Publicité
Publicité

Nepali emergency autosuggestions emotional disturbance

 1. स्वभावदोष निर्मूलि प्रक्रियाको आपतकालिन स्वयम् सूचना मनिाई अत्यधिक चुनैतीपूण परिस्स्िततमा स्स्िि िाख्न पिातपि गुरु डॉ. जयन्त बािाजी आठविे लसजजना गनुज भएको हो Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay & The Spiritual Science Research Foundation ssrf.org भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी एउटा भाग जुन
 2. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब व्यापाि बैठकको िागी म बैंकक आए तब म िेिै धचन्ता महसुस गिे ि मेिो हाककमिे फोन गिेि बताउनु भयो कक एउटा कायजक्रमको िाधग म मुख्य वक्ता हुनेछु जुन ५ घण्टामा सुरु हुनेछ । स्वयर््समचिा • मेिो हाककमिे मिाई भन्नु भयोकक व्यापारिक बैठकको िाधग म मुख्य वक्ता हुनेछु । • म महसुस गर्दैछु कक मैिे यो प्रस्तुतीकिण पहहिा पतन हर्दएको छु , त्यसैिे म फे रि पतन त्यहह प्रस्तुतीकिण हर्दन सक्छु । • म शान्तपूवजक बबन्र्दुहरु तयाि गर्दैछु । • म प्रस्तुतीकिणमा ध्यान के स्न्ित गर्दै नामजप गरििहेको छु ि शान्त महसुस गिेि बैठकतफज जार्दैछु । • मैिे बोल्नु अतघ प्रािजना गिेि भाषण सुरु गिें । • म आत्मववश्वासको साि िाम्रोसँग बोल्र्दैछु ि मातनसहरु ध्यान हर्दएि सुन्र्दैछन ्। • मैिे बोलि सके पतछ महसुस गिेकक सबै ईश्विको अनुग्रहको कािणिे िाम्रो भयो, त्यसैिे म कृ तज्ञ छु । कर्ी / गल्ती
 3. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब मेिी बहहनी क्यािरिन गम्भीि बबिामी भईन, उसिाई सहयोग गनजको िाधग म उसको शहि जानु पयो । उसिाई के हह हुन्छ भनेि म ज्यार्दै धचस्न्तत भएँ । स्वयर््समचिा • (नातेर्दािको नाम) िे मिाई सूधचत गर्दै छ कक क्यािरिन गम्भीि बबिामी छ । • म स्स्िि िहनको िाधग प्रािजना गर्दै नामजप गरििहेकी छु । • म महसुस गर्दैछु कक म शान्त िहे भने क्यािरिनिाई उत्तम तरिकािे सहयोग गनज सक्षम हुनेछु । • म शान्तपूवजक यात्राको व्यवस्िा गर्दैछु । • बहहनीको शहिमा जार्दै गर्दाज मिाई ववश्वास छ कक सबै भगवानाको इच्छा अनुसाि हुनेछ ि म नामजप गर्दैछु । • जब म बहहनीकोमा आइपुगे, म शान्त ि सहयोगी छु । म क्यािरिनको हेिचाह गनज सक्छम छु ि आवश्यकता अनुसाि उसको सहयोग गनेछु । • क्याधिन बबस्तािै तनको हुँर्दैछ । उनी हठक भएि घि फककज यो ि म पतन घि फककज नेछु । • मैिे महसुस गिेंकक ईश्वििे मिाई सकिात्मक िहेि क्यािरिनिाई मद्र्दत गनज शस्क्त हर्दनुभयो, त्यसको िाधग म कृ तज्ञ व्यक्त गर्दैछु । कर्ी / गल्ती
 4. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मेिो सहकमी जोएििे िगाताि कु नै स्पस्टटकिण नहर्दइ तेस्रो पटक मसँगको बैठक िद्र्द गयो । पतछ मिाई िाहा भयो कक ऊ अन्य सहकमीहरूसँग िामो समयको िाधग खाना खान गएको धियो, तब म रिसाए ि तुरून्तै उसको सामना गनज चाहान्िे । स्वयर््समचिा जब म िाहा पाउछु कक जोएििे मसँग हुन िागेको बैठक िद्र्द गिेि खाना खानको िाधग गए तब म महसुस गनेछु कक जोएिसँग यसको बािेमा म एक पटक कु िा गने प्रयास गछुज ि आवश्यक पिेमा हाम्रो सुपिभाइजिसँग कु िा गनेछु । म ईश्विको नामजप गर्दै, आफ्नो काममा ध्यान के स्न्ित गनेछु ि जोएिसँग यस बािेमा पतछ कु िा गनेछु । कर्ी / गल्ती
 5. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मेिो घिमा पािेको कु कु ि टोबीको मृत्यु भयो ि यो कािणिे गर्दाज म िेिै र्दुखख भए । स्वयर््समचिा जब मिाई टोबीको मृत्यु बािे धचन्ता िाग्छ, म महसुस गनेछु कक सबै जीववत जीवहरू मिेि जान्छन ् ि टोबीको सूक्ष्म शिीि अगाडडको यात्राको िाधग बहििहेको छ त्यसैिे म आफ्नो आध्यास्त्मक अभ्यासमा ध्यान के स्न्ित गनेछु । कर्ी / गल्ती
 6. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मेिो प्रेलमका नाओमी मसँग छु हटएपतछ म िेिै तनिाश भए । स्वयर््समचिा जब मिाई नाओमीसँग साि छु हटएकोमा र्दु:ख िाग्र्दछ, म महसुस गनेछु कक हाम्रो सम्बन्ि मुख्यतया प्रािब्ि समाप्त गनजको िाधग धियो ि त्यो समाप्त भयो, त्यसैिे हाम्रो सम्बन्िको अन्त्य भयो, तसिज म यार्द िाख्नेछु कक स्िायी सम्बन्ि ईश्विसँग मात्र हुन्छ । जब मिाई नाओमीसँग साि छु टेकोमा र्दु:ख िाग्र्दछ, म महसुस गनेछु कक यो घटना मेिो िाधग कहठन भएपतन समयिे पुन हठक हुन मद्र्दत गनेछ, त्यसैिे म नामजपमा ध्यान के स्न्ित गनेछु । वा कर्ी / गल्ती
 7. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब मिाई िाहा भयो कक मेिो आमािाई घाँटीको क्यान्सि भयो, म उहाँको िाधग िेिै धचस्न्तत हुन िािे । स्वयर््समचिा जब मिाई िाहा हुन्छ कक मेिो आमािाई घाँटीको क्यान्सि भएको छ, म महसुस गनेछु कक यस्तो प्रमुख िोगहरु प्रािब्ि अनुसाि हुन्छ, त्यसैिे म यस्तो समयमा आमािाई साि हर्दनेछु । कर्ी / गल्ती
 8. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मैिे िाहा पाएँ कक मिाइ एउटा अनिाइन घोटािामा िोका भयो, ि म यसबािे अत्यन्त रिसाए । स्वयर््समचिा जब मैिे िाहा पाएकक मैिे एउटा अनिाइन घोटािामा िोका पाए, म महसुस गनेछु कक यो घटनाबाट भववटयमा अधिक साविानी िहन लसक्नेछु । म शान्त िहेि, घोटािा रिपोटज कायजियमा यस बािेमा रिपोट गनेछु ि यो घटनाबाट लसके ि अगाडड बढ्नेछु । कर्ी / गल्ती
 9. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मिाई िाहा भयो कक मेिा आमाबुबा सम्बन्िववच्छेर्द गर्दैछन ् ि म यो कु िा सुनेि िेिै भावुक भए । स्वयर््समचिा जब मैिे िाहा पाएँकक मेिा बाबुआमा सम्बन्ि ववच्छेर्द गर्दै हुनुहुन्छ, म महसुस गनेछु कक यो उनीहरूको प्रािब्िको कािण हो ि सबैिाई आफ्नो जीवनको पाठहरू लसक्नको िाधग एउटा उत्तम मौका हो, म ववश्वास िाख्नेछु कक ईश्वििे सबैको ख्याि िाख्नुहुनेछ ि म आफ्नो नामजपमा ध्यान हर्दनेछु । कर्ी / गल्ती
 10. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा बैठकको बेिा जब हामीिे एउटा महत्त्वपूणज ग्राहक गुमायौं, मेिो सािी स्कटिे मिाई आिोचना ि र्दोष हर्दएपतछ मिाई र्दु:ख ि डि िाग्न िाल्यो । स्वयर््समचिा जब स्कटिे आिोचना ि र्दोष हर्दएि मिाई भन्र्दछ कक मेिो गल्तीको कािणिे हामीिे महत्त्वपूणज ग्राहक गुमायौं, म महसुस गनेछु कक उसिे आफ्नो तनिाशािाई म माधि तनकालि िहेको छ, त्यसैिे म शान्त िहनेछु ि मानव संसािन ववभागिाई उसको व्यवहािको बािेमा प्रततवेर्दन हर्दनेछु ि नामजप गर्दै आफ्नो काम जािी िाख्नेछु । कर्ी / गल्ती
 11. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब मेिो छोिी एबीिाई औषधि हर्दएि पतन उच्च ज्विो कम भएन त्यसबेिा म धचस्न्तत हुन िािें । स्वयर््समचिा जब एबीिाई िेिै हर्दनसम्म उच्च ज्विो आउँछ, म महसुस गनेछु मैिे उसिाई मेिो क्षमतािे गनज सक्ने उत्तम प्रयासहरु गिेको छु , त्यसैिे म ईश्विमाधि ववश्वास िाख्नेछु ि डाक्टििाई बोिाउनेछु । कर्ी / गल्ती
 12. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मैिे भखजि मेिो टमज पेपि िेखेि लसध्याएँ, जुन भोलि बुझाउनु पने धिजयो । जब म त्यसिाई र्दोहयाजएि हेने तयारि गर्दै धिएँ, गस्ल्तिे त्यसिाई मेटाइ हर्दए ि फे रि पुनः प्राप्त गनज सककन । म यस बािे के गने भनेि िेिै धचस्न्तत भए । स्वयर््समचिा जब मेिो गस्ल्तिे टमज पेपि मेटीयो, म महसुस गनेछु कक मसँग यो िेखको िाधग आवश्यक सबै सामग्रीहरू छन ् ि यो समयिेखा लभत्रनै फे रि िेखखन सम्भव छ, त्यसैिे म शान्त िहेि टमज पेपि िेख्न सक्र्दो प्रयास गनेछु । कर्ी / गल्ती
 13. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब मैिे मेिो पूवज प्रेमी एन्टोतनयोको नयाँ प्रेलमका पत्ता िगाए, म उनीहरूको बािेमा अधिक जानकािीहरु खोज्न िािे । स्वयर््समचिा जब मैिे िाहाँ पाए कक मेिो पूवज प्रेमी एन्टोतनयोको नयाँ प्रेलमका छ, म महसुस गनेछु कक मेिाेे जीवनमा सहयोगी लमत्र ि परिवािहरु छन ् जसिे मेिो ख्याि िाख्छन ्, त्यसैिे म उनीहरु प्रतत कृ तज्ञ िहेने छु ि अगाडड बढ्नेछु । कर्ी / गल्ती
 14. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा जब म भोिी काममा जानुपछज ि हर्दनभरि िककत महसुस गनेछु भनेि सोच्र्दा तनन्िा निागेपतछ तनावग्रस्त भएँ । स्वयर््समचिा जब म िाती सुत्न असमिज हुन्छु , म सचेत हुनेछु कक ईश्विको नामजपिे अत्यधिक ववचािहरूिाई कम गनजमा मद्र्दत गर्दजछ ि यसबाट सकिात्मक उजाज पाउनेछु , त्यसैिे म शान्तपूवजक नामजपमा आफ्नो ध्यान के स्न्ित गनेछु । कर्ी / गल्ती
 15. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मेिो छोिा म्याथ्युिे क्रे डडट काडजको अत्यधिक लिलमटसम्म खचज गर्दाज म िेिै क्रोधित भएँ जुन मैिे उसिाई सािीहरूसँग यात्रामा जार्दा आपतकालिन अवस्िामा प्रयोग गनज हर्दएँको धिए । स्वयर््समचिा जब म िाहा पाउछु कक म्याथ्युिे कायाककं ग उपकिणहरू ककन्न मेिो क्रे डडट काडजको अधिक्तम लिलमटसम्म उपयोग गिेछ तब म महसुस गनेछु कक ऊ अहहिे युवा छ ि यो गल्तीबाट पाठ लसक्नेछ, त्यसैिे म शान्त िहेि म्याथ्युिाई उपकिण कफताजगनजको िाधग भन्नेछु । कर्ी / गल्ती
 16. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मिाई मेिो हृर्दय िोग ववशेषज्ञको कायाजियबाट पिीक्षणको नतीजाबािेमा छिफि गनजको िाधग तुरुन्तै आउनु भनेि फोन आएपतछ म धचस्न्तत भएँ । स्वयर््समचिा जब मिाई मेिो हृर्दयववशेषज्ञको कायाजियबाट तुरुन्तै पिीक्षणको नततजा छिफि गनज अकफसमा आउँनु भनेि फोन आउँछ, म महसुस गने छु हृर्दयववशेषज्ञिे के चाहनु हुन्छु भनेि मिाई िाहा छैन ककन कक मसँग पिीक्षाको नतीजा छैन, त्यसैिे म शान्त ि सकािात्मक िहनेछु । कर्ी / गल्ती
 17. भाग १ - भावनात्मक अशास्न्तको िागी आपतकाललि स्वयर् ्समचिा मेिो कु कु ि बेिािे खनेि र्दूिो बनाएँछ । जब म कामबाट घि फके बेिा भागेपतछ म आततन िािे । स्वयर््समचिा जब म बेिा भागेको िाहा पाउँछु , म महसुस गनेछु कक मेिो परिवाि, तछमेकीहरू ि मैेेिे खोज्नको िाधग सक्र्दो प्रयास गरििहेका छौं, त्यसैिे म प्रािजना गनेछु ि शान्त िहह अको चिणको योजना बनाउनेछु । कर्ी / गल्ती
Publicité