Publicité

Metodologija razvoja poslovne strategije

Strategy consultant à Poslovna Strategija
28 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Metodologija razvoja poslovne strategije(20)

Publicité

Metodologija razvoja poslovne strategije

 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs Revizija: novembar 2022. Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku Poslovna Strategija na Balkanu
 2. DOBRO UTEMELJITE SVOJU STRATEGIJU Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 3. vaša profitabilna poslovna aktivnost ne sme nauditi društvu u celini, lokalnoj zajednici ili prirodnoj sredini već naprotiv, treba da im pozitivno doprinese DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 4. da bi održala korak sa konkurencijom kompanija mora u potpunosti da sprovede sopstvenu digitalnu transformaciju što znači da mora postaviti digitalnu tehnologiju i odgovarajuće softverske aplikacije u sam poslovni model i strategiju čime će povezati sve informatičke sisteme u svakoj karici svog lanca vrednosti. DIGITALIZACIJA Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 5. održivo poslovanje je sistematsko strateško opredeljenje rukovodstva kompanije u cilju osiguranja njene dugoročne egzistencije, a samim tim i profitabilnosti kao ključnog garanta za to; samo održiva kompanija može održati zdravima svoju lokalnu i širu zajednicu kao i prirodnu sredinu. ODRŽIVOST Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 6. ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 7. SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 8. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 9. • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 10. • Generička strategija / poruka potrošačima oslanjate se na cenu, diferencijaciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima? Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 11. • Poslovni model definišite proces kreiranja vrednosti vaših proizvoda i usluga, profitnu formulu kao i potrebne resurse koji će u datom okruženju generisati prihode Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 12. • Strateški partneri i snabdevači poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači; da li vam je potrebno formalno partnerstvo? Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 13. • Organizaciona struktura postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će najbolje služiti izabranom poslovnom modelu Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 14. izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda; • Strateški ciljevi Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 15. • Finansijski plan • Planovi strukturnih celina Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 16. na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva i potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi? • Kapitalna struktura Revizija: novembar 2022. FORMULIŠITE ŠTA I KAKO TREBA URADITI sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 17. IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti. Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 18. • Izvršno upravljanje prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 19. • Procesi i procedure dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 20. • Upravljanje informacijama upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 21. • Finansijsko planiranje da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 22. pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Izvršni ciljevi Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 23. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan-Norton - ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 24. • Upravljanje timovima i pojedincima dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 25. • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 26. efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju • Upravljanje rizicima Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs IZGRADITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 27. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA RAZVOJA POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E Detaljnije o metodologiji analize, formulacije i izvršenja strategije u mojoj knjizi POSLOVNA STRATEGIJA U XXI VEKU koju možete naći na https://www.kobo.com/ebook/poslovna-strategija-u-xxi-veku Revizija: novembar 2022. sastavio Aleksandar Milovanović www.poslovnastrategija.rs
Publicité