Markkinointi1

Saunalle
SaunalleSaunalle
Kauppatiede,[object Object],Markkinointi,[object Object],¼,[object Object],19.04.2010,[object Object],Klo: 09-13,[object Object]
Kuka?,[object Object],Mikko Riikkinen,[object Object],KTK ,[object Object],Markkinointi,[object Object],Rahoituspäällikkö ,[object Object],	Sampo Pankki,[object Object],Spreadshirt, Berliini,[object Object],Jamba!, Berliini,[object Object],mikko.riikkinen@gmail.com,[object Object]
Pääsykoekirja,[object Object]
Mitä markkinointi on?,[object Object],Käsitellään kappale 2:,[object Object],Mitä tehtäviä markkinoinnilla on yritystoiminnassa?,[object Object],Miten markkinointi suunnitellaan ja järjestetään organisaatiossa?,[object Object],Miten suoriutumista seurataan?,[object Object],Päivän agenda,[object Object]
Aikataulu,[object Object]
Mitä markkinointi on?,[object Object]
”Markkinointi on toimijan omien intressien edistämistä luomalla ja kehittämällä suhteita muihin toimijoihin sekä palvelemalla heidän intressejään ja tyydyttämällä heidän tarpeitaan – mielikuvien, merkitysten ja materiaalien vaihdannan ja lupausten täyttämisen kautta.”,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Käsitteenä viittaa sekä tieteenalaan että toimintaan,[object Object],Markkinoinnin ilmiötä joka päiväsessä elämässä,[object Object],Tarkoituksena luoda mielikuvia ja synnyttää tunteita,[object Object],Vaikuttaa ajatuksiimme ja sitä kautta päätöksiimme,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Ei vain mainontaa tai yksinsuuntaista viestintää,[object Object],Tärkeä strateginen rooli yrityksen toiminnalle,[object Object],Toteuttaminen koko yrityksen henkilöstö asia,[object Object],Kirjassa puhutaan markkinoinnista laajemmassa roolissa ,[object Object],Johdon rooli keskeisessä asemassa ,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Markkinoinnin määritelmiä useita,[object Object],Käytetään myös suhdemarkkinointi ja suhdejohtaminen nimityksiä,[object Object],Palvelujen merkitys kasvamassa,[object Object],Useille ihmisille yrityksessä liian monimutkainen asia,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Asiakassuhteet ovat tärkeimpiä,[object Object],Johtajien ymmärrettävä käytännön toimet,[object Object],Tältä pohjalta voidaan rakentaa markkinointistrategioita,[object Object],Kilpailu tärkeä osa markkinointia,[object Object],Markkinointiosaaminen ja –henkisyys nousseet keskeiseksi globaalissa markkinassa,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Monilla yrityksillä hahmottamisvaikeuksia,[object Object],Yrityksen markkinointi sijoittajille ja analyytikoille on noussut keskeiseksi,[object Object],Ylimmän tason markkinointi on monissa yrityksissä hajallaan: sitä ei johdeta oikein,[object Object],Markkinointiin liittyvä teoreettinen osaaminen voi auttaa käytännön työtä,[object Object],Teoria ja käytäntö eivät ole vastakohtia ,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
”mikään ei ole niin käytännöllinen kuin toimiva teoria” Kurt Lewin,[object Object],Markkinoinnin vastausten löytäminen on myös ylimmän johdon vastuulla,[object Object],Tutkitaan usein tulosyksikkötasolla,[object Object],Markkinoinnin suhde liiketoimintamalliin on tiivis,[object Object],Konsernitasolla malleja tulee mukaan useita,[object Object],Jokainen yksikkö tarvitsee oman strategiansa,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Tulosyksikön kannattavuuden mittaaminen tärkeää,[object Object],Markkinoinnin kannattavuus suhteessa kuluihin,[object Object],Markkinoinnin merkitys koko liiketoiminnalle on merkittävä,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Tulosyksikkötason liiketoiminnan ymmärtämisessä keskeinen käsite on liiketoimintamalli,[object Object],Sen avulla pyritään ymmärtämään kokonaisuutta,[object Object],Mitä tuotetaan, kenelle tuotetaan, miten ja kenen kanssa yhteistyössä?,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Mitä markkinointi on?,[object Object],Yrityksen liiketoimintamalli,[object Object],Yrityksen liiketoimintamalli (s. 17),[object Object]
Toimivuus nojaa asiakas-, toimittaja- ja tuotekehitys- sekä muiden verkostosuhteiden johtamiseen,[object Object],Johdon ajattelu ja kognitiot ovat liiketoimintamallin kehittämisen keskeinen voimavara,[object Object],Johdon ajattelu ohjaa toimintaa,[object Object],Ympäristö voi vaikuttaa kehittymiseen,[object Object],Laskukautena vaikeampi kehittää strategioita,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Haasteena vaikutukset muihin osa-alueisiin,[object Object],Markkinointihenkilöstön akilleenkantapää: rahoitusanalyysi ja laskenta,[object Object],Markkinoinnin tuloksellisuuden laskenta,[object Object],Kassavirrat voivat tulla vain asiakassuhteista,[object Object],Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa,[object Object],Suuremmat kassavirrat tärkeämpi kuin pienemmät,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Markkinointi on myös suhteiden johtamista,[object Object],Asiakassuhteet,[object Object],Toimittajasuhteet,[object Object],Tuotekehitys,[object Object],Muut verkostosuhteet,[object Object],( käsitellään tarkemmin ensi kerralla ),[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
B2B: Business-to-Business,[object Object],Yritykseltä yritykselle,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
B2C: Business-to-Consumer,[object Object],Yritykseltä kuluttajalle,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
C2C: Consumer-to-Consumer,[object Object],Kuluttajalta kuluttajalle,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Markkinoijan ja myyjän neljä arvoajuria:,[object Object],Myy enemmän! Lisää nykyisistä tai uusista asiakassuhteista nykyisillä tai uusilla tuotteilla saatavia tuloja,[object Object],Muuta kustannus/ tuottorakennetta! Vähennä tulojen aikaansaamiseksi tarvittavia kustannuksia, käyttöpääomaa ja kiinteitä investointeja,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
3. Aikaista kassavirtoja! Saa asiakkaasi maksamaan tarjoomastasi aikaisemmin ( ja suostuttele toimittajasi hyväksymään myöhempi maksu itseltäsi ),[object Object],4. Tasaa riskiä! Vähennä asiakas- ja toimittajasuhteistasi koituvien kassavirtojen volatiliteettia,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
No mitä se markkinointi oli?,[object Object],Kysymyksiä tästä?,[object Object]
Markkinointi on: ,[object Object],toimijan omien intressien edistämistä luomalla ja kehittämällä suhteita muihin toimijoihin,[object Object],palvelemalla heidän intressejään ja tyydyttämällä heidän tarpeitaan,[object Object], mielikuvien, merkitysten ja materiaalien vaihdannan ja lupausten täyttämisen kautta.”,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
15 minuuttia,[object Object],Jatkuu 10:15,[object Object],Tauko,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Liiketoiminta on vaihdantaa, välineenä usein raha,[object Object],Markkinoinnin lähtökohtana on tuottaa arvoa asiakkaalle,[object Object],Markkinointistrategia <=> yritysstrategia ,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],[object Object]
 Johtaa
 Kontrolloi
 Koordinoi
 Informoi
 Saavuttaa
 Ottaa käyttöön,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Yritysten lähtökohdat samat riippumatta koosta,[object Object],Markkinoinnin rooli sosiaalinen vaihdanta,[object Object],Käytännön toimeenpano vastaava joka yrityksessä,[object Object],Yrityksen näkökulmasta tuottojen saaminen tärkeintä,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Markkinointistrategia on operatiivinen toimintaohjelma jonka kautta yritys toteuttaa visiota käytännön tasolla,[object Object],Määrittelee miten yritys aikoo toimia markkinoilla,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Strateginen markkinointi muodostuu:,[object Object],Yleisestä toiminta-ajatuksesta,[object Object],Toimintaa ohjaavista asenteista,[object Object],Liiketoiminnan lähtökohdista,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Markkinointistrategia:,[object Object],Operatiivinen toimintaohjelma,[object Object],Toteuttaa strategisen markkinoinnin visioita,[object Object],Markkinointitaktiikka:,[object Object],Yksittäiset toimenpiteet,[object Object],Esim. mainoskampanjat,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Markkinointistrategian sisältö muuttunut markkinointimix => suhdenäkökulma,[object Object],Ei enää luetteloida asiakkaita,[object Object],Tarkastellaan koko verkostoa,[object Object],Kilpailukeinot suhteutetaan toimintaan,[object Object],Näkemykset laajentuneet,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],Yrityksen markkinointistrategia muotoutuu:,[object Object],Tavoitteiden asettamisen,[object Object],Toimenpiteiden suunnittelun,[object Object],Toteuttamisen ja seurannan kokonaisuutena,[object Object],Kokonaisuus on kohdemaa-, toimiala- ja yrityskohtainen,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1 Markkinointistrategia,[object Object],B2B- markkinoilla voi olla jokaiselle asiakkaalle oma strategia,[object Object],Määritellään neljään:,[object Object],Strategian tavoitteet ja sisältö,[object Object],Markkinoinnin ja myynnin organisointi ja rakenne,[object Object],Markkinoinnin toimintaprosessit,[object Object],Tukijärjestelmät,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1.1 Markkinointistrategian sisältö,[object Object],Perustuu yritysjohdon näkemykseen arvontuotantokyvystä,[object Object],Ansaintalogiikka = kuinka saada taloudellinen hyöty lisäarvosta,[object Object],ValueCreation – ValueCapture- ongelma,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.1 Markkinointistrategian sisältö,[object Object],Markkinointi strategian eri tasoiset tavoitteet:,[object Object],Yksilötason tavoitteet,[object Object],Suhdetason tavoitteet,[object Object],Asiakassegmenttitason tavoitteet,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],Markkinointi strategian eri tasoiset tavoitteet:,[object Object],4. Koko asiakassuhdekannan tavoitteet,[object Object],5. Liiketoimintamallitason tavoitteet,[object Object],6. Korporaatiotason tavoitteet,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.1 Markkinointistrategian sisältö,[object Object],Markkinointistrategian ja tavoitteiden 4 päämäärä:,[object Object],Asiakassegmenttien ja tarvittaessa yksittäisten asiakassuhteiden halutuista ominaisuuksista sekä oman tarjooman ominaisuuksista päättäminen,[object Object],Yritysten ulkoisten ja sisäisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ,[object Object],Markkinoinnin resursointi,[object Object],Toiminnan mittareista ja markkinointistrategian toteuttamiseen liittyvien toimijoiden kannustimista päättäminen,[object Object]
2.1.2 Markkinoinnin ja myynnin organisaatio,[object Object],Strategian toteuttaminen tapahtuu myyjien ja markkinoijien kautta,[object Object],Organisaatiorakenteita on useita erilaisia,[object Object],Tuotekehitys on yksi olennainen osa strategista markkinointia,[object Object],Kaikkien tulisi olla nk. Osa-aikamarkkinoijia,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.3. Prosessit,[object Object],Markkinoinnin toimintaprosessit ( Kotler ),[object Object],Analysointi,[object Object],Suunnittelu,[object Object],Käytännön toteutus,[object Object],Kontrollointi,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.3. Prosessit,[object Object],Markkinoinnin toimintaprosessit ( Kotler ),[object Object],Analysointi,[object Object],Suunnittelu,[object Object],Käytännön toteutus,[object Object],Kontrollointi,[object Object]
2.1.4 Tukijärjestelmät,[object Object],Rutiineja jotka keräväät tietoa,[object Object],Teknologia ei tulisi olla itseisarvo vaikka se on tärkeää,[object Object],Järjestelmämuutosten tulisi tuoda hyötyä,[object Object],Erilaisia seurantatarkoituksia, kuten verkkokaupan kävijät tai tapahtumaseuranta,[object Object],CRM- järjestelmät,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.1.4 Tukijärjestelmät,[object Object],CustomerRelationship Management= CRM,[object Object],Asiakassuhdetietokanta,[object Object],Vrt. Facebook,[object Object],Useasti kerätään tarpeetonta tietoa,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
Mitä tarkoitetaan strategisella markkinoinnilla?,[object Object],Mitä tarkoittaa markkinointistrategia? ,[object Object],Mitä tarkoittaa markkinaorientaatio?,[object Object],Kysymyksiä tästä?,[object Object]
15 minuuttia,[object Object],Jatkuu  11:45,[object Object],Tauko,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Yleistyy koko ajan Suomessa,[object Object],Yritykset suunnittelevat markkinointiaan kokonaisvaltaisemmin,[object Object],Asiakassuhteiden keskeinen merkitys on ymmärretty,[object Object],Vanhoja malleja kyseenalaistetaan rohkeasti,[object Object],Sähköinen kaupankäynti tuo uusia mahdollisuuksia,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Markkinoiden tyyppi ja markkinaorientaation taso,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Taulukko 1,[object Object],Markkinoiden tyyppi ja markkinaorientaationtaso ( s. 35) ,[object Object],Uusilla ja kehittyvillä sekä kasvavilla markkinoilla toimivilla yrityksillä on keskimäärin hieman korkeampi markkinaorientaatio taso kuin kypsillä tai taantuvilla markkinoilla toimivilla,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Vastaajayritysten markkina-asema ja markkinaorientaation taso,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Taulukko 2,[object Object],Vastaajayritysten markkina-asema ja markkinaorientaation taso (s. 36),[object Object],Yrityksen keskimääräinen markkinaorientaation taso ei ole juurikaan riippuvainen yrityksen markkina-asemasta ,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Markkinoinnin ja / tai myynnin suunnitteluun tai toteutukseen ,[object Object],osallistuvien osuus vastaajayrityksissä,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Taulukko 3,[object Object],Markkinointiin ja/ tai myyntiin osallistuvien osuus vastaajayrityksissä (s. 36),[object Object],Suuri osa vastaajista koki, että yrityksissä markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu alle puolet henkilöstöstä. ,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Kuvio 2 ,[object Object],Henkilöstön osallistuminen markkinointiin vs. Markkinoinnin tulokse,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2.2 Strateginen markkinointi Suomessa,[object Object],Yleistyy koko ajan Suomessa,[object Object],Yritykset suunnittelevat markkinointiaan kokonaisvaltaisemmin,[object Object],Asiakassuhteiden keskeinen merkitys on ymmärretty,[object Object],Vanhoja malleja kyseenalaistetaan rohkeasti,[object Object],Sähköinen kaupankäynti tuo uusia mahdollisuuksia,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
Tuntitentti 1,[object Object],Kesto n. 20 min,[object Object],2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],Kysymyksiä?,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object]
Ensi kerralle,[object Object],Lue kirjasta kappaleet 2 ja 3,[object Object],Ensi kerran alussa tentti,[object Object]
Kauppatiede,[object Object],Markkinointi,[object Object],¼,[object Object],19.04.2010,[object Object],Klo: 09-13,[object Object]
Kertausta viime kerrasta+ kysely kpl 2,[object Object],Kirjan kappale 3,[object Object],Luentotentti kpl 3,[object Object],Päivän agenda,[object Object]
Päivän agenda,[object Object]
Mitä markkinointi on?,[object Object]
”Markkinointi on toimijan omien intressien edistämistä luomalla ja kehittämällä suhteita muihin toimijoihin sekä palvelemalla heidän intressejään ja tyydyttämällä heidän tarpeitaan – mielikuvien, merkitysten ja materiaalien vaihdannan ja lupausten täyttämisen kautta.”,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Käsitteenä viittaa sekä tieteenalaan että toimintaan,[object Object],Markkinoinnin ilmiötä joka päiväsessä elämässä,[object Object],Tarkoituksena luoda mielikuvia ja synnyttää tunteita,[object Object],Vaikuttaa ajatuksiimme ja sitä kautta päätöksiimme,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Ei vain mainontaa tai yksinsuuntaista viestintää,[object Object],Tärkeä strateginen rooli yrityksen toiminnalle,[object Object],Toteuttaminen koko yrityksen henkilöstö asia,[object Object],Kirjassa puhutaan markkinoinnista laajemmassa roolissa ,[object Object],Johdon rooli keskeisessä asemassa ,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Markkinoinnin määritelmiä useita,[object Object],Käytetään myös suhdemarkkinointi ja suhdejohtaminen nimityksiä,[object Object],Palvelujen merkitys kasvamassa,[object Object],Useille ihmisille yrityksessä liian monimutkainen asia,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
Mitä markkinointi on?,[object Object],Yrityksen liiketoimintamalli,[object Object],Yrityksen liiketoimintamalli (s. 17),[object Object]
Markkinoijan ja myyjän neljä arvoajuria:,[object Object],Myy enemmän! Lisää nykyisistä tai uusista asiakassuhteista nykyisillä tai uusilla tuotteilla saatavia tuloja,[object Object],Muuta kustannus/ tuottorakennetta! Vähennä tulojen aikaansaamiseksi tarvittavia kustannuksia, käyttöpääomaa ja kiinteitä investointeja,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
3. Aikaista kassavirtoja! Saa asiakkaasi maksamaan tarjoomastasi aikaisemmin ( ja suostuttele toimittajasi hyväksymään myöhempi maksu itseltäsi ),[object Object],4. Tasaa riskiä! Vähennä asiakas- ja toimittajasuhteistasi koituvien kassavirtojen volatiliteettia,[object Object],Mitä markkinointi on?,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],[object Object]
 Johtaa
 Kontrolloi
 Koordinoi
 Informoi
 Saavuttaa
 Ottaa käyttöön,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.1 Markkinointistrategian sisältö,[object Object],Markkinointi strategian eri tasoiset tavoitteet:,[object Object],Yksilötason tavoitteet,[object Object],Suhdetason tavoitteet,[object Object],Asiakassegmenttitason tavoitteet,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],Markkinointi strategian eri tasoiset tavoitteet:,[object Object],4. Koko asiakassuhdekannan tavoitteet,[object Object],5. Liiketoimintamallitason tavoitteet,[object Object],6. Korporaatiotason tavoitteet,[object Object]
2. Markkinoinnin rooli,[object Object],2.1.3. Prosessit,[object Object],Markkinoinnin toimintaprosessit ( Kotler ),[object Object],Analysointi,[object Object],Suunnittelu,[object Object],Käytännön toteutus,[object Object],Kontrollointi,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Markkinaorientaatio: ,[object Object],Liiketoiminnan orientaatio, jossa yritys suuntautuu kehittämään ja tarjoamaan tuotteita ostajien tarpeiden ja halujen ajamana ja pyrkii kannattavuuteen ostajien tyytyväisyyden ja uskollisuuden kautta.,[object Object],3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],[object Object]
Toimivat laajemmalla mitä yleisesti mielletään3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Asiakassuhteiden johtamisprosessi:,[object Object],[object Object]
Tietojen keräys
Asiakassuhteiden hallinta
Mielikuvien muokkaus3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],2. Tuotekehitysprosessi,[object Object],[object Object],3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],3. Tilaus- ja toimitusketjujen hallinta,[object Object],[object Object]
Resurssien muuttaminen asiakasratkaisuksi3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Markkinaorientaatio:,[object Object],[object Object]
Yrityksen toiminta koordinoitua
Asiakaskeskeinen3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Markkinaorientaatio:,[object Object],[object Object]
Pyritään luomaan ymmärrystä siitä mitä tehdään3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Markkinointiorientaatiossayrityskehittäätuotteita, jotkavastaavatasiakkaidentarpeitajahaluja. Kannattavuuttatavoitellaanasiakastyytyväisyydenjauskollisuudenkautta. Markkinointiorientaatioolettaa, ettäihmiseteivätvälttämättähaeedullisintahintaa, vaanparhaitentarpeitaanvastaavaapakettia.,[object Object],3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
3.1 Liiketoimintaprosessit,[object Object],Markkinointiorientaatiovoidaanasettaavastakkaintuotanto-orientaation, tuoteorientaationjamyyntiorientaationkanssa.,[object Object],Markkinointiorientaatiossayrityskehittäätuotteita, jotkavastaavatasiakkaidentarpeitajahaluja. Kannattavuuttatavoitellaanasiakastyytyväisyydenjauskollisuudenkautta. Markkinointiorientaatioolettaa, ettäihmiseteivätvälttämättähaeedullisintahintaa, vaanparhaitentarpeitaanvastaavaapakettia.,[object Object],3. Asiakaslähtöiset prosessit,[object Object]
1 sur 105

Contenu connexe

Tendances(20)

MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma
Tero Strand9.8K vues
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Avantium Partner7.3K vues
Luento 7 SegmentointiLuento 7 Segmentointi
Luento 7 Segmentointi
Henri Weijo8.8K vues
Markkinoinnin teoriat, osa iMarkkinoinnin teoriat, osa i
Markkinoinnin teoriat, osa i
Joni Salminen6.2K vues
Luento1  I M C Suunnittelu MittausLuento1  I M C Suunnittelu Mittaus
Luento1 I M C Suunnittelu Mittaus
Henri Weijo826 vues
Luento4 Imc JalkauttaminenLuento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc Jalkauttaminen
Henri Weijo430 vues
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019
Mercuri International Oy / Mercuri Finland504 vues
Luento11 kanavamarkkinointiLuento11 kanavamarkkinointi
Luento11 kanavamarkkinointi
Henri Weijo2.6K vues
Markkinoinnin teoriat, osa iiMarkkinoinnin teoriat, osa ii
Markkinoinnin teoriat, osa ii
Joni Salminen2.8K vues
B387be8209c1ca8cB387be8209c1ca8c
B387be8209c1ca8c
Victoria Media380 vues
Markkinoinnin vuosikelloMarkkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikello
Prepsikka Oy9.3K vues

Similaire à Markkinointi1(20)

Plus de Saunalle

Mar4 4Mar4 4
Mar4 4Saunalle
321 vues16 diapositives
Mar3 4Mar3 4
Mar3 4Saunalle
664 vues44 diapositives
Lto6 6Lto6 6
Lto6 6Saunalle
364 vues23 diapositives
Lto5 6Lto5 6
Lto5 6Saunalle
371 vues22 diapositives
Lto4 6Lto4 6
Lto4 6Saunalle
349 vues35 diapositives
Lto3 6Lto3 6
Lto3 6Saunalle
516 vues43 diapositives

Plus de Saunalle(7)

Mar4 4Mar4 4
Mar4 4
Saunalle321 vues
Mar3 4Mar3 4
Mar3 4
Saunalle664 vues
Lto6 6Lto6 6
Lto6 6
Saunalle364 vues
Lto5 6Lto5 6
Lto5 6
Saunalle371 vues
Lto4 6Lto4 6
Lto4 6
Saunalle349 vues
Lto3 6Lto3 6
Lto3 6
Saunalle516 vues
Liiketoimintaosaaminen 1Liiketoimintaosaaminen 1
Liiketoimintaosaaminen 1
Saunalle847 vues

Markkinointi1