Publicité

Aralin 11 Ang mga pagbabago ng sa Timog at Asya

17 Feb 2018
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Aralin 11 Ang mga pagbabago ng sa Timog at Asya

 1. Aral Pan 11 Ang Mga Pagbabago Sa Timog at Asya
 2. “Ang pagbabago Sa Balangkas ng Pamahalaan Sa Timog at kanlurang Asya.”  Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya Sa paggawad ng kalayaan sa mga bansa saAsya, nabigyan ng pagkakataon ang mga Asyano na makilahok at mamuno sa pamamahala. Angpamahalaan ay maituturing na isang haligi. Ito ay nagsisilbing suhay ng bansa tungo sa katatagan,katahimikan at kaunlaran ng pamumuhay ng mga mamamayan. Pinangangasiwaan ng pamahalaan angmga tungkulin o gawain ng pamahalaan sa loob ng isang maayos at matatag na lipunan. Mga Uri ngPamahalaan: Ang pamahalaan ay maaaring uriin sa i  ba’t ibang kategorya ayon sa kayarian, lawak ng  kapangyarihan, pag-uugnayan ng mga sangay at dibisyong heograpikal ng kapangyarihan. Demokrasya.Sa pamahalaang demokrasya, hawak ng mga mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan. Angmga tao ay may pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo. May kalayaan silang political, pangkabuhayanat panlipunan. Nagtatakda ang batas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa at kumikilos silaalinsunod sa batas. Republika. Ang republika ay isang uri ng pamahalaan na walang monarka. Angpinakamataas na kapangyarihan ay nasa mga mamamayan na maaaring maghalal ng mga taongkakatawan sa kanila. Maaaring presidensyal o parliamentaryo ang anyong republika. PamahalaangPederal. Sa pamahalaang ito, hawak ng mga local na pamahalaan ang kapangyarihan na hindi maaaringpakialaman ng pamahalaang nasyonal. May halos kumpletong autonomiya ang bawat estado o yunit napolitikal sa pamamahala ng sariling teritoryo. Subalit nagsasama-sama ang mga pamahalaang lokal naito upang sumailalim sa mga batas ng pamahalaang pederal. Totalitaryanismo. Ito ang sistemang politikalna hawak ng estado, o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na awtoridad. Maaaring minamanaang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal. Diktadurya. Angpamahalaang ito ay pinamumunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas angkanyang desisyon. Masugid siyang tagapagtaguyod sa isang ideolohiyang pinagbabatayan ngpamamahala gaya ng komunismo. Teokrasya. Sa pamahalaang ito, ang mga lider ng relihiyon angnamumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Republikang Islamic. Nagsimula ito sa kilusan ng mgaIslamist upang magdulot ng pagbabago sa relihiyon, politikal at sosyal. Layunin nitong agawin angkapangyarihan sa mga bansang Islamic at gamitin ito upang makamit ang kanilang adhikaingrepormasyon sa lipunan. Komunismo. Sa pamahalaang ito, iisang partidong autoritaryan ang maykapangyarihan sa ekonomiya ng bansa.    Anyo ng Pamahalaan ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang AsyaKANLURANG ASYA BANSA PAMAHALAAN Nepal ParliamentaryongDemokrasya Sri-Lanka Republika Bhutan Monarkiya Pakistan RepublikangPederal India Republikang Pederal Bangladesh ParliamentongDemokarasya Maldivs Republika 79    80. KANLURANG ASYA BANSA PAMAHALAAN AfghanistanPamahalaang Transisyunal Bahrain Monarkiyang Tradisyunal IranRepublikang Teokratik Iraq Pamahalaang Transisyon Israel ParliamentongDemokrasya Jordan Monarkiyang Konstitusyunal Kuwait Nominal naMonarkiyang Konstitusyonal Oman Monarkiya Qatar MonarkiyangTradisyunal Syria Republika sa Ilalim ng military United Arab EmiratesPederasyon, may tiyak na kapangyarihan ang gobyernong sentral ng UAEat iba naman ang kapangyarihan sa bawat Emirate Yemen Republika
 3. “Sistemang Pampolitika ng Pakistan”
 4. “Sistemang Pampolitika ng Bangladesh”
 5. “Sistemang Nepal”  Ang Nepal Ay parlamentaryong Demokrasya.  Binubuo ng dalawang kapulungan. Ang Pratinidhi Sabha o kapulungan ng mga kinatawan. At Ang Rashtriya Sabha O kapuluang ng Estado
 6. “Sistemang Bhutan”  Ang Bhutan ay
 7. “Sistemang Pampolitika ng Maldives.”
 8. “Sistemang Pampolitiko sa kanlurang Asya.”  Sistemang Pulitikal ng Timog--Kanlurang Asya Kanlurang Asya
 9.  Nang matuklasan matuklasan ng ng mga mga tao tao a ng ang kahalagahan kahalagahan ng ng langis,langis,n agsimulang nagsimulang mag mag- agawan agawan ang ang mga mga bansa bansa sa sa Timog Timog- -Kanlurang Kanlurang Asya Asya sa sa mga mga teritoryong teritoryong mayaman mayaman sa sa petrolyo petrolyo.. Ito Ito ang ang nagbunsod nagbunsod sa sa pagsiklab pagsiklab ng ng damdamin damdamin ng ng mga mga kilusang kilusang nagnanais nagnanai s magtatag magtatag ng ng sariling sariling pamahalaan pamahalaan ..
 10.  Tatlong KilusangPangkalayaan sa Rehiyon  Kilusang TurkishKilusang ArabKilusang Zionist  RepublikaPamahalaangIslamicDemokratik ongParlamentaryo
 11. “TURKEY”  Ang Turkey ay isang bansang Ang Turkey ay isang bansang REPUBLIKAREPUBLIKA..   Ang republika ay tumutukoy sa uri ng Ang republika ay tumutukoy sa uri ng pamahalaang nagkakahiwalay ang pamahalaang nagkakahiwalay ang simbahan at estadosimbahan at estado..   Nahihiwalay ang Nahihiwalay ang batasbatasng simbahanng simbahanat Estado.at Estado.   Itinatag ni Itinatag ni Mustafa Kemal.Mustafa
 12.  Mustafa Kemal (Ataturk) Ama ng mga Turk Ama ng mga Turk
 13. “Saudi arabia”  Nagsimula ang pamahalaan ng bansa noong Bumagsak ang Imperyong ottoman ng mga Turks.  Ang kaharian ay unang pinamunuan ni Abdul Aziz Ibn Saud.  Itinataguyod ni Abdul Aziz ang isang Pamahalaang Islamic na maayon sa koran.
 14.  Noong mamatay si Abdul Aziz, siFahd Ibn Abdul AzizFahd Ibn Abdul Azizang pumalitang pumalitsa kanya.sa kanya.  Itinaguyod naman ni Fahd angItinaguyod naman ni Fahd ang Absolute Monarchy Absolute Monarchysa bansa.sa bansa.  Ang kapangyarihan ng hari Ang kapangyarihan ng hariay walang hangganan.ay walang hangganan.-- Walang kinikilalang mgaWalang kinikilalang mgapartidong pulitikal sa bansa.partidong pulitikal sa bansa.
 15. “Israel”  Ipinroklama ang Israel noong MayoIpinroklama ang Israel noong Mayo14,1948 bilang isang14,1948 bilang isangDemokratikongDemokratikongParlamentaryongParlamenta ryongbansa.bansa.   Basic LawsBasic Lawsang nagtalaga sa gawainang nagtalaga sa gawainng mga kagawaran at institusyon ngng mga kagawaran at institusyon ngbansa.bansa.   Ang AngKnessetKnessetay ang kinikilalangay ang kinikilalangpinakamakapangyarihang awtoridadpinakamakapangyarihang awtoridadng estado.ng estado.
 16. “Knesset”  May 120 miyembro na inihalal ng mga mamayan upang manungkulan sa loob ng apat na taon.  Ang mga Israeli ay bumuboto sa isang partikular ng partido at hinde sa isang indibidwal na kandidato.
Publicité