Publicité

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx

9 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx(20)

Publicité

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx

 1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ประจาปีการศึกษา 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ผู้ประสานงาน นายศรัทธา เรืองน้อย สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 083-2690180 ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ โครงการในแผนปฏิบัติงาน จานวนบุคลากร จานวนกลุ่มเป้ าหมายและภาคีเครือข่าย จานวนประชาชนเป้ าหมาย 1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก 71 1 921 สรุปโครงการและงบประมาณ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม โครงการ งบประมาณที่ใช้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทุกโครงการ จานวน บาท จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน จานวน บาท จากงบอื่นๆ จานวน บาท เป้ าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ) จานวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนาคุณธรรมจ ริยธรรม รว ม 2 แห่ง - จานวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รว ม 92 1 คน 2 จานวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณะ รว ม 2 แห่ง - จานวนศูนย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ รว ม 2 คน 3 จานวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) รว ม - ระบ บ 4 จานวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม รว ม 71 0 คน แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
 2. 13 - 14 ปี 921 คน 15-20 ปี 921 คน 25 - 60 ปี 71 คน 60 ปี คน
 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดาเนินการในโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ - - - รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประ มาณที่ ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๑. กิจกรรมค่าย ยุวชน คนคุณธรรม - เพื่อส่งเสริมนักเรียนใ ห้เป็นผู้ที่มีความสมบูร ณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คุณธรรมจริย ธรรม ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก - นักเรียนระดับชั้นมั ธยม ศึกษาปีที่ ๔ จานวน 145 คน เข้าร่วมค่ายฯ -ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔ และครูกลุ่มสาระฯ สังคม จานวน ๑๘ คน เข้าร่วมค่ายฯ - นักเรียนระดับชั้น มัธยม ศึกษาปีที่ ๔ พร้อมบุคลากรครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายยุวชนฯ เป็นผู้มีความสมบู รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมาก ขึ้น - 2. กิจกรรมธนา คารความดี - เพื่อเป็นการปลูกฝังแล ะสร้างจิตสานึกในการ กระทาความดี มีความละอายเกรงกลัว ต่อบาป สามารถปฏิบัติตนตาม หลักธรรมและพัฒนาต นเต็มตามศักยภาพ ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก - นักเรียนระดับชั้นป ระถมศึกษาและชั้น มัธยมศึกษา ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนมีจิตสานึก ที่ดีงามและแยกแย ะสิ่งที่พึงกระทาแล ะไม่พึงกระทาได้ 3,00 0.
 4. 3. กิจกรรมประ กวดมารยาท ไทย - เพื่อพัฒนานักเรียนให้ ได้เรียนรู้มารยาทตาม แบบแผนที่ถูกต้อง สวยงามเป็นการรักษาเ อกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีของชาติ ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก - ตัวแทนนักเรียนระ ดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ห้องละ ๒ คน รวมจานวน ๔๘ คน เข้าร่วมการประกว ดมารยาทไทย - นักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดมารย าทไทยสามารถเป็ นตัวอย่างต้นที่ดีใ ห้กับนักเรียนในส ถานศึกษาได้เพิ่ม มากขึ้น ๑,๐๐ 0
 5. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 4. กิจกรรมสวด มนต์หมู่ทาน องสรภัญญะ - เพื่อส่งเสริมและสนับส นุนให้ผู้เรียนได้รับการ ฝึกฝนการสวดมนต์สร รเสริญ พระรัตนตรัย และจิตใจเกิดความสุข สงบ ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก - ตัวแทนนักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ คัดเลือกตัวแทนห้อ งละ ๕ คน ร่วมแข่งขันการประ กวดสวดมนต์หมู่ทา นองสรภัญญะ - นักเรียนที่เข้าร่วม สวดมนต์หมู่ทานอ งสรภัญญะได้รับก ารฝึกฝนการสวดม นต์ฯ และก่อให้เกิดควา มสุขสงบทางใจเพิ่ มมากขึ้น ๑,๐๐๐ 5. กิจกรรมวัน สาคัญทางพ ระพุทธศาส นา -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนา ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก -นักเรียนทุกคน จานวน 915 คน เข้าร่วมกิจกรรม -ผู้บริหาร และบุคลากรครู จานวน ๘๒ คน เข้าร่วม กิจกรรม -บุคลากรครู และนักเรียนได้เข้ าร่วมการอนุรักษ์แ ละสืบสานวัฒนธร รมประเพณีวันสา คัญทางพระพุทธศ าสนา ๑3,๐๐ ๐ 6. กิจกรรมโคร งงานคุณธรร ม พัฒนาจริยคุ ณ - เพื่อการขับเคลื่อนโคร ง การโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - เพื่อส่งเสริมพัฒนาฐาน การเรียนรู้ภายในโรงเ รียนด้านการศึกษา และนาไป ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. กลุ่มบริหารวิชาการ ๓. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ตัวแทนนักเรียนระ ดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ห้องละ ๕ คน รวมจานวน ๙๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม -ส่งเสริมและขับ เคลื่อนโรงเรียนคุ ณธรรม สพฐ. โดยการช่วยสร้าง คนดีให้บ้านเมือง เพิ่มมากขึ้น - โรงเรียนมีการจัด การศึกษาด้านการ นาคุณธรรมไปปร ๓,๐๐๐
 6. ใช้ในการดาเนินชีวิตไ ด้อย่างมีความสุข -บุคลากรครูแกนนา จานวน ๑๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ะยุกต์ใช้ในชีวิตปร ะจาวัน
 7. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประมา ณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 7. อบรมครูและ นักเรียนแก นนาคุณธรร มกับพลัง พอเพียง - เพื่อสร้างความเข้มแข็ ง ในการดาเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระรา ชดาริฯ และมีวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. กลุ่มบริหารวิชาการ ๓. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ตัวแทนนักเรียนแก นนาศูนย์การเรียนรู้ ๕ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม - ครูแกนนาศูนย์การเ รียนรู้ จานวน ๒๐ คน เข้าร่วม กิจกรรม - นักเรียนแกนนาศู นย์ การเรียนรู้ มีความรู้ความเข้า ใจในหลักคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพ อเพียง สามารถถอดบทเรี ยนในกิจกรรมตา มฐานการเรียนรู้แ ละนาไปใช้ประยุก ต์ใช้ในชีวิตได้จริง ๑0,๐๐๐ .- 8. งานแนะแน ว - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเ ป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดาเนินชีวิตตามหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพ อเพียง - เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข 1. งานแนะแนวและระบ บดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ พัฒนาบุคลากรแนะ แนวและการจัดการ บริการแนะแนวแล ะระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนทุกคนใน โรงเรียน สามารถจัดบริการ หลักทั้ง 5 บริการให้เกิดประ โยชน์สูงสุด มีห้องแนะแนวแล ะระบบดูแลช่วยเห ลือนักเรียนที่มีสื่อ เครื่องมือและบรร ยากาศที่เหมาะสม กับการเรียนรู้ 25,000 .-
 8. - เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรีย นมีคุณภาพเหมาะสมต ามความแตกต่างระหว่ างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักย ภาพของ
 9. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประมา ณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตร มาส 1 (ต. ค.- ธ.ค. ) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ต่อ - เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะก ารดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม - เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนสู่โล กอาชีพ และการมีงานทา รวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ใ นสังคมได้อย่างมีความ สุข ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. กลุ่มบริหารวิชาการ ๓. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ตัวแทนนักเรียนแก นนาศูนย์การเรียนรู้ ๕ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม - ครูแกนนาศูนย์การเ รียนรู้ จานวน ๒๐ คน เข้าร่วม กิจกรรม - นักเรียนแกนนาศู นย์ การเรียนรู้ มีความรู้ความเข้า ใจในหลักคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพ อเพียง สามารถถอดบทเรี ยนในกิจกรรมตา มฐานการเรียนรู้แ ละนาไปใช้ประยุก ต์ใช้ในชีวิตได้จริง ๑0,๐๐๐ .- 9. โครงการขับ เคลื่อนงานพ ระราชดาริฯ ศูนย์การเรีย นรู้ตามหลัก ปรัชญาของเ ศรษฐกิจพอเ พียง - เพื่อพัฒนาระบบการบ ริหารจัดการตามหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพ อเพียงให้มีประสิทธิภา พ - เพื่อส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการง านพระราชดาริฯ 1. กลุ่มสานักอานวยการ ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - มีระบบการบริหารง านตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพี ยงร้อยละ 80 - ครูมีแผนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาก าร 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนและพั - มีการพัฒนาศูนย์ก ารเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงอย่างเป็ นระบบ -พัฒนาครู นักเรียนตามศักยภ าพ - มีคณะเข้ามาศึกษา 20,000 .-
 10. ตามหลักปรัชญาของเศ รษฐกิจพอเพียง - เพื่อพัฒนาศูนย์การเรีย นรู้ตามหลักปรัชญาขอ งเศรษฐกิจพอเพียงให้เ ป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เ กิดประโยชน์ต่อผู้สนใ จ ฒนาครูแกนนาร้อย ละ 75 - มีครูแกนนาขยายผ ลการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการตาม หลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียงไม่น้ อยกว่าร้อยละ 30 ดูงานอย่างสม่าเสม อ - เผยแพร่ผลงานทา งสื่อต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
 11. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ (ต่อ) - มีนักเรียนแกนนาประ จาฐานการเรียนรู้/ศูนย์ การเรียนรู้ 5 ศูนย์ จานวน 250 คน - ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส อดคล้องกับสังคมแห่ง การเรียนรู้ 10. สวนพลังงาน เศรษฐกิจพอ เพียง - เพื่อปลูกฝังพื้นฐานการ อนุรักษ์พลังงานให้กับ นักเรียน - เพื่อพัฒนาแหล่งเรียน รู้ด้านพลังงานในสถาน ศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย นมีทักษะและกระบวน การทางานที่เป็นระบบ - เพื่อส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ ๑. กลุ่มสานักอานวยการ ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย น ๓. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - นักเรียนเข้าร่วมโค รงการจานวน 921 คน - นักเรียนมีความรู้ด้ านพลังงานทดแท น 24,00 0.
 12. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประมา ณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 11. งานแนะแน ว - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเ ป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมมีจริยธรรมแ ละวัฒนธรรมในการดา เนินชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง - เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภา พเหมาะสมตามความแ ตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักย ภาพของตน - เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะก ารดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม - เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัดคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนสู่โล กอาชีพ และการมีงานทา ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - พัฒนาบุคลาการแน ะแนวและการจัดบริ การแนะแนวและระ บบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนทุกคนในโรง เรียน - สามารถจัดบริการ หลักทั้ง 5 บริการให้เกิดประ โยชน์สูงสุด มีห้องแนะแนวแล ะระบบดูแลช่วยเห ลือนักเรียนที่มีสื่อ เครื่องมือและบรร ยากาศที่เหมาะสม กับการเรียนรู้ 105,00 0.-
 13. รวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ใ นสังคมอย่างมีความสุข
 14. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 12. พัฒนาสื่อกา รสอนการงา นอาชีพ - เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้ประสบการณ์ด้ านอาชีพสามารถนาคว ามรู้ที่ได้รับไปประกอ บอาชีพพึ่งตนเองได้แล ะเกิดความชานาญงาน ด้านอาชีพเพื่อเป็นพื้น ฐานในการดารงชีวิต - เพื่อส่งเสริทักษะความ รู้ และทักษะชีวิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง ทักษะฝีมือแรงงาน ๕ กลุ่มอาชีพ - เพื่อให้นักเรียนมีเจตค ติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างส รรค์ที่ดี ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ครูกลุ่มสาระการงา นอาชีพ จานวน ๒๐ คน - นักเรียน จานวน ๙๒๑ คน บุคลาการทางการ ศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการดาเนินงา นส่งเสริมให้ผู้เรีย นบรรลุตามเป้ าหม าย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถ านศึกษา - นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความชานาญง านด้านอาชีพเพื่อเ ป็นพื้นฐานในการ ดารงชีวิต - นักเรียนร้อยละ 90สาเร็จการศึกษ ามีพื้นฐานงานอาชี พและสามารถนาไ ปเป็นแนวทางต่อย อดในการประกอบ อาชีพได้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพมีคุณธรรมใ นการประกอบอาชี พ 30,00 0.
 15. และสามารถทางา นอยู่ร่วมกับผู้อื่นไ ด้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีอุปกรณ์การเรีย นเพียงพอ
 16. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 13. เปิดโลกกว้าง งานพาณิชย์ และการบริก าร - เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้ประสบการณ์ด้ านอาชีพสามารถนาคว ามรู้ที่ได้รับไปประกอ บอาชีพพึ่งตนเองได้แล ะเกิดความชานาญงาน ด้านอาชีพเพื่อเป็นพื้น ฐานในการดารงชีวิต - เพื่อส่งเสริทักษะความ รู้ และทักษะชีวิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง ทักษะฝีมือแรงงาน ๕ กลุ่มอาชีพ - เพื่อให้นักเรียนมีเจตค ติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างส รรค์ที่ดี ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ครูสายการเรียนธุร กิจ จานวน 5 คน - นักเรียน จานวน ๙๒๑ คน บุคลาการทางการ ศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการดาเนินงา นส่งเสริมให้ผู้เรีย นบรรลุตามเป้ าหม าย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถ านศึกษา - นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความชานาญง านด้านอาชีพเพื่อเ ป็นพื้นฐานในการ ดารงชีวิต - นักเรียนร้อยละ 90สาเร็จการศึกษ ามีพื้นฐานงานอาชี พและสามารถนาไ ปเป็นแนวทางต่อย อดในการประกอบ อาชีพได้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพมีคุณธรรมใ นการประกอบอาชี 3,500 .-
 17. พ และสามารถทางา นอยู่ร่วมกับผู้อื่นไ ด้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีอุปกรณ์การเรีย นเพียงพอ
 18. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 14. โรงเรียนปล อดขยะ (Zero Waste School) - เพื่อปลุกจิตสานึกให้นั กเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสาคัญข องการรักษาสภาพแวด ล้อมของโลก - เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย นเห็นคุณค่าของขยะ และนามาใช้ประโยชน์ ได้ - เพื่อฝึกให้นักเรียนคัด แยกขยะได้อย่างถูกวิธี และมีคุณธรรมประจาใ จ ๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - นักเรียน 921 คน - นักเรียนมีจิตสานึก ที่ดีในการรักษาสภ าพแวดล้อมโดยกา รกาจัดขยะได้ถูกวิ ธี 10,00 0. 15. โครงการเสริ มสร้างคุณภ าพชีวิตนักเรี ยนประจา - เพื่อจัดกิจกรรมเสริมส ร้างคุณภาพชีวิตนักเรี ยนประจาให้อยู่ดีมีสุข - เพื่อดูแลนักเรียนให้มีร่ างกายเติบโตสมวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี จัดที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อ การอยู่อาศัยโดยน้อม ๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - นักเรียน 921 คน - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลให้ร่ างกายเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี ดูแลการจัดที่อยู่อา ศัยสุขอนามัยของ นักเรียนที่เอื้อต่อก ารอยู่อาศัยอย่างเพี ยงพอ 55,00 0.
 19. นาตามหลักปรัชญาขอ งเศรษฐกิจพอเพียง
 20. แผนย่อย/โครง การ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เป้ าหมาย งบประม าณที่ใช้ (บาท) ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมา ส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมา ส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมา ส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมา ส 4 (ก.ค.- ก.ย.) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 16. การศึกษาเพื่ อการมีงาน ทา 5 กลุ่มอาชีพ นาสู่สากล - เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้ประสบการณ์ด้ านอาชีพสามารถนาคว ามรู้ที่ได้รับไปประกอ บอาชีพพึ่งตนเองได้แล ะเกิดความชานาญงาน ด้านอาชีพเพื่อเป็นพื้น ฐานในการดารงชีวิต - เพื่อส่งเสริทักษะความ รู้ และทักษะชีวิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง ทักษะฝีมือแรงงาน ๕ กลุ่มอาชีพ - เพื่อให้นักเรียนมีเจตค ติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างส รรค์ที่ดี ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. สานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ - ครูและบุคลากรทาง การศึกษา จานวน 87 คน - นักเรียน จานวน ๙๒๑ คน บุคลาการทางการ ศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการดาเนินงา นส่งเสริมให้ผู้เรีย นบรรลุตามเป้ าหม าย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถ านศึกษา - นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความชานาญง านด้านอาชีพเพื่อเ ป็นพื้นฐานในการ ดารงชีวิต - นักเรียนร้อยละ 90สาเร็จการศึกษ ามีพื้นฐานงานอาชี พและสามารถนาไ ปเป็นแนวทางต่อย อดในการประกอบ อาชีพได้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพมีคุณธรรมใ นการประกอบอาชี พ 24,00 0.
 21. และสามารถทางา นอยู่ร่วมกับผู้อื่นไ ด้ - นักเรียนร้อยละ 90 มีอุปกรณ์การเรีย นเพียงพอ
Publicité