Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à Aluekierros Kuopio(20)

Publicité

Aluekierros Kuopio

 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Kuopio 4.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2 • Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä • Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin - Ilman politiikkaan vaikuttamista ei synny muutosta - Taustatuki ja asiantuntija-apu vaikuttamistyössä • Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa - Monipuolinen viestintä tärkeää(lehti ja netti) - Yksilön kuuntelu ja kohtaaminen • Aluetyön kehittäminen tärkeää-> järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen. Järjestötalous ja raha • Alueen resurssit ei riitä tutkimukseen-> SOSTEn rooli tärkeä • Kaikki yhtä tärkeitä rooleja
 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2 1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa 2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja 3. Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa 4. Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Yhteinen näkemys vahvempi • Resurssit yhdistyskentällä muuttuu. Yhdistysorganisaatio ei enää houkuttele • SOSTE loisi vapaaehtoistyön rekisteriä/kenttää matalalla profiililla • Säännölliset tapaamiset • Koulutusta • Yhteinen tiedotuskanava (lehti?) • Kohdennetut kokoontumiset (aihe rajattu)
 5. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Yhteistyön koordinaattori • SOSTEn aluetyöntekijät <-> Aluepäivät<-> Ruohonjuuritason työntekijät • SOSTEn työntekijät esim. kouluttajiksi ja luennoitsijoiksi • Sosiaali-ja terveyskentän muutoksen tulkkina oleminen kansalaisille • SOSTElla jokin linkki kunnallisiin toimijoihin
 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Viestintää meneillään olevista/suunnittelilla olevista projekteista • Alan lainsäädännöstä tiedottaminen jo suunnitteluvaiheessa • Seurantaa lakien toteutumisesta kunnissa • Tutkimustulosten levittäminen ruohonjuuritasolle • Tietoa lainsäädännön soveltamisohjeista myös järjestöille • Miten SOSTE pystyy puuttumaan tasavertaisuuteen? • SOSTEn suositukset järjestöille- voiko tehdä?
 7. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 • 3.sektorin ja kuntasektorin yhteistyö. Koulutus ja asiantuntijuus • Kustannustehokkuuden edistäminen(esim. sairaanhoito) -> tasa-arvoisuus • Yhteiskuntatutkimusta • Konkreettista toimintaa tekemisen tasolla • Onko SOSTE tutkija vai tutkimusten kentälle viejä-> käytäntöön • Tutkisi ja toimisi yhteistyönesteiden poistamiseksi • Tietoa on paljon,kuinka pienet yhdistykset saisivat hyödyn?
 8. Osallistujien esille nostamat teemat
 9. Teema 1: Verkostoituminen 1/2 • Alueellinen verkosto toimivaksi; erilaisten toimijoiden yhteistyön tukeminen/yhteensaattaminen. Väliinputoajat huomioon • Toimijakartan tekeminen; Keitä/mitä SOSTE toimijoita kullakin alueella on? Minkä asian ympärillä toimivat? • Yhteistyö kuntien ja muiden tahojen kanssa->ettei kunnat sysäisi omia tehtäviään järjestöille jne. -> roolijako ja vastuualueet selviksi
 10. Teema 1: Verkostoituminen 2/2 • SOSTE yhteistyökokousten koolle kutsuja -> kokousten tuotosten eteenpäin viennin koordinoija -> verkoston ylläpitäjä -> dialogin ylläpito -> rohkaiseminen yhteistyöhön -> mallintaminen
 11. Teema 2: SOSTEn rooli 1/2 • Mikä on SOSTEn näkemys aluetyöstä? Miten se näkyy tulevaisuudessa? • Mikä on SOSTEn resurssointi aluetyöhön? Aluetyön painoarvo? Raha,aika? Mitä on realistista odottaa? • SOSTEn organisaation tarkempi esittely? Esim. kuinka suuri tutkimusosasto? • SOSTE kattojärjestönä huolehtii/pyrkii vakauttamaan järjestötaloutta. Puhuu puolesta. Mistä rahat? Entä laatu ja asiakasturvallisuus • Rahoituksen organisoinnissa järjestöille; RAY, jäsenmaksut, mistä lisää rahaa tulevaisuudessa?
 12. Teema 2: SOSTEn rooli 2/2 • Esiselvitykset • SOSTEn toimiala? • Sosiaalisen hyödyn mittaaminen • Rahoitusosaaminen • Hankekoordinointi • Järjestöt näkyväksi
 13. Teema 3: Vaikuttaminen 1/2 • Järjestöjen vaikuttaminen yhteiskunnallisesti/kunnallisesti SOSTEn avustuksella • SOSTEn linkittyminen järjestöihin-> vahvemmat järjestöt • Järjestöjen yhteisen näkemyksen kokoaminen/kaivaminen? -> yhteisen näkemyksen vieminen julkiselle sektorille-> järjestöjen painoarvo kasvaa • Järjestöjen alueellinen yhteistyö-> SOSTEn suositukset järjestöille-> kansalaistoiminta yli järjestökentän
 14. Teema 3: Vaikuttaminen 2/2 • Lakien tulkinta- miten SOSTE voisi edistää yhdenvertaisuutta tässä asiassa? • Tiedon tuottaminen lakien soveltamisesta eri kunnissa-> tasa-arvoisuuden toteutuminen olipa Nuorgamissa tai Kauniaisissa • Rahoittajalle tarvittavan tiedon tuottaminen • Haasteena vaikutustutkimus • Avoimuus ja aito vuorovaikutus
 15. Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus 1/2 • SOSTE näkyväksi kuntatasolla, SOSTE näkyväksi kentällä • SOSTEn tunnettuus ja tiedotus • Tuotetun tiedon kansanomaistaminen • Tiedotus virkamiehille • Paikallislehtiin juttuja SOSTEsta • Tietoiskut julkisesti kansallisella tasolla • Tvohjelma- Akuutti? • SOSTEn järjestötiedotus; Tutkimusta selkokielelle
 16. Teema 4: Näkyvyys ja tunnettuus 2/2 • Koulutus • Yhteistyö muiden koulutusorganisaatioiden kanssa • Sosiaalisen median hyödyntäminen • Vertais-ja lähimmäiskoulutus • Tekojen kautta
 17. Osallistujien tekemä yhteenveto keskustelujen pohjalta
 18. Yhteenvetoa 1/3 • Paljon asioita käsitelty, mutta vielä tarvitaan lisää tietoa SOSTEsta ja SOSTElaisista • Hyvin olemme yhteisillä, samoilla linjoilla-> yhteistyöllemme ei esteitä. Samanmielisiä ajatuksia • Tämän päivän työskentelyssä haimme hyvin yhteisiä näkemyksiä-> painoarvoa, linkki ihmisten arkeen ja osataankin jo paljon • Alueella tarvitaan yhteistyön rakentamista järjestöjen kesken-> mitkä keinot? Esteiden tutkiminenkin ollut tänään hyvää.
 19. Yhteenvetoa 2/3 • SOSTE tulisi kouluttamaan, niin ruvettais keskenään työstämään asioita-> yhteistyötä yhdistysten välille • Konkreettista yhteistyötä syntyy vuoropuhelussa eri teemojen ympärille • Tärkeää tavata toisia; tämä päivä osoittanut kuinka paljon yhteisiä tehtäviä esim. vertaistukikoulutus • Yhteisten teemojen ympärille foorumeita esim. Rahoitusosaaminen • SOSTE kokoajana ja konkreettinen tekeminen • Yhteistyöfoorumeita ollut paljon, mutta rahoittajat ja päättäjät olleet poissa. Voisiko SOSTE olla laajempi selvittäjä ja tutkija, uusien ehdotusten tuoja?
 20. Yhteenvetoa 3/3 • SOSTElta odotamme konkreettista tukea myös tiedottamisen ja luennoinnin muodossa • Kiitos kaikille; antoisa ja miellyttävä iltapäivä • Hyvä mahdollisuus osallistua • Tarvitaan toistemme tukea • Hyvä, että oli mahdollista avata oma suu • Paljon ideoita ja konkreettisia ajatuksia • Antaa uskoa, on ihmisiä että tolkku tulloo! • SOSTE yhteistyön syntymisen mahdollistaja- puolueeton toimija ja linkki valtakunnalliselle tasolle
Publicité