Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
C-þa[pcwമലയാളം മാഗസിൻ- 2015 ജനുവരി
പുസ്‌തകം-þ1 ലkംþ4
oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ ്രപസിdീകരണം
പുതു...
2
www.hsstkerala.icyboards.net
A community forum website for Kerala higher secondary
staff, students and educational aspir...
3
C-a[pcw
aebmfw C- amKkn³
Hcp https://www.facebook.com/
groups/385624231579712/          
]pkvXIw ---þ 3 e¡w þ4
Editorial...
4
amെയn ര kര
മലല്വൾkു േചർc നിൻ
കു ു കണ്‌ഠtിൻ
ശവ്ാസം മുറിcവൾk്,
േപരു േവെറ വിളിയ്‌k
ണമാ കാമെവറിയാലnയാം
രk രkസിെന....
ജനിേk ി...
5
പതിെയ നീ ുn
സമയ സൂചികൾk് േനെര ,
കഴുകെn തണലിൽ
വര ു വള ൈകകൾ
െനnണി െയ െതാ ു .
േഫാkൽ പരിധിയിലായ
o k ിൽ
oരു " kിk് "
" കഴുകൻ ...
6
eനിk് ര ു കാളകൾ u ായിരുnു.
നലല് ആേരാഗയ്മുll കാളകൾ
onിെന നുകtിെn വലt് പൂ ി
iനിേയാnിെന iടtും പൂ ി ഞാൻ
നിലം uഴുതുമറിkുമായിര...
7
oരിkൽ ഞാനുമീ താളിൽ
oരു ' bാk് & ൈവ ് '
ചി്രതമായി ്രപതയ്kെpടും.
aപരിചിതർ േകാള ളിൽ പരതി
നിർvികാരതേയാെട മറിcു വിടും.
പരിചിത...
8
ൈവകുേnരം,
േതാളിെല
oരുേപാലുll സ ികൾ ഞ ൾ
iറkി വcു. പഠനഭാരം; േമാളും
േജാലിഭാരം; ഞാനും.
െമാൈബൽ eടുtു, തീൻ പtി
േവേണാ?കാൻഡി ്രക...
9
ആമാശയtിെല
agി കാണാtവർ.
നmൾ, വിശpിനാൽ
നിറc വയറുകൾ...
ക ീരു േച ിെപറുkി
ദാരി(ദയ്ം കലtിലി ു
ചാരtിലൂതാൻ
വിധിkെp വർ.....
മതമതി...
10
oരു വിളിkകെല മരണെമtുേmാൾ,
നിർvികാരതയുെട നീർtുടിpു കാണാം.
െമൗനം oരു ചാലായ്‌ oഴുകിടും മുnിൽ,
a്രശുkൾെknും iലല്ാt ഭാരവുമു ...
11
പകൽ െവളിctിൽ ചുവരുകെള മറിcി ്
ചു ുകൾ തmിൽ aകലം കുറയ്‌kുേmാൾ
oരു നഗരം മനുഷയ്േനാട്‌ മുേnാ ുll വഴി േചാദിkുnു.
aധര െള േഫാർമ...
12
കാലേമ നീ eടുtുെകാൾക
eനിkുllെതലല്ാം
ikാലെമാെkയും ഞാെനnഭാവം
നീ eനിk് നല്‌കി
uൾkാmിൽ enു ് iനി ബാkിയായി
ഓേരാേരാ േവഷ ൾ െക ി...
13
മുേn നടnു
പരിഹസിkുn നിഴലും,
പിnാെല വn
വിഷാദനായ നിലാവും,
പാതിരാ നായ്‌kളിൻ,
ഓരിയിടലും...
ചൂടിെനയും കുളിരിെനയും
aറിയാത ിെന...
14
oരിലകൂടി പഴുtു വീഴുnു
aകാലtിൽ ആയുെsാടു ി...
മാ ിpണിയാനിനിയുമായിെലല് ിൽ
പുതിയ uദയെt enിനു േവൾkുnു..
ജരയും നരയും aസവ്sതകൾ...
15
ഭൂമി, നീ
aബലയാം േവശയ്
നിനkു േപറണം
ജരാനരകൾ ബാധിc
വിഴുpു ഭാ ൾ
ഏെറയും.e ിലും,
സുnരിയാവുnു നീ.
പൂശുnു കടും ചായ േളെറ,
നീ, ഈ ...
16
ഗീത മുnൂർേkാട്‌
മണിമാളികയുെ ാn്
apുറം ചാളpുരയാണ്‌
മതിലിടk്
െചറുെതാn് െപാ ിയത്‌
aത്‌ െകാ ാണ്‌.
ipുറം കാവിയാണ്‌
മറുപുറt്
...
17
Radhika Venugopal
സൂരയ്െന േനാkി ധയ്ാനിcു നിൽpാണ്‌ -
സുസ്‌മിതം തൂകിെയൻ െചmരtി
െചnളിർെമാ ുമായ്‌ കളിയാടിനിൽpൂ -
േചെലാt പുട...
18
IrjvWtmSv
Saranya Priya
ചിpി മുtുകൾ േകാർt് നീ തീർെtാരു
താലി മാല eനിk് േനെര നീ ിയിരുnു ..
ആർേkാ aർഹമായ പവിഴമണി മാല..
കിന...
19
േവർപാടിൻ േവരുറ ും
വിരഹരാവിൻ വഴിtാരെയ
പുൽകിയുണർtും eകാn
രാമഴതൻ േത ൽ േപാൽ
സഖീ നിസവ്ാർtമാം നിൻ
സ്‌േനഹtിൻ സ്‌പർ േരണുkൾ
ഹൃദയ...
20
തീk്ണമായ
ചു ിണേചരലിനു
uടൽേചാരയിൽ
agി െപരുkാt
തളിർt uടലാളെര
്രപിയ ചുംബനkാേര !
വരൂ eെn കൂെടയും
ഏദൻ േതാ tിെല
്രപണയtിനിടയിൽ...
21
Sreekanth R Kartha
കtിയമർn കരിnിരി,
ചുടുചാരtിൽ െപാnിയ
ക ഷിkനവുകൾ
കുpിവളെpാ ുകൾ;
േചർtു ഞാെനെn
ക ുനീർ i ിcു
േചറിൽ കുഴെcാര...
22
Deepa Ajay
िदल की एक कोने म,
एक ओस की बूंदे टूट पड़ी ..
कहाँ से पता नहीं ,िगर पड़ी .
इस सु दर सी रात म ..
एक सुनेरा सपन क...
23
Sreelima Cm
പാതേയെറ നീ ുേപായ്‌ ദൂെര,
മ ണിയുnു സമതലം
പാതേയാരെt മൺകുടിലിെല,
േനർtെവ വും മാ ുേപായ്‌,
കാർമുകിലാൽ മുഖം മറcു പ...
24
കുmായ cുമരിെല േപാടിൽ
iളകിtുട ിയ ആണിയിൽ
തൂ ിkിടpു ്..
മരിcു േപാെയാരു കല ർ..
oരുപാടു വർഷ ളുെട
്രപതീkകൾ
താ ി മടുtാവും...
പ...
25
akരkൂ േള....
enിെനൻെറ ൈക പിടിcു....
enിെനെn വഴി നടtി...
നിൻെറ േലാകtിൻെറ
മാസ്‌മരികതയിേലk്...
നിറ ളുെട
വസnവും
iരmുn
വർഷവു...
26
My dear sweet
Handsome man !!,
I miss you so much my love !
Today was hard for me.
I went out and every where I looked-...
27
Shaji Varambil
ഈ കവിത ഞാൻ ചkpുഴുk് വൃttിലാണ്‌
eഴുതിയി ുllത്‌. ചില മലയാള പ ിതർ െഫയ്‌സ്‌ബുkിൽ
eഴുതുnതിന്‌ വൃtവും aല ാരവും...
28
ആഷാഢമാസtിൻ ആദയ്നാളിൽ
eെn ആtസഖിെkാരു ദൂതുമായ്‌
േപായ്‌ വരൂ ആഷാഢ േമഘമാംദൂതിേക
eൻേസ്‌നഹ െനാmരം െചാലല്ിവരൂ
വർ കിനാവിെn തടവറയ...
29
================
നിമിഷ െള ി കാtിരി
യ്‌kുകയാണ്‌ ആ ്രഗാമം മുഴുവൻ.
വാശി േയറിയ മtരtിെn
ഫലമറിയു വാൻ iനി
മണിkൂറുകൾ മാ്രതം.
ഈ ...
30
നmൾ aതീവ ്രശdേയാെട േവണം
മുേnാ ു േപാകുവാൻ.നmളിൽ oരാ
ളുെട േദഹt് ആെര ിലും onു
െതാ ാൽ നmൾ വിജയിcു. തിരിcു
തലല്ാേനാ ബഹളം െവയ...
31
ഈ oരു മtരം തകർpൻ
മtരമാkുവാൻ സഹായിc
കു ാpു en വലിയ മനുഷയ്െന ഈ
േവളയിൽ നmുെട നാടിനു േവ ി
ആദരിയ്‌kുവാൻ eലല്ാവരുേടയും
aനുവാദ...
32
sാനാർtികളായ ഞ ൾ iരുവരും
മtരിc് ഫലം കാtിരിയ്‌kുn
യഥാർt മtരം.. aത്‌ മൂnാം
മtരം..!
നാലാമെt മtരം
്രപഖയ്ാപിയ്‌kും മുെn നnൻ
സ...
33
മുഹൂർtം െത ും മുെn ശരം
കണെk േവഗതയിൽ സുഭ്രദയും
ജനാർdനനും etി. മകെള നnെn
കyിൽ ഭ്രദമായ്‌ ഏൽpിയ്‌kാൻനnൻ
en o യാൾ മtരtിൽ തെn...
34
ഈ മാസെt െതരെ ടുt ൈഹകുകളിൽ ചിലത്‌
Sineesh Kv
നുണkുഴിയിൽ
വിരി േതാെkയും inു
നുണതെn. . .
inുവിരി തും
വിരിയാൻiരിkുnതും
ചിലനു...
35
സ്‌േനഹtിെn ലക്‌ഷയ്ം enാണ്‌..... aെലല് ിൽ േവ
കുറcു കൂടി വയ്kമാkാം..... സ്‌േനഹം പല തരtിൽ u ്
eെnാെk പറ ു മു ുനയ്ായ ൾ പറ ു...
36
(പണയം സായാhtിെn െചnിറമാണ്‌.....
ജീവിതം aനn സാഗരtിെn നീലിമയും,
മരണം രാവിെn കൂരിരു ു േപാെല.....
പേk eെn നിറെമnാണ്‌...?
eന...
37
aേm aേm aേm enുെട aേm കാണാൻ enു രസം
am വിരിെcാരു സ്‌േനഹ കടലിൽ വളർnു വലുതായേm ഞാൻ
am കുഴെcൻ വായിൽ നല്‌കിയ േചാറിൻ സവ്ാദാെ...
38
്രഗൂpിൽ ഏെറ ചർc െചyെp സിnുരാജിെn ചില െപൺചിnകൾ en കവിത iവിെട ്രപസിdീകരിkുnു.
39
കവിതകൾ ്രഗൂpിെn മുഖയ് ആകർഷണ ളിൽ onാണ്‌ ്രശീ പllിയിൽ മണികണ്‌ഠെn ചി്രത കവിതകൾ.
aേദഹtിെn വരികൾkാേണാ, ആ വരികെള മനsിലുറpിkുn...
40
കുmസാരം െവറും വഴിപാട്‌ മാ്രതേമാ?
aേതാ മാഗസിൻ ്രപസിdീകരണവും െവറും
വഴിപാട്‌ തെnേയാ? ചിലെര ിലും
a െനെയാെk സംശയിcു തുട ിെയ ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Jan 2015 e madhuram malayalam online magazine

1 670 vues

Publié le

This is the online magazine published for facebook group kavithakal

Publié dans : Art & Photos
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Jan 2015 e madhuram malayalam online magazine

 1. 1. C-þa[pcwമലയാളം മാഗസിൻ- 2015 ജനുവരി പുസ്‌തകം-þ1 ലkംþ4 oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ ്രപസിdീകരണം പുതുവtരാശംസകൾ
 2. 2. 2 www.hsstkerala.icyboards.net A community forum website for Kerala higher secondary staff, students and educational aspirants. Be part of commu- nity and contribute the materials for a noble cause www.hsstkerala.icyboards.net adnhnsâ {]NmcIcmhpI.....  ഭmhnbpsS {]hmNIcmhpI........  നി§fnse 'Kpcp' hfcs«.....  www.hsstkerala.icyboards.net aറിയിp് കവിതകൾ en േപരിൽ ്രപസിdീകരിcു വn ഈ മാഗസിൻ “i മധുരം “ en േപരിൽ ഈ ലkം മുതൽ ്രപസിdീകരിkുകയാണ്‌. കേmാസിംഗ്‌ േവളയിൽ േനരി ചില സാേ തിക തടs ളാൽ ്രഗാഫിക്‌സ്‌/ചി്രത ൾ േചർkുnതിൽ ചില പരിമിതികൾ േവ ി വnു. ജനുവരി ലkം ്രപസിdീകരണം iേpാൾ തെn പതിവിലധികം ൈവകിയതിനാൽ uേdശിc ്രഗാഫിക്‌സ്‌ കൂടാെത തെn മാഗസിൻ ്രപസിdീകരിkാൻ നിർബnിതരായിരിkുകയാണ്‌. സഹകരിkുമേലല്ാ. eഡി ർ C —-a[pcw
 3. 3. 3 C-a[pcw aebmfw C- amKkn³ Hcp https://www.facebook.com/ groups/385624231579712/           ]pkvXIw ---þ 3 e¡w þ4 Editorial Board Chief Editor: Mizhi kannur Editor in Charge: Sam Kozhikode Members: Vismaya Kasarkode Anamika Aami Anilkumar Maya vilasini Mazha Mattannur Prem Sankar K Rajila Nambiar Umadevi Thurutheri Veena Pavi Alees Design and Layout: Sam Kozhikode Published in Online only at: www.facebook.com/groups/385624231579712/ (Face book group– kavithakal) Disclaimer:- All of the articles published in this issue is taken from our facebook grioup specified above. For any related issues contact group admins or samkzd@gmail.com C þa[pcw amyhmb¡msc, IhnXIÄ s^bnkv_p¡v {Kq¸nsâ kz´w C amKkn³ "IhnXIÄ' F¶ t] cn Ignª aq¶v e¡§Ä R§Ä {] k n ² o I c n ¡ p I b p − m b n . {Kq¸nI¯pw ]pd¯pw {]Xo£n¨Xne [nIw kzoImcyX e`n¨ amKknv AptbmPyamb t]cv nÀt±in¡m³ AwK§tfmSpw amyhmb¡mtcmSpw nÀt±in¨ncp¶p. Iaâv hgnbpw AUvan³ satÊPv hgnbpw ]e t]cpIfpw nÀt±in¡s¸«p. C- a[pcw F¶ t]cv nÀt±in¨Xv {Kq¸nse kPoh AwKhpw Fgp¯pImcnbpamb knÔpcmPv BWv. {Kq¸nsâbpw AUvan³ ]mensâbpw A`nμ§Ä Ahsc Adnbn¡p¶p. t]cv nÀt±in¨ asäÃm AwK§sfbpw μn Adnbn¡p¶p. {Kq¸nse AwK§Ä Znw{]Xn I q S n s ¡ m − n c n ¡ p I b m W v . { ] kn²oIcn¡s¸Sp¶ krjvSnIfpsS F®¯nepw Bp]mXnIamb hÀ²hv D −v. AXpsIm−p Cu e¡w apX a m K k n s â t ] P p I f p s S F ® w h À ² n ¸ n ¡ m p w R § Ä nÀ_ÔnXcmbncn¡pIbmWv. ^b sskkv Hcev]w IqSp¶XpImcWw Unkvt¹/ Uu¬temUv F¶nhbn D − m t b ¡ m h p ¶ { ] b m k § f n  amyhmb¡mÀ klIcn¡patÃm. {Kq¸nsâ t]cv IhnXIÄ F¶msW¦nepw IY, ann¡Y, ImÀ«q¬, tmh DÄ]sS GXpXcw kmlnXykrjvSn¡pw {Kq¸n hne¡nà F¶Xnm amKknnepw A¯cw krjvSnIÄ {]kn²s¸Sp¯pw. C a [ p c ¯ n s â h n P b ¯ n m b n FÃmhcpsSbpw klIcWw RMÄ {] Xo£n¡p¶p AUvan³ ap³hm¡v C þa[pcw
 4. 4. 4 amെയn ര kര മലല്വൾkു േചർc നിൻ കു ു കണ്‌ഠtിൻ ശവ്ാസം മുറിcവൾk്, േപരു േവെറ വിളിയ്‌k ണമാ കാമെവറിയാലnയാം രk രkസിെന.... ജനിേk ിയിരിkുnു വീ ഭൂവിൽ aവളുെട മുലയൂ ീ െകാലല്ുവാന ഭിനവ ക ൻമാർ.. ൈപതേല നീയറിയാെത െചയ്‌ത പാതകമതാ ഗർഭ പാ്രതtിൽ കുരുtത്‌. നിെnയൂ ിയ െപാkിൾ െkാടി തnലല്േയാ നിൻ കഴുtിൽ കുരുkായതും പുഴുേപാലുമറയ്‌kുമാ പാപിെയെtാടാൻ, നിെn ജീവെനടുെtാരാ മൃഗെt െതാടാൻ.. മാതൃ സ്‌േനഹtിൻ േതൻ നുകരാൻ വരിക നീ യീ മ ിേലk് മകളാെയാ രm'യുെട ഗർഭപാ്രതtിൽ. കാമtാലലല് സ്‌േനഹtാ ലm യാകുെമാരു െപ ിെ◌ൻറ മാറിൽ... amെയയറിയാൻ വരിക നീ വിരിയാെത േപാെയാെരൻ പനിനീർെമാെ ........... (aവലംബം; ആ ി ൽ െകാലപാതകം ) ആമി യാമി 4C —-a[pcw I h nX Editor’s choice 
 5. 5. 5 പതിെയ നീ ുn സമയ സൂചികൾk് േനെര , കഴുകെn തണലിൽ വര ു വള ൈകകൾ െനnണി െയ െതാ ു . േഫാkൽ പരിധിയിലായ o k ിൽ oരു " kിk് " " കഴുകൻ െകാkിനുllിൽ െഞരിയുn െസാമാലിയൻ ദാരി്രദയ്ം " പിശുkിലല്ാt വിേശഷ ളിെല acടി മഷി ആറി തണുtു "്രകൂരം ,ദയനീയം ,ൈപശാചികം " ആദയ്മായി oരവാർഡും കി ി . പിേ n് പ്രത െളാെk iരു േകാളtിൽ eഴുതി ... " കാലൻ കാർെnടുt വിശpിെn പുലിsർ " .. േവനലാണ്‌ , കടുt േവനൽ , ചു ും നരcിരിkുnു . ആെകെയാരു മ ളിp് . ക ുകൾ കുഴി ു eലല്ുകളുnി ആെകkൂടിെയാരു asി പഞ്‌ജരം വി ുകീറിയ ക ുകൾk് iടയിെല െകടാൻ േപാകുn െവളിcം ആ.. െവ ണിയിേലk് etുnു ് , ചൂ ി കാണിയ്‌kാൻ , oേnാ രേ ാ മാ്രതം . aതുെകാെ nാവാൻ ? aവിെട വെരെയtാൻ iഴ ു നീ ണം േപാലും . കരുവാളിc ആ രൂപtിന്‌ േനർk് കറുt നിഴൽ േപാെലാn് . ആ െനnണികൾkു മുnിലായി iരു ിെn ചിറകടിെയാc താഴ്‌nിറ ി . Praveena Vasanth C —-a[pcw 5 I h nX aറിയിp് i മധുരം മാസികയിൽ സാഹിതയ്വുമായി ബnെp പഠന ൾ, നിരീkണ ൾ േനാവൽ, േനാവെല ് േപാെലയുll തുടർ പംkികൾ, sിരം േകാള ൾ enിവ തുട ാൻ ആ്രഗഹിkുnവർ aഡ്‌മിൻ പാനലുമായി uടൻ ബnെpടുക.
 6. 6. 6 eനിk് ര ു കാളകൾ u ായിരുnു. നലല് ആേരാഗയ്മുll കാളകൾ onിെന നുകtിെn വലt് പൂ ി iനിേയാnിെന iടtും പൂ ി ഞാൻ നിലം uഴുതുമറിkുമായിരുnു. നുകം വലിcുകു ുേപാകുn കാളകൾkു പിnിൽ കലpെകാ ് നിലം വി ു കീറുമായിരുnു. വി ുകീറുn നിലtിൽനിnും പcമ ിെn ഗnം വnിരുnു ആ നിലtിലാണ്‌ ഞാെn സവ്പ്‌ന ളുെട വിtുകൾ വിതcത്‌. anാ കാളകൾ eെn ഭാരംകൂടി വലിcിരുnു. iെnനിkു കാളകളിലല് inു നുകtിെn iടതുവശt് ഞാെനെn പൂ ി. വലtും ഞാൻ തെn. നുകtിൽ പൂ ിയ eെn കലpയിൽ പിടിc ഞാേനാടിkുnു. eനിk് പിnിൽ പcമ ് വി ുകീറുn ഗnമുയരുnു ് ആ മ ിൽ inു ഞാെനെn ജീവിതtിെn വിtുകൾ പാകി ഈ ജീവിതം മുളpിkുവാനേ്രത ഞാൻ iടtും വലtും നിnു നുകം വലിkുnത്‌! Sudarsanan Gopi I h nX C —-a[pcw 6
 7. 7. 7 oരിkൽ ഞാനുമീ താളിൽ oരു ' bാk് & ൈവ ് ' ചി്രതമായി ്രപതയ്kെpടും. aപരിചിതർ േകാള ളിൽ പരതി നിർvികാരതേയാെട മറിcു വിടും. പരിചിതരാകെ ചി്രതം വീ ും വീ ും േനാkി iത്‌ aയാൾ തെnയാെണnുറpു വരുtും. eെn ചരി്രത ൾ പുകൾപാടി പതിരും െനലല്ും േവർ തിരിkും. സഹതാപtിെn agിശര ളുമായി ചിലർ... മരിcവെn ജാതകം പുനർ വിചിnനം െചyും ചിലർ... iെതാnുമറിയാൻ വyാtതു െകാ ് ഞാൻ താളുകളിൽ സജീവമാകും. കാലpഴkം താളുകളിൽ മ ൽ വീഴ്‌tും. oടുവിൽ ഏെത ിലുെമാരടുpിൽ ഭkണപാകtിെn agിേവശtിൽ aെതാരു പിടി ചാരമാകും! aേmnി നിൽkുമീ േവടനും േവ യാടീടും നരിയും േഭദം! സംസ്‌കാരെമn നാലkര- മുയർtിpിടിkുമീ മാനവേരkാൾ..... െപ ിെn ചൂടും ്രപതികാരtിൻ നിണവും േതടുnേതാ ഈ സംസ്‌കാരം .... aറിയിലല്.. മാനവരാശിkിnും ്രപിയം േഭാജനേtkാൾ ഈ സംസ്‌കാരം ... Vyshali Vichu I h nX Sreekala Dhanapalan I h nX C —-a[pcw 7 www.keralapsc.icyboards.net A community forum website for kerala psc gov job aspirants Join for practicing online exam Mental ability, General knowledge, English and more…. More information Log in www.keralapsc.icyboards.net
 8. 8. 8 ൈവകുേnരം, േതാളിെല oരുേപാലുll സ ികൾ ഞ ൾ iറkി വcു. പഠനഭാരം; േമാളും േജാലിഭാരം; ഞാനും. െമാൈബൽ eടുtു, തീൻ പtി േവേണാ?കാൻഡി ്രകഷ്‌ േവേണാ? ഞാൻ തീൻ പtിയാkി “acാ ഊ ാൽ ആടാൻ ഗാർഡനിൽ േപാവാം” “മmിെയ വിളിേcാ” േനരം itിരി iരു ു “മmി ഈ ‘േപായം’ on് പാടി തരുേമാ?” “നീ േപായി പഠിk്” oരു ൈഹkു േപായം േപാs് െചyുn തിരkിൽ മmി പറ ു. രാ്രതി. “acാiെതാnുപറ ു തേരാ?” േഹാം വർk് ബുkുമായ്‌ േമാൾ. േഫസ്‌ബുkിൽ നിn് മനsിലല്ാ മനേsാെട ഞാൻ മുഖം െപാkി “itിരി കഴി ി ് പറ ു തരാം” ൈടം ൈലനിൽ ൈടം േപായി, മmിയും േമാളും uറkമായി സർkാറിെn മദയ്നയെt പ ിയും,aമിത മദയ്പാനം കാരണം തകരുn കുടുംബ െള പ ിയും oരു നലല് േപാs് i തിെn ചാരിതാർtയ്േtാെട ഞാനും uറ ാൻ കിടnു. Shijith Nechooli an n¡ Y C —-a[pcw www.keralatoday.4umotion.com കഥ,സാഹിതയ്ം,കല,രാ്ര ീയം വിഷയ ൾ enുമാവെ …. സംവാദtിെn ജാലക ൾ തുറnിടാം… Join www.keralatoday.4umotion.com
 9. 9. 9 ആമാശയtിെല agി കാണാtവർ. നmൾ, വിശpിനാൽ നിറc വയറുകൾ... ക ീരു േച ിെപറുkി ദാരി(ദയ്ം കലtിലി ു ചാരtിലൂതാൻ വിധിkെp വർ..... മതമതിൻ ബീജം amതൻ ഗർഭപാ(തtിൽ നിറc് വിരിയിpിെcടുt മത മദജn ൾ..... തല െവ ി മാ ുെമnുറpുll മരണം മണkുn വിധി മുേnയറിയുn aവുമാടുകൾ... uറkംമറn ദുഃസവ്പ്‌ന പീഡിതർ.. oരു കളം േപാലും മാ ി ചവി ാനിലല്ാt 'െചkി'ൽ കുരു ിയ രാജാkൻമാർ... നmൾ േക ണുരുnത്‌ പുേരാഹിത ശb ളാണ്‌ മത ശb ളലല് പുേരാഹിതെരnും വാണിരുnവരാണ്‌ െതാഴിലിലല്ാt കുലtിനുടമകൾ വിയർkാtവർ iതു ച ലയലല് െവറും വലകൾ കടിcു മുറിkാം കൂ മായ്‌...... േക ുണരാം നമുk് പൂവെn കൂവലും കിളിനാദവും... Jemzar aboobacker I h nX C —-a[pcw 9
 10. 10. 10 oരു വിളിkകെല മരണെമtുേmാൾ, നിർvികാരതയുെട നീർtുടിpു കാണാം. െമൗനം oരു ചാലായ്‌ oഴുകിടും മുnിൽ, a്രശുkൾെknും iലല്ാt ഭാരവുമു ാകും. ച ടിpിെn േവഗത aളnു തി മാkാൻ, കഴിയിലല് e്രത തെn ്രശമിcാലും. തീരാt കർm നിരവൃതിെkാടുവിൽ, പു ിരി പടർtി ക ുകൾ aടയ്‌kണം. ജീവിത സാഫലയ്മാം നിതയ്മരണേമ, നീയറിയുnുേവാ ,നിെn ഞാൻ ്രപണയിkുnുെവnു. ആയിരം കാത ൾ താ ി,oരുനാൾ eനിkായി,eനിkായി മാ്രതമായ്‌,നീ വെntുെമnറികിലും,കാtിരിkുnു നിെn ഞാൻ,ഓേരാ നാളിെn ൈദർഘയ്tിലും...... നിമിഷ ആനn് C —-a[pcw I h nX േലാേഗാ kണിkുnു i മധുരം മലയാളം മാഗസിൻ ൈട ിൽ െഹഡ്‌, േപജ്‌ െഹഡർ, Editor’s choice തുട ിയ പംkികൾk് aനുേയാജയ്മായ ഡിൈസൻ െചയ്‌ത േലാേഗാ kണിkുnു. Logos, Transparent background ull JPEG or PNG iേമജ്‌ ഫയൽ രൂപtിൽ ്രഗൂpിൽ ്രപസിdീകരിkാവുnതാണ്‌. െതരെ ടുkെp േലാേഗായ്‌k് സmാന ൾ നൽകുnതാണ്‌. േലാേഗാകൾ samkzd@gmail.com en i െമയിൽ വിലാസtിലും aയയ്‌kാവുnതാണ്‌. eഡി ർ
 11. 11. 11 പകൽ െവളിctിൽ ചുവരുകെള മറിcി ് ചു ുകൾ തmിൽ aകലം കുറയ്‌kുേmാൾ oരു നഗരം മനുഷയ്േനാട്‌ മുേnാ ുll വഴി േചാദിkുnു. aധര െള േഫാർമാലിൻ കുpിയിലടc് കിടpുമുറിയിെല രസപരീkണശാലയിലിരുtുേmാൾ oരു നഗരം മനുഷയ്േനാട്‌ മുേnാ ുll വഴി േചാദിkുnു. e ുെക ിെn േകാലായ്‌pടിയിൽ പുtൻ മാടmിt ളുെട കാൽനീ ിiരിpുകളുെട സവ്ാsയ്ം പുറേtkു െതറിpിc ചർവിതതാmൂലം പതി നടപാതയിൽ നgപാദ ൾ േവരൂnി നിൽkുേmാൾ oരു നഗരം മനുഷയ്േനാട്‌ മുേnാ ുll വഴി േചാദിkുnു. രാ്ര പൂർവസമൂഹ ളിെല സവ്ാത്രnയ്ദാഹ ഗീതികെള eൻേകാഡ്‌ െചയ്‌ത്‌, aനുസരണേkടിെn iരിpുകൾ താൻേപാരിമയുെട ഭkിഗാനtിെn െചകിളpൂkൾ പുകയ്‌kുേmാൾ oരു നഗരം മനുഷയ്േനാട്‌ മുേnാ ുll വഴി േചാദിkുnു. സnിഗ്‌dതയുെട േ്രകാസ്‌േറാഡിൽ നവീകരണtിെn സാംസാരിക oഴുkു മുറി ് oരു െ്രഫാsിയൻ മനസുമായി നിn നഗരtിനായി മനുഷയ്വിരൽ iടേtkുയരുnു. oരു നഗരം മനുഷയ്േനാടു വഴി േചാദിkുnു Abhilash Babu C —-a[pcw I h nX
 12. 12. 12 കാലേമ നീ eടുtുെകാൾക eനിkുllെതലല്ാം ikാലെമാെkയും ഞാെനnഭാവം നീ eനിk് നല്‌കി uൾkാmിൽ enു ് iനി ബാkിയായി ഓേരാേരാ േവഷ ൾ െക ി ഞാൻ ഓേരാേരാ േന tിനായി െകാതിcു േന െളലല്ാം െവറും ശൂനയ്െമn് ഓ tിൽ ഓർkാൻ മറnു േപായി േവഷ ൾ eലല്ാം aഴിcു െവcിnു- നിൻ മുൻപിൽ ഞാൻ ഏകാn മാനസനായിരിkുnു. കാലേമ, നീ പഠിpിcെതെn ഞാൻ ആരാെണn് aറിയാനിനി കാലേമെറ iെലല്n്..... e ിലും ഞാനിതാ നല്‌കുnു enിെല eെn നിനkായി eേnാ eവിെടേയാ വc് മറെnാരു itിരി സ്‌േനഹം നിനkായ്‌ കരുതി ഞാൻ ന സവ്പ്‌ന ളെലല്െn ജീവിതം ന െpടാൻ onുമിലല്ാt ജീവിതം e ിലും eനിk്നീ തnെതലല്ാം e്രതേയാ നലല് വര ളായിരുnു ്രപയാണം Pushpa R Latha C —-a[pcw I h nX
 13. 13. 13 മുേn നടnു പരിഹസിkുn നിഴലും, പിnാെല വn വിഷാദനായ നിലാവും, പാതിരാ നായ്‌kളിൻ, ഓരിയിടലും... ചൂടിെനയും കുളിരിെനയും aറിയാത ിെന, േശാകമാം തീരtിൻ ദൂരം താ ിയകnൂ... േനടാേനാ നശിkാേനാ onുമിലല്ാത ിെന, വഴിയറിയാെതയും വരmറിയാെതയും... etിെpെ ാരു കൂരയ്‌kു കീഴിൽ, വിശpും ദാഹവും േകാ ുവാെലാതുkി, കുmി ു കിടnൂ തൻ ്രപാണെന മാ്രതം െവറുtു െകാ ്.. ഏകൻ Raihan Kp Birds fly Because that is what Birds to do When tired they glide The humans walk Because that is what Humans to do When tired They sit the spirit of Every living being Longs to be free They keep their limbs quiet And take rest The spirit, When it longs to escape Leaves it's vehicle On the earth and Joins the eternity. BIRDS Indira Sadanandan C —-a[pcwI h nX
 14. 14. 14 oരിലകൂടി പഴുtു വീഴുnു aകാലtിൽ ആയുെsാടു ി... മാ ിpണിയാനിനിയുമായിെലല് ിൽ പുതിയ uദയെt enിനു േവൾkുnു.. ജരയും നരയും aസവ്sതകൾ തീർkും പുതിയ കാലt് നാെമnിന്‌ ? വിചാര ളുെട െകമിസ്‌്രടിയിെല രാസമാ ൾ ആശയും ആശ യും മാ്രതം കടലും കരയും uദയാസ്‌തമയ ളുെടതലല് കാലവൃkം Muhsin Babu Tpm ്രപകൃതി തൻ മൂടി സൂരയ് കിരണ ൾ മാ േവ ഞാൻ eൻ മുഖംമൂടി തിരയുnു ദർpണtിൽ ഞാൻ eെn േതടേവ inിെn മാറാpു ചു ിടുnു eൻ ബലയ്വും കൗമാരവും യൗvനവും eൻ മിഴികളിൽ മാ്രതം മയ ുnു മറയായ്‌ മുഖമൂടി െവ ി തിള ുnു ഗnർവയാമtിൽ eൻ മൂടി aഴി ുലയുnു --- മർtയ്രാം നmൾ മുഖം മൂടികൾ മനsിലാ മുഖമിലല്ാ സ്‌േനഹമിലല്ാ മൂ ടികൾ വലിെcറിയു ഈ മാറാെലേയ സ്‌േനഹtിൻ നാള ൾ നിറcു .െവkൂ Betty Hemanthമുഖം മൂടി C —-a[pcw Betty Hemanth I h nX I h nX
 15. 15. 15 ഭൂമി, നീ aബലയാം േവശയ് നിനkു േപറണം ജരാനരകൾ ബാധിc വിഴുpു ഭാ ൾ ഏെറയും.e ിലും, സുnരിയാവുnു നീ. പൂശുnു കടും ചായ േളെറ, നീ, ഈ സnയ്യിൽ. ഓർമെpടുtുnുവേലല്ാ! inും നിെn േശാകം, ഏകനായ്‌ ഞാൻ നിn ദിന െള, anും ഭംഗിയാർജിcുവേലല്ാ നീ, നിെn ചുവn െവയിലിൽ, ആ കുnിൻ െചരുവിെല uണkമരcിലല്കൾ േതാറും. പറnകn പkികു - ളിൽേpാലും വർണിcുവേലല്ാ നീ നിെn സൗnരയ്ം. പെk, നീ ദുഃഖിത, aറിയുnു ഞാൻ തിരയുെട താരാ ിൽ, കടെലാഴുkിയ കരേയൽകാt നിെn േത ൽ... Dipin Ck C —-a[pcwI h nX
 16. 16. 16 ഗീത മുnൂർേkാട്‌ മണിമാളികയുെ ാn് apുറം ചാളpുരയാണ്‌ മതിലിടk് െചറുെതാn് െപാ ിയത്‌ aത്‌ െകാ ാണ്‌. ipുറം കാവിയാണ്‌ മറുപുറt് തനിpcയും മതിൽ കനtേലല് മതിയാകൂ നീലനീൾ മിഴിcാ ൾ ipുറt് നിnും aേ pുറt് നിn് kണിkും െപൗരുഷം മതിൽെpാkം കൂടിേയ തീരൂ iനിെയ ാൻ മിഴികളുടkി മനsുട ് oഴുകിയാൽ കട പുഴ ുേമാ മതിൽ തകരുേമാ… C —-a[pcw I h nX
 17. 17. 17 Radhika Venugopal സൂരയ്െന േനാkി ധയ്ാനിcു നിൽpാണ്‌ - സുസ്‌മിതം തൂകിെയൻ െചmരtി െചnളിർെമാ ുമായ്‌ കളിയാടിനിൽpൂ - േചെലാt പുട ളിലാേമാദേമാെട നീ വിടരുn നാെള ി വിവശരായ്‌ വ ുകൾ - വലംെവpു ചു ിലും തംബുരു മീ ിയും െചാടികളിൽ നിറയുn മാധുരയ്മു ുവാൻ - ചാരtു നിൽpാണീ േചാണനുറുmുകൾ െമെലല് വിടർnു നീ െതnലിൽ ൈകകളിൽ - മ ുവീഴുെnാരു പുലരിയിൽ പുഷ്‌പമായ്‌ പുലെരാളിേയൽkേവ മിnിതിള ുnു - പുtനാം മുtുേപാൽ െചാടിയിെല നീർകണം aഴകിെn യമരt് വിരിയുn മകുടേമ - aഴെലാഴികയായ്‌ നിെn കാണുn മാ്രതയിൽ !!! Abbas Wayanada ച്രകം തിരിkാനായ്‌ ച്രകം പിടിkാെത ച്രകം തിരിkുnു ഞാൻ ച്രക ശവ്ാസം വലിkും വെര ചാ്രകിക മാെയൻ anം പുലർtുവാൻ ച്രകtിനായ്‌ ച്രകം തിരയുേmാഴും ച്രകമുേllാരു ്രതിവർ പതാകയാെണൻ കിനാച്രകtിൽ ച്രകtിനായ്‌ ച്രകശവ്ാസം വലിkുn െരൻ ്രപവാസികെള ച്രകവാളം ചുവkും മുmിെ tെണ ച്രകവുമായ്‌ C —-a[pcw I h nX
 18. 18. 18 IrjvWtmSv Saranya Priya ചിpി മുtുകൾ േകാർt് നീ തീർെtാരു താലി മാല eനിk് േനെര നീ ിയിരുnു .. ആർേkാ aർഹമായ പവിഴമണി മാല.. കിനാവുകളിൽ ക ു ... ഓർmകളിൽ ബാkിെയാരു .. പകൽ കിനാവ്‌ മാ്രതമായ on് ... േമാഹ ൾ കാ ിൻ ചിറകുകൾk് ... പ മാkി.. in് ന സവ്പ്‌ന ളുെട കൂ ുകാരിരിയായി ..... amല പടവിൽ eെn ൈക etും ദൂരt് .. സവ്പ്‌ന ളിൽ േകാർെtാരു തുളസിമാല ... നിൻ േമനിയിൽ ചാർtി ... നിെn പാദ ളിൽ ... aർpണതുളസീ മലരാകാൻ ഞാൻ കാtിരിpൂ .... കൃഷ്‌ണാ ... C —-a[pcw I h nX
 19. 19. 19 േവർപാടിൻ േവരുറ ും വിരഹരാവിൻ വഴിtാരെയ പുൽകിയുണർtും eകാn രാമഴതൻ േത ൽ േപാൽ സഖീ നിസവ്ാർtമാം നിൻ സ്‌േനഹtിൻ സ്‌പർ േരണുkൾ ഹൃദയ വനിയിയിെലാരു ഋതു വസnമായ്‌ െപയിതലിെ ാരാ നിമിഷം മുതൽ ആ സ്‌െനഹtിൻ താരാ ിലല്ാെത uയിരുെടൻ തുടിkിെലല്ൻ ഹൃദയം aറിയു നീ മനസവ്ിനീ നീയാം സാnവ്നtിൻ തണൽ- വിരിpിലല്ാെതാരു നിമിഷേമാ aെതൻ ചിnെയ ചിതയിേല ും െമാരnയ്നിമിഷ-മമ ജീവേന േകൾpുനീ o◌ാെരാ ജീവ ശവ്ാstിലും , o◌ാെരാേരാ ഹൃദയtുടിpിലും enാtനിഴലായ്‌ നീയിലല്ാ െയ ിെലൻ ്രപാണെനാരു മറുേലാകം േതടി പറnുയർnുേപായ്‌ മറയും oരു േനർt േവർപാടു-േപാലും ഹൃദയ ഭിtികളിൽ തുള ു തുള ിറ ും മുൾpടർpുകൾ േപാലിതാ മാറുെnാരീ േവദന ഹാ സഹിkവyാtസഖീ െന കം മുറിcിതാ ആഴ ളിൽ ചൂഴ്‌nിറ ുമീ െനാmരം aെതെn pുണരുെmാഴും െപാഴിയാറിലല് oരി ു ക ീർ േപാലും ്രപതികൂലന ളാം മുൾpടർpിലും ചു ിpിണെ ൻ ്രപണയം തളിരിടുകയാണു വീ ും േവദനയിലും േവർപാടിലും ആരുമറിയാെത െപയ്‌തലിെ ാരീ eകാn രാമഴെയേpാൽ കാtിരിpുഞാൻ വീ ും cmag Dijin K Devaraj C —-a[pcw I h nX
 20. 20. 20 തീk്ണമായ ചു ിണേചരലിനു uടൽേചാരയിൽ agി െപരുkാt തളിർt uടലാളെര ്രപിയ ചുംബനkാേര ! വരൂ eെn കൂെടയും ഏദൻ േതാ tിെല ്രപണയtിനിടയിൽ aനയ്ായമായി കഴുtു െഞരിcു തട ി ആpിെളാെര ം സവ്ർഗtിലിരിpു ് ! നമുkു സമരം െചyാം യഥാർt സദാചാരവാദിെkതിെര !! പാവം ഫkീർ പുലരി തണുpിc കാട്‌ചൂടുപിടിc ദിവസം: വില ് ആഭരണമായ ൈകകളും, കാഴ്‌c മറkുn കറുt തുണി ചു ിയ ക ുകളും; നിയമവാഴ്‌ചയുെട aടയാളമായ ജീpിൽ െകാ ുവരെp നിമിഷ ൾ. ആസnമായ enിെനേയാ കാt് മു ുകുtി നില്‌kുn തീkനലു െകടാt തലേcാറ്‌. വിറc ൈകകൾ പിടിc;നീ ിയ േതാkിെn a ം െതാ േpാൾ, മരണം aകെലയെലല്n് തിരിcറി ് കരുതേലാെട ശവ്ാസെമടുkുn മരണ ഭയമിലല്ാt ഹൃദയം! െകാലല്ാൻ നിേയാഗിcവെnaടയാള ശbം േക തും, oരിkൽ കൂടി;"വിpവം ജയിkെ " ,oര ഹാസം മുഴ ി. ചുരമിറ ിേpായ oരു െവടിെയാc. കാട്‌ oരുതരി വിറcിലല്; വിറcേതാ ജനാധിപതയ്tിെn നാല്‌ തൂണുകളും! ര ുപാറകൾkിടയിേലk് oഴുകുn രkം. uറുmുകൾ aടkം പറയുnു "സഖാവ്‌ തെn"! കിളികൾ oരു നിമിഷം നിശbമായി പിെn ആർtലcു പറnു േപായ്‌. ചരി്രതം ചുകpിൽ േരഖെpടുtി മരിcത്‌ വിpവകാരി തെn! C —-a[pcw I h nX Ashik T Abdulla
 21. 21. 21 Sreekanth R Kartha കtിയമർn കരിnിരി, ചുടുചാരtിൽ െപാnിയ ക ഷിkനവുകൾ കുpിവളെpാ ുകൾ; േചർtു ഞാെനെn ക ുനീർ i ിcു േചറിൽ കുഴെcാരു, ്രപതിമയു ാkും നിെn മൺ്രപതിമയു ാkും േനാവിെn െക ുകൾ െപാ ിെcറിയും നിെn േനാവാt മാറിെലാരു മാലയ്മാകും..... പൂ ുയിൽ പാടാt പൂ ാവന ൾ പൂkാt പൂമരേcാടുകൾ മാ്രതം.... നീലനിലാവിലാ കാനനഛായകൾ, മ ിമറയുn നിഴലുകൾ മാ്രതം മ ിൻതുllികൾ , െപാഴിയ്‌kുമിലcാർtും, കുളിരലചിnിcിതറുമാ കാ ാറും ഓർമയിൽ േനാവിെn താളുകളേലല്... ആഴംപറയാെത കുണു ിcിരിയ്‌kും കാ ാറു േപാെലനീ oഴുകിയ നാളുകൾ.. eെn െന ിെന െതാ ു തഴുകിയ നാളുകൾ.... വ ിവരെ ാരു േനാവുകളേലല്.... aടkം പറ ു ചിരിkും, നിൻമാറിെല aഴകാരു ക ു െപേ , നിെn മാറിെല മറുകാര്‌ ക ു െപേ ? കരിവീ ിേപാെല കടേ ാരാ െമyഴകാരുക ു ?...... നിെn ചിലേmാലി താള ൾ ആരുേക ു ? വരമ ളാടിയ ആകാശെcരുവിെല മലൈദവ ൾ തുണcതിേലല് ?െപേ uറ ുn േനരമാ മാറിെല മുtുകളാെരടുtു ? ക ീരുവീണുട ുേപാേയാ െപേ കലല്ുമാലയും, നിൻ ൈകവളയും, കാൽtളkിലുkം നിലcേനരtാ കാടും മലയും കര ുനിേnാ... കാടും മലയും കര ുനിേnാ... െവ ിനിരtിയ കു ിkാടിനുllിലാ കാ ാളൻ uറ ിയ േനരം, കൂർേtാരാ വിലാണി കുtിയിറkി നീ കാടിെn മാനം കാtവളേലല്.. eേn നീ െചാലല്ാെതേപായീ.... eേn നീ െചാലല്ാെതേപായീ േചാരയിൽ മു ിkുളിcു നീരാടി കാ ാറിൻ താളtിൽ പുത ു നീ oഴുകുേmാൾ പതിെ ാരു േത ൽ േക ിേലല്? oരു കു ിളം ചു ് വിതുmിയിേലല്? കtിയമർn കരിnിരി, ചുടുചാരtിൽ െപാnിയ ക ഷിkനവുകൾ കുpിവളെpാ ുകൾ; േചർtു ഞാെനെn ക ുനീർ i ിcു േചറിൽ കുഴേcാരു, ്രപതിമയു ാkും നിെn മൺ്രപതിമയു ാkും േനാവിെn െക ുകൾ േപാ ിെcറിയും നിെn േനാവാt മാറിെലാരു മാലയ്മാകും..... േനാവിെn െക ുകൾ േപാ ിെcറിയും നിെn േനാവാt മാറിെലാരു മാലയ്മാകും....... C —-a[pcw I h nX
 22. 22. 22 Deepa Ajay िदल की एक कोने म, एक ओस की बूंदे टूट पड़ी .. कहाँ से पता नहीं ,िगर पड़ी . इस सु दर सी रात म .. एक सुनेरा सपन की तरह , मन म वो समा गयी .. एक शीतल हवा की तरह ,.. हलकी सी एक पर की तरह ,.. वो मेरी िदल म समा गयी . Renjith Chandran amെയാേരാർമയാെണnും നൻമയായ്‌ പുലരികളിൽ ദീപമായnികളിൽ െതളിയുnു സ്‌േനഹമാെയnും amെയാേരാർമയാെണnും വിഷുവിെല കണിയും നീ, atpൂkളവും നീ, തിരുവാതിരയൂ ാലും , നീയാണേm... amെയാേരാർമയാെണnും ആകാശtാരകെള കാണുവാേനാ, കുസുമ സൗഗnികേമൽkുവാേനാ, നിെnെയnും വാഴ്‌tിpാടുവാേനാ, enിെനനിkു നീ ജൻമേമകി amെയാേരാർമയാെണnും iനിെയലല്ാ ജൻമവുംനിnിൽ പിറnീടാൻ വരെമനിേkകേണയേm.... www.v4vhse.forumotions.in A community forum website created for knowledge and entertainment. Join and publish your creativity A Social network created with phpbb3 software www.v4vhse.forumotions.in I h nX I h nX C —-a[pcw
 23. 23. 23 Sreelima Cm പാതേയെറ നീ ുേപായ്‌ ദൂെര, മ ണിയുnു സമതലം പാതേയാരെt മൺകുടിലിെല, േനർtെവ വും മാ ുേപായ്‌, കാർമുകിലാൽ മുഖം മറcു പനിമതി, മ ു െപാഴിcു െകാടു ാ ും, ദുർഘടം താ ുവാനീ പർvതപാത, താെഴ കരെയടുtലറുnു കാളീനദി, മുേmാ ു വയ്‌kുവാനായൂമീ പാദെt, കാർnു വലിയ്‌kൂnതി ൈശതയ്വും, e ിലും aകെലയാ പഴയ വിഹാരtിൻ, Suresh Mundakayam ഭാരയ്േയാട്‌ പിണ ുേmാൾ ഞാനുെമാരു ബുdനാകും. aവയ്kമായ oരു മൗനം enിലുറ ു കൂടും .... സവ്യം പാകം െചയ്‌ത്‌ , സവ്യംേഭാഗം െചയ്‌ത്‌... aടുt മുറിയിൽ aഭയം േതടും..... ക ിൽ നാരു േവരു പടലമുll oരു േബാധി വൃ kമാകും .... ധയ്ാന നിമിഷtിൽ oരായിരം െസൻ eെn േതടിെയtും . ഞ ൾkിടയിൽ നിശbതയുെട oരു പാലം നീ ു നിവർnു കിടkും . പിണkം മുറിയുേmാൾ ബുdെന പായ ചുരു ുേmാെല ചുരു ി െക ി വയ്‌kും .. aടുt പിണ ktിെനടുkാൻ പരുവtിന്‌ ...... I h nX C —-a[pcw
 24. 24. 24 കുmായ cുമരിെല േപാടിൽ iളകിtുട ിയ ആണിയിൽ തൂ ിkിടpു ്.. മരിcു േപാെയാരു കല ർ.. oരുപാടു വർഷ ളുെട ്രപതീkകൾ താ ി മടുtാവും... പുതിയ കല ർ തൂ ും മുൻപ്‌ ആ ആണി iളകി വീണു.. ഓേരാ പുതു വർഷtിലും േമാഹ ളുെട ചൂതു നീkാൻകള ൾ e ിkുറിcിടും ഞാൻ.. വ ം വരc് ഓർmയടയാളമി കള ളിൽ; നിതയ്വും- വിരൽtുmെt വിയർpും െചളിയും പതി ് oടുവിലാ കള ൾ ഓർmിെcടുkാൻ േപാലും ആകാെത കറുtു േപാകും... aധവ്ാനtിെn കറുt നാളുകളും ആലസയ്tിെn യും ആേഘാഷtിെn യും ചുവn നാളുകളും.. കൂ ിയും കുറcും െപരുkിയും കഴിയുേmാൾ ഓർmയിൽ aവേശഷിkുnത്‌ ak ൾ മറ ു േപായ ഓർmയടയാള ൾ മാ്രതം.. ചില കള ളിൽ ആേമാദtിെn മധുരം കൂ ിെtാ ിടെtലല്ാം uറുmരിcു േപായിരിkുnു.. മ ു ചിലയിടt് ക ീരീർpം പരnിടt് ചിതലരിcിരിkുnു.. iനിയും uേ െറ ്രപതീkകൾ.. േമാഹ ൾ.. eെn ഹൃദയtിെn ചുമരിൽ ആഴtിൽ oരാണി തറcു.. തൂkണം.. ഈ പുതു വർഷkല ർ iനി.. ഓർmയടയാള ൾ ചാർtാൻ ull പുതിയ കllികൾ പരതണം iനി.. inാ കുmായ ചുമരിൽ ഓർm cി്രത ൾ തീർkുn ചിതലുകൾk്; ഈർpം െതാ ് െകാ ാരം പണിയാം eെn ഹൃദയtിൽ തൂkിയ കല റിൽ നാെളകളിൽ.. ഞാനും eെn കല റും പിെnയാ ചിതലുകളും മാ്രതമറിയുn െകാ ാരം.. ഈ തുരുmിc ആണി ഞാെനടുkുകയാണു... eെn കല റിനു തൂ ിയാടാൻ.. േനാkൂ... േപായ വർഷെt കല റിെn ജഡം ഞാൻ മറവു െചയ്‌തി ിലല്... eെn യീ തലയിണkീഴിൽ മറcു വയ്‌kും.. ഏകാnമായ രാ്രതികളിൽ.. ബാkിയായ കള ളിൽ ചൂതായി പിേnാ ് നടnു തുട ാൻ... Athira Muraleedharan C —-a[pcw
 25. 25. 25 akരkൂ േള.... enിെനൻെറ ൈക പിടിcു.... enിെനെn വഴി നടtി... നിൻെറ േലാകtിൻെറ മാസ്‌മരികതയിേലk്... നിറ ളുെട വസnവും iരmുn വർഷവും നിറസൂരയ്നായ്‌ കtിജവ്ലിkുn േവനലും കടn്... inിതാ iവിെട െപയ്‌തു േതാരുn ക ീരിൻെറ വിജനത... enി ും മനസിൻെറേയാരെtവിെടേയാ oരു വർണkടലാസ്‌ പാറിനടkുnു.. i െന തനിcാkി iരു ിലുേപkിc് േപാകുവാനാെണ ിൽ oരു സവ്പ്‌നെtയും iനി നീ വിടർtരുത്‌... oരു ചിnെയയും iനി കവിതയാkരുത്‌.. മുളെപാ ി iലയായ്‌ നാmി േശഷം aവഗണനയുെട ചിലnിവലയിൽ aകെpടാതിരിkെ iനിെയാരു സവ്പ്‌നവും....!! െവയിൽ ചുംബിc െതാ ാവാടി C —-a[pcw
 26. 26. 26 My dear sweet Handsome man !!, I miss you so much my love ! Today was hard for me. I went out and every where I looked- There were couples. Couples in love. This time of year With the weather change And the beautiful wind blowing And the leaves falling from the trees... Everythings looks so romantic and pretty. And you are not with me. It makes me so sad. I feel so alone. I see things around me And as I walk down the street I have to fight with tears from falling. I see a couple in love Holding each other Staring into each others eyes. It is too hard to watch So instesd I watch the freaks ! I never realized before How many strange people Are in the city ! So many homeless people ! So many weird, Mentally challenged people ! And now as I write this, I hear laughter coming from Out side my windows On the street below. Another couple in love ! It's like it's hounding me , Following me, Never letting me rest . I want to cry on your shoulder, I want to fall your soft lips on me. I don't know What you have done to me With that last message !! I have been in bed for Almost 2 hrs now and I cannot sleep. I just just keep thinking You are beside me. So nice and warm All I can think about is Touching you, feeling your whole body so close. I want to nuzzle up Into your neck And kiss you there... I want to run my fingeres Through your chest And kiss you all over.. I want feel your whole body So close to me, part of me. I want to make love with you so badly...... I want to be your love . It is not fair my love , Not fair at all ! Why must God Keep us appart so long ?! Is it a test ?! I don't understand ! I just want to leave now If only I have money I would be on the next flight. Everything reminds me of you, Everything I do think of How much sweeter it would be To do with you ......!! I miss you so much. I pray, we will be together soon . Jeevan Jet C —-a[pcw
 27. 27. 27 Shaji Varambil ഈ കവിത ഞാൻ ചkpുഴുk് വൃttിലാണ്‌ eഴുതിയി ുllത്‌. ചില മലയാള പ ിതർ െഫയ്‌സ്‌ബുkിൽ eഴുതുnതിന്‌ വൃtവും aല ാരവും േവണെമn് ശഠിkുnു. െത ിലല്ാെത, ഈണtിെലഴുതിയാൽ മതിെയn് eെn പkം. െത ിലല്ാെത eഴുതണം. aതിലാണ്‌ കാരയ്ം. aെലല് ിൽ, പു ിരിkാം enതിന്‌ പു ിkാം en് വായിേk ിവരും. (മൂ ിkാം en് akരം മാറിേpാകാതിരുnത്‌ ഭാഗയ്മായി) പിെn, aവർ പറ ു, വിഖയ്ാതരായ മലയാളം കവികൾ, aവരവർk് േതാnിയമ ിലാണ്‌ വൃtം u ാkുnെതn്. aതുെകാ ് ഞാൻ u ാkിയ വൃttിെn േപരാണ്‌ - ചkpുഴുk് വൃtം- നിറെയ മുllു തിൽ െവ നിറ ചവിണിയും മുറിcാൽ മുളെ ാഴുകിവരും മധുരമാം ചുളകളുമു ാകും കുരുമുളക്‌ aരc് കറിെവെcnാൽ ചkpുഴുkായിടും. iതാണ്‌ ഈ വൃttിെn ലkണം. iനി വായിkൂ. in്, നാെള enുllതലല്ാെത പുതിയവർഷെമnതിൽ en് പുതുമയാണ്‌ ullത്‌ നാെള പുതുവർഷെമnുെവc് onും പുതുതായി സംഭവിkുnിലല്. കുേറേpർ ക ികുടിkാൻ െവc പണെമടുt് in് aർമാദിkും. വീ ിൽ ഭാരയ്യും കു ു ളും ക ീെരാഴുkും. കുേറ aസാnാർgികൾ ൈന ് kbുകളിൽ ചുംബിc് സമരിkും. േവേറ ചിലർ കുടിc് െതരുവിൽകിടkും. നാെള, ചുവn ക ുകളും ചീർt കവിളുകളുമായി നെm കണികാണിkാൻ.... നാെള മുnിൽ ജീവിതം പിെnയും പലല്ിളിcു നിൽkും C —-a[pcw
 28. 28. 28 ആഷാഢമാസtിൻ ആദയ്നാളിൽ eെn ആtസഖിെkാരു ദൂതുമായ്‌ േപായ്‌ വരൂ ആഷാഢ േമഘമാംദൂതിേക eൻേസ്‌നഹ െനാmരം െചാലല്ിവരൂ വർ കിനാവിെn തടവറയിൽ കാലം eെnkുരുkിയനൂരാഗ ആമം സവ്ർ ചിറകുകൾ നീ ിെമേലല് േമാഹ താരംവിരിയും വസnയാമം ഞാൻ inു നിൽpൂ വിദൂരമാം സnയ്യിൽ eൻസ്‌േനഹെനാmരം െചാലല്ിവരൂ.... ്രപായംപകരും പാൽkിനാവിൽ പൂനിലാവ്‌േപാൽ aവൾ വnുദിcിടുേmാൾ േമാഹംപകരൂെnാരുൾതട ൾ oരുേവഴാmാലായ്‌ കാtുനിnിടുേmാൾ േപായ്‌ വരൂ ആഷാഢേമഘമാ ദൂതിേക eൻേസ്‌നഹെനാmരം െചാലല്ിവരൂ... oരുനാൾ പൂവണിയും eൻെറ േമാഹ ൾ oരു നാൾ ഞാൻ aനുഭവിcറിയും in് ഞാൻ കാണുn സവ്പ്‌ന ളും eൻെറ ്രപതീkകൾ aവസാനിkാtിടേtാളം ഈ ജീവിതം eനിk് മേനാഹരം Baiju Palangadan C —-a[pcw
 29. 29. 29 ================ നിമിഷ െള ി കാtിരി യ്‌kുകയാണ്‌ ആ ്രഗാമം മുഴുവൻ. വാശി േയറിയ മtരtിെn ഫലമറിയു വാൻ iനി മണിkൂറുകൾ മാ്രതം. ഈ aവസാന നിമിഷtിൽ i െന െയാരു േയാഗം െവcതിെn ആവശയ് െമnാ..? േയാഗtിനായ്‌ etിയവർ മുഖാമുഖം േനാkി പരസ്‌പരം േചാ ദിയ്‌kുവാൻ തുട ി. േകവലെമാരു പ ായt് തിരെ ടുp്. aതിൽ പതിെനാnാം വാർഡിെല sാ നാർtികളും aവരുെട കുടുംബ kാരും േവ െp ചില ജന്രപതി നിധികളും േചർn് കമയ്ുണി ി ഹാളിൽ േയാഗം േചർnിരിയ്‌kുnു. നnൻ നീ മൗനtിലാണ്‌. ആശുപ്രതിയിൽ നിnും വnിറ ുn ആകാശവാണി കു ാpുവിെന കാtിരിയ്‌kുകയാണ്‌ നnൻ.. കു ാpു വnാൽ േയാഗം ആരംഭിയ്‌kും. an് േനാമിേനഷൻ നൽകുേmാൾ നnെn വലതു ഭാഗt് നിnവനാ കു ാpു. സവ്nം ജീവൻ തയ്ജിc് നnെn ജീവൻ രkിയ്‌kാൻ േവ ിയലല്ായിരുnു കു ാpു ആ വലതുഭാഗം സവ്ീകരിcത്‌. മറിc് പാതി ജീവൻ േപായാലും നnെന നശിpിയ്‌kുവാനായിരുnു കു ാpുവിെn ്രശമം. aതറി ു െകാ ു തെnയാണ്‌ നnൻ നലല് തീ െകാടുt് കു ാpുവിെന കൂെട നിർtിയതും..! നnെn മനsിലൂെട ആ തിരെ ടുp് ്രപചാരണtിെn ദിനരാ്രത ൾ oരാവർtി കൂടി േവഗtിേലാടി.കുടിpകയും കുടുംബൈവരാഗയ്വും മാ്രതമാണ്‌ നnെന oരു പ ായt് െമംബർ en sാനേtയ്‌k് മtരിയ്‌kു വാൻ േവ ി നിർബnിcത്‌. പിെn മറുെtാnും ചിnി യ്‌kാെത a്രതയും കാലം enിനും ഏതിനും കൂെട നിn തെn u മി്രതtിെന േപാർkളtിേലയ്‌k് വലിcി റkി eതിർ sാനാർtിയായി നnൻ േനാമിേനഷൻ െകാടുtു. കkി രാ്ര ീയേമാ.. െകാടിക ളുെട നിറ േളാ വാർഡിേലയ്‌k് കടnു വnിലല്. പകരം ipറ രാ്ര ീയ േമല ികൾ iരു കുടുംബ േളയും പിnാ ി. ആ താ ലാ യിരുnു iരു കുടുംബ ളുേടയും ൈവരാഗയ്tിെn agിയിേലയ്‌k് oഴിയ്‌kെpടുn inനമായി മാറിയത്‌. a ിെന വാറും വീറും വാശിയും ൈവരാഗയ്വും onിc് മtരtിേലയ്‌k് iറ ും മുെn കു ാpുവിെന വിളിc് നnൻ പറ ു. “േകേ ാ കു ാpു. നmുെട കൂ tിലുll oരാളും കാലുമാറരുത്‌.” abുൾമജീദ്‌. പി.e. വllേtാൾ നഗർ. െച റുക ഥ C —-a[pcw
 30. 30. 30 നmൾ aതീവ ്രശdേയാെട േവണം മുേnാ ു േപാകുവാൻ.നmളിൽ oരാ ളുെട േദഹt് ആെര ിലും onു െതാ ാൽ നmൾ വിജയിcു. തിരിcു തലല്ാേനാ ബഹളം െവയ്‌kാേനാ നmൾ മിനെkടരുത്‌. പകരം സമാധാന പരമായി തിരെ ടുpിെന സമീ പിയ്‌kണം. നmുെട ചിഹനം പാര.. നmൾ ആർkും പാരയലല്.” പാരയുെട ്രപവർtനം പാരെവ pിലല്ാെത,്രഗൂp് വഴkിലല്ാെത, കുതി കാൽ െവേ ാ കാലുവാരേലാ iലല്ാെത മുേnാ ് േപായി. eതിർ sാനാർtിയുെട ചിhം തൂm. തൂmയുെട പkൽ പൂt പണമു ്. പണം വീശിെയറി ് ആളുകെള ചാkിലാkാനുll ്രശമം പരെk നടkുnു ്. aെതാnും നnെന തളർtിയിലല്. പതിെനാnാം വാർഡിെല ഈ മtരം ഏവരും oരു േപാെല വീkിയ്‌kുnു ്. oരു തീെpാരി വീണാൽ കtിcാmലാവാൻ നിൽkുn െവടിമരുn് ശാല േപാെല പതിെനാnാം വാർഡ്‌ സദാ പുക ുെകാ ിരിയ്‌kുnു. iലയ്‌kും മുllിനും േകടിലല്ാtേപാൽ eലല്ാം നലല് രീതിയിൽ oതുkിpിടിc് മുേnാ ് െകാ ു േപാകുnത്‌ നnനാണ്‌. സവ്ത്രത sാനാർtികളായ്‌ മtരിയ്‌kുn iരുവരുേടയും വിവര ൾ ap േpാൾ aറി ് iരുവശ ളിേലയ്‌kും etിയ്‌kുn കു ാpു നലല് ആtാർtമായ്‌ േജാലിെചയ്‌തു. ്രപചരണ ൾ aവസാനിcു. േതാരണ ളും േബാർഡും െകാടി കളും മാ്രതം aവേശഷിcു. നnനും കു ാpുവും പരിവാര ളും പാർ ി ഓഫീസിൽ നിnും പുറtിറ ി. aൽപ ദൂരം നടnിലല്. aതിനു മുെn തലചു ി വീണ കു ാpുവിെന താ ിpിടിc് നnൻ ആശുപ്രതി യിെലtിcു. നnായി kീണിതനായ കു ാpുവിന്‌ േഡാക്‌ടർമാർ oരാഴ്‌ചെt വി്രശമം വിധിcു. േവാെ ടുp് വളെര നലല് രീതിയിൽ തെn നടnു. ആരു ജയിയ്‌kും enു പറയുവാൻ പ ാt aവs. iേ ാടി ുll േപാരാ മാെണn് ക വർ വിലയിരുtുnു. umറt് കാർ വn് നിർtി. oരാഴ്‌ചെt ആശുപ്രതി വാസം കഴി ് കു ാpുവിെn eഴുെnെlltാണ്‌. നnൻ umറ േtയ്‌k് iറ ിെcn് കു ാpു വിെന സവ്ീകരിcു. നnനും കു ാpുവും േയാഗ ഹാളിേലയ്‌k്.. സദsിനു മുnിൽ നിരtിയി വിശി ാഥിതികൾkുll oരു iരിpിടം കു ാpുവിനായി oരുkിെkാടുtു. നnൻ േയാഗ നടപടികൾk് തുടkമി ു. ഈശവ്ര്രപാർtന. സവ്ാഗതം.. സnിധരായ സദsിനും േവദിയ്‌kും പ്രത ്രപതിനിധികൾkും നnൻ തെn സവ്ാഗതം aരുളി. eതിർ sാ നാർtിയ്‌േkാ aവരുെട ബnു kൾേkാ വലല്തും േബാധിpി യ്‌kാനുേ ൽ ആവാം enു പറ ് നnൻ േവദിയിൽ നിnും മാറി നിnു. മറുഭാഗം മൗനം. വീ ും നnെn ഊഴം. ്രപിയെര.നmുkിവിെട adയ്kനിലല്.. uൽഘാടകനിലല്.. eലല്ാം നmളാണ്‌. ഞാൻ ഈ പതിനിnാം വാർഡിെn ്രപതിനിധിമാ്രതം. iനി ഈ േയാഗtിെn വിഷയാവതരണവും ചർcയയുമാണ്‌. iവിെട നടn മtരtിെn വിധികാtിരിയ്‌kുn നmൾ ഏവരും aറിേയ ചില കാരയ് ൾ uണർtുവാൻ േവ ി മാ്രതമാണ്‌ ഈ േയാഗം േചർnിരിയ്‌kുnത്‌. C —-a[pcw
 31. 31. 31 ഈ oരു മtരം തകർpൻ മtരമാkുവാൻ സഹായിc കു ാpു en വലിയ മനുഷയ്െന ഈ േവളയിൽ നmുെട നാടിനു േവ ി ആദരിയ്‌kുവാൻ eലല്ാവരുേടയും aനുവാദേtാടു കൂടി െപാnാട യണിയിc് ആ ചട ് നിർvഹി യ്‌kുവാൻ eെn eതിർ sാനാർtിെയ േവദിയിേലയ്‌k് kണിcു െകാllുnു. ആ ചട ് കരേഘാഷ ളുെട aകmടി േയാെട ഗംഭീരമാkി. iനി eെn eതിർ sാനാർtിയ്‌kുll സmാനദാനമാണ്‌. aതിനു മുെn െചറിെയാരു വിവരണം. െതkും മടt് ്രപഭാകരെnയും െരശ്‌മിയുേടയും മകനായി ജനിc നnൻ en iരുപtിെയ ുകാരനായ ഞാൻ oരു പാരലൽ േകാേളജ്‌ adയ്ാപ കനാണ്‌. iവിെട കൂടിയിരിയ്‌kുn ഏവർkും akാരയ്ം aറിയുമേലല്ാ.. eെn aചഛൻ െപ ളായ സുഭ്രദ ചിറkൽ ജനാർdനൻ enീ ദmതികൾk് പിറn നികിത en iരുപtിമുnുകാരി. ഞ ൾ നലല് സുഹൃtുkളായിരുnു. നിsാര കാരണtിെn േപരിൽ iരുവീ ുകാരും വഴkും േകസും േകാടതിയുമായി uയരുേmാൾ ഞ ൾ ഞ ളുെട സൗഹൃദം മുറുെകpിടിcു. a്രകമവും aനീതിയും ഗു ായിസവും കുടുംബ വഴkിനു വളേമകിയേpാൾ ഞ ൾ iരുവരും ആ സൗഹൃദം പാെട uേപkിcു. ആ നിമിഷtിലാണ്‌ eെn ഈ തിരെ ടുpിേലയ്‌k് eടുtിടുnത്‌. eെn സmതേമാ aഭി്രപായേമാ ആരായാെത കുടുംബ വഴkിന്‌ മാ്രതം ്രപാധാനയ്ം നൽകി ഈ േഗാദയിേലയ്‌k്eെn eടുെt റി േpാൾ പതറാെത പതനം വരുtാെത ഈ പാതയിലൂെട ഞാൻ സ രിcു. eതിർ sാനാർtിയായി eനിയ്‌െkതിെര നിർtിയ കുമാരി നികിത iവിെട പണം വാരിെയറി ് േവാ ുകൾ പിടിcു. സദsിൽ നിnും പലരും eഴുേn ൽkാൻതുട ി. നnൻ aവർkുll മുnറിയിp്നൽകി. oരാളും ഈ േയാഗം കഴിയാെത പുറേtയ്‌k് iറ ിലല്. eലല്ാ വാതിലുകളും eെn ആളുകൾ പുറtു നിnും താഴി ു പൂ ിയി രിയ്‌kുnു.a ിെന െവാെ ടുpി േലയ്‌k് aടുkുn ഓേരാ ദിന ളിലും iവിെട രkം ചിnാെത ആയുധെമ ടുkാെത മുേnാ ു േപാകുവാനായത്‌ കു ാpു en iടനിലkാരെn ്രപവർtനtിലൂെട മാ്രതമാണ്‌. aവസാനദിനമായേpാൾ ഈ മtര tിൽ oളി ുകിടkുn ആ വലിയ സതയ്ം കു ാpു തിരിcറി േpാൾ കു ാpു കുടിയ്‌kുn പാനീയtിൽ uറk ഗുളിക കലkി െകാടുt് കു ാpുവിെന മയkി ആശുപ്രതി യിൽ aഡ്‌മി ് െചയ്‌തത്‌ ഈ ഞാനാണ്‌. oരാഴ്‌ചേtാളം വി്രശമം കൽpിcതും ഞാൻ തെn. മൽസരം ഞാനും നികിതയും തmിലായിരുെn ിലും iവിെട തകർtു മൽസരിcത്‌ iരു വീ ുകാരുേടയും തീർtാൽ തീരാt ൈവരാഗയ്മായിരുnു. aത്‌ മtരം on്..! കു ാpു ipുറവും apുറവും ഓടി നടn് കാരയ് ൾ പരസ്‌പരം aറിയിc് ആേരാഗയ് പരമായ മtരtിെn മാ ു കൂ ിയത്‌ ര ാം മtരം.. കു ാpുവിന്‌ മാ്രതം aവകാശെp മtരം..! C —-a[pcw
 32. 32. 32 sാനാർtികളായ ഞ ൾ iരുവരും മtരിc് ഫലം കാtിരിയ്‌kുn യഥാർt മtരം.. aത്‌ മൂnാം മtരം..! നാലാമെt മtരം ്രപഖയ്ാപിയ്‌kും മുെn നnൻ സദsിേലയ്‌k് iറ ിെcn് acെnയും amയുേടയും aനു്രഗഹം വാ ി േവദിയിെലtി. eലല്ാ ഗുരുജന േളയും കാരണവnാേരയും െതാഴുതുെകാ ് േപാk ിലിരിയ്‌kുn oരു െപാതിെയടുt് േമശpുറt് െവcു. ഈ മtരം ജയിയ്‌kാൻ േവ ിമാ്രതം കളിcതാണ്‌.മtരിcത്‌ രേ ര ുേപർ.. ജയിcതും ഈ ര ുേപർ തെn..! ദിവസ ൾk് മുെn eെn sാനാർtിയാkിയുll വാർt ഈ ്രഗാമtിൽ പരnേpാൾ മുnും പിnും േനാkാെത സവ്േമധയാ ഈ തിരെ ടുpിൽ eതിർ sാനാർtിയായി മtരിയ്‌kാൻ േനാമിേനഷൻ െകാടുt കുമാരി നികിത. സൗഹൃദം en ബnം പാെട uേപkിc് ്രപണയം en ബntിേലയ്‌k് ഞ ൾ iരുവരും iറ ിയേpാൾ ഞ ൾ eടുt തീരുമാനമായിരുnു ഈ sാനാർtിതവ്ം en െപാതു േമല ി. iരുവരും ശ്രതുkെളേpാെല നി ൾk് മുnിൽ തകർtഭിനയിയ്‌kുകയാ യിരുnു.. ഈ നിമിഷം വെര...! നാളെt സൂേരയ്ാദയം ഞ ളിൽ oരാെള iവിടുെt ്രപതിനിധിയാkും മുെn ഞ ളുെട ഈ ്രപണയ മtരtിെn വിധി iവിെട ്രപഖയ്ാപിയ്‌kുകയാണ്‌. ഏവരുേടയും സmത്രപകാരം ഈ െകാcുസmാനദാനേtാെട ഞ ളുെട വിധി ഞ ൾ നി യിയ്‌kുnു. നnൻ േമശpുറtിരിയ്‌kുn െപാതിയഴിc് െപാnിൽ തീർt oരു കു ു താലിമാല പുറെtടുtു. േവദിയുെട aരികിൽ നിnും നികിത നnെn aടുേtയ്‌k് നടnടുtു. ആരും onും മി ുnിലല്. ഏവരും മൗനtിലാണ്‌. നnൻ നികിതയുെട കഴുtിേലയ്‌k് താലിയുയർtി. െകാ ും കുരവയും വാദയ്വും േമളവും കർmവും iലല്ാt മംഗലയ്ം.. നnെn ൈകകൾ തട ുെകാ ് നികിതയുെട ശbമുയർnു. സാdയ്മലല്. നnന്‌ eെn താലിെക ുവാൻ സാdയ്മലല്. നnെn ക ുതllിേpായി. മുൻ കൂ ി പറ ുെവc് നി യിcേപാെല iതുവേരയ്‌kും മtരിc് aഭിനയിc് ഈ aവസാന നിമിഷം i െനെയാരു ൈkമാക്‌സ്‌ നnൻ ്രപതീkിcിലല്. നnെn ശbമിടറി. ക ുകൾ നിറ ു. നികിത സദsിെന േനാkി പറ ു. iവിെട കൂടിയിരിയ്‌kുnവരിൽ eെn acനും amയും u ്. aവരുെട aനുവാദമിലല്ാെത eെn കഴുtിൽ നnന്‌ താലിെക ാനാവിലല്. നികിതയുെട മാതാപിതാkളായ ജനാർdനനും സുഭ്രദയും iളകിയിലല്. aവർ aനുവാദം നൽകിയിലല്. നികിതയും വി ുെകാടുtിലല്.aനുവാദ tിനായ്‌ കാtു നിൽkുവാൻ സമയമിലല്. മുഹൂർtം കഴിയാറായി. ആ മൗനം സmതമായി ഞാൻ സവ്ീകരിയ്‌kുnു.. iനി താലി െക ിയ േശഷം aനുഗഹിcാൽ മതിെയn് പറ ് നികിത നnെn മുnിൽ കഴുtു നീ ി. .. C —-a[pcw
 33. 33. 33 മുഹൂർtം െത ും മുെn ശരം കണെk േവഗതയിൽ സുഭ്രദയും ജനാർdനനും etി. മകെള നnെn കyിൽ ഭ്രദമായ്‌ ഏൽpിയ്‌kാൻനnൻ en o യാൾ മtരtിൽ തെn aഭിനയം കാഴ്‌ചെവയ്‌kാൻ കി ിയ aവസാന നിമിഷം നികിത ശരിയ്‌kും ്രപേയാജനെpടുtി. വിവാഹാനnരം iരുവരും േചർn് പറ ു. ഈ പതിെനാnാം വാർഡിൽ ്രപതിപkേമാ ഭരണപkേമാ u ാവിലല്.. പകരം o െk ായി നിൽkുn ജനപkം മാ്രതേമ u ാവൂ.. േയാഗം പിരിയുnു.. നnനും നികിത യും onായതിെn സേnാഷം.. iരുവീ ുകാരും onായി ബnുkളായി മാറിയ സേnാഷം.. ്രപതിപkവും ഭരണപkവും ലയിcു േചർnതിെn സേnാഷം.. കു ാpുവിെn െതാഴിലിന്‌ ആദയ്മായി ്രപതിഫലം കി ിയ സേnാഷം.. iതിnിടയിൽ നാളെt സൂേരയ്ാദയം വിളിcറിയിkുn വിജയിയുെട സേnാഷം െകാ ാടു വാൻ ആരുമിലല്ാതായി.. e ിലും ഈ തകർpൻ മtരtിെn ഫല ്രപഖയ്ാപനവും കാt് ആെരാെkേയാ uറkമിലല്ാെത കാtിരിയ്‌kുnു ്.. പുതിെയാരു സൂേരയ്ാദയtിനായ്‌..!!!! Manu Kairali ചിരിcാലുണ ുn ്രവണമായി വീ ും ്രപണയേമ നീയരികtുവാ കലല്ി ുനീ ും മുറിpാടുേതാറും തുnിെkാരുെtാരാ േവ ാt വാkുകൾ ക ൂസുനൂലിെn കാണാtയ t് െപാറുkാനറയ്‌kുn കുtിtിരിpുകൾ ചിലല്ി ുവയ്‌kണം iെലല്nുറpിc െപാnായമുtായ പ ാരവാkുകൾ ചിരിc ുണkണം ചിര ുകൾപൂkുn ന pിരാnിെn തീpനിkാലം eം.മനു ക വ ിത C —-a[pcw
 34. 34. 34 ഈ മാസെt െതരെ ടുt ൈഹകുകളിൽ ചിലത്‌ Sineesh Kv നുണkുഴിയിൽ വിരി േതാെkയും inു നുണതെn. . . inുവിരി തും വിരിയാൻiരിkുnതും ചിലനുണകൾ ചിരിയുെടതിരയിൽ oളി ിരിkുn തിരകെള enുംനീ i െനതെnേയാ... Prasanthkutty Aiyf കഥകൾ പിറkുnത്‌ inെല െപയ്‌ത യാ്രതയുെട oടുktിൽ നിnാവാം...... aെലല് ിൽ ന ുcയുെട പാതിയുറktിൽ നിn്..... കഥകൾ പറ ് തീരുnിടt് േക തും ക തുെമലല്ാം ദുഃസവ്പ്‌ന ളായിtീരുnു..... H A I K U Praveena Vasanth വീണു കിടkുേmാൾ ൈക പ ുവkാൻ കനിവിലല്ാtവർ .. േചർn് നിn് ചു ് പ ുവkാൻ ഓടുnു .. Jamshy KV സേഹാദരസ്‌േനഹം മ pം പ ുെവkും കാലം u ാകുnതും, മ ് പ ുെവkും കാലം u ാകാtതും...!! Vyshali Vichu നടnു വn വഴിയിെലവിെടേയാ കാെലാnിടറിയേpാൾ iരുെ െn ചു ിൽ ആർtിേയാടുm വcു... Jamshy KV onിേനാടും ്രപണയം േതാnാtവരും onിേനാട്‌ മാ്രതം േതാnുnവരും മേനാേരാഗികളാണ്‌...!! C —-a[pcw
 35. 35. 35 സ്‌േനഹtിെn ലക്‌ഷയ്ം enാണ്‌..... aെലല് ിൽ േവ കുറcു കൂടി വയ്kമാkാം..... സ്‌േനഹം പല തരtിൽ u ് eെnാെk പറ ു മു ുനയ്ായ ൾ പറ ു ആരും വര . സാkാൽ ്രപണയം തെn uേdശിcത്‌....... enാണീ (aവിവാഹിതരുെട) ആtാർt ്രപണയtിെn ലക്‌ഷയ്ം......? വിവാഹം ആേണാ......? aേതാ മ ു വലല്തും ആേണാ......? നി ൾk് ആര്‌െk ിലും aറിയെമ ിൽ on് പറ ു താ സുഹൃtുkേള....... eലല്ാ ിനും oരു ലക്‌ഷയ്ം േവണം enാണു am പറ ി ുllത്‌ iവിെട മാ്രതം eനിk് മനസിലായി ിലല് ഞാൻ enാണ്‌ ലkയ്മാേk ത്‌ en്......? utരവും മ ു ്രപതികരണ ളും aടുt ലkം മാഗസിനിൽ ്രപസിdീകരിkും... C —-a[pcw
 36. 36. 36 (പണയം സായാhtിെn െചnിറമാണ്‌..... ജീവിതം aനn സാഗരtിെn നീലിമയും, മരണം രാവിെn കൂരിരു ു േപാെല..... പേk eെn നിറെമnാണ്‌...? eനിkു നിറമിലല്,ഞാൻ വിരൂപയാണ്‌.....! പകലുകൾ enിൽ രാ(തികളായ്‌ ജനിkുnു. രാ(തികൾ enിൽ പകലുകളായും..... പകലുകേളkാേളെറ രാവുകെള ഞാൻ i p ിരുnു. കtിjവ്ലിkുn സൂരൃെന കാണുവാനാ(ഗഹിkാെത, രാ(തിയുെട നി bമായ നിലാവിൽ മുഖെമാളിpിcും, eെn മൗന ൾk് നിറം ചാലിെctിയ താരാഗണ േളയും ച(nേനയും നിസവ്ാർതൃഥമായ്‌ ഞാൻ (പണയിcു െകാേ യിരുnു.... ആ iരു ിെn മറവു പ ി നടkുേmാൾ ആരും eെn തിരിcറിയുnു ായിരുnിലല്. െതരുവിലൂെട പാ ുകൾ പാടി നടkുേmാൾ...കാ ുെപാnകളും പുൽപടർpുകളും eെn ശരീരtിനു കിടk നിവർtി. ശരീരtീലൂെട പാmുകൾ iഴ ു നീ ി... ഊഴം കാtിരിkുn കഴുകൻമാരുെട ചുവpു പടർn ക ുകൾ..... eെn ശരീരtിനു മുലല്pൂവിെn ഗnമുെ nാേരാ പറ േpാൾ ഞാൻ െപാ ിcിരിcു.... oരു (ഭാnിെയ േപാെല. ശരീരtിേലെkാഴുകിയിറ ിയ വിയർpിെn രൂk ഗnം enിൽ വിടർn മുലല്pൂവിെn ഗnെt (ഗസിkുേmാൾ രാ(തിkു ൈദർഘൃം കൂടുതലായി േതാnിcു. മരവിc ശരീരവും േവcു േപാകുn കാലടികളുമായി വീ ും iരു ിലൂെട നടnു.... സുരൃനുദിkും മുേn െചെnേt തേലല്.....? മനs് ആർ(ദമായ്‌ േചാദിcു െകാേ യിരുnു. ശരിയാണ്‌,eേt തു ു. പഴkം െചnിടി ു വീഴാൻ െവmി നിൽkുn െക ിടtിെn വരാnയിലൂെട നടkുേmാൾ itിരി പുലർ െവ tിൽ കുേറേയെറ മുഖ ൾ uറ ുnു ശാnമായി..., പകുത മാറിയ വിശpിെn മുഖ ളും പകുതി മാറാt വിശpിെn മുഖ ളും ഞാനവരിൽ ക ു.....! Pradeep Devu Pradeep I h nX
 37. 37. 37 aേm aേm aേm enുെട aേm കാണാൻ enു രസം am വിരിെcാരു സ്‌േനഹ കടലിൽ വളർnു വലുതായേm ഞാൻ am കുഴെcൻ വായിൽ നല്‌കിയ േചാറിൻ സവ്ാദാെണൻ നാവിൽ വികൃതികൾ കാ ും enുെട െചവിയിൽ നുllിയ േനാവും ഓർമയിലേm uണർെnണീ ു വരുേmാൾ തലയിൽ തടവും enുെട am വിശn വയറു നിറയ്‌kാൻ നൽകും പല പല പലഹാര ൾ am ചിരിcു െമyിൽ e പുര ി തടവും ബാലയ്ം ഓർമയിലേm സുഗn േസാpാൽ േദഹം കഴുകി പുtനടുpുകൾ നൽകും am വയ്ാതികൾ enിൽ വരുn നിമിഷം പിടയും amതൻ ഹൃദയം മരുnു നൽകും െന ിയിൽ ആയിരം umകൾ നൽകും am വിടർn ചിരിയാൽ enുെട ഹൃദയം കവർെnടുkും am കുരുn ഹൃദയം പിടിെcടുt് പുണർnിരിയ്‌kും am aറിവിലല്ാെതാരു നാളതിലായി ശഠിcു പലതിnായീ കുറവുകൾ െതലല്ും ഏൽkാതm പകർnു നൽകി പലതും amതൻ amി പാലാൽ ഞാൻ വളർnു amേയkാളും e ിലും ശാസന േകൾkുവാനായി കുരുn മനsാൽ ഞാൻ മുnിൽ aേm aേm aേm enുെട aേm കാണാൻ enു രസം am വിരിെcാരു സ്‌േനഹ കടലിൽ വളർnു വലുതായേm ഞാൻ പല പല നാ ിൽ പല പല കാഴ്‌ചകൾ പല നാൾ ക ു രസിcു ഞാൻ പലതുെ nുെട oർmയിെല ിലും േശ ം amതൻ ഓർmകൾ മാ്രതം പല പല ദു:ഖം ദുരിതം enിൽ പടർnു കയറിയ േവളയിൽ േപാലും amയാം ഓർm ശkിയാെലnും പിടിcു നിnു aേm ഞാൻ aറിയുnേm enുെട െചയ്‌തികൾ inീേവളയിൽ aേm െപാറുtു െകാllും amെയ ിലും പിടcിടുnു eൻ ഹൃദയം eലല്ാ amയും iതു േപാലേലല്ാ e ിലും enുെട am വാkുകളിലല് amയ്‌kായി വർ ന േപാലും േപാരാ amയാെണnുെട eലല്ാം aേm ൈദവം േപാലും പിെn amതൻ മകനായ്‌ േവണം iനിയും uലകിൽ ജnെമനിയ്‌kായ്‌ ന്രമ ശിരsാൽ നിൽpൂ aേm aനു്രഗഹിkു eേn ജീവിത വിജയം േനടുവതിnായ്‌ െചാരിയൂ ഗുരുതവ്െമലല്ാം സ്‌േനഹ കടലുകൾ തീർkും am നിറ ു നിൽpൂ enിൽ വിടിലല് aേm മുnിൽ നിnും enുെട ക ടേയാളം aേm aേm aേm aേm enുെട aേm കാണാൻ enു രസം am വിരിെcാരു സ്‌േനഹ കടലിൽ വളർnു വലുതായേm ഞാൻ aേm aേm aേm enുെട aേm കാണാൻ enു രസം am വിരിെcാരു സ്‌േനഹ കടലിൽ വളർnു വലുതായേm ഞാൻ P Gopala Krish- I h nX
 38. 38. 38 ്രഗൂpിൽ ഏെറ ചർc െചyെp സിnുരാജിെn ചില െപൺചിnകൾ en കവിത iവിെട ്രപസിdീകരിkുnു.
 39. 39. 39 കവിതകൾ ്രഗൂpിെn മുഖയ് ആകർഷണ ളിൽ onാണ്‌ ്രശീ പllിയിൽ മണികണ്‌ഠെn ചി്രത കവിതകൾ. aേദഹtിെn വരികൾkാേണാ, ആ വരികെള മനsിലുറpിkുn ചി്രത ൾkേണാ മിഴിവ്‌ en് േചാദിcാൽ utരമിലല്. aേദഹtിെn െതരെ ടുt മൂn് സൃ ികൾ iവിെട ്രപസിdീകരിkുnു.
 40. 40. 40 കുmസാരം െവറും വഴിപാട്‌ മാ്രതേമാ? aേതാ മാഗസിൻ ്രപസിdീകരണവും െവറും വഴിപാട്‌ തെnേയാ? ചിലെര ിലും a െനെയാെk സംശയിcു തുട ിെയ ിൽ aവെര കു െpടുtാനാവിലല്. വഴിപാടിന്‌ ആർേkാ േവ ി െചyുnത്‌enaർtം uെ nു േതാnുnു. വഴിപാട്‌ en കർമം നിറേവ ുnത്‌ ആരാണ്‌? oരാൾ, ്രപേതയ്കിcും മനുേഷയ്തര aഭൗതിക ശkികളിൽ (ൈദവം uൾപെട) വിശവ്സിkുn ആൾ ആെണ ിൽ aയാൾk് സവ്nം കഴിവുപേയാ ഗെpടുtിയും, സവ്യം eലല്ാ വശ ളും നിയ്രnിcു െകാ ും സമീപഭാവിയിൽ നടേk oരു കാരയ്ം/സംഭവം, oരു aഭൗതിക ശkിയുെട aെലല് ിൽ ്രപതിഫലമായി െചyുn നലല് ്രപവർtിയുെട ഫലം aനുഭവിkുnവരുെട ്രപാർtന നിമിtം കുഴp ളിലല്ാെത നിറേവറാൻ ആണ്‌ സാധാരണയായി വഴിപാട്‌ േനരുnത്‌. വിപുലമായ aർttിൽ േനർcയും വഴിപാട്‌ തെn. uദാഹരണtിന്‌, തെn ഭാരയ്യുെട കnി്രപസവം aടുtിരിkുnു. േഡാക്‌ടർമാർ േ്രപാbം െകയ്‌സ്‌ en് വിലയിരുtിയി ു ്. സിേസറിയൻ േപാലും ഫലവtാവുേമാ, ്രപസവ േശഷം ഭാരയ്യും കു ും ജീവേനാെട u ാവുേമാ, aത്‌ നിലനിർtാൻ നി ളുെട കyിെല പണേമാ aറിേവാ സുഹൃt്ബn േളാ പൂർണമായും uപേയാഗിcാൽ േപാലും നി ളുെട കഴിവിന്‌ aതീതമാെണn് തിരിcറിയുേmാൾ നി ൾ മനsിൽ uേdശിkുnു.— eെn ഭാരയ്kും കു ിനും onും സംഭവിcിെലല് ിൽ ഞാൻ in േk്രതtിൽ inത്‌ െചyും— aെലല് ിൽ in aഗതി മnിരtിെല oരു ദിവസെt ഭkണം െകാടുkും- ആ ്രപവർtിയുെട നnയുെട ഫലമായി ൈദവേമ, ജഗദീശവ്രാ. . .eെn ്രപിയെp വൾkും കു ിനും onും വരുtാെത കാേtാളെണ.... iതിെന േനർcെയnും വിളിkുnു. വഴിപാട്‌ iതിനു സമം തെnയേലല്...e ിൽ വഴിപാട്‌ േപാെല en ്രപേയാഗം കപടരായ- പാലം കടkുേവാളം നാരായണ പാലം കടnാേലാ കൂരായണ en മേനാഗതി ullവർ െവc് പുലർtുnതേലല്? കാരയ്സാധയ്tിനു േശഷം aതിെn െ്രകഡി ് തെn കഴിവിന്‌ തെn നൽകുn കപടതവ്ം കാരണമേലല് ആ മേനാഗതി? നmുെട uദാഹരണtിൽ ്രപസവം കുഴpമിലല്ാെത കഴി തിന്‌ േശഷം ആ വയ്kി “താൻ തk സമയt് ഡിേpാമാ ിക്‌ ആയി േഡാക്‌ടേറാട്‌ െപരുമാറിയതിനാൽ േഡാക്‌ ർ തെn ഭാരയ്യുെട കാരയ്tിൽ കൂടുതൽ ്രശd കാണിcതിെn ഫലമായാണ്‌ ഭാരയ്യും കു ും രkെp െതnും aലല്ാെത amലtിെല ൈദവtിേനാ aഗതികേളാട്‌ കാരുണയ്ം കാണിkാം en് വിചാരിc നലല് മേനാഗതിേkാ aതിൽ പ ിലല് (യഥാർttിൽ a െനേയാ aലല്േയാ enത്‌ വിശവ്ാസtിെn ്രപശ്‌നം) en ര ാം ചിnയിൽ ഏതായാലും വഴിപാട്‌ േനർnു േപായതേലല്, a ് െകാടുേtkാം en ചിnേയാെട aത്‌ െചyുnു. ഈ രീതിയിൽ ചിnിkുേmാൾ സnാനsുllവെര സംബnിc് “വഴിപാട്‌” െവറും വഴിപാടലല്. കാരയ്ഗൗരവം ullത്‌ തെn. ഏതായാലും കുmസാരവും മാഗസിൻ ്രപസിdീകരണവും ര ർർttിലും വഴിപാട്‌ aലല് en് aറിയിkാൻ ആ്രഗഹിkുnു- സം േകാഴിേkാട്‌ C —-a[pcw

×