Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Peter Dahlqvist-Grundvatten-i-kustzonen

119 vues

Publié le

Grundvattendagarna 2019

 • 1 minute a day to keep your weight away! ◆◆◆ http://t.cn/A6PnIVD3
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Here's How YOU Can Stake Out Your Personal Claim In Our EIGHT MILLION DOLLAR GOLDMINE... ●●● https://bit.ly/2Ruzr8s
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Peter Dahlqvist-Grundvatten-i-kustzonen

 1. 1. Grundvatten i kustzonen Peter Dahlqvist 2019-10-24
 2. 2. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Varför är det viktigt? 7.7 miljarder människor (2019) 40% bor inom 100km från havet 1 10% bor i kustområde < 10m ö.h. 1 30% i Europa bor inom 50km från havet 2 SVERIGE 2016 3 1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf 2. https://ec.europa.eu/environment/iczm/state_coast.htm 3. https://geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/styrning-och-uppfoljning/geodatastrategin/slutrapport-geodata-for-kust-och-strandzon.pdf En försiktig uppskattning av det totala marknadsvärdet för fastigheter inom 1000 m från kusten är 5000 miljarder kr 3. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-sverige/
 3. 3. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Vad är speciellt? Densitetsberoende flöde (salt-sött) som ger upphov till kilformad gräns Tidvattenvariabel - kemi och nivå Kemisk zonering och processer (sött-mix-salt) Submarint gv-utflöde som tillför vatten med en viktig kemisk sammansättning Cooper et al 1964. Sea water in coastal aquifers.
 4. 4. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Klimatförändringar Klimatförändringarna kommer slå hårt i kustområden. Höjda havsnivåer ändrar förutsättningarna för att bo i kustområden pga. erosion, översvämningar och saltvatteninträngning4. I Sverige landhöjning mellan 1-10mm/år som delvis motverkar effekterna av globala havsnivåhöjningar. 4. https://ec.europa.eu/environment/iczm/state_coast.htm
 5. 5. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Höjd havsnivå Vad händer när havsnivån höjs? • Saltvattengränsen rör sig inåt land • Saltvatten rör sig uppströms i vattendrag • Fler översvämningar från havet • Grundvattenytan höjs Leder till ett saltpåverkat grundvatten Påverkan på brunnar, flora/fauna, stabilitet, infrastruktur, förorenad mark
 6. 6. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Höjd grundvattennivå När havsnivån stiger skapar det ett tryck som fortplantar sig inåt i såväl grundvatten som ytvatten. Hur långt och hur mycket nivåerna ändras beror på • topografi • akvifer i jord eller berg • ursprungsnivåer • akviferens mäktighet • täta strukturer https://southeastwatershedalliance.org/wp/wp-content/uploads/2017/02/2017-09-27-SWA-Presentation- Jacobs-MODEL-PREDICTIONS-OF-COASTAL-GROUNDWATER-RISE-DUE-TO-CLIMATE-CHANGE-IN-NEW-HAMPSHIRE.pdf
 7. 7. Geologi för ett hållbart samhälle När havsnivån stiger finns det risk för saltvatten- inträngning i ytliga grundvattenmagasin i lågt liggande kustlandskap vilket kan skapa problem flora och fauna men även våra hus och vår infrastruktur. https://www.washingtonpost.com/national/ruined-crops-salty-soil-how-rising-seas-are-poisoning-north-carolinas-farmland /2019/03/01/2e26b83e-28ce-11e9-8eef-0d74f4bf0295_story.html?noredirect=on&utm_term=.b02a7acc4abe Grundvatten i kustzonen – Höjd grundvattennivå https://coastadapt.com.au/sites/default/files/factsheets/Coastal%20groundwater %20and%20Climate%20change_final.pdf
 8. 8. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Översvämningar Med mer periodiserad nederbörd blir översvämningar fler och värre. En redan förhöjd grundvattenyta (havsnivåhöjning) gör att grundvattenmagasinen redan har mindre magasineringsmöjligheter. Är det ytvatten eller grundvatten? Vad spelar det för roll? Olika åtgärder för att hindra yt- respektive grundvattenöversvämning Grundvattennivåerna i Höllviken och Skanör-Falsterbo är höga i förhållande till befintlig bebyggelse. Den befarade klimatförändringen väntas få mycket negativa konsekvenser då en förhöjning av havsnivån påverkar grundvattenytan så att denna också kommer att höjas. Det kommer att innebära att det kommer att behöva dräneras inom befintliga områden för att hindra skadeuppkomst på bebyggelsen. Kommunen måste därför fastställa ett mål för hur högt grundvattennivån kan godkännas stiga inom olika områden för att sedan inom kommunal regi, reglera detta genom bortledning. Denna bortledning måste dock pumpas ut då merparten av de områden som kommer att drabbas, även kommer att ligga inom invallat område https://vellinge.se/siteassets/boende-miljo-och-trafik/pdf/vattenprogram-2018.pdf
 9. 9. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Översvämningar Vid översvämning och förändrade grundvattennivåer kan kemiskt annorlunda vatten och föroreningar transporteras till grundvattenmagasin. Det kan ta tid att få bort dessa förändringar, i vissa fall kan det vara irreversibelt. Hur påverkar det våra kustnära grundvattenuttag? Hur påverkas den kemiska statusen i våra grundvattenförekomster och äventyras möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer ?
 10. 10. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen – Översvämningar www.bgs.ac.uk www.rcvd.org
 11. 11. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvatten i kustzonen - Översvämningar Hur många översvämningskarteringar har beaktat grundvattennivåer eller jordart?
 12. 12. Geologi för ett hållbart samhälle

×