Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การบริหารชุมชนเมืองและชนบท
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (Ph.D.)
การบริหาร คือ อะไร ?
การทาให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้ลุล่วง โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทา
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การกระต...
เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
ปัญหาของเมือง มีอะไรบ้าง ?
เมืองยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งมีปัญหามากและซับซ้อน
ช่วยกันคิด เมืองมีปัญหาอะไรบ้าง
ประสบการณ์ทางาน อปท....
ใคร !!!
จะเข้าไปจัดการและบริหารเพื่อแก้ปัญหา
มีนิทานเล่า เรื่อง
โศกนาฏกรรมบนพื้นที่สาธารณะ
ใคร !!!
จะเข้าไปจัดการและบริหารเพื่อแก้ปัญหา
ใคร !!! คนทา
ใคร !!! เริ่มก่อน
หน้าที่ของใคร !!!
หน้าที่ใคร ?
คุยกันเอง ?
หรือ
อปท. >>> อบต. ทต. ทม. ทน. พิเศษ หน้าที่เท่ากันไหม
ทันกับเมืองและปัญหาที่เกิดขึ้นไหม ทาไม?
ทรัพยากรในการดาเนินงานมายังไง ?
บุคลากร เงิน ความรู้
วิธีการในการแก้ปัญหาของเมือง ?
ควบคุมจานวนคน หรือ
วิธีการใช้
กีดกันการใช้
แข่งขันการใช้
กีดกันไม่ได้, แข่งขันได้ กีดกันได้, แข่งขันได้
กีดกันไม่ได้, แข่งขันไม่ได้ กีดกันได้, แข่งขันไม...
Introduction to Urban Administration
Introduction to Urban Administration
Introduction to Urban Administration
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Introduction to Urban Administration

422 vues

Publié le

อารัมภบทกรอบแนวคิดการบริหารชุมชนเมือง

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Introduction to Urban Administration

 1. 1. การบริหารชุมชนเมืองและชนบท สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (Ph.D.)
 2. 2. การบริหาร คือ อะไร ? การทาให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้ลุล่วง โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การกระตุ้นทางาน และการควบคุม ผ่านการจัดระบบบุคคลและทรัพยากร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การแบ่งงานทา การแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ความมีเอกภาพ
 3. 3. เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
 4. 4. เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
 5. 5. เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
 6. 6. เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
 7. 7. เกี่ยวกับความเป็นเมืองอย่างไร ?
 8. 8. ปัญหาของเมือง มีอะไรบ้าง ? เมืองยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งมีปัญหามากและซับซ้อน ช่วยกันคิด เมืองมีปัญหาอะไรบ้าง ประสบการณ์ทางาน อปท. ต้องแก้ปัญหาอะไรบ้าง บริหารได้ไหม ติดขัดอะไร !!!
 9. 9. ใคร !!! จะเข้าไปจัดการและบริหารเพื่อแก้ปัญหา มีนิทานเล่า เรื่อง โศกนาฏกรรมบนพื้นที่สาธารณะ
 10. 10. ใคร !!! จะเข้าไปจัดการและบริหารเพื่อแก้ปัญหา
 11. 11. ใคร !!! คนทา ใคร !!! เริ่มก่อน หน้าที่ของใคร !!!
 12. 12. หน้าที่ใคร ? คุยกันเอง ? หรือ อปท. >>> อบต. ทต. ทม. ทน. พิเศษ หน้าที่เท่ากันไหม ทันกับเมืองและปัญหาที่เกิดขึ้นไหม ทาไม?
 13. 13. ทรัพยากรในการดาเนินงานมายังไง ? บุคลากร เงิน ความรู้ วิธีการในการแก้ปัญหาของเมือง ? ควบคุมจานวนคน หรือ วิธีการใช้
 14. 14. กีดกันการใช้ แข่งขันการใช้ กีดกันไม่ได้, แข่งขันได้ กีดกันได้, แข่งขันได้ กีดกันไม่ได้, แข่งขันไม่ได้ กีดกันได้, แข่งขันไม่ได้ แนวคิดจัดการทางเศรษฐศาสตร์

×