Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Community organization as mechanism

314 vues

Publié le

ความสำคัญขององค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาเมือง

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Community organization as mechanism

 1. 1. COMMUNITY ORGANIZATION AS MECHANISM FOR PUBLIC POLICY DRIVEN สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (Ph.D.)
 2. 2. ประเด็นอภิปราย - ความหมายของ องค์กรชุมชน - องค์ประกอบขององค์กรชุมชน - ปัจจัยของการรวมกลุ่ม - ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ - กรณีศึกษาของประเทศไทย  ชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง)  ชุมชนเลื่อนฤทธิ์  ชุมชนเวิ้ งนครเกษม  ประสบการณ์หมู่บ้านพรเทวา แกรนด์ วิลล์
 3. 3. ความหมายขององค์กรชุมชน
 4. 4. ความหมายขององค์กรชุมชน - การรวมกลุ่มของประชาชนอย่างมีจิตสานึกร่วมกัน - ร่วมกันในการแก้ปัญหาของส่วนกลาง โดยไม่หวังผลกาไร - มีการปฏิบัติงานอยู่ภายในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก - คนกลุ่มนี้เป็นพื้นฐานสาคัญ >>> กลุ่มย่อยของกลุ่มทั้งหมดภายในชุมชน - พื้นฐานของการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ - ใช้ทุนส่วนตัวเพื่อการดาเนินการเหล่านี้
 5. 5. องค์กรชุมชน - มีความหลากหลายทั้งขนาดและโครงสร้าง - อาจจะเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ
 6. 6. องค์ประกอบขององค์กรชุมชน
 7. 7. องค์ประกอบขององค์กรชุมชน • อุดมการณ์ร่วม: ยึดเหนี่ยวการรวมกลุ่ม • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วม: ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • ผลประโยชน์ร่วม: • คน •ผู้นา สมาชิก • การบริหารจัดการ •การตัดสินใจร่วม โครงสร้างบทบาทหน้าที่ สถานที่และอุปกรณ์ กฎระเบียบร่วมกัน การสื่อสาร การ ควบคุมตรวจสอบ • กิจกรรม • งบประมาณ
 8. 8. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน
 9. 9. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน องค์กรชุมชน อาจจะเกิดขึ้นเองได้จากการ สื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พัฒนาเป็นโครงข่ายทางสังคมเพื่อพยายามแลกเปลี่ยนความคิด นามาใช้สาหรับการจัดการหรือแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง
 10. 10. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน ปรากฎการณ์นี้นิยามว่าเป็น “องค์กรชุมชนแห่งการปฏิบัติ” มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ มุ่งสนใจที่การจัดการบริบทที่มีความหมายร่วมกัน มากกว่าการจัดการรูปแบบองค์กร
 11. 11. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน บริบทของความหมายร่วมจะเกิดขึ้นต่อเมือ แต่ละบุคคลที่มาร่วมดาเนินการเหล่านี้ ได้รับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีความเป็นเจ้าของ ในสิ่งที่ดาเนินการนั้น
 12. 12. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน การเปลี่ยนแปลงองค์กรชุมชน จาแนกได้ 3 ระดับ 1) ขบวนการชุมชน 2) กระบวนการประชาคมเมือง 3) พลวัตของเทศบาล
 13. 13. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน 1) ขบวนการชุมชน ลักษณะไม่เป็นทางการ >>> เครือญาติ เพื่อนสนิท กลุ่มอาชีพ กิจกรรมศาสนา ประเพณี
 14. 14. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน 2) กระบวนการประชาคมเมือง รวมกลุ่มเพื่อระดมความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารท้องถิ่น เชื่อมโยงกลุ่มคนต่างๆ ภายในเมือง แต่ละประเด็น อาทิ สิ่งแวดล้อม ปัญหาชุมชน เศรษฐกิจชุมชน หรือการใช้เครื่องมือทางผังเมืองในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงไปถึงระดับบริหารเทศบาล หน่วยงานราชการที่มีผลต่อการกาหนด นโยบายการพัฒนาเมือง
 15. 15. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน 3) พลวัตของเทศบาล เทศบาลเกิดขึ้นช่วงปี พ.ศ.2478 นาไปสู่การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น บริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง
 16. 16. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน กลไกการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน พยายามแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการมิติตเมือง ความสาเร็จเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอก – กระแสกระจายอานาจ สนับสนุนภาครัฐ NGOs ปัจจัยภายใน - ความพร้อมและความสามารถขององค์กรชุมชน
 17. 17. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่มทางสังคมจาการปฏิสัมพันธ์ 3 ขั้นตอน 1) รูปแบบการสื่อสาร 2) เนื้อหาของการปฏิสัมพันธ์ 3) กระบวนการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรม
 18. 18. ปัจจัยของการรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน กระบวนการ ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการสื่อสาร รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กำรมีส่วนร่วม รูปแบบกำรสื่อสำร กระบวนการดาเนินการ เนื้อหำของกำรปฏิสัมพันธ์ ส่วนประกอบงำน: สร้ำงทำงเลือกกำรเจรจำเพื่อ ดำเนินกำร รูปแบบกำรปฏิบัติงำน กระบวนการสร้างความสนใจ ร่วมกัน เนื้อหำของกำรปฏิสัมพันธ์ ส่วนประกอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล: กำรส่งผลต่อ กำรควบคุม รูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กระบวนการสร้างอิทธิพลต่อ พฤติกรรม ผลที่ตำมมำจำกกำรปฏิสัมพันธ์ ผลกระทบของกำรสื่อสำร รูปแบบส่วนงำนและรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ในกำรมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล รูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงในกำรมีส่วนร่วม กำรสื่อสำร ภำระหน้ำที่งำน และควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคล
 19. 19. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 20. 20. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Planning) รูปแบบของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ถูกออกแบบสนับสนุนปฏิบัติการในชุมชน ทดลองและพัฒนามาจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 4 ประเทศ แอฟริกาใต้ อูกานดา ซิมบับเว และกานา
 21. 21. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในการสร้างนโยบายของภาครัฐ กระบวนการใช้การระดมกลุ่มชุมชนร่วมกัน กาหนดวิสัยทัศน์ในการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงกับ อปท. เสริมพลัง (Empowerment) ให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่อาศัย
 22. 22. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีองค์กรชุมชนทวีปอเมริกาและยุโรป มีบทบาทดึงดูดธุรกิจใหม่สู่พื้นที่ชั้นในของเมืองและสนับสนุนกลุ่มนักลงทุนกลุ่มย่อย นอกจากนั้นองค์กรชุมชน ยังสามารถดาเนินการ ด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาพื้นที่ธุรกิจ และการสร้างสรรค์การจ้างงานได้อย่างเหมาะสม
 23. 23. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กระบวนการวางแผนและดาเนินการ จาเป็นต้องมีองค์กรชุมชน มีบทบาทในการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินโครงการ โดยเฉพาะบริบทของประเทศที่ไม่มีกฎหมายด้านการฟื้นฟูเมืองรองรับ
 24. 24. ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชน (Participatory Community-based Planning) เป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นและความต้องการของชุมชน ได้มากกว่ากระบวนการวางแผนที่มีองค์กรภายนอกชุมชน ดาเนินการเพียงฝ่ายเดียว
 25. 25. สิ่งดังกล่าว มีผลต่อการพัฒนาเมือง มีผลต่อกระบวนการพัฒนาการเมืองในเชิงสถาบันหรือองค์กร เพื่อมีบทบาทในการกาหนดทิศทางของเมือง จากภาคประชาชนสู่ระดับนโยบายของประเทศ
 26. 26. กรณีศึกษา
 27. 27. https://nextcity.org/informalcity
 28. 28. https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers https://www.youtube.com/watch?v=uv0XfRovxjY&feature=youtu.be
 29. 29. https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม: ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ประกอบอาชีพนอกระบบ: มอร์ไซค์รับจ้าง แผงลอย ฯลฯ, NGOs, สถาบันศึกษา, ภาครัฐ การแก้ปัญหานอกระบบของเมือง >>> เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกัน >>> การเลือกผู้เข้าร่วมจึงหลากหลาย
 30. 30. ช่วงแรก: ทำควำมเข้ำใจ ร่วมกัน จะเอำอะไร ? https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers สไลด์น้อยๆ ตัวหนังสือใหญ่ๆ ตั้งคำถำมสั้นๆสำหรับแสดง ควำมคิด
 31. 31. POST-IT เครื่องมือสำคัญของกำรแสดงควำม คิดเห็น https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers จัดกลุ่มแนวคิด >>> ร่วมอธิบำยประเด็นร่วมกันจำก ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยของผู้เข้ำร่วม Modulator ต้องใช้คำง่ำยๆ ห้ามใช้ศัพท์วิชาการเด็ดขาด - กระตุ้นกำรคิดร่วมกัน - ควบคุมประเด็น - สรุปประเด็นร่วมอีกครั้ง
 32. 32. https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers โจทย์ กับ ผลลัพธ์กำรระดมสมองและสนทนำกลุ่ม
 33. 33. https://nextcity.org/informalcity/entry/a-plan-to-recruit-community-lawyers-to-represent-informal-workers ผลการวิจัย: เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการ ให้กับกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนแนวคิดนวัตกรรมสาหรับกลุ่มคนนอกระบบในเมืองระหว่างประเทศ

×