Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Smart Case ManagementWhitepaper Controle& EfficiëntieVerkoopondersteuning
Smart Case ManagementWhitepaper Controle & Efficiëntie VerkoopondersteuningControle en efficiëntie inverkoopondersteuning ...
Smart Case ManagementInhoudsopgaveControle en efficiëntie in verkoopondersteuning metSerenga Smart Case Management    ...
Smart Case ManagementVerkoopondersteuningHet belangrijkste proces in uw bedrijf is verkoop. Zonder verkoop staat alles sti...
Smart Case Management· Wanneer er iemand niet beschikbaar is, moet het mogelijk zijn dat zijn of haar taak wordt overgenom...
Smart Case Managementverder. Het heeft meestal heel veel inspanning gekost om deze processen helemaal uit te werken. Medew...
Smart Case ManagementZaken worden vaak door meerdere behandelaars in behandeling genomen. Serenga beschikt over de zogenaa...
Smart Case ManagementHerkenbare dossieropbouwWorkflow systemenDe waar waarop documenten in centraaldossiersenwordenwerkpro...
Smart Case ManagementNEN 2082: Digitale duurzaamheid en substitutieSerenga is NEN 2082 gecertificeerd. NEN 2082 stelt eise...
Smart Case ManagementWijze van invoeringEen succesvolle invoering wordt voor een groot deel bepaald door de acceptatie van...
Smart Case ManagementOver SerengaSerenga is een document management en dynamic case management oplossing. Serenga stelt be...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Whitepaper: Meer controle en efficientie in uw verkoopondersteuning

Download full document here!! http://bit.ly/whitepapersales

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Whitepaper: Meer controle en efficientie in uw verkoopondersteuning

 1. 1. Smart Case ManagementWhitepaper Controle& EfficiëntieVerkoopondersteuning
 2. 2. Smart Case ManagementWhitepaper Controle & Efficiëntie VerkoopondersteuningControle en efficiëntie inverkoopondersteuning met SerengaSmart Case ManagementAls customer support manager weet u hoe complex het is om een goede balans te houden tussen de altijdaanwezige commerciële (tijds)druk en de noodzaak procedures te volgen vanwege compliance en kwaliteit.· De druk vanuit sales dat die ene order snel moet worden verwerkt, maar daar zijn eerst nog een paarchecks en goedkeuringen nodig zijn. En laat die ene manager nu net afwezig zijn... Een levering die vandaagnog moet plaatsvinden, waarvoor er liefst een stuk van de weg wordt afgesneden van het gebruikelijke proces.· En dan de druk vanuit compliancy dat je achteraf nog wel moet kunnen aantonen dat alles toch correctis verlopen: dat het complete offerteproces, contractbeheer, klantdossierbeheer, klachtafhandeling enorderverwerking wel allemaal processen zijn die efficiënt en correct zijn afgehandeld. En deze verwerking sneluit te voeren, zonder fouten te maken en rekening houdend met alle factoren die dit proces negatief of positiefkunnen beïnvloeden.
 3. 3. Smart Case ManagementInhoudsopgaveControle en efficiëntie in verkoopondersteuning metSerenga Smart Case Management 2Verkoopondersteuning 4 Ondersteuning van verkoopprocessen 4Twee oplossingsrichtingen die niet werken 5Serenga Smart Case Management 6 Herkenbare dossieropbouw 8 Eenduidige centrale opslag van documenten 8 Bewaking op volledigheid 8 Bewaking van afhandeltermijnen 8 Management overzichten en procesverbetering 8 Voldoen aan wet- en regelgeving 8 NEN 2082: Digitale duurzaamheid en substitutie 9 Naadloze integratie in uw Office omgeving 9 Integratie met andere systemen 9 Ketenintegratie 9 Wijze van invoering 10 Aanpassingen 10Meer Info 10Deze balans tussen pragmatiek enerzijds en controle anderzijds is cruciaal voor een succesvolle verkooporgani-satie. Met traditionele softwareoplossingen is dit niet te realiseren. Strakke werkprocessen in workflow syste-men zijn te knellend en laten geen ruimte voor snelle acties. Gebruik van alleen e-mail of gedeelde directories,voor de uitwisseling van offertes en contracten, leiden tot chaos en gebrek aan traceerbaarheid. De goudencombinatie wordt geleverd door Serenga, een dynamisch case management systeem waar resultaten vooropstaan, niet de processen. Verkoopondersteunende processen kunnen uitgevoerd worden op de meest efficiëntewijze, terwijl uw auditors ook met een gerust hart hun goedkeuringsstempel kunnen geven.
 4. 4. Smart Case ManagementVerkoopondersteuningHet belangrijkste proces in uw bedrijf is verkoop. Zonder verkoop staat alles stil. Verkoopondersteunendeprocessen en documenten/dossiers als klantdossiers, offertetraject, klachtafhandeling, orderverwerking encontractbeheer zijn dus cruciaal.De dienstverlening aan uw klanten wordt ingevuld door activiteiten binnen verschillende afdelingen: verkoop,logistiek, service, helpdesk en anderen. Daarbij spelen documenten een belangrijke rol.Het klantdossier staat hier centraal. Hierin is alle relevante algemene informatie over de klant opgenomen, diegebruikt wordt in alle deelprocessen door de verschillende afdelingen: bedrijfsinformatie, bezoekverslagen,correspondentie, specifieke afspraken, orders, offertes etc.In de offerte fase is het van belang dat er een ‘gezonde’ offerte wordt uitgebracht, die leidt tot een order. Eenaccount manager heeft hard gewerkt om de verkoopcyclus zover te brengen. Natuurlijk wil hij zo snel mogelijkde offerte versturen en liefst als getekende order retour krijgen.In de klachtafhandeling spelen verschillende documenten een belangrijke rol. Natuurlijk de brief of e-mailvan de klant waarin de klacht beschreven staat. Maar er zullen ook verschillende documenten ‘gelicht’moeten worden uit het archief, zoals een eerder uitgebrachte offerte, een contract, leveringsvoorwaarden,servicecontract, etc. Deze zullen onderdeel gaan vormen van het klachtdossier.Orderverwerking is de vertaling van een geaccordeerde offerte naar de levering aan de klant. Hierbij moetde order gecontroleerd en eventueel aangevuld worden, zodat de logistieke afdeling de levering in gang kanzetten. Het is niet ongebruikelijk dat een order een paar keer ‘heen en weer’ reist tussen account manager,verkoopbinnendienst en financiën, voordat deze verwerkt kan worden. Daarnaast moet eventueel de serviceafdeling ingeschakeld worden en voorzien worden van de juiste documenten.Het contractbeheer is een activiteit die steeds belangrijker wordt, met daarbinnen het beheer vanmantelcontracten, inkoopvoorwaarden, prijsafspraken en Service Level Agreements. Correct versiebeheer metaccorderingsprocessen zijn cruciaal in de klantrelatie.Ondersteuning van verkoopprocessenKortom: verkoopondersteuning omvat een geheel aan documenten en processen die omvangrijk en complexkan zijn. De uitdaging is om de verkoopondersteunende processen efficiënt en pragmatisch te kunnenuitvoeren, en tegelijkertijd controle en traceerbaarheid te kunnen garanderen.De meeste processen zullen onder commerciële (tijds)druk worden uitgevoerd door verschillende personenvan de betrokken afdelingen. Daardoor worden er een aantal belangrijk eisen gesteld:· Verschillende personen van verschillende afdelingen moeten kunnen samenwerken: verkoop, verkoopbinnendienst, controlling, service, etc.· Het moet voortdurend duidelijk zijn wat de status is, wie welke taak nog moet uitvoeren en ‘waar het dossier ligt’. Met deze transparantie kunnen de belanghebbenden (account manager, zijn sales manager, verkoopbinnendienst) indien nodig bijsturen.
 5. 5. Smart Case Management· Wanneer er iemand niet beschikbaar is, moet het mogelijk zijn dat zijn of haar taak wordt overgenomen om vertraging te voorkomen.· Het proces moet onafhankelijk van tijd en locatie kunnen worden uitgevoerd. Account managers zijn onderweg, verkoopbinnendienstmedewerkers werken thuis, activiteiten moeten ook buiten kantooruren kunnen worden voltooid.·Alle betrokkenen moeten met de meest recente versie van de verschillende documenten kunnen werken. Dit vereist één centrale documentopslag, die veilig en gecontroleerd toegankelijk is voor de betrokkenen.· Afwijkingen op de normale procesgang moeten ondersteund worden, als de omstandigheden dat vereisen. Tegelijkertijd moet de controle behouden blijven.· Achteraf moet getraceerd kunnen worden op basis van welke documenten en beslissingen een klacht is afgehandeld, zodat de correctheid aangetoond kan worden.Er moet dus efficiënt en doelgericht gewerkt worden, terwijl procesbeheersing niet uit het oog verloren magworden.Consequenties wanneer dit proces niet op orde isDe gevolgen van een slechte balans tussen pragmatiek en controle in het offerteproces zijn duidelijk:· Te lange doorlooptijden.· Te grote tijdsinvestering van de commercieel verantwoordelijke in de administratieve afhandeling.· Geen flexibiliteit bij afwijkende situaties.· Lagere klanttevredenheid.· Risico in de klantrelatie: worden alle belangen evenwichtig behartigd?· Financieel risico: is voldoende gecontroleerd of de financiële voorwaarden in orde zijn?· Risico na afronding van een deelproces: is het proces wel van voldoende kwaliteit geweest, zodat we later niet tegen problemen aanlopen bij voortzetting van een servicecontract of een nieuwe deal.· Audit risico: kan ik achteraf aantonen dat de processen juist zijn uitgevoerd en ‘compliant’ zijn met de regelgeving? Twee oplossingsrichtingen die niet werken 1. In veel organisaties wordt dit proces ingevuld met e-mail, een gedeelde directory (netwerkschijf) en andere samenwerkingstools die onvoldoende controle bieden. Er ontstaan lokale documentarchiefjes in e-mail-mappen, op de C-schijf van de laptop van de verkopers, op de stapels op de bureaus van de binnendienst, etc. Vaak is na verloop van tijd het overzicht volledig verdwenen. Wie beschikt nu over het juiste document? Op welk bureau ligt die klantbrief? Waarom is deze offerte 9 maanden geleden zo verstuurd, nu blijkt dat dit de basis was voor een ontevreden klant? Kortom: er bestaat geen overzicht en controle. Een spoedklus kan alleen nog maar uitgevoerd worden als de belangrijkste belanghebbende, meestal de account manager, persoonlijk het proces blijft najagen of zelfs met het papieren dossier door de bedrijf het proces afloopt. En hoe kan dan nog gegarandeerd worden dat de zaken gaan zoals de bedoeling is? 2. In andere organisaties heeft men eerder de gestructureerde IT-route gekozen. Er is een workflowsysteem ingericht, waarin precies is vastgelegd welke stappen er gezet moet worden om een klacht af te handelen. Stap B volgt op stap A. Als de klacht gaat over product X, moet het deze route volgen. Bij product Y gaat het de andere route. Behalve als het om een variant op product Y gaat, dan is er een kleine afwijking op de route. En zo
 6. 6. Smart Case Managementverder. Het heeft meestal heel veel inspanning gekost om deze processen helemaal uit te werken. Medewerkerszijn geïnterviewd, processchema’s opgetekend en beoordeeld, het systeem is met veel mankracht ingericht engebruikers zijn opgeleid in het gebruik van dit krachtige systeem. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen deprocessen te knellend te zijn en niet ingericht op pragmatisch werken. Dit kan tot gevolg hebben dat medewerkerseen ‘grijs circuit’ in gaan, om toch het werk gedaan te krijgen buiten het systeem om. De intentie was om meercontrole en structuur te krijgen, maar door de opzet van dit soort systemen wordt vaak het omgekeerde bereikt.Gebruikers accepteren het niet en gaan er omheen werken. En dit terwijl er zoveel is geïnvesteerd in de inrichtingen invoering…Serenga Smart Case ManagementSerenga ondersteunt een volledig digitale afhandeling van de verkoopondersteunende processen, waarin mensenvan verschillende afdelingen samenwerken om dit doel te bereiken. De essentie van Serenga is dat het gericht is ophet doel, niet op het proces. Serenga legt niet alle processtappen in detail vast, maar de (deel)resultaten die op wegnaar het doel bereikt moeten worden. Deze resultaten vinden hun weerslag in documenten: een klacht, aanvullendecorrespondentie, relevante service- en leveringsvoorwaarden, etc. De basis van Serenga is de documentstructuur,vastgelegd in een case type catalogue (CTC). Voor de verschillende bedrijfsprocessen worden case typesgedefinieerd door de documenten te beschrijven die in het bedrijfsproces een rol spelen.Het klachtafhandelingsproces start met de binnengekomen klacht, per e-mail of post. Er wordt eenhoofdbehandelaar benoemd van dit dossier, die verantwoordelijk is voor het afwerken van dit dossier. Dehoofdbehandelaar schakelt medebehandelaars in om de verschillende activiteiten te laten uitvoeren.Elke behandelaar heeft een zaakbak, “mijn dossiers” geheten, met alle lopende zaken van de behandelaar.Daarnaast geeft Serenga alle behandelaars te allen tijde uniforme en actuele informatie over het werkproces.Gebruikers zien in één oogopslag alle door hen te behandelen dossiers met de reeds aanwezige en ontbrekendedocumenten en de bijbehorende lopende en afgesloten activiteiten. Op deze manier is de voortgang eenvoudig tebewaken.
 7. 7. Smart Case ManagementZaken worden vaak door meerdere behandelaars in behandeling genomen. Serenga beschikt over de zogenaamdeSmartFlow® technologie om op een gemakkelijke en flexibele wijze met meerdere personen of groepen eenwerkproces af te handelen met een gemeenschappelijk en eenvoudig toegankelijk dossier. Behandelaars kunnenzelf zaken in medebehandeling geven bij of overdragen aan andere behandelaars of behandelgroepen. Hiervoor ishet niet nodig de werkprocessen vooraf te analyseren, te beschrijven en te implementeren.Serenga sluit dus aan op de bestaande werkprocessen in uw organisatie, zonder deze van te voren in kaart tehoeven brengen. Het gebruik van Serenga brengt geen organisatorische gevolgen met zich mee. Andersombrengen eventuele organisatorische veranderingen geen wijzigingen in Serenga met zich mee. De implementatietijdis kort en gebruikers zijn zonder intensieve training in staat om direct met Serenga te werken.
 8. 8. Smart Case ManagementHerkenbare dossieropbouwWorkflow systemenDe waar waarop documenten in centraaldossiersenwordenwerkprocessen vangebundeld,belangbeschreveninineenDaarwijze in DMS dataopslagdigitale staat opgeborgen en secundair wordt zijn, staatzogenaamd(werkproces)Catalogue.(workflow management)compleet hetlogisch samenhangend overzicht systeemworkflow Case Type of WFM Deze CTC bevat systeemen proces voorop. In workflowvan dewordenwaaroprelevante bedrijfsprocessen vastgelegd. Het systeem waarborgt wijzejuist verloop toegankelijkheidklacht,order,wijze alle men omgaat met documenten en dossiers. Denk daarbij aan deeen waarop devan isgeorganiseerd, de wijze bedrijf, de documenten zijn ingedeeld en gerangschikt,bepaalde volgordevernietigingstermijnenof taak in het waarop door deze in deeltaken op te splitsen bewaar- en plaatsen. Een documentsjablonen. inzicht in eenvoudig en maatvoortgangrichten naartaken.papieren dossierindeling. Dit verhoogtenworkflow systeem geeftDe CTC is het traject op de in te van de uwde acceptatie bij de gebruikers.De meeste workflow systemen bieden ook een mogelijkheid tot het opslaan van data (documenten), al dan niet ineen DMS systeem.Eenduidige centrale opslag van documentenVoordelen van een WFM systeemViaGestructureerde behandelaarsprocessendossiers toegang tot de centraal opgeslagen dossiers en dus ook tot de1) autorisatie krijgenafloop van vandocumentenover devoortgang vanLokale opslag2) Controle binnen de dossiers. processen van documenten is dus niet meer nodig. Evenmin als verzending viae-mail. Eenduidigevoortgang3) Inzicht processendocumenten in dossiers voorkomt dus dat documenten meerdere “levens” centralevanopslag vankrijgen, dat documenten meerdere malen op verschillende harde schijven opgeslagen worden en dat de e-mailNadelenwordt systeem grote e-mail bijlagen.server WFMbelast1) Hoge kosten van invoer en beheer2) Sterke proces sturing door het systeem3) Proces gerichte opslagvolledigheidBewaking van documenten4) Uitgebreide en complexe autorisatieOpSysteembeheerniveau kunnen checklist items gemaakt worden. Op individueel dossierniveau kunnen activiteiten5) dossiertypegebruikt worden als checklist items. Documenttypen en de documenten zelf zijn altijd direct zichtbaar in het dossier,Een feite biedtwat in nieuwechecklistoplossingdocumenten. zich aan: Case Management voorSinds enkele jaren bestaat er een nieuwe oplossing in de markt. Een oplossing die workflow en DMS met elkaarverbindt zonder devan afhandeltermijnen CaseBewaking nadelen van beide systemen. Een Management systeem zet de oplossing centraal (hettransport), en zorgt ervoor dat alle benodigde informatie aanwezig is om de oplossing, het transport, te kunnenBehandelaars krijgen berichten Caseals termijnen vansysteem bepaalt u ofslechts welkeoverschredennoodzakelijkte is voor oflaten plaatsvinden. Bij Management werkprocessen activiteiten informatie dreigen rakenhetoverschreden informatie wordt als een virtueel dossier beschikbaar gesteld via een web browser, waardoor hijtransport. Dezezijn.voor iedereen altijd en overal beschikbaar is.Management overzichtenaan de specialisten (uw medewerkers) een Case Management systeemDoor de proces-afhandeling laten en procesverbeteringsnel inzetbaar. Gebruikers hoeven hun werkprocessen niet aan te passen aan het systeem. Omdat ze meteen de handelingen worden vastgelegd waardoor dezetotinformatie digitale dossier voelen, leidt dit acceptatie gebruiktsysteem.managementoverzichtenvan bijv. het aantal afgehandelde zaken perhet voorAllevoordelen van het snellekan worden van tijdsperiode.Serenga mogelijkheidCase management) op te sporen en bij te sturen. inefficiënte werkprocessenDit biedt tevens de(Smart omSerenga voegt aan dit geheel nog een extra dimensie toe. Binnen Serenga kunt u activiteiten uitzetten en beheren.Gebruikers krijgen eenwet-Voldoen aan activiteit regelgeving deze activiteit staat vermeld wat ze moeten doen en toegewezen via e-mail. Inwanneer ze klaar moeten zijn. Loopt de gewenste eindtijd in gevaar dan verzendt Serenga een herinneringsmail.SerengaSerengaervoorweb documenthuishouding voldoet tabletsgeldendeinformatie regelgeving gebruiker altijd enOmdat zorgt een datgebaseerd systeem werkt opaan de is alle wet- voor iedere voor uworganisatie.beschikbaar.daarbijanderbijvoorbeeld wettelijk bepaaldewerken en vernietigingstermijnen.onderwegkunnenwordenoveral Denk isEen van deze manier van bewaargoedgekeurd dat bijv. Zaken kunnen Een voorOokstaat dan niet afgekeurd).gegenereerdtransporthet aantoonbaar rechtmatig handelen. Serengaverantwoordelijke aanwezig is overzichten(ofworden wachten totdat de biedt sluitendeop kantoor. activiteiten ten behoeve van compliance-regelgeving. Met Serenga kunt u rechtmatig handelenregistratie vanaantonen.Serenga logt (registreert) alle activiteiten en acties in het systeem. Door deze logging te analyseren helpt Serengagebruikers de juiste keuzes te maken. Middels hints wordt de meest logische keuze voorgelegd. Dezelfde logging maakthet mogelijk om middels management rapportages bijvoorbeeld proces analyses, en werkdruk analyses te maken.
 9. 9. Smart Case ManagementNEN 2082: Digitale duurzaamheid en substitutieSerenga is NEN 2082 gecertificeerd. NEN 2082 stelt eisen aan de functionaliteit van informatie- enarchiefmanagement in programmatuur. Deze eisen gaan onder meer over het beheer van toegangsrechten,metadata, bewaartermijnen en classificatie schema’s. Het European Certification Bureau (ECB) heeft na toetsing opalle 155 gestelde eisen de NEN 2082 certificering verleend aan Serenga.Het vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellenvan digitale documenten geschiedt op een zodanige wijze dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar,toegankelijk en authentiek zijn. Digitale duurzaamheid is hiermee gewaarborgd. Met deze NEN-certificering voldoetSerenga aan alle eisen om tot substitutie (het vernietigen van papieren originelen) over te mogen gaan.Naadloze integratie in uw Office omgevingDe architectuur van Serenga is zodanig gekozen dat deze volledig integreert met uw bestaande Office omgeving.· De bestaande Windows Authenticatie zorgt voor een veilige toegang tot de dossiers.· Alle dossiers met bijbehorende documenten worden via een web interface beschikbaar gesteld, welke via een standaard web browser benaderbaar is.· Signalering van nieuwe activiteiten en activiteiten die over tijd dreigen te geraken, worden op basis van standaard e-mail berichtgeving aan de medewerkers bekend gemaakt. Hierbij volstaat dus eveneens het gebruik van een standaard e-mail applicatie.· Documentsjablonen voor het creëren van huisstijl documenten kunnen via de CTC aan de dossiers worden gekoppeld, waardoor een medewerker op de juiste plaats het juiste document kan aanmaken en opslaan in Serenga. De standaard Office applicatie op de werkplek ondersteunt deze technologie. Serenga kan dus in de meeste gevallen, zonder enige aanpassing op de werkplek PC, binnen uw infrastructuur worden gebruikt.Integratie met andere systemenOcé Serenga is gebaseerd op open standaarden. Daardoor kunnen op eenvoudige wijze integraties gerealiseerdworden met applicaties, die eveneens gebaseerd zijn op open standaarden. Zelfs bij een volledig gesloten systeemkan Serenga gebruikt worden voor het digitaal aanleveren van de aanvraag naar de medewerkers en voor hetdigitaal opslaan van te printen documenten.KetenintegratieEr ontstaan steeds meer relaties tussen organisaties. Eenvoudig en efficiënt zaken doen met uw klanten enpartners begint met een gestroomlijnde informatiehuishouding. Ketenintegratie behelst meer dan alleen het leggenvan een technische koppeling tussen u en uw ketenpartners. Serenga biedt mogelijkheden tot het delen vaninformatie met externe partijen, rekening houdend met authenticiteit, eigenaarschap en beveiliging.
 10. 10. Smart Case ManagementWijze van invoeringEen succesvolle invoering wordt voor een groot deel bepaald door de acceptatie van de gebruikers. Nietalleen een hoge gebruikersvriendelijkheid is belangrijk, maar ook dat medewerkers niet gedwongen wordenom volgens een vooraf bepaald stramien te moeten gaan werken. Serenga gaat uit van kenniswerkers, diekunnen blijven werken zoals ze gewend zijn. De winst wordt behaald door digitale beschikbaarheid en digitaleprocesafhandeling.Serenga kan in zeer korte tijd in gebruik genomen worden na een kortdurende inventarisatiefase. Serengakent een grote gebruikersacceptatie door de herkenbare digitale dossierindeling, gebaseerd op uw huidigepapieren dossierindeling. Bestaande werkwijzen blijven bestaan en worden digitaal ondersteund.U krijgt grip op werkprocessen, met eenvoudig beheer en tegen lage kosten.AanpassingenAanpassingen aan de processen, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of organisatiewijzigingen, is eenvoudig.Dat kan door een key-user zelf worden uitgevoerd. Hiervoor hebt u geen externe consultants nodig.Meer InfoGa naar www.serenga.com voor meer informatie of schijf je in voor één van onze webinars.
 11. 11. Smart Case ManagementOver SerengaSerenga is een document management en dynamic case management oplossing. Serenga stelt bedrijvenin staat beter samen te werken rondom processen/projecten, sneller actie en beslissingen te nemen enwerkprocessen soepeler, transparanter en sneller te laten verlopen.De kracht van Serenga ligt in haar eenvoudige opzet en gebruik en is snel ‘up and running’. De inzet vanSerenga vraagt geen langdurige procesanalyses vooraf door consultants. Geen ingrijpende veranderingenin uw dagelijkse werkprocessen waardoor Serenga makkelijk en direct te gebruiken is. Een duidelijke userinterface met een overzichtelijke weergave van de dossieropbouw en procesafhandeling. Alle processtappenworden gelogged binnen Serenga, geanalyseerd en vervolgens als advies aan de medewerker voorgelegd. Demanagementrapportage maakt het mogelijk het meest efficiënte proces te bepalen en vast te leggen.Serenga is gebouwd op een flexibele, webgeoriënteerde architectuur. Serenga integreert met vrijwel alletraditionele CRM, ERP en een groot aantal andere IT systemen. Een groot aantal bedrijven hebben hunwerkprocessen al een stuk efficiënter ingericht met Serenga, waaronder de Universiteit van Maastricht, Stork,DHL, Universiteit Tilburg, Hogeschool van Amsterdam, Ballast Nedam etc.Voor meer informatie, bezoek: http://www.serenga.com Contact W http://www.serenga.com T +31 (0)77 3593852 E info@serenga.com T http://www.twitter.com/serenga_cm

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • JohnThissen1

  Aug. 25, 2020

Download full document here!! http://bit.ly/whitepapersales

Vues

Nombre de vues

484

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

21

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×