Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TEST PITANJA IZ PREDMETA ANATOMIJA ČOVEKA
RUKA
1. N. dorsalis scapulae:
a) nastaje iz gornjeg stabla ramenog živčanog sple...
__________________________________
8. N. ulnaris
a) nema pobočnih grana u podlaktu
b) daje pobočne grane u nadlaktu
c) ine...
16. Od fasciculus posteriora ramenog spleta polaze:
a) n. musculocutaneus
b) n. cutaneus brachii posterior
c) n. ulnaris
d...
23. Kožu u predelu deltastog mišića inerviše:
a) n. axillaris
b) n. musculocutaneus
c) n. radialis
d) n. suprascapularis
2...
31. A. radialis
a) u donjem delu podlakta prolazi između tetiva m. brachioradialisa i m. flexora carpi
radialisa
b) u kore...
38. Na osnovu sledeće rečenice identifikuj krvni sud: Njena bočna grana je a.
interossea
communis?
a) a. radialis
b) a. ax...
c) a, interossea posterior
d) a. ulnaris
46. A. collateralis radialis je grana:
a) a, profudae brachii
b) a. brachialis
c)...
54. Aa. metacarpeae palmares:
a) nastaju iz arcus palmaris superficialisa
b) nastaju iz arcus palmaris profundusa
c) ima i...
c) spolja od njega nalazi se m, flexor pollicis longus
d) spolja od njega nalazi se m. flexor carpi radialis
63. M. extens...
a) m. supraspinatus
b) m. deltoideus
c) m. serratus anterior
d) m. trapezius
72. Adukciju ruke u ramenom zglobu vrše:
a) m...
c) m. extensor pollicis brevis
d) m. extensor carpi radialis brevis
80. Koji od ovih mišića izvodi ekstenziju ruke u ramen...
88. Mišići spoljašnje lože ramena su:
a) m. trapezius
b) m. coracobrachialis
c) m. omohyoideus
d) m. deltoideus
89. Caput ...
b) n. medianusa
c) n. ulnarisa
d) n. musculocutaneusa
97. Ligamenti ramenog zgloba su:
__________________________________
...
___________________________________
___________________________________
105. Slaba tačka ramenog zgloba:
a) zove se forame...
d) zglobna površina na ključnici je facies articularis acromialis
113. U zglobu ramena su mogući sledeći pokreti:
a) fleks...
b) os scaphoideum
c) os lunatum
d) os pisiforme
121. Na akromionu lopatice pripaja se:
a) m. trapezius
b) m. rhomboideus m...
129. Na gornjem okrajku humerusa nalaze se:
a) trochlea humeri
b) epicondylus medialis
c) caput humeri
d) tuberculum minus...
d) incissura trochlearis
e) incisura ulnaris radii
138. Natplećak (acromion):
a) leži neposredno iznad zgloba ramena
b) le...
146. Spoljašnji zid foramen trilateruma gradi:
a) caput longum m. bicepsa brachii
b) caput breve m bicepsa brachii
c) capu...
153. Na donjoj strani ključnice ( clavicula ) ne nalazi se jedan od sledećih elemenata
:
a) sulcus m. subclavii
b) tuberos...
160. Koja od navedenih tetiva mišića pregibača ne prolazi kroz kanal ručja (canalis
carpi) :
a) m. flexor carpi radialis
b...
b) distalni red: ________________________________________________
168. Navesti šta prolazi kroz kanal ručja (canalis carpi...
178. Zglobovi šake (art. manus) dele se na:
a) __________________________
b) __________________________
c) _______________...
c) trochlea humeri
d) ne pripada ni jedna
185. Koja od navedenih veza ne pripada lakatnom zglobu (art.cubiti) :
a) lig. co...
192. Artikularni diskus (discus articularis) u žbičnoručnom zglobu (art.
radiocarpalis) nalazi se između:
a) os pisiforme ...
200. U srednjem dlanskom prostoru (spatium palmare medium) nalaze se mišići:
a) __________________________
b) ____________...
d) m. extensor indicis
208. Zajednička funkcija glistastih (mm. lumbricales) i međukoštanih (mm.
interossei) mišića je:
a)...
217. Bočne grane lakatne arterije (a.ulnaris):
a) bočne grane: _________________________________________________
218.Površ...
d) a.subscapularis, a. collateralis ulnaris superior i a. collateralis ulnaris inferior
226. Bočne grane površnog dlanskog...
a) _______________________
b) _______________________
237. U inervaciji kože zadnje strane šake učestvuju sledeći živci:
a...
c) ramus superficialis i ramus profundus
d) n. cutaneus antebrachii lateralis superior i r. superficialis
245. Rameni živč...
b) _________________________
c) _________________________
253. Kroz četvrtasti otvor (foramen quadrilaterum) prolaze:
a) _...
c) m. subscapularis, m. teres major
d) m. latissimus dorsi, m. subclavius
262. Trougao oblih mišića nalazi se na:
a) predn...
4. radix medialis n. mediani; n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis; n. cutaneus
antebrachii medialis.
5. d
6. a
7. n. ...
48. b
49. a
50. b,d
51. c
52. a,b
53. d
54. b
55. Boeckelova linija
56. a,c,d
57. b
58. c
59. e
60. a
61. d
62. a,c
63. b,...
94. colum chirurgicum humerusa, caput longum m. tricepsa brachii, m. teres major,
m. teres minor.
95. b,c,d
96. a
97. lig....
139. a
140. c
141. b,c
142. b
143. b
144. a
145. epicondylus lateralis; epicondylus medialis
146. c
147. a,b
148. c,d
149....
pokreti: abductio, adductio, flexio, extensio, rotatio (spoljačnja i unutrašnja),
circumductio
173. art. humeroradialis, a...
201. c
202. c
203. b
204. b
205. b
206. d
207. b
208. b
209. b
210. c
211.V. cephalica, V. basilica, V. mediana antebrachi...
236. n. medianus i n. ulnaris
237. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis
238. b
239. d
240. a
241. c
242. c
243. a
244. c
2...
a) ________________________
b) ________________________
c) ________________________
d) ________________________
e) _______...
a) _________________________________
b) _________________________________
prednji red:
c) ________________________________...
c) m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. adductor longus, m. adductor
brevis, m. adductor magnus i m. biceps femoris...
b) ________________________________
c) ________________________________
d) ________________________________
23. Navesti ko...
b.______________________________
c.______________________________
d.______________________________
28. Napisati šta je pre...
a) facies articularis talaris anterior, facies articularis inferior tibiae i facies
articularis malleoli lateralis
b) troc...
d) ____________________________________
e) ____________________________________
42. Navesti mišiće prednje lože buta i nji...
e) __________________________________________
f) __________________________________________
47. Navesti mišiće srednje tab...
c) m. coccygeus
d) m. obturator externus
53. Koji od navedenih mišića se nalazi u drugom (dubokom) sloju zadnje lože
podko...
60. Napisati mesto početka i završetka butne arterije (a. frmoralis):
a) početak: ___________________________________
b) z...
d) ______________________________________
završne grane
a) ______________________________________
b) _____________________...
a) iza njega
b) ispod njeg
c) ispred njega
d) spolja od njega
74. Zadkolena arterija (a. poplitea) nastavlja butnu arterij...
81. Navesti završne grane slabinskog živčanog spleta (plexus lumbalis):
a) _________________________________
b) __________...
a) _________________________________________
b) _________________________________________
90. Butni živac (n. femoralis) i...
d) n. cutaneus dorsalis lateralis
98. Mišiće u tabanu (planta pedis) inervišu:
a) n. saphenus i n. suralis
b) n. plantaris...
c) prednji:___________________________________
Sadržaj:
a) _____________________________
b) _____________________________
...
111. Koji od navedenih elemenata podpreponski zjap (hiatus subinginalis) deli na
dva manja prostora(lacuna musculorum i la...
b) mm. gemelli
c) m. piriformis
d) m. quadratus femoris
118. Koji od navedenih elemenata ne prolazi kroz podpiriformni otv...
M.vastus lateralis
M. biceps femoris caput breve
6. M. popliteus
M. soleus
M. tibialis posterior
M. flexor digitorum longu...
bočne:
Lig. collaterale tibiale
Lig. collaterale fibulare
zadnje:
Lig. popliteum obliqum
Lig. popliteum arcuatum
26. Facie...
41. M. pectineus- N. obturatorius i N. femoralis
M. adductor longus- N. obturatorius i N. femoralis
M. addictor brevis- N....
b) Mm. interossei plantares
48. Vrše fleksiju proksimalnih, a ekstenziju srednjih I distalnih falangi prstiju- Unutrašnja
...
65. bočne grane
Rr. musculares
A. malleolaris posterior medialis
R. circumflexus fibularis
A. fibularis
završne grane
A.pl...
M. adductor longus
M. adductor brevis
M. adductor magnus
M. gracilis
M. obturatorius externus
senzitivna grana:
kožu unutr...
Unutra: crena ani
103. V. saphena parva
N. cutaneus surae medialis
N. cutaneus surae lateralis
N. suralis
104. Zidovi:
spo...
118. c
119. a
GRUDNI KOŠ
1. Na grudnoj kosti se nalaze sledeći osteološki elementi:
a) incisura clavicularis;
b) angulus s...
7. Bronchus principalis dexter:
a) je kraći u odnosu na bronchus principalis sinister;
b) ima širi lumen u odnosu na bronc...
15. Srčani dijagram:
a) predstavlja projekciju srčanog mišića;
b) ima oblik četvorougla;
c) sa njim se najvećim delom ne p...
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Anatomija  test - copy
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

Anatomija  test - copy Slide 1 Anatomija  test - copy Slide 2 Anatomija  test - copy Slide 3 Anatomija  test - copy Slide 4 Anatomija  test - copy Slide 5 Anatomija  test - copy Slide 6 Anatomija  test - copy Slide 7 Anatomija  test - copy Slide 8 Anatomija  test - copy Slide 9 Anatomija  test - copy Slide 10 Anatomija  test - copy Slide 11 Anatomija  test - copy Slide 12 Anatomija  test - copy Slide 13 Anatomija  test - copy Slide 14 Anatomija  test - copy Slide 15 Anatomija  test - copy Slide 16 Anatomija  test - copy Slide 17 Anatomija  test - copy Slide 18 Anatomija  test - copy Slide 19 Anatomija  test - copy Slide 20 Anatomija  test - copy Slide 21 Anatomija  test - copy Slide 22 Anatomija  test - copy Slide 23 Anatomija  test - copy Slide 24 Anatomija  test - copy Slide 25 Anatomija  test - copy Slide 26 Anatomija  test - copy Slide 27 Anatomija  test - copy Slide 28 Anatomija  test - copy Slide 29 Anatomija  test - copy Slide 30 Anatomija  test - copy Slide 31 Anatomija  test - copy Slide 32 Anatomija  test - copy Slide 33 Anatomija  test - copy Slide 34 Anatomija  test - copy Slide 35 Anatomija  test - copy Slide 36 Anatomija  test - copy Slide 37 Anatomija  test - copy Slide 38 Anatomija  test - copy Slide 39 Anatomija  test - copy Slide 40 Anatomija  test - copy Slide 41 Anatomija  test - copy Slide 42 Anatomija  test - copy Slide 43 Anatomija  test - copy Slide 44 Anatomija  test - copy Slide 45 Anatomija  test - copy Slide 46 Anatomija  test - copy Slide 47 Anatomija  test - copy Slide 48 Anatomija  test - copy Slide 49 Anatomija  test - copy Slide 50 Anatomija  test - copy Slide 51 Anatomija  test - copy Slide 52 Anatomija  test - copy Slide 53 Anatomija  test - copy Slide 54 Anatomija  test - copy Slide 55 Anatomija  test - copy Slide 56 Anatomija  test - copy Slide 57 Anatomija  test - copy Slide 58 Anatomija  test - copy Slide 59 Anatomija  test - copy Slide 60 Anatomija  test - copy Slide 61 Anatomija  test - copy Slide 62 Anatomija  test - copy Slide 63 Anatomija  test - copy Slide 64 Anatomija  test - copy Slide 65 Anatomija  test - copy Slide 66 Anatomija  test - copy Slide 67 Anatomija  test - copy Slide 68 Anatomija  test - copy Slide 69 Anatomija  test - copy Slide 70 Anatomija  test - copy Slide 71 Anatomija  test - copy Slide 72 Anatomija  test - copy Slide 73 Anatomija  test - copy Slide 74 Anatomija  test - copy Slide 75 Anatomija  test - copy Slide 76 Anatomija  test - copy Slide 77 Anatomija  test - copy Slide 78 Anatomija  test - copy Slide 79 Anatomija  test - copy Slide 80 Anatomija  test - copy Slide 81 Anatomija  test - copy Slide 82 Anatomija  test - copy Slide 83 Anatomija  test - copy Slide 84 Anatomija  test - copy Slide 85 Anatomija  test - copy Slide 86 Anatomija  test - copy Slide 87 Anatomija  test - copy Slide 88 Anatomija  test - copy Slide 89 Anatomija  test - copy Slide 90 Anatomija  test - copy Slide 91 Anatomija  test - copy Slide 92 Anatomija  test - copy Slide 93 Anatomija  test - copy Slide 94 Anatomija  test - copy Slide 95 Anatomija  test - copy Slide 96 Anatomija  test - copy Slide 97 Anatomija  test - copy Slide 98 Anatomija  test - copy Slide 99 Anatomija  test - copy Slide 100 Anatomija  test - copy Slide 101 Anatomija  test - copy Slide 102 Anatomija  test - copy Slide 103 Anatomija  test - copy Slide 104 Anatomija  test - copy Slide 105 Anatomija  test - copy Slide 106 Anatomija  test - copy Slide 107 Anatomija  test - copy Slide 108 Anatomija  test - copy Slide 109 Anatomija  test - copy Slide 110 Anatomija  test - copy Slide 111 Anatomija  test - copy Slide 112 Anatomija  test - copy Slide 113 Anatomija  test - copy Slide 114 Anatomija  test - copy Slide 115 Anatomija  test - copy Slide 116 Anatomija  test - copy Slide 117 Anatomija  test - copy Slide 118 Anatomija  test - copy Slide 119 Anatomija  test - copy Slide 120 Anatomija  test - copy Slide 121 Anatomija  test - copy Slide 122 Anatomija  test - copy Slide 123 Anatomija  test - copy Slide 124 Anatomija  test - copy Slide 125 Anatomija  test - copy Slide 126 Anatomija  test - copy Slide 127 Anatomija  test - copy Slide 128 Anatomija  test - copy Slide 129 Anatomija  test - copy Slide 130 Anatomija  test - copy Slide 131 Anatomija  test - copy Slide 132 Anatomija  test - copy Slide 133 Anatomija  test - copy Slide 134 Anatomija  test - copy Slide 135 Anatomija  test - copy Slide 136 Anatomija  test - copy Slide 137 Anatomija  test - copy Slide 138 Anatomija  test - copy Slide 139 Anatomija  test - copy Slide 140 Anatomija  test - copy Slide 141 Anatomija  test - copy Slide 142 Anatomija  test - copy Slide 143 Anatomija  test - copy Slide 144 Anatomija  test - copy Slide 145 Anatomija  test - copy Slide 146 Anatomija  test - copy Slide 147 Anatomija  test - copy Slide 148 Anatomija  test - copy Slide 149 Anatomija  test - copy Slide 150 Anatomija  test - copy Slide 151 Anatomija  test - copy Slide 152 Anatomija  test - copy Slide 153 Anatomija  test - copy Slide 154 Anatomija  test - copy Slide 155 Anatomija  test - copy Slide 156 Anatomija  test - copy Slide 157 Anatomija  test - copy Slide 158 Anatomija  test - copy Slide 159 Anatomija  test - copy Slide 160 Anatomija  test - copy Slide 161 Anatomija  test - copy Slide 162 Anatomija  test - copy Slide 163 Anatomija  test - copy Slide 164 Anatomija  test - copy Slide 165 Anatomija  test - copy Slide 166 Anatomija  test - copy Slide 167 Anatomija  test - copy Slide 168 Anatomija  test - copy Slide 169 Anatomija  test - copy Slide 170 Anatomija  test - copy Slide 171 Anatomija  test - copy Slide 172 Anatomija  test - copy Slide 173 Anatomija  test - copy Slide 174 Anatomija  test - copy Slide 175 Anatomija  test - copy Slide 176 Anatomija  test - copy Slide 177 Anatomija  test - copy Slide 178 Anatomija  test - copy Slide 179 Anatomija  test - copy Slide 180 Anatomija  test - copy Slide 181 Anatomija  test - copy Slide 182 Anatomija  test - copy Slide 183 Anatomija  test - copy Slide 184 Anatomija  test - copy Slide 185 Anatomija  test - copy Slide 186 Anatomija  test - copy Slide 187 Anatomija  test - copy Slide 188 Anatomija  test - copy Slide 189 Anatomija  test - copy Slide 190 Anatomija  test - copy Slide 191 Anatomija  test - copy Slide 192 Anatomija  test - copy Slide 193 Anatomija  test - copy Slide 194 Anatomija  test - copy Slide 195 Anatomija  test - copy Slide 196 Anatomija  test - copy Slide 197 Anatomija  test - copy Slide 198 Anatomija  test - copy Slide 199 Anatomija  test - copy Slide 200 Anatomija  test - copy Slide 201 Anatomija  test - copy Slide 202 Anatomija  test - copy Slide 203 Anatomija  test - copy Slide 204 Anatomija  test - copy Slide 205 Anatomija  test - copy Slide 206 Anatomija  test - copy Slide 207 Anatomija  test - copy Slide 208 Anatomija  test - copy Slide 209 Anatomija  test - copy Slide 210 Anatomija  test - copy Slide 211 Anatomija  test - copy Slide 212 Anatomija  test - copy Slide 213 Anatomija  test - copy Slide 214 Anatomija  test - copy Slide 215 Anatomija  test - copy Slide 216 Anatomija  test - copy Slide 217 Anatomija  test - copy Slide 218 Anatomija  test - copy Slide 219 Anatomija  test - copy Slide 220 Anatomija  test - copy Slide 221 Anatomija  test - copy Slide 222 Anatomija  test - copy Slide 223 Anatomija  test - copy Slide 224 Anatomija  test - copy Slide 225 Anatomija  test - copy Slide 226 Anatomija  test - copy Slide 227 Anatomija  test - copy Slide 228 Anatomija  test - copy Slide 229 Anatomija  test - copy Slide 230 Anatomija  test - copy Slide 231 Anatomija  test - copy Slide 232 Anatomija  test - copy Slide 233 Anatomija  test - copy Slide 234 Anatomija  test - copy Slide 235 Anatomija  test - copy Slide 236 Anatomija  test - copy Slide 237 Anatomija  test - copy Slide 238 Anatomija  test - copy Slide 239 Anatomija  test - copy Slide 240 Anatomija  test - copy Slide 241 Anatomija  test - copy Slide 242 Anatomija  test - copy Slide 243 Anatomija  test - copy Slide 244 Anatomija  test - copy Slide 245 Anatomija  test - copy Slide 246 Anatomija  test - copy Slide 247 Anatomija  test - copy Slide 248 Anatomija  test - copy Slide 249 Anatomija  test - copy Slide 250 Anatomija  test - copy Slide 251 Anatomija  test - copy Slide 252 Anatomija  test - copy Slide 253
Prochain SlideShare
Fiziologija bubrega
Suivant

8 j’aime

Partager

Anatomija test - copy

anatomija

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Anatomija test - copy

 1. 1. TEST PITANJA IZ PREDMETA ANATOMIJA ČOVEKA RUKA 1. N. dorsalis scapulae: a) nastaje iz gornjeg stabla ramenog živčanog spleta b) inerviše m. levator scapulae i m. rhomboideus c) inerviše m. subscapularis i m. deltoideus d) nastaje iz donjeg stabla ramenog živčanog spleta 2. N. suprascapularis: a) nastaje iz donjeg stabla ramenog živčanog spleta b) nastaje iz srednjeg stabla ramenog živčanog spleta c) nastaje iz gornjeg stabla ramenog živčanog spleta d) inerviše m. supraspinatus i m. infraspinatus 3. N. medianus: a) u nadlaktu nema pobočnih grana b) nastaje iz fasciculus posteriora plexus brachialisa c) u podlaktu inerviše većinu mišića prednje lože d) spoljašnjom završnom granom oživčava mišiće uzvišenja palca 4. Završne grane fasciculus medialisa plexus brachialisa su: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 5. Kod povrede n. medianusa karakteristična je pojava: a) kandžaste šake b) viseće šake c) sedlaste šake d) majmunske šake 6. Kod povrede n. ulnarisa karakteristična je pojava: a) kandžaste šake b) viseće šake c) majmunske šake d) nema promena na šaci jer je ne inerviše 7. Najvažnije bočne senzitivne grane n. radialisa su: __________________________________ __________________________________
 2. 2. __________________________________ 8. N. ulnaris a) nema pobočnih grana u podlaktu b) daje pobočne grane u nadlaktu c) inerviše m. flexor digitorum profundus d) njegove završne grane su r. superficialis i r. profundus 9. Ramus profundus n. ulnarisa: a) inerviše sve mišiće hipotenara b) inerviše sve međukoštane mišiće c) inerviše dva unutrašnja lumbrikalna mišića d) inerviše m. adductor pollicis 10. N. intercostobrachialis predstavlja anastomozu drugog i trećeg međurebarnog živca sa: a) n. cutaneus antebrachii medialis b) n. cutaneus brachii medialis c) n. cutaneus brachii lateralis superior d) n. medianus 11. N. radialis: a) daje završne grane r. superficialis i r. profundus b) njegove bočne grane su n. cutaneus brachii posterior i n. cutaneus antebrachii posterior c) nastaje iz fasciculus posteriora plexus brachialisa d) inerviše kožu prednje regije podlakta 12. Kod lezije r. profundusa n. radialisa karakteristična je pojava: a) kandžaste šake b) viseće šake c) majmunske šake 13. N. axillaris: a) nastaje iz fasciculus posterora plexus brachialisa b) nastaje iz fasciculus lateralisa plexus brachialisa c) pazušnu jamu napušta kroz foramen trilaterum d) pazušnu jamu napušta kroz foramen quadrilaterum 14. N. axillaris oživčava dva mišića i to: ___________________________________ ___________________________________ 15. Od fasciculus lateralisa ramenog živčanog spleta polaze: a) n. musculocutaneus b) radix medialis n. mediani c) radix lateralis n. mediani d) n. cutaneus antebrachii lateralis
 3. 3. 16. Od fasciculus posteriora ramenog spleta polaze: a) n. musculocutaneus b) n. cutaneus brachii posterior c) n. ulnaris d) n. radialis e) n. axilaris f) n. medianus 17. Površna grana (r. superficialis) n. Radialisa oživčava kožu: a) spoljašnje polovine dlanske strane šake b) unutrašnje polovine dlanske strane šake c) spoljašnje polovine dorzalne strane šake d) zadnje strane nadlakta 18. Površna grana (r. superficialis) n. ulnarisa oživčava kožu: a) unutrašnje polovine dlanske strane šake b) unutrašnje polovine dorzalne strane šake c) spoljašnje polovine dorzalne strane šake d) spoljašnje polovine dlanske strane šake 19. N. cutaneus antebrachii posterior je grana: a) n. medianusa b) n. axillarisa c) n. radialisa d) polazi direktno iz plexus brachialisa 20. N. musculocutaneus: a) oživčava mišiće prednje lože nadlakta b) oživčava mišiće prednje lože ramena c) njegova bočna grana je n. cutaneus brachii lateralis superior d) njegova završna grana je n. cutaneus antebrachii lateralis 21. Kada postoji nemogućnost izvođenja pokreta suprostavljanja palca malom prstu, pretpostavljamo da je moguće oštećenje: a) n. medianusa b) n. ulnarisa c) n. radialisa d) n. axillarisa 22. Kada postoji nemogućnost izvođenja pokreta adukcije palca, pretpostavljamo da je moguće oštećenje: a) n. medianusa b) n. ulnarisa c) n. radialisa d) n. axillarisa
 4. 4. 23. Kožu u predelu deltastog mišića inerviše: a) n. axillaris b) n. musculocutaneus c) n. radialis d) n. suprascapularis 24. Prilikom zadnjeg iščašenja ramenog zgloba može biti povređen: a) n. ulnaris b) n. musculocutaneus c) n. medianus d) n. axillaris 25. Završne grane fasciculus posteriora plexus brachialisa su: __________________________________ __________________________________ 26. N. thoracicus longus: a) predstavlja prednju bočnu granu posterior plexus brachialisa b) inerviše m. teres major c) inerviše m. teres minor d) inerviše m. serratus anterior 27. Nn. subscapulares inervišu mišiće koji su: a) spoljašnji rotatori nadlakta b) unutrašnji rotatori nadlakta c) abduktori nadlakta d) ekstenzori nadlakta 28. Jedan od navedenih živaca ne spada u grupu prednjih pobočnih grana plexus brachialisa: a) nn. pectorales laterales b) nn. pectorales mediales c) n. subclavius d) n. dorsalis scapulae 29. Jedan od navedenih živaca ne spada u grupu zadnjih pobočnih grana plexus brachialisa: a) n. thoracodorsalis b) n. thoracicus longus c) n. subclavius d) n. suprascapularis 30. R. profundus n. radialisa na svom putu prati: a) a. interossea posterior b) a. radialis c) a. ulnaris d) a. interossea anterior
 5. 5. 31. A. radialis a) u donjem delu podlakta prolazi između tetiva m. brachioradialisa i m. flexora carpi radialisa b) u korenu šake od nje se odvaja arcus palmaris profundus c) njegova bočna grana je r. palmaris profundus d) u sulcus pulsusu prati je r. profundus n. radialisa 32. A. radialis na dorzalnoj strani šake prolazi: a) ispod tetive m. abductor pollicis longusa b) kroz anatomsku burmuticu c) ispod tetive m. extensor indicisa d) ispod tetive m. flexor pollicis brevisa 33. Grana a. axillaris koja prati n. thoracicus longus je: a) a. thoracica lateralis b) a. thoracica suprema c) a. thoracoacromialis d) a. thoracodorsalis 34. A. axillaris daje šest bočnih grana i to su: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 35. Rete scapulae izgrađuju: a) a. scapularis descendens b) a. circumflexa humeri posterior c) a. thoracodorsalis d) a. suprascapularis 36. Na osnovu sledeće rečenice identifikuj krvni sud: Odvaja se od a. brachialis i u nadlaktu prati n. ulnaris? a) a. profunda brachii b) a. ulnaris c) a. collateralis ulnaris superior d) a. collateralis ulnaris inferior 37. Završne grane a. subscapularis su: __________________________________ __________________________________
 6. 6. 38. Na osnovu sledeće rečenice identifikuj krvni sud: Njena bočna grana je a. interossea communis? a) a. radialis b) a. axillaris c) a. profunda brachii d) a. ulnaris 39. Na osnovu sledeće rečenice identifikuj krvni sud: Donjim delom stabla leži unutra od tetive m. brachioradialisa? a) a. radialis b) a. axillaris c) a. ulnaris d) a. interossea posterior 40. Na osnovu sledeće rečenice identifikuj krvni sud: Leži potkožno u anatomskoj burmutici? a) a. interossea posterior b) a. interossea anterior c) a. ulnaris d) a. radialis 41. A. ulnaris a) delimično prolazi kroz sulcus bicipitalis medialis b) prolazi kroz sulcus bicipitalis lateralis c) u podlaktu duž njene unutrašnje strane prolazi n. radialis d) u podlaktu duž njene unutrašnje strane prolazi n. ulnaris 42. Ukoliko se napravi ligatura a. brachialis neposredno ispod mesta odvajanja a. profunde brachii podlaktica će dobijati kolateralnu vaskularizaciju pomoću: a) a. collateralis ulnaris inferior b) a. collateralis media c) a. collateralis radialis d) a. recurrens ulnaris anterior 43. Arcus palmaris superficialis: a) se nalazi ispod palmarne aponeuroze b) se nalazi ispod tetiva površnog fleksora prstiju c) nalazi se proksimalno od Boeckelove linije d) izgrađuju ga a. ulnaris i a. radialis 44. A. brachialis ima 4 veće bočne grane i to su: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 45. A. interossea recurrens je grana: a) a. interossea comunis b) a. interossea anterior
 7. 7. c) a, interossea posterior d) a. ulnaris 46. A. collateralis radialis je grana: a) a, profudae brachii b) a. brachialis c) a, radialis d) a. ulnaris 47. A. collateralis media je grana: a) a, ulnaris b) a. radialis c) a. interosseae communis d) a. profundae brachii 48. A. collateralis ulnaris superior je grana: a) a. profundae brachii b) a. brachialis c) a. radialis d) a. ulnaris 49. A. collateralis ulnaris inferior je grana: a) a. brachialis b) a. ulnaris c) a. radialis d) a. axillaris 50. V. basilica: a) nastaje od spoljašnjeg dela dorzalne venske mreže šake b) nastaje od unutrašnjeg dela dorzalne venske mreže šake c) uliva se u v. axillaris d) uliva se u v. brachialis 51. Da li će u lakatnoj jami postojati venska anastomoza N ili M tipa zavisi od: a) kalibra v. cephalicae b) kalibra v. basilicae c) kalibra v. medianae antebrachii d) kalibar navedenih vena nema nikakvog uticaja na tip anastomoze 52. Arcus palmaris profundus: a) gradi završni deo a. radialis b) pridružuje mu se r. palmaris profundus a. ulnaris c) njegove grane su aa. digitales palmares communes d) od njega se odvaja a. princeps pollicis 53. A. palmaris indicis radialis: a) je grana arcus palmaris profundusa b) je grana stabla a. radialis c) je grana a. ulnaris d) je grana a. princeps pollicis
 8. 8. 54. Aa. metacarpeae palmares: a) nastaju iz arcus palmaris superficialisa b) nastaju iz arcus palmaris profundusa c) ima ih ukupno četiri d) ima ih ukupno pet 55. Površni i duboki dlanski luk se projektuju u blizini linije koja je poznata kao: __________________________________ 56. Arcus palmaris superficialis: a) nastaje iz završnog dela a. ulnaris b) konveksan je naviše c) od njega se odvajaju aa. digitales palmares communes d) u njegovoj izgradni učestvuje i r. palmaris superficialis a. radialis 57. Ramus palmaris superficialis je grana: a) a. ulnaris b) a. radialis c) arcus palmaris superficialis d) a. princeps pollicis 58. Stablo a. axillaris se deli na tri topografska dela u odnosu na: a) m. pectoralis major b) m. teres major c) m. pectoralis minor d) m. teres minor 59. A. axillaris je u pazušnoj jami postavljena: a) medijalno b) lateralno c) apikalno d) bazilarno e) centralno 60. A. circumflexa humeri posterior napušta pazušnu jamu kroz: a) foramen quadrilaterum b) foramen trilaterum c) foramen nutritium. d) uopšte ne izlazi iz pazušne jame 61. M. brachioradialis a) deluje kao aduktor palca b) pripaja se na processus styloideusu ulnae c) inerviše ga n. ulnaris d) pripaja se na processus styloideus radii 62. M. flexor digitorum profundus: a) leži u trećem sloju prednje lože podlakta b) leži u drugom sloju prednje lože podlakta
 9. 9. c) spolja od njega nalazi se m, flexor pollicis longus d) spolja od njega nalazi se m. flexor carpi radialis 63. M. extensor pollicis longus: a) pripaja se na prvoj metakarpalnoj kosti b) deluje kao abduktor palca c) deluje kao opružač palca d) inerviše ga r. superficialis n. radialisa 64. Mišići dubokog sloja zadnje lože podlakta su: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 65. M. brachialis: a) je fleksor nadlakta b) je fleksor podlakta c) inerviše ga n. medianus d) inerviše ga n. musculocutaneus 66. Mm. lumbricales: a) pripajaju se na tetivama površnog fleksora prstiju b) pripajaju se na tetivama dubokog fleksora prstiju c) inerviše ih n. medianus d) inerviše ih n. ulnaris 67. Mišići prednje lože ramena su: __________________________________ __________________________________ __________________________________ 68. M. triceps brachi: a) duž njegove duge glave pruža se n. ulnaris b) inerviše ga n. medianus c) inerviše ga n. radialis d) deluje kao ekstenzor podlakta 69. Na tuberositas radii pripaja se: a) m. biceps brachii b) m. brachialis c) m. pronator teres d) m. supinator 70. Na processus coracoideus scapulae pripajaju se: a) m. pectoralis minor b) m. biceps brachii, caput breve c) m. biceps brachii, caput longum d) m. coracobrachialis 71. U pokretu abdukcije ruke do horizontale učestvuju:
 10. 10. a) m. supraspinatus b) m. deltoideus c) m. serratus anterior d) m. trapezius 72. Adukciju ruke u ramenom zglobu vrše: a) m. coracobrachialis b) m. teres major c) m. pectoralis major d) m. trapezius 73. M. anconeus: a) se pripaja na epicondylusu lateralisu humerusa b) se pripaja na epicondylusu medialisu humerusa c) je ekstenzor podlakta d) inerviše ga r. profundus n. radialisa 74. Mišići prednje-spoljašnje grupe podlakta: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 75. M. flexor digitorum superficialis: a) pripaja se na epycondilusu medialisu humerusa b) pripaja se na epicondylusu lateralisu humerusa c) inerviše ga n. ulnaris d) inerviše ga n. medianus 76. M. extensor carpi radialis longus inerviše: a) n. ulnaris b) n. radialis c) n. medianus d) n. musculocutaneus 77. Mm. interossei palmares: a) skupljaju prste ka srednjoj liniji šake b) šire prste od srednje linije šake c) vrše fleksiju prstiju d) vrše ekstenziju prstiju 78. Mm. interossei dorsales: a) skupljaju prste ka srednjoj liniji šake b) šire prste od srednje linije šake c) vrše fleksiju prstiju d) vrše ekstenziju prstiju 79. U dubokom sloju mišića zadnje lože podlakta nalaze se: a) m. extensor carpi ulnaris b) m. anconeus
 11. 11. c) m. extensor pollicis brevis d) m. extensor carpi radialis brevis 80. Koji od ovih mišića izvodi ekstenziju ruke u ramenom zglobu: a) m. coracobrachialis b) m. supraspinatus c) m. teres major d) m. pectoralis major 81. Mišići koji mogu biti paralizovani pri laceraciji duboke grane n. ulnarisa su: a) m. abductor digiti minimi b) m. opponens digiti minimi c) treći i četvrti m. lumbricalis d).m. adductor pollicis 82. M. palmaris longus: a) je nestalni mišić prednje lože podlakta b) leži u drugom sloju prednje lože podlakta c) inerviše ga n. medianus d) njegov donji pripoj leži na palmarnoj aponeurozi 83. M. palmaris brevis: a) je mišić uzvišenja palca b) inerviše ga n. medianus c) inerviše ga n. ulnaris d) je mišić prednje lože podlakta 84. M. flexor carpi radialis: a) je mišić prednje lože podlakta b) inerviše ga n. medianus c) gradi spoljašnju ivicu sulcus pulsusa d) pripaja se gore na epicondylus lateralisu humerusa 85. Mišići trećeg sloja prednje lože podlakta su: __________________________________ __________________________________ 86. Unutrašnju ivicu foramen quadrilateruma izgrađuje: a) m. biceps brachii, caput longum b) m. triceps brachii, caput longum c) m. teres minor d) collum chirurgicum humerusa 87. Anatomsku burmuticu (fovea radialis) spolja ograničavaju tetive: a) m. abductor pollicis longus b) m. extensor pollicis brevis c) m. extensor pollicis longus d) m. extensor indicis
 12. 12. 88. Mišići spoljašnje lože ramena su: a) m. trapezius b) m. coracobrachialis c) m. omohyoideus d) m. deltoideus 89. Caput longum m. bicepsa brachii pripaja se: a) na tuberculumu supraglenoidale b) na tuberculumu infraglenoidale c) na processus coracoideusu lopatice d) na tuberculum majus humerusa 90. Na cristi tuberculi minoris gornjeg okrajka ramenice pripaja se: a) m. teres minor b) m. teres major c) m. pectoralis major d) m. latissimus dorsi 91. Sindrom karpalnog tunela karakteriše: a) kompresija n. radialisa b) kompresija n. ulnarisa c) kompresija n. medianusa d) kompresija n. musculocutaneusa 92. Kroz humerotricepsni zjap prolazi: a) n. axillaris b) a. circumflexa humeri posterior c) n. radialis d) n. ulnaris 93. Veze zgloba ramena su: a) lig. acromioclaviculare b) lig coracohumerale c) lig coracoclaviculare d) ligg. glenohumeralia 94. Foramen quadrilaterum ograničavaju: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 95. Koje su zglobne površine uključene u pokret fleksije i ekstenzije podlakta: a) epicondylus medialis b) trochlea humeri c) incisura trochlearis d) capitulum humeri 96. Fraktura dijafize humerusa može da uzrokuje oštećenje: a) n. radialisa
 13. 13. b) n. medianusa c) n. ulnarisa d) n. musculocutaneusa 97. Ligamenti ramenog zgloba su: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 98. Donji okrajak ulne se preko discus articularisa zglobljava sa: a) os scaphoideum b) os naviculare c) os lunatum d) os triquetrum 99. Koji se pokreti u zglobu ramena ne mogu izvesti ako je lopatica fiksirana: a) puna fleksija b) abdukcija preko 90 stepeni c) abdukcija do 90 stepeni d) ekstenzija 100. Zglob lakta po obliku zglobnih površina pripada sledećem tipu sinovijalnih zglobova: a) loptastom b) ravnom c) sedlastom d) u obliku šarke 101. Zglobne površine za articulatio radioulnaris proximalis su: a) circumferentia articularis radiusa b) incisura radialis ulnae c) incisura ulnaris radii d) caput ulnae 102. Zglobne površine za articulatio radioulnaris distalis su: a) processus styloideus ulnae b) caput radii c) incisura ulnaris radii d) circumferentia articularis caputa ulnae 103. Korakoklavikularnu vezu sačinjavaju: a) lig. coracoacromiale b) lig. conoideum c) lig. trapezoideum d) lig. coracohumerale 104. Ligamenti sternoklavikularnog zgloba su: ___________________________________ ___________________________________
 14. 14. ___________________________________ ___________________________________ 105. Slaba tačka ramenog zgloba: a) zove se foramen ovale b) zove se foramen rotundum c) leži između gornje i srednje glenohumeralne veze d) leži između srednje i donje glenohumeralne veze 106. Zglob između proksimalnog i distalnog reda kostiju ručja: a) zove se articulatio mediocarpea b) sadrži zrakastu vezu (lig. carpi radiatum) c) u njemu se vrše pokreti abdukcije i adukcije d) zglobne površine proksimalnog i distalnog reda kostiju karpusa grade liniju oblika slova S. 107. Artt. carpometacarpales su: a) zglobovi između kostiju ručja i doručja b) zglobovi između kostiju ručja c) zglobovi između kostiju doručja d) zglobovi između članaka prstiju 108. Zglobne veze zgloba lakta su: a) lig. conoideum radii b) lig. collaterale ulnare c) lig. collaterale radiale d) lig. anulare radii 109. Articulatio cubiti se po svojim karakteristikama svrstava u: a) artt. simplex b) artt. compositae c) suture d) sinhondroze 110. Zglobne površine za art. humeroulnaris su: a) capitulum humeri b) trochlea humeri c) incisura trochlearis d) olecranon 111. Zglobna čahura zgloba ramena nije ojačana ligamentima sa svoje: a) zadnje strane b) prednje strane c) gornje strane d) donje strane 112. Art. acromioclavicularis a) spaja spoljašnji okrajak ključnice i akromion lopatice b) pojačava ga lig coracoacromiale c) nepokretan je
 15. 15. d) zglobna površina na ključnici je facies articularis acromialis 113. U zglobu ramena su mogući sledeći pokreti: a) fleksija b) ekstenzija c) abdukcija d) adukcija e) rotacija f) cirkumdukcija g) opozicija 114. U zglobu lakta su mogući sledeći pokreti a) fleksija b) ekstenzija c) abdukcija d) adukcija 115. Zglobne površine za akromioklavikularni zglob su: __________________________________ __________________________________ 116. U zglobu ručja (art. radiocarpea) mogući pokreti su: a) fleksija b) ekstenzija c) abdukcija d) adukcija 117. U sternoklavikularnom zglobu mogući su pokreti klizanja u sledećim pravcima: a) levo b) desno c) napred d) nazad 118. Jedan od navedenih pokreta nije moguć u radiokarpalnom zglobu koji? a) abductio b) adductio c) flexio d) extensio e) rotatio f) circumflexio (circumductio) 119. Za pokret obrtanja lopatice od ključnog značaja je funkcija: a) ramenog zgloba b) akromioklavikularnog zgloba c) sternoklavikularnog zgloba d) zglobova kičmenog stuba 120. Donji okrajak žbice se zglobljava sa: a) os capitatum
 16. 16. b) os scaphoideum c) os lunatum d) os pisiforme 121. Na akromionu lopatice pripaja se: a) m. trapezius b) m. rhomboideus major c) m. rhomboideus minor d) m. deltoideus 122. Koji od navedenih mišića se pripaja na prednjoj ivici radiusa: a) m. supinator b) m. flexor digitorum profundus c) m. flexor digitorum superficialis d) m. flexor carpi radialis 123. Koji se od navedenih mišića pripajaju na tuberculum majus humerusa: a) m. subscapularis b) m. supraspinatus c) m. infraspinatus d) m. teres minor 124. Uglovi lopatice su: ______________________________ ______________________________ ______________________________ 125. Na gornjem uglu lopatice pripaja se: a) m. omohyoideus b) m. rhomboideis minor c) m. trapezius d) m. levator scapulae 126. Na prednjoj ivici ključnice pripajaju se: a) m. sternocleidomastoideus b) m. deltoideus c) m. pectoralis major d) m. trapezius 127. Strane tela (dijafize) humerusa su: __________________________________ __________________________________ __________________________________ 128. Na donjem okrajku humerusa nalaze se: a) capitulum humeri b) collum anatomicum c) collum chirurgicum. d) trochlea humeri
 17. 17. 129. Na gornjem okrajku humerusa nalaze se: a) trochlea humeri b) epicondylus medialis c) caput humeri d) tuberculum minus 130. Na korpusu laktice nalaze se: a) facies anterior b) facies posterior c) facies lateralis d) facies medialis 131. Na korpusu žbice razlikuju se: a) facies medialis b) facies lateralis c) facies anterior d) facies posterior 132. Kosti distalnog reda ručja su: a) os capitatum b) os lunatum c) os hamatum d) os triquetrum 133. Spoljašnje uzvišenje ručja (eminentia carpi lateralis) izgrađuju: a) tuberculum ossis scaphoidei b) hamulus ossis hamati c) tuberculum issis trapezii d) os pisiforme 134. Canalis carpi ograničavaju dva koštana uzvišenja i to su: ___________________________________ ___________________________________ 135. Unutrašnje uzvišenje ručja (eminentia carpi medialis) izgrađuju: a) tuberculum ossis scaphoidei b) hamulus ossis hamati c) tuberculum ossis trapezii d) os pisiforme 136. Na donjem okrajku radijusa nalaze se: a) processus styloideus b) facies articularis carpea c) circumferentia articularis d) incisura radialis ulnae e) incisura ulnaris radii 137. Na gornjem okrajku laktice nalaze se: a) proccessus coronoideus c) olecranon
 18. 18. d) incissura trochlearis e) incisura ulnaris radii 138. Natplećak (acromion): a) leži neposredno iznad zgloba ramena b) leži ispod ramenog zgloba c) na njemu se pripaja m. pectoralis minor d) na njemu se pričvrćuje lig. coracoacromiale 139. Crista tuberculi minoris je mesto na kojem se pripaja: a) m. teres major b) m. teres minor c) m. pectoralis major d) m. latissimus dorsi 140. Crista tuberculi majoris je mesto na kojem se pripaja: a) m. teres major b) m. teres minor c) m. pectoralis major d) m. latissimus dorsi 141. Sulcus intertubercularis: a) predstavlja žleb na donjem okrajku ramenice b) u njemu se pripaja m. latissimus dorsi c) njime klizi caput longum m. bicipitis brachii d) kroz njega prolazi n. radialis 142. Olecranon je: a) prednji nastavak gornjeg okrajka laktice b) zadnji nastavak gornjeg okrajka laktice c) nastavak gornjeg okrajka žbice d) nastavak donjeg okrajka žbice 143. Spoljašnji okrajak (extremitas acromialis) ključnice: a) kupastog je oblika b) širok je i spljošten u gornje-donjem pravcu c) širok je i spljošten u prednje-zadnjem pravcu d) nosi zglobnu površinu za zglobljavanje sa kljunastim nastavkom lopatice 44. Na facies anterior lateralis humerusa pripaja se: a) m. deltoideus b) m. coracobrachialis c) m. pectoralis major d) m. triceps brachii 145. Nezglobni delovi donjeg okrajka humerusa su: __________________________________ __________________________________
 19. 19. 146. Spoljašnji zid foramen trilateruma gradi: a) caput longum m. bicepsa brachii b) caput breve m bicepsa brachii c) caput longum m. tricepsa brachii d) m. teres minor 147. Na prednjoj strani tela žbice pripajaju se: a) m. flexor pollicis longus b) m. pronator quadratus c) m. pronator teres d) m. flexor digitorum superficialis 148. Na prednjoj strani tela laktice pripajaju se: a) m. flexor digitorum superficialis b) m. pronator teres c) m. flexor digitorum profundus d) m. pronator quadratus 149. Na zadnjoj strani humerusa iznad sulcus n. radialisa pripaja se; a) caput laterale m. tricepsa brachii b) caput mediale m. tricepsa brachii c) caput longum m. tricepsa brachii d) m. brachialis 150. Na epicondylus medialis-u humerusa pripajaju se: a) m. pronator teres b) m. flexor digitorum profundus c) m. flexor carpi radialis d) m. flexor pollicis longus 151.Jedan od navedenih elemenata se nalazi na na donjem okrajku laktice ( extremitas distalis ulnae ): a) caput ulnae b) olecranon c) tuberositas ulnae d) incisura ulnaris 152. Koji se element ne nalazi na donjem okrajku ramenice ( extremitas distalis humeri ): a) fossa olecrani b) fossa coronoidea c) fossa radialis d) fossa supraspinata
 20. 20. 153. Na donjoj strani ključnice ( clavicula ) ne nalazi se jedan od sledećih elemenata : a) sulcus m. subclavii b) tuberositas lig. coracoclavicularis c) impressio lig. costoclavicularis d) procesus coracoideus 154. Na gornjem okrajku ramenice (humerus) nalaze se : a) caput humeri, collum anatomicum, collum chirurgicum, tuberculum majus i tuberculum minus b) condylus humeri, epicondylus medialis i epicondylus lateralis c) fossa olecrani, fossa radialis, fossa coronoidea i caput humeri d) ni jedan odgovor nije tačan 155. Koji se mišić ne pripaja na unutrašnjem čvoru ramenice (epicondylus medialis humeri) a) m. pronator teres b) m. extensor carpi radialis c) m. flexor carpi radialis d) m. flexor carpi ulnaris 156. Jedan od navedenih mišića ne pripaja se na spoljašnjem čvoru ramenice (epicondylus lateralis humeri) : a) m. anconeus b) m. supinator c) m. extensor digitorum d) m. flexor digitorum superficialis 157. Za prednju stranu tela žbice (radius) pripajaju se : a) m. flexor pollicis longus i m. pronator quadratus b) m. flexor digitorum profundus i m. pronator quadratus c) m. abductor pollicis longus i extensor pollicis brevis d) m. abductor pollicis longus i m. pronator quadratus 158. Šta ne pripada gornjem okrajku (extremitas proximalis) laktice (ulna): a) caput ulnae b) tuberositas ulnae c) incisura trochlearis d) crista musculi supinatoris 159. Jedan od elemenata ne pripada donjem okrajku žbice (extremitas distalis radii) : a) procesus styloideus radii b) facies articularis carpalis c) incisura radialis d) caput radii
 21. 21. 160. Koja od navedenih tetiva mišića pregibača ne prolazi kroz kanal ručja (canalis carpi) : a) m. flexor carpi radialis b) m. flexor carpi ulnaris c) m. flexor digitorum superficialis d) m. flexor digitorum profundus 161. Na donjoj strani ključnice (clavicula) opisuju se sledeći osteološki elementi: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ 162. Na gornjem okrajku ramenice (humerus) opisuju se sledeći osteološki elementi: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ f) __________________________ g) __________________________ h) __________________________ 163. Zglobni deo (condylus humeri) na donjem okrajku (extremitas distalis) ramenice (humerus) sastoji se iz: a) ___________________________ b) ___________________________ 164. Koji se mišići pripajaju za strane tela žbice (corpus radii): a) facies anterior: __________________________________ b) facies lateralis: __________________________________ c) facies posterior: __________________________________ 165. Gornji okrajak (extremitas proximalis) laktice (ulna) ima sledeće koštane elemente: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ f) __________________________ 166. Kosti šake (ossa manus) raspoređene su u sledeće grupe: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ 167. Navesti kosti ručja (ossa carpi): a) proksimalni red: ____________________________________________
 22. 22. b) distalni red: ________________________________________________ 168. Navesti šta prolazi kroz kanal ručja (canalis carpi): a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ 169. Spoljašnje uzvišenje (eminentia carpi lateralis) na ručju (carpus) grade: a) ___________________________ b) ___________________________ 170. Unutrašnje uzvišenje (eminentia carpi medialis) na ručju (carpus) grade: a) ___________________________ b) ___________________________ 171. Navesti elemente i funkciju grudno-ključnog - zgloba (art. sternoclavicularis): a) zglobne površine: _______________________________________________ b) sporedni elementi: ______________________________________________ c) pokreti: _______________________________________________________ 172. Navesti elemente i pokrete ramenog zgloba (art. humeri): a) zglobne površine: _______________________________________________ b) sporedni elementi: ______________________________________________ c) pokreti: _______________________________________________________ 173. Lakatni zglob (art. cubiti) sastoji se iz sledećih zglobova: a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ 174. Navesti zglobne površine ramenično-žbičnog zgloba (art. humeroradialis): a) ________________________ b) ________________________ 175. Navesti zglobne površine ramenično-laktičnog zgloba (art. humeroulnaris): a) ________________________ b) ________________________ 176. Navesti zglobne površine gornjeg žbično-laktičnog zgloba (art. radioulnaris proximalis): a) ________________________ b) ________________________ 177. Veze i pokreti lakatnog zgloba su: a) Veze: _______________________________________________________ b) Pokreti: _____________________________________________________
 23. 23. 178. Zglobovi šake (art. manus) dele se na: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ f) __________________________ 179. Navesti elemente i pokrete žbično-ručnog zgloba (art. radiocarpalis): a) zglobne površine: _______________________________________________ b) sporedni elementi: _______________________________________________ c) pokreti: ________________________________________________________ 180.Sporedni elementi ramenog zgloba ( art. humeri ) su: a) discus articularis b) meniscus medialis c) labrum glenoidale d) nijedan od navedenih 181. Kružni pokret koji se može obaviti u ramenom zglobu (art. humeri) je: a) rotatio b) extensio c) supinatio d) circumductio 181. Šta ne pripada grudno-ključnom zglobu (art. sternoclavicularis) : a) incisura clavicularis b) discus articularis c) facies articularis sternalis d) labrum glednoidale 182. Koja od navedenih veza ne pripada ramenom zglobu (art. humeri) : a) lig. costoclaviculare b) lig. coracoclaviculare c) lig. coraco acromiale d) ni jedna od navedenih 183.Koji od navedenih zglobova ne ulazi u sastav lakatnog zgloba (art. cubiti) : a) art. humero radialis b) art. humero ulnaris c) art. radioulnaris proximalis d) art. radioulnaris distalis 184. Koje od navedenih zglobnih površina ne pripada ramenično žbičnom zglobu (art. humero radialis) : a) capitulum humeri b) fovea articularis
 24. 24. c) trochlea humeri d) ne pripada ni jedna 185. Koja od navedenih veza ne pripada lakatnom zglobu (art.cubiti) : a) lig. collaterale radiale b) lig. collaterale ulnare c) lig. anulare radii d) lig. radiocarpeum palmare 186.Koji od elementa ne pripada grudno-ključnom zglobu (art. sternoclavicularis): a) incisura clavicularis b) discus articularis c) facies articularis sternalis d) ligg. glenohumeralia 187. Samo jedna od navedenih veza pripada ramenom zglobu (art. humeri): a) ligg. glenohumeralia b) lig. collaterale ulnare c) lig. coracoacromiale d) lig. anulare radii 188. Kružni pokret (circumdutio) može se vršiti u: a) art. cubiti b) art. humero ulnaris c) art humeri d) art. radioulnaris distalis 189. Samo jedna od navedenih zglobnih površina pripada ramenično-žbičnom zglobu (art. humero radialis): a) circuferenitia articularis b) fovea articularis c) trochlea humeri d) incisura radiales 190. Pokreti ulnarne i radijalne abdukcije vrše se u: a) art. cubiti b) atr. radioulnaris proximalis c) art. acromioclavicularis d) art. radiocarpalis 191. Koja od :navedenih kostiju ne učestvuje u izgradnji žbičnoručnog zgloba (art. radiocarpalis). a) os pisiforme b) os trapezium c) os lunatum d) os triquetrum
 25. 25. 192. Artikularni diskus (discus articularis) u žbičnoručnom zglobu (art. radiocarpalis) nalazi se između: a) os pisiforme i os triquetrum b) os triquetrum i zbice (radius) c) os triquetrum i laktice (ulna) d) os lunatum i zbice (radius) 193. Samo jedan od navedenih pokreta vrši se u žbično-ručnom zglobu (art. radiocarpalis) a) abdukcija b) spoljašnja rotacija c) ulnarna i radijalna abdukcija d) addukcija 194. Navesti mišiće nadlakta po grupama: a) prednja mišićna grupa: _____________________________________________ b) zadnja mišićna grupa: ______________________________________________ 195. Navesti mišiće prednje grupe podlakta po slojevima: a) prvi sloj: ________________________________________________________ b) drugi sloj: _______________________________________________________ c) treći sloj: ________________________________________________________ d) četvrti sloj: ______________________________________________________ 196. Navesti mišiće zadnje grupe podlakta po slojevima: a) površni sloj: _____________________________________________________ b) duboki sloj: ______________________________________________________ 197. Navesti mišićne lože dlanskog predela šake (palma manus): a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ 198. Navesti mišiće uzvišenja palca (mm. eminentiae thenaris): a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ 199. Navesti mišiće koji izazivaju uzvišenje malog prsta (mm. eminentiae hypothenaris): a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________
 26. 26. 200. U srednjem dlanskom prostoru (spatium palmare medium) nalaze se mišići: a) __________________________ b) __________________________ 201. Mišići prednje lože nadlakta su: a) m. triceps brachii, m. coracobrachialis i m. brachialis b) m. triceps brachii, m. coracobrachialis i m. brachialis. c) m.biceps brachii, m. coracobrachialis i m. brachialis d) m.biceps brachii, m. coracobrachialis i m. pectoralis major 202. Međukoštani mišići šake (m.m interossei) inervisani su motornim vlaknima: a) n. medianusa b) n. radialisa c) n. ulnarisa d) n. axillaris 203. Koja od navedenih tetiva mišića pregibača ne prolazi kroz kanal ručja (canalis carpi): a) m. flexor carpi radialis b) m. flexor carpi ulnaris c) m. flexor digitorum superficialis d) m. flexor digitorum profundus 204. U trećem sloju prednje loze podlakta nalaze se sledeći mišići: a) m. flexor digitorum superficialis i m. flexor pollicis longus b) m. flexor digitorum profundus i m. flexor pollicis longus c) m. flexor digitorum profundus i m. flexor carpi ulnaris d) m. flexor digitorum profundus i m. flexor digitorum superficialis 205. Deltasti mišić (m. deltoideus) kada je tačka oslonca na grudnim pripojima po funkciji je: a) adductor i unutrašnji rotator b) abductor ruke do horizontale c) supinator d) ni jedna od navedenih funkcija 206. Veliki grudni mišić (m. pectoralis major), kad je tačka oslonca na ramenici (humerus), po funkciji je: a) abductor b) supinator c) postavlja ruku ispred grudnog koša d) u sadejstvu sa drugim mišićima podiže telo 207.Jedan od navedenih mišića ne pripada mišićima drugog sloja zadnje lože podlakta a) m. abductor pollicis longus b) m. extensor carpi ulnaris c) m. extensor pollicis brevis
 27. 27. d) m. extensor indicis 208. Zajednička funkcija glistastih (mm. lumbricales) i međukoštanih (mm. interossei) mišića je: a) ekstenzori proksimalnih,a fleksori srednjih članaka prstiju b) fleksori proksimalnih, a ekstedzori medijalnih i distalnih članaka prstiju c) fleksori proksimalnih, a ekstenzori medijalnih članaka prstiju d) ekstenzori proksimalnih, a fleksori medijalnih I distalnih članaka prstiju 209. Prva dva glistasta mišića inerviše: a) n. ulnaris b) n. medianus i n. ulnaris c) n. medianus d) ni jedan od navedenih funkcija 210. Posebna funkcija palmarnih međukoštanih mišića(mm. interossei palmares): a) abdukcija prstiju b) fleksija proksimalnih, a ekstenzija medijalnih članaka prstiju c) addukcija prstiju d) ekstenzija proksimalnih, a fleksija medijalnih I distalnih članaka prstiju 211.Glavne površne vene ruke su: a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ 212. Vena cephalica: a) Nastaje od: ______________________________________________ b) Uliva se u: _______________________________________________ 213. Vena basilica: a) Nastaje od: ______________________________________________ b) Uliva su u: _______________________________________________ 214. Bočne grane pazušne arterije (a.axillaris) su: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ f) __________________________ 215. Nadlakatna arterija (a.brachialis) ima: a) završne grane: __________________________________________________ b) bočne grane: ____________________________________________________ 216. Bočne grane žbične arterije (a.radialis) su: a) bočne grane: ____________________________________________________
 28. 28. 217. Bočne grane lakatne arterije (a.ulnaris): a) bočne grane: _________________________________________________ 218.Površni dlanski luk (arcus palmaris superficialis) grade: a) __________________________ b) __________________________ 219.Duboki dlanski luk (arcus palmaris profundus) grade: a) ________________________ b) ________________________ 220.Arterijsku mrežu lopatice (rete scapulae) grade sledeće arterije: a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ 221. Samo jedna od navedenih vena nije duboka vena: a) vv. ulnares b) vv. radialies c) vv. brachiales d) v. cefalica 222. Početak cefalične vene (v. cephalica) nalazi se na: a) zadnjoj strani šake (dorsum manus) b) prednjoj strani šake c) spoljašnjoj strani podlakta d) na unutrašnjoj strani podlakta 223. Jedna od navedenih vena nije površna vena ruke: a) v. cephalica b) v. basilica c) v. saphena magna d) v. mediana antebrachii 224. Jedna od navedenih arterija nije direktna bočna grana pazušne arterije (a. axillaries): a) a. thoracica lateralis b) a.circumflexa humeri anterior c) a. circumflexa scapulae d) a. thoracoacromialis 225.Bočne grana nadlakatne arterije (a. brachialis) su: a) a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris superior i a. collateralis media b) a. profunda brachii, a. collateralis radialis i a. collateralis ulnaris inferior c) a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris superior i a. collateralis ulnaris inferior
 29. 29. d) a.subscapularis, a. collateralis ulnaris superior i a. collateralis ulnaris inferior 226. Bočne grane površnog dlanskog luka (arcus palmaris superficialis) su: a) a. digitales dorsales b) a. digitales palmares communes c) a. metacarpals palmares d) a. princeps pollicis i a. metacarpalis dorsalis I 227. Zajednička medukoštana arterija (a. interossea communis) je grana: a) a. brachialis b) a. radialis c) a. ulnaris d) rete articulare cubiti 228.Rameni živčani splet (plexus brachialis) grade: a) ___________________________________________ b) ___________________________________________ 229.Završne grane ramenog živčanog spleta su: a)fasciculus lateralis: _____________________________________________ b)fasciculus medialis: _____________________________________________ c)fasciculus posterior: _____________________________________________ 230. Završne grane žbičnog živca (n. radialis) su: a) ___________________ b) ___________________ 231. Bočne grane žbičnog živca (n. radialis) su: a) senzitivne: ____________________________________________________ b) motorne: _____________________________________________________ 232. Završne grane lakatnog živca (n. ulnaris) su: a) __________________ b) __________________ 233. Bočne grane lakatnog živca (n. ulnaris) su: a) _______________________ b) _______________________ c) _______________________ 234. Završne grane središnjeg živca (n. medianus) su: a) _______________________________________________________ 235. Bočne i završne grane mišićno-kožnog živca (n. musculocutaneus) su: a) bočne grane: ____________________ b) završna grana: __________________ 236. U inervaciji kože i mišića prednje strane šake učestvuju sledeći živci:
 30. 30. a) _______________________ b) _______________________ 237. U inervaciji kože zadnje strane šake učestvuju sledeći živci: a)_______________________ b)_______________________ c)_______________________ 238.U inervaciji kože palmarne strane šake učestvuju sledeći živci : a) n. medianus b) n. ulnaris i n. medianus c) n. radialis d) n. axillaris 239.U inervaciji kože dorzalne strane šake do nivoa proksimalnih falangi učestvuju sledeći živci : a) n. medianus b) n. ulnaris c) n. radialis d) n. radialis i n. ulnaris 240. Završna grana mišićno kožnog živca (n. musculocutaneus ) je : a) n. cutaneus antebrachii lateralis b) n. cutaneus antebrachii medialis c) n. cutaneus brachii medialis d) n. cutaneus antebrachii lateralis superior 241. U inervaciji kože palmarne strane šake ne učestvuje: a) n. medianus b) n. ulnaris c) n. radialis d) n. medianus i n. ulnaris 242. U inervaciji kože dorzalne strane šake učestvuju sledeći živci: a) n. medianus b) n. ulnaris i n. axillaris c) n. radialis, n. ulnaris i n. medianus d) n. musculocutaneus 243. Mišiće zadnje grupe podlakta inerviše duboka grana (r. profundus) od: a) n. radialis-a b) n. ulnaris-a c) n. medianusa-a d) n. musulocutaneus-a 244. Završne grane žbičnog živca (n. radialis) su: a) n. cutaneus antebrachii lateralis i r. profundus b) n. cutaneus antebrachii medialis
 31. 31. c) ramus superficialis i ramus profundus d) n. cutaneus antebrachii lateralis superior i r. superficialis 245. Rameni živčani splet (plexus brachialis) nastaje od prednjih grana: a) poslednja 4 vratna živca (C5, C6, C7, C8) i prvog grudnog živca (Th1) b) prva 4 vratna živca (C1, C2, C3, C4) c) poslednja tri vratna živca (C6, C7, C8) i prvog grudnog živca (Th1) d) Svih vratnih živaca (od C1 do C8) 246. Prednje bočne grane ramenog živčanog spleta (plexus brachialis) su: a) n. subclavius, n. pectoralis medialis, n. pectoralis lateralis b) n. dorsalis scapulae, n. suprascapularis, n. thoracodorsalis c) n. radialis, n. ulnaris, n. axilaris d) n. dorasils scapulae, n. axilaris, n. medianus 247. Završne grane ramenog živčanog spleta (plexus brachialis) su: a) fasciculus lateralis, fasciculus medialis, fasciculus posterior b) truncus superior, truncus medius, truncus inferior c) fasciculus lateralis, fasciculus posterior d) truncus superior, fasciculus lateralis, truncus inferior 248. Pazušni živac (n. axilaris) napušta pazušnu jamu (fossa axilaris) kroz: a) foramen trilaterum b) foramen quadrilaterum c) humero-tricipitalni zjap d) sulcus bicipitalis lateralis 249. Spoljašnji snop (fasciculus lateralis) ramenog živčanog spleta (plexus brachialis) daje sledeće završne grane: a) n. musculocutaneus, n. medianus (radix lateralis) b) n. radialis, n. ulnaris c) n. axilaris, n. radialis d) n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus brachii lateralis 250. Bočne senzitivne grane žbičnog živca (n. radialis) su: a) n. cutaneus brachii lateralis superior, n. cutaneus brachii posterior b) n. cutaneus brachii lateralis inferior, n. cutaneus antebrachii posterior c) n. cutaneus brachii lateralis inferior, n. cutaneus brachi posterior, n. cutaneus antebrachii posterior d) n. cutaneus brachii lateralis superior, n. cutaneus antebrachii posterior 251. Prednji zid pazušne jame (fossa axillaris) grade sledeći mišići: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ 252. Trougao oblih mišića ograničen je: a) _________________________
 32. 32. b) _________________________ c) _________________________ 253. Kroz četvrtasti otvor (foramen quadrilaterum) prolaze: a) _________________________ b) _________________________ 254. Kroz unutrašnji bicipitalni žleb (sulcus bicipitalis medialis) prolaze: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ e) __________________________ f) __________________________ 255. Kroz spoljašnji dvoglavi žleb (sulcus bicipitalis lateralis) prolaze: a) ________________________ b) ________________________ 256. Humero tricipitalni zjap ograničen je: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ 257. Pulsni žleb (sulcus pulsus) nalazi se između tetiva: a) __________________________ b) __________________________ 258. Anatomsku burmuticu (fovea radialis) ograničena je: a) _________________________________________ b) _________________________________________ 259. Humero-tricipitalni zjap ograničavaju: a) m. teres major, humerus i m. triceps brachi (caput longum) b) m. teres minor, m. teres major i humerus c) m. brachioradialis, m. flexor carpi radialis d) m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis i m. extensor pollicis longus 260. Pulsni žleb (sulcus pulsus) ograničavaju tetive sledećih mišića: a) m. flexor carpi radialis, m. brachioradialis b) m. flexor carpi ulnaris, m. brachioradialis c) m. extesor carpi radialis longus, m. brachioradialis d) m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris 261. Spoljašnji zid pazušne jame (fossa axillaris) grade sledeći mišići: a) m. serratus anterior, m. brachialis b) m. coracobrachialis, m. biceps brachii caput breve
 33. 33. c) m. subscapularis, m. teres major d) m. latissimus dorsi, m. subclavius 262. Trougao oblih mišića nalazi se na: a) prednjem zidu pazušne jame b) zadnjem zidu pazušne jame c) unutrašnjem zidu pazušne jame d) spoljašnjem zidu pazušne jame 263. Sadržaj pazušne jame (fosa axillaris) čini: a) vv. axillares, a. axillaris, n. axillaris, nodi lymphatici axillares b) a. axillaris, v. axillaris, plexus brachialis, nodi lymphatici axillares, masno i vezivno tkivo c) a. axillaris, v. axillaris, n.axillaris, nodi lymphatici axillares, masno i vezivno tkivo d) vv. axillares, a. axillaris, n. axillaris, masno i vezivno tkivo 264. Kanal ručja (canalis carpi) nalazi se na: a) na spoljašnjoj strani šake b) na zadnjoj (dorzalnoj) strani šake c) na bočnoj strani korena šake d) na prednjoj (palmarnoj) strani šake 265. Topografski predeli ramena su: a) regio pectoralis, regio scapularis b) regio scapularis, regio deltoidea, regio axillaris c) regio brachialis anterior, regio pectoralis, regio scapularis d) regio deltoidea, regio axillaris, regio pectoralis 266.Kroz četvrtasti otvor (foramen quadrilaterum) prolazi : a) n. medianus b) n. ulnaris c) n. radialis i a. profunda brachii d) n. axillaris i a. circumflexa humeri posterior 267. Kroz trouglasti otvor (foramen trilaterum) prolaze : a) n. radialis b) a. circumflexa humeri posterior c) a, circumflexa scapulae d) n. axillaris i a. circumflexa humeri posterior ODGOVORI 1. a,b 2. c,d 3. a,c,d
 34. 34. 4. radix medialis n. mediani; n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis; n. cutaneus antebrachii medialis. 5. d 6. a 7. n. cutanus brachii posterior, n. cutaneus antebrachii posterior; n. cutaneus brachii lateralis inferior 8. c,d 9. a,b,c,d 10. b 11. a,b,c 12. b 13. a,d 14. m. deltoideus; m. teres minor 15. a,c 16. d,e 17. c 18. a,b 19. c 20. a,d 21. a 22. b 23. c 24. d 25. n. radialis; n. axillaris. 26. d 27. b 28. d 29. c 30. a 31. a,b 32. a,b 33. a 34. A. thoracica suprema; a. thoracoacromialis; a. thoracica lateralis; a. circumflexa humeri anterior; a, circumflexa humeri posterior; a. subscapularis. 35. a,d 36. c 37. a. circumflexa scapulae; a. thoracodorsalis 38. d 39. a 40. d 41. a,d 42. b,c 43. a,c,d 44. A. profunda brachii; a. collateralis ulnaris superior; a. collateralis ulnaris inferior, a nutritia humeri 45. c 46. a 47. d
 35. 35. 48. b 49. a 50. b,d 51. c 52. a,b 53. d 54. b 55. Boeckelova linija 56. a,c,d 57. b 58. c 59. e 60. a 61. d 62. a,c 63. b,c 64. m. abductor pollicis longus; m. extensor pollicis longus; m. extensor pollicis brevis; m. extensor indicis. 65. b,d 66. b,c,d 67. m. pectoralis major; m. pectoralis minor; m. subclavius. 68. c,d 69. a 70. a,b,d 71. a,b,c,d 72. a,b,c 73. b,c 74. m. brachioradialis; m. extensor carpi radialis longus; m. extensor carpi radialis brevis; m. supinator. 75. a,d 76. b 77. a 78. b 79. c 80. c 81. a,b,c,d 82. a,c,d 83. c 84. a,b 85. m. flexor digitorum superficialis; m. flexor pollicis longus 86. b 87. a,b 88. d 89. a 90. b 91. c 92. c 93. b,d
 36. 36. 94. colum chirurgicum humerusa, caput longum m. tricepsa brachii, m. teres major, m. teres minor. 95. b,c,d 96. a 97. lig. coracohumerale; lig. glenohumerale superius; lig glenohumerale medius; lig. glenohumerale inferius. 98. d 99. b 100. d 101. a,b 102. c,d 103. b,c 104. lig. sternoclaviculare anterius; lig. sterno-claviculare posterius; lig. interclaviculare; lig. costoclaviculare. 105. a,c 106. a,b,d 107. a 108. b,c,d 109. b 110. b,c 111. a 112. a,d 113. a,b,c,d,e,f 114. a,b 115. facies articularis acromialis, facies articularis acromii. 116. a,b,c,d 117. c,d 118. e 119. b 120. b,c 121. a,d 122. c 123. b,c,d 124. angulus superior; angulus inferior; angulus lateralis. 125. d 126. b,c 127. facies anterior lateralis; facies anterior medialis; facies posterior. 128. c,d 129. c,d 130. a,b,d 131. b,c,d 132. a,c 133. a,c 134. eminentia carpi lateralis; eminentia carpi medialis. 135. b,d 136. a,b,e 137. a,c,d 138. a,d
 37. 37. 139. a 140. c 141. b,c 142. b 143. b 144. a 145. epicondylus lateralis; epicondylus medialis 146. c 147. a,b 148. c,d 149. a 150. a,c 151. a 152. d 153. d 154. a 155. b 156. d 157. a 158. a 159. d 160. b 161. sulcus mm. subclavii, impressio ligg.costoclavicularis, tuberositas ligg. coracoclavicularis 162. caput humeri, collum anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minus, crista tuberculi majoris, crista tuberculi minoris, sulcus intertubercularis, collum chirurgicum 163. trochlea humeri, capitulum humeri 164. facies anterior: m.flexor policis longus, m.pronator quadratus ; facies lateralis: m.pronator teres facies posterior: m.abductor policis longus, m.extensor policis brevis 165. processus coronoideus, olecranon, incisura trochlearis, incisura radialis, crista m.supinatoris, tuberositas ulnae 166. ossa carpi, ossa metacarpi, ossa digitorum manus 167. proksimalni red: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme distalni red: os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum 168. m.flexor carpi radialis, m.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus, n.medianus 169. tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis trapezii 170. os pisiforme, hamulus ossis hamati 171. zglobne površine: facies articularis sternalis, incisura clavicularis sporedni elementi: discus articularis, lig. sternoclaviculare anterior et posterior lig. interclaviculare, lig. costoclaviculare pokreti: pomeranje ramena napred-nazad, gore-dole i kružni pokreti oko poprečne ose 172. zglobne površine: cavitas glenoidalis, caput humeri sporedni elementi: labrum glenoidale, ligg.glenohumeralia et lig. coracohumerale
 38. 38. pokreti: abductio, adductio, flexio, extensio, rotatio (spoljačnja i unutrašnja), circumductio 173. art. humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris proximalis 174. capitulum humeri, fovea articularis radii 175. trochlea humeri, incisura trochlearis 176. circumferentia articularis radii, incisura radialis ulnae 177. Veze: lig. colaterale radiale, lig.colaterale ulnare, lig. anulare radii, lig. quadratum Pokreti: flexio, extensio, supinatio, pronatio 178. artt. intercarpales, artt. carpometacarpales, artt. intermetacarpales, artt metacarpophalangeales, artt. interphalangeales 179. zglobne površine: facies articularis carpalis radii, caput ulnae, prve tri kosti proksimalnog reda ručja (os scaphoideus, os lunatum, os triquetrum) sporedni elementi: discus articularis, lig. radiocarpale palmare et dorsale, lig. ulnocarpale palmare, lig. colaterale carpi radiale, lig. colaterale carpi ulnare pokreti: palmarna i dorzalna fleksija, radijalna i ulnarna abdukcija 180. c 181. d 181. d 182. d 183. d 184. c 185. d 186. d 187. a 188. c 189. b 190. d 191. a 192. c 193. c 194. prednja mišićna grupa: m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. brachialis zadnja mišićna grupa: m. triceps brachii 195. prvi sloj: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris drugi sloj: m. flexor digitorum superficialis treći sloj: m. flexor pollicis longus, m. flexor digitorum profundus četvrti sloj: m. pronator quadratus 196. površni sloj: m. anconeus, m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris duboki sloj: m. abductor policis longus, m. extensor policis brevis, m. extensor policis longus, m. extensor indicis 197.spatium palmare laterale, spatium palmare medium, spatium palmare mediale 198. m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, m. oponens pollicis, m. adductor pollicis 199. m. abductor digiti minimi, m. flexor dig. minimi brevis, m. oponens dig. minimi, m. palmaris brevis 200. mm. lumbricales, mm. interossei
 39. 39. 201. c 202. c 203. b 204. b 205. b 206. d 207. b 208. b 209. b 210. c 211.V. cephalica, V. basilica, V. mediana antebrachii 212. rete venosum dorsale manus i glavne vene palca (v. cephalica pollicis) ; Uliva se u v. axillaris 213. Nastaje od: rete venosum dorsale manus i vene malog prsta; Uliva su u v. brachialis 214. a. thoracica superior, a. thoracoacromialis, a. thoracica lateralis, a. subscapularis, a. circumflexa humeri anterior, a. circumflexa humeri posterior 215. završne grane: a. radialis i a. ulnaris bočne grane: a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris superior, a. collateralis ulnaris inferior 216. rr. musculares, a. recurrens radialis, r. carpalis palmaris, r. carpalis dorsalis 217. rr. musculares, a. recurrens ulnaris anterior et posterior, a. interossea communis, r. carpalis dorsalis, r. carpalis palmaris 218.završni deo lakatne arterije (a. ulnaris) ; r. palmaris superficialis a. radialis 219.završni deo žbične arterije (a. radialis) ; r. palmaris profundus a. ulnaris 220.a. suprascapularis (a. subclavia), r. descendens a. transversae colli (a. subclavia), a. circumflexa scapulae (a. subscapularis, a. axillaris) 221. d 222. a 223. c 224. c 225. c 226. b 227. c 228. prednje grane poslednja četiri vratna živca (C5, C6, C7, C8) i prednja grana prvog grudnog živca (Th1) 229.Fasciculus lateralis: n. musculocutaneus, radix lateralis n. mediani fasciculus medialis: radix medialis n. mediani, n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus antebrachii medialis fasciculus posterior: n. axillaris, n. radialis 230. r. superficialis i r. profundus 231. senzitivne: n. cutaneus brachii posterior, n. cutaneus brachii lateralis inferior, n. cutaneus antebrachii posterior i motorne: rr. musculares 232. r. profundus i r. superficialis 233.rr. musculares, r. dorsalis manus n. ulnaris, r. palmaris 234.nn. digitales palmares communes koje se dele na nn. digitales palmares proprii 235.bočne grane: rr. musculares završna grana: n. cutaneus antebrachii lateralis
 40. 40. 236. n. medianus i n. ulnaris 237. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis 238. b 239. d 240. a 241. c 242. c 243. a 244. c 245. a 246. a 247. a 248. b 249. a 250. c 251. m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius 252. gore- m. teres minor ; dole-m. teres major; spolja-collum chirurgicum humeri 253. a.circumflexa humeri posterior i n. axillaris 254. a. brachialis, vv. brachiales, n. medianus, n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus antebrachii medialis 255. n. radialis i a. collateralis radialis 256. gore- m. teres major; unutra- caput longum m. tricipitis brachii; spolja-humerus 257. unutra- m. flexor carpi radialis i spolja- m. brachioradialis 258. spolja: m. abductor pollicis longus et m. extensor pollicis brevis; unutra: m. extensor pollicis longus 259. a 260. a 261. b 262. b 263. b 264. d 265. b 266.d 267. c NOGA 1. Napisati koštane elemente acetabuluma (acetabulum): a) _______________________ b) _______________________ c) _______________________ d) _______________________ 2. Navesti koštane elemente gornjeg okrajka (extremitas proximalis) butne kosti (femur):
 41. 41. a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ d) ________________________ e) ________________________ f) ________________________ g) ________________________ h) ________________________ 3. Bedreni greben (crista iliaca) sastoji se od sledećih koštanih elemenata: a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ 4. Napisati pripoje (mišiće i ligamente) na gornjoj bedrenoj bodlji (spina iliaca anterior superior): a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ 5. Napisati mišiće koji se pripajaju na hrapavoj liniji (linea aspera) butne kosti (femur): a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ d) ________________________ e) ________________________ f) ________________________ 6. Navesti imena mišića koji se pripajaju na zadnjoj strani golenjače (tibia): a) _________________________ b) _________________________ c) _________________________ d) _________________________ 7. Navesti ivice i strane lisnjače (fibula): ivice: a) _______________________ b) _______________________ c) _______________________ strane: d) _________________________ e) _________________________ f) _________________________ 8. Navesti imena kostiju koje se nalaze u nožju (ossa tarsi): zadnji red:
 42. 42. a) _________________________________ b) _________________________________ prednji red: c) __________________________________ d) __________________________________ e) __________________________________ 9. Navesti koštane elemente donje strane skočne kosti (talus): a) ___________________________________ b) ___________________________________ c) ___________________________________ d) ___________________________________ 10. Navesti mišiće koji se pripajaju na donjoj strani petne kosti (calcaneus): a) ___________________________________ b) ___________________________________ c) ___________________________________ d) ___________________________________ 11. Koji od navedenih elemenata ne ulazi u sastav acetabuluma: a) fossa acetabularis b) facise lunata c) tuberculum pubicum d) insisura acetabularis 12. Koji od navedenih elemenata ne pripada ilijačnom grebenu (crista iliaca): a) linea arcuata b) labium externum c) linea intermedia d) labium internum 13. Koji od navedenih elemenata ne pripada zadnjoj ivici karlične kosti (coxa): a) tuber ischiadicum b) spina ischiadica c) spina iliaca anterior superior d) incisura ischiadica major 14. Na donjem okrajku butne kosti (femur) nalaze se: a) condylus medialis, condylus lateralis, facies lunata, fossa intercondylaris b) condylus medialis, condylus lateralis, facies patellaris, fossa intercondylaris c) linea arcuata, condylus medialis, condylus lateralis, facies patellaris d) Condylus medialis, condylus lateralis, tuberositas glutealis, facies poplitea 15. Na hrapavoj liniji (linea aspera) butne kosti (femur) pripajaju se: a) m. adductor brevis, m. pectineus, m. biceps femoris (caput breve), m. adductor magnus, m. vastus lateralis i m. vastus intermedius b) m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus i m. biceps femoris (caput longum)
 43. 43. c) m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus i m. biceps femoris (caput breve) d) m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus i m. biceps femoris (caput longum) 16. Lisnjača (fibula) ima tri strane i tri ivice: a) margo anterior, lateralis et posterior i facies anterior medialis et lateralis b) margo anterior, interosseus et posterior i facies anterior, medialis et posterior c) margo anterior, medialis et posterior i facies medialis, lateralis et posterior d) margo anterior, interosseus et posterior i facies medialis, lateralis et posterior 17. Koji se od navedenih mišića ne pripaja na zadnjoj strani (facies posterior) golenjače (tibia): a) m. popliteus b) m. soleus c) m. tibialis posterior d) m. flexoe hallucis longus 18. Koji od navedenih elemenata nije deo kolotura skočne kosti (trochlea tali): a) facies superior b) facies articularis fibularis c) facies articularis malleoli lateralis d) facies articularis malleoli medialis 19. Na gornjoj strani petne kosti (calcaneus) nalaze se: a) facies articularis talaris anterior, media et posterior i sulcus calcanei b) facies articularis calcanearis anterior, media et posterior i sulcus tali c) facies articularis calcanearis anterior, intermedia et posterior i sulcus calcanei d) facies articularis calcanearis anterior, intermedia et posterior i sulcus tali 20. Koji od navedenih elemenata ne pripada petnoj kosti (calcaneus): a) tuber calcanei b) sustentaculum tali c) facise articularis navicularis d) facise articularis cuboidea 21. Navesti zglobne površine i pomoćni elemenat u zglobu kuka (art. coxae): zglobne površine: a) _______________________________ b) _______________________________ pomoćni element: c) _______________________________ 22. Napisati veze u zglobu kuka (art. coxae) koje pojačavaju zglobnu čauru: a) ________________________________
 44. 44. b) ________________________________ c) ________________________________ d) ________________________________ 23. Navesti koji se pokreti vrše u zglobu kolena (art. genus) ___________________________________________ 24. Navesti zglobne površine u zglobu kolena (art. genus): tibia a) _____________________________ b) _____________________________ femur c) _____________________________ d) _____________________________ e) _____________________________ patela f) _____________________________ 25. Navesti veze koje pojačavaju kapsulu zgloba kolena (art. genus): prednje a) _____________________________ b) _____________________________ c) _____________________________ bočne d) _____________________________ e) _____________________________ zadnje e) _____________________________ f) _____________________________ 26. Napisati zglobne površine u gornjeskočnom zglobu (art. talocruralis): a) ______________________________ b) ______________________________ c) ______________________________ d) ______________________________ e) ______________________________ f) _______________________________ 27. Navesti veze koje pojačavaju kapsulu gornjeg skočnog zgloba (art. talocruralis): Spoljašnje: a) _______________________________ b) _______________________________ c) _______________________________ Unutrašnja: 1.________________________________ a.______________________________
 45. 45. b.______________________________ c.______________________________ d.______________________________ 28. Napisati šta je prednja amputaciona linija ________________________________________ 29. Napisati šta je zadnja amputaciona linija _________________________________________ 30. Koji od navedenih elemenata je zglobna površina u zglobu kuka (articulatio coxae): a) fasies symphysialis b) facies auricularis c) facies poplitea d) facies lunata 31. U sakroiliačnom zglobu (art. sacroiliaca) vrše se sledeći pokreti: a) flexio b) rotatio c) nutatio et denutatio d) adductio 32. Koji od navedenih elemenata nije veza u zglobu kolena (art. genus): a) lig. patellae b) lig. collaterale tibiale c) lig. talofibulare anterius d) lig. popliteum arcuatum 33. Unutrašnje veze zgloba kolena (art. genus) su: a) lig. cruciatum medialis et posterius, lig. transversum genus i lig meniscofemorale posterius b) lig. crutiatum medialis et lateralis, lig. transversum genus i lig meniscofemorale posterius c) lig. crutiatum anterius et posterius, lig. transversum tibiae i lig meniscofemorale posterius d) lig. crutiatum anterius et posterius, lig. transversum genus i lig meniscofemorale posterius 34. Koji od navedenih pokreta se vrši u zglobu kolena (art. genus): a) adducto b) circumductio c) deductio d) extensio 35. U gornjem skočnom zglobu (art. talocruralis) zglobne površine su:
 46. 46. a) facies articularis talaris anterior, facies articularis inferior tibiae i facies articularis malleoli lateralis b) trochlea tali, facies articularis inferior tibiae i facies articularis malleoli lateralis c) trochlea tali, facies articularis inferior tibiae i facies articularis malleoli medialis d) trochlea tali, facies articularis talaris anterior, media et posterior 36. Koji od navedenih pokreta se vrši u gornjem skočnom zglobu (art. talocruralis): a) flexio et abductio b) extensio et circumductio c) flexio (dorzalna fleksija) et extensio (plantarna fleksija) d) adductio et abductio 37. U tarsalnom sinusu (sinus tarsi) pripaja se: a) lig. talofibulare anterius b) lig. calcaneofibulare c) lig. talocalcaneus d) lig. talocalcaneus interoseus 38. Koji od navedenih spojeva nije spoj između lisnjače (fibula) i golenjače (tibia): a) membrana interossea cruris b) art. genus c) art. tibiofibularis d) syndesmosis tibifibularis 39. Pasivni tenzor uzdužnog tabanskog svoda je: a) lig.tarsometatarseum profundum b) lig. calcaneocuboideum c) lig. deltoideum d) lig. plantare longum 40. Navesti mišiće (po slojevima) sedalnog predela (regio glutealis): površni a) _______________________________ b) _______________________________ srednji c) _______________________________ duboki d) _______________________________ e) _______________________________ f) _______________________________ g) _______________________________ h) _______________________________ i) _______________________________ j) _______________________________ 41. Navesti mišiće unutrašnje lože buta i njihovu inervaciju: a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________
 47. 47. d) ____________________________________ e) ____________________________________ 42. Navesti mišiće prednje lože buta i njihovu inervaciju: 1.___________________________________ a) ________________________________ b) ________________________________ c) ________________________________ d) ________________________________ 2.___________________________________ 43. Navesti mišiće zadnje lože buta, njihovu inervaciju i funkciju: a) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 44. Navesti mišiće spoljašnje lože podkolenice, njihovu inervaciju i funkciju: a) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 45. Navesti mišiće prednje lože podkolenice, njihovu inervaciju i funkciju: a) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ d) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 46. Navesti mišiće (po slojevima) zadnje lože zadnjeg predela podkolenice (regio cruralis posterior) i njihovu inervaciju: površni _____________________________________ a) _______________________________________ b) ________________________________________ c) _________________________________________ duboki d) __________________________________________
 48. 48. e) __________________________________________ f) __________________________________________ 47. Navesti mišiće srednje tabanske lože (spatium plantare medium): prvi sloj _____________________________________ drugi sloj _____________________________________ ______________________________________ treći sloj ______________________________________ četvrti sloj ______________________________________ a) ___________________________________ b) ___________________________________ 48. Navesti inervaciju i funkciju glistastih mišića (mm. lumbricales) tabana (planta pedis): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 49. Navesti mišiće spoljašnje i unutrašnje lože (spatium plantare lateralis et medialis) tabanskog predela (planta pedia): spoljašnji ______________________________ _______________________________ unutrašnji _______________________________ _______________________________ 50. Koji od navedenih mišića ne pripada unutrašnjoj loži buta: a) m. pectineus b) m. gracilis c) m. sartorius d) m. adductor magnus 51. Četvoroglavi mišić buta (m. quadriceps femoris) po funkciji je: a) ekstenzor u zglobu kuka, a fleksor u zglobu kolena b) fleksor u zglobu kuka, a ekstenzor u zglobu kolena c) ekstenzor u zglobu kuka i kolena d) fleksor u zglobu kuka i kolena 52. Koji od navedenih mišića ne spada u grupu pelvitrohanteričnih: a) m. gemellus superior b) m. piriformis
 49. 49. c) m. coccygeus d) m. obturator externus 53. Koji od navedenih mišića se nalazi u drugom (dubokom) sloju zadnje lože podkolenice: a) m. plantaris b) m. gastrocnemius - caput mediale c) m. flehor hallucis longus d) m. peroneus tertius 54. Troglavi suralni mišić (m. triceps surae) sačinjavaju: a) m. gastrocnemius caput mediale et laterale i m. plantaris b) m. gastrocnemius caput mediale et laterale i m. popliteus c) m. soleus i m. gastrocnemius caput mediale et laterale d) m. soleus i m. gastrocnemius caput mediale i intermedium 55. Koji od navedenih mišića nije mišić prednje lože podkolenice: a) m. extensor digitorum b) m. extensor hallucis longus c) m. peroneus brevis d) m. peroneus tertius 56. Koji od navedenih mišića ne pripada srednjoj tabanskoj loži (spatium plantare medium): a) m. quadratus plantae b) mm. interrosei c) m. flexor hallucis brevis d) m. flexor digitorum brevis 57. Mišiće zadnje lože podkolenice inerviše: a) n. femoralis b) n. ischiadicus c) n. tibialis d) n. peroneus communis 58. Mišiće tabana (planta pedia) inervišu: a) n. suralis i n. plantaris b) n. plantaris medialis et lateralis c) n. saphenus i n. fibularis communis d) n. dorsalis pedis medialis i n. plantaris medialis 59. Mišići spoljašnje lože podkolenice (m. peroneus longus et brevis) po funkciji su: a) dorzalni fleksori i pronatori stopala b) dorsalni fleksori i supinatori stopala c) ekstenzori i abduktori stopala d) rotatori stopala i plantarni fleksori
 50. 50. 60. Napisati mesto početka i završetka butne arterije (a. frmoralis): a) početak: ___________________________________ b) završetak: _________________________________ 61. Navesti bočne grane butne arterije (a. femoralis): a) ___________________________________ b) ___________________________________ c) ___________________________________ d) ___________________________________ e) ___________________________________ 62. Napisati projekcionu liniju ili liniju podvezivanja butne arterije (a. femoralis): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 63. Navesti bočne i završne grane zadkolene arterije (a. poplitea): bočne grane a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ d) ____________________________________ e) ____________________________________ f) ____________________________________ završne grane g) ____________________________________ h) ____________________________________ 64. Navesti bočne i završnu granu prednje golenjačne arterije (a. tibialis anterior): bočne grane a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ d) ____________________________________ e) ____________________________________ završna grana f) _____________________________________ 65. Navesti bočne i završne grane zadnje golenjažne arterije (a. tibialis posterior): bočne grane a) ______________________________________ b) ______________________________________ c) ______________________________________
 51. 51. d) ______________________________________ završne grane a) ______________________________________ b) ______________________________________ 66. Navesti bočne grane dorzalne arterije stopala (a. dorsalis pedis): a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ d) _____________________________________ 67. Arterijsku mrežu zgloba kolena (rete articulare genus) sačinjavaju: a) ________________________________________ b) ________________________________________ c) ________________________________________ d) ________________________________________ e) _________________________________________ f) _________________________________________ 68. Napisati kako nastaje i gde se uliva velika safenska vena (v. saphena magna): Nastaje: _________________________________________________ Uliva se: _________________________________________________ 69. Napisati kako nastaje i gde se uliva mala sfenska vena (v. saphena parva): Nastaje od: _______________________________________________ Uliva se u: ________________________________________________ 70. Sve arterije noge nastaju od: a) a. femoralis b) a. iliaca externa c) a. iliaca interna d) a. iliaca communis 71. Koja od navedenih arterija nije grana butne arterije (a. femoralis): a) a. profunda femoris b) a. circumflexa ilium superficialis c) a. pudenda interna d) aa. pudendae externae 72. Gornja i donja sedalna arterija (a. glutealis superior et inferior) potiču od: a) a. pudenda externa b) a. iliaca externa c) a. profunda femoris d) a. iliaca interna 73. Velika safenska vena (v. saphena magna) u odnosu na unutrašnji gležanj (malleolus medialis) postavlje se:
 52. 52. a) iza njega b) ispod njeg c) ispred njega d) spolja od njega 74. Zadkolena arterija (a. poplitea) nastavlja butnu arteriju (a. femoralis) od : a) hiatus tendineus saphenus b) hiatus tendineus adductorius c) linea musculi solei d) epicondylus medialis femoris 75. Prednja i zadnje golenjačna arterija (a. tibialis anterior et posterior) nastaju u visini: a) art. genus b) line m. solei c) sulcus horizontalis d) arcus tendineus m. solei 76. Mala safenska vena (v. saphena parva) nastaje od: a) od spoljašnjeg dela dorzalne mreže stopala (rete venosum dorsale pedis) b) od unutrašnjeg dela dorzalne mreže stopala (rete venosum dorsale pedis) c) od spoljašnjeg dela dorzalne mreže stopala (rete venosum dorsale pedis) i vene malog prsta d) od vena na plantarnoj strani stopala 77. Dorzalna arterija stopala (a. dorsalis peris) je završna grana: a) a. tibialis posterior b) a. arcuata c) a. poplitea d) a. tibialis anterior 78. Arterijski tabanski luk (arcus plantaris) nastaje od: a) a. plantaris medialis et lateralis b) a. plantaris medialis et lateralis i r. plantaris od a. dorsalis pedis c) a. plantaris medialis et intermedius d) a. plantaris lateralis et medialis i a. arcuata 79. U grupu limfnih čvorova donjeg ekstremiteta spadaju sve navedene grupe, osim jedne: a) nodi lymphatici poplitei b) nodi lymphatici inguinales c) nodi lymphatici tibiales anteriores d) nodi lymphatici femorales anteriores 80. Napisati kako nastaje slabinski živčani splet (plexus lumbalis): _________________________________________________________________
 53. 53. 81. Navesti završne grane slabinskog živčanog spleta (plexus lumbalis): a) _________________________________ b) _________________________________ c) _________________________________ d) _________________________________ e) _________________________________ f) _________________________________ 82. Napisati senzitivne grane butnog živca(n. femoralis): a) _________________________________ b) _________________________________ 83. Napisati šta inerviše svojim granama zaporni živac (n. obturatorius): motorne grane a) _________________________________ b) _________________________________ c) _________________________________ d) _________________________________ e) _________________________________ f) _________________________________ senzitivna grana: _____________________________________ 84. Napisati kako nastaje suralni živac (n. suralis): __________________________________________________________________ 85. Napisati kako nastaje krsni živčani splet (plexus sacralis): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 86. Napisati koje mišiće inerviše svojim motornim granama golenjačni živac (n. tibialis): _________________________________________ 87. Napisati koji živci inervišu kožu dorzalne strane stopala (dorsum pedis): a) _________________________________ b) _________________________________ c) _________________________________ 88. Napisati šta inerviše površni peronealni nerv (n. peronealis superficialis): Motornim granama inerviše: _____________________________________ Senzitivnim granama: ___________________________________________ 89. Napisati završne grane golenjačnog živca (n. tibialis) :
 54. 54. a) _________________________________________ b) _________________________________________ 90. Butni živac (n. femoralis) ima sledeće senzitivne grane: a) n. saphenus i rami cutanei anteriores b) n. saphenus c) n. saphenus i n. cutaneus femoris lateralis d) rami cutanei anteriores i n. cutaneus femoris medialis 91. Koji od navedenih živaca nije bočna grana krsnog spleta (plexus sacralis): a) n. gluteus superior b) n. gluteus inferior c) n. ilioinguinalis d) n. cutaneus femoralis posterior 92. Mišiće unutrašnje lože buta inervišu: a) n. femoralis i n. ischiadicus b) n. obturatorius, n. femoralis i n. ischiadicus c) n. obturatorius i n. glutealis superior d) n. obturatorius, n. femoralis i n. cutaneus femoris medialis 93. Samo jedan od navedenih živaca inerviše mišiće zadnje lože buta ; a) n. femoralis b) n. tibialis c) n. ischiadicus d) n. obturatorius 94. Suralni živac (n. suralis) nastaje spajanjem: a) n. cutaneus femoris posterior i n. fibularis communis b) n. peroneus communis i n. cutaneus surae medialis c) n. cutaneus surae medialis i n. cutaneus surae lateralis d) n. saphenus i n. cutaneus surae lateralis 95. Samo jedan od navedenih živaca inerviše mišiće zadnje lože podkolenice: a) n. ischiadicus b) n. tibialis c) n. suralis d) n. fibularis communis 96. Kožu sedalnog predela inervišu: a) nn. clunium inferiores, n. cutaneus femoris lateralis b) nn. clunium lateralis, nn. clunium medialis i nn. clunium superiores c) n. cutaneus femoris posterior, nn. clunium superiores d) nn. clunium lateralis, nn. clunium inferiores i nn. clunium superiores 97. Samo jedan od navedenih živaca ne inerviše kožu dorzalne strene stopala: a) n. cutasneus dorsalis medialis b) n. saphenus c) n. cutaneus dorsalis intermedius
 55. 55. d) n. cutaneus dorsalis lateralis 98. Mišiće u tabanu (planta pedis) inervišu: a) n. saphenus i n. suralis b) n. plantaris lateralis i n. peroneus anterior c) n. plantaris medialis i n. plantaris lateralis d) n. peroneus superficialis i n. peroneus profundus 99. Završne grane išijadičnog živca (n. ischiadicus) su; a) n. peroneus superficislis i n. suralis b) n. tibialis posterior i n. peroneus communis c) n. tibialis i n. peroneus communis d) n. saphenus i n. suralis 100. Napisati šta gradi zidove Skarpovog prostora (trigonum femorale): a) gornji zid:________________________________ b) zadnji zid:________________________________ c) predni zid:________________________________ d) unutrašnji zid:_____________________________ e) spoljašnji zid:______________________________ f) vrh:______________________________________ 101. Napisati na koje prostore je podeljen subingvinalni zjap (hiatus subinguinalis) i šta kroz njih prolazi: 1.___________________________________ a) _______________________________ b) ________________________________ c) _________________________________ 2.______________________________________ a) _________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 102. Navesti površne granice sedalnog predela (regio glutealis): a) _______________________________________ b) _______________________________________ c) ________________________________________ d) ________________________________________ 103. Navesti površne krvne sudove i živce zadnjeg predela podkolenice (regio cruralis posterior): a) __________________________________ b) ___________________________________ c) ___________________________________ d) ___________________________________ 104. Navesti zidove i sadržaj hunterovog kanala (canalis adductorius -Hunteri): Zidovi: a) spoljašnji zid: _____________________________ b) unutrašnji zid: _____________________________
 56. 56. c) prednji:___________________________________ Sadržaj: a) _____________________________ b) _____________________________ c) ______________________________ 105. Napisati kako je ograničen butni prsten (anulus femoralis): a) _______________________________________ b) _______________________________________ c) ________________________________________ d) ________________________________________ 106. Napisati šta prolazi kroz donji piriformni otvor (foramen infrapiriformis): kroz spoljašnji deo: a) _____________________________________________ b) ____________________________________________ c) _____________________________________________ d) _____________________________________________ e) _____________________________________________ kroz unutrašnji deo: a) _____________________________________________ b) _____________________________________________ c) _____________________________________________ 107. Napisati šta prolazi kroz gornji piriformni otvor (foramen suprapiriforme): a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ 108. Napisati zidove zatkolene jame (fossa poplitea): a) __________________________________________________ b) __________________________________________________ c) __________________________________________________ d) __________________________________________________ e) __________________________________________________ f) __________________________________________________ 109. Navesti šta sadrži zadkolena jama (fossa poplitea): a) _________________________________ b) _________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ 110. Prednja ivica karlične kosti (coxa) gradi podpreponski zjap (hiatus subinguinalis) sa; a) lig. pubicum b) lig. lacunare c) lig. inguinale d) lig. Iliofemorale
 57. 57. 111. Koji od navedenih elemenata podpreponski zjap (hiatus subinginalis) deli na dva manja prostora(lacuna musculorum i lacuna vasorum): a) lig. lacunare b) arcus iliopubicum c) lig. pubicum d) septum femorale 112. Kroz mišićni deo (lacuna musculorum) podpreponskog zjapa (hiatus subinguinalis) prolaze: a) m. pectineus, n. femoralis i n. cutaneus femoris lateralis b) m. iliopsoas, n. femoralis i n. cutaneus femoris lateralis c) m. iliopsoas, n.obturatorius i n. cutaneus femoris lateralis d) m. iliopsoas, n. femoralis i n. saphenus 113. Površne granice butnog trougla (trigonum femorale) su: a) lig. inguinale, m. tensor fasciae late i m. sartorius b) lig. pubicum, m. adductor longus i m. sartorius c) lig. inguinale, m. sartorius i m. adductor longus d) sulcus glutealis, m. sartorius i m. adductor longus 114. Kroz kanal privodioca (canalis adductorius) prolaze; a) a. femoralis, v.femoralis i n. femoralis b) a. femoralis, v. femoralis i n. saphenus c) a. femoralis, n.femoralis i n. saphenus d) a. femoralis i v. femoralis 115. Safenski zjap (hiatus saphenus) je: a) deo podponskog zjapa (hiatus subinguinalis) b) deo kanala privodioca (canalis adductorius) c) mesto gde safenski živac (n. saphenus) postaje površan d) otvor na širokoj fasciji buta (fascia lata) gde prolazi velika safenska vena (v. saphena magna) 116. Koji od navedenih elemenata ne prolazi kroz mali sedalni otvor (foramen ischiadicum minor): a) m. obturatorius externus (tendo) b) m. obturatorius internus (tendo) c) n. pudendus d) a. et v. pudenda interna 117. Koji od navedenih mišića prolazi kroz veliki sedalni otvor (foramen ischiadicum majus): a) m. obturatorius externus
 58. 58. b) mm. gemelli c) m. piriformis d) m. quadratus femoris 118. Koji od navedenih elemenata ne prolazi kroz podpiriformni otvor (foramen infrapiriformis): a) n. ischiadicus b) n. gluteus inferior c) n. obturatorius d) n. pudendus 119. Koji mišići učestvuju u izgradnji zidova zatkolene jame (fossa poplitea): a) m. gastrocnemius caput mediale et laterale, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris i m. popliteus. b) m. gastrocnemius - caput mediale et laterale, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris. c) m. gastrocnemius caput mediale et laterale, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. quadriceps femoris i m. popliteus. d) m. gastrocnemius caput mediale et laterale, m. semitendinosus, m. tensor fasciae latae, m. quadriceps femoris i m. popliteus. ODGOVORI: 1. Facies lunata Fossa acetabubulii Incisura acetabulii Limbus acetabulii 2. Caput femoris Collum femoris Fovea capitis femoris Trochanter major Trochanter minor Linea intertrochanterica Crista intertrochanterica Fossa trochanterica 3. Labium externum Labium internum Linea intermedia 4. M. sartorius M. tensor fasciae latae Lig inguinale 5. M. adductor longus M. adductor brevis M. adductor magnus M. vastus medialis
 59. 59. M.vastus lateralis M. biceps femoris caput breve 6. M. popliteus M. soleus M. tibialis posterior M. flexor digitorum longus 7. ivice: margo anterior, margo posterior, margo interosseus strane: facies medialis, facies posterior, facies lateralis 8. zadnji red: talus, calcaneus prednji red: os cuboideum, os naviculare, ossa cuneiformia (os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale) 9. Facies articularis calcanea anterior Facies articularis calcanea media Facies articularis calcanea posterior Sulcus tali 10. M.flexor digitorum brevis M.abductor hallucis M.abductor digiti minimi M.quadratus plantae 11. c 12. a 13. c 14. b 15. c 16. d 17. d 18. b 19. a 20. c 21. zglobne površine: caput femoris, facies lunata acetabuli pomoćni element: labrum acetabulare 22. Lig. iliofemorale Lig. pubofemorale Lig. ischiofemorale Zona orbicularis 23. Fleksija, ekstenzija, spoljašnja i unutrašnja rotacija 24. tibia: facies articularis condyli lateralis facies articularis condyli medialis femur: condylus lateralis condylus medialis facies patelaris patela: facies articularis patelae 25. prednje: Lig. patelae Retinaculum patelae laterale Retinaculum patelae mediale
 60. 60. bočne: Lig. collaterale tibiale Lig. collaterale fibulare zadnje: Lig. popliteum obliqum Lig. popliteum arcuatum 26. Facies articularis inferior Trochlea tali- facies superior Facies maleollaris medialis Facies malleolaris lateralis Facies articularis maleolli medialis Facies articularis maleolli lateralis 27. Spoljašnje: a) Lig. calcaneofibulare b) Lig. talofibulare anterius c) Lig talofibulare posterius Unutrašnja: 1.Lig. deltoideum a. Pars tibiotalaris anterior b. Pars tibiotalaris posterior c. Pars tibiocalcanea d. Pars tibionavicularis 28. Artt. tarsometatarseae-Linea tarsometatarsea –Lisfranci 29. Art. tarsi transversa- Choparti 30. d 31. c 32. c 33. d 34. d 35. b 36. c 37. d 38. b 39. d 40. površni: M. gluteus maximus M. tensor fasciae latae srednji: M.gluteus medius duboki: M. gluteus minimus M. piriformis M.gemellus superior M. obturatorius internus M. gemellus inferior M. obturatorius externus M. quadratus femoris
 61. 61. 41. M. pectineus- N. obturatorius i N. femoralis M. adductor longus- N. obturatorius i N. femoralis M. addictor brevis- N. obturatorius M. adductor magnus – N. obturatorius i N. ischiadicus M. gracilis- N. obturatorius 42. 1.M. quadriceps femoris- N. femoralis a) M. rectus femoris b) M. vastus medialis c) M. vastus lateralis d) M. vastus intermedius 2.M. sartorius- N. femoralis 43. M. biceps femoris- N. ischiadicus, fleksor u zglobu kolena i ekstenzor u zglobu kuka M. semitendinosus-N. ischiadicus,fleksor u zglobu kolena, ekstenzor u zglobu kuka, unutrašnji rotator potkolrnice M. semimbranosus- N. ischiadicus, fleksor u zglobu kolena , ekstenzor u zglobu kuka 44. M. peroneus longus- N. peroneus superfitialis, plantarni fleksor i pronator stopasla M. peroneus brevis- N. peroneus superfitialis, plantarni fleksor i pronator stopala 45. M. tibialis anterior- N. peroneus profundus, opružanje 2-5 prsta, dorzalnu fleksiju i pronaciju stopala M. extensor hallucis longus- N. peroneus profundus, opružanje palca, dorzalnu fleksiju i pronaciju stopala M. extensor digitorum longus - N. peroneus profundus, opružanje članaka od . 2. do 5. prsta, dorzalnu fleksiju i supinaciju stopala M. peroneus tertius- N. peroneus profundus,dorzalni fleksor stopala i supinator stopala 46. površni 1.M triceps surae- N. tibialis M. gastrocnemius-caput laterale- N. tibialis M. gastrocnemius- caput mediale- N. tibialis M. soleus- N. tibialis duboki M. tibialis posterior- N. tibialis M. flexor digitorum longus- N. tibialis M. flexor hallucis longus- N. tibialis 47. prvi sloj M. flexor digitorum brevis drugi sloj M. quadratus plantae Mm.lumbricales treći sloj M. adductor hallucis četvrti sloj Mm. interossei a) Mm. interossei dorsales
 62. 62. b) Mm. interossei plantares 48. Vrše fleksiju proksimalnih, a ekstenziju srednjih I distalnih falangi prstiju- Unutrašnja dva N. plantaris medialis, a spoljašnja dva n. plantaris lateralis 49. spoljašnji M. abductor digiti minimi M. flexor digiti minimi brevis unutrašnji M. abductor hallucis M. flexor hallucis brevis 50. c 51. b 52. c 53. c 54. c 55. c 56. c 57. c 58. b 59. a 60. početak: lig. inguinale završetak: hiatus adductorius 61. a. circumflexa ilium superficialis a. epigastrica superficialis aa. pudendae externae a. profunda femoris a. genus descendens 62. Linija koja spaja sredinu preponske veze sa zadnjim delom unutrašnjeg kondila butne kosti 63. bočne grane A. genus superior lateralis A. genus superior medialis A. genus media A. genus inferior lateralis A. genus inferior medialis Aa. surales završne grane 1.A. tibialis anterior 2.A. tibialis posterior 64. bočne grane Rr. musculares A. recurrens tibialis anterior A. recurrens tibialis posterior A. malleolaris anterior lateralis A. malleolaris anterior medialis završna grana 1.A. dorsalis pedis
 63. 63. 65. bočne grane Rr. musculares A. malleolaris posterior medialis R. circumflexus fibularis A. fibularis završne grane A.plantaris medialis A.plantaris lateralis 66. A. tarsalis lateralis Aa. tarsales mediales A. arcuata A. metatarsalis dorsalis prima 67. A.genus superior lateralis et medialis A. genus inferior lateralis et medialis A. descendens genus R. descendens a. circumflexae femoris lateralis A. recurens tibialis anterior et posterior R. circumflexus fibularis 68. Nastaje: iz medijalnog dela rete venosum dorsale pedis i vene palca Uliva se: u butnu venu (V. femoralis). 69. Nastaje od: spoljašnjeg dela rete venosum dorsale pedis i vene malog prsta Uliva se u: zadkolenu venu (v. poplitea) 70. d 71. c 72. d 73. c 74. b 75. d 76. c 77. d 78. b 79. d 80. Nastaje od prednjih grana LI, LII, LIII i njhovih anastomoza sa Th XII i LIV 81. N. iliohypogastricus N. ilioinguinalis N. genitofemoralis N. cutaneus femoris lateralis N. obturatorius N. femoralis 82. Rr. cutanei anteriores N. saphenus 83. motorne grane M. pectineus
 64. 64. M. adductor longus M. adductor brevis M. adductor magnus M. gracilis M. obturatorius externus senzitivna grana: kožu unutrašnje strane buta 84. Nastaje spajanjem N. cutaneus surae medialis i n. cutaneus surae lateralis 85. Nastaje spajanjem prednjih grana S1, S2, S3 i njihovih anastomoza, kao i anastomoze sa L4 i L5 (truncus lumbosacralis) 86. Sve mišiće zadnje lože potkolenice. 87. N. cutaneus dorsalis pedis lateralis N. cutaneus dorsalis pedis medialis N. cutaneus dorsalis pedis intermedius 88. Motornim granama inerviše: M. peroneus longus et brevis Senzitivnim granama: deo dorzalne strane kože stopala 89. N. plantaris medialis. N. plantaris lateralis 90. a 91. c 92. b 93. c 94. c 95. b 96. d 97. b 98. c 99. c 100. gornji zid:Hiatus subinguinalis zadnji zid:M. pectineus i m. ilipsoas predni zid:Fascia lata unutrašnji zid:M. adductor longus spoljašnji zid:M. sartorius vrh:Mesto preseka m.sartoriusa i m. adductor longusa 101. 1.Lacuna vasorium A. femoralis V. femoralis R. femoralis n. genitofemoralisa 2.Lacuna musculorum M. iliopsoas N. femoralis N. cutaneus femoris lateralis 102. Gore: crista iliaca Dole: sulcus glutealis Spolja: Linija povučena od spinae iliace superior anterior do zadnje ivice trochanter majora
 65. 65. Unutra: crena ani 103. V. saphena parva N. cutaneus surae medialis N. cutaneus surae lateralis N. suralis 104. Zidovi: spoljašnji zid: M. vastus medialis unutrašnji zid: M. adductor magnus prednji:fascia vastoadductoria Sadržaj: A. femoralis V. femoralis N. saphenus 105. napred:Lig. inguinale pozadi:Lig. pubicum spolja:V. femoralis unutra:Lig lacunare 106. kroz spoljašnji deo: A. glutea inferior V. glutea inferior N. gluteus inferior N. ischiadicus N. cutaneus femoris posterior kroz unutrašnji deo: A. pudenda interna V. pudenda interna N. pudendus 107. A. glutea superior V. glutea superior N. gluteus superior 108. gornjespoljašnji zid:M.biceps femoris gornjeunutrašnji zid:M. semitendinosus i M. semimembranosus donjespoljašnji zid: M. gastrocnemius- caput laterale donje unutrašnji zid:M. gastrocnemius- caput mediale prednji zid (dno):Facies poplitea, zadnja strana zgloba kolena, m. popliteus zadnji zid:Fascia poplitea 109. N. tibialis N. fibularis communis V. poplitea A. poplitea 110. c 111. b 112. b 113. c 114. b 115. d 116. a 117. c
 66. 66. 118. c 119. a GRUDNI KOŠ 1. Na grudnoj kosti se nalaze sledeći osteološki elementi: a) incisura clavicularis; b) angulus sterni; c) incisura jugularis; d) angulus costae. 2. Atipična rebra su: a) I, II, XI i XII; b) III i IV; c) VII i VIII; d) IX i X. 3. Vlaknaste veze kičmenog stuba su: a) ligg. flava; b) ligg. supraspinalia; c) ligg. interspinalia; d) ligg. intertransversaria. 4. Mm. intercostales externi se pružaju: a) od kičmenog stuba do angulusa costae; b) od angulusa costae do lateralne ivice sternuma; c) od lateralne ivice sternuma do kičmenog stuba; d) od kičmenog stuba do prednjih okrajaka rebara. 5. M. trapezius se pripaja: a) na gornjoj potiljačnoj liniji (linea nuchae superior); b) na gornjoj usni spinae scapulae; c) na rtnim nastavcima prvih deset grudnih pršljenova; d) na akromialnom delu zadnje ivice ključnice. 6. Slabe tačke dijafragme su: a) spatium intersternale; b) trigonum sternolumbale; c) trigonum sternocostale; d) trigonum lumbocostale.
 67. 67. 7. Bronchus principalis dexter: a) je kraći u odnosu na bronchus principalis sinister; b) ima širi lumen u odnosu na bronchus principalis sinister; c) postavljen je horizontalnije u odnosu na bronchus principalis sinister; d) postavljen je strmije u odnosu na bronchus principalis sinister. 8. Gornji režanj desnog plućnog krila ima sledeće segmente: a) segmentum laterale; b) segmentum anterius; c) segmentum posterius; d) segmentum apicale. 9. Pleura gradi sledeće špagove: a) recessus costomediastinalis; b) recessus phrenicomediastinalis; c) recessus piriformis; d) recessus costodiaphragmaticus. 10. Desna srčana komora (ventriculus dexter): a) oblika je trostrane piramide; b) poseduje trabeculu septomarginalis; c) na bazi ima ostium trunci pulmonalis; d) poseduje dva papilarna mišića. 11. Ostium aorte ima sledeće polumesečaste zaliske: a) valvula semilunaris anterior; b) valvula semilunaris dextra; c) valvula semilunaris posterior; d) valvula semilunaris sinistra. 12. Septum cordis: a) sastavljen je iz tri dela; b) septum interatriale predvaja komore; c) pars membranacea je deo septuma interventriculare; d) sadrži i septum atrioventriculare. 13. Šta je od navedenog tačno? a) srčani mišić se ni po čemu ne razlikuje od skeletnog mišića; b) unutrašnjost srčanog mišića je obložena epikardom; c) srčani mišić komora ima posebna i zajednička mišićna vlakna; d) mišićna vlakna pretkomora nemaju direktnog kontakta sa mišićnim vlaknima komora. 14. Grane a. coronariae dextrae su: a) r. interventricularis posterior; b) r. interventricularis anterior; c) r. circumflexus; d) r. lateralis.
 68. 68. 15. Srčani dijagram: a) predstavlja projekciju srčanog mišića; b) ima oblik četvorougla; c) sa njim se najvećim delom ne poklapa trougao relativne tuposti; d) sadrži u svom levom uglu četvorougao apsolutne tuposti. 16. Šta je od navedenog netačno? a) grudno simpatetičko stablo ima 10-12 gangliona; b) ganglioni su smešteni paravertebralno; c) od grudnog simpatetičkog stabla odvaja se n. splanchnicus major; d) ganglioni su međusobno povezani spojničnim granama (rr. communicantes). 17. Ductus lymphaticus dexter: a) nastaje u visini I lumbalnog pršljena; b) uliva se u angulus venosus sinister; c) grade ga truncus subclavius sinister, truncus jugularis sinister i truncus bronchomediastinalis sinister; d) sakuplja limfu iz desne polovine natprečažnog dela tela. 18. N. phrenicus: a) polazi iz vratnog živčanog spleta; b) rađa se iz prednje grane I vratnog živca; c) obavlja motornu inervaciju prečage; d) senzitivnim granama inerviše perikard. 19. Sinus coronarius: a) je glavni venski krvni sud srca; b) je špag u perikardijačnoj duplji; c) predstavlja nastavak v. cardiacae magnae; d) predstavlja bočnu pritoku v. cavae inferior. 20. Oesophagus: a) prolazi kroz prečagu u nivou 10-og grudnog pršljena; b) u gornjem medijastinumu leži iza dušnika; c) ima suženje na mestu prolaska kroz prečagu; d) ima suženje pri prolasku kroz gornji otvor grudnog koša. 21. Koji su srčani zalisci otvoreni u toku ventrikularne sistole? a) valva trunci pulmonalis; b) valva tricuspidalis; c) valva mitralis; d) valva aortae.
 • AnelaMajki

  Apr. 30, 2021
 • Alijaolovi

  Feb. 9, 2021
 • AnjaTodorovic1

  Nov. 26, 2020
 • aleksakopi

  Jul. 7, 2020
 • sloxi

  Jan. 11, 2019
 • BelminMahmutovi

  Dec. 5, 2018
 • SanjaCamdzic

  Oct. 14, 2018
 • JelenaSekuli

  May. 10, 2017

anatomija

Vues

Nombre de vues

6 497

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

4

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

8

×