Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 20230215_Publiekdomein_Rechtenworkshop.pdf(20)

Publicité

20230215_Publiekdomein_Rechtenworkshop.pdf

 1. Rechtenworkshop - Ellen Van Keer, Bart Magnus & Sam Donvil 4 oktober 2022 Image: Nationaal Archief, CC0 This presentation is free for reuse under a CC BY SA 4.0 license, based on the publiek domein masterclass by Maarten Zeinstra & Sebastiaan Ter Burg (OpenNederland)
 2. Foto’s Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt. Wil je niet herkenbaar in beeld komen, ga dan achteraan de zaal zitten. Camera door Alfa Design, the Noun Project
 3. Juridisch kader Sam Donvil
 4. https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten
 5. https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/hoe-bepaal-ik-welk
 6. https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht
 7. Auteursrechten Zscout370 / Public domain https://www.cultuurloket.be/kennisbank/auteursrechten/wat-be schermt-het-auteursrecht
 8. Auteursrecht Eigendomsrecht ≠ auteursrecht Voorwaarden: ● concrete vorm ● resultaat van (menselijke) creatieve activiteit ● oorspronkelijk Automatisch, vereist geen registratieplicht De Schreeuw (Edvard Munch, 1863-1944)
 9. Morele rechten Peter Paul Rubens / Public domain Onvervreemdbaar We onderscheiden 3 soorten morele rechten: ● het divulgatierecht ● het paternaliteitsrecht ● het integriteitsrecht erfgenamen oefenen dit recht in naam van overleden auteur uit
 10. Vermogensrechten CC0 1.0 Universele Public Domain Dedication wel vervreemdbaar ● reproductierecht ● verhuur- en uitleenrecht ● distributierecht ● mededeling aan het publiek maar uitzonderingen bvb. panoramavrijheid
 11. Auteursrechthebbende FOTO:FORTEPAN / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) ● regel = de maker ● meerdere auteurs = gezamenlijke uitoefening auteursrecht ● vzw’s of vennootschappen zijn geen oorspronkelijke auteurs -> enkel overdracht van rechten ● werk in opdracht of in dienstverband > met rechtenoverdracht
 12. Beschermingsduur ● Beschermingsduur = 70 jaar na overlijden auteur ● daarna -> publiek domein ● vanaf 1 januari volgend op jaar overlijden auteur bv. schrijver George Orwell overleed op 21 jan 1950 -> zijn werk dus publiek domein sinds 1 jan 2021
 13. Beschermingsduur varieert per land
 14. Huidige juridische context zorgt voor problemen in een digitale / internationale omgeving Voorbeeld: geen consensus op Wikimedia Commons ● publiek domein in land van oorsprong (BE: 70 jaar + sterfdatum auteur) ● publiek domein in VSA (locatie servers) (95 jaar + publicatie) Voorbeeld Constant Permeke: • BE: heel oeuvre publiek domein • VSA: enkel werken van voor 1928 publiek domein
 15. Meerdere auteurs Claude Lebus / CC BY-SA 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en) ● beschermingstermijn tot 70 jaar na dood langstlevende auteur ● bv. samenwerking Christo en Jeanne-Claude ○ Jeanne-Claude overleed in 2009 ○ Christo in 2020 ○ dus pas op 1 jan 2091 publiek domein
 16. Anonieme of pseudonieme werken Jac. de Nijs / Anefo / CC0 ● Beschermingsduur = 70 jaar na openbaarmaking ● MAAR, wanneer de identiteit van de auteur achter pseudoniem gekend is, geldt gewone regeling ● bv. George Simenon (overleden in 1989) publiceerde in 1926 werk onder pseudoniem Jean Du Perry ● MAAR aangezien identiteit achter pseudoniem gekend is, niet publiek domein vanaf 1997 maar 1 jan 2060
 17. Publiek domein? ▪ Je hebt sterfdatum van auteur: is de auteur langer dan 70 jaar overleden? = harde regel ▪ Je hebt geen sterfdatum van auteur maar wel creatiedatum: is het werk meer dan 150 jaar oud? = risico-inschatting, geen juridisch vastgelegde regel
 18. Publiek domein https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-11/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf Meest voordehandliggende collecties om opendatabeleid te beginnen realiseren: ● collecties waarop auteursrecht verstreken is ● collecties waarop nooit auteursrecht heeft gerust Belangrijk principe: DIGITALISERING mag GEEN NIEUWE RECHTEN creëren! Voor het eerst in beleid Vlaanderen, visietekst minister 2019:
 19. Publiek domein • Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG goedgekeurd. • omgezet in BE recht in juni 2022, van kracht sinds aug 2022 • Artikel 14 (reproductie blijft Publiek Domein) bleek al voldoende in lijn met Belgisch recht en bijgevolg niet nodig om te zetten http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_NL.html
 20. Publiek domein: best practice 2 principes: ● digitalisering mag geen nieuwe rechten creëren ● publiek domein collecties ook in digitale omgeving publiek domein
 21. Publiek domein: bad vs. best practices CC BY-licentie gebruiken om naamsvermelding van de instelling bij publiek domein materiaal te vragen is een bad practice! ● geen auteursrechtelijke basis ● CC BY-licentie bedoeld voor vermelding auteur, niet voor bewaarinstelling Betere opties: ● Public Domain Mark indien geen nieuw auteursrecht ontstaat (2D) ● CC0-licentie overeenkomen met de fotograaf indien reproductie publiek domein werken wel nieuw auteursrecht genereert (3D) ● en vermelding instelling vriendelijk verzoeken in gebruiksvoorwaarden
 22. Niet publiek domein maar wel bruikbaar https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-11/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf
 23. Verweesde werken Werken waarvan de maker en de rechthebbende niet bekend of onvindbaar zijn ● EU richtlijn 2011; Belgische wet 2015 ● Bruikbaar door collectiebeherende instellingen ● Van toepassing op: ○ Audiovisuele werken ○ Fonogrammen ○ Teksten Niet op kunstwerken, losse foto’s of andere afbeeldingen, tenzij ze in een boek ingebed zijn ● Kunnen na een degelijke zoektocht (diligent search) + registratie Orphan Works database op de website van een publieke erfgoedinstelling geplaatst worden (niet downloadbaar) -> enkel tonen!
 24. Zorgvuldig onderzoek ● Orphan works database = Website opgezet door de EU waar je je degelijke zoektocht kan documenteren ● Tijdrovend omdat je op stukniveau moet registreren ● Pas na registratie kan je deze uitzonderingsregeling toepassen ● Elke rechthebbende behoudt het recht om status verweesd werk te beëindigen
 25. Out-of-commerce werken Regeling out-of-commerce works is breder dan regeling verweesde werken ● Werken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn ● Werken die nooit in de handel verkrijgbaar zijn geweest ○ bv. posters, folders, loopgravenkranten of audiovisuele werken van amateurs ● Niet-gepubliceerde werken Spelende kinderen op het strand te Westende. Op de achtergrond de appartementen van de Lac aux Dames, 1970-1979, beeldbank Kusterfgoed, geen rechten bekend
 26. Out-of-commerce werken ● in tegenstelling tot verweesde werken van toepassing alle types werken ● 2 mechanismen : ○ (1) licentie met met representatieve beheersvennootschap voor het type werk dat je wilt ontsluiten ○ (2) “uitzondering” (enkel) indien er geen representatieve beheersvennootschap is ● Belangrijk: nog steeds beschermde werken, minder vrij gebruik dan publiek domein! ● Kunnen op de website van de instelling geplaatst worden (niet-downloadbaar) > geen oplossing voor hergebruik door derden ● wel oplossing voor “massadigitalisering” : groep van werken > bulk ● Registratie in OoC platform (EU-IPO) - “redelijke inspanning”
 27. Zorgvuldig onderzoek/diligent search vs. redelijke inspanning/reasonable effort ● Status Ooc-werk pas na uitvoeren van redelijke inspanning/reasonable effort ● En 6 maanden na registratie in EUIPO-databank ● Duidelijke invulling hiervan pas na omzetting in nationaal recht ● EU richtlijn: ● minder inspanning dan zorgvuldig onderzoek/diligent search voor verweesde werken ● geen herhaaldelijk onderzoek ● enkel controleren op commerciële beschikbaarheid in land van erfgoedinstelling ● rekening houden met eenvoudig te verkrijgen bewijzen van toekomstige beschikbaarheid ● registratie deelcollecties in bulk mogelijk (-> kritiek op regeling verweesde werken, vaak ook a.d.h.v. steekproef)
 28. Toekomst out-of-commerce werken • bij welke categorie werken de uitzondering in België eventueel een verschil gaat kunnen maken, is nog onzeker • ervaring buitenland: moeilijke en lange discussies (bv. Nederland) • LIBER statement (Liga onderzoeksbibliotheken): is het maatschappelijk wel wenselijk dat CBO’s munt slaan uit niet voor de handel bedoelde werken? • averechts effect? misschien zal bij sommige categorieën werken meer administratie komen kijken in tegenstelling situatie met (huidige) risico-inschatting • een licentie zal geld kosten, opt-out blijft mogelijk
 29. Out-of-commerce werken: openstaande vragen ● Al gebeurd: EU richtlijn 2019, Belgische wet 2022, ● nu worden nationale stakeholder dialogues opgestart: • wie worden de representatieve vennootschappen voor welke categorie werken? • extra nationale publiciteitsmaatregelen (bovenop EU database)? • concrete invulling procedures voor opt-out • nadere criteria zorgvuldig onderzoek ● => neerslag in een aantal Koninklijke Besluiten
 30. Naburige rechten Yo-Yo Ma, Cellist, USA plays the cello during the 'Presentation of the Crystal Award' at the Annual Meeting 2008 of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 25, 2008.photo by Andy Mettler, CC BY SA 4.0 ● Rechten op ‘prestaties’ en uitvoeringen ● Mogelijke rechthebbenden: ○ uitvoerende kunstenaars zoals zangers, acteurs, dansers, dirigenten, … ○ producenten van fonogrammen of films zoals platenmaatschappijen en filmproducenten ○ omroeporganisaties zoals bv. VRT ● Persoon kan dus tegelijkertijd auteursrecht en naburige rechten hebben ● Beschermingsduur: 50 jaar na uitvoering
 31. Naburige rechten ● verlenging beschermingstermijn bij publieke mededeling tijdens eerste 50 jaar na uitvoering ● nieuwe beschermingstermijn start vanaf publicatie / uitgave: ○ 70 jaar na publicatie voor fonogrammen ○ 50 jaar na publicatie voor andere types werken
 32. Databankenrecht Beschermd door: ● auteursrecht: indien structuur origineel (rangschikking getuigt van intellectuele schepping) ● sui generis recht: indien resultaat van substantiële financiële, technische of personeelsmiddelen Duur = 15 jaar na voltooiing databank > recht voor de producent van de databank > tegen overname van een substantieel deel
 33. Bescherming persoonsgegevens ● Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon ● Gegevens van overleden personen of instellingen zijn geen persoonsgegevens, maar kunnen via andere wettelijk kaders beschermd worden vb. portretrecht tot 20 jaar na overlijden van geportretteerde ● Ook door het verbinden van gegevens kunnen uniek herleidbare persoonsgegevens ontstaan (vb. postcode + geboortedatum)
 34. Bescherming persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/notendop_avg.pdf
 35. Verbintenissenrecht ● contractuele afspraken ● “het verbintenissenrecht omvat regels die gelden wanneer twee of meer partijen gezamenlijk een overeenkomst sluiten waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien” ● voorbeelden ○ aankoopcontract (vb. kunstwerk) ○ schenkersovereenkomst (vb. archieven) ○ arbeidsovereenkomst (vb. werknemer) ○ freelance contract (vb. fotograaf) ○ …
 36. Zijn er nog vragen? sam.donvil@meemoo.be
 37. PAUZE Bundesarchiv, Bild 183-84072-0001 / Brüggmann, Eva / CC-BY-SA 3.0
 38. Rechten documenteren Bart Magnus & Ellen Van Keer
 39. Wat zijn rechtenmetadata? ● Gestandaardiseerde gegevens m.b.t. de juridische situatie van: ○ erfgoedobject ○ digitale reproductie ○ beschrijvende metadata ● op vlak van: ○ auteursrechtelijke status ○ bescherming van persoonsgegevens ○ contractuele afspraken
 40. Wat zijn rechtenmetadata? ● 3 stappen in omgang met rechtenmetadata: 1. gegevens registreren (metadatamodellen) 2. vertalen naar gebruiksrichtlijnen (mogelijkheden/beperkingen tot hergebruik communiceren naar eindgebruiker) 3. interne afspraken over hoe welke licenties/rechtenverklaringen worden toegekend
 41. Belangrijke vragen • erfgoedobject • Wat is de rechtenstatus? • Info over auteurs, uitvoerders, vervaardigers, uitgevers, producenten,... of andere rechthebbende(n)? • Info over betrokken personen, info over eigenaars? • Info over creatiedatum? • Welk (her)gebruik is mogelijk? • digitale reproductie • Wat is de rechtenstatus? • Info over de fotograaf of andere rechthebbende(n)? • Info over creatiedatum? • Welk (her)gebruik is mogelijk? • beschrijvende metadata • Wat is de rechtenstatus? • Info over de auteur of andere rechthebbende(n) of betrokkene(n)? • welk (her)gebruik is mogelijk?
 42. Rechtenmetadata registreren Metadatamodellen Dublin Core US National Archives at College Park, publiek domein, via Wikimedia Commons
 43. Datamodel: Minimale elementen naam data type terminologie voorbeeld rechtenlabel -> gestandaardiseerde rechtenstatus tekst/ URI - SABAM-licentie - creativecommons.org - rightsstatements.org - … - © SABAM 2023 - CC BY 4.0 - niet auteursrechtelijk beschermd - contractuele beperkingen - … gebruiksvoorwaarden tekst / URI - naam- / bronvermelding - geen commercieel gebruik - geen gebruik in respectloze context - … - Bart Magnus voor meemoo - geen prints op t-shirts maken en die verkopen - geen religieuze figuren in pornografisch materiaal verwerken - ... (voor objecten, afbeeldingen en metadata)
 44. Publiek domein werk (voor object en afbeelding)
 45. Contractuele beperkingen (voor object en afbeelding)
 46. Auteursrechtelijk beschermd werk (voor object en afbeelding)
 47. Ingebedde rechtenmetadata > ingebed in beelden, machine readable
 48. Gebruiksrichtlijnen meegeven licenties rechtenverklaringen Zboralski, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Albert Bridge, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons publiek domein Killarnee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons publiek domein publiek domein publiek domein CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
 49. Licenties • Kunnen enkel toegekend worden door rechthebbenden • Standaard licenties = geven gestandaardiseerde helderheid over welk hergebruik zonder toestemming kan • bv. Creative Commons
 50. Open licenties Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons / CC BY 4.0
 51. Rightsstatements
 52. Rechtenverklaringen • Verklaring over de rechtenstatus van een werk • “Alle” mogelijke scenario’s • niet auteursrechtelijk beschermd • maar contractuele beperkingen • maar enkel niet-commercieel gebruik (publiek-private partnerships) • maar andere juridische beperkingen • werk in het publiek domein • auteursrechtelijk beschermd • maar bepaalde gebruiken toegestaan (bv. educatief,...) • maar rechthebbenden niet lokaliseerbaar/identificeerbaar • maar verweesd werk • maar niet-commercieel gebruik toegestaan • auteursrechtelijke status onzeker • status niet onderzocht • onderzocht, maar kon niet bepaald worden • geen auteursrechtelijke beperking bekend
 53. Rechtenverklaringen VRIJ, GEEN BEPERKINGEN AUTEURSRECHT GEEN AUTEURSRECHT, WEL BEPERKINGEN GEEN ABSOLUTE DUIDELIJKHEID CC0
 54. https://www.tate.org.uk/about-us/policies- and-procedures/website-terms-use
 55. europeana
 56. europeana
 57. Tools bij rechtenkwesties CC BY 2.5 Denmark
 58. Project ‘Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content’
 59. Vragen bij het documenteren van rechten • Wie zijn/waren rechthebbenden op (afbeelding van) collectiestuk? • Welke rechtenstatus heeft (afbeelding van) collectiestuk? • Welke keuzes maakten rechthebbenden? => documenteren van situatie 1. voor intern gebruik 2. voor publiek
 60. Beslissings bomen
 61. Beslissingsbomen
 62. Modelovereenkomsten ● Foto’s door freelancers ○ van zeer open naar zeer gesloten modellen ■ betaling voor opdracht + gebruiksrechten per gekochte foto ■ opdrachtgever krijgt alle foto’s (inbegrepen in fee) ■ soms onduidelijkheid over rechtenstatus ● Op zoek naar mogelijke modellen ● Vertaald in modelovereenkomsten (link CEST)
 63. Maximale vrijheid voor fotograaf Maximale vrijheid voor opdrachtgever 6 3 1 2 4 5 ------------------------ 5 1. Volledig Creative Commons BY(-SA) 2. Deels Creative Commons BY(-SA), deels overdracht rechten naar opdrachtgever 3. Deels Creative Commons BY(-SA), deels rechten bij fotograaf 4. Overdracht rechten naar opdrachtgever 5. Rechten bij fotograaf met gebruikslicentie voor opdrachtgever 6. Rechten bij fotograaf zonder gebruikslicentie voor opdrachtgever Modelovereenkomsten
 64. Disclaimers • transparantie • omgaan met resterende onzekerheid (risicobeperking) • take-down policy (bv. opt-out aanbieden) • klachtenprocedure
 65. Publiekdomeintool Bart Magnus
 66. Publiekdomeintool Martin Bisof mbisof, CC0, via Wikimedia Commons
 67. Publiekdomeintool: Waarom? ● collectiestukken in publiek domein maximaal online ontsluiten ● wat behoort tot het publiek domein? ● manuele zoektocht per collectie-item = tijdrovend. Alternatieven? Publiekdomeintool helpt om: • in bulk rechtenstatus van collectiestukken te bepalen • werk in publiek domein in collecties te identificeren
 68. Publiekdomeintool: Hoe? Op basis van: • creatiedatum van het werk/collectiestuk • naam van de auteur(s) en diens eventuele overlijdensjaar • data collectiebeheerder + Wikidata • gebruik Wikidata + data toevoegen met oog op toekomstig gebruik tool => www.publiekdomeintool.be
 69. Voorbeeld : Rechteninformatie op artinflanders.be
 70. Traject Update rechteninfo artinflanders.be • Gestandaardiseerde rechteninformatie beelden AIF • CC licenties, rightstatements.org • Gebruik van 1 rechtenlabel • voor rechtenstatus afgebeelde werk + fotografische afbeelding • cf. europeana, DPLA,... • eenduidig en helder voor bezoeker/hergebruiker : “publiekslabel” • Back-office: registratie van alle verschillende elementen die leiden tot een bepaalde licentie of rechtenverklaring • datamodel rechtenproject meemoo • ODRL, spectrum,... • traject gestart in 2021 > focus “publiekslicenties”
 71. Labels op artinflanders.be Voorkomende cases: • Kunstwerk • publiek domein • auteursrechtelijk beschermd • Fotografische reproductie • niet auteursrechtelijk beschermd > bij fotografie van 2D-werk • andere contractuele beperkingen > opgelegd door eigenaar werk • nieuw auteursrecht > bij fotografie 3D-werk die ‘voldoende oorspronkelijk’ is Principes - juridisch > open waar mogelijk, gesloten waar nodig - best practice > ALTIJD naam fotograaf + AIF / Instelling vermelden en onderscheid 2/3D voor de gebruikers zo klein mogelijk houden
 72. 2D werken: publiek domein vrij downloadbaar Eva (1528-1530) door Lucas Cranach I, collectie: KMSKA, foto: Hugo Maertens voor Art In Flanders (algemene gebruiksvoorwaarden) > rechtenlabel > bronverwijzing > toegangsmodaliteit > gebruiksvoorwaarden beginsituatie geüpdated info minimale gegevens > naasmvermelding
 73. 2D werken : beperkingen door eigenaar extra complexiteit : “bijzondere voorwaarden” -> opgelegd door eigenaar moeten aangevinkt worden voor download -> kunnen uitgebreid / wisselend zijn Jezus verschijnt aan twee leerlingen op weg naar Emmaüs (einde 18de eeuw) door Pieter Norbert Van Reysschoot, collectie: Sint-Baafskathedraal Gent, foto: Hugo Maertens voor Art In Flanders (algemene en bijzondere gebruiksvoorwaarden) beginsituatie geüpdated
 74. 2D werken: auteursrechtelijk beschermd niet downloadbaar > (‘bestellen’) L’Homme-Dieu (1901-1903) door Jean Delville, collectie: Musea Brugge. © SABAM, foto: Dominique Provost voor Art in Flanders geüpdated beginsituatie => gebruiksvoorwaarden worden meegegeven bij “bestelling”
 75. overzicht 3D werken => naamsvermelding (fotograaf + AIF) in “algemene gebruiksvoorwaarden” => voorwaarden eigenaar in “bijzondere gebruiksvoorwaarden” (verplicht aan te vinken) => ‘bestellen’
 76. Rechtenmetadata samengevat • Gegevens m.b.t. rechtenstatus van • object • afbeelding • metadata • 3 stappen: • gegevens registreren (metadatamodellen) • gebruiksrichtlijnen (mogelijkheden/beperkingen tot hergebruik communiceren naar eindgebruiker) • interne afspraken over hoe welke licenties/rechtenverklaringen worden toegekend RVT-9 (Reusable Rocket Vehicle Test -9) - Kestrel / CC BY-SA 4.0)
 77. Zijn er nog vragen? Bundesarchiv, B 145 Bild-F079064-0006 / CC-BY-SA 3.0
 78. Rechtenmetadataquiz
 79. Oefening rechtenstatus bepalen Dr. Avishai Teicher, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons
 80. Voorbeeldopdracht: Altijd welkom Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 81. Voorbeeld: wanneer publiek domein? Onderdelen van het werk Literair of artistiek werk – natuurlijk persoon Literair of artistiek werk – anoniem, pseudoniem of organisatie Uitvoerende kunstenaar & programma’s Databank Producenten van fonogrammen en film Jaar ontstaan recht Jaar openbaarmaki ng / overlijden Jaar publiek domein 1 Producent (Multifilm) ☑ 1935 1935 1986 2 scenarioschrijver JC Mol ☑ 1954 2025 3 Componist Christiaan Pointl ☑ 1966 2037 4 Regie Koos van de Griend ☑ 1950 2021 5 Nederlandsch Geluidssysteem NV ☑ 1935 1935 198
 82. Vincent Glowinski Sint-Gillis Hallepoort, ErasmusBXL, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia Commons
 83. Garnaalvisser te paard, Roosde, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
 84. “De blik van Bruegel” Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 85. Fonograafcylinder met geluidsopname uit “Aida” Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 86. Wat weten we? • zanger is Fransman Agustarello Affre (+ 1931) • componist is Verdi (+ 1901) • broers Pathé zijn Charles Pathé (+1957) en Émile Pathé (+1937) • librettist: Antonio Ghislanzoni (+ 1893)
 87. Audio-opname van werk van Chopin Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 88. Wat weten we? • opname uit 1920 • componist: Chopin (+1849) • arrangement: Adrien-François Servais (+1866) • uitvoerder: George Rogovoy
 89. Willem Benoy: "De biecht van Marmalador" uit Schuld en Boete Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 90. Wat weten we? • gecreëerd in november 1935 • Willem Benoy (+1939) • Dostojevski (+1881)
 91. Radiotoespraak Hendrik de Man op 30/11/1935 Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 92. Wat weten we? • toespraak uitgesproken, opgenomen en uitgezonden in 1935 • Hendrik de Man (+1953) • In uitvoering van zijn ambt als minister van openbare werken
 93. Online presentatie van 2D werken uit collectie Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 94. Online presentatie van “objecten” (3D) uit collectie Opdracht 1. Bepaal welke rechten van toepassing zijn. 2. Bepaal wanneer het werk publiek domein is.
 95. Koffieservies “Le Maraudeur” Vervaardiger: -Philippe Wolfers (ontwerper, + 1929) -Isodore de Rudder (ontwerper, + 1943) -Louis Wolfers Père et Fils (uitvoerder) Datum: 1885-1893 Design Museum Gent (object FH-0038) Foto: Studio Claerhout CC0
 96. Zijn er nog vragen? Bundesarchiv, B 145 Bild-F079064-0006 / CC-BY-SA 3.0
 97. 15/03: Public Domain Uploadworkshop Wil jij ook je publiekdomein collecties ontsluiten? Workshop met alle stappen om openrefine te gebruiken om data naar Wikidata en Wikimedia Commons weg te schrijven en beelden naar Wikimedia Commons op te laden Registratie via de vormingskalender op de meemoo website Wikidata Lab XII event, Rodrigo.Argenton, CC BY SA 4.0
 98. Bedankt!
 99. sam.donvil@meemoo.be bart.magnus@meemoo.be ellen.vankeer@meemoo.be
 100. Guest talk Open data CoGent Sofie Teugels
Publicité