Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Lo;a lgk;rklewgcukus ls pykus rddk lQj
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
tjk lkspdjcrkbZ;srks lghfd vkids thou esa
izkFkfedrkfdlpht dh gS
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
• jksVh] diM+k vkSj edkuA
...
Lo;a lgk;rklewgfuekZ.k,oa izcU/ku
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
• ifjHkk’kkA
• Lo;a lgk;rk lewg D;kgS
• Lo;a lgk;rk lewg ...
lewgdSls curk gS
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
1- lewg fuekZ.k dh izfØ;k- lewg fuekZ.k dh izfd;k esa lewg dbZ pj.kksa ls ...
lewgdSls curk gS
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
• tc lewg ds lnL; feytqy dj dke djuk “kq: djrs gSa rc laxBudrkZ dks lewgks...
lqxedrkZdks QSflfyVs”ku djrsle;fuEu ckrksadk
/;ku j[kukpkfg,A
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
• mRlkgo/kZd gksA
• fo’k; ds ...
cSad esa cpr [kkrk[kqyokusdsfy,cSBd eas ikfjr
izLrko dkuewuk
• lewg dkukeo irk%
• lewg dslnL;ksadhla[;k%
• cSBd fnukad%
• ...
cSBd
• lewg dslQy lapkyudsfy;sfu;fercSBdfuf’prfrfFk@fnudjsaA
• cSBddkizkjEHklkewfgdizkFkZuklsdjsaA
• cSBdesa lHkh lnL;cprj...
• Lke~gdh cSBd dh dk;Zokgh
•
• fnukad % dqy le; %
• le; % mifLFkr lnL; %
• LFkku %
• lewg izkFkZuk
• fiNyh cSBd dh dk;Zokg...
Dz- l- lnL; dk uke _.k dh jkf’k
(:-)
mn~ns’; fd’rksa dh
Lka[;k
C;kt nj
• cSad _.k (fiNyh cSBd ds ckn cSad ls fy;s x;s _.k ...
vkUrfjd_.k dkysu&nsu
• lewg dslqn`<+hdj.k o ifjiDork dsfy, _.k dk ysu&nsuvfr vko’;d gSA
vr%lewg esa 1&2 eghus dh cpr dsi’p...
Lo;a lgk;rklewgcukus ls pykus rddk lQj lewg ds
vfHkys[k
,-ds-“kekZ
leUo;d :yd]nsgjknwu
lewgds vfHkys[k
lewg ds jftLVj o [kkrs
lewgdkysu&nsuO;ogkjniZ.kdhrjglkQ&lkQgksAfjdkMZlghfy[kuslslHkh
lnL;ksadkfo’oklcukjgr...
iklcqd
• izR;sd lnL;dks ;g iqfLrdknh tkrhgSA ;giqfLrdk cSad iklcqd
tSlhgksrh gS izR;sd lnL; dks le~gesa cpr o _.k dk fglkc...
lewgds vfHkys[k
cprrFkk _.kjftLVj
• ,d ghjftLVjds vUnj cpr] _.k rFkk vU; vk;&O;; ds [kkrksa dk
j[k&j[kko fd;k tkldrk gSA bu [kkrksa dkfooj...
lewgds vfHkys[k
O;fDrxr o lewg_.k [kkrk
• izR;sd lnL;dks fn;s x;s _.k] mn~ns’;]_.k dh vnk;xho vo’ks”k
_.k] vkfn O;fDrxr _.k [kkrs rFkk lHk...
lewgds vfHkys[k
cSad ls _.kizkfIr dkC;kSjk
frfFk@eghuk _.k dhjkf’k (:-) _.kvnk;xh
e~y/ku (:-) C;kt(:)
vo’ks”k (:-)
_.k(2&3)
1 2 3 4 5
lewg dkokf”kZdvk;&O;;[kkrk
o”kZesa,dckj31 ekpZdksvk;&O;;[kkrkcukysukpkfg,A
• Lke~g dsvk;&O;; dk okf”Zkd [kkrk
• vk; (:-
• ...
lnL;dk ifjp;
• uke-----------------
• mez-------------------------
• firk@ ifr dk uke Jh------------------
• mRrjkf/kdkjh ...
cSad ls _.k dh izkfIr
• lewg] xBuds 6 ekg i’pkr~ viuh cpr lewg ds lnL;ksa dks _.k nsus ds fy, de
iM+us ij] utnhd ds cSad l...
lewgds vfHkys[k
_.knsrs le; cSad fduckrksa dhvksj ns[krsgSa
• lewglkekU;r%de lsde6ekgdhvof/kls lfdz;gksrFkkfu;fercpr dj
jgkgksA
• Lkewgviu...
_.klhekdkfu/kkZj.kdSls djsa 
• cSad Lo;algk;rk~lewgdkslkof/k_.krFkkudn lk[klhekLohd`rdj
ldrsgSaftldhx.kukfuEufyf[krlw=dsv/...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentation1

203 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation1

 1. 1. Lo;a lgk;rklewgcukus ls pykus rddk lQj ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu
 2. 2. tjk lkspdjcrkbZ;srks lghfd vkids thou esa izkFkfedrkfdlpht dh gS ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu • jksVh] diM+k vkSj edkuA • vfrfjDr vkenuhA • vkfFkZd LorU=rkA • Lo;a dk O;olk;A • O;fDrxrfodklA • nwljksa dhlgk;rk djus dk lkeFkZA • u;s&u;syksxksa ls esytksyA • thouLrj ,oa thou“kSyh esa lq/kkjA • vkdfLed ?kVusokyh “kqHk v”kqHk ?kVuk;saA • cPpksa dhmPp f”k{kk o mudhvko”;drkvksa dhiwfrZA • lqjf{kr o`)koLFkkA • ej.kksijkUr ifjokj ds fy,lEifRr NksM+tkukA **ifjorZu gekjs thouds fy,vko”;d gSA ;fngekjs thouesa ifjorZeu egRoiw.kZ ugha gksrk rksgevkt Hkh iqjkru thouth jgs gksrsA**
 3. 3. Lo;a lgk;rklewgfuekZ.k,oa izcU/ku ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu • ifjHkk’kkA • Lo;a lgk;rk lewg D;kgS • Lo;a lgk;rk lewg dk xBuA • inkf/kdkfj;ksa dk dk;ZA v/;{k] lfpo] dks’kk/;{k • Lo;a lgk;rk lewg ds mn~ns”;A • lewg dh fo”ks’krk,aA • lewg dk cpr[kkrk ,oa cprA • lewg dh cSBdsaA • lewg dh fu;ekoyhA • lewg dk ekudhdj.kA • lewg ds vU;ykHkA • lewg ds y{;A lalk/kuksa ij fu;U=.k ¼ty] tehu]taxy] etnwjh½A lkekftd cqjkbZ] lekurk ;k HksnHkko nwj djukA lkekftd vkfFkZd ,oa jktuSfrd “klDrhdj.kA
 4. 4. lewgdSls curk gS ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu 1- lewg fuekZ.k dh izfØ;k- lewg fuekZ.k dh izfd;k esa lewg dbZ pj.kksa ls gksdj xqtjrk gSA esjk O;fDrxr vuqHkogS fd lewg xBu dh izfØ;k esa ftruk vf/kd le; yxsxk og lewg mruk gh LFkk;h gksxkA tYnckth esa xfBr lewg ;k lfefr dh vYik;q gksrh gSA & laxBudrkZ dh HkwfedkA • {ks=p;u ds ckn y{;lewg ¼efgyk@iq:’k½ ds lkFk lEidZ ,oa lwph rS;kjdjukA • {ks= dh leL;kvksa ,oa eqn~nksa dh igpku djus ds ckn cSBd cqyk;sa mlesa lewg fuekZ.k dh ckr djsaA ;fn efgyk lewg cuk jgs gSa rks iq:’kksa dks Hkh le>k;sa rkfd os viuh efgykvksa dks fu%ladksp Hkst ldsaA • xjhc efgykvksa ls tqM+s eqn~ns tSls LokLF;] csjkstxkjh vkfn ij xgu :i ls ppkZ djsa vkSj muds vuqlkj leku :fp okys {ks=ksa dks tkuus dh dksf”kd djsa ,oa vkxkeh cSBddh frfFko LFkku r;djsaA • bl izdkj nks rhu cSBdksa ds ckn vukSipkfjd lewg cuuk “kq: gks tkrk gSA mlesa vius mn~ns”;ksadks j[krs gq, lewg dk xBudjsa ,oa uke nsaA • Lkewg xfBr gksus ds i”pkr dqN xfrfof/k;ksa dh “kq:vkr djsaA “kq: ds nks rhu ekg esa laxBudrkZdks gh lapkyu djuk iM+rk gSA
 5. 5. lewgdSls curk gS ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu • tc lewg ds lnL; feytqy dj dke djuk “kq: djrs gSa rc laxBudrkZ dks lewgksa ds mn~ns”;ksa fu;eksa vkfn dks Li’V :i ls j[kdj mudks le>krs gq, vkxs c<+us ds fy, ljdkjh ;kstukvksa,oa LokLF; lqfo/kkvksa vkfn ds izfr tkx:ddjuk gksxkA • Lkewg ds cu tkus ds rhu pkj ekg ckn lgh usr`Ro dh [kkst djsa rFkk mls izf”kf{kr djsaA tSls cSBdksa dk lapkyu] vk;kstu vU; dk;kZsa esa usr`Ro ,oa yksxksa dh lgk;rk djukA • “kq:vkr ds pj.kksa esa vkidh Hkwfedk lewg cukus dh gksrh gS ckn esa /khjs&/khjs vkidh Hkwfedk ,d lqxedrkZ dh gks tkrh gSA ftlesa vkis lewg ds lnL;ksa dks lewg dh xfrfof/k;ksa ,oa dk;Z dks djus ds fy, izsfjr djrs gSaA ftlls lewg dh laLd`fr ,oa muds ewY; LFkkfir gks ldsaA /khjs&/khjs lqxedrkZ lewg ds lfØ;lnL;ksa dks T;knkls T;knkftEEksnkjh lkSisaA
 6. 6. lqxedrkZdks QSflfyVs”ku djrsle;fuEu ckrksadk /;ku j[kukpkfg,A ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu • mRlkgo/kZd gksA • fo’k; ds bZnZfxnZ gksA • le>kSrk o“kkafr LFkkfir djus okys dh Hkwfedk esa gksA • O;oLFkk cuk;sj[kus okyk gksA • vuqjks/k djus okyk gksA ;kn j[ksaA • gj fd;k x;kdk;Z QSflfyVs”ku ugha gksrkA • blds fy, dqN n{krkvksadh vko”;drk gksrhgSA ;g,d dyk gS tks vH;kl ls vkrhgSA • ;gnksLrjksa ij gksrk gSA 1 O;fDrxrLrj ij 2 lkekftd Lrj ijA • ;g /;ku j[kuk vko”;d gksrk gS fd HkVdko dgka gS lekt ds Lrj ij ;k Hkkouk ds Lrj ijA • Lkewg ds lnL; Hkh dbZ ckj QSflfyVs”ku djrs gSaA lewg esaerHksnksa dk fuiVkjkA
 7. 7. cSad esa cpr [kkrk[kqyokusdsfy,cSBd eas ikfjr izLrko dkuewuk • lewg dkukeo irk% • lewg dslnL;ksadhla[;k% • cSBd fnukad% • 1 gefuEufyf[krlnL;mijksDrLo;algk;rklewg pykjgsgSaftldkxBu------(frfFkdksfd;kx;kgSA • 2 geLo;algk;rkle~g dslnL;loZlEefrls fuEuizfrfuf/k;ksadksfo’ks”k:Ik lsizkf/kd`rdjrsgSa% • d-Lo;algk;rkle~g }kjkvuqeksfnr-------cSad‘kk[kkesacpr[kkrk[kksyukvkSj[kkrsdksfuEufyf[kr izkf/kd`rizfrfuf/k;ksaesalsfdUghanksdsgLrk{kjlslapkfyrdjukA • Jh@Jherh@dqekjh-----------(inuke---------- • Jh@Jherh@dqekjh-----------(inuke---------- • Jh@Jherh@dqekjh-----------(inuke---------- • [k-Lo;algk;rklewg dksns;C;kt@HkqxrkuizkIrdjukvkSjlewg dhvksjlsvisf{krjlhnsa@ikofr;katkjh djukA • gLrk{kj@vaxwBkfu’kku(lHkh lnL;
 8. 8. cSBd • lewg dslQy lapkyudsfy;sfu;fercSBdfuf’prfrfFk@fnudjsaA • cSBddkizkjEHklkewfgdizkFkZuklsdjsaA • cSBdesa lHkh lnL;cprjkf’kdkstekdjsaA • ftulnL;ksaus m/kkjfy;kgS muls_.k fd’rdholwyh(C;ktlfgr) djsaA • ftulnL;ksadks_.k dhvko’;drkgS] mUgsalcdh lgefrls_.k iznkudjsaA • lnL;viuh vkdfLedvko’;drkvksavk;c<+kus dsdk;Zdzeksa]lk{kjrk]LokLF;]LoPNrk]d`f”klEcU/kh o vkilh leL;kvksaijfopkjdjsaftllsle~g lqn`<+] l’kDrvkSjnh?kkZ;qgksxkA • xzkeiapk;resavkbZ ubZ fodkl;kstukvksarFkkxkaodh leL;kvksaij fopkj&foe’kZdjsaA • cSBdesa lHkh lnL;ksadkscksyusdklekuvf/kdkjo Lora=rkgksuhpkfg;srFkk,d;knksO;fDr;ksa}jk fy;sx;sfu.kZ;dksvU; lnL;ksaij ughaFkksiukpkfg;sA • lewg esaerHksn fuiVkusdsfy,[kqydjvkSj xgjkbZlsppkZgksuh pkfg;srFkkvkil esa cSBdjeqn~ns dksle>dj fuiVkjkdjuk pkfg;sA
 9. 9. • Lke~gdh cSBd dh dk;Zokgh • • fnukad % dqy le; % • le; % mifLFkr lnL; % • LFkku % • lewg izkFkZuk • fiNyh cSBd dh dk;Zokgh dks i<+dj lqukuk vkSj lnL;ksa ls mldk vuqnku djokuk (fooj.k fuEu iznkudjsa • cpr o _.k dh vnk;xh dk fooj.k (lnL;&okj fooj.k vxys i`”Bksa ij ( jkf’k :- esa • dqy cpr izkIr %& • n.M%& • _.k dh vnk;xh % dqy fd’r (ewy/kku%& • C;kt%& • n.M%& • _.k forj.k ij fu.kZ; ( lnL;ksa dks _.k fn;s tkus dk fu.kZ; ;gakW fy[ksa
 10. 10. Dz- l- lnL; dk uke _.k dh jkf’k (:-) mn~ns’; fd’rksa dh Lka[;k C;kt nj • cSad _.k (fiNyh cSBd ds ckn cSad ls fy;s x;s _.k dh okilh ds ckjs esa ppZk djsa) • F ofo/k fo”k; o fu.kZ; % Lfpo dk gLrk{kj v/;{k dk gLrk{kj
 11. 11. vkUrfjd_.k dkysu&nsu • lewg dslqn`<+hdj.k o ifjiDork dsfy, _.k dk ysu&nsuvfr vko’;d gSA vr%lewg esa 1&2 eghus dh cpr dsi’pkr lewg }jk t:jrean lnL;ksa dks _.k nsuk vkjEHk dj nsuk pkfg;sA lnL; dh _.k okilh dh {kerk ns[krs gq, _.k dks nsus dk fu.kZ; cSBd esloZlEefr ls fy;k tkuk pkfg;sA _.k okilh dh fd’rsa rFkkC;kt nj lnL; dks crk nsuk pkfg;sA ewy/ku oC;kt dhokilh cSBd es gh djuh pkfg;sA
 12. 12. Lo;a lgk;rklewgcukus ls pykus rddk lQj lewg ds vfHkys[k ,-ds-“kekZ leUo;d :yd]nsgjknwu
 13. 13. lewgds vfHkys[k lewg ds jftLVj o [kkrs lewgdkysu&nsuO;ogkjniZ.kdhrjglkQ&lkQgksAfjdkMZlghfy[kuslslHkh lnL;ksadkfo’oklcukjgrkgS rFkkcSad_.k izkfIr esaHkhlqfo/kkjgrhgSA lewgdslghysu&nsudsfy,dkSu&dkSulsjftLVjj[kusgSa bldkvafre fu.kZ;le~g dksghysukgSA dqNjftLVjksadko.kZuuhpsfn;ktk jgkgSA dk;Zokgh jftLVj • bl jftLVjds vkjaHkesa lnL;rk l~phofu;ekoyh] rFkkckn ds i`”Bksa esadk;Zokgh fy[kh tkrhgS lewgdh cSBd dh dk;Zokgh dk uewuk gSA
 14. 14. iklcqd • izR;sd lnL;dks ;g iqfLrdknh tkrhgSA ;giqfLrdk cSad iklcqd tSlhgksrh gS izR;sd lnL; dks le~gesa cpr o _.k dk fglkch ysu&nsu dh jkf’kfy[kdj dks”kk/;{k }kjklnL;dks ykSVk nsuh pkfg,A ;g iklcqd 5 lky rd py ldrhgSaA bls laHkkydj j[kukpkfg;sA iklcqd dks vkx] ikuh]xanxh]cPpksa ls n~jj[kuk pkfg,A
 15. 15. lewgds vfHkys[k
 16. 16. cprrFkk _.kjftLVj • ,d ghjftLVjds vUnj cpr] _.k rFkk vU; vk;&O;; ds [kkrksa dk j[k&j[kko fd;k tkldrk gSA bu [kkrksa dkfooj.k uhpsfn;kx;k gS% • d- cpr [kkrk • cpr [kkrs esa lHkhlnL;ksads uke] 12 eghuksa ds ukedk QkesZV cuk;ktkrk gSA
 17. 17. lewgds vfHkys[k
 18. 18. O;fDrxr o lewg_.k [kkrk • izR;sd lnL;dks fn;s x;s _.k] mn~ns’;]_.k dh vnk;xho vo’ks”k _.k] vkfn O;fDrxr _.k [kkrs rFkk lHkhlnL;ksads dqy _.k ysu&nsu dks ekgds var esa lewg_.k [kkrs esa fy[k nsuk pkfg;sA
 19. 19. lewgds vfHkys[k
 20. 20. cSad ls _.kizkfIr dkC;kSjk frfFk@eghuk _.k dhjkf’k (:-) _.kvnk;xh e~y/ku (:-) C;kt(:) vo’ks”k (:-) _.k(2&3) 1 2 3 4 5
 21. 21. lewg dkokf”kZdvk;&O;;[kkrk o”kZesa,dckj31 ekpZdksvk;&O;;[kkrkcukysukpkfg,A • Lke~g dsvk;&O;; dk okf”Zkd [kkrk • vk; (:- • d- lnL;ksa dks fn;s _.kij vfZtZr C;kt------------ • [k-cSad cpr[kkrsij vfZtZr C;kt------------ • x-cpr o _.k ij n.M------- • ?k-vU;vk; fooj.k lfgr • 1-------------------- • 2-------------------- • 3----------------(1$2$3--- • dqy vk; (:- -------------- • O;; (:- • d cSad ls izkIr_.k ij ns; C;kt----------------- • [k vU; [kpsZfooj.k lfgr • 1----------------------- • 2------------------------ • 3-----------------(1$2$3--------- • dqy O;; (:- ------------------- • ykHk=(dqy vk;&dqyO;; ) --------(:-
 22. 22. lnL;dk ifjp; • uke----------------- • mez------------------------- • firk@ ifr dk uke Jh------------------ • mRrjkf/kdkjh dk uke ,oa laca/k------------------------------ • -------------------------------------------------------- • O;olk; ------------------------------------------------ • irk------------------------------------------------------ • ---------------------------------------------------------- • lnL; cuus dh frfFk • ----------------------------------------------- • lnL; dk gLrk{kj@ fu’kku vaxwBk • -------------- ------------------ ------------------- • g-v/;{k g-lfpo g-dks”kk/;{k
 23. 23. cSad ls _.k dh izkfIr • lewg] xBuds 6 ekg i’pkr~ viuh cpr lewg ds lnL;ksa dks _.k nsus ds fy, de iM+us ij] utnhd ds cSad ls viuh cpr rFkk ifjiDork ds v/kkj ij _.k izkIr dj ldrk gSA • viuh cpr esa cSad cpr [kkrs esa tek jkf’k] lnL;ksa dks fn;k x;k_.k rFkk lewg ds ikl j[kk gqvk udn /ku ‘kkfey gkxkA • lewg dks _.k izkfIr ds fy, fuEu fyf[kr dkxtkr cSad dks nsus gksaxsA • cSad cpr [kkrk (vxj u [kqyk gks rks cpr [krk [kqyokuk) • _.k ds fy, lewgdk cSad dks vkosnu&i= (uewuk i`”B 10 n’kZk;k x;kgS) • Lo;a lgk;rk lewg ds lHkh lnL;ksa }kjk gLrk{kfjr ijLij djkjukek ;g djkjukek :- 100@& ds LVkEi isij ijfd;k tk,xkA
 24. 24. lewgds vfHkys[k
 25. 25. _.knsrs le; cSad fduckrksa dhvksj ns[krsgSa • lewglkekU;r%de lsde6ekgdhvof/kls lfdz;gksrFkkfu;fercpr dj jgkgksA • Lkewgviuh ,df=rcpr lsvkileslnL;ksadks_.kforj.kookilhesa l{ke gksA • fu;fercSBdsa o fjdkMZdkmfprj[kj[kkoA • lewgdkyksdrkaf=dLo:IkgksftlesagjlnL;;gvuqHkodjsfdlewg esa mldhvkoktdkegRogSAvkSj oglcdscjkcjgSA • lewgds lnL;ksadh i`”BHkwfe,oafopkj/kkjkesa ,d:irkA • lewgds xBues ijLijlgk;rkvkSj feydjdkedjus dhokLrfodvko’;drk iznf’kZrgksuh pkfg,A
 26. 26. _.klhekdkfu/kkZj.kdSls djsa • cSad Lo;algk;rk~lewgdkslkof/k_.krFkkudn lk[klhekLohd`rdj ldrsgSaftldhx.kukfuEufyf[krlw=dsv/kkjijdh tk,xhA • lkof/k_.klewgdh dqy cpr dkvf/kdre04 xq.kkA • udn lk[klhek03 o”kZdsfy,Lohd`rdhtk,xhftldkvk/kkjlewgdh 3 o”kksZadhlaHkkforcpr gksxhA;glheklaHkkforcpr dk4xq.kk gksxhA • lewgdh 3o”kksZa(;k36 ekg)dh cpr= ekfldcpr x 36 • udn lk[klhek= le~gdhrhu o”kksZadh cpr x 4 • vFkokekfldcpr x 36 x 4 • vFkokekfldcpr x 144 =dqy udn lk[klhek

×