Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ceintelepentruteze

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Ceintelepentruteze (20)

Publicité

Plus par Serghei Urban (20)

Plus récents (20)

Publicité

Ceintelepentruteze

  1. 1. teze_lic_mast08 În schimbările intervenite în învăţămîntul superior în ultimii ani, cercetarea ocupă un loc deosebit în formarea competenţelor absolventului. Formarea competenţei investigaţionale este determinată de specificul organizării activităţii de învăţare în universităţi . Procesul de formare profesională trebuie să devină un proces de dobîndire a cunoştinţelor prin efort propriu şi de formare a competenţelor , procese care implică încadrarea activă a viitorului specialist în propria lui formare. Competenţa de cercetare se formează prin diverse modalităţi , dar prioritare în acest sens sînt activităţile investigaţionale din cadrul unor proiecte de cercetare a studentului care se finalizează prin elaborarea unor proiecte de an, a tezelor de Licenţă sau de Master. Prin aceste activităţi, studentul capătă abilitatea de sistematizare caracterizată prin dezvoltarea şi utilizarea teoriilor, modelelor şi interpretări coerente; are o atitudine critică şi pătrunde în esenţa ştiinţei şi a tehnologiei. PROIECTUL DE AN Cadru general: Proiectul de an poate/ trebuie să fie realizată în anul II de studii. Argumentele în favoarea implicării studentului în acest gen de activitatea investigaţională sînt următoarele: este iniţiat în domeniul de formare profesională şi poate identifica, cu ajutorul profesorului, o problemă de cercetare ; deţine bazele teoretice ale procesului de cercetare din domeniul de formare profesională ; are o experienţă de studiu individual; a însuşit modele de abordare a problemelor din domeniul profesional preluîndu-le de la cadrele didactice. Proiectul de an se elaborează în baza cercetărilor realizate în cadrul unor activităţi, care presupun studierea unor probleme ce constituie o extensie a unor module fundamentale sau de specialitate. Prin proiectele de an se consolidează cunoştinţele teoretice şi se formează competenţe în problematica studiată, deaceea elaborarea proiectelor de an poate fi integrată şi în cadrul stagiilor de practică, constituind o sintetizare a activităţii practice a studentului stagiar. Obiectivele proiectului de an (construite în baza descriptorilor de la Dublin) Prin elaborarea proiectului de an studenţii o să: 1. demonstreze cunoştinţe în domeniul de specialitate 2. utilizeze materia practică într-o lucrare prin intermediul abilităţilor şi cunoştinţelor de cercetare formate 3. prezinte o ipoteză de cercetare abordată tridimensional: academic, practic şi etic 4. comunice în scris şi oral ideile şi concluziile lucrării 5. lucreze parţial independent, sub ghidarea tutorelui. 1
  2. 2. Exigenţe faţă de elaborarea proiectului de an. Prin conţinutul proiectului de an studentul: – va demonstra capacităţile de observare, selectare, analiză şi interpretare a datelor – va compara diverse surse bibliografice – va prezenta subiectele cercetate, utilizînd diverse abordări – va demonstra cunoaşterea metodelor de investigare a problemei în dependenţă de specificul domeniului de formare profesională Procedura de elaborare şi susţinere a proiectului de an: Modulul, în cadrul căruia va fi elaborat proiectul de an este stabilit/determinat de către Consiliul Profesoral al facultăţii Subiectul de cercetare va fi ales, reieşind din obiectivele şi problematica modulului anului II de studiu şi înregistrat la tutorele de an. Studentul va elabora proiectul sub îndrumarea unui tutore desemnat de catedră sau la alegerea studentului, în funcţie de interesele sale epistemologice. Termenul de elaborare şi modalitatea de susţinere a proiectului de an este stabilită în conformitate cu programul de studii. Evaluarea proiectului de an: Proiectul de an va fi creditat din contul modulului sau disciplinei din care a fost ales subiectul de cercetare. Ponderea notei proiectului de an în nota generală la modul va fi determinată de către Consiliul Facultăţii. Proiectul de an în volum de ≈ 20 pagini va include: Foaia de titlu Conţinutul : Introducere. Va conţine o prezentare a problemei de cercetare, a metodologiei, a structurii tezei şi menţionarea concluziilor majore. Conţinutul propriu-zis al cercetării Prezentarea datelor deţinute în domeniu(istoric, analize, date de teren, cercetarea bibliografiei, observaţii ale participanţilor, analize statistice, etc.), analiza materialelor cercetate. Evaluarea rezultatelor. Concluzii. Sumarul tezei şi concluziile majore atinse. Referinţe bibliografice Anexe. 2
  3. 3. TEZA DE LICENŢĂ Cadru general: Tematica tezelor de licenţă se va confirma nu mai tîrziu de semestrul V. Teza de licenţă constituind fie o cercetare mai vastă, mai profundă în baza unui experiment, fie o lucrare o lucrare elaborată în baza unui studiu de caz. Volumul tezei de licenţă va constitui 40-50 de pagini, dintre care cercetarea cu elementele de experiment şi analizele lor ocupă nu mai puţin de 1/3 din volumul lucrării. Drept rezultat al elaborării şi susţinerii tezei de licenţă, studentul va fi capabil să soluţioneze independent o problemă legată de domeniul său de studiu, pe baze ştiinţifice, în cadrul unui proiect de cercetare/aplicare şi va fi capabil să îşi prezinte lucrarea de sinestătător. Obiectivele tezei de licenţă: Studenţii care au realizat o teză licenţă vor fi capabili:  să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul/discipline;  să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului şi conexiunile dintre componentele sale;  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;  să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare;  să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;  să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului de studiu;  să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de autonomie;  să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. Evaluarea tezei de licenţă va avea loc în trei aspecte majore: 1. Conţinutul şi forma de prezentare. Teza de licenţă în sine la nivel de conţinut şi formă de prezentare. Proiectul de cercetare va fi scris în limba de studiu. 2. Procesul de realizare a studiului/cercetării ca atare. Studentul va prezenta un rezumat înainte de susţinere, în care va reflecta asupra procesului de elaborare a tezei şi a aplicării materialelor utilizate. Autoevaluarea minimalizează posibilitatea plagierii proiectului. 3. Susţinerea tezei de licenţă va consta din prezentarea cercetării, timp de 15-20 minute (cu ajutorul mijloacelor tehnice), şi va fi urmată de discuţii. Susţinerea proiectului de cercetare este publică. 3
  4. 4. Evaluarea tezei va fi efectuată de către comisia pentru examenul de licenţă. Studentul va primi titlul de licenţiat numai dacă teza va fi apreciată de comisia pentru examenul de licenţă cu o notă pozitivă. Teza de licenţă va conţine : a) Foaia de titlu b) Rezumatul (într-o limbă de circulaţie europeană) c) Introducere (va conţine argumentarea necesităţii studiului, ipoteza de cercetare, metodologia, aplicabilitatea acestuia, relaţia cu problemele social-economice ale republicii sau lumii, revizuirea structurii tezei şi menţionarea concluziilor majore) d) Conţinutul (prezentarea teoretică a problemei de cercetare, descrierea ipotezei de lucru în raport cu metodologiile aplicate, polemica ştiinţifică majoră vis-a-vis de problema de cercetare, prezentarea şi analiza datelor, studiul experimental/bibliografic, analiza studiului) e) Concluzii (se va demonstra aplicabilitatea concluziilor şi recomandările elaborate) f) Referinţe bibliografice g) Anexe 4
  5. 5. TEZA DE MASTER Cadru general: Teza de master constituie o investigaţie sistematică a unui domeniu, utilizînd studiul critic al problemei. Teza va implica formularea de idei sau arii de cercetare originale, care pot fi calitative(implică finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative(implică o ipoteză empirică, demonstrabilă experimental). Originalitatea tezei de master porneşte de la noi perspective abordate, noi implicaţii sau predicţia unor fapte ştiinţifice noi. Volumul tezei de master va constitui 50-60 pagini, dintre care un capitol va fi dedicat studiului practic al problemei. Una dintre componentele esenţiale ale proiectului de master este aplicabilitatea socială sau tehnologică a acestuia. Masterandul va integra ipotezele sale în lucrare. Tema tezei de master va fi confirmată la începutul anului II al studiilor de master şi se va orienta spre componente interdisciplinare şi cu grad de aplicabilitate înalt. Teza va fi creditată cu 30 credite în ultimul semestru de studii, împreună cu un curs de Metodologie de elaborare a tezelor de master. Obiectivele tezei de master: Studenţii care au realizat o teză de master vor fi capabili: 1. să execute independent un proiect de cercetare 2. să aleagă nivelul oportun de abstractizare 3. să dirijeze procesul de cercetare în baza schimbărilor survenite 4. să consulte informaţia din alte domenii pentru a o include în studiile de cercetare 5. să aplice metode de cercetare în contextul ideilor avansate 6. să evalueze cercetarea şi valoarea ei ştiinţifică 7. să formuleze noi itemi de proiectare în baza incorectitudinilor existente 8. să dezvolte şi să valideze modele de practică ştiinţifică 9. să utilizeze aspectele temporale şi sociale în cercetare 10. să ofere modele de rezolvare a problemelor sociale prin cercetările intreprinse 11. să îşi formeze o opinie proprie cu privire la un argument ştiinţific din domeniu 12. să evalueze propria opinie din perspectivă critică 13. să comunice colegilor despre cercetare şi soluţiile găsite într-o limbă străină 5
  6. 6. Evaluarea proiectului de cercetare 1. Tezele vor fi evaluate de către coordonatorul ştiinţific, stabilit de catedra responsabilă şi de un evaluator extern. În cazul în care teza de master are legătură cu transferul de tehnologii, evaluatorul extern va face parte din domeniul respectiv de producţie. 2. candidatul la titlul de master va include pe a doua pagină a lucrării următoarea declaraţie: Subsemnatul, …………., confirm că teza prezentă este în totalitate rezultatul propriei mele munci de cercetare, exceptînd citatele indicate. 3. rezumatul tezei de master va fi publicat pe pagina web a facultăţii. 4. susţinerea tezei de master este publică 5. Comisia de evaluare a susţinerii este formată din trei reprezentanţi ai catedrei, un preşedinte, specialist în domeniu, din afara universităţii, un angajator. 6

×