Mae cri 128

oposiciones maestro

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTABLERTS PER LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LES OPOSICIONS
A MESTRES 2016 DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA.
Tindran com a objectiu comprovar de forma diferenciada dues dimensions :
a ) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com
són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels
alumnes / es, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball
necessàries per a impartir les àrees i matèries pròpies.
b ) Les habilitats i competències necessàries ( capacitat de comunicació i d'anàlisi, habilitats per
a la resolució de conflictes, presa de decisions , planificació i organització , treball en equip ,
disposició a la innovació , sensibilitat per la diversitat de l' alumnat ... ) per aplicar aquests
coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent.
1ª PROVA
Tindrà com a objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat de primària i
constarà de dues parts que seran valorades conjuntament .
PRIMERA PROVA
Part A. Desenvolupament del tema.
1. ORGANITZACIÓ 1.1 Justifica la importància del tema .
1.2 Realitza una introducció del mateix .
1.3 Interrelaciona els conceptes, en una seqüència lògica ,
relacionant-los amb autors o bibliografia.
2. CONEIXEMENT
CIENTÍFIC
2.1 Demostra conèixer el tema , aprofundint en els continguts.
2.2 Situa el desenvolupament del tema en el marc normatiu.
3. INNOVACIÓ 3.1 Exposa el tema de manera original.
3.2 Relaciona el contingut del tema de manera coherent.
3.3 Elabora una conclusió innovadora en el plantejament del
tema.
4. COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA
4.1 Utilitza adequadament conceptes tècnics relacionats amb
el tema.
4.2 Exposa de manera clara i correcta.
4.3 Transmet la informació despertant interès .
Part B. Prova pràctica.
1. CONEIXEMENT
CIENTÍFIC
1.1 Demostra coneixement científic per interpretar i
desenvolupar el cas.
1.2 Relaciona el desenvolupament del supòsit citant autors ,
bibliografia i normativa.
2. ASPECTES
METODOLÒGICS
2.1 Planteja objectius i continguts adaptats al supòsit
2.2 Promou mesures d'atenció a la diversitat.
2.3 Utilitza varietat de recursos i promou les TIC.
3. PLANIFICACIÓ
D'ACTIVITATS
3.1 Programa activitats de motivació i avaluació inicial.
3.2 Promou , en el disseny d'activitats, la participació de tot
l'alumnat .
3.3 Dissenya activitats d'ampliació i reforç per respondre a la
diversitat dels alumnes.
4. CRITERIOS D'
AVALUACIÓ.
4.1 Defineix criteris d'avaluació.
4.2 Avalua competències.
4.3 Dissenya activitats d'avaluació adaptades al contingut.
SEGONA PROVA
Programaciò didàctica
1. ASPECTE FORMAL 1.1 Compleix les directrius establertes en l'Annex V de
l'Ordre 11/2016 , de 3 de maig.
2,. ASPECTES
ORGANITZATIUS
2.1 Contextualitza i justifica la programació.
2.2 Relaciona de manera coherent els diferents apartats
que integren la programació.
2.3 Presenta el contingut fent ús de diferents recursos.
3. ASPECTES
DIDÀCTICS
3.1 Presenta una proposta vàlida i viable.
3.2 Contextualitza la seva programació tenint en compte
l'entorn , el centre i l'aula .
3.3 Proposa diversitat metodològica.
3.4 Promou el desenvolupament de les Competències.
3.5 Atén la diversitat.
3.6 Contempla l'acció tutorial i orientadora.
3.7 Presenta procediments d'avaluació coherents.
3.8 És original en el seu desenvolupament.
4. ASPECTES
COMUNICATIUS
4.1 Exposa de manera clara i correcta.
4.2 Fa servir correctament llenguatge tècnic, fent un ús
adequat.
4.3 Transmet la informació despertant l'interès.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS
OPOSICIONES DE MAESTROS 2016 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN LA ESPECIALIDAD
DE PRIMARIA
Tendrán como objetivo comprobar de forma diferenciada dos dimensiones:
a) Los conocimientos suficientes sobre la especialidad docente, tanto técnicos como
metodológicos, como son, entre otros, los que permitan valorar aspectos de organización del
aprendizaje de los alumnos/as, aspectos psicopedagógicos del aprendizaje y el dominio de
técnicas de trabajo necesarias para impartir las áreas y materias propias.
b) Las habilidades y competencias necesarias (capacidad de comunicación y de análisis,
habilidades para la resolución de conflictos, toma de decisiones,planificación y organización,
trabajo en equipo, disposición a la innovación, sensibilidad por la diversidad del alumnado ...)
para aplicar estos conocimientos en el contexto donde tenga que desarrollar su función
docente.
1ª PRUEBA
Tendrá como objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad de
primaria y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente.
PRIMERA PRUEBA.
Parte A. Desarrollo de un tema.
1. ORGANIZACIÓN 1.1 Justifica la importancia del tema.
1.2 Realiza una introducción del mismo.
1.3 Interrelaciona los conceptos, en una secuencia lógica, relacionándolos
con autores o bibliografía.
2. CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
2.1 Demuestra conocer el tema, profundizando en los contenidos.
2.2 Sitúa el desarrollo del tema en el marco normativo.
3. INNOVACIÓN 3.1 Expone el tema de manera original.
3.2 Relaciona el contenido del tema de manera coherente.
3.3 Elabora una conclusión innovadora en el planteamiento del tema.
4. COMPETENCIA
COMUNICATIVA
4.1 Emplea adecuadamente conceptos técnicos relacionados con el tema.
4.2 Expone de manera clara y correcta.
4.3 Transmite la información despertando interés.
Parte B. Supuesto práctico.
1. CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
1.1 Demuestra conocimiento científico para interpretar y desarrollar el
caso.
1.2 Relaciona el desarrollo del supuesto citando autores, bibliografía y
normativa.
2. ASPECTOS
METODOLÓGICOS
2.1 Plantea objetivos y contenidos adaptados al supuesto
2.2 Promueve medidas de atención a la diversidad.
2.3 Utiliza variedad de recursos y promueve las TIC.
3. PLANIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES
3.1 Programa actividades de motivación y evaluación inicial.
3.2 Promueve, en el diseño de actividades, la participación de todo el
alumnado.
3.3 Diseña actividades de ampliación y refuerzo para responder a la
diversidad de los alumnos.
4. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4.1 Define criterios de evaluación
4.2 Evalúa competencias.
4.3 Diseña actividades de evaluación adaptadas al contenido.
SEGUNDA PRUEBA Programación Didáctica.
1. ASPECTO FORMAL 1.1 Cumple las directrices establecidas en el Anexo V de la Orden
11/2016, de 3 de mayo.
2. ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
2.1 Contextualiza y justifica la programación.
2.2 Relaciona de manera coherente los distintos apartados que integran
la programación.
2.3 Presenta el contenido haciendo uso de distintos recursos.
3. ASPECTOS
DIDÁCTICOS
3.1 Presenta una propuesta válida y viable.
3.2 Contextualiza su programación teniendo en cuenta el entorno, el
centro y el aula.
3.3 Propone diversidad metodológica.
3.4 Promueve el desarrollo de las Competencias.
3.5 Atiende a la diversidad.
3.6 Contempla la acción tutorial y orientadora.
3.7 Presenta procedimientos de evaluación coherentes.
3.8 Es original en su desarrollo.
4. ASPECTOS
COMUNICATIVOS
4.1 Expone de manera clara y correcta.
4.2 Emplea correctamente lenguaje técnico, haciendo un uso adecuado.
4.3 Transmite la información despertando el interés.

Recommandé

Unidad didactica par
Unidad didacticaUnidad didactica
Unidad didacticaEDUCACION
1.9K vues9 diapositives
Autoevaluación javier solís par
Autoevaluación javier solísAutoevaluación javier solís
Autoevaluación javier solísJavier Solís
504 vues15 diapositives
1. ¿Qué es una Unidad Didáctica? par
1. ¿Qué es una Unidad Didáctica?1. ¿Qué es una Unidad Didáctica?
1. ¿Qué es una Unidad Didáctica?מישה קאנו
2.1K vues13 diapositives
Aca 0909(1) taller de investigacion i par
Aca 0909(1) taller de investigacion iAca 0909(1) taller de investigacion i
Aca 0909(1) taller de investigacion iITSR
2.1K vues10 diapositives
Dc2 guia modulo semana 1 diseñocurricular par
Dc2 guia modulo semana 1 diseñocurricularDc2 guia modulo semana 1 diseñocurricular
Dc2 guia modulo semana 1 diseñocurricularDanielaDenisAnguloVe
123 vues26 diapositives
Unidad didactica par
Unidad didacticaUnidad didactica
Unidad didacticaCristinaMolinaA
3.1K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 Pi par
DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 PiDiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 Pi
DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 PiJonhy Leyva Aguilar
4.4K vues14 diapositives
Fases del planeamiento udelas par
Fases del planeamiento udelasFases del planeamiento udelas
Fases del planeamiento udelasOsvaldo Toscano ILTEC
437 vues11 diapositives
Tema 4 proyecto de aprendizaje par
Tema 4 proyecto de aprendizajeTema 4 proyecto de aprendizaje
Tema 4 proyecto de aprendizajearosendo
29 vues14 diapositives
100319400 tipos-unidades-didacticas par
100319400 tipos-unidades-didacticas100319400 tipos-unidades-didacticas
100319400 tipos-unidades-didacticasJoel Oscaro Oscaro
4.3K vues10 diapositives
Rubrica pid copia en blanco. luz m par
Rubrica pid  copia en blanco. luz mRubrica pid  copia en blanco. luz m
Rubrica pid copia en blanco. luz mLuzmerlyn
601 vues4 diapositives
Programación anual comunicación - 08-02-final par
Programación anual comunicación - 08-02-finalProgramación anual comunicación - 08-02-final
Programación anual comunicación - 08-02-finalMónica Mercedes Mucha Córdova
595 vues35 diapositives

Tendances(20)

DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 Pi par Jonhy Leyva Aguilar
DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 PiDiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 Pi
DiversificacióN Taller DireccióN Regional De EducacióN 2008 Pi
Tema 4 proyecto de aprendizaje par arosendo
Tema 4 proyecto de aprendizajeTema 4 proyecto de aprendizaje
Tema 4 proyecto de aprendizaje
arosendo29 vues
Rubrica pid copia en blanco. luz m par Luzmerlyn
Rubrica pid  copia en blanco. luz mRubrica pid  copia en blanco. luz m
Rubrica pid copia en blanco. luz m
Luzmerlyn601 vues
Planeación del curso: Herramientas Básicas para la Investigación Educativa par Pablomates
Planeación del curso: Herramientas Básicas para la Investigación EducativaPlaneación del curso: Herramientas Básicas para la Investigación Educativa
Planeación del curso: Herramientas Básicas para la Investigación Educativa
Pablomates1.5K vues
2. ESTA PRUEBA par Meduca
2. ESTA PRUEBA2. ESTA PRUEBA
2. ESTA PRUEBA
Meduca347 vues
Competencias basicas en_educacion_matematica gonz%e1lez mar%ed par jdelmarim
Competencias basicas en_educacion_matematica gonz%e1lez mar%edCompetencias basicas en_educacion_matematica gonz%e1lez mar%ed
Competencias basicas en_educacion_matematica gonz%e1lez mar%ed
jdelmarim6.4K vues
Antología planeación educativa par josuje
Antología planeación educativaAntología planeación educativa
Antología planeación educativa
josuje3.4K vues
Cartas+didacticas par rey29ponce
Cartas+didacticasCartas+didacticas
Cartas+didacticas
rey29ponce9.7K vues

En vedette

Mae cri 123 par
Mae cri 123Mae cri 123
Mae cri 123Santiago Campos zurano
33 vues11 diapositives
Mae cri 124_es par
Mae cri 124_esMae cri 124_es
Mae cri 124_esSantiago Campos zurano
47 vues3 diapositives
2016 3107 par
2016 31072016 3107
2016 3107Santiago Campos zurano
38 vues38 diapositives
01 lectura-por-parejas par
01 lectura-por-parejas01 lectura-por-parejas
01 lectura-por-parejasSantiago Campos zurano
66 vues2 diapositives
Guia profesores par
Guia profesoresGuia profesores
Guia profesoresSantiago Campos zurano
60 vues2 diapositives
Stop conflictos es par
Stop conflictos esStop conflictos es
Stop conflictos esSantiago Campos zurano
293 vues111 diapositives

En vedette(20)

El Cos Humà par Irisat
El Cos HumàEl Cos Humà
El Cos Humà
Irisat1.6K vues
The Tiger Woke Up par oleary1599
The Tiger Woke UpThe Tiger Woke Up
The Tiger Woke Up
oleary1599271 vues
The Value of Being Valued: all in the eyes of the beholder par UCD Library
The Value of Being Valued: all in the eyes of the beholderThe Value of Being Valued: all in the eyes of the beholder
The Value of Being Valued: all in the eyes of the beholder
UCD Library513 vues
Shining the spotlight on Information Literacy : experience of the Veterinary ... par UCD Library
Shining the spotlight on Information Literacy : experience of the Veterinary ...Shining the spotlight on Information Literacy : experience of the Veterinary ...
Shining the spotlight on Information Literacy : experience of the Veterinary ...
UCD Library628 vues
Mobile Open Service Model V1.0 MOSM par Jose Payano
Mobile Open Service Model V1.0 MOSMMobile Open Service Model V1.0 MOSM
Mobile Open Service Model V1.0 MOSM
Jose Payano533 vues
Collaborative learning environments : the UCD experience. Author: Peter Hickey par UCD Library
Collaborative learning environments : the UCD experience. Author: Peter HickeyCollaborative learning environments : the UCD experience. Author: Peter Hickey
Collaborative learning environments : the UCD experience. Author: Peter Hickey
UCD Library382 vues
Environmental Conflicts - Resolution Through Reframing par Mark Szabo
Environmental Conflicts - Resolution Through Reframing Environmental Conflicts - Resolution Through Reframing
Environmental Conflicts - Resolution Through Reframing
Mark Szabo1.7K vues
Customer connected company v2 par Jose Payano
Customer connected company v2Customer connected company v2
Customer connected company v2
Jose Payano518 vues
2009外文讲义4 par Deep Deep
2009外文讲义42009外文讲义4
2009外文讲义4
Deep Deep972 vues
Ricardo i oualid dali par Irisat
Ricardo i oualid daliRicardo i oualid dali
Ricardo i oualid dali
Irisat517 vues
What Is LibGuides? par UCD Library
What Is LibGuides?What Is LibGuides?
What Is LibGuides?
UCD Library1.3K vues
Reciclatge P5 par Irisat
Reciclatge P5Reciclatge P5
Reciclatge P5
Irisat601 vues

Similaire à Mae cri 128

Taller de Investigación I.pdf par
Taller de Investigación I.pdfTaller de Investigación I.pdf
Taller de Investigación I.pdfSergioHumbertoRivera1
4 vues10 diapositives
Instrumentación didáctica - Matemáticas Discretas par
Instrumentación didáctica - Matemáticas DiscretasInstrumentación didáctica - Matemáticas Discretas
Instrumentación didáctica - Matemáticas DiscretasJosé Antonio Sandoval Acosta
387 vues18 diapositives
Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa final par
Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa finalSilabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa final
Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa finalByron Fabian RedOne
163 vues13 diapositives
3curri par
3curri3curri
3curriJaime Ortiz
300 vues11 diapositives
Sylabo diseño curricular par
Sylabo diseño curricular Sylabo diseño curricular
Sylabo diseño curricular Ydal Morales
335 vues14 diapositives
Sylabo de diseño curricular par
Sylabo de diseño curricularSylabo de diseño curricular
Sylabo de diseño curricularYdal Morales
435 vues14 diapositives

Similaire à Mae cri 128(20)

Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa final par Byron Fabian RedOne
Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa finalSilabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa final
Silabo diseño curricular abril agosto 2017 sicoa final
Sylabo diseño curricular par Ydal Morales
Sylabo diseño curricular Sylabo diseño curricular
Sylabo diseño curricular
Ydal Morales335 vues
Sylabo de diseño curricular par Ydal Morales
Sylabo de diseño curricularSylabo de diseño curricular
Sylabo de diseño curricular
Ydal Morales435 vues
Programacion y ccbb_en_eso par Miguel Ariza
Programacion y ccbb_en_esoProgramacion y ccbb_en_eso
Programacion y ccbb_en_eso
Miguel Ariza3.9K vues
Evaluación desempeño docentes Mx 2018.ppt par ATPsPuebla3y4G
Evaluación desempeño docentes Mx 2018.pptEvaluación desempeño docentes Mx 2018.ppt
Evaluación desempeño docentes Mx 2018.ppt
Ac010 taller de investigacion ii par Alvaro Chavez
Ac010 taller de investigacion iiAc010 taller de investigacion ii
Ac010 taller de investigacion ii
Alvaro Chavez1K vues
Presentacionmarcomapasyrutas par Pool Alvites
PresentacionmarcomapasyrutasPresentacionmarcomapasyrutas
Presentacionmarcomapasyrutas
Pool Alvites188 vues
Planilla del planificador de proyectos par lenrique2
Planilla del planificador de proyectosPlanilla del planificador de proyectos
Planilla del planificador de proyectos
lenrique2213 vues

Plus de Santiago Campos zurano

Definiciones educación y proyecto educativo de centro. par
Definiciones educación y proyecto educativo de centro.Definiciones educación y proyecto educativo de centro.
Definiciones educación y proyecto educativo de centro.Santiago Campos zurano
369 vues9 diapositives
Conceptos centros escolares públicos valencianos par
Conceptos centros escolares públicos valencianosConceptos centros escolares públicos valencianos
Conceptos centros escolares públicos valencianosSantiago Campos zurano
311 vues12 diapositives
Supuestosvarios19 20 par
Supuestosvarios19 20Supuestosvarios19 20
Supuestosvarios19 20Santiago Campos zurano
497 vues15 diapositives
Manual dinámicas cohesión de grupo par
Manual dinámicas cohesión de grupoManual dinámicas cohesión de grupo
Manual dinámicas cohesión de grupoSantiago Campos zurano
8.7K vues19 diapositives
Juegos de autoestima y cohesion de grupo par
Juegos de autoestima y cohesion de grupoJuegos de autoestima y cohesion de grupo
Juegos de autoestima y cohesion de grupoSantiago Campos zurano
4.8K vues31 diapositives
Abecedario halloween par
Abecedario halloweenAbecedario halloween
Abecedario halloweenSantiago Campos zurano
397 vues27 diapositives

Plus de Santiago Campos zurano(20)

014 hellinger- felicidad que permanece. lo esencial de las constelaciones fa... par Santiago Campos zurano
014 hellinger- felicidad que permanece. lo esencial de las constelaciones fa...014 hellinger- felicidad que permanece. lo esencial de las constelaciones fa...
014 hellinger- felicidad que permanece. lo esencial de las constelaciones fa...
Cambios del-comportamiento-y-de-la-conducta-constelaciones de hamer par Santiago Campos zurano
Cambios del-comportamiento-y-de-la-conducta-constelaciones de hamerCambios del-comportamiento-y-de-la-conducta-constelaciones de hamer
Cambios del-comportamiento-y-de-la-conducta-constelaciones de hamer

Dernier

Misión en favor de los necesitados par
Misión en favor de los necesitadosMisión en favor de los necesitados
Misión en favor de los necesitadoshttps://gramadal.wordpress.com/
248 vues16 diapositives
Contenidos y PDA 6° Grado.docx par
Contenidos y PDA 6° Grado.docxContenidos y PDA 6° Grado.docx
Contenidos y PDA 6° Grado.docxNorberto Millán Muñoz
61 vues19 diapositives
Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdf par
Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdfNorma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdf
Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
247 vues5 diapositives
Sesión: Misión en favor de los necesitados par
Sesión: Misión en favor de los necesitadosSesión: Misión en favor de los necesitados
Sesión: Misión en favor de los necesitadoshttps://gramadal.wordpress.com/
241 vues4 diapositives
DEPORTES DE RAQUETA .pdf par
DEPORTES DE RAQUETA .pdfDEPORTES DE RAQUETA .pdf
DEPORTES DE RAQUETA .pdfMiguel Lopez Marin
25 vues11 diapositives
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc par
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.docjosetejada220380
23 vues30 diapositives

Dernier(20)

Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdf par Demetrio Ccesa Rayme
Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdfNorma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdf
Norma de Evaluacion de Educacion Secundaria LSB-2023 Ccesa007.pdf
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc par josetejada220380
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_24_DE_NOVIEMBRE.doc
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx par edwin70
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docxPREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx
edwin701.3K vues
Recreos musicales.pdf par arribaletur
Recreos musicales.pdfRecreos musicales.pdf
Recreos musicales.pdf
arribaletur143 vues
Muestra Anual de Literatura Clásica y Latín.pptx par María Roxana
Muestra Anual de Literatura Clásica y Latín.pptxMuestra Anual de Literatura Clásica y Latín.pptx
Muestra Anual de Literatura Clásica y Latín.pptx
María Roxana108 vues
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf par marialauramarquez3
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdfInfografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf

Mae cri 128

 • 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTABLERTS PER LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LES OPOSICIONS A MESTRES 2016 DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA. Tindran com a objectiu comprovar de forma diferenciada dues dimensions : a ) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes / es, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees i matèries pròpies. b ) Les habilitats i competències necessàries ( capacitat de comunicació i d'anàlisi, habilitats per a la resolució de conflictes, presa de decisions , planificació i organització , treball en equip , disposició a la innovació , sensibilitat per la diversitat de l' alumnat ... ) per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent. 1ª PROVA Tindrà com a objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat de primària i constarà de dues parts que seran valorades conjuntament . PRIMERA PROVA Part A. Desenvolupament del tema. 1. ORGANITZACIÓ 1.1 Justifica la importància del tema . 1.2 Realitza una introducció del mateix . 1.3 Interrelaciona els conceptes, en una seqüència lògica , relacionant-los amb autors o bibliografia. 2. CONEIXEMENT CIENTÍFIC 2.1 Demostra conèixer el tema , aprofundint en els continguts. 2.2 Situa el desenvolupament del tema en el marc normatiu. 3. INNOVACIÓ 3.1 Exposa el tema de manera original. 3.2 Relaciona el contingut del tema de manera coherent. 3.3 Elabora una conclusió innovadora en el plantejament del tema. 4. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 4.1 Utilitza adequadament conceptes tècnics relacionats amb el tema. 4.2 Exposa de manera clara i correcta. 4.3 Transmet la informació despertant interès .
 • 2. Part B. Prova pràctica. 1. CONEIXEMENT CIENTÍFIC 1.1 Demostra coneixement científic per interpretar i desenvolupar el cas. 1.2 Relaciona el desenvolupament del supòsit citant autors , bibliografia i normativa. 2. ASPECTES METODOLÒGICS 2.1 Planteja objectius i continguts adaptats al supòsit 2.2 Promou mesures d'atenció a la diversitat. 2.3 Utilitza varietat de recursos i promou les TIC. 3. PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS 3.1 Programa activitats de motivació i avaluació inicial. 3.2 Promou , en el disseny d'activitats, la participació de tot l'alumnat . 3.3 Dissenya activitats d'ampliació i reforç per respondre a la diversitat dels alumnes. 4. CRITERIOS D' AVALUACIÓ. 4.1 Defineix criteris d'avaluació. 4.2 Avalua competències. 4.3 Dissenya activitats d'avaluació adaptades al contingut. SEGONA PROVA Programaciò didàctica 1. ASPECTE FORMAL 1.1 Compleix les directrius establertes en l'Annex V de l'Ordre 11/2016 , de 3 de maig. 2,. ASPECTES ORGANITZATIUS 2.1 Contextualitza i justifica la programació. 2.2 Relaciona de manera coherent els diferents apartats que integren la programació. 2.3 Presenta el contingut fent ús de diferents recursos. 3. ASPECTES DIDÀCTICS 3.1 Presenta una proposta vàlida i viable. 3.2 Contextualitza la seva programació tenint en compte l'entorn , el centre i l'aula . 3.3 Proposa diversitat metodològica. 3.4 Promou el desenvolupament de les Competències. 3.5 Atén la diversitat. 3.6 Contempla l'acció tutorial i orientadora. 3.7 Presenta procediments d'avaluació coherents. 3.8 És original en el seu desenvolupament. 4. ASPECTES COMUNICATIUS 4.1 Exposa de manera clara i correcta. 4.2 Fa servir correctament llenguatge tècnic, fent un ús adequat. 4.3 Transmet la informació despertant l'interès.
 • 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS OPOSICIONES DE MAESTROS 2016 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN LA ESPECIALIDAD DE PRIMARIA Tendrán como objetivo comprobar de forma diferenciada dos dimensiones: a) Los conocimientos suficientes sobre la especialidad docente, tanto técnicos como metodológicos, como son, entre otros, los que permitan valorar aspectos de organización del aprendizaje de los alumnos/as, aspectos psicopedagógicos del aprendizaje y el dominio de técnicas de trabajo necesarias para impartir las áreas y materias propias. b) Las habilidades y competencias necesarias (capacidad de comunicación y de análisis, habilidades para la resolución de conflictos, toma de decisiones,planificación y organización, trabajo en equipo, disposición a la innovación, sensibilidad por la diversidad del alumnado ...) para aplicar estos conocimientos en el contexto donde tenga que desarrollar su función docente. 1ª PRUEBA Tendrá como objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad de primaria y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente. PRIMERA PRUEBA. Parte A. Desarrollo de un tema. 1. ORGANIZACIÓN 1.1 Justifica la importancia del tema. 1.2 Realiza una introducción del mismo. 1.3 Interrelaciona los conceptos, en una secuencia lógica, relacionándolos con autores o bibliografía. 2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2.1 Demuestra conocer el tema, profundizando en los contenidos. 2.2 Sitúa el desarrollo del tema en el marco normativo. 3. INNOVACIÓN 3.1 Expone el tema de manera original. 3.2 Relaciona el contenido del tema de manera coherente. 3.3 Elabora una conclusión innovadora en el planteamiento del tema. 4. COMPETENCIA COMUNICATIVA 4.1 Emplea adecuadamente conceptos técnicos relacionados con el tema. 4.2 Expone de manera clara y correcta. 4.3 Transmite la información despertando interés.
 • 4. Parte B. Supuesto práctico. 1. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 1.1 Demuestra conocimiento científico para interpretar y desarrollar el caso. 1.2 Relaciona el desarrollo del supuesto citando autores, bibliografía y normativa. 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 2.1 Plantea objetivos y contenidos adaptados al supuesto 2.2 Promueve medidas de atención a la diversidad. 2.3 Utiliza variedad de recursos y promueve las TIC. 3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3.1 Programa actividades de motivación y evaluación inicial. 3.2 Promueve, en el diseño de actividades, la participación de todo el alumnado. 3.3 Diseña actividades de ampliación y refuerzo para responder a la diversidad de los alumnos. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4.1 Define criterios de evaluación 4.2 Evalúa competencias. 4.3 Diseña actividades de evaluación adaptadas al contenido. SEGUNDA PRUEBA Programación Didáctica. 1. ASPECTO FORMAL 1.1 Cumple las directrices establecidas en el Anexo V de la Orden 11/2016, de 3 de mayo. 2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 2.1 Contextualiza y justifica la programación. 2.2 Relaciona de manera coherente los distintos apartados que integran la programación. 2.3 Presenta el contenido haciendo uso de distintos recursos. 3. ASPECTOS DIDÁCTICOS 3.1 Presenta una propuesta válida y viable. 3.2 Contextualiza su programación teniendo en cuenta el entorno, el centro y el aula. 3.3 Propone diversidad metodológica. 3.4 Promueve el desarrollo de las Competencias. 3.5 Atiende a la diversidad. 3.6 Contempla la acción tutorial y orientadora. 3.7 Presenta procedimientos de evaluación coherentes. 3.8 Es original en su desarrollo. 4. ASPECTOS COMUNICATIVOS 4.1 Expone de manera clara y correcta. 4.2 Emplea correctamente lenguaje técnico, haciendo un uso adecuado. 4.3 Transmite la información despertando el interés.