Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Manual de identidade corporativa

118 vues

Publié le

 • Hey buddy. I actually have been looking for something like this for the longest time. Glad I found out about you guys And also thanks for all the help with my router. ❤❤❤ https://t.cn/A62YeZUX
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans...  http://t.cn/A6hKwqcb
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ▲▲▲ http://tinyurl.com/yy9yh8fu
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Manual de identidade corporativa

 1. 1. Proxectos de Deseno 2014 Deseno grafico e editorial Departamento de Debuxo Facultade de Belas Artes de Pontevedra Universidade de Vigo Direccion do proxecto Ana Soler Lina de Investigacion Imaxe e identidade corporativa Proxecto Where? TimeTravel Deseno e maquetacion Sandra Iglesias Fotografia Abstergo grafic-design, Iago Ramilo Todolos dereitos reservados. Ningunha parte desta publicacion pode ser reproducida ou transmitida por ningun medio sen permiso escrito do editor. Todolos artistas incluidos nesta publicacion cederon os seus dereitos de reproduccion para facer posible a sua edicion. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted by any means without written permission from the publisher. All the artists included have relinquished their copyrights to make this publication possible.
 2. 2. MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA
 3. 3. Este documento serve como pauta de men- ción respecto a normativa de WHERE. Preséntanse guías visuais que poden ser susceptibles de cambio ao longo do tempo de traballo. Realízase este manual , que recolle normas específicas coa finalidade de respaldar unha aplicación precisa da imaxe gráfica de WHERE. O manual divídese por capítulos nos aparta- dos pertinentes que conforman a estuctura elemental da marca, cores corporativos, tipografía, aplicacións correspondentes... WHERE rehúsa de calquer tipo de compro- miso procedente do incumplimento ou in- advertencia destas indicacións. Con tódalas orientacións expostas en bre- ves, espérase acadar a suficiente afinidade e consonancia en tódalas intencións co- municativas tanto a nivel doméstico como a nivel público.
 4. 4. Indice
 5. 5. Produto e Mercado Marketing e publicidade briefing NORMAS BASICAS papeleria corporativa capitulo 1 capitulo 2 capitulo 3 Consumidor Historia Marca Gráfica Estudo da Marca Estudo da Tipografía Cores Tarxeta Carta e Sobre Aplicacións
 6. 6. cargando capitulo 1 ...
 7. 7. Briefing t i m e t r a v e l
 8. 8. WHERE é unha axencia groenlandesa sen fran- quiciais que realiza viaxes a un tempo pasado. A idea dos viaxes no tempo nace a partir do pensamento do filósofo Rodrick Erinaq, quen sostiña que ‘a nosa cultura descoñece o 75 porcento dos motivos polos que ésta evolucio- nou na historia’. A posibilidade de viaxar ao pasado levouse a cabo tra-los estudos físicos dun colectivo pri- vado contratado por R. Erinaq. A HISTORIA
 9. 9. WHERE non ten unha competencia directa, existen compañias que organizan viaxes a cidades e aldeas reconstruídas a diferentes épocas da historia, pero que se limitan a ser representacións supostas. WHERE permite traducir esas suposicións a feitos verídicos. O produto que ofrece WHERE resulta un im- pacto na sociedade actual, e ofrecer viaxes ao pasado de carácter público resultará un atractivo para unha boa parte do público. O MERCADO
 10. 10. O produto WHERE ofrece vagaxes ao pasado a través dunha simultaneidade cun antepasado da épo- ca escollida. O periplo é concedido pola recodificación da memoria xenética. Simultaneado por completo o suxeito desvincúlase a unha realidade para- lela na que participa como espectador. Para situarse no lugar precísase pensar men- talmente nun suceso histórico real. Tamén se pode retroceder ou avanzar tanto e tantas veces como se desexe e volver ao presente.
 11. 11. Obxectivos do marketing Crear programas nas que se especifiquen os tipos de viaxes, unha campaña que informe acerca a elaboración do monitor que permite a conexión, cómo funciona... Como gran obxectivo espérase poder formar parte das becas e subvencións do estado, para alumnos e adicados ao campo da investigación relacionado con calquer aspecto cultural (mú- sica, arte, literatura, ciencia, filosofía...).
 12. 12. Obxectivos da publicidade As primeiras pegadas comezan nas ins- titucións docentes de educación superior. Infórmase cunha carta de presentación da empresa sobre o funcionamento, requisitos... e realízanse conferencias públicas ou solicita- das por un privado. Sortearanse entre os inscritos aos progra- mas anuais unha viaxe totalmente cuberta e éstas rexistraranse polo monitor virtual e as imaxes serán útiles publicitarios para calquer medio de comunicación interesado.
 13. 13. O consumidor As viaxes que WHERE ofrece estan adicadas ao ám- bito da investigación e non ao turístico. As persoas interesadas deben presentar un proxecto especifi- cando os seus intereses, obxectivos e a validez da súa investigación, e unha vez admitida, a modo de beca ou subvención, realizará a viaxe e os resulta- dos obtidos arquivaranse na biblioteca da empresa. En resumo, calquera pode obter os viaxes oferta- dos por Where, xa que os cartos non supoñen un obstáculo.
 14. 14. o publico obxectivo Where é unha empresa dirixida cara un público con intereses culturais ao longo do transcur- so histórico da humanidade, con espíritu inda- gador e curioso. WHERE é unha empresa seria, comprometida e recíproca aos seus clientes, pois se espera deles a mesma implicación coa que serán tratados. En resumo, calquera pode obter os viaxes ofertados por Where, xa que os cartos non supoñen un obstáculo.
 15. 15. cargando capitulo 2 ...
 16. 16. Normas basicas t i m e t r a v e l
 17. 17. logotipo e simbolo A logomarca de WHERE está composta por: Un símbolo. Un rostro silueteado alude á cul- tura, un perfilado continuo e sinuoso que con- forma xunto cun círculo un camiño, unha viaxe atemporal así como o ollo-lupa, á curiosidade, á investigación. Un logotipo. O nome da axencia, co E dado a volta, recordando ao pasado, a mirada Re- trocesual.
 18. 18. Positivo negativo
 19. 19. ESCALA DE GRISES PANTONE WEB R: 131 G: 130 b: 134 C: 0 m: 0 y: 0 k: 62 c64832 7417 c R: 225 g: 255 b: 255 c: 0 m: 0 y: 0 k: 0 FFFFFF 426 c r: 0 g: 0 b: 0 c: 0 m: 0 y: 0 k: 0 000000 7641 c
 20. 20. escalabilidade 70 mm 57 mm 52 mm 43 mm 35 mm 28 mm 17 mm 14 mm
 21. 21. cuadrICULA E proporcions 5,5 X 3,3 X 5,5 X 4,5 X 3,5 X 1 X 7 X 5,5 X
 22. 22. usos autorizados Logotipo para carta Cor alternativa permtida Cor alternativa permtida Logomarca sen círculo Símbolo Logotipo
 23. 23. usos NON autorizados where Deformar vertical Deformar horizontal Suprimir elementos non autorizados Cambiar tipografia non autorizada Cores non autorizadas Mover elementos non autorizados
 24. 24. tipografia CORPORATIVA Logotipo e titulos ostrich sans medium ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ 1234567890 BLACK ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ 1234567890 condensed light ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ 1234567890 corpo de texto Agency FB Regular ABCDEFGHAIKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxz 1234567890 Bold ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghiklmnopqrstuvwxz 1234567890
 25. 25. secundaria OCR A Extended Regular ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXZ abcdefghiklmnopqrstuvxz 1234567890 Bold ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXZ abcdefghiklmnopqrstuvxz 1234567890 A familia tipográfica corporativa de WHERE é a Agency FB a 17p e a OCR A Extended é empre- gada como tipografía secundaria para detalles de deseño. A Ostrich Sans para o logotipo e para os títu- los a 48 p e subtítulos a 36 p. Uso en toda a comunicación interna, señaléti- ca e comunicación externa.
 26. 26. CORES CORPORATIVAS opacidades 70% 100% 60%
 27. 27. CORES CORPORATIVAS PANTONE WEB R: 198 G: 72 b: 50 C: 0 m: 90 y: 85 k: 0 c64832 7417 c R: 225 g: 255 b: 255 c: 0 m: 0 y: 0 k: 0 FFFFFF 426 c r: 0 g: 0 b: 0 c: 0 m: 0 y: 0 k: 0 000000 7641 c
 28. 28. Cores que conforman a papelería corporativa e as aplicacións e cores alternativas ao logo Corporativas. Verde escuro no interior do sobre, suliñador da palabra TRAVEL no subtítulo e cor do texto de información. Azul pálido para o reverso do sobre e cor do texto de información. Alternativas. Permitidas para a modificación do logotipo. CORES corporativas PANTONE WEB R: 19 G: 39 b: 40 C: 92 m: 78 y: 71 k: 57 132728 532 R: 225 g: 238 b: 245 c: 18 m: 2 y: 4 k: 0 E1EEF5 335 r: 39 g: 91 b: 46 c: 86 m: 82 y: 77 k: 52 89000E 573
 29. 29. CORES alternativas PANTONE WEB R: 66 G: 89 b: 107 C: 87 m: 67 y: 51 k: 8 425768 532 R: 44 g: 96 b: 82 c: 94 m: 51 y: 76 k: 14 2C5D50 335 r: 236 g: 197 b: 101 c: 0 m: 27 y: 73 k: 0 ECC565 142
 30. 30. cargando capitulo 3
 31. 31. papeleria corporativa t i m e t r a v e l
 32. 32. Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 RúaPrincesa20.28010Nuuk.Groenlandia www.where.comTel.916574452 t i m e t r a v e l Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 t i m e t r a v e l Tel. 657 65 44 00 info@where.com xerente beatriz del alamo
 33. 33. MEDIDAS E PROPORCIONS Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 t i m e t r a v e l Tel. 657 65 44 00 info@where.com xerente beatriz del alamo Anverso Reverso 100 %
 34. 34. TARXETA Tipografía Ostrich Sans medium. Logotipo en branco con desenfoque gaussiano de 2px. Tamaño 25pt. Beatriz del Álamo en branco, Tamaño 13pt. Tipografía Agency FB regular. Tlfs e webs en negro con 60% de opacidade. Tamaño 11 pt. Subtítulo orixinal sobre fondo branco. Dirección en verde escuro. Tamaño 11pt.
 35. 35. MEDIDAS E PROPORCIONS Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 54 % Anverso
 36. 36. CARTA Tipografía Agency FB regular. Tlfs e webs en negro con 60% de opacidade. Tamaño 11 pt. Subtítulo orixinal sobre fondo branco. Dirección en verde escuro. Tamaño 11pt. Corchetes do logotipo abarcando o espazo de escritura, un fondo branco cun 80% de opa- cidade.
 37. 37. MEDIDAS E PROPORCIONS 62 % RúaPrincesa20.28010Nuuk.Groenlandia www.where.comTel.916574452 t i m e t r a v e l Anverso Reverso
 38. 38. SOBRE Tipografía Ostrich Sans medium. Logotipo en branco con desenfoque gaussiano de 2px. Tamaño 25pt. Beatriz del Álamo en branco, Tamaño 13pt. Tipografía Agency FB regular. Tlfs e webs en negro con 60% de opacidade. Tamaño 11 pt. Subtítulo orixinal sobre fondo branco. Dirección en verde escuro. Tamaño 11pt.
 39. 39. MEDIDAS E PROPORCIONS t i m e t r a v e lt i m e t r a v e l Idade Contemporánea Idade Moderna Idade Media Idade Antiga Prehistoria Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 t i m e t r a v e l « A c o n t e c e r h u - m a n o n o t e m p o » Dende a aparición dos primei- ros homínidos fai 6 millóns de anos ata a invención da escri- tura no ano 3300 a.C É posible viaxar ao pasado a través de vín- culos mentales cos antepasados. Para establecer este vínculo é necesario coñecer o nome e algún dato persoal do familiar ao que se vai a vincular. Canto mais retroceso se desexe, máis vín- culos terán que establecerse. A prehistoria é a última etapa a que pode- mos acceder « A s p r i m e i r a s - c i v i l i z a c i ó n s » Mesopotamia , O Exipto dos faraóns, A India, Antiga Grecia dos grandes filósofos e a Roma dos emperadores. « L o n g o s é c u - l o s e s c u r o s » Dende o fin do imperio romano ata o descubrimento do novo mundo. A ignorancia é o estan- darte das batalllas. « O s d o u s m u n - d o s h u m a n o s » Renacemento das artes e as ciencias. Unha nova conciencia de humanidade a través do progreso. « A p r i m a v e i - r a d o s p o b o s » Dende a Revolución francesa 1789 até a actualidade. Avance tecnóloxico e social. Creación do noso mundo . Anverso Reverso 38 % Rúa Princesa 20. 28010 Nuuk. Groenlandia www.where.com Tel. 916 57 44 52 Anverso
 40. 40. folleto e sobre APLICACIoNS Folleto informativo, que alude, na súa forma de despliegue ao retroceso no tempo e gar- dado nun sinxelo sobre. Tipografía Ostrich Sans Regular. Títulos de apartados en branco 15 pt. Subtí- tulo 12 pt. Negro e branco. Agency FB. Texto en branco e negro 13 e 12 pt respec- tivamente.

×