ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx

ESTRUCTURES TIPUS, PROPIETATS I FORCES
Silvia Mejías Tarancón
“La meva ambició ha estat
sempre reduir el suport de
l'edifici al mínim. Com més
reduïm les estructures de
suport, més audaç i important
és l'arquitectura. Això ha estat
el treball de la meva vida”.
Oscar Niemeyer
(Arquitecte 1907-2012)
(Centre cultural d’Avilés)
ÍNDEX
1. DEFINICIÓ, FUNCIONS I TIPUS D’ESTRUTURA
2. ELEMENTS RESISTENTS D’UNA ESTRUCTURA
3. FORCES QUE ACTUEN
4. MATERIALS: ORÍGEN I PROPIETATS
5. ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA
6. TIPUS D’ESFORÇOS
7. PROPIETATS BÀSIQUES D’UNA ESTRUCTURA
8. ESTABILITAT
9. RESISTÈNCIA
10. RIGIDESA
Silvia Mejías Tarancón
DEFINICIÓ D’ESTRUCTURA
L'estructura d'un objecte és el conjunt d'elements
simples disposats de manera adequada que
permeten suportar les forces externes que actuen
sobre ell i el seu propi pes, mantenint la seva
grandària i forma (sense deformar-se en excés ni
trencar-se).
Pont sobre el riu Seven,
Anglaterra, 1781
Primer pont de ferro forjat
Silvia Mejías Tarancón
Piràmides d’Egipte,
2500 aC
Taj Mahal, 1654
Estàtua de la
Llibertat, 1886
Palau de l’Òpera,
1973
Torre Eiffel, 1889
Silvia Mejías Tarancón
EVOLUCIÓ DE LES ESTRUCTURES
ELEMENTAL SEGONS L’HÀBITAT PRIMERES MÀQUINES
AQÜEDUCTE DE SEGOVIA EMPIRE STATE
MATERIALS I ESTRUCTURES
Es poden fer servir un munt de materials però els més
habituals a cada època són els següents:
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
1.SUPORTAR PESOS: el pes de la mateixa pròpia
estructura i el dels elements sobre l'estructura. Ex:
els pilars d'un pont, l'estructura d'un edifici ...
2.RESISTIR FORCES EXTERNES Ex: la paret d'una
presa o resclosa suporta la força de l'aigua
continguda ...
3.MANTENIR LA FORMA: capacitat de suportar
pesos i resistir forces sense arribar a deformar-se.
Ex: els tirants d'un pont ...
4.SERVIR DE PROTECCIÓ Ex: el xassís d'un
automòbil protegeix els passatgers, la carcassa
d'un mòbil protegeix els elements electrònics del
seu interior ....
FUNCIONS D’UNA ESTRUCTURA
Silvia Mejías Tarancón
S’entén per accions externes el conjunt de forces
que s’exerceixen sobre un cos
NEU TERRATRÈMOL PES DE LA GENT
VENT PLUTJA ALTRES
ACCIONS I/O CÀRREGUES EXTERNES
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES NATURALS ESTRUCTURES ARTIFICIALS
TIPOLOGIA BÀSICA
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES ARTIFICIALS
MASSIVES O DE GRAVETAT
• Són estructures en les quals
predomina una gran
concentració de material.
Es construeixen acumulant
material, sense deixar espais
buits.
• Es caracteritzen pel fet de ser
estables i molt pesants.
• Alguns exemples són les
piràmides, les muralles, els
temples les preses...
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES ARTIFICIALS
LAMINARS
• Estan formades per làmines i
la seva funció és protegir el
que hi ha a dintre.
• Un exemple són la
carrosseria dels cotxes, les
carcasses dels televisors,
dels mòbils, etc.
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES ARTIFICIALS
D’ARMADURA: ENTRAMADES
• Es construeixen amb
elements verticals i
horitzontals; per exemple,
una taula o una escala.
• S'utilitzen per a construir
edificis i habitatges i estan
formades per barres verticals
i horitzontals de formigó o
acer unides entre si.
• Les barres verticals suporten
esforços de compressió i
tall i les barres horitzontals
de flexió i compressió.
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES ARTIFICIALS
D’ARMADURA: TRIANGULADES
• Es caracteritzen per la disposició
de barres formant triangles.
• Resulten molt resistents i
lleugeres alhora, ja que
distribueixen millor tot el seu
pes.
• Un exemple serien les grues de
la construcció, ponts (bigues
trianguladas), cobertes de
grans llums (cintres) i
estructures verticals, com a
torres i bastides.
Silvia Mejías Tarancón
ESTRUCTURES ARTIFICIALS
D’ARMADURA: PENJADES
• Es basen en ús d'elements
tipus cable o corda,
denominats tirants; que
funcionen únicament a tracció
i serveixen per a sustentar
altres elements i a vegades es
poden regular perquè estiguin
mes estirats o menys..
• S’utilitzen bàsicament en
ponts en què la càrrega la
suporten els cables subjectes
a les torres.
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
ESQUEMA TIPUS D’ESTRUCTURES
PROPIETATS FÍSIQUES: estan relacionades
amb l'estructura interna dels materials
• Densitat
• Conductivitat tèrmica i elèctrica
• Mecàniques: duresa, tenacitat, elasticitat, etc.
PROPIETATS QUÍMIQUES: són les que defineixen el
comportament dels materials quan són sotmesos a agents
atmosfèrics o químics
• Oxidació
• Corrossió
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES: estan relacionades
amb el comportament dels materials quan es treballen per a
fabricar objectes
• Mal·leabilitat.
• Ductilitat
• Fusibilitat
• Soldabilitat.
PROPIETATS DE LA MATÈRIA
Silvia Mejías Tarancón
)
/
( 3
cm
Kg
V
m
D 

PROPIETATS FÍSIQUES
DENSITAT
És el quocient entre la massa
d’un material i el volum que
ocupa.
CONDUCTIVITAT TÈRMICA
És la major o menor facilitat que té un material
per a deixar passar la calor (tèrmica) a traves d’ell.
PROPIETATS FÍSIQUES
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
És la major o menor facilitat que té un material per a
deixar passar l’electricitat a traves d’ell.
PROPIETATS FÍSIQUES
2. Les propietats mecàniques
dels materials
LES
PROPIETATS
MECÀNIQUES
DELS
MATERIALS
LA DURESA
LA
RESISTÈNCIA
TENACITAT I
FRAGILITAT
LA
PLASTICITAT.
L'ELASTICITAT
Silvia Mejías Tarancón
TENACITAT / FRAGILITAT
Els materials en ser colpejats
seran:
• Tenaços: si NO es trenquen
• Fràgils: si es trenquen.
La tenacitat és la resistència que
presenta un material a trencar-se quan
es colpeja.
PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES
Silvia Mejías Tarancón
DURESA
Un material és dur quan presenta molta
resistència a ser ratllat o penetrat.
Un material és Tou
quan presenta poca
resistència a ser ratllat
o penetrat.
PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES
Silvia Mejías Tarancón
ELASTICITAT / PLASTICITAT
Un material és ELASTIC si té la
capacitat de recuperar la forma
per si mateix, després d’haver-lo:
• estirat,
• comprimit o
• retorçut.
La PLASTICITAT és la propietat
mecànica d'un material, de deformar
permanentment i irreversible quan es
troba sotmès a tensions per sobre del
seu rang elàstic, és a dir, per sobre
del seu límit elàstic.
PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES
Silvia Mejías Tarancón
És la capacitat que tenen alguns materials com els
metalls d’estendre’s, en fred, en forma de fils. Exemple:
Cu, Al, Au,..
DUCTILITAT
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
Silvia Mejías Tarancón
MAL·LEABILITAT
És la capacitat que tenen alguns metalls d’estendre’s
en forma de làmines. Per exemple: Al, Au, acer..
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
FUSIBILITAT
És la temperatura a partir de la qual un material
passa de l’estat sòlid al líquid.
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
Silvia Mejías Tarancón
És la facilitat dels materials per poder ser soldats.
Els plàstics i alguns metalls com el coure, el ferro,
etc., són fàcilment soldables.
SOLDABILITAT
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
Silvia Mejías Tarancón
La dilatació tèrmica es defineix com l’augment de
mida que experimenta un material quan se
l’escalfa. Aquesta propietat té incidència
principalment en els metalls.
DILATACIÓ TÈRMICA
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
Silvia Mejías Tarancón
L’oxidació es produeix quan un material reacciona amb
l’oxigen atmosfèric i forma compostos químics, òxids
experimentant una reacció d’oxidació i un deteriorament
del material com a conseqüència de l’atac electroquímic
del seu entorn. Principalment la pateixen els metalls.
creant una capa superficial d’òxid.
OXIDACIÓ
PROPIETATS QUÍMIQUES
Silvia Mejías Tarancón
La corrosió consisteix en una oxidació ràpida pel
contacte amb l’aigua o un altre agent més agressiu
(àcid). La corrosió és una oxidació en presència
d’aigua i hi ha pèrdua de material.
CORROSIÓ
PROPIETATS QUÍMIQUES
Silvia Mejías Tarancón
ELS ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA
A la natura hi trobem la matèria en quatre estats: sòlid, líquid ,
gasós i plasma
• SÒLIDS: tenen forma pròpia i volum fixe que
no canvia si no es trenca.
• LÍQUIDS: tenen un volum fix, però no tenen
forma pròpia, s’adapten a la forma del
recipient. Poden fluir, passar d’un lloc a l’altre.
• GASOS: no tenen forma fixa ni volum fix,
s’adapten a la forma i recipient que els conté.
L’aire contingut en un globus pot canviar de forma si el
globus es comprimeix o es trenca.
• PLASMA: la major part de la matèria a
l'Univers està en forma de plasma (als estels)
Silvia Mejías Tarancón
Cambios de
estado
SUBLIMACIÓ
FUSIÓ VAPORITZACIÓ
SOLIDIFICACIÓ CONDENSACIÓ
SUBLIMACIÓ REGRESIVA
LÍQUID
SÒLID GAS
CANVIS D’ESTAT www
Silvia Mejías Tarancón
PRODUIR-HI
DEFORMACIONS
UNA FORÇA ÉS UNA
ACCIÓ DE:
PRODUIR O
MODIFICAR L'ESTAT DE
MOVIMENT/REPÒS
ESFORÇOS
Segons com actuïn les forces, els efectes que provoquen
poden ser molt diferents:
Dinamòmetre
Representacions de les forces
REPRESENTACIONS I MESURES DE LES FORCES
3. Esforços
TIPUS D'ESFORÇ
CISALLAMENT
TRACCIÓ COMPRESSIÓ TORSIÓ
FLEXIÓ
TIPUS D’ESFORÇOS
Silvia Mejías Tarancón
Dues forces oposades que tendeixen a
estirar o allargar el cos
ESFORÇOS
Silvia Mejías Tarancón
ESFORÇ DE TRACCIÓ
Dues forces que actuen
sobre un cos en la mateixa
direcció que tendeixen a
aixafar-lo o escurçar-lo
La tendència a doblegar-
se s’anomena
vinclament
Silvia Mejías Tarancón
ESFORÇOS
ESFORÇ DE COMPRESSIÓ
• Quan un element té una relació
longitud/gruix molt gran, diem que és
ESVELT o que té esveltesa.
• En aquests casos s'ha d'anar molt en
compte a l'hora de sotmetre'ls a
compressió, ja que pot aparèixer el
fenomen de vinclament que és un
fenomen D'INESTABILITAT
ELÀSTICA.
• Vinclament és el procés i el resultat de
pandear. Aquest verb fa la corba o
flexió que es produeix en la meitat
d’una columna o d'un mur a causa
de la compressió i és una noció
freqüent en l'àmbit de la construcció i la
arquitectura.
Silvia Mejías Tarancón
VINCLAMENT
La resistència d’un cos a la flexió, a més del material, depèn de
la longitud i de la forma de la secció.
Silvia Mejías Tarancón
ESFORÇOS
ESFORÇ DE FLEXIÓ
L’efecte de l’acció de les forces que
fan que un cos giri o es torci.
Silvia Mejías Tarancón
ESFORÇOS
ESFORÇ DE TORSIÓ
Si tallem amb unes tisores, el que fem és
concentrar dues forces oposades en una mateix
punt d’aquest element
Silvia Mejías Tarancón
ESFORÇOS
ESFORÇ DE CISSALLAMENT O TALL
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
Silvia Mejías Tarancón
TRACCIÓ, COMPRESSIÓ I TORSIÓ
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
FLEXIÓ I TALL
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
EFECTES MÚLTIPLES
FLEXIÓ
COMPRESIÓ
FLEXIÓ
FLEXIÓ
COMPRESIÓ
TRACCIÓ
COMPRESIÓ
FLEXIÓ
TRACCIÓ
FLEXIÓ
COMPRESIÓ
COMPRESIÓ
TRACCIÓ
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
EFECTES MÚLTIPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
EFECTES MÚLTIPLES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES D’ESFORÇOS
EFECTES MÚLTIPLES
PROPIETATS BÀSIQUES D’UNA
ESTRUCTURA
TOTA ESTRUCTURA HA DE COMPLIR PER FUNCIONAR BÉ:
ESTABILITAT + RESISTÈNCIA + RIGIDESA
1. ESTABILITAT. Mantenir-se en la seva posició original
sense enfonsar-se o caure en veure sotmesa a esforços
(centre de gravetat).
2. RIGIDESA: Ha de deformar-se sempre dins dels límits
que permeten a l’objecte seguir complint la seva funció i
no es deformi davant els esforços a què es veu sotmesa.
3. RESISTÈNCIA. Ha de suportar els esforços o tensions a
que es sotmesa sense trencar-se.
Silvia Mejías Tarancón
ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES
• Diem que una estructura és ESTABLE quan en actuar
sobre aquesta diferents càrregues i forces externes
es manté l’equilibri sense que hi hagi risc de caiguda
o bolcada.
• L’estabilitat en un cos depèn de la posició del seu
centre de gravetat.
Silvia Mejías Tarancón
EL CENTRE DE GRAVETAT
Existeix un punt en cada cos en el qual podem dir que es
concentra la força amb la que la terra l'atrau. A aquest
punt l’anomenem CENTRE DE GRAVETAT.
Les estructures, les figures i els objectes són més estables quan:
• El centre de gravetat contra més a prop del terra millor.
• La base ha de ser com més ampla millor.
• El centre de gravetat ha d’estar sobre la perpendicular
fins el terra traçada dins de la base.
Silvia Mejías Tarancón
ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES
 Diem que una estructura és estable quan en
actuar sobre aquesta diferents càrregues i forces
externes es manté l’equilibri sense que hi hagi
risc de caiguda o bolcada.
 ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT VERTICAL:
ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A
CÀRREGUES VERTICALS
SABATES. LLOSA.
 ELEMENTS QUE DONEN
ESTABILITAT HORITZONTAL :
ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A
CÀRREGUES HORITZONTALS
ENCAST AUGMENT
DE LA BASE
TIRANT I
TENSORS
COSES A FER PER AUGMENTAR L’ESTABILITAT
LA RIGIDESA
TRIANGLES
El TRIANGLE és l`únic polígon
que no es deforma quan
actua sobre ell una força
Silvia Mejías Tarancón
RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES :
TRIANGULACIÓ
 RIGIDESA: És la capacitat que té una estructura de
suportar millor els esforços en funció de la forma
geomètrica que té la estructura. Els diferents elements
d’una estructura estan sotmesos a diferents tipus
d’esforços però hi ha formes geomètriques que suporten
millor aquests esforços: EL TRIANGLE.
DEFORMACIÓ RIGIDESA CABLES TENSORS I
ESCAIRES
Silvia Mejías Tarancón
RIGIDESA EN LES ESTRUCTURES
Elements que donen RIGIDESA a les estructures:
• CABLES TENSORS
• ESCAIRES
• TRIANGULACIÓ
Triangulació
Cables tensors
Silvia Mejías Tarancón
Escaires
RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES:
TRIANGULACIÓ
Exemple d’estructures amb triangulació:
LA TRIANGULACIÓ DONA RIGIDESA A LES
ESTRUCTURES.
Silvia Mejías Tarancón
ARMADURES QUE DONEN RIGIDESA
Silvia Mejías Tarancón
RESISTÈNCIA DE LES ESTRUCTURES
• Una estructura és RESISTENT quan és capaç de
suportar sense trencar-se ni modificar-se les
càrregues o forces externes a què es veu sotmesa.
• L’ELASTICITAT és la capacitat que presenten els
materials per a deformar-se per l’acció d’una càrrega
externa i recuperar les seves dimensions originals
sense que es produeixin deformacions aparents.
Silvia Mejías Tarancón
•La FORMA i les DIMENSIONS d'aquesta estructura
•Els ESFORÇOS a que està sotmesa aquesta estructura
•El TIPUS DE MATERIAL (acer, formigó, fusta, paper ...) i de la
quantitat de material.
LA RESISTÈNCIA DEPÈN
De la mateixa manera, la forma
d'una estructura està íntimament
relacionada amb la rigidesa.
Així com més cantell tingui una
biga major serà la seva rigidesa.
L’ordre, de mes a menys resistent, de les
quatre peces de la figura que poden suportar
mes bé el pes F sense deformar-se o trencar-
se, serà c, d, a, b.
ESTRUCTURA SINGULAR
Les Catedrals són edificis
singulars les estructures
de les quals
distribueixen els
esforços i les càrregues
amb formes artístiques i
molt enginyoses, tal com
podeu veure a la
fotografia.
Silvia Mejías Tarancón
LA RESISTÈNCIA LA FORMA
 L'arc És un element capaç de
distribuir les càrregues cap als
laterals, per això s’empra per
aconseguir espais buits i coberts.
 La volta és una superfície que
empra una sèrie d’arcs col·locats
a continuació o creuats.
 La Cúpula té la mateixa
propietat que els arcs, però és
capaç de distribuir les càrregues
no només cap als laterals, sinó
en totes les direccions.
Depèn de varis factors. A igual resistència són millors les més
lleugeres, més barates, les que usen menys materials i les més fàcils
de construir i transportar.
LA RESISTÈNCIA
ELS MATERIALS
 En les construccions antigues és
freqüent trobar fustes més o
menys fortes.
 En l’actualitat s’empren el
formigó, que està format per
ciment grava i arena, l’acer, que
és un derivat del ferro amb
carboni i el formigó armat, que
combina formigó amb elements
interiors d’acer i metalls.
 A més s’empren: aliatges lleugers
com l’alumini i altres minerals,
fibres, plàstics, etc.
La resistència de les estructures depèn també en gran
mesura dels MATERIALS EMPRATS.
Els perfils
Els perfils s’utilitzen en nombroses
estructures, sobre tot metàl·liques.
Són barres que tenen diferents
seccions, depenent dels esforços que
hagin de suportar.
Amb els perfils s’aconsegueixen
estructures més lleugeres que
suporten grans pesos amb menys
quantitat de material.
Els perfils foradats s’adapten a
l’esforç de compressió.
FORCES QUE ACTUEN
Quan les forces d'acció i de reacció són
iguals es produeix el que anomenem equilibri
estàtic.
Quan les forces d'acció superen a la reacció es
produeixi el equilibri dinàmic, que és el que té lloc en
estructures que es desplacen com a els automòbils,
bicicletes, etc.
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
FORCES QUE ACTUEN EN UNA ESTRUCTURA:
CONCEPTE D’ACCIÓ I REACCIÓ
• ACCIÓ és el conjunt de forces que
s’exerceixen sobre un cos.
• Les FORCES D'ACCIÓ que exerceix
l’estructura és la suma de:
• la primera força que es produeix
en una estructura el PES PROPI.
• la SOBRECÀRREGA que són les
forces que haurà de suportar a
més del pes propi.
• Les FORCES DE REACCIÓ necessàries
per a que l'estructura es mantingui i
pugui resistir totes les forces d'acció.
• TIRANTS o TENSORS són cables que mantenen subjectes
elements penjants o verticals i que suporten bigues, pilars o altres
elements.
Són aquells elements que proporcionen resistència a les
estructures:
Silvia Mejías Tarancón
ELEMENTS RESISTENTS
D’UNA ESTRUCTURA
• PILARS o COLUMNES són
recolzaments verticals per a les
bigues i la resta de l'estructura
• BIGUES són peces horitzontals
que suporten càrregues
recolzades en dos punts.
• ESCAIRES són triangles
rectangles que reforcen les
estructures
ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES
Els materials més adients depenen de l’esforç
que volen que suportin:
1. ESFORÇ DE TRACCIÓ:
Acer o la fusta.
2. ESFORÇ DE COMPRESSIÓ:
Pedra i el formigó i en menor mesura la fusta i l’acer.
3. ESFORÇ DE FLEXIÓ:
Acer o la fusta.
Silvia Mejías Tarancón
ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES:
MATERIALS MIXTOS
 FORMIGÓ ARMAT:
 Combina les propietats de la pedra (gravilla)
(compressió) i l’acer (tracció).
 Formigó en massa (ciment + grava + aigua ) i
varetes d’acer a l’interior.
 Utilitzat per fer bigues i pilars.
La fonamentació pot fer-se amb sabates, lloses i pilotis. Les lloses i
els pilotis s’utilitzen quan l’edifici s’assenta sobre un terreny molt
blan.
Tots aquests elements es poden fabricar de diferents materials. Els
més utilitzats són l’acer i el formigó armat, degut a la seva gran
resistència. La fusta s’utilitza en estructures decoratives.
ELS PONTS
Els ponts són estructures que les persones han anat construint per a
superar accidents geogràfics. Segons l’ús ens podem trobar aqüeductes,
viaductes, passarel·les, etc
Els de fusta són barats, lleugers i fàcils
de construir, però poc resistents, per això
casi no es construeixen.
Els de pedra són molt resistents, però
molt costosos. S’empraren en l’antiguitat
per no tenir altres materials
Els metàl·lics permeten dissenys molt
espectaculars però són cars de construir i
mantenir
Els de formigó armat són de muntatge
ràpid i barats de mantenir. La seva
resistència és alta
ELS PONTS TIPUS
Els ponts adopten tres tipus segons siguin els esforços que suporten els
seus elements estructurals:
Ponts de biga: formats per
elements horitzontals o fullola
recolzats sobre suports o pilars
Ponts d'arc: formats per un
element corbat que se recolza
en suports o estreps
Ponts penjants: formats per una
fullola que se sustenta mitjançant
tirants subjectes a un o en dos o
més pilars
EL PONT : BIGUES D’ACER
 SUPORTEN CÀRREGUES.
 NORMALMENT
ADOPTEN UNA POSICIÓ
HORITZONTAL.
 SUPORTEN ESFORÇOS
DE COMPRESSIÓ I
TRACCIÓ.(FLEXIÓ)
EL PONT : BIGUES D’ACER
 ESFORÇ DE FLEXIÓ (TRACCIÓ I COMPRESSIÓ) .
 EN EL CENTRE DE LA BIGA AMB LA CÀRREGA
LA CURVATURA ÉS MÀXIMA.
EL PONT : BIGUES D’ACER
EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA
POSAR COLUMNES
SOLUCIONS :
• SOLUCIÓ MÉS SENZILLA.
• ES FA SERVIR QUAN NO HI
HA IMPEDIMENTS
ESTÈTICS.
EL PONT : BIGUES D’ACER
EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA
POSAR TIRANTS
SOLUCIÓ QUAN NO ES
PODEN POSAR LES
COLUMNES.
EL PONT : BIGUES D’ACER
EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA
SOLUCIÓ :
COL·LOCAR UNA ESTRUCTURA AMB UNA ALÇADA H
PONTS
FORMES DE DISMINUIR LA FLETXA
Dismininuir la lum Posar tirants
Augmentar el costat
mitjançant triangulació
Silvia Mejías Tarancón
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
Silvia Mejías Tarancón
1 sur 82

Recommandé

ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. par
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.Lasilviatecno
185 vues82 diapositives
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. par
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
109 vues94 diapositives
U1: Forces i estructures par
U1: Forces i estructuresU1: Forces i estructures
U1: Forces i estructuresAnna Soriano
232 vues24 diapositives
Propietats Mecaniques dels materials par
Propietats Mecaniques dels materialsPropietats Mecaniques dels materials
Propietats Mecaniques dels materialsccrespo62
69.2K vues14 diapositives
Unitat 3 forces, esforços i propietats par
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsCristina Rodon
39.1K vues13 diapositives
Tema 1. les estructures par
Tema 1. les estructuresTema 1. les estructures
Tema 1. les estructuresRicard
2.4K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

03 estructures par
03 estructures03 estructures
03 estructuresrriera33
1.6K vues30 diapositives
Propietats dels materials par
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materialseso1tecno
144.4K vues24 diapositives
Estructures 3r eso Tecnologia par
Estructures 3r eso TecnologiaEstructures 3r eso Tecnologia
Estructures 3r eso TecnologiaDavid Caparrós
20.2K vues106 diapositives
Btx energia conceptes 1516 probs par
Btx energia conceptes 1516 probsBtx energia conceptes 1516 probs
Btx energia conceptes 1516 probsDepartament d'Educació - Generalitat de Catalunya
7.8K vues23 diapositives
Les màquines 3r ESO par
Les màquines 3r ESOLes màquines 3r ESO
Les màquines 3r ESOJordi Pipó
6K vues27 diapositives

Tendances(20)

03 estructures par rriera33
03 estructures03 estructures
03 estructures
rriera331.6K vues
Propietats dels materials par eso1tecno
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materials
eso1tecno144.4K vues
Propietats dels materials par Meritxell Sd
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materials
Meritxell Sd7.3K vues
Materials par tecno76
MaterialsMaterials
Materials
tecno7617.2K vues
Estructures i funcions par trog66
Estructures i funcionsEstructures i funcions
Estructures i funcions
trog661.9K vues
Unitat 7. Metal·lúrgia i siderúrgia par smartinselles
Unitat 7. Metal·lúrgia i siderúrgiaUnitat 7. Metal·lúrgia i siderúrgia
Unitat 7. Metal·lúrgia i siderúrgia
smartinselles3.4K vues
Instal·lació elèctrica a l'habitatge par Cati Oliver
Instal·lació elèctrica a l'habitatgeInstal·lació elèctrica a l'habitatge
Instal·lació elèctrica a l'habitatge
Cati Oliver12.7K vues
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT par Dolors Cubí
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
Dolors Cubí35.1K vues
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx par Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 69 vues
Metales Ferrosos par tecnokent
Metales FerrososMetales Ferrosos
Metales Ferrosos
tecnokent38K vues
4.2 esforços en les estructures par pepporca
4.2 esforços en les estructures4.2 esforços en les estructures
4.2 esforços en les estructures
pepporca 2.5K vues

Similaire à ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx

ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx par
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxLasilviatecno
9 vues68 diapositives
Metalls resum par
Metalls resumMetalls resum
Metalls resumManel455
646 vues19 diapositives
Propietats dels materials par
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materialsMeritxell Sd
1.8K vues40 diapositives
Els materials i les seves propietats par
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsguillemfiol
15.5K vues21 diapositives
Estructures par
EstructuresEstructures
EstructuresAvel·lí
764 vues21 diapositives
Tema 7 estructures par
Tema 7 estructuresTema 7 estructures
Tema 7 estructuresIolanda Mallorques
1.7K vues27 diapositives

Similaire à ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx(18)

ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx par Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Metalls resum par Manel455
Metalls resumMetalls resum
Metalls resum
Manel455646 vues
Propietats dels materials par Meritxell Sd
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materials
Meritxell Sd1.8K vues
Els materials i les seves propietats par guillemfiol
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietats
guillemfiol15.5K vues
U3 forces par evives1
U3 forcesU3 forces
U3 forces
evives1732 vues
Forces i estructures par Belen Diaz
Forces i estructuresForces i estructures
Forces i estructures
Belen Diaz649 vues
3c u3 forces i estructures par doc4tic
3c u3 forces i estructures3c u3 forces i estructures
3c u3 forces i estructures
doc4tic547 vues
02 propietats par rriera33
02 propietats02 propietats
02 propietats
rriera33373 vues
Propietats i assaigs par Yasin2
Propietats i assaigs Propietats i assaigs
Propietats i assaigs
Yasin2220 vues
Propietats i assaigs par Yasin01
Propietats i assaigs Propietats i assaigs
Propietats i assaigs
Yasin01877 vues
Nous materials par J.J.
Nous materialsNous materials
Nous materials
J.J.67.2K vues

Plus de Lasilviatecno

ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vues98 diapositives
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL par
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
107 vues131 diapositives
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL par
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 vues130 diapositives
TRAÇATS FONAMENTALS par
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALSLasilviatecno
80 vues291 diapositives
INTERNET par
INTERNETINTERNET
INTERNETLasilviatecno
187 vues70 diapositives
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx par
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxLasilviatecno
44 vues18 diapositives

Plus de Lasilviatecno (19)

RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL par Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 107 vues
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL par Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx par Lasilviatecno
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
Lasilviatecno 44 vues
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT par Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
Lasilviatecno 52 vues
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx par Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
Lasilviatecno 83 vues
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA par Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 vues
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ par Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 708 vues
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT par Lasilviatecno
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
Lasilviatecno 116 vues
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892 par Lasilviatecno
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Lasilviatecno 618 vues

Dernier

RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 vues22 diapositives
Notícies de la setmana.pdf par
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vues4 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 vues5 diapositives

ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx

 • 1. ESTRUCTURES TIPUS, PROPIETATS I FORCES Silvia Mejías Tarancón “La meva ambició ha estat sempre reduir el suport de l'edifici al mínim. Com més reduïm les estructures de suport, més audaç i important és l'arquitectura. Això ha estat el treball de la meva vida”. Oscar Niemeyer (Arquitecte 1907-2012) (Centre cultural d’Avilés)
 • 2. ÍNDEX 1. DEFINICIÓ, FUNCIONS I TIPUS D’ESTRUTURA 2. ELEMENTS RESISTENTS D’UNA ESTRUCTURA 3. FORCES QUE ACTUEN 4. MATERIALS: ORÍGEN I PROPIETATS 5. ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA 6. TIPUS D’ESFORÇOS 7. PROPIETATS BÀSIQUES D’UNA ESTRUCTURA 8. ESTABILITAT 9. RESISTÈNCIA 10. RIGIDESA Silvia Mejías Tarancón
 • 3. DEFINICIÓ D’ESTRUCTURA L'estructura d'un objecte és el conjunt d'elements simples disposats de manera adequada que permeten suportar les forces externes que actuen sobre ell i el seu propi pes, mantenint la seva grandària i forma (sense deformar-se en excés ni trencar-se). Pont sobre el riu Seven, Anglaterra, 1781 Primer pont de ferro forjat Silvia Mejías Tarancón
 • 4. Piràmides d’Egipte, 2500 aC Taj Mahal, 1654 Estàtua de la Llibertat, 1886 Palau de l’Òpera, 1973 Torre Eiffel, 1889 Silvia Mejías Tarancón
 • 5. EVOLUCIÓ DE LES ESTRUCTURES ELEMENTAL SEGONS L’HÀBITAT PRIMERES MÀQUINES AQÜEDUCTE DE SEGOVIA EMPIRE STATE
 • 6. MATERIALS I ESTRUCTURES Es poden fer servir un munt de materials però els més habituals a cada època són els següents:
 • 8. 1.SUPORTAR PESOS: el pes de la mateixa pròpia estructura i el dels elements sobre l'estructura. Ex: els pilars d'un pont, l'estructura d'un edifici ... 2.RESISTIR FORCES EXTERNES Ex: la paret d'una presa o resclosa suporta la força de l'aigua continguda ... 3.MANTENIR LA FORMA: capacitat de suportar pesos i resistir forces sense arribar a deformar-se. Ex: els tirants d'un pont ... 4.SERVIR DE PROTECCIÓ Ex: el xassís d'un automòbil protegeix els passatgers, la carcassa d'un mòbil protegeix els elements electrònics del seu interior .... FUNCIONS D’UNA ESTRUCTURA Silvia Mejías Tarancón
 • 9. S’entén per accions externes el conjunt de forces que s’exerceixen sobre un cos NEU TERRATRÈMOL PES DE LA GENT VENT PLUTJA ALTRES ACCIONS I/O CÀRREGUES EXTERNES Silvia Mejías Tarancón
 • 10. ESTRUCTURES NATURALS ESTRUCTURES ARTIFICIALS TIPOLOGIA BÀSICA Silvia Mejías Tarancón
 • 11. ESTRUCTURES ARTIFICIALS MASSIVES O DE GRAVETAT • Són estructures en les quals predomina una gran concentració de material. Es construeixen acumulant material, sense deixar espais buits. • Es caracteritzen pel fet de ser estables i molt pesants. • Alguns exemples són les piràmides, les muralles, els temples les preses... Silvia Mejías Tarancón
 • 12. ESTRUCTURES ARTIFICIALS LAMINARS • Estan formades per làmines i la seva funció és protegir el que hi ha a dintre. • Un exemple són la carrosseria dels cotxes, les carcasses dels televisors, dels mòbils, etc. Silvia Mejías Tarancón
 • 13. ESTRUCTURES ARTIFICIALS D’ARMADURA: ENTRAMADES • Es construeixen amb elements verticals i horitzontals; per exemple, una taula o una escala. • S'utilitzen per a construir edificis i habitatges i estan formades per barres verticals i horitzontals de formigó o acer unides entre si. • Les barres verticals suporten esforços de compressió i tall i les barres horitzontals de flexió i compressió. Silvia Mejías Tarancón
 • 14. ESTRUCTURES ARTIFICIALS D’ARMADURA: TRIANGULADES • Es caracteritzen per la disposició de barres formant triangles. • Resulten molt resistents i lleugeres alhora, ja que distribueixen millor tot el seu pes. • Un exemple serien les grues de la construcció, ponts (bigues trianguladas), cobertes de grans llums (cintres) i estructures verticals, com a torres i bastides. Silvia Mejías Tarancón
 • 15. ESTRUCTURES ARTIFICIALS D’ARMADURA: PENJADES • Es basen en ús d'elements tipus cable o corda, denominats tirants; que funcionen únicament a tracció i serveixen per a sustentar altres elements i a vegades es poden regular perquè estiguin mes estirats o menys.. • S’utilitzen bàsicament en ponts en què la càrrega la suporten els cables subjectes a les torres. Silvia Mejías Tarancón
 • 16. Silvia Mejías Tarancón ESQUEMA TIPUS D’ESTRUCTURES
 • 17. PROPIETATS FÍSIQUES: estan relacionades amb l'estructura interna dels materials • Densitat • Conductivitat tèrmica i elèctrica • Mecàniques: duresa, tenacitat, elasticitat, etc. PROPIETATS QUÍMIQUES: són les que defineixen el comportament dels materials quan són sotmesos a agents atmosfèrics o químics • Oxidació • Corrossió PROPIETATS TECNOLÒGIQUES: estan relacionades amb el comportament dels materials quan es treballen per a fabricar objectes • Mal·leabilitat. • Ductilitat • Fusibilitat • Soldabilitat. PROPIETATS DE LA MATÈRIA Silvia Mejías Tarancón
 • 18. ) / ( 3 cm Kg V m D   PROPIETATS FÍSIQUES DENSITAT És el quocient entre la massa d’un material i el volum que ocupa.
 • 19. CONDUCTIVITAT TÈRMICA És la major o menor facilitat que té un material per a deixar passar la calor (tèrmica) a traves d’ell. PROPIETATS FÍSIQUES
 • 20. CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA És la major o menor facilitat que té un material per a deixar passar l’electricitat a traves d’ell. PROPIETATS FÍSIQUES
 • 21. 2. Les propietats mecàniques dels materials LES PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS LA DURESA LA RESISTÈNCIA TENACITAT I FRAGILITAT LA PLASTICITAT. L'ELASTICITAT Silvia Mejías Tarancón
 • 22. TENACITAT / FRAGILITAT Els materials en ser colpejats seran: • Tenaços: si NO es trenquen • Fràgils: si es trenquen. La tenacitat és la resistència que presenta un material a trencar-se quan es colpeja. PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 23. DURESA Un material és dur quan presenta molta resistència a ser ratllat o penetrat. Un material és Tou quan presenta poca resistència a ser ratllat o penetrat. PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 24. ELASTICITAT / PLASTICITAT Un material és ELASTIC si té la capacitat de recuperar la forma per si mateix, després d’haver-lo: • estirat, • comprimit o • retorçut. La PLASTICITAT és la propietat mecànica d'un material, de deformar permanentment i irreversible quan es troba sotmès a tensions per sobre del seu rang elàstic, és a dir, per sobre del seu límit elàstic. PROPIETATS FÍSIQUES-MECÀNIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 25. És la capacitat que tenen alguns materials com els metalls d’estendre’s, en fred, en forma de fils. Exemple: Cu, Al, Au,.. DUCTILITAT PROPIETATS TECNOLÒGIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 26. MAL·LEABILITAT És la capacitat que tenen alguns metalls d’estendre’s en forma de làmines. Per exemple: Al, Au, acer.. PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
 • 27. FUSIBILITAT És la temperatura a partir de la qual un material passa de l’estat sòlid al líquid. PROPIETATS TECNOLÒGIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 28. És la facilitat dels materials per poder ser soldats. Els plàstics i alguns metalls com el coure, el ferro, etc., són fàcilment soldables. SOLDABILITAT PROPIETATS TECNOLÒGIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 29. La dilatació tèrmica es defineix com l’augment de mida que experimenta un material quan se l’escalfa. Aquesta propietat té incidència principalment en els metalls. DILATACIÓ TÈRMICA PROPIETATS TECNOLÒGIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 30. L’oxidació es produeix quan un material reacciona amb l’oxigen atmosfèric i forma compostos químics, òxids experimentant una reacció d’oxidació i un deteriorament del material com a conseqüència de l’atac electroquímic del seu entorn. Principalment la pateixen els metalls. creant una capa superficial d’òxid. OXIDACIÓ PROPIETATS QUÍMIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 31. La corrosió consisteix en una oxidació ràpida pel contacte amb l’aigua o un altre agent més agressiu (àcid). La corrosió és una oxidació en presència d’aigua i hi ha pèrdua de material. CORROSIÓ PROPIETATS QUÍMIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 32. ELS ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA A la natura hi trobem la matèria en quatre estats: sòlid, líquid , gasós i plasma • SÒLIDS: tenen forma pròpia i volum fixe que no canvia si no es trenca. • LÍQUIDS: tenen un volum fix, però no tenen forma pròpia, s’adapten a la forma del recipient. Poden fluir, passar d’un lloc a l’altre. • GASOS: no tenen forma fixa ni volum fix, s’adapten a la forma i recipient que els conté. L’aire contingut en un globus pot canviar de forma si el globus es comprimeix o es trenca. • PLASMA: la major part de la matèria a l'Univers està en forma de plasma (als estels) Silvia Mejías Tarancón
 • 33. Cambios de estado SUBLIMACIÓ FUSIÓ VAPORITZACIÓ SOLIDIFICACIÓ CONDENSACIÓ SUBLIMACIÓ REGRESIVA LÍQUID SÒLID GAS CANVIS D’ESTAT www Silvia Mejías Tarancón
 • 34. PRODUIR-HI DEFORMACIONS UNA FORÇA ÉS UNA ACCIÓ DE: PRODUIR O MODIFICAR L'ESTAT DE MOVIMENT/REPÒS ESFORÇOS
 • 35. Segons com actuïn les forces, els efectes que provoquen poden ser molt diferents: Dinamòmetre Representacions de les forces REPRESENTACIONS I MESURES DE LES FORCES
 • 36. 3. Esforços TIPUS D'ESFORÇ CISALLAMENT TRACCIÓ COMPRESSIÓ TORSIÓ FLEXIÓ TIPUS D’ESFORÇOS Silvia Mejías Tarancón
 • 37. Dues forces oposades que tendeixen a estirar o allargar el cos ESFORÇOS Silvia Mejías Tarancón ESFORÇ DE TRACCIÓ
 • 38. Dues forces que actuen sobre un cos en la mateixa direcció que tendeixen a aixafar-lo o escurçar-lo La tendència a doblegar- se s’anomena vinclament Silvia Mejías Tarancón ESFORÇOS ESFORÇ DE COMPRESSIÓ
 • 39. • Quan un element té una relació longitud/gruix molt gran, diem que és ESVELT o que té esveltesa. • En aquests casos s'ha d'anar molt en compte a l'hora de sotmetre'ls a compressió, ja que pot aparèixer el fenomen de vinclament que és un fenomen D'INESTABILITAT ELÀSTICA. • Vinclament és el procés i el resultat de pandear. Aquest verb fa la corba o flexió que es produeix en la meitat d’una columna o d'un mur a causa de la compressió i és una noció freqüent en l'àmbit de la construcció i la arquitectura. Silvia Mejías Tarancón VINCLAMENT
 • 40. La resistència d’un cos a la flexió, a més del material, depèn de la longitud i de la forma de la secció. Silvia Mejías Tarancón ESFORÇOS ESFORÇ DE FLEXIÓ
 • 41. L’efecte de l’acció de les forces que fan que un cos giri o es torci. Silvia Mejías Tarancón ESFORÇOS ESFORÇ DE TORSIÓ
 • 42. Si tallem amb unes tisores, el que fem és concentrar dues forces oposades en una mateix punt d’aquest element Silvia Mejías Tarancón ESFORÇOS ESFORÇ DE CISSALLAMENT O TALL
 • 44. EXEMPLES D’ESFORÇOS Silvia Mejías Tarancón TRACCIÓ, COMPRESSIÓ I TORSIÓ
 • 45. Silvia Mejías Tarancón EXEMPLES D’ESFORÇOS FLEXIÓ I TALL
 • 46. Silvia Mejías Tarancón EXEMPLES D’ESFORÇOS EFECTES MÚLTIPLES
 • 48. Silvia Mejías Tarancón EXEMPLES D’ESFORÇOS EFECTES MÚLTIPLES
 • 49. Silvia Mejías Tarancón EXEMPLES D’ESFORÇOS EFECTES MÚLTIPLES
 • 50. PROPIETATS BÀSIQUES D’UNA ESTRUCTURA TOTA ESTRUCTURA HA DE COMPLIR PER FUNCIONAR BÉ: ESTABILITAT + RESISTÈNCIA + RIGIDESA 1. ESTABILITAT. Mantenir-se en la seva posició original sense enfonsar-se o caure en veure sotmesa a esforços (centre de gravetat). 2. RIGIDESA: Ha de deformar-se sempre dins dels límits que permeten a l’objecte seguir complint la seva funció i no es deformi davant els esforços a què es veu sotmesa. 3. RESISTÈNCIA. Ha de suportar els esforços o tensions a que es sotmesa sense trencar-se. Silvia Mejías Tarancón
 • 51. ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES • Diem que una estructura és ESTABLE quan en actuar sobre aquesta diferents càrregues i forces externes es manté l’equilibri sense que hi hagi risc de caiguda o bolcada. • L’estabilitat en un cos depèn de la posició del seu centre de gravetat. Silvia Mejías Tarancón
 • 52. EL CENTRE DE GRAVETAT Existeix un punt en cada cos en el qual podem dir que es concentra la força amb la que la terra l'atrau. A aquest punt l’anomenem CENTRE DE GRAVETAT. Les estructures, les figures i els objectes són més estables quan: • El centre de gravetat contra més a prop del terra millor. • La base ha de ser com més ampla millor. • El centre de gravetat ha d’estar sobre la perpendicular fins el terra traçada dins de la base. Silvia Mejías Tarancón
 • 53. ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES  Diem que una estructura és estable quan en actuar sobre aquesta diferents càrregues i forces externes es manté l’equilibri sense que hi hagi risc de caiguda o bolcada.
 • 54.  ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT VERTICAL: ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES VERTICALS SABATES. LLOSA.
 • 55.  ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT HORITZONTAL : ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES HORITZONTALS ENCAST AUGMENT DE LA BASE TIRANT I TENSORS
 • 56. COSES A FER PER AUGMENTAR L’ESTABILITAT
 • 57. LA RIGIDESA TRIANGLES El TRIANGLE és l`únic polígon que no es deforma quan actua sobre ell una força Silvia Mejías Tarancón
 • 58. RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES : TRIANGULACIÓ  RIGIDESA: És la capacitat que té una estructura de suportar millor els esforços en funció de la forma geomètrica que té la estructura. Els diferents elements d’una estructura estan sotmesos a diferents tipus d’esforços però hi ha formes geomètriques que suporten millor aquests esforços: EL TRIANGLE. DEFORMACIÓ RIGIDESA CABLES TENSORS I ESCAIRES Silvia Mejías Tarancón
 • 59. RIGIDESA EN LES ESTRUCTURES Elements que donen RIGIDESA a les estructures: • CABLES TENSORS • ESCAIRES • TRIANGULACIÓ Triangulació Cables tensors Silvia Mejías Tarancón Escaires
 • 60. RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES: TRIANGULACIÓ Exemple d’estructures amb triangulació: LA TRIANGULACIÓ DONA RIGIDESA A LES ESTRUCTURES. Silvia Mejías Tarancón
 • 61. ARMADURES QUE DONEN RIGIDESA Silvia Mejías Tarancón
 • 62. RESISTÈNCIA DE LES ESTRUCTURES • Una estructura és RESISTENT quan és capaç de suportar sense trencar-se ni modificar-se les càrregues o forces externes a què es veu sotmesa. • L’ELASTICITAT és la capacitat que presenten els materials per a deformar-se per l’acció d’una càrrega externa i recuperar les seves dimensions originals sense que es produeixin deformacions aparents. Silvia Mejías Tarancón
 • 63. •La FORMA i les DIMENSIONS d'aquesta estructura •Els ESFORÇOS a que està sotmesa aquesta estructura •El TIPUS DE MATERIAL (acer, formigó, fusta, paper ...) i de la quantitat de material. LA RESISTÈNCIA DEPÈN De la mateixa manera, la forma d'una estructura està íntimament relacionada amb la rigidesa. Així com més cantell tingui una biga major serà la seva rigidesa. L’ordre, de mes a menys resistent, de les quatre peces de la figura que poden suportar mes bé el pes F sense deformar-se o trencar- se, serà c, d, a, b.
 • 64. ESTRUCTURA SINGULAR Les Catedrals són edificis singulars les estructures de les quals distribueixen els esforços i les càrregues amb formes artístiques i molt enginyoses, tal com podeu veure a la fotografia. Silvia Mejías Tarancón
 • 65. LA RESISTÈNCIA LA FORMA  L'arc És un element capaç de distribuir les càrregues cap als laterals, per això s’empra per aconseguir espais buits i coberts.  La volta és una superfície que empra una sèrie d’arcs col·locats a continuació o creuats.  La Cúpula té la mateixa propietat que els arcs, però és capaç de distribuir les càrregues no només cap als laterals, sinó en totes les direccions. Depèn de varis factors. A igual resistència són millors les més lleugeres, més barates, les que usen menys materials i les més fàcils de construir i transportar.
 • 66. LA RESISTÈNCIA ELS MATERIALS  En les construccions antigues és freqüent trobar fustes més o menys fortes.  En l’actualitat s’empren el formigó, que està format per ciment grava i arena, l’acer, que és un derivat del ferro amb carboni i el formigó armat, que combina formigó amb elements interiors d’acer i metalls.  A més s’empren: aliatges lleugers com l’alumini i altres minerals, fibres, plàstics, etc. La resistència de les estructures depèn també en gran mesura dels MATERIALS EMPRATS.
 • 67. Els perfils Els perfils s’utilitzen en nombroses estructures, sobre tot metàl·liques. Són barres que tenen diferents seccions, depenent dels esforços que hagin de suportar. Amb els perfils s’aconsegueixen estructures més lleugeres que suporten grans pesos amb menys quantitat de material. Els perfils foradats s’adapten a l’esforç de compressió.
 • 68. FORCES QUE ACTUEN Quan les forces d'acció i de reacció són iguals es produeix el que anomenem equilibri estàtic. Quan les forces d'acció superen a la reacció es produeixi el equilibri dinàmic, que és el que té lloc en estructures que es desplacen com a els automòbils, bicicletes, etc. Silvia Mejías Tarancón
 • 69. Silvia Mejías Tarancón FORCES QUE ACTUEN EN UNA ESTRUCTURA: CONCEPTE D’ACCIÓ I REACCIÓ • ACCIÓ és el conjunt de forces que s’exerceixen sobre un cos. • Les FORCES D'ACCIÓ que exerceix l’estructura és la suma de: • la primera força que es produeix en una estructura el PES PROPI. • la SOBRECÀRREGA que són les forces que haurà de suportar a més del pes propi. • Les FORCES DE REACCIÓ necessàries per a que l'estructura es mantingui i pugui resistir totes les forces d'acció.
 • 70. • TIRANTS o TENSORS són cables que mantenen subjectes elements penjants o verticals i que suporten bigues, pilars o altres elements. Són aquells elements que proporcionen resistència a les estructures: Silvia Mejías Tarancón ELEMENTS RESISTENTS D’UNA ESTRUCTURA • PILARS o COLUMNES són recolzaments verticals per a les bigues i la resta de l'estructura • BIGUES són peces horitzontals que suporten càrregues recolzades en dos punts. • ESCAIRES són triangles rectangles que reforcen les estructures
 • 71. ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES Els materials més adients depenen de l’esforç que volen que suportin: 1. ESFORÇ DE TRACCIÓ: Acer o la fusta. 2. ESFORÇ DE COMPRESSIÓ: Pedra i el formigó i en menor mesura la fusta i l’acer. 3. ESFORÇ DE FLEXIÓ: Acer o la fusta. Silvia Mejías Tarancón
 • 72. ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES: MATERIALS MIXTOS  FORMIGÓ ARMAT:  Combina les propietats de la pedra (gravilla) (compressió) i l’acer (tracció).  Formigó en massa (ciment + grava + aigua ) i varetes d’acer a l’interior.  Utilitzat per fer bigues i pilars.
 • 73. La fonamentació pot fer-se amb sabates, lloses i pilotis. Les lloses i els pilotis s’utilitzen quan l’edifici s’assenta sobre un terreny molt blan. Tots aquests elements es poden fabricar de diferents materials. Els més utilitzats són l’acer i el formigó armat, degut a la seva gran resistència. La fusta s’utilitza en estructures decoratives.
 • 74. ELS PONTS Els ponts són estructures que les persones han anat construint per a superar accidents geogràfics. Segons l’ús ens podem trobar aqüeductes, viaductes, passarel·les, etc Els de fusta són barats, lleugers i fàcils de construir, però poc resistents, per això casi no es construeixen. Els de pedra són molt resistents, però molt costosos. S’empraren en l’antiguitat per no tenir altres materials Els metàl·lics permeten dissenys molt espectaculars però són cars de construir i mantenir Els de formigó armat són de muntatge ràpid i barats de mantenir. La seva resistència és alta
 • 75. ELS PONTS TIPUS Els ponts adopten tres tipus segons siguin els esforços que suporten els seus elements estructurals: Ponts de biga: formats per elements horitzontals o fullola recolzats sobre suports o pilars Ponts d'arc: formats per un element corbat que se recolza en suports o estreps Ponts penjants: formats per una fullola que se sustenta mitjançant tirants subjectes a un o en dos o més pilars
 • 76. EL PONT : BIGUES D’ACER  SUPORTEN CÀRREGUES.  NORMALMENT ADOPTEN UNA POSICIÓ HORITZONTAL.  SUPORTEN ESFORÇOS DE COMPRESSIÓ I TRACCIÓ.(FLEXIÓ)
 • 77. EL PONT : BIGUES D’ACER  ESFORÇ DE FLEXIÓ (TRACCIÓ I COMPRESSIÓ) .  EN EL CENTRE DE LA BIGA AMB LA CÀRREGA LA CURVATURA ÉS MÀXIMA.
 • 78. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR COLUMNES SOLUCIONS : • SOLUCIÓ MÉS SENZILLA. • ES FA SERVIR QUAN NO HI HA IMPEDIMENTS ESTÈTICS.
 • 79. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR TIRANTS SOLUCIÓ QUAN NO ES PODEN POSAR LES COLUMNES.
 • 80. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA SOLUCIÓ : COL·LOCAR UNA ESTRUCTURA AMB UNA ALÇADA H
 • 81. PONTS FORMES DE DISMINUIR LA FLETXA Dismininuir la lum Posar tirants Augmentar el costat mitjançant triangulació Silvia Mejías Tarancón
 • 82. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!! Silvia Mejías Tarancón