Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Aluekierros Jyväskylä(20)

Publicité

Aluekierros Jyväskylä

 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Jyväskylä 5.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/1 •Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin •Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa •Toteuttaa järjestötoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä •Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa •Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa •Kaikki tärkeitä!
 3. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Tehdä järjestöjä tutuksi toisilleen • Tietojen välitys hyvistä toimintatavoista • Kuntien ja järjestöjen yhteistyö • Kansalaisten aktivoiminen ja keinoja siihen • Järjestökoulutus • Vahvistaa aluetoimintaa • Vahvistamassa ja tukemassa alueellista verkottumista ja koordinointia • Yhteistyön jatkuminen paikallisen SOTU-yhdistyksen kanssa
 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Huomioi toimintakentän laaja-alaisuuden(vastaa tämän hetken tarpeita) • Terveyden edistämisen vahvistaminen alueella • Tiedonvälitys maakunnassa • Kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteellistamisen edistäminen(hyvinvointi-,järjestö-,tms. Strategiat) • Huomioida erityisryhmiä • Asennemuutoksia • Avoimuus, saavutettavuus
 5. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Järjestötoiminnan pitäminen ajan hermolla • Tuo valtakunnallisia tuulia alueelliseen kehittämistyöhön • Alueellisen verkottumisen tukeminen • Rekrytoinnin erityispiirteet tässä ajassa • Alueellisen tiedon välittäminen päätöksenteon tueksi • Tuki arvioinnin tekemiseen
 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 • Vaikuttamistoiminnan kehittäminen • Että tietäisimme, miten SOSTEa voisi hyödyntää • Yhteistyö median kanssa • Koulutusmateriaalin tuottaminen
 7. Osallistujien esille nostamat teemat
 8. Teema 1: Yhteistyö 1/2 • Miten SOSTE voisi vaikuttaa konkreettisesti järjestöjen väliseen ja julkisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön? • Käytännön järjestöyhteistyön edistäminen • Miten SOSTE tekee yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa? • SOSTE koordinoimaan yhteisiä foorumeita- tarvitaan puolueeton taho-> taloustilanne-> palvelujen järjestäminen • SOSTE rohkeasti rikkoisi rajoja • Tulla kuulluksi on suuri motivaattori
 9. Teema 1: Yhteistyö 2/2 • Ammatillisen ja arjen tiedon kohtaaminen • Julkinen sektori kuuntelisi enemmän järjestöjen ääntä • Riittävät resurssit aluetyöhön • Järjestöt osana kuntien hyvinvointistrategiaa • Yhteisten polkujen rakentaminen eläkeläisjärjestöjen kanssa-> roolit selkiytyisi • Ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttaminen • Yhteistyön ”tekemisen” koulutus
 10. Teema 2: Sosten rooli 1/3 A. Voisiko SOSTEn roolina olla SOTE-alan kehittämistiedon kerääminen ja levittäminen valtakunnallisesti? - kyllä voi olla, ja tärkeää koska vapauttaisi resursseja - jollakin hyvä olla kaiken tiedon/taidon kokoajan rooli-> politiikkaan vaikuttaminen - Tiedon palasteleminen->maakuntien väliset erot/erityispiirteet löydettävissä->mahdollistaa ruohonjuuritason kehittämistyön B. Mitä jäsenjärjestöt saa SOSTElta? - onko konkreettinen jalkautuminen edes mahdollista vai onko painopiste poliittisen vaikuttamisen tasolla?
 11. Teema 2: Sosten rooli 2/3 C. Mikä on SOSTEn rooli alueella? - maakunnallinen näkökulma tärkeä ja vaikuttavuus - pitääkö olla kaikkien alojen asiantuntija? - priorisointi tehtävissä - edellytysten huomioiminen järjestöille, joilla on kosketus kansalaisiin - kentän ääni -> SOSTEN kenttää vasten; päällekkäisen työn minimointi, aukkojen täyttäminen
 12. Teema 2: Sosten rooli 3/3 D. Miten ennaltaehkäisevän työn alueellinen tuki näkyy? - erityinen huolenaihe SOSTE- kokonaisuus rakentamisessa huomioita tämä - näkyy monessa E. Miten SOSTE huomioi koko maakunnan? - Toiminnan painopiste herkästi valtakunnan tai isojen kaupunkien alueella F. Mitä mahdollisuuksia SOSTElla on vaikuttaa alueellisiin toimintaedellytyksiin? -Kehittämistyön hallinnointi -Asioihin vaikuttamista julkisessa keskustelussa yhdessä -Jalkautua rahoituskeskusteluihin ja yhteistyöneuvotteluihin -Vaikuttaminen päättäjiin
 13. Teema 3: Keinot konkreettiseen vaikuttamiseen 1/1 - Tutkimustoiminta -Kunnalliseen päätöksentekoon -Mediaan -Rahoittajiin -Resurssi(työryhmä,henkilö, -Koulutus/innostus -Kuunteleminen -Alueiden mahdollisuudet vaikuttaa valtakunnan politiikkaan Julkiset <-> järjestöt<->yritykset<->yhteistyö
 14. Teema 4: Keinot kansalaisten aktivointiin 1/1 • Osallistumisen kynnys matalaksi • Vertaistoiminta • Tehtävien oikea mitoitus aktivoituneille • Tiedottaminen ja innostaminen median keinoin- innostavat jutut • ”Etsivä aktivointi”- koulutusta! • Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet näkyväksi • Miten varmistetaan aktiivisen toiminnan toteuttaminen
 15. Osallistujien tekemä yhteenveto keskustelujen pohjalta
 16. Yhteenvetoa 1/5 • Hienoa olla mukana, tarpeellista • Kuinka SOSTE pystyy alueella edistämään toimintaa erityisesti terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn merkeissä)? • Allergia-ja astmaliitossa SOSTEn alueellisen strategian merkityksiä kerättiin jo etukäteen aluetyöntekijöiltä • Työmuodot olivat osuvia, valtavan hienoa keskustelua! • Toiveiden tynnyri voi vuotaa ylikin-> Raha- automaattiyhdistykseltä ymmärrystä-> aluetyötä tullaan tarvitsemaan
 17. Yhteenvetoa 2/5 • Millä tavalla valtakunnallinen poliittisen tason toiminta ja alueellinen konkreettisen tason toiminta nivoutuu yhteen? Olisiko kaksisuuntaista? • Tosi paljon asioita ja työskentelytapa tuotti näkökulmia. Vaativaa tehdä johtopäätöksiä, jotka muuttuisivat konkretiaksi. Mitkä tärkeimpiä asioita? • Toimme esille alueellisen työn koordinoinnin tarvetta • Laajaa toimijaa tarvitaan kun järjestökenttä sektoroituu
 18. Yhteenvetoa 3/5 • Mikä arvo ennaltaehkäisevällä työllä on? Puhutaan paljon, mutta ei resursseja. Miksi ei voida panostaa? SOSTE voisi vaikuttaa tähän. Tarvitaan rohkeitakin ratkaisuja. • ”Yhteistyö ja aktivointi”- gargonin rikkomista Aktivoiminen mihin ja miksi? Mitä sillä luvataan? • Mitä tarkoittaa sana yhteistyö? Tapaamisista ja keskusteluista on yhteistyöhön pitkä matka • Konkreettisia tavoitteita yhteistyölle. Sen pitää hyödyttää! Ei ole aikaa tehdä jonninjoutavaa.
 19. Yhteenvetoa 4/5 • Yhteistyö punnitaan sen tuottavuudessa. Hyötyä kaikille toimijoille ja toimijoiden toiminnan kautta. • SOSTEn keskeinen kysymys; mitä järjestöt saavat yhteistyöstä • Vaikuttaminen on iso yhteiskunnallinen kysymys-> pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa • Järjestöt kuntalaisten apuna vaikuttamistoiminnan suuntaamisessa • 3.sektorin vastuuvetäjien kannustamisesta on paljon kiinni järjestötoiminnan eteneminen
 20. Yhteenvetoa 5/5 •Europuolen resurssit keskeinen ongelma ennaltaehkäisevässä työssäkin •Valtakunnallisesti ja maakunnallisestikin päätöksiä resurssien suuntaamisesta tehdään sillä perustein, mikä tuottaa eniten haittaa? Haastaa näin ennaltaehkäisevän työn perustelut.
Publicité