Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Research methodology & Design

1 537 vues

Publié le

Research methodology lecture class kku-murp

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Research methodology & Design

 1. 1. Research Methodology & Design 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. การทบทวนวรรณกรรม และการสร้างกรอบแนวคิด 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. 3. Re-search ? “การสืบค้นหรือการสืบค้นข้อมูล” “การทาอีกหรือทาซ้า” “วิทยานิพนธ์” หมายถึง 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. 4. ประเด็นปัญหา คาถามวิจัย วัตถุประสงค์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์วรรณกรรม เอกสารอ้างอิง ทฤษฎีและเครื่องมือวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย (เชิงคุณภาพ + เชิงปริมาณ) การทบทวนวรรณกรรม คาสาคัญ การออกแบบวิจัย และการรวบรวมข้อมูล (ปฐมภูมิ + ทุติยภูมิ) การวิเคราะห์วิจัย การอภิปรายและ สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและ การวิจัยต่อเนื่อง การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย สัมพันธ์กับระเบียบวิธีการวิจัย บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 หน่วย วิเคราะห์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. 5. คาถามสาคัญในการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ฐานข้อมูล เครื่องมือ วิเคราะห์ เป้าหมาย ??? ??? ??? ??? 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. 6. บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วม ในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร คาถามวิจัยและบทที่ แนวคิดและทฤษฎี เครื่องมือ / วิธีการ วิเคราะห์ เป้าหมายของการศึกษา คาถามวิจัยหลัก: องค์กรชุมชนมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างไร บทที่ 1 หลักการและเหตุผลของ ประเด็นวิจัย - การฟื้นฟูเมืองและการ พัฒนาชุมชน - วิวัฒนาการทฤษฎี กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างคาถาม วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยามเชิง ปฏิบัติการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นตอนและ โครงสร้างของเนื้อหาการวิจัย บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม - กระบวนการวางแผนแบบ มีส่วนร่วม - องค์กรชุมชน - การมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน - โครงข่ายทางสังคม การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบระเบียบ วิธีวิจัย เครื่องมือการวัดตัวแปร และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย - การวิจัยเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลตัวแปรในการวิจัยเพื่อนาไปสู่การ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คาถามวิจัยย่อยที่ 1: องค์กรชุมชนมีรูปแบบในกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงเป็นอย่างไร บทที่ 4 รูปแบบกระบวนการมี ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน - การมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ข้อมูลทุติยภูมิและ แบบสอบถาม / การศึกษาและจาแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกในการดาเนิน4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. 7. ขั้นตอน วัตถุประสงค์ ฐานข้อมูล เครื่องมือ วิเคราะห์ 1 เรียบเรียงฐานข้อมูลประชากรในเขตสุขาภิบาล และเขตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2533, 2543 และ 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ MS Excel 2 วิเคราะห์ค่าความเป็นเมือง สานักงานสถิติแห่งชาติ MS Excel 3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นเมืองปี พ.ศ.2533, 2543 และ 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ MS Excel GIS ค่าความเป็นเมือง ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2533-2553 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. 8. การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของบริษัทสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาบริษัทโฆษณา ออกแบบสถาปัตยกรรม และบริการซอฟท์แวร์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. 9. 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. 10. ปี พ.ศ. Pearson correlation Significance (1-tailed) 2536 0.396** 0.01 2541 0.285** 0.01 2546 0.231** 0.01 2551 0.177* 0.05 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. 11. วัตถุประสงค์ ฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ ระบุรูปแบบการกระจุกและ กระจายตัวของตาแหน่งที่ตั้ง กลุ่มบริษัทสร้างสรรค์ ตาแหน่งที่ตั้งมาแจกแจงข้อมูล ตามรายแขวงจานวน 154 แขวง ของกรุงเทพมหานคร นามาปรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ -กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ 2552 - สมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ ท แวร์ไทย ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม พ.ศ.2551 นามาปรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการกระจุกและกระจาย ตัวที่ตั้งบริษัทสร้างสรรค์ตาม ช่วงเวลา เทคนิคการหาค่าสัมประสิทธิ์จีนี วิเคราะห์ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นของกลุ่ม บริษัทสร้างสรรค์กับความ หนาแน่นของประชากร ราย แขวงของกรุงเทพมหานคร ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วย ค่านัยสาคัญแบบหางเดียว 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. 12. การเข้าใจกระบวนการ มาจาก “การทา” > “การจา” 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13. 13. กรอบแนวคิด Frame-work How to set your frame to work?4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. 14. กรอบแนวคิด Frame-work Frame to work !!! How to set your frame to work? Keyword: Literature Review + Pilot Study 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 15. 15. ทบทวน (Literature Review) >>> กรอบแนวคิด (อ่านสิ่งที่ต้องรู้) >>> (สรุปความคิด) กรอบแนวคิด (Framework) >>> การออกแบบวิจัย (วิธีการคิด) >>> (วิธีการหาหลักฐานยืนยัน) คาถามวิจัย (Research Question) >>> ทบทวน (อยากรู้) >>> (ต้องรู้อะไร!!!) Developing Frame to Work Developing Frame to Work 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. 16. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (มาจากการทบทวนวรรณกรรม) = การอธิบายสัมพันธ์ขององค์ประกอบตัวแปร การสร้างทฤษฎี (=สมมุติฐานเชิงทฤษฎี) ที่ “รอการยืนยัน” ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Study) สิ่งสาคัญคือ วิธีการให้เหตุผลหรือตรรกะการคิด แบบนิรนัย (Deductive Reasoning) หรืออุปนัย (Inductive Reasoning)4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. 17. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) Research Design: Qualitative or Case Study Research เงื่อนไข: ต้องสามารถทบทวนวรรณกรรมและสามารถสร้างกรอบแนวคิดได้ครอบคลุม ประเภทของหน่วยวิเคราะห์ได้ทั้งหมดของจักรวาล !!! (Universe of Case) เป็นไปได้หรือไม่ !!!4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 18. 18. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) Research Design: Quantitative Research and Sampling Population เงื่อนไข: ไม่สามารถศึกษาองค์ประกอบตัวแปรในประเด็นหนึ่งได้อย่างครอบคลุม ด้วย ข้อจากัดเชิงปริมาณทั้งการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร (Data Variation and Relationship) ปัจจุบัน: มีเทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เช่น SPSS 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 19. 19. Reference: www.thinkingshop.com/Clarion/logic/chap1.htm [18 January 2014] www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php Logical Thinking on Research Methodology Cycle of Research Process 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 20. 20. เมื่อผู้วิจัยยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งในงานของตน นั่นก็คือ "กรอบทฤษฎี" (แต่กรอบทฤษฎีก็มาจากการวิจัยของผู้อื่น) (กรอบแนวคิด + การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ = ทฤษฎี) แต่ถ้าผู้วิจัยใช้ "กรอบแนวคิด" ก็จะเป็นตัวแนวคิดหรือมโนทัศน์ที่ผู้วิจัย ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตั้งอยู่แนวคิด ไม่ใช่ทฤษฎี ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร FB: หนังสือ "เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์“ [9 มกราคม 2557] 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 21. 21. ตัวอย่างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ลักษณา สัมมานิธิ (ดุษฎีนิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง) เรื่อง กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้าในบริบทสวนพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 22. 22. พงษ์ศักดิ์ ศรีจูม (วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ภาพนี้มีการสื่อสาร Miss concept !!! 1 จุด คือ อะไร ? 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 23. 23. Practice: นักศึกษาลองสร้างกรอบแนวคิดในประเด็นวิจัยของตนเอง โดยมีเงื่อนไขในการอธิบายดังนี้ - คาถามวิจัย คือ ? - คาสาคัญ คือ ? (องค์ประกอบตัวแปรที่เกี่ยวข้อง) - มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ? อ้างอิงมาจาก ? - ตัวแปรต้น คือ ? และ ตัวแปรตาม คือ ? - จงเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้น ? ดาเนินการช่วงบ่าย 13:00 – 15:00 น. (พร้อมทานาเสนอไม่เกิน 3 แผ่น Power Point คนละ 10 นาที) นาเสนอช่วงเวลา 15:00-16:30 น.4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 24. 24. กรอบแนวคิด >>> การออกแบบวิจัย (วิธีการคิด) >>> (วิธีการหาหลักฐานยืนยัน) การสร้างทฤษฎี (=สมมุติฐานเชิงทฤษฎี) ที่ “รอการยืนยัน” ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 25. 25. How to design you research? 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 26. 26. วิธีการวัดตัวแปรของ ประเด็นวิจัย ตัวแปรของงานวิจัย คืออะไร !!! ต้องมีความเข้าใจกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยของตนเองเสียก่อน !!! 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 27. 27. ประเด็นปัญหา คาถามวิจัย วัตถุประสงค์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์วรรณกรรม เอกสารอ้างอิง ทฤษฎีและเครื่องมือวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย (เชิงคุณภาพ + เชิงปริมาณ) การทบทวนวรรณกรรม คาสาคัญ การออกแบบวิจัย และการรวบรวมข้อมูล (ปฐมภูมิ + ทุติยภูมิ) (คุณภาพ + ปริมาณ) การวิเคราะห์วิจัย การอภิปรายและ สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและ การวิจัยต่อเนื่อง การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 หน่วย วิเคราะห์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 28. 28. ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 29. 29. การออกแบบวิจัย ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้ !!! -ลักษณะคาถามวิจัย ต้องการเข้าใจปรากฎการณ์แบบภาพรวม (เชิงปริมาณ) หรือ ลักษณะเฉพาะ (เชิงคุณภาพ) 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 30. 30. การออกแบบวิจัย ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้ !!! เนื่องจากมีผลต่อการกาหนดลักษณะของ กรอบแนวคิด เชิงคุณภาพ - กรอบแนวคิดแบบกว้าง เครื่องมือนาทาง - เครื่องมือ Ground theory, In-depth interview, Content analysis - ปรับกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริบท - ต้องสะสมข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมากเพื่อสร้างทฤษฎี - ระดับชุมชน พื้นที่ขนาดเล็ก >>> รายละเอียดลึกซึ้ง เชิงปริมาณ - กรอบแนวคิด ต้องชัดเจน - การวัดตัวแปรเชิงตัวเลข เครื่องมือ คือ สถิติ (พรรณนา + อ้างอิง) - สามารถระบุความสัมพันธ์ตัวแปร (ทฤษฎีที่ใช้) - แบบสอบถามจานวนมากพอเป็นตัวแทนทั้งหมด (Sampling) - ทดสอบทฤษฎีเชิงสถิติ - ระดับเมือง หรือระดับประเทศ >>> แง่มุมที่ศึกษา4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 31. 31. การออกแบบวิจัย ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้ !!! เนื่องจากมีผลต่อการกาหนดลักษณะของ สมมุติฐาน เชิงคุณภาพ - สมมุติฐานไม่จาเป็นต้องมีความชัดเจน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบริบท เชิงปริมาณ - สมมุติฐานต้องมีความชัดเจน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในลักษณะภาพรวมสากลของปรากฎการณ์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 32. 32. What are qualitative and quantitative research ? 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 33. 33. การวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลและตีความข้อมูลใน วัดข้อมูลตัวแปรเป็น “พรรณนา” กรอบแนวคิด - กรอบแนวคิดแบบกว้าง เครื่องมือนาทาง - Ground theory, In-depth interview, Content analysis - ปรับกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริบท - ต้องสะสมข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมากเพื่อสร้างทฤษฎี - ระดับชุมชน พื้นที่ขนาดเล็ก >>> รายละเอียดลึกซึ้ง สมมุติฐาน - สมมุติฐานไม่จาเป็นต้องมีความชัดเจน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบริบท 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 34. 34. การวิจัยเชิงคุณภาพ อคิน รพีพัฒน์ และคณะ. 2553. คู่มือ: การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือแนะนา การวิจัยเชิงคุณภาพ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 35. 35. การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลและตีความข้อมูลใน วัดข้อมูลตัวแปรเป็น “ตัวเลข” กรอบแนวคิด - กรอบแนวคิด ต้องชัดเจน - การวัดตัวแปรเชิงตัวเลข - สามารถระบุความสัมพันธ์ตัวแปร (ทฤษฎีที่ใช้) - แบบสอบถามจานวนมากพอเป็นตัวแทนทั้งหมด (Sampling) - ทดสอบทฤษฎีเชิงสถิติ - ระดับเมือง หรือระดับประเทศ >>> แง่มุมที่ศึกษา สมมุติฐาน - สมมุติฐานต้องมีความชัดเจน - เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร - ในลักษณะภาพรวมสากลของปรากฎการณ์4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 36. 36. การวิจัยเชิงปริมาณ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554. สถิติสาหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หนังสือแนะนา การวิจัยเชิงปริมาณ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 37. 37. กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบวิจัย เชิงคุณภาพ กับ เชิงปริมาณ ระดับของข้อมูล ทดสอบเชิงสถิติ (4 ระดับ) -นามบัญญัติ (คุณภาพ) -เรียงอันดับ (คุณภาพ) -อันตภาคชั้น (ปริมาณ) -อัตราส่วน (ปริมาณ) การวิจัย เชิงคุณภาพ การวิจัย เชิงปริมาณ ทฤษฎีสากล นามธรรม ทฤษฎีเฉพาะ รูปธรรม อุปนัย นิรนัยภาพรวมประชากร เปรียบเทียบ กรณีศึกษา ลงรายละเอียด ของลักษณะเฉพาะ ในงานวิจัยหนึ่ง ไม่จาเป็นต้องเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณอย่างเดียวเสมอไป ทั้งนี้ยัง ขึ้นอยู่กับคาถาม วัตถุประสงค์ ทฤษฎี เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ตัวแปรอีกด้วย4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 38. 38. ประเภท งานวิจัย (Research Type) มุมมองการ วิเคราะห์ (Approach) จานวนหน่วย วิเคราะห์ (Unit of Analysis Number) การให้เหตุผล เชิงอภิปราย จากผลการ วิเคราะห์ (Logical Thinking) กรอบแนวคิด (Framework) สมมุติฐาน (Hypothesis) เชิงคุณภาพ หลายแง่มุม กรณีศึกษา (Case Study) อุปนัย (Inductive) กว้าง ยืดหยุ่น ปรับขณะเก็บ รวบรวมและ วิเคราะห์ ข้อมูล อาจไม่ จาเป็นต้องมี แต่แรก อาจจะเกิดขึ้น ขณะเก็บ ข้อมูลเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ แง่มุมเดียว ภาพรวม นิรนัย (Deductive) อธิบาย ความสัมพันธ์ ได้ ก่อน รวบรวมข้อมูล ต้องมีเพื่อ รวบรวมข้อมูล มาทดสอบ สมมุติฐาน4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 39. 39. ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ รัตนา บุญมัธยะ, สุภา วิตตาภรณ์ และ ปริญญาภรณ์ พรมดวง. 2547. การสารวจสถานภาพองค์ความรู้ เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้าโขง: กรณีศึกษาสหภาพพม่า. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 40. 40. คาถามหลักการวิจัย ลักษณะชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง กรณีศึกษาสหภาพพม่ามีลักษณะเป็นอย่างไร วิธีการศึกษา สารวจเอกสารในประเทศไทยเป็นหลัก -ห้องสมุด มข. มธ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จุฬาฯ มช. มหิดล -ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น -เอกสารส่วนตัวจากต่างประเทศ และเวบไซท์ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 41. 41. วิธีการประมวลเอกสาร เอกสารเกี่ยวกับสหภาพ หนังสือ วารสาร บันทึกการเดินทาง ภาพถ่าย งานวิจัย จานวน 69 รายการ การวิเคราะห์ข้อมูล การแยกประเภทเนื้อหาตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และ วิเคราะห์ตามเนื้อหา (Content Analysis) ตลอดจน การเปรียบเทียบ เชื่อมโยง และอ้างอิงแนวคิด จาก ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาชาติพันธุ์ ระยะเวลาการศึกษา ตุลาคม 2545 – มีนาคม 2547 รวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร (1.5 ปี) เมษายน 2547 – สิงหาคม 2547 (5 เดือน)4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 42. 42. ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ลักษณา สัมมานิธิ ดุษฎีนิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง เรื่อง กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้า ในบริบทสวนพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 43. 43. คาถามหลักการวิจัย กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้าเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขและปัจจัยอะไรเกี่ยวข้อง คาถามวิจัยเฉพาะ - กระบวนการเกิดตลาดน้าในบริบทสวนเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขและปัจจัยอะไรเกี่ยวข้อง -ตลาดน้าและเครือข่ายของตลาดน้าในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร -กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการดารงอยู่ของตลาดน้าในบริบท สวนเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขและปัจจัยอะไรเกี่ยวข้อง4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 44. 44. คาถามหลักการวิจัย หน่วยวิเคราะห์ คือ ตลาดน้า4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 45. 45. คาถามหลักการวิจัย พื้นที่วิเคราะห์บริบทสวนพื้นที่ดินดอนปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 46. 46. กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 47. 47. การออกแบบวิจัย ระดับกว้าง (Global Analysis) อธิบายเงื่อนไขตัวแปรสัณฐาน แบ่งการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สาคัญ (Time Series Approach) (Literature Review + Content Analysis) เครื่องมือที่ใช้: Map & Overlay Analysis + Configurational Model ระดับพื้นที่เฉพาะ (Local Analysis) อธิบายเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างสัณฐานกับสังคมวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ แบบภาคตัดขวางช่วงเวลาปัจจุบัน (Cross-sectional) กรณีศึกษา: ใช้ทั้งเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ - Observation, Semi-structural interview (เชิงคุณภาพ) - Questionnaire (เชิงปริมาณ)4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 48. 48. การออกแบบวิจัย ระดับกว้าง (Global Analysis) 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 49. 49. การออกแบบวิจัย ระดับพื้นที่เฉพาะ (Local Analysis) การเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 50. 50. ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 51. 51. การออกแบบวิจัย ระดับพื้นที่เฉพาะ (Local Analysis) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ช่วยในการอธิบาย วิเคราะห์กรณีศึกษา เชิงพื้นที่ 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 52. 52. การออกแบบวิจัย ระดับพื้นที่เฉพาะ (Local Analysis) ตัวอย่างพื้นที่ ตลาดน้าดอนมะโนรา 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 53. 53. การสรุป ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ตัวแปร ของแต่ละกรณีศึกษา 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 54. 54. กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบวิจัย เชิงคุณภาพ กับ เชิงปริมาณ ระดับของข้อมูล ทดสอบเชิงสถิติ (4 ระดับ) -นามบัญญัติ (คุณภาพ) -เรียงอันดับ (คุณภาพ) -อันตภาคชั้น (ปริมาณ) -อัตราส่วน (ปริมาณ) การวิจัย เชิงคุณภาพ การวิจัย เชิงปริมาณ ทฤษฎีสากล นามธรรม ทฤษฎีเฉพาะ รูปธรรม อุปนัย นิรนัยภาพรวมประชากร เปรียบเทียบ กรณีศึกษา ลงรายละเอียด ของลักษณะเฉพาะ ในงานวิจัยหนึ่ง ไม่จาเป็นต้องเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณอย่างเดียวเสมอไป ทั้งนี้ยัง ขึ้นอยู่กับคาถาม วัตถุประสงค์ ทฤษฎี เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ตัวแปรอีกด้วย4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 55. 55. การออกแบบ (Research Design) เป็นประเด็นที่ใช้การตกผลึกนานที่สุด สาหรับการพยายาม คลี่คลายและการอธิบายให้สั้นกระชับที่สุด เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจแก่นของมัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้อง บูรณาการทุกมิติให้เกิดการสร้างระเบียบวิธีวิจัยให้มีความชัดเจนสามารถ เป็นกระบวนการนาไปสู่การตอบคาถามวิจัยได้ ดังนั้น สาหรับผู้ที่พยายามออกแบบงานวิจัยของตนเอง ควร จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและหลากหลายทั้งด้านทฤษฎี แนวคิด เครื่องมือและวิธีการวัดตัวแปร ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ในเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณอยู่กับตนเองพอสมควร จึงจะสามารถ มองเห็นแนวทางการออกแบบงานวิจัยของตนเองได้เป็นอย่างดี สรุปแนวคิด “การออกแบบวิจัย” 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 56. 56. การออกแบบวิจัย (Research Design) คือ วิธีคิดของการสร้างระเบียบวิธีวิจัย ที่มาจากลักษณะการตั้งคาถาม วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี เครื่องวัดและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อการค้นหาความจริงหรืออธิบายปรากฎการณ์ สรุปนิยาม “การออกแบบวิจัย” (Operational Definition) 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 57. 57. Practice: คาถามวิจัยของตนเอง คือ ? วัตถุประสงค์ คือ ? จากการกาหนดคาถามวิจัย และวัตถุประสงค์วิจัย Q: งานวิจัยของนักศึกษาจะสามารถออกแบบการวิจัย เป็นเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ เพราะเหตุผลใด? โดยมีเงื่อนไขในการอธิบายดังนี้ - ใช้วิธีการแบบนิรนัย หรือแบบอุปนัยในการคิดและอธิบาย ? - เป็นลักษณะมองปรากฎการณ์แบบภาพรวมหรือลักษณะเฉพาะ ?4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 58. 58. เราจะไม่มีวันเข้าใจ การออกแบบงานวิจัยเลย!!! ถ้าเราไม่เคยลองออกแบบ และเรียนรู้จากจุดอ่อนและช่องว่าง ของงานออกแบบวิจัยของตนเอง แม้ว่าเราจะได้เรียนรู้จากตัวอย่าง มามากมายเพียงใดก็ตาม !!! 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 59. 59. How to make research tool? 4/23/2016 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 60. 60. Area of Interest Critical Thinking Research Question Literature Review: Keyword Issue Method Analytical Technique Research Design: Type of Variable Variable Measurement Categorization Correlation Analysis Interpretation Research Tools: Data Collection Analytical Technique Tools and Software Research Discussion & Conclusion: Relationship between Theory and Empirical Data base on Research Methodology Research Paper Research Document
 61. 61. Research Tools -Data Collection -Analytical Technique -Tools & Software Qualitative & Quantitative Method เชิง เครื่องมือ เทคนิค วิธีการที่นิยม Tools & Software คุณภาพ ทฤษฎีภาคสนาม (Ground Theory) ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ Metric, Checklist, The Ethnograph ปริมาณ ทฤษฎีสถิติ (Statistic) เป็นข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลทุติยภูมิ SPSS, MS Excel เฉพาะ GIS, Social Network Analysis, Space Syntax Arc GIS, MapInfo Pajek, Ucinet Depth map, AxeMan, AxeWoman เครื่องมือมีหลากหลายแง่มุม ยกตัวอย่างที่นิยม
 62. 62. Qualitative Method (วิธีการเชิงคุณภาพ) แนวทางและวิธีการสร้างความเข้าใจปราการณ์ทางสังคม โดยมุ่งเน้นการอธิบายแบบองค์รวม มีการวิเคราะห์ตีความ รายงานทัศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด มีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์สรุปข้อมูลแบบอุปนัย มีการสร้างทฤษฎีมาจากข้อมูลภาคสนาม การออกแบบวิจัยมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่พบและประมวลผลข้อมูล นักวิจัยเป็นเครืองมือสาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ศึกษา
 63. 63. Qualitative Method (วิธีการเชิงคุณภาพ) วิธีการรวบรวมข้อมูล: การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Observation) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural interview) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural interview) การสัมภาษณ์แบบทันที (Immediately interview) การสัมภาษณ์แบบส่งต่อ (Snow-ball interview) การวิเคราะห์สามเส้า (Triangulation analysis)
 64. 64. Qualitative Method (วิธีการเชิงคุณภาพ) วิธีการวิเคราะห์นับเป็นเรื่องสาคัญ เช่น ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Metric analysis) หรือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นต้น
 65. 65. ชาย โพธิสิตา. 2556. ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
 66. 66. Quantitative Method (วิธีการเชิงปริมาณ)
 67. 67. Quantitative Method (วิธีการเชิงปริมาณ) เครื่องมือในการสารวจข้อมูลเพื่อหาโครงสร้างและรูปแบบ การคลี่คลายความซับซ้อนของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น >>> ให้เห็นความสัมพันธ์กัน อย่างเป็นระบบ เช่น เกษตรกรต้องอาศัยสถิติการตกของฝน ภาวะน้าแห้ง เพื่อการวางแผนดาเนินการ เพาะปลูกพืชในกิจการในตนเอง นักศึกษาต้องคิดความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์การเงินของตนเอง ในการลงทุนซื้อหนังสืออ่าน กับการซื้อเสื้อผ้าที่ตนเองชื่นชอบ
 68. 68. Quantitative Method (วิธีการเชิงปริมาณ) จุดเริ่มต้นของสถิติ คือ “ข้อมูล” ดังนั้น เพื่อสกัดสารสนเทศจากข้อมูล จะต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข หรือบางทีอาจจะต้องเข้าใจในการสังเคราะห์ในการสร้างค่าตัวเลข ในการช่วยทาความเข้าใจและอธิบายปรากฎการณ์เหล่านั้น สถิติมักถูกนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ การทานาย การตรวจสอบ การประเมิน และการตัดสินใจ
 69. 69. Quantitative Method (วิธีการเชิงปริมาณ) สถิติ จาแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ - สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) - สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ข้อมูล คือ แหล่งที่มาของความเป็นสถิติ สถิติ ทาให้ข้อมูลเป็นมากกว่าตัวเลข ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ ความหมาย ความคิดและทฤษฎีเพื่อสะท้อนปรากฎการณ์ ที่กาลังศึกษาได้
 70. 70. Quantitative Method (วิธีการเชิงปริมาณ) ข้อมูลแบ่งตามลักษณะของการวัดตัวแปร จาแนกเป็น 4 ประเภท - ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) - ระดับเรียงอันดับ (Ordinal scale) - ระดับอันตรภาค (Interval scale) - ระดับอัตราส่วน (Ratio scale) ความเข้าใจในการวัดตัวแปรทั้ง 4 ประเภท *** จะมีผลต่อการออกแบบวิจัย กับการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เป็นอย่างมาก
 71. 71. การจาแนกประเภทข้อมูลจากลักษณะการวัดตัวแปร
 72. 72. ความสัมพันธ์ประเภทประเภทตัวแปร สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ คาสั่งที่ใช้ใน SPSSตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ? ? ? ? วิธีการรวบรวมข้อมูล: แบบสอบถาม
 73. 73. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2547. เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสาหรับการ วิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554. สถิติสาหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
 74. 74. ความสัมพันธ์ เชิงคุณภาพ กับ เชิงปริมาณ เรามักเข้าใจว่า วิธีการเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ มีคุณสมบัติขัดแย้งกันชนิดที่เป็นคนละขั้ว จนไม่อาจเข้ากันได้เลย ความจริงแล้ววิธีการเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ ของวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น เป็นคุณสมบัติที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่ จนแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ได้ ในวิธีเดียวกันมีทั้งคุณสมบัติที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวในเชิงทฤษฎี คือ ในวิธีการเชิงคุณภาพมีคุณสมบัติเชิงปริมาณอยู่ และเช่นเดียวกัน วิธีการเชิงปริมาณก็มีคุณสมบัติเชิงคุณภาพอยู่ด้วย ชาย โพธิสิตา (2556)
 75. 75. Analytical Tools ขึ้นอยู่กับการออกแบบวิจัย ต้องมีความเข้าใจแนวคิดในการใช้เครื่องมือนั้น ในการประยุกต์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรในงานวิจัยของเรา !!! การมัวแต่สนใจเทคนิคของเครื่องมือจนไม่สามารถเข้าใจแก่น ของแนวคิดของเครื่องมือและไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในการประยุกต์ใช้กับ งานวิจัยของเราได้ ไม่ต่างอะไรกับ !!! การบูชาพระเครื่อง แต่ไม่รู้และไม่เข้าใจคาสอนทางศาสนา
 76. 76. หนังสือแนะนา วรรณศิลป์ พีรพันธุ์. 2555. เทคนิคการวิเคราะห์สาหรับการ วางแผนภาคและเมือง. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
 77. 77. ตัวอย่าง: เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราห์ การวิเคราะห์ประชากร การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
 78. 78. การวิเคราะห์ประชากร พรรณา : อธิบายประชากร ร้อยละ สัดส่วน อ้างอิง: คาดการณ์การเติบโต การกระจุกตัวเชิงพื้นที่
 79. 79. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
 80. 80. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยู่กับการออกแบบวิจัย ต้องมีความเข้าใจแนวคิดในการใช้เครื่องมือนั้น ในการประยุกต์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรในงานวิจัยของเรา !!! -Social Network Analysis -Space Syntax
 81. 81. Social Network Analysis
 82. 82. Space Syntax
 83. 83. Research Paper and Research Document
 84. 84. มีลักษณะโครงสร้างของการเขียนเอกสารที่คล้ายกัน - บทคัดย่อ 1. ความเป็นมาและความสาคัญ หรือบทนา (ทาไมต้องทา ทา แล้วอย่างไร อยากรู้อะไร รู้แล้วได้อะไร ?) 2. องค์ความรู้ที่ใช้ในการศึกษา หรือการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง (ใช้ความรู้อะไรมาอธิบาย ?) 3. กระบวนการเรียนรู้ หรือระเบียบวิธีวิจัย (ศึกษาอย่างไร วิธีการ และเครืองมือรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และการวิเคราะห์) 4. การวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงประจักษ์ (การจัดระเบียบ จาแนก และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร) 5. การอภิปรายผล (ตีความผลวิเคราะห์กับทฤษฎี และสรุปความเข้าใจ) - รายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม (เอกสารที่ใช้ช่วยในการศึกษา) - ภาคผนวก (รายละเอียดเพิ่มเติมของการดาเนินวิจัย เช่น แบบสอบถาม เครื่องมือวิเคราะห์ เป็นต้น)
 85. 85. การจาแนกแบ่งบทเนื้อหาวิจัย ขึ้นอยู่กับประเด็นสาระในการนาเสนอหรือเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจสิ่งที่เราวิจัยมากที่สุด !!!
 86. 86. ตัวอย่างการกาหนดโครงสร้างการเขียนเนื้อหาในรายงานวิจัย เรื่อง บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
 87. 87. คาถามวิจัย วัตถุประสงค์ องค์กรชุมชนมีรูปแบบกระบวนการมีส่วน ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชนใน โครงการบ้านมั่นคงเป็นอย่างไร ศึกษารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ องค์กรชุมชนโดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกใน โครงการบ้านมั่นคง พื้นที่กรุงเทพมหานคร องค์กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนการมีส่วน ร่วมต่างกันจะมีบทบาทการพัฒนาชุมชน ต่างกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่างไร ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการดาเนิน โครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนที่มี รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมต่างกัน รูปแบบการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกของ องค์กรชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมต่างกัน จะมีลักษณะต่างกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็น อย่างไร ศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารท่ามกลาง สมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วน ร่วมที่ต่างกัน คาถามหลัก องค์กรชุมชนมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ในโครงการบ้านมั่นคงอย่างไร
 88. 88. ตัวอย่าง: โครงสร้างการเขียนรายงานวิจัย บทที่ ประเด็นสาระนาเสนอ 1 หลักการและเหตุผลของประเด็นการวิจัย 2 การทบทวนวรรณกรรม 3 ระเบียบวิธีการวิจัย 4 รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 5 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชน 6 การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนและรูปแบบการติดต่อสื่อสารของสมาชิก องค์กรชุมชน 7 การสรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ ดาวโหลดตัวอย่างรูปเล่มฉบับเต็มได้ที่: www.sarittiya.net
 89. 89. บทความวิชาการ (Research Paper) ~ 15-30 หน้า รายงานวิจัย (Research Document) ป.โท ~ 100-120 หน้า ป.เอก ~ 300-400 หน้า ป.โท กับ ป.เอก แตกต่างตรงประเด็นคาถาม กับโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความซับซ้อนต่างกัน
 90. 90. ดาวโหลดเอกสารได้จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualt hesis/ หรือเวบไซค์ประกอบการเรียนที่ http://www.sarittiya.net/index.php/thesi s-writing-kku-form รูปแบบการอ้างอิงมีหลายประเภท หรือหลาย ลักษณะ ***เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งให้เหมือนกัน ตลอด ทั้งรายงานวิทยานิพนธ์ ***ส่วนบทความวิชาการจะขึ้นอยู่กับการกาหนด ของบรรณาธิการ ซึ่งจะต้องศึกษาอีกครั้ง
 91. 91. Practice: นักศึกษาเขียนบทความปริทัศน์ที่ได้มาจากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาถามวิจัยของตนเอง (ประมาณ 10-15 หน้า) โดยมีเงื่อนไขในการอธิบายดังนี้ - มีโครงสร้างของบทความวิจัยอย่างครบถ้วน - มีการอ้างอิงตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ
 92. 92. ตัวอย่างการเขียนบทความปริทัศน์ สฤษดิ์ติยะวงศ์สุวรรณ. 2555. กรอบแนวคิด วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงข่ายทาง สังคมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 3, 2012 (Proceeding). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 25 พฤษภาคม 2555. ดาวโหลดตัวอย่างได้ที่: www.sarittiya.net
 93. 93. สอบประมวลผลองค์ความรู้หลังการเรียนการสอน Final testing ประเภทข้อสอบ ระดับ คะแนนต่อข้อ จานวนคะแนน รายละเอียด ความเข้าใจ และการ ท่องจา เบบี๋ น้อง ป.3 ตั้งใจฟังก็สอบได้ 20 คะแนน 40 คะแนน มีข้อสอบ 3 ข้อ เลือกทา 2 ข้อ วิเคราะห์ประกอบ บทความวิชาการ เริ่มเป็นแล้ว ฝึกอีกหน่อย 20 คะแนน 40 คะแนน มีข้อสอบ 3 ข้อ เลือกทา 2 ข้อ สังเคราะห์งานวิจัยสู่ การออกแบบวิจัยของ ตนเอง เก่งแล้ว สอบจบเถอะ :D 20 คะแนน 20 คะแนน มีข้อสอบ 2 ข้อ เลือกทา 1 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ใครมีคาถามอะไรบ้าง !!! ถ้าไม่มี ขอให้โชคดีมาจากความตั้งใจของตนเอง :D วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ให้นักศึกษาทุกคนเข้าฟัง รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ด้วย !!!

×