Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BENVINGUTS 
A LA CLASSE 
DELS 
ESCARABATS!
EQUIP DE MESTRES 
TUTORA D’ED. INFANTIL: Silvia 
MESTRA DE SUPORT: Olga, Cèlia 
i MªCarme. 
MESTRA DE CASTELLÀ: Olga 
ESPE...
HORARI
QUÈ FEM A L’ ESCOLA? 
UN APRENENTATGE GLOBALITZAT, 
ORGANITZAT EN 3 ÀREES D’ APRENENTATGE: 
Descoberta d’un 
mateix i dels...
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 
HÀBITS: 
HIGIENE PERSONAL I SALUT 
POSTURALS 
CONDUCTA 
TREBALL 
ORDRE 
RELACI...
ELS CÀRRECS 
QUI HA 
VINGUT? 
QUIN DIA ES 
AVUI? 
ESBORRO LA 
PISSARRA 
REPARTEIXO 
MATERIAL
SILENCI 
ORDRE I NETEJA 
EL 
MAQUINISTA
- LA PSICOMOTRICITAT
DESCOBERTA DE L’ ENTORN NATURAL I SOCIAL
METODOLOGIA 
ELS PROJECTES: 
-1r trimestre: ELS 
ESCARABATS. 
- 2n i 3r trimestre: 
Segons els interessos dels 
nens/es.
LLEESS FFEESSTTEESS 
TTRRAADDIICCIIOONNAALLSS 
CCAASSTTAANNYYAADDAA 
NNAADDAALL 
CCAARRNNEESSTTOOLLTTEESS
SSOORRTTIIDDEESS 
SSOORRTTIIDDEESS AALL VVOOLLTTAANNTT DDEELL 
PPOOBBLLEE ((bboosscc, pprraaddeess aavveennttuurraa......)...
RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS 
SSOORRTTIIDDEESS 
• Xandall escola, calçat còmode 
i gorra (Betes nom I 
cognoms). 
• Muda de ...
COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
- LLENGUATGE MATEMÀTIC
3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
- LLENGUATGE VERBAL
- LLENGUATGE ORAL 
LECTURA i ...
-LLENGUATGE ESCRIT 
EESSCCRRIIPPTTUURRAA…… 
GLOBAL ANALÍTICA
ESCRIVIM... VAIG DONAR DE MENJAR A 
LA CABRETA
ESCRIVIM... 
VAIG ANAR A LA FESTA DE LA PATATA
LLENGUA CASTELLANA I ANGLESA
- LLENGUATGE MUSICAL
- LLENGUATGE PLÀSTIC
LLENGUATGE 
AUDIOVISUAL
ELS RACONS
Recordem … 
-Els aniversaris 
-Fitxes viatgeres 
-Motxilla 
-Bates 
-Betes i noms 
-Esmorzars 
-Puntualitat 
-Joguines 
-M...
Relació família-escola 
Circulars o vía e-mail. 
l’Agenda a Educació Infantil 
Les entrevistes: entrevista d’inici a P-...
Pla lector 
BIBLIOTECA CLASSE: 
--RReeccoommaannaacciioonnss ffiittxxaa bbiibblliiootteeccaa:: 
•PPoossaarr sseemmpprree ...
Sessions diàries de 15 minuts mínim de lectura en veu 
alta per part del mestre/a. 
Sessions setmanals de contacontes, p...
AALLGGUUNNAA PPRREEGGUUNNTTAA MMÉÉSS????
PER MÉS INFORMACIÓ: 
http://blocs.xtec.cat/serradeprades 
GRÀCIES I… 
•EESSPPEERREEMM QQUUEE TTOOTTSS 
JJUUNNTTSS 
•FFEEMM...
Power point pares infantil 14 15
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Power point pares infantil 14 15

538 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Power point pares infantil 14 15

 1. 1. BENVINGUTS A LA CLASSE DELS ESCARABATS!
 2. 2. EQUIP DE MESTRES TUTORA D’ED. INFANTIL: Silvia MESTRA DE SUPORT: Olga, Cèlia i MªCarme. MESTRA DE CASTELLÀ: Olga ESPECIALISTES: ANGLÈS: Anna PSICOMOTRICITAT: Silvia MÚSICA: Sílvia R. Altres professionals: - Equip d'assessorament Psicopedagògic: M.Dolors i Mercè - Monitora de menjador: Mònica
 3. 3. HORARI
 4. 4. QUÈ FEM A L’ ESCOLA? UN APRENENTATGE GLOBALITZAT, ORGANITZAT EN 3 ÀREES D’ APRENENTATGE: Descoberta d’un mateix i dels altres Descoberta de l’entorn LOE Comunicació i llenguatges
 5. 5. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES HÀBITS: HIGIENE PERSONAL I SALUT POSTURALS CONDUCTA TREBALL ORDRE RELACIÓ SOCIAL D’AUTONOMIA
 6. 6. ELS CÀRRECS QUI HA VINGUT? QUIN DIA ES AVUI? ESBORRO LA PISSARRA REPARTEIXO MATERIAL
 7. 7. SILENCI ORDRE I NETEJA EL MAQUINISTA
 8. 8. - LA PSICOMOTRICITAT
 9. 9. DESCOBERTA DE L’ ENTORN NATURAL I SOCIAL
 10. 10. METODOLOGIA ELS PROJECTES: -1r trimestre: ELS ESCARABATS. - 2n i 3r trimestre: Segons els interessos dels nens/es.
 11. 11. LLEESS FFEESSTTEESS TTRRAADDIICCIIOONNAALLSS CCAASSTTAANNYYAADDAA NNAADDAALL CCAARRNNEESSTTOOLLTTEESS
 12. 12. SSOORRTTIIDDEESS SSOORRTTIIDDEESS AALL VVOOLLTTAANNTT DDEELL PPOOBBLLEE ((bboosscc, pprraaddeess aavveennttuurraa......)) SSOORRTTIIDDAA AAll PPOOBBLLEE EESSPPAANNYYOOLL ((BBCCNN)) ((22nn ttrriimm)) TTRROOBBAADDAA DDEE ZZEERR AA PPOOBBOOLLEEDDAA ((22nn ttrriimm))
 13. 13. RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS SSOORRTTIIDDEESS • Xandall escola, calçat còmode i gorra (Betes nom I cognoms). • Muda de recanvi • Motxilla petita (SENSE RODES) • Esmorzar/dinar…segons la sortida • Aigua • Avisar si el/la nen/a es mareja
 14. 14. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES - LLENGUATGE MATEMÀTIC
 15. 15. 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES - LLENGUATGE VERBAL
 16. 16. - LLENGUATGE ORAL LECTURA i ...
 17. 17. -LLENGUATGE ESCRIT EESSCCRRIIPPTTUURRAA…… GLOBAL ANALÍTICA
 18. 18. ESCRIVIM... VAIG DONAR DE MENJAR A LA CABRETA
 19. 19. ESCRIVIM... VAIG ANAR A LA FESTA DE LA PATATA
 20. 20. LLENGUA CASTELLANA I ANGLESA
 21. 21. - LLENGUATGE MUSICAL
 22. 22. - LLENGUATGE PLÀSTIC
 23. 23. LLENGUATGE AUDIOVISUAL
 24. 24. ELS RACONS
 25. 25. Recordem … -Els aniversaris -Fitxes viatgeres -Motxilla -Bates -Betes i noms -Esmorzars -Puntualitat -Joguines -Medicaments -Polls
 26. 26. Relació família-escola Circulars o vía e-mail. l’Agenda a Educació Infantil Les entrevistes: entrevista d’inici a P-3 i durant el 2n trimestre a tots. Horari d’atenció a les famílies: -Els dimarts de 12.30 a 13.30h Els informes: Al final del 1er i 3r trimestre. No és necessari retornar-los a l’escola.
 27. 27. Pla lector BIBLIOTECA CLASSE: --RReeccoommaannaacciioonnss ffiittxxaa bbiibblliiootteeccaa:: •PPoossaarr sseemmpprree eell nnoomm ((PP33 aa PP55)) ii ddaattaa ((PP44 ii PP55)) ddaarrrreerraa ddeellss ffuullllss.. •PPrrooccuurraarr ppiinnttaarr eell ddiibbuuiixx ii nnoo ffeerr sseerrvviirr rreettoollaaddoorrss.. •FFoommeennttaarr ll’’úúss ii ll’’aaddqquuiissiicciióó ddee vvooccaabbuullaarrii eenn ccaattaallàà.. •FFeerr uunn ddiibbuuiixx ii eessccrriiuurree eenn ccaaddaa ccaass qquuèè ééss eell qquuee ddiibbuuiixxaa.. •VVeettllllaarr ppeerrqquuèè lleess sseevveess rreepprreesseennttaacciioonnss nnoo ssiigguuiinn uunnaa ccaallccaa,, nnoo eess ddeemmaannaa uunnaa ffoottooccòòppiiaa ddeell ccoonnttee.. •AA PP55 ééss iinntteerreessssaanntt qquuee uunn ccoopp lllleeggiitt eell ccoonnttee iinntteennttii eessccrriiuurree qquuee hhii ppaassssaa aammbb uunnaa ffrraassee..
 28. 28. Sessions diàries de 15 minuts mínim de lectura en veu alta per part del mestre/a. Sessions setmanals de contacontes, per part dels mestres: amb el personatge de la Fada Aletes. La maleta viatgera per incentivar la lectura en l’àmbit familiar. Activitats de lectura individual/col·lectiva en les hores de SEP.
 29. 29. AALLGGUUNNAA PPRREEGGUUNNTTAA MMÉÉSS????
 30. 30. PER MÉS INFORMACIÓ: http://blocs.xtec.cat/serradeprades GRÀCIES I… •EESSPPEERREEMM QQUUEE TTOOTTSS JJUUNNTTSS •FFEEMM QQUUEE AAQQUUEESSTT SSIIGGUUII •UUNN CCUURRSS IINNOOBBLLIIDDAABBLLEE!!

×