Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Agrobiznes.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
ззе.ppt
ззе.ppt
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Agrobiznes.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

agrobiznes fanidan taqdimot oiuifptasy hgiys iytd itur diyt yt fi di t ys ytsy i fi sui id suiduis d sd sudx sui is c ss cd sdc e dw ds w s s ss x s c dcdi cs dsi s c s cd cdscfdscsd dh shc dshc dshdsadhd heww cfh dsh hs dhs hd wqhad wehad sidb ewidge dgeasd xdags dsf rwef iewrergew dieg dewdweas df ewrgd wqdwi fwedqewd erfge3 reqwedeqwdfwd

agrobiznes fanidan taqdimot oiuifptasy hgiys iytd itur diyt yt fi di t ys ytsy i fi sui id suiduis d sd sudx sui is c ss cd sdc e dw ds w s s ss x s c dcdi cs dsi s c s cd cdscfdscsd dh shc dshc dshdsadhd heww cfh dsh hs dhs hd wqhad wehad sidb ewidge dgeasd xdags dsf rwef iewrergew dieg dewdweas df ewrgd wqdwi fwedqewd erfge3 reqwedeqwdfwd

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Agrobiznes.pptx

  1. 1. TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI SAMARQAND FILLIALI •AGROBIZNES VA INVESTITSION FAOLIYAT FANIDAN •TAQDIMOT
  2. 2. MAVZU: Qishloq xo’jalik yangi turdagi dehqonchilik mahsulotlari yetishtirishda innovatsion faoliyat. •Reja: • Agrobiznesda moliyalashtirish mohiyati • Qishloq xojaligi tarmoqlari faoliyatining asosiy omillari • Ishlab chiqarishni intensivlashtirishning korsatkichlari • Qish xojaligi intensivlashtirishning iqtisodiy samaradorligi.
  3. 3. Qishloq xo’jaligining rivojlanishi kengaytirilgan takror ishlab chiqarish qonuni asosida amalga oshadi va ekstensiv va intensiv yo’llaridan foydalaniladi.
  4. 4. Ekstensiv omillar o’simlikchilik va chorvachilik mahsulotlarini ko’plab ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlar o’z tarixining dastlabki davrlaridan boshlab, o’zlari o’zlashtirgan yerlarni tark etib unumdor yerlarni qidirish uchun yer sharining har tomoniga tarqalganlar.
  5. 5. Qishloq xo`jaligi tarmoqlari faolyatining asosiy omilari Iqtisodiy munosabatlarni tubdan qayta qurish. Yetishtirilgan mahsulotlarni asrash, uni nobudgarchiligini oldini olish. Qishloq xo’jaligini kimyolashtirish. Resurs talabchanligi kam bo’lgan intensiv texnologiyalarni qo’llash. Qishloq xo’jaligini melioratsiyalash.
  6. 6. Ishlab chiqarishni intensivlashtirishning ko’rsatkichlari • Intensivlik - bu qishloq xo’jaligi va uning ayrim tarmog’ining ma’lum vaqt ichida ishlab chiqarish vositalari bilan qay darajada ta’minlanganligini aks ettiradi.
  7. 7. Qishloq xo’jaligini intensiv rivojlantirish darajasini kotaruvchi ko’rsatkichlar quyidagilardan iborat: Yer fondida ekin maydonlari hissasini ko’paytirish. Bu ko’rsatkich yerdan qay darajada foydalanilayotganligini ko’rsatadi; Har gektar ekinzorga to’g’ri keladigan mineral va mahalliy o’g’it. Bu ko’rsatkich yerning iqtisodiy unumdorlik darajasiga ta’sir etish ko’lamini o’zida ifoda etadi; Sug’orilib dehqonchilik qilinadigan yerlarning umumiy yer maydoniga nisbati. Bu ko’rsatkich tuproqning iqtisodiy unumdorligi o’sish darajasini ifodalaydi.
  8. 8. • Asosiy adabiyotlar: • 1. Аристер Н.И. и цр.“Организация инновационной деятелности аграрном производестве” 2012 год Краснодар. Учебник 404 стр. • 2. Комилжонов Б. И. "Инновациявий менежмент услубларини такомиллаштириш”. Монография,- Ташкент, ФАН, 2007.-186 б. • 3. Мухамедяров А.М. Инновационньш менежмент. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2005.- 127 с. • 4. Гимуш Р.И., Матмуродов Ф.М. Инновацион менежмент. Ўқув кўлланма. - Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашрёти. 2008,- 143 б. • 5. Бабаходжаев Ғ.А. ва бошқалар “Фермер хўжалигида янги ва тежамкор технологиялар” Дарслик-Тошкент. 2017 йил

×