Ujerat e kripera dhe te embla

Ujerat e kripera dhe te embla

UJERAT E KRIPURA DHE TE EMBLA TE VENDITTONE
Deti Adriatikdhe deti Jonkanë rëndësi të madhe gjeografike dhe ekonomike.Atondikojnënë zbutjene
klimës,në ujërate tyre gjuhëtnjë sasi e madhe peshkudhe në lagunanxirretkripë.Këtodete shërbejnë
edhe si rruge lidhëse të Shqipërisë me shtetete tjerafqinje.[26]
Deti Adriatik
Ky detshtrihetmidisgadishullitApeninnë perëndimdhe gadishullittë Ballkanitnë lindje,kurse kanalii
Otrantos(72 km) e ndanatë me detinJon.Deti Adriatikështë i gjatë 820 km (drejtimiveri-jug) dhe i
gjerë 203 km (lindje-perëndim).Thellësiamë e madhe e tij arrin në 1233 m. Në brigjetshqiptare kydet
është i cekët.Brigjetshqiptare të detitAdriatikkanë gjatësi 325km. Pjesamë e madhe e tyre janë brigje
të ulëtafushore me plazhe të mëdha(disadhjetërakilometratë gjatadhe deri në disaqindrametratë
gjera),me përbërje rëre shumë të imët.Ndërtodallohet,plazhi i Velipojës,Durrësit,Divjakës,Vlorësetj.
Në këtoplazhe pushojnë me mijëraturistë vendasdhe të huaj.Në këtë bregdetgjendenedhedisagjire,
si:gjiri i Tivarit,i Drinit,i Durrësit,i Vlorës,shumë të përshtatshëmpërporte detare.Në tondodhen
edhe portetmë të rëndësishmetë të gjithavendit(Durrësi,Vlora,dhe Shëngjini).[27]
Deti Jon
Pamje ngaHimara e detitJon
Ky detshtrihetmidispjesësjugoretë gadishullittë Ballkanitdhe gadishullitApenin.Ai është deti më i
thellë i Mesdheut,(me një thellësi që arrinnë 5267 m tek humneraKalipso),ështëdeti hapurdhe mjaft
i ngrohtë.Brigjetshqiptaretë këtij deti shtrihenngangaKepi i Gjuhëzësderi në Kepine Stillosme një
gjatësi prej 151 km,me tipare të ndryshme.Përgjatëtij ngrihenmale,prandaj kybregdetështëkryesisht
i lartë e shkëmbor.Në këtë bregdetplazhetjanë te rralladhe zallore.Kaedhe sektorë te tjerë te tij në të
cilëtmaletulëne vendfushave te vogla.Në grykëderdhjene lumittë Kalamasit) dhe të lumittë Pavlës
brigjetjanë të ulëtae fushore,me plazhe ranore dhe sektorë të moçalizuar.Pamjatërheqëse,burimete
pastra, shkëlqimi i diellit,ujërate kaltradhe të tejdukshme të detitujapinkëtyre plazhevevleratë
mëdhaturistike.[28]
LIQENET
Në raport me sipërfaqengjeografike të saj,Shqipëriaështëshumë e pasurme liqene.Krahasliqeneve të
mëdhenj të Shkodrës,Ohritdhe Prespësgjendendisadhjetraliqene të vegjël të mrekullueshëmdhe
shumë liqene artificialemjaftatraktivë.Interesantështëfakti që çdoliqeni madhnë Shqipëri përbënnjë
rekordnë gadishulline Ballkanit.Liqeni i Shkodrësështë liqeni me sipërfaqemë të madhe në Ballkan,
368 kmkatror, nga të cilat 149 km2 me një gjatësi brigjeshprej 57km i takojnë Republikëssë Shqipërisë.
Liqeni i Ohritështë liqenime thellësinë më të madhe në Ballkan,289 m i thellë.Liqenettektonike të
Prespësndodhennë lartësinë850 m mbi niveline detitduke përbërëliqenetmë të lartatektonike të
gjithë gadishullitBallkanik.
Liqeni i ShkodrësgjendetmidisShqipërisë dhe Malittë Zi.Ai ka një bregshumë të bukuredhe të
larmishëmtë tipittë ulëttë “marsheve”në veri dhe shkëmbornë jug.Në bregunjugorshquhenplazhet
e Shirokësdhe të Zogajt.Faunae liqenittë Shkodrësështë një ngamë të pasuratnë Shqipëri.Në këtë
liqendhe në natyrënpërrethtij jetojnë 45lloj peshqishdhe 281specie shpendësh.Këtoshpendë
përbëjnë 87% të gjithë Ortinofaunës(shpendëve) të Shqipërisë.Një perlë e kësaj pasurie është patjetër
pelikani,zogumë i madhnë Evropë.
Liqeni i Ohritështë një ngaliqenettektonike më të bukurtë Ballkanitdhe të Evropës.Ai është midis
Shqipërisëdhe Maqedonisë.Kyliqenkanjë sipërfaqe 358km katror dhe ndodhetnë lartësinë 695m
mbi niveline detit.Kjobënqë hapësiraqë ai ofrontë ketë një klimë mjaftkomfortedhe të
shëndetshme,sidomosnë stinëne nxehtë të verës.Liqeni i Ohritkanjë moshë 4 milionë vjeçare.Këtu
gjenden30 lloje molusqeshdhe Sfungjerine Ohritqë gjendetvetëmkëtudhe në liqeninBajkal.Në këtë
liqenrritetpeshkui famshëmKoran,i cili gjendetvetëmnë dyliqene në botë si dhe belushka,një lloj
trofte shumë e shijëshme.Këtolloj peshqishjanë të njohurpërkarakteristikate tyre gastronomike të
veçantadhe mjaftelegante.Bregui këtij liqeni,që i përketRepublikëssë Shqipërisë,është 30km i gjatë
dhe ofronnjë infrakstukturë përturizminduke përfshirë hotele,motele,restorante peshku,klube,etj.
Kjozonë është e njohurveçanërishtedhepërturizminfamiljar.Kybregpërveçqytetittë Pogradecitka
dhe pikatë tjeratë njohuraturistike si Lini,Pojska,Tushemishti,etj .
Liqenete Prespës. Liqeni i Prespëssë Madhe ndodhetnë territorine Shqipërisë,Maqedonisë dhe
Greqisë dhe kanjë sipërfaqe prej 285 kmkatror nga të cilatShqipërisëi takojnë 44km 2. Liqeni i Prespës
së Vogël,me një sipërfaqe44km katror ndodhetmidisShqipërisë dhe Greqisë.Vendittonë i takonnjë
sipërfaqe e vogël prej afërsisht4km 2. Ujërate liqeneve të Prespës,sidomosPrespëssë Madhe,ashtusi
dhe liqeneve të tjerë të Shqipërisë,shquhenpërnjë bukuri dhe kthjellësi te larte.Përrethkëtyre
liqeneve ështëmjafti zhvilluarturizmi rural,ekoturizmi,observimi i zogjve si dhe sporte të ndryshmetë
ujit.Përtë apasionuarite natyrësliqenete Prespëspërbëjnë një spektakël mbresëlënëssidomospërata
që janë të interesuarpërflorënujore.Natyrae bukurdhe e shëndetshme,bujariadhe mikpritjae
njerëzve që jetojnë në Prespë,ashtusi dhe në Pogradecdhe Shkodërdotë bëjnë që çdokushqë kalon
pushimetnë këtozonatë kthehetpërsëri me të njëjtatmbresadhe emocionepozitivesi herëne parë.
Liqenete vegjël. Në hapësirëne Shqipërisë ndodhenedhe dhjetraliqene të vegjël me origjinë
akullnajore,liqene me origjinëkarstikedhe liqene artificiale.Ngaliqenete shumtame origjinë
akullnajore dallohenkompleksi i 12 liqeneve akullnajoretë Lurës,liqenete Doberdol - Sylbicësnë Alpet
e Tropojës,liqenete Balgjaitnë Bulqizë,liqenii Zi në Martaneshi cili është 60 m i thellë dhe mjafti
bukur.Po kështuveçohen,liqeni i Dushkutnë Gramsh,4 liqenete Rajcësnë Librazhd,liqenii Shelgurit
në Ersekë.Liqenet karstike përfaqësohenme 69liqenete pllajëssë Dumresë,kudallohetliqeni i
Merhojës960 ha, liqeni i Çestijes61 metrai thelle,liqeni i Gjatë,i Belshit,i Seferanit,etj .
Liqenetartificiale.Ndërliqenetartificialemë të mëdhenj përmendimliqenete HCtë Fierzës,Komanit,
Vaui Dejës,Ulzës,Shkopetit.Liqenetë tjeraartificiale janë atotë Tiranës(55 ha),ujëmbledhësate
Farkësnë Tiranë,liqeni i Thanësnë Lushnjë dhe Gjancitnë Vithkuqtë Korçës.Liqenete vegjël,përveç
kënaqësive argëtuese dhe sportive që ofrojnë,kanë rrethtyre një florë dhe faunë mjafttë pasurme
bimë,lule,pyje,kafshëdhe shpendë ngamë interesantëtdhe magjepësit.Gjithashtuliqeni i Komanit
shërbenedhe si rrugë lundruese duke juofruarpamje majfttë bukuratë ngjashme me “fiordet
norvegjeze”.
LUMENJTË
Natyra shqiptare është mjafte pasurme burime ujore,lumenj dhe përrenj të shumtë.Numërohenrreth
200 burime me prurje uji mbi 200 litranë sekondë.Burime me vleratë kurative janë edhe atotë ujërave
termale të quajturallixha.Këtoburime ndodhennë Leskovik(Vronomero),në Dibër,në Elbasan,në
Fushë Krujë (Bilaj),dhe në afërsi të Përmetit(Bënjë).Janë të shquarpërbukurinë dhe veçantinëe tyre
burimete ujrave të Syrittë Kaltërnë Delvinë,të Ujittë Ftohtë në Tepelenë,të Syrittë Sheganitpranë
liqenittë Shkodrës,të Drilonitafërliqenittë Ohrit,të Viroitnë Gjirokastër,të Poçemitnë Mallkastër,etj.
Rrjeti hidrografiki territorittë Shqipërisë përbëhetnga11 lumenj kryesore,që së bashkume degëte
tyre dhe përrenjtë e mëdhenj me ujë të vazhdueshëmarrijnënumrin152.Lumi më i gjatë është lumi i
Drinttë Zi,285 km.Ai përbëhetprej dydegëve,të cilatderdhennë liqeninartificial të Fierzës.Dega
kryesore e Drinittë Zi buron nga liqeni i Ohritdhe hynnë Shqipëri nëpërmjetgrykëssë Radikës.Lumenj
të tjerë janë Valbona,Buna,Fani,Mati,Erzeni,Shkumbini,Semani,Vjosa,Osumi,Shushica,Devolli,
Langarica, Drino,Bistrica,etj.Lumenjtë përveçbukurisë dhe mundësiveargëtuese që ofrojnë,krijojnë
hapësira,luginadhe kanionetë mrekullueshëm.Disangaluginatmë të bukurajanë luginae Valbonës
dhe e Shalësnë Alpete Veriut,luginae Tomorricës,grykae Këlcyrësnë luminVjosë,kanionete përroit
të Bënçësnë zonëne Kurveleshit,kanionete Osumit,etj.Këtokanione,përveçbukurisë dhe
madhështisë së tyre natyrore që të emocionon,janë dhe një vendideal përpraktikimine sportevetë ujit
si vozitjame kanoe,raftingdhe barkagome.Një elementtjetëri mahnitshëmi lumenjve të Shqipërisë
janë kataraktete mrekullueshme,si ai i Grunasitnë përroine Thethitnë Alpete Veriut,katarakti i
Shoshanitnë luginëne Valbonës,katarakti i Kokotrafitnë Konispol,ujëvarae Progonatitnë Kurvelesh,
etj.

Recommandé

Ceshtjet mjedisore ujore par
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujoreAdoraHallunej
3.2K vues10 diapositives
Guide turistike par
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
11.6K vues16 diapositives
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) par
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
7.7K vues6 diapositives
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE par
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
21.9K vues5 diapositives
Trashegimia natyrore e shqiperise par
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
23.4K vues20 diapositives
Uji eshte jete par
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jetesonja prendi
45.4K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Qyteterimi ilir !!!! par
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!#MesueseAurela Elezaj
30.9K vues4 diapositives
Shqiperia -slide par
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slideFre Nkly
42.9K vues21 diapositives
Pershtatja e Shtazeve par
Pershtatja e ShtazevePershtatja e Shtazeve
Pershtatja e ShtazeveErdi Dibra
24.6K vues15 diapositives
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.3K vues9 diapositives
Pasurite natyrore ne shqiperi par
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
73.3K vues7 diapositives
Veprimtaria e lumit par
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumitKlevi Hoxha
24.3K vues27 diapositives

Tendances(20)

Shqiperia -slide par Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K vues
Pershtatja e Shtazeve par Erdi Dibra
Pershtatja e ShtazevePershtatja e Shtazeve
Pershtatja e Shtazeve
Erdi Dibra24.6K vues
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.3K vues
Pasurite natyrore ne shqiperi par Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K vues
Veprimtaria e lumit par Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.3K vues
Projekt ne informatik regis a" power point" par NA XXXXXXXXXXXXX
Projekt ne informatik regis  a" power point"Projekt ne informatik regis  a" power point"
Projekt ne informatik regis a" power point"
NA XXXXXXXXXXXXX7.4K vues
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI par Mirsad
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Mirsad40K vues
4 stinet e vitit par Anisa Kreka
4 stinet e vitit4 stinet e vitit
4 stinet e vitit
Anisa Kreka64.2K vues
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA par Besjona Jusufi
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Besjona Jusufi11.5K vues
Projekt gjeografi par Dé Šarã
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
Dé Šarã8.2K vues
Projekt gjeografie klasa 9 par S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K vues
Energjia, llojet dhe perdorimi par BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.8K vues

Similaire à Ujerat e kripera dhe te embla

Projekt:Gjeografi par
Projekt:GjeografiProjekt:Gjeografi
Projekt:GjeografiErjonaHaka
591 vues15 diapositives
Shqiperia par
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
19.2K vues16 diapositives
UJERAT Lumenjtë/Liqenet par
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet#MesueseAurela Elezaj
10.7K vues11 diapositives
Bukurite e natyres shqiptare par
Bukurite e natyres shqiptareBukurite e natyres shqiptare
Bukurite e natyres shqiptareMegi Braka
2.8K vues30 diapositives
Toka par
TokaToka
TokaAni Canaj
1.3K vues8 diapositives
Hidrografia e trevave shqiptare par
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptareElsa Marku
13.8K vues63 diapositives

Similaire à Ujerat e kripera dhe te embla(20)

Projekt:Gjeografi par ErjonaHaka
Projekt:GjeografiProjekt:Gjeografi
Projekt:Gjeografi
ErjonaHaka591 vues
Shqiperia par koralda
ShqiperiaShqiperia
Shqiperia
koralda19.2K vues
Bukurite e natyres shqiptare par Megi Braka
Bukurite e natyres shqiptareBukurite e natyres shqiptare
Bukurite e natyres shqiptare
Megi Braka2.8K vues
Hidrografia e trevave shqiptare par Elsa Marku
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptare
Elsa Marku13.8K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi  turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... par Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K vues
Pasurite natyrore te trevave shqiptare par Darla Evangjeli
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Darla Evangjeli61.7K vues
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare par Ardit Nexhipi
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Ardit Nexhipi2.1K vues
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik par Fatjon Cane
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Fatjon Cane6.3K vues
Konference 22April-Forumi par LAKE FORUM
Konference 22April-ForumiKonference 22April-Forumi
Konference 22April-Forumi
LAKE FORUM83 vues
Trashegimia natyrore kombetare par Klevis Balla
Trashegimia natyrore kombetareTrashegimia natyrore kombetare
Trashegimia natyrore kombetare
Klevis Balla23.7K vues
Shqiperia PJ1 par EGLI TAFA
Shqiperia PJ1Shqiperia PJ1
Shqiperia PJ1
EGLI TAFA1.5K vues
Projekt shqiperipart1 par res1ck
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1
res1ck1.5K vues
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces par Chriss Kocibelli
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Chriss Kocibelli8.7K vues

Plus de Saimir Dine

Vallja came par
Vallja cameVallja came
Vallja cameSaimir Dine
314 vues10 diapositives
Obeziteti par
ObezitetiObeziteti
ObezitetiSaimir Dine
522 vues13 diapositives
Holidays and types of equipment par
Holidays and types of equipmentHolidays and types of equipment
Holidays and types of equipmentSaimir Dine
106 vues8 diapositives
Myzeqeja par
MyzeqejaMyzeqeja
MyzeqejaSaimir Dine
2.7K vues7 diapositives
Butrinti par
ButrintiButrinti
ButrintiSaimir Dine
303 vues4 diapositives
Ahmet zogu par
Ahmet zoguAhmet zogu
Ahmet zoguSaimir Dine
278 vues4 diapositives

Plus de Saimir Dine(18)

Ujerat e kripera dhe te embla

  • 1. UJERAT E KRIPURA DHE TE EMBLA TE VENDITTONE Deti Adriatikdhe deti Jonkanë rëndësi të madhe gjeografike dhe ekonomike.Atondikojnënë zbutjene klimës,në ujërate tyre gjuhëtnjë sasi e madhe peshkudhe në lagunanxirretkripë.Këtodete shërbejnë edhe si rruge lidhëse të Shqipërisë me shtetete tjerafqinje.[26] Deti Adriatik Ky detshtrihetmidisgadishullitApeninnë perëndimdhe gadishullittë Ballkanitnë lindje,kurse kanalii Otrantos(72 km) e ndanatë me detinJon.Deti Adriatikështë i gjatë 820 km (drejtimiveri-jug) dhe i gjerë 203 km (lindje-perëndim).Thellësiamë e madhe e tij arrin në 1233 m. Në brigjetshqiptare kydet është i cekët.Brigjetshqiptare të detitAdriatikkanë gjatësi 325km. Pjesamë e madhe e tyre janë brigje të ulëtafushore me plazhe të mëdha(disadhjetërakilometratë gjatadhe deri në disaqindrametratë gjera),me përbërje rëre shumë të imët.Ndërtodallohet,plazhi i Velipojës,Durrësit,Divjakës,Vlorësetj. Në këtoplazhe pushojnë me mijëraturistë vendasdhe të huaj.Në këtë bregdetgjendenedhedisagjire, si:gjiri i Tivarit,i Drinit,i Durrësit,i Vlorës,shumë të përshtatshëmpërporte detare.Në tondodhen edhe portetmë të rëndësishmetë të gjithavendit(Durrësi,Vlora,dhe Shëngjini).[27] Deti Jon Pamje ngaHimara e detitJon Ky detshtrihetmidispjesësjugoretë gadishullittë Ballkanitdhe gadishullitApenin.Ai është deti më i thellë i Mesdheut,(me një thellësi që arrinnë 5267 m tek humneraKalipso),ështëdeti hapurdhe mjaft i ngrohtë.Brigjetshqiptaretë këtij deti shtrihenngangaKepi i Gjuhëzësderi në Kepine Stillosme një gjatësi prej 151 km,me tipare të ndryshme.Përgjatëtij ngrihenmale,prandaj kybregdetështëkryesisht i lartë e shkëmbor.Në këtë bregdetplazhetjanë te rralladhe zallore.Kaedhe sektorë te tjerë te tij në të cilëtmaletulëne vendfushave te vogla.Në grykëderdhjene lumittë Kalamasit) dhe të lumittë Pavlës brigjetjanë të ulëtae fushore,me plazhe ranore dhe sektorë të moçalizuar.Pamjatërheqëse,burimete pastra, shkëlqimi i diellit,ujërate kaltradhe të tejdukshme të detitujapinkëtyre plazhevevleratë mëdhaturistike.[28] LIQENET Në raport me sipërfaqengjeografike të saj,Shqipëriaështëshumë e pasurme liqene.Krahasliqeneve të mëdhenj të Shkodrës,Ohritdhe Prespësgjendendisadhjetraliqene të vegjël të mrekullueshëmdhe shumë liqene artificialemjaftatraktivë.Interesantështëfakti që çdoliqeni madhnë Shqipëri përbënnjë rekordnë gadishulline Ballkanit.Liqeni i Shkodrësështë liqeni me sipërfaqemë të madhe në Ballkan, 368 kmkatror, nga të cilat 149 km2 me një gjatësi brigjeshprej 57km i takojnë Republikëssë Shqipërisë. Liqeni i Ohritështë liqenime thellësinë më të madhe në Ballkan,289 m i thellë.Liqenettektonike të
  • 2. Prespësndodhennë lartësinë850 m mbi niveline detitduke përbërëliqenetmë të lartatektonike të gjithë gadishullitBallkanik. Liqeni i ShkodrësgjendetmidisShqipërisë dhe Malittë Zi.Ai ka një bregshumë të bukuredhe të larmishëmtë tipittë ulëttë “marsheve”në veri dhe shkëmbornë jug.Në bregunjugorshquhenplazhet e Shirokësdhe të Zogajt.Faunae liqenittë Shkodrësështë një ngamë të pasuratnë Shqipëri.Në këtë liqendhe në natyrënpërrethtij jetojnë 45lloj peshqishdhe 281specie shpendësh.Këtoshpendë përbëjnë 87% të gjithë Ortinofaunës(shpendëve) të Shqipërisë.Një perlë e kësaj pasurie është patjetër pelikani,zogumë i madhnë Evropë. Liqeni i Ohritështë një ngaliqenettektonike më të bukurtë Ballkanitdhe të Evropës.Ai është midis Shqipërisëdhe Maqedonisë.Kyliqenkanjë sipërfaqe 358km katror dhe ndodhetnë lartësinë 695m mbi niveline detit.Kjobënqë hapësiraqë ai ofrontë ketë një klimë mjaftkomfortedhe të shëndetshme,sidomosnë stinëne nxehtë të verës.Liqeni i Ohritkanjë moshë 4 milionë vjeçare.Këtu gjenden30 lloje molusqeshdhe Sfungjerine Ohritqë gjendetvetëmkëtudhe në liqeninBajkal.Në këtë liqenrritetpeshkui famshëmKoran,i cili gjendetvetëmnë dyliqene në botë si dhe belushka,një lloj trofte shumë e shijëshme.Këtolloj peshqishjanë të njohurpërkarakteristikate tyre gastronomike të veçantadhe mjaftelegante.Bregui këtij liqeni,që i përketRepublikëssë Shqipërisë,është 30km i gjatë dhe ofronnjë infrakstukturë përturizminduke përfshirë hotele,motele,restorante peshku,klube,etj. Kjozonë është e njohurveçanërishtedhepërturizminfamiljar.Kybregpërveçqytetittë Pogradecitka dhe pikatë tjeratë njohuraturistike si Lini,Pojska,Tushemishti,etj . Liqenete Prespës. Liqeni i Prespëssë Madhe ndodhetnë territorine Shqipërisë,Maqedonisë dhe Greqisë dhe kanjë sipërfaqe prej 285 kmkatror nga të cilatShqipërisëi takojnë 44km 2. Liqeni i Prespës së Vogël,me një sipërfaqe44km katror ndodhetmidisShqipërisë dhe Greqisë.Vendittonë i takonnjë sipërfaqe e vogël prej afërsisht4km 2. Ujërate liqeneve të Prespës,sidomosPrespëssë Madhe,ashtusi dhe liqeneve të tjerë të Shqipërisë,shquhenpërnjë bukuri dhe kthjellësi te larte.Përrethkëtyre liqeneve ështëmjafti zhvilluarturizmi rural,ekoturizmi,observimi i zogjve si dhe sporte të ndryshmetë ujit.Përtë apasionuarite natyrësliqenete Prespëspërbëjnë një spektakël mbresëlënëssidomospërata që janë të interesuarpërflorënujore.Natyrae bukurdhe e shëndetshme,bujariadhe mikpritjae njerëzve që jetojnë në Prespë,ashtusi dhe në Pogradecdhe Shkodërdotë bëjnë që çdokushqë kalon pushimetnë këtozonatë kthehetpërsëri me të njëjtatmbresadhe emocionepozitivesi herëne parë. Liqenete vegjël. Në hapësirëne Shqipërisë ndodhenedhe dhjetraliqene të vegjël me origjinë akullnajore,liqene me origjinëkarstikedhe liqene artificiale.Ngaliqenete shumtame origjinë akullnajore dallohenkompleksi i 12 liqeneve akullnajoretë Lurës,liqenete Doberdol - Sylbicësnë Alpet e Tropojës,liqenete Balgjaitnë Bulqizë,liqenii Zi në Martaneshi cili është 60 m i thellë dhe mjafti bukur.Po kështuveçohen,liqeni i Dushkutnë Gramsh,4 liqenete Rajcësnë Librazhd,liqenii Shelgurit në Ersekë.Liqenet karstike përfaqësohenme 69liqenete pllajëssë Dumresë,kudallohetliqeni i Merhojës960 ha, liqeni i Çestijes61 metrai thelle,liqeni i Gjatë,i Belshit,i Seferanit,etj . Liqenetartificiale.Ndërliqenetartificialemë të mëdhenj përmendimliqenete HCtë Fierzës,Komanit, Vaui Dejës,Ulzës,Shkopetit.Liqenetë tjeraartificiale janë atotë Tiranës(55 ha),ujëmbledhësate
  • 3. Farkësnë Tiranë,liqeni i Thanësnë Lushnjë dhe Gjancitnë Vithkuqtë Korçës.Liqenete vegjël,përveç kënaqësive argëtuese dhe sportive që ofrojnë,kanë rrethtyre një florë dhe faunë mjafttë pasurme bimë,lule,pyje,kafshëdhe shpendë ngamë interesantëtdhe magjepësit.Gjithashtuliqeni i Komanit shërbenedhe si rrugë lundruese duke juofruarpamje majfttë bukuratë ngjashme me “fiordet norvegjeze”. LUMENJTË Natyra shqiptare është mjafte pasurme burime ujore,lumenj dhe përrenj të shumtë.Numërohenrreth 200 burime me prurje uji mbi 200 litranë sekondë.Burime me vleratë kurative janë edhe atotë ujërave termale të quajturallixha.Këtoburime ndodhennë Leskovik(Vronomero),në Dibër,në Elbasan,në Fushë Krujë (Bilaj),dhe në afërsi të Përmetit(Bënjë).Janë të shquarpërbukurinë dhe veçantinëe tyre burimete ujrave të Syrittë Kaltërnë Delvinë,të Ujittë Ftohtë në Tepelenë,të Syrittë Sheganitpranë liqenittë Shkodrës,të Drilonitafërliqenittë Ohrit,të Viroitnë Gjirokastër,të Poçemitnë Mallkastër,etj. Rrjeti hidrografiki territorittë Shqipërisë përbëhetnga11 lumenj kryesore,që së bashkume degëte tyre dhe përrenjtë e mëdhenj me ujë të vazhdueshëmarrijnënumrin152.Lumi më i gjatë është lumi i Drinttë Zi,285 km.Ai përbëhetprej dydegëve,të cilatderdhennë liqeninartificial të Fierzës.Dega kryesore e Drinittë Zi buron nga liqeni i Ohritdhe hynnë Shqipëri nëpërmjetgrykëssë Radikës.Lumenj të tjerë janë Valbona,Buna,Fani,Mati,Erzeni,Shkumbini,Semani,Vjosa,Osumi,Shushica,Devolli, Langarica, Drino,Bistrica,etj.Lumenjtë përveçbukurisë dhe mundësiveargëtuese që ofrojnë,krijojnë hapësira,luginadhe kanionetë mrekullueshëm.Disangaluginatmë të bukurajanë luginae Valbonës dhe e Shalësnë Alpete Veriut,luginae Tomorricës,grykae Këlcyrësnë luminVjosë,kanionete përroit të Bënçësnë zonëne Kurveleshit,kanionete Osumit,etj.Këtokanione,përveçbukurisë dhe madhështisë së tyre natyrore që të emocionon,janë dhe një vendideal përpraktikimine sportevetë ujit si vozitjame kanoe,raftingdhe barkagome.Një elementtjetëri mahnitshëmi lumenjve të Shqipërisë janë kataraktete mrekullueshme,si ai i Grunasitnë përroine Thethitnë Alpete Veriut,katarakti i Shoshanitnë luginëne Valbonës,katarakti i Kokotrafitnë Konispol,ujëvarae Progonatitnë Kurvelesh, etj.