Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

chemical free products from Modicare Company

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

chemical free products from Modicare Company

Télécharger pour lire hors ligne

Learn how to take care of your home for sure Using chemical free products from Modicare Company

जाणून घ्या घराची काळजी कशी घ्याल खात्रीशीर
मोदिकेअर कंपनी चे केमिकल विरहित सामान वापरून
Steri Clean, Speak No Spawn, Wonder Drop Liquid, Does All, Sparkle, Mighty in One, Wash Mate Pre Wash, Wonder Drop Liquid, 5in1 washmate liquid soap, Washmate delicate liquid, Auto wash

Take care of cleanliness.. by staying with Modicare

Learn how to take care of your home for sure Using chemical free products from Modicare Company

जाणून घ्या घराची काळजी कशी घ्याल खात्रीशीर
मोदिकेअर कंपनी चे केमिकल विरहित सामान वापरून
Steri Clean, Speak No Spawn, Wonder Drop Liquid, Does All, Sparkle, Mighty in One, Wash Mate Pre Wash, Wonder Drop Liquid, 5in1 washmate liquid soap, Washmate delicate liquid, Auto wash

Take care of cleanliness.. by staying with Modicare

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Digital Shende (20)

Publicité

chemical free products from Modicare Company

  1. 1. Page 1 | Digitized | Digital Shende, Satara जाणून घ्या घराची कालजी कऴी घ्याऱ खात्रीऴीर मोदिक े अर क ं पनी चे क े ममकऱ वळरदित सामान ळापरून...... --- Rj Savita Jadhav Satara 9423867329 बेयोंड ब्ल्यू टॉमरेट , टाइल्स, ताांब्मा पऩतऱेची बाांडी स्लच्छता स्टेरी क्ऱीन घय ऩुसताना लाऩरून घय जांतू पलयहित कयण्मासाठी. स्पीक न स्पान फाथरूभ,स्टीरचे नऱ ,टाइल्स आणि ॲल्मुमभननमभची बाांडी साप कयण्मासाठी ळंडर ड्रॉप मऱक्क्ळड बाांडी धुण्मासाठी चे मरक्वलड
  2. 2. Page 2 | Digitized | Digital Shende, Satara डझ ऑऱ कऩडमाांलयचे सगऱे डाग आणि घयातरे कोितेिी डाग घारलण्मासाठी स्पारकऱ काचेलयचे सगऱे डाग आणि गाडीच्मा काचा स्लच्छ कयण्मासाठी आणि धुवमाांऩासून गाडीच्मा काचाचे सांयक्षि कयण्मासाठी ममइटी इन ळन पननिचय, काचा ,राईट फोडि ,दयलाजे ,मा सलािलयचेडाग स्लच्छ कयण्मासाठी ळॉऴ मेट वि ळॉऴ कऩडे धुण्माऩूली डाग धब्फे, कॉरय, cufflings ना स्लच्छ कयण्मासाठी
  3. 3. Page 3 | Digitized | Digital Shende, Satara 5इन1 washmate मऱक्ळीड सोप कऩडे धुण्मासाठी Washmate delicate liquid रोकयीचे, मसल्कचे नाजूक कऩडे धुण्मासाठी ऑटो ळॉऴ गाडी धुण्मासाठी . काऱजी घ्मा स्लच्छतेची.. भोदीक े अय सोफत यािून --- Rj Savita Jadhav Satara 9423867329

×