Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

A Lindhe & L Rosen-Grundvattentjansters-varde-i-samhallet

74 vues

Publié le

Grundvattendagarna 2019

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

A Lindhe & L Rosen-Grundvattentjansters-varde-i-samhallet

  1. 1. 2019-11-04 1 GRUNDVATTENTJÄNSTERS VÄRDE I SAMHÄLLET ANDREAS LINDHE & LARS ROSÉN GEOLOGI OCH GEOTEKNIK ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2019-11-04 Chalmers University of Technology 2 INNEHÅLL • Varför ska vi bry oss om grundvattentjänster? • Samhällsekonomisk analys • Vad är en grundvattentjänst? • Hur kan de värderas? • Skydd av dricksvattenresurser − Pågående projekt − Fallstudier • Slutsatser
  2. 2. 2019-11-04 2 2019-11-04 Chalmers University of Technology 3 VARFÖR SKA VI BRY OSS OM GRUNDVATTEN- TJÄNSTER? • Många funktioner i samhället är beroende – nu och/eller i framtiden – av våra grundvattenresurser (GR) • GR tillhandahåller tjänster som är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling • Om vi påverkar dessa tjänster uppstår samhällsekonomiska konsekvenser • Vi behöver veta vilka tjänsterna är för att kunna göra välgrundade prioriteringar • Kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser! 2019-11-04 Chalmers University of Technology 4 Nyttor EFFEKTER I SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS Nyttor för projektägaren till följd av åtgärden Positiva externa effekter: Positiva effekter på hälsa Positiva externa effekter: Positiva effekter på miljön (ekosystemtjänster) Andra positiva externa effekter Kostnader Kostnader för projektägaren till följd av åtgärden Negativa externa effekter: Negativa effekter på hälsa Negativa externa effekter: Negativa effekter på miljön (ekosystemtjänster) Andra Negativa externa effekter
  3. 3. 2019-11-04 3 2019-11-04 Chalmers University of Technology 5 GRUNDVATTENTJÄNSTER • Ekosystemtjänster visar att naturens sätt att stödja människan ofta är beroende av komplexa samband inom och mellan olika ekologiska system • Ekosystemtjänster är kopplade till en biologisk komponent • Grundvattentjänster inkluderar ekosystemtjänster men är inte begränsade till dem • Preciserar vad i naturen som människan efterfrågar – behövs för att säga något om hur människan påverkas ekonomiskt och socialt av förändringar 2019-11-04 Chalmers University of Technology 6 VAD ÄR EN TJÄNST OCH VAD GER DEN? TEEB (2010b). The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic foundations. Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, London and Washington.
  4. 4. 2019-11-04 4 2019-11-04 Chalmers University of Technology 7 GRUNDVATTENTJÄNST Grundvattnets belägenhet Stödjande Producerande Reglerande Kulturella In situ som grundvatten i marken Möjliggör grundvattenberoende terrestra ekosystem Tillhandahållande av livsmiljöer för arter (habitat), även som refug för arter under torrperioder och saltkänsliga arter Upprätthållande av genetisk diversitet Reservtäkt för dricksvatten, färskvatten, jordbruk, kylvatten, varmvatten (se nedan) Påfyllning av akviferer (som sedan är möjliga att utvinna, se nedan) Skydd mot: - sättningar - skador på grundläggning - skador på konstruktionsmaterial - saltvatteninträngning - torka - erosion och översvämningar genom grundvattnets buffertfunktion Utspädning och/eller rening av föroreningar Biogeokemiska processer, t.ex. tillförsel eller reduktion av näringsämnen och mineralisering av organiskt material Klimatreglering genom lagring av koldioxid Turism och rekreation (inkl. religiösa, spirituella och kulturella värden) kopplat till källor, grottor m.m. Stöd till kunskap och vetenskap (indikatorer m.m.) Icke-användarvärden, t.ex. att själva existensen av en grundvattenföre-komst värdesätts av människor som inte nyttjar denna förekomst Ex situ som direkt utvinning av grundvatten (vattentäkt) (Grundvattnet bidrar till sådana tjänster i den mån det används för ändamål som t.ex. bevattning av odlingar som i sin tur tillhandahåller tjänster.) Dricksvattenförsörjning för hushåll Vattenförsörjning för jordbruk och industri Energiutvinning (Grundvattnet bidrar till sådana tjänster i den mån det används för ändamål som t.ex. bevattning av odlingar som i sin tur tillhandahåller tjänster.) (Grundvattnet bidrar till sådana tjänster i den mån det används för ändamål som t.ex. bevattning av odlingar som i sin tur tillhandahåller tjänster.) Ex situ som grundvattnets bidrag till ytvatten Grundvattnets bidrag till alla tjänster som ytvatten tillhandahåller, dvs. den stora mängd av stödjande, producerande, reglerande och kulturella tjänster som ytvatten tillhandahåller. Här ingår t.ex. grundvattenberoende akvatiska ekosystem. 2019-11-04 Chalmers University of Technology 8 METODER FÖR ATT VÄRDERA TJÄNSTER Värderingsansats Värderingsmetod Bokstavskod Värdering baserad på faktisk marknad för grundvattentjänst Marknadspris (för grundvattentjänsten) A Värdering baserad på skadekostnader Skadekostnader B Produktionsbaserad värdering Produktionsfunktionsmetoden C Värdering baserad på individers faktiska beteende på relaterade marknader (revealed preference methods) Resekostnadsmetoden D Fastighetsvärdemetoden E Värdering baserad på scenariometoder (stated preference methods) Individbaserade och gruppbaserade scenariometoder F Värdering baserad på åtgärdskostnader Åtgärdskostnader G
  5. 5. 2019-11-04 5 2019-11-04 Chalmers University of Technology 9 • Karakterisera dricksvattenresurser • Tjänster, risker, m.m. • Riskbedömning • Identifiera möjliga effekter i samhället • Kvantifiera (ekonomiskt) möjliga samhällseffekter • Värdeöverföring och primärstudier • Beslutsstöd: riskbedömning och kostnads-nyttoanalys Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande Mål: Välgrundade prioriteringar av åtgärder för att skydda dricksvattenresurser som del av ett hållbart samhällsbyggande Vattenresurs SkyddsåtgärdStörning (risk) Tjänster Nytta/värde i samhället 2019-11-04 Chalmers University of Technology 10 EXEMPEL: SÖDRA SVERIGE • Är det samhällsekonomiskt lönsamt att utöka befintligt vattenskyddsområde och införa mer restriktiva föreskrifter? • Grundvattentäkt i ett område med mycket jordbruksmark • Två alternativ: • Nuvarande VSO och föreskrifter (dvs. ingen förändring) • Utökat VSO och mer restriktiva föreskrifter (förbud mot bekämpningsmedel, primär zon) • Effekter på grundvattentjänster och jordbruk Examensarbete: Wahrta, J. (2019). Establishment of Water Protection Areas: Comparing Benefits of Protecting Groundwater Services to Agricultural Costs, Master’s thesis, SLU.
  6. 6. 2019-11-04 6 2019-11-04 Chalmers University of Technology 11 NYTTOR OCH KOSTNADER -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Kostnader Nyttor NNV MKR • Kostnader (-) • Administrativa kostnader • Minskad vinst för lantbrukare • Nyttor (+) • Skydd av dricksvattenkvalitet – baseras på kostnaden för vatten • Minskad föroreningsrisk (pesticider), skydd av övriga grundvattentjänster – värdeöverföring från studie i USA • 40 års tidshorisont • Sannolikheten för förorening 87 Mkr 44 Mkr 0,8 Mkr 1,9 Mkr (Diskonteringsränta: 3%) 2019-11-04 Chalmers University of Technology 12 EXEMPEL GOTLAND Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av föreslaget vattenskyddsområde (VSO) i Busarve? • För Scenario a motsvarar inte nyttorna kostnaderna (NNV ca – 11,5 Mkr) • För Scenario b överstiger nyttorna med marginal kostnaderna (NNV ca + 22,5 Mkr) => VSO försvarbart Sweco rapport, 2017 (1340147000) NYTTOR Effekter vid införande av VSO Säkrad dricksvattenförsörjning Kostnadsbesparing genom att ersättningskostnad om minst 48,9 Mkr undviks. Positiv påverkan på grundvatten- och ekosystemtjänster Möjliga nyttor:  Livsmiljöer  Pollinering  Icke-användarvärden Storleken på nyttan är mycket osäker, men potentiellt stor. Genom en värdeöverföring har den uppskattats till 24,8 Mkr KOSTNADER Worst case (Scenario a) Anpassade villkor (Scenario b) Minskade vinster i jordbruket 83 Mkr 51 Mkr Administrativa kostnader 2,1 Mkr Minskade vinster i skogsbruket Eventuellt ökade transportkostnader. Potentiellt betydande om tillstånd ej ges. Svårbedömd post i och med att det att inte på förhand går att veta hur villkor och restriktioner kopplade till tillståndsgivningen kan komma att påverka produktionen. Begränsningar för framtida upplag av snö, avfall, förorenade massor, asfalt, oljegrus och vägsalt Kan innebära ej optimala lösningar om tillstånd ej ges. Bedöms som små i sammanhanget. Begränsningar för framtida energianläggningar och vattenbrunnar Potentiellt dyrare energikällor. Bedöms som små i sammanhanget Belopp i miljoner kronor uttryckta som nuvärdesbelopp från ett flöde över 50 år. Diskonteringsränta 4 %.
  7. 7. 2019-11-04 7 2019-11-04 Chalmers University of Technology 13 SLUTSATSER • Grundvattentjänster: ekosystemtjänster och andra (abiotiska) tjänster • Värdering av dessa tjänster möjliggör samhällsekonomisk analys  vi kan utvärdera, jämföra och prioritera skyddsåtgärder m.m. • Bristande tillgång på värderingsdata, dvs. underlag för att avgöra värdet av olika nyttor till följd av grundvattentjänster • Begränsad information om nyttor och kostnader av vattenskyddsåtgärder • Tekniska underlag för VSO inte utformade för att identifiera effekter (positiva och negativa) på andra vattentjänster • Sannolikheten för olika effekter (t.ex. förorening) behövs för samhällsekonomisk analys 2019-11-04 Chalmers University of Technology 14 Grundvattentjänster
  8. 8. 2019-11-04 8 2019-11-04 Chalmers University of Technology 15 Övriga deltagare/författar: SGU-rapport 2014:40: • Tore Söderqvist (Anthesis Enveco) • Gerda Kinell (Enveco, nu Lst V. Götaland) WaterPlan: • Jenny Norrman (Chalmers) • Nadine Gärtner (Chalmers) • Tore Söderqvist (Anthesis Enveco) • Henrik Nordzell (Anthesis Enveco) • Julia Wahtra (Anthesis Enveco) • Linus Hasselström (Anthesis Enveco) • Lars-Ove Lång (SGU) Andreas Lindhe andreas.lindhe@chalmers.se Lars Rosén lars.rosen@chalmers.se

×