes 
Cap Servei 
SERVEI DE SELECCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
DEPARTAMENT 
ADMINISTRATIU 
ORDRE PÚBLIC 
SERVEI DE RELACIONS LABORALS, 
RECURSOS I PRESTACIONS 
SERVEI DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 
DEPARTAMENT NOVES 
APLICACIONS 
DEPARTAMENT MANTENIMENT 
D'APLICACIONS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SISTEMES D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I 
Director 
Nèstor Cañete García 
Adm. Secret. Suport polític, direcció i prefectura 
Cap Servei / Intendent Major 
1 Rble. Atenció al ciutadà i a la víctima 
1 Agent Gestor Conflictes 
1 Administratiu/va 
1 Rble. Administratiu/va 
1 Adm. Coordinador/a 
4 Administratius/ves 
1 Responsable Grup Prevenció i Inf. 
1 Agent Coordinador/a Grup Prev. i Inf. 
6 Agents Grup Prev. i Inf. 
1 Intendent 
1 Responsable Dipòsit Vehicles 
2 agents 
3 Sergents 
1 Sergent torn de nit 
9 Caporals 
2 Caporals torn de nit 
66 Agents 
18 Agents torn de nit 
DIRECCIÓ DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA 
Nicolasa Villena Córdoba 
Adm. Secret. Suport polític, direcció i prefectura 
Cap Servei 
1 Coordinador/a Programes Territorials 
1 Tècnic/a Auxiliar Projectes Ciutadania 
1 Administratiu/va 
Cap Departament 
Directora 
ORDRE PÚBLIC 
SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I 
ORDRE PÚBLIC 
DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 
DEPARTAMENT ADMINISTRATIU 
UNITAT DE PREVENCIÓ 
INFORMACIÓ 
SERVEI ADJUNT OPERATIU 
ÀMBIT OPERATIU 
SERVEI DE CONVIVÈNCIA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
Adm.Secretari/ària suport polític i direcció 
1 Analista 
1 Lletrat/da 
1 Tècnic/a Gestió Administrativa 
1 Tècnic/a Auxiliar 
1 Resp. Administratiu/va 
1 Administratiu/va Coordinador/a 
12 Administratius/ves 
Cap de l'oficina 
1 Educador/a 
1 Tècnic/a Projectes Ciutat 
1 Coordinador/a 
1 Aux. informador/a 
Cap departament 
4 Treballadors/es socials 
1 Treb. Familiars Coord. 
Cap Departament 
1 Tècnic/a solidaritat 
Directora 
Gemma Bellehí Oliver 
Cap Servei 
DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I 
LA VULNERABILITAT EN ADULTS 
DEPARTAMENT DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS 
OFICINA DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
Adm.Secretari/ària suport polític i direcció 
SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I 
LES FAMÍLIES 
1 Educador/a 
1 Aux. informador/a 
Cap departament 
4 Treballadors/es socials 
2 Educadors/es 
1 treballador/a social EAIA 
1 Psicòleg/a EAIA 
1 Pedagog EAIA 
1 Educador/a EAIA 
2 Aux. informadors/es 
2 Aux. tècnic/a 
Cap departament 
3 Treballadors/es socials 
5 Educadors/es 
1 Pedagog/a EAIA 
1 Psicòleg/a EAIA 
1 Treballador/a Social EAIA 
1 Educador/a EAIA 
3 Aux. informadors/es 
Cap Servei 
1 psicòleg/a 
Cap departament 
1 Tècnic/a mig 
1 Tècnic/a Superior 
1 Educador/a Equip Prev. Drogod. 
1 Educador/a rellevista 
1 Tècnic/a punt de voluntariat 
1 Auxiliar tècnic/a 
Cap departament 
vacant 
1 Tècnic/a Salut Pública 
2 Inspectors/es Salut Pública 
Cap Unitat 
vacant 
1 Auxiliar Administratiu/va rellevista 
Directora 
Gemma Bellehí Oliver 
Cap Servei 
DEPARTAMENT DE 
TERRITORI RIU 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
MUNTANYA 
SERVEI DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I 
ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS OMIC 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 
DEPARTAMENT PROTECCIÓ DE LA 
SALUT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
UNITAT D'ATENCIÓ ALS 
CONSUMIDORS OMIC
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
Directora 
Gemma Bellvehí Oliver 
Coordinador 
José Velasco Martínez 
1 Tècnic/a mitjà 
1 Tècnic/a cultura rellevista 
1 Administratiu/va rellevista 
Director/a museu i arts plàstiques 
2 Tècnics/ques Museu 
1 Administratiu/va 
1 Tècn. Auxiliar museu 
2 Aux. tècnics/ques 
1 Aux. tècnic/a Can Sisteré 
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I 
Director/a d'arts escèniques i musicals 
1 Tècnic/a cultura 
1 Tècnic/a teatre 
1 Auxiliar teatre 
1 Aux. tècnic/a Escola Música 
Cap Departament 
vacant 
1 coord. Programes arts escèniques i plàstiques 
1 Analista 
2 Tècnics/ques cultura 
19 Tècnics/ques aux. biblioteques 
1 Tècnic/a aux. biblioteca rellevista 
2 Aux. tècnics/ques biblioteques 
Directora 
Gemma Bellehí Oliver 
Coordinadora 
Núria Rodríguez Masdeu 
1 Psicòleg/a 
1 Auxiliar Informador/a 
Ad. Secretari/ària suport polític i direcció 
Coordinació de Cultura, Gent Gran, Entitats 
Ciutadanes, Infància i Joventut 
MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES 
DEPARTAMENT POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT DE GÈNERE 
Coordinació de Polítiques d'Igualtat 
DEPARTAMENT DE CICLE FESTIU I 
FOMENT DE LA LECTURA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, 
Directora 
Rosa Perea Núñez 
CIUTADANIA I EDUCACIÓ 
Participació, qualitat democràtica, drets civils i ciutadania 
1 Assessora de Participació Ciutadana 
DEPARTAMENT DE 
CENTRES CÍVICS 
1 Coordinador/a d'Òrgans de Participació 
1 Coordinador/a Prog. transparència i qualit. Democràtica Cap Departament 
4 Tècnics/ques dinamització sociocultural 
1 Tècnic/a Auxiliar 
10 Aux. Tècnics/ques Centres Cívics 
Coordinador de Programes 
4 Tècnics/ques d'Educació 
1 Coord. Progr. Educació i Infància Cap Unitat Centres Educatius 
2 Aux. Tècnics/ques Escoles Esp. 
1 Aux. Tècnics/ques Escoles Específics 
34 Aux. Tècnics/ques Escoles 
1 Aux. tècnic/a rellevista 
Educació 
Ad. Secretari/ària suport polític i direcció 
Marisol Garrido Martínez 
SERVEI D'EDUCACIÓ 
CONSERGERIA DE 
CENTRES EDUCATIUS 
SERVEI DE PARTICIPACIÓ
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, 
CIVISME I SOSTENIBILITAT 
Directora 
Isabel García Casabó 
Adm. Secretari/ària suport polític i Direcció 
Cap Servei 
1 Tècnic/a Especialista Econòmic 
1 Tècnic/a Especialista Jurídic 
2 Analistes 
1 Lletrat/da 
DEPARTAMENT ADMINISTRATIU 
Cap Departament 
1 Responsable Administratiu/va 
8 Administratius/ves 
1 Administratiu/va rellevista 
Cap Servei 
2 Tècnic/a Medi Ambient 
1 Auxiliar tècnic/a Ecometròpoli 
Cap Departament 
1 Tècnic/a especialista zoonosi i prot.animals 
1 Inspector/a Auxiliar 
Cap Departament 
1 Tècnic/a coord. Prom. Econòmica i comerç 
1 Coordinador/a de paisatge urbà, comerç i transport 
1 Inspector/a 
SERVEI DE MEDI AMBIENT I 
HIGIENE AMBIENTAL 
DEPARTAMENT DE ZOONOSI I 
PROTECCIÓ D'ANIMALS 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, 
FIRES I DISCIPLINA DE MERCAT 
SERVEI DE RECURSOS I 
PRESTACIONS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
Director/a 
Isabel García Casabó 
1 Cap dept. Serveis Municipals 
1 Tècnic/a Neteja 
1 Tècnic/a SS.MM 
Director/a mercats 
5 Aux. Tècnics/ques Serv. Municipals 
2 Peons Mercats 
Cap Unitat 
5 Inspectors/res 
1 inspector/a rellevista 
Cap de Servei 
1 Tècni/ca Superior-Arquitecte/a 
1 Arquitecte/a 
1 Arquitecte/a tècnic/a 
1 Tècnic/a Disciplina Urbanística 
Cap Departament 
1 Enginyer/a tècnic 
1 Rble. Administratiu/va 
1 Responsable Activitats 
1 Responsable Llicències d'Obres 
5 Administratius/ves 
1 Aux. Administratiu/va 
2 Inspectors/res d'Obres 
1 Inspector/a Activitats 
Cap de Servei 
DEPARTAMENT DE MERCATS 
UNITAT INSPECCIÓ DE 
SERVEIS 
DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, 
CIVISME I SOSTENIBILITAT 
SERVEIS URBANS 
SERVEI DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA I LLICÈNCIES 
DEPARTAMENT LLICÈNCIES 
D'OBRES 
DEPARTAMENT LLICÈNCIES 
ACTIVITATS 
DEPARTAMENT ADMINISTRATIU 
DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES 
UNITAT D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, 
Director/a 
Isabel García Casabó 
Cap Servei 
Cap Departament 
1 Responsable Control Qualitat 
1 Enginyer/a tècnic 
1 Auxiliar tècnic/a 
1 Enginyer/a tècnic/a 
Cap Departament 
7 Oficials 
1 Rble. Unitat Magatzem 
1 Oficial de suport 
1 Oficial d'Instal·lacions 
3 Oficials 
1 Oficial rellevista 
Cap Departament 
1 Tècnic/a jardineria 
Cap Servei 
1 Arquitecte/a superior 
3 Arquitecte/a Tècnic/a 
1 Enginyer/a Superior 
1 Enginyer/a Tècnic 
1 Enginyer/a Tècnic rellevista 
1 Tècnic/a Aux. Instal.lacions Mant. 
SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA 
PÚBLICA 
CIVISME I SOSTENIBILITAT 
DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA 
DEP. SEMAFORITZACIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
DEP. MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS 
DEPARTAMENT MANTENIMENT 
EDIFICIS 
SERVEI MANTENIMENT D'EDIFICIS 
DEPARTAMENT PARCS I JARDINS 
UNITAT D'OBRES I VIA PÚBLICA 
UNITAT D'EDIFICIS MUNICIPALS 
DEP. MANTENIMENT ENCARREGAT 
GRAL.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 
DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, 
Directora 
Isabel García Casabó 
Cap Servei 
1 Arquitecte/a Rble. Gestió Urbanística 
1 Tècnic/a Superior 
1 Responsable Manteniment i Gestió Sòl 
1 Resp. d'Habitatges Públics 
1 Administratiu/va rellevista 
Cap Servei 
1 Enginyer/a superior 
1 Tècnic/a Planejament 
1 Arquitecte/a 
1 Administratiu/va 
DEP. INFORMACIÓ 
URBANÍSTICA I CADASTRE 
Cap Departament 
1 Rble. Informació Urbanística 
Cap Servei Tècnic de Projectes i Obres de Via Pública 
Cap Servei Tècnic de projectes i obres d'edificació 
1 Arquitecte/a tècnic rellevista 
2 Delineants 
1 Enginyer/a Tècnic 
1 Arquitecte/a tècnic 
Cap Departament 
1 Oficial d'Instal.lacions 
1 Tècnic/a Aux. Instal.lacions 
SERVEI TÈCNIC D'OBRES 
PÚBLIQUES 
CIVISME I SOSTENIBILITAT 
SERVEI GESTIÓ URBANÍSTICA I 
HABITATGE 
GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL 
DEPARTAMENT DE CONTROL I 
EXECUCIÓ 
DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS

Contenu connexe

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
46 vues18 diapositives
Presentació de queixes i suggeriments 2022 par
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
234 vues19 diapositives
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021 par
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
851 vues19 diapositives
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial) par
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.4K vues18 diapositives
Presentació curs 2021 2022 Escola Música par
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
406 vues47 diapositives
Postals de Santa Coloma de Gramenet par
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
1.1K vues23 diapositives

Plus de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet(20)

Organigrama de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2014

 • 1. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC ALCALDESSA DIRECTIUS, EVENTUALS I ASSESSORAMENT ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA Defensor del ciutadà Fernando Oteros Salas Secretari General Fco. Javier Ezquiaga Terrazas Interventor Aurelio Corella Colás Director de Serveis d'Alcaldia Carles Mestres March Assessor d'acció i suport a les regiduries de Districte Tomás Carrión Bernal ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS Directora d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns Ana Muñoz Martínez Director de Recursos Humans, Serveis d'Informació, Seguretat i Ordre Públic Nèstor Cañete García T. A. DELEGADA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS ÀREA DE SEGURETAT, ORDRE PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Director de Recursos Humans, Serveis d'Informació, Seguretat i Ordre Públic Nèstor Cañete García Directora de Mediació i Convivència Nicolasa Villena Córdoba T.A. DELEGADA DE SEGURETAT, ORDRE PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIA Directora de Serveis Personals, Benestar, Families i Polítiques d'Igualtat Gemma Bellvehí Oliver Directora de Particip., qualitat dem., drets civils, ciutad. i educació Rosa Perea Núñez Coordinador de Cultura, Gent Gran, ent. ciutadanes, infància i joventut José Velasco Martínez Coordinadora de Polítiques d'Igualtat Núria Rodríguez Masdeu T.A. DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIES T.A. DELEGADA D'EDUCACIÓ I ESPORTS REGIDORIA DELEGADA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE, INNOVACIÓ I REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ REGIDORIA DELEGADA D'INFÀNCIA I JOVENTUT ÀREA DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS I CIUTADANIA Directora de Particip., qualitat dem., drets civils, ciutad. i educació Rosa Perea Núñez Assessora de Participació Ciutadana Soledad Garrido Martínez T.A. DELEGADA DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS I CIUTADANIA REGIDOR/A ADJUNT/A ÀREA D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT Directora d'Urbanisme, Serv. Municipals, Espai públic, Civisme i sostenib. Isabel García Casabó T.A. DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS REGIDOR/A ADJUNT/A T.A. DELEGADA D'URBANISME I HABITATGE T.A. DELEGADA D'ESPAI PÚBLIC I CIVISME REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ T.A. DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
 • 2. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC SECRETARIA GENERAL Secretari General Fco. Javier Ezquiaga Terrazas Adm. Secretari/a Suport polític i Direcció 2 Responsables Administratius/ves 1 Administratiu/va SERVEIS JURÍDICS 1 Lletrat/da 5 Tècnics/ques Superiors jurídics 2 Resp. Administratiu/va INTERVENCIÓ Interventor/a Aurelio Corella Colàs Adm. Secretari/ària suport polític i Direcció 1 Responsable administratiu/va Cap Servei 1 Economista 2 Responsables administratius/ves 1 Economista 1 Responsable administratiu/va Defensor del ciutadà Fernando Oteros Salas 1 Tècnic/a Adjunt/a Defensor/a del Ciutadà/ana 1 Informador/a Adm. Cap Departament Cap Servei Cap de Servei DEPARTAMENT ADMINISTRATIU SERVEI DE FISCALITZACIÓ DEFENSOR DEL CIUTADÀ UNITAT DE SUPORT DRETS DEL CIUTADÀ SERVEI DE COMPTABILITAT
 • 3. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Director/a de Serveis d'Alcaldia Carles Mestres March Coordinador/a Gabinet Assessor d'acció i suport a les regiduries de Districte Tomàs Carrión Bernal Cap de Servei 1 Aux. Administratiu/va Cap departament Cap Departament (vacant) Cap Departament 1 Redactor/a de comunicació 1 Redactor/a 1 Redactor/a 1 Dissenyador/a Gràfic 1 Gestor/a de Programes Europeus 1 Dissenyador/a Gràfic rellevista 1 Auxiliar de comunicació 1 Auxiliar Administratiu/va 1 Tècnic/a Auxiliar de comunicació 2 Oficials/es Impressió RELACIONS INSTITUCIONALS Tècnic/a auxiliar alcaldia Coordinadora de RRPP 1 Periodista de comunicació Coordinadora Unitat 1 Adm. Suport polític i direcció 1 Tècnic/a Auxiliar de comunicació 1 Administratiu/va 8 Administratius/ves Secretaris/àries: 1 Tècnic/a auxiliar alcaldia 1 Aux. Tècnic espec. Mobilitat 1 Administratiu/va DIRECCIÓ D'ALCALDIA UNITAT DE SUPORT POLÍTIC GABINET D'ALCALDIA ALCALDESSA SECRETARIA D'ALCALDIA ACCIÓ TERRITORIAL DEPARTAMENT DE PUBLICACIONS I IMPREMTA DEPT. INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ SERVEI DE COMUNICACIÓ DEPARTAMENT TÈCNIC PREMSA
 • 4. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Directora Ana Muñoz Martínez Adm.Secretari/ària suport polític i Direcció 1 Economista 1 Responsable Gestió Administrativa/Comptable 1 Responsable administratiu/va 1 Administratiu/va rellevista Tresorer/a 1 Tècnic/a mitjà 1 Responsable Administratiu/va 2 Administratius/ves Cap Servei Cap coordinador/a Servei Recaptació Cap de departament (vacant) 1 Responsable Administratiu/va 3 Administratius/ves Cap Servei Cap Departament 1 Arquitecte/a tècnic/a 2 Administratiu/va 1 Aux. Especialista Cap Departament 3 administratius/ves 3 Inspectors/es Fiscals Cap Unitat 2 Administratius/ves 2 Administratiu/va UNITAT GESTORA DE L'IIVTNU DIRECCIÓ D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS SERVEI DE TRESORERIA SERVEI DE RECAPTACIÓ DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEPARTAMENT GESTOR DE L'IBI I EL CADASTRE DEPARTAMENT D'ACTIVITAT ECONÒMIA I INSPECCIÓ FISCAL
 • 5. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS Directora Ana Muñoz Martínez Cap Gabinet (vacant) 1 Resp. Seguiment i avaluació municipal 1 Tècnic/a Analista 1 Tècnic/a superior Cap Servei Cap Departament 1 Responsable Administratiu/va 2 Administratius/ves 1 Aux. administratiu/va Cap Unitat 9 Aux. Tècnics/ques Serv. Interns 3 Telefonistes 1 Resp. Control Indicadors 18 Administratius/ves 1 Administratiu/va rellevista 1 Aux. Tècnic/a OIAC vacant 2 Lletrats/des 1 Tècnic/a Analista 1 Tècnic/a auxiliar 1 Rble. Administratiu/va 2 Administratius/ves 1 Tècnic/a superior 1 Tècnic/a gestió administrativa 1 Tècnic/a Auxiliar 1 Resp. Patrimoni 1 Tècnic/a superior 1 Resp. Material i Magatzem 2 Administratius/ves 1 Administratiu/va secretària Cap Servei Cap Servei UNITAT DE CONSERGERIA DEPARTAMENT D'ASSUMPTES GENERALS OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC) GABINET DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS SERVEI DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL DEPARTAMENT D'ARXIU
 • 6. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SISTEMES D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I Director Nèstor Cañete García Cap Servei 1 Tècnic/a superior rellevista 1 Psicòleg/a 1 Tècnic/a Auxiliar Gestió Pressupostària 1 Administratiu/va SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT Cap Servei 1 Tècnic/a Auxiliar Nòmines i Seg. Social 2 Administratiu/va Nòmines i Seg. Social 3 Administratius/ves SERVEI DE PREVENCIÓ 1 Responsable Tècnic/a Prevenció Cap Servei 1 Tècnic/a Formació 3 Administratius/ves Cap Servei Cap Departament 1 Responsable Administratiu/va 3 Administrador/a PSE 1 Auxiliar magatzem Cap Departament 1 Administratiu/va rellevista 1 Enginyer/a Informàtic/a 1 Enginyer/a Informàtic/a rellevista 3 Analistes Programadors/es Cap Departament 1 Programador/a 1 Tècnic/a Sistemes Cap Servei SERVEI DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEPARTAMENT ADMINISTRATIU ORDRE PÚBLIC SERVEI DE RELACIONS LABORALS, RECURSOS I PRESTACIONS SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ DEPARTAMENT NOVES APLICACIONS DEPARTAMENT MANTENIMENT D'APLICACIONS
 • 7. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SISTEMES D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I Director Nèstor Cañete García Adm. Secret. Suport polític, direcció i prefectura Cap Servei / Intendent Major 1 Rble. Atenció al ciutadà i a la víctima 1 Agent Gestor Conflictes 1 Administratiu/va 1 Rble. Administratiu/va 1 Adm. Coordinador/a 4 Administratius/ves 1 Responsable Grup Prevenció i Inf. 1 Agent Coordinador/a Grup Prev. i Inf. 6 Agents Grup Prev. i Inf. 1 Intendent 1 Responsable Dipòsit Vehicles 2 agents 3 Sergents 1 Sergent torn de nit 9 Caporals 2 Caporals torn de nit 66 Agents 18 Agents torn de nit DIRECCIÓ DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA Nicolasa Villena Córdoba Adm. Secret. Suport polític, direcció i prefectura Cap Servei 1 Coordinador/a Programes Territorials 1 Tècnic/a Auxiliar Projectes Ciutadania 1 Administratiu/va Cap Departament Directora ORDRE PÚBLIC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DEPARTAMENT ADMINISTRATIU UNITAT DE PREVENCIÓ INFORMACIÓ SERVEI ADJUNT OPERATIU ÀMBIT OPERATIU SERVEI DE CONVIVÈNCIA
 • 8. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT Adm.Secretari/ària suport polític i direcció 1 Analista 1 Lletrat/da 1 Tècnic/a Gestió Administrativa 1 Tècnic/a Auxiliar 1 Resp. Administratiu/va 1 Administratiu/va Coordinador/a 12 Administratius/ves Cap de l'oficina 1 Educador/a 1 Tècnic/a Projectes Ciutat 1 Coordinador/a 1 Aux. informador/a Cap departament 4 Treballadors/es socials 1 Treb. Familiars Coord. Cap Departament 1 Tècnic/a solidaritat Directora Gemma Bellehí Oliver Cap Servei DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA VULNERABILITAT EN ADULTS DEPARTAMENT DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS OFICINA DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS
 • 9. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT Adm.Secretari/ària suport polític i direcció SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES 1 Educador/a 1 Aux. informador/a Cap departament 4 Treballadors/es socials 2 Educadors/es 1 treballador/a social EAIA 1 Psicòleg/a EAIA 1 Pedagog EAIA 1 Educador/a EAIA 2 Aux. informadors/es 2 Aux. tècnic/a Cap departament 3 Treballadors/es socials 5 Educadors/es 1 Pedagog/a EAIA 1 Psicòleg/a EAIA 1 Treballador/a Social EAIA 1 Educador/a EAIA 3 Aux. informadors/es Cap Servei 1 psicòleg/a Cap departament 1 Tècnic/a mig 1 Tècnic/a Superior 1 Educador/a Equip Prev. Drogod. 1 Educador/a rellevista 1 Tècnic/a punt de voluntariat 1 Auxiliar tècnic/a Cap departament vacant 1 Tècnic/a Salut Pública 2 Inspectors/es Salut Pública Cap Unitat vacant 1 Auxiliar Administratiu/va rellevista Directora Gemma Bellehí Oliver Cap Servei DEPARTAMENT DE TERRITORI RIU DEPARTAMENT DE TERRITORI MUNTANYA SERVEI DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS OMIC DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA DEPARTAMENT PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA UNITAT D'ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS OMIC
 • 10. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT Directora Gemma Bellvehí Oliver Coordinador José Velasco Martínez 1 Tècnic/a mitjà 1 Tècnic/a cultura rellevista 1 Administratiu/va rellevista Director/a museu i arts plàstiques 2 Tècnics/ques Museu 1 Administratiu/va 1 Tècn. Auxiliar museu 2 Aux. tècnics/ques 1 Aux. tècnic/a Can Sisteré TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I Director/a d'arts escèniques i musicals 1 Tècnic/a cultura 1 Tècnic/a teatre 1 Auxiliar teatre 1 Aux. tècnic/a Escola Música Cap Departament vacant 1 coord. Programes arts escèniques i plàstiques 1 Analista 2 Tècnics/ques cultura 19 Tècnics/ques aux. biblioteques 1 Tècnic/a aux. biblioteca rellevista 2 Aux. tècnics/ques biblioteques Directora Gemma Bellehí Oliver Coordinadora Núria Rodríguez Masdeu 1 Psicòleg/a 1 Auxiliar Informador/a Ad. Secretari/ària suport polític i direcció Coordinació de Cultura, Gent Gran, Entitats Ciutadanes, Infància i Joventut MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES DEPARTAMENT POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE Coordinació de Polítiques d'Igualtat DEPARTAMENT DE CICLE FESTIU I FOMENT DE LA LECTURA DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR, FAMÍLIES I POLÍTIQUES D'IGUALTAT
 • 11. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, Directora Rosa Perea Núñez CIUTADANIA I EDUCACIÓ Participació, qualitat democràtica, drets civils i ciutadania 1 Assessora de Participació Ciutadana DEPARTAMENT DE CENTRES CÍVICS 1 Coordinador/a d'Òrgans de Participació 1 Coordinador/a Prog. transparència i qualit. Democràtica Cap Departament 4 Tècnics/ques dinamització sociocultural 1 Tècnic/a Auxiliar 10 Aux. Tècnics/ques Centres Cívics Coordinador de Programes 4 Tècnics/ques d'Educació 1 Coord. Progr. Educació i Infància Cap Unitat Centres Educatius 2 Aux. Tècnics/ques Escoles Esp. 1 Aux. Tècnics/ques Escoles Específics 34 Aux. Tècnics/ques Escoles 1 Aux. tècnic/a rellevista Educació Ad. Secretari/ària suport polític i direcció Marisol Garrido Martínez SERVEI D'EDUCACIÓ CONSERGERIA DE CENTRES EDUCATIUS SERVEI DE PARTICIPACIÓ
 • 12. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT Directora Isabel García Casabó Adm. Secretari/ària suport polític i Direcció Cap Servei 1 Tècnic/a Especialista Econòmic 1 Tècnic/a Especialista Jurídic 2 Analistes 1 Lletrat/da DEPARTAMENT ADMINISTRATIU Cap Departament 1 Responsable Administratiu/va 8 Administratius/ves 1 Administratiu/va rellevista Cap Servei 2 Tècnic/a Medi Ambient 1 Auxiliar tècnic/a Ecometròpoli Cap Departament 1 Tècnic/a especialista zoonosi i prot.animals 1 Inspector/a Auxiliar Cap Departament 1 Tècnic/a coord. Prom. Econòmica i comerç 1 Coordinador/a de paisatge urbà, comerç i transport 1 Inspector/a SERVEI DE MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL DEPARTAMENT DE ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS DEPARTAMENT DE COMERÇ, FIRES I DISCIPLINA DE MERCAT SERVEI DE RECURSOS I PRESTACIONS
 • 13. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Director/a Isabel García Casabó 1 Cap dept. Serveis Municipals 1 Tècnic/a Neteja 1 Tècnic/a SS.MM Director/a mercats 5 Aux. Tècnics/ques Serv. Municipals 2 Peons Mercats Cap Unitat 5 Inspectors/res 1 inspector/a rellevista Cap de Servei 1 Tècni/ca Superior-Arquitecte/a 1 Arquitecte/a 1 Arquitecte/a tècnic/a 1 Tècnic/a Disciplina Urbanística Cap Departament 1 Enginyer/a tècnic 1 Rble. Administratiu/va 1 Responsable Activitats 1 Responsable Llicències d'Obres 5 Administratius/ves 1 Aux. Administratiu/va 2 Inspectors/res d'Obres 1 Inspector/a Activitats Cap de Servei DEPARTAMENT DE MERCATS UNITAT INSPECCIÓ DE SERVEIS DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEIS URBANS SERVEI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES DEPARTAMENT LLICÈNCIES D'OBRES DEPARTAMENT LLICÈNCIES ACTIVITATS DEPARTAMENT ADMINISTRATIU DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES UNITAT D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA
 • 14. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, Director/a Isabel García Casabó Cap Servei Cap Departament 1 Responsable Control Qualitat 1 Enginyer/a tècnic 1 Auxiliar tècnic/a 1 Enginyer/a tècnic/a Cap Departament 7 Oficials 1 Rble. Unitat Magatzem 1 Oficial de suport 1 Oficial d'Instal·lacions 3 Oficials 1 Oficial rellevista Cap Departament 1 Tècnic/a jardineria Cap Servei 1 Arquitecte/a superior 3 Arquitecte/a Tècnic/a 1 Enginyer/a Superior 1 Enginyer/a Tècnic 1 Enginyer/a Tècnic rellevista 1 Tècnic/a Aux. Instal.lacions Mant. SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA CIVISME I SOSTENIBILITAT DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA DEP. SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ DEP. MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS SERVEI MANTENIMENT D'EDIFICIS DEPARTAMENT PARCS I JARDINS UNITAT D'OBRES I VIA PÚBLICA UNITAT D'EDIFICIS MUNICIPALS DEP. MANTENIMENT ENCARREGAT GRAL.
 • 15. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, SERVEIS D'INFORMACIÓ, SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, Directora Isabel García Casabó Cap Servei 1 Arquitecte/a Rble. Gestió Urbanística 1 Tècnic/a Superior 1 Responsable Manteniment i Gestió Sòl 1 Resp. d'Habitatges Públics 1 Administratiu/va rellevista Cap Servei 1 Enginyer/a superior 1 Tècnic/a Planejament 1 Arquitecte/a 1 Administratiu/va DEP. INFORMACIÓ URBANÍSTICA I CADASTRE Cap Departament 1 Rble. Informació Urbanística Cap Servei Tècnic de Projectes i Obres de Via Pública Cap Servei Tècnic de projectes i obres d'edificació 1 Arquitecte/a tècnic rellevista 2 Delineants 1 Enginyer/a Tècnic 1 Arquitecte/a tècnic Cap Departament 1 Oficial d'Instal.lacions 1 Tècnic/a Aux. Instal.lacions SERVEI TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL DEPARTAMENT DE CONTROL I EXECUCIÓ DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS