Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Industriella

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Industriella

  1. 1. NYA TIDER I EUROPA Industriella revolutionen
  2. 2. AGRARA REVOLUTIONEN JORDBRUKSREVOLUTIONEN Växelbruket infördes. Jorden skiftades, enheterna blev större och antalet jordbrukare minskade Nya växtslag som klöver, grönsaker och potatis odlades. Gödslingen förbättrades. Ny och bättre redskap började användas. Hästen ersatte oxen som dragare.
  3. 3. MILJÖN I FABRIKERNA Arbetsmiljön på fabrikerna var mycket sämre, farligare och mer ohälsosam äninom jordbruket. Sot, rök och hetta Övervakningen och arbetsdisciplinen var hårdare. Familjebanden upplöstes, familjer hade jobbat mycket tillsammans på landet,men i industrierna jobbade många gånger barnen för sig och vuxna för sig. Många småbarn lämnades utan tillsyn under tiden föräldrarna jobbade. Släkt och vänskapsband var många gånger bruten på grund av tid och plats.
  4. 4. STORBRITANNIEN Den industriella revolutionen började i Storbritannien Storbritannien rikt på två av de varor som kom att betyda mycketför industriella revolutionen- järn och stenkol. Storbritannien var under 1700-talet jordens rikaste land och haderåd att köpa varor. Man vågade satsa på uppfinningar, transport och andra storaförändringar.
  5. 5. KARL MARX Tysken Karl Marx, även kallad kommunismens fader. Han ställdesig på arbetarnas sida Han blev socialismens största tänkare han beskrev kapitalismenoch arbetsklassernas villkor i flera böcker. februarirevolutionen Tyskland 1848. Den misslyckaderevolutionen
  6. 6. F Ö L J D E R AV INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN Följderna av industriella revolutionen i Västeuropa har påverkar människors liv merän någon annan historisk händelse. Mycket fattigdom och misär, mycket orättvisor och sjukdomar. Industriarbetarna blev en helt ny samhällklass På sikt höjdes levnadsstandarden för alla samhällgrupper. Tillgången till bättre mat, kläder, bostäder, utbildning och infrastruktur Polistiska reformer, ökad jämställdhet mellan människorna. Efterhand rösträtt och demokrati. Folkrörelser växte fram frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsenoch idrottsrörelsen.

×