Contenu connexe

Atom nüvələrinin radioaktiv çevrilmələri

 1. TƏLƏBƏ:Ağayeva Sevinc FAKULTE:Neft-Mexanika FƏNN:Kimya MÜƏLLİM:G.N.Abdullayeva MÖVZU:Atom nüvələrinin radioaktiv çevrilmələri (Çernobıl faciəsi) AZƏRBAYCAN DOVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNIVERSITETI qrup:463.6
 2. RADIOAKTIVLIK ATOMUN QURULUŞUNUN MÜRƏKKƏBIYINI TƏSDIQ EDƏN HADISƏLƏRDƏN BIRI KIMI  2500 il əvvəl-Demokrit: atomlar bölünməz, əbədi və dəyişməz, daima hərəkətdə olan, forma və ölçülərinə görə fərqlənən kiçik maddi zərrəciklərdir.  XIX əsrin ortaları- atom mürəkkəb quruluşa malikdir və onların tərkibinə elektrik yüklü zərrəciklər daxildir.
 3. RADIOAKTIVLIK ATOMUN QURULUŞUNUN MÜRƏKKƏBIYINI TƏSDIQ EDƏN HADISƏLƏRDƏN BIRI KIMI 1896-Pyer Küri və Mariya Küri: urandan əlavə bir sıra başqa elementlər (polonium, radium, torium və s.) də güclü şüalanmaya malikdir. Atomların xarici təsir olmadan özbaşına şüalanması hadisəsi radioaktivlik, baş verən şüalanma isə radioaktiv şüalanma adlanır. Radioaktivlik xassəsi atom nüvələrinin quruluşu və tərkibi ilə bağlıdır. Xarici amillər (mexaniki təsir, temperatur, elektrik və maqnit sahəsi və s.) bu xassəyə təsir göstərmir.
 4.  1899-Rezerford: radiumun radioaktiv şüalanması bircins olmayıb mürəkkəb quruluşa malikdir. RADIOAKTIVLIK ATOMUN QURULUŞUNUN MÜRƏKKƏBIYINI TƏSDIQ EDƏN HADISƏLƏRDƏN BIRI KIMI Radioaktiv şüalar yüklü zərrəciklərdən ibarətdirsə, maqnit sahəsində meyl etməlidir.
 5. RADIOAKTIVLIK ATOMUN QURULUŞUNUN MÜRƏKKƏBIYINI TƏSDIQ EDƏN HADISƏLƏRDƏN BIRI KIMI Alfa zərrəciklər ikiqat ionlaşmış helium nüvəsindən ibarətdir Beta zərrəciklər çox böyük sürətə malik elektronlar selidir. Qamma şüalanma çox kiçik dalğa uzunluğuna malik elektromaqnit şüalanmasıdır.
 6. ATOM NÜVƏLƏRININ RADIOAKTIV ÇEVRILMƏLƏRI Bəzi radioaktiv kimyəvi elementlər şüalanma xassələrini uzun müddət saxlaya bilir. Onlarda şüalanma intensivliyi illər ərzində hiss olunacaq dərəcədə dəyişmir. 1 Kimyəvi element alfa və ya beta şüalanmaya məruz qaldıqda başqa kimyəvi elementə çevrilir. 2 Kimyəvi elementlərin radioaktiv çevrilməsi zamanı enerji ayrılır. Enerji ayrılması isə bir neçə il davam edə bilər. Radioaktiv çevrilmələrin gedişinə kənardan edilən müdaxilələr ( temperatur və təzyiqin dəyişməsi, kimyəvi reaksiyalar, elektrik və maqnit təsirləri və s. ) heç bir təsir göstərmir 3 4
 7. ATOM NÜVƏLƏRININ RADIOAKTIV ÇEVRILMƏLƏRI  Nüvənin a – zərrəcik şüalamdırmaqla özbaşına başqa nüvəyə çevrilməsi radioaktiv a- çevrilmə adlanır. E Y X A Z A Z    - - a 4 2 4 2  Sıra nömrəsi olan bütün ağır nüvələr, demək olar ki, a – radioaktivdir. 82  Z
 8. Nüvənin b – zərrəcik şüalamdırmaqla özbaşına başqa nüvəyə çevrilməsi radioaktiv b - çevrilmə adlanır. İki b çevrilmə növü vardır: pozitron şüalanması. Pozitron - elektronun əksidir. elektron şüalanması. Bu çevrilmədə nüvədəki neytrondan biri protona çevrilir.  b - b  0 0 0 1 1    -  e Y X A Z A Z g - çevrilməsi zamanı nüvənin yük və kütlə ədədi dəyişməz qalır.
 9. NÜVƏ QÜVVƏLƏRI Bu qüvvələr nüvədə nuklonlar arasındakı rabitəni təmin edir. Nüvə qüvvələri təbiətdə ən güclü və cazibə xarakterli qarşılıqlı təsir qüvvəsidir. Bu qüvvələr elektromaqnit və qravitasiya qüvvələrindən fərqli olaraq yaxina təsir qüvvələridir. Nüvə qüvvələri nuklonun elektrik qüvvələrindən asılı deyil, yəni nüvədə proton–proton (p-p), neytron-neytron (n-n) və neytron- proton (p-n) cütləri arasındakı nüvə qüvvələri qiymətcə eynidir. Nüvə qüvvələri doyma xassəsinə mallikdir. Nüvədə hər bir nuklon nüvənin bütün nuklonları ilə deyil, ancaq onu bilavasitə əhatə edən müəyyən sayda qonşy nuklonlarla qarşılıqlı təsirdə ola bilər.
 10. NÜVƏ REAKSIYALARI.  1919- Rezerford ilk nüvə reaksiyaları: Enerjisi 7,58 MeV olan alfa zərrəciklərlə azot nüvələri atəşə tutulmuş və nəticədə oksigen nüvəsi və proton almışdır. 1932-Nils Bor fərziyyəsi: Nüvə reaksiyaları iki mərhələdə baş verir:- zərrəcik nüvə tərəfindən tutulur və çox kiçik zaman müddətində yeni dayanıqsız nüvə yaranır. - Dayanıqsız nüvə spontan parçalanaraq, yeni nüvə və yeni zərrəcik əmələ gətirir. H O He N 1 1 17 8 4 2 14 7    H O F He N 1 1 17 8 18 9 4 2 14 7      Nüvə reaksiyaları yeni atom nüvələri sintez etmək (birləşdirmək) üçündə istifadə olunur.(1932)  Enriko Fermi- neytronların yaratdığı ilk nüvə reaksiyaları: He He Li H 4 2 4 2 7 3 1 1    He Na Al n 4 2 24 11 27 13 1 0   
 11. URAN NÜVƏLƏRININ BÖÜNMƏSI  1938- Otto Han və Friş Strasman- Uran nüvələrinin neytronlarla bölünməsi müəyyən olundu.  1939- O.Friş və L.Maytner – bölünmə prosesi ağır nüvənin kütləsi bölünmə zamanı meydana çıxan qəlpələrin kütlələri cəmindən böyük olduqda mümkündür.  . n Cs Rb 1 0 143 55 90 37 3   (Rubidium vəSeziium) n Te Zr 1 0 137 52 97 40 2   (Sirkonium və Tellur) n Xe Sr 1 0 139 54 95 38 2   (Stronsium və Ksenon) n Ba Kr 1 0 142 56 91 36 3   ( Kripton və Barium)
 12. Nils Bor- Nüvənin bıünmə nəzəriyyəsini damla modelinə əsaslanaraq vermişdir: nuklonlar toplusu elektrik yükü ilə yüklənmiş maye damlasını xatırladan maye damlasını xatırladır. Nüvədə nuklonlar arasındakı nüvə qüvvələri nüvəni parçalanmaqdan qoruyur. Protonlar arasndakı elektrik itələmə qüvvələri onları parçalamağa cəhd edir. Neytronu udduqda uran nüvəsi əlavə enerji aldığına görə həyacanlaşır və deformasiya edərək uzunsov şəkil alır. Kulon qüvvələri üstünlük təşkil edir və nüvənin böündüyü qəlpələr böyük sürətlə bir-birindən uzaqlaşır. URAN NÜVƏLƏRININ BÖLÜNMƏSI
 13. NÜVƏ REAKTORU Neytron yavaşıdıcılarından istifadə etməklə uranın böhran kütləsini dəfələrlə azaltmaq və qiymətli xammala qənaət etmək mümkündür. Yavaş neytronların uran nüvələri tərəfindən udulma ehtimalı sürətli neytronlata nisbətən yüz dəfələrlə böyükdür. Ən yaxşı neytron yavaşıdıcıları ağır su və qrafitdir. Onların nüvələri ilə elastiki qarşılıqlı təsirdən sonra neytronların sürətləri istilik sürətlərinə qədər azalır. Yavaşıdıcıların və neytron qaytarıcısı olan berillium örtüyünün tətbiqi zamanı uranın böhran kütləsini 250 q kimi azaltmaq mümkündür.
 14. Müasir problemlərdən biri – enerji ehtiyacının ödənilməsidir. İlk Atom elektrik stansiyası (AES) 1954-cü ildə Rusiyanin Obninsk şəhərində istifadəyə verilmişdir. Gücü 5000 kVt olmuşdur. ATOM ENERJISI
 15. AES – in üstünlükləri 1-AES-in işləməsi üçün çox az miqdarda yanacaq tələb olunur. ( 1 q uranda toplanan daxili enerji 2,5 ton neftin yanması zamanı ayrəlan enerjiyə ekvivalentdir.) 2-İstilik elektrik stansiyaları ilə müqayisədəAES düzgün istismar olunarsa, ekoloji cəhətdən daha təmizdir. Nüvə yanacağından istifadə insanlar üçün ciddi problemlər də yaradır Reaksiyada alınan yeni maddələrdə radioaktivdir. Nüvə yanacağı tullantıları xüsusi təhcizatlı kameralarda ciddi nəzarətdə saxlanmalıdır. Müasir dövrdə AES hər cür təxribatlaran ciddi mühafizə olunmalıdır. Uran izotopu radioaktivdir.İşçiləri və ətraf əhalini mühafizə etmək üçün nüvə reaktorunu çox qalın dəmir-beton örtüklə əhatə etmək lazımdır.
 16. ŞÜALANMANIN BIOLOJI TƏSIRI  Radioaktiv maddələrin şüalanması müəyyən şəraitdə bütün canlı orqanizmlərin sağlamlığı üçün təhlükə törədir: canlı orqanizmlərdə ionlaşma təsiri yaradır, hüceyrədə baş verən dəyişiliklər onun məhvinə gətirir. Radioaktiv şüalanmanın canlı orqanizmlərə mənfi təsirinin xarakteri iki mühüm amildən asılıdır: 2- orqanizmin kütləsindən 1- orqanizmə ionlaşdırıcı zərrəciklərin verdiyi enerjinin miqdarından
 17. ZƏRRƏCIKLƏRIN NÜFUZETMƏ QABILIYYƏTI Alfa zərrəciklər Ən zəif nüfuzetmə qabilliyyətinə malikdir: adi kağız parçası, paltar. Qida ilə daxil olduqda təhlükəlidir Beta zərrrəciklər Qamma şüalanma Çox böyük nüfuzetmə qabilliyyətinə malikdir: Havada 5 m, orqanizmdə 1-2 sm dərinliyə nüfuz edə bilir. Ondan bir neçə millimetr qalınlıqda alüminium örtük qoruyur. Ən böyük nüfuzetmə qabilliyyətinə malikdir: Qarşısını bir neçə metr qalınlıqda qurğuşun və ya beton örtük ala bilir.
 18. 26 aprel 1986-cı il Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri yaxınlığında yerləşən Çernobıl AES-də güclü nüvə partlayışı baş verdi. Stansiya partlayandan sonra yaranmış radioaktiv buludun böyük bir hissəsi Şərqi Avropaya doğru hərəkət etmişdirsə də,belə «ÖLÜM BULUDU»nun yerdə qalan hissəsini küləklər cənuba sürümüşdü.Nəticədə,Azərbay can da bu faciəyə görə radioaktiv şüalanmaya məruz qalanlar olmuşdu. ÇERNOBIL FACIƏSI
 19. ÇERNOBIL FACIƏSI Bundan başqa,AES-in partlamiş 4-cü enerji blokunun təhlükəsiz hala salınmaı üçün keçirilən «Sarkofaq» əməliyyatında 129 Azərbaycan vətəndaşı da iştirak edib ki,onların hamısı müxtəlif səviyyəli radioktiv şüalanmaya məruz qalıblar.
 20. QƏZA Keçmiş SSRİ-ni təşkil edən 15 respublikadan biri olan Uraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri yaxınlığında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 4 nömrəli reaktorunda növbəti yoxlama işləri aparılırdı.Məqsəd elektrik cərəyanını dövrərədən ayırandan sonra turbinlərin nə qədər dövr edəcəyini və bu yolla onun növbəti iş gününə hansı səviyyədə hazır olacağını müəyyən etmək idi.Bu olduqca təhlükəli sınaq idi.Lakin əvəllər də belə bir sinağa əl atılmışdı və ortaya hər hansı bir problem çıxmamışdı.Nəhayət ,texniki personal nəzərdə tutulanları həyata keçirməyə başladı.
 21. Elektrik cərəyanı dövrədən çıxarıldı,26 aprel saat 01.00- da turbinlərə gedən soyuducu su tədricən azalmağa başladı.01.23- də operator aztəzyiqli reaktoru bağlamaq istədi.Amma artıq gec idi.Sınaq zamanı ilk anlardan özünün göstərən və olduqca cüzi bir təsir bağışlayan nasazlıq zəncirvari prosesə çevrilərək reaktorun sürətinin kəskin şəkildə artmasına gətirib çıxardı.Bu isə,öz növbəsində,reaktorun daxilinde güclü buxarlanma və ardınca da dəhşətli partlayışlarla müşaiyət olundu.Partlayışlar reaktorun xarici aləmlə əlaqəsinə imkan verməyən və onu əhatə eden 1000 tonluq qoruyucu çəmbəri yerlə yeksan etdi.Bir andaca dəhşətli buxar və şüalanma,toz qatıonlarla kilometr məsafəni bürüdü.Partlayışla eyni zamanda yanğın da başladı.Yanğını onlarla kilometr məsafədən izləmək mümkün idi.İlk anlarda nələrin baş verdiyini heç kim anlaya bilmədi.Çünki,bu AES tarixində bu günə kimi rast gəlinməmiş hadisə idi və onunla necə mübarizə aparılacağını heç kim bilmirdi.Hamı çaşqın bir vəziyyətə düşmüşdü. QƏZA
 22. QƏZA Yanğını söndürmək və şüalanmanın qarşısını almaq məqsədi ilə dərhal vertolyotlar çağırıldı.9 gün ara vermədən onlarla vertolyot partlayış baş verən 4-cü blokun üzərinə qum,çınqıl və digər maddələr tökdülər.Qisa müddətdə 4-cü reaktorun üzərində 5 min tondan ibarət qum ve çınqıl dağı əmələ gəldi. Amma yenə də təhlükəli şüalanma davam edirdi.Partlayış baş verən ilk anlarda heç bir sərhəd tanımayan radioaktiv şüalanma minlərlə kilometr məsafəni öz təsiri altına aldı və ətrafı radiokativ tullantılarla çirkləndirdi.
 23. QƏZA Qəzanin aradan qaldırılmasına SSRİ-nin hər yerindən «könüllüler» cəlb edilmişdi və onlara bu işin təhlükəli olmadığı barədə dönə- dönə izahat verilmişdi.Qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən yüzlərlə insan ilk günlərdən güclü şüalanmaya məruz qaldılar.Amma düşünülmüş şəkildə şüalanmanın gücü aşağı göstərilir və onun insan həyatı üçün bir o qədər də təhlükəli olmadığı vurğulanırdı.
 24. SSRİ-də hər vasitə ilə bu hadisənin üstünü ört-basdır etməyə çalışırdılar.O dövrdə SSRİ-yə rəhbərlik edən Mixail Qorbaçov hadisənin dəhşəti barədə mətbuata məlumat sızdırılmaması və içtimaiyyətin bu fəlakətin dəhşətlərindən daha ətraflı şəkildə xəbər tutmaması barədə gizli göstəriş vermişdi.Lakin,qəza zonasına yaxın ərazilərdə yaşayan insanlar arasında kütləvi şəkildə müxtəlif xəstəliklərin yayılması əhalini təşvişə salmışdı.Nəhayət,əhalinin müəyyən hissəsi xarici radiostansiyalarin vasitəsi ilə Çernobıl faciəsindən xəbərdar oldular. İKİ HƏFTƏLİK SİRR
 25. Qorbaçov xalqin ayağa qalxa biləcəyindən ehtiyat edərək nəhayət ki,iki həftədən sonra əsl həqiqətləri,üstüörtülü şəkildə olsa da, etiraf etməyə məcbur oldu.Onun bu açıqlamasından sonra Çernobıl ətrafında yaşayan əhali kütləvi şəkildə ərazini tərk etdi.Boş qalan evlər talan edildi.Nəticədə,radioaktiv şüalanmaya məruz qalan əşyalar satışa çıxarıldı və bu əhali arasında xəstəliyə tutulanların sayının artmasına səbəb oldu. İKİ HƏFTƏLİK SİRR
 26. QƏZANIN NƏTİCƏLƏRİ Hadisə zamanı 7000-ə yaxın insan həlak oldu,25000 insan güclü radiasiya nəticəsində ömürlük şikəst oldu,on minlərlə insan sonsuz qaldı.Bu faciədən sonra Çernobılda doğulan uşaqların 90%- ində əlillik yaranır.Hadisədən neçə illər keçsə də,radiasiyanin fəsadları hələ də Avropada dolanmaqdadır. Qəzanın aradan qaldırılmasının ilk iki ilində 650 min insan xilasetmə işlərinə cəlb edildi.Rəsmi məlumatlara görə, onların 15 mini bir neçə ildən sonra dünyasını dəyişdi. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən təxminən 95-100 min adam məruz qaldığı şüalanma nəticəsində öldü.
 27. Xilasetmə işlərində çalışan təxminən 500-550 min adam isə ağır xəstəliyə tutuldu. Onların bir hissəsi artıq dünyasını dəyişib, digər hissəsi isə şüalanmanın fəsadlarını ağır şəkildə yaşamaqda davam etməkdədir. Bu insanlar əslində ömürlük əzab çəkməyə məruz qoyulan faciə qurbanlarına çevriliblər. Onlar həyatla ölüm arasında can çəkməkdədirlər və ətraflarındakı yaxınlarına da bu dəhşəti yaşatmaqda davam edirlər. Bir vaxtlar xilasetmə işlərində çalışan və şüalanma zonasında yaşayan insanlar üçün müəyyən pulsuz müalicələr nəzərdə tutulmuşdu. QƏZANIN NƏTİCƏLƏRİ
 28. Onlara dövlət tərəfindən az da olsa maliyyə yardımları göstərilirdi. Lakin SSRİ-nin dağılmasından sonra bu məsum insanlar unuduldular və onların ağır günləri başladı. Qeyd edək ki, qəza zonasında xilasetmə işlərində çalışan 650 min adamdan başqa, fəlakət bölgəsində və ona qonşu ərazilərdə təxminən 6-8 milyon insan da şüalanmaya məruz qalıb. Bu gün şüalanmaya məruz qalan insanlardan dünyaya gələn uşaqlar içərisində xərçəng və müxtəlif xəstəliklər tüğyan etməkdədir. Onların çoxunu labüd ölüm gözləyir və bu, yüz illər boyu zəncirvari şəkildə öz təsirini göstərəcək. QƏZANIN NƏTİCƏLƏRİ
 29. QƏZANIN NƏTİCƏLƏRİ
 30. DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRƏM!