सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान

Shantilal Muttha Foundation
Shantilal Muttha FoundationShantilal Muttha Foundation

सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान Shantilal Muttha Foundation.

{ejU
{ejU
{ejU
A{^`mZ
A{^`mZ
A{^`mZ
A§H$ 1: OmZodmar 2021
XmoZ eãX
gh¶moJr
em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo ‘whÿV©‘oT> amodboë`m g‘mO {ejU H|$ÐmMo H$m`©
Omo‘mV Mmby Amho. H$mo{dS> 19 À`m nmíd©^y‘rda {ejUmMo I§{S>V Pmbobo
H$m`© nyd©dV gwê$ H$aUo {Z{íMVM gmono ZìhVo.
Ho$di EH$m g§Xoemda ho AdKS> {edYZwî` nobÊ`mgmR>r g‚m Pmbobo
VmbwH$m g‘Ýd`H$, {ejU gmaWr, gan§M, J«m‘ñW, nmbH$, {dÚmWu `m§Mo
{dMma, ^mdZm, AZw^d ho gd© ""gh`moJr g§dmX''`m ‘mÜ`‘mVyZ Amnë`m
g‘moa ‘m§S>VmZm ‘Zñdr AmZ§X hmoV Amho.
g§~§{YVm§À`m AZw^dm~amo~aM {ejU joÌmV A{daV H$m`©aV AgUmè`m
{ejUVÁkm§Mo {dMma "gh`moJr g§dmX'¶m ‘§Mmdê$Z Amnë`mn`ªV
nmohM{dV AmhmoV. Vo AmnUmg {Z{íMVM àoaUmXm`r R>aVrb Aer ImÌr
dmQ>Vo. AmnUhr `mV H¥$Vrerb gh^mJ KoD$Z {ejUmMm aW ‘mJ©ñW
H$aÊ`mg hmV^ma bmdmdm Ago AmdmhZ H$aÊ`mV `oV Amho.
SMF Website : https://bit.ly/3opR3QI : http://bit.ly/3ordVPI
: https://bit.ly/2XlVsYV : https://bit.ly/3hS3ZMy
: http://bit.ly/38rApKE SMF Blog : http://bit.ly/2XjMYl9
Jm¡Iob J«m‘n§Mm¶VrMm g‘mOmg‘moa Zdm AmXe©, {ejUmgmR>r
Am{W©H$ ‘XVrMm R>amd
Gaukhel Dist: Beed - Shantilal Muttha Foundation H$moamoZm‘wio AmR>-
ZD$ ‘{hݶm§nmgyZ emim ~§X Agë¶mZo ‘wbm§À¶m {ejUmMm àíZ bit.ly
SUCCESS
¶emoJmWm
¶emoJmWm
¶emoJmWm
f
{Oëho
17
gÚpñWVr
gÚpñWVr
VmbwHo$
36
{dÚmWu
2407
g‘mO
{dÚm H|$Ðo
140
{ejU
gmaWr
173
emim ~§X Agë`m Var ‘wbm§Mo {ejU ~§X
hmoD$ Z`o åhUyZ ‘r VmbwH$m {gXodmB© {Oëhm
M§Ðnya ¶oWrb ‘m¶m ZdaJmd `m JmdmV
àW‘ g‘mO {dÚm H|$Ð ñdV…À`m amhË`m
KamV gwê$ H$aʶmMo R>a{dbo.
‘r ñdV… g‘mO {dÚm H|$ÐmMr g§H$ënZm
AmYr nyU©nUo g‘OyZ KoVbr. ˶mZwgma
JmdmVrb gan§Mm§Zm ^oQ>bo. na§Vw `m
a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð
a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð
a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð
AZw^d
VmbwH$m g‘Ýd`H$
a§OZm b|Po,
VmbwH$m g‘Ýd`H$
Vm.{O.JS>{Mamobr
Jmdm§‘Ü`o H$mo{dS> nm°{P{Q>ìhMr g§»`m OmñV hmoVr. gan§Mm§Zr
‘bm gm§{JVbo H$s CnH«$‘ Iyn N>mZ Amho, nU Amnë`m Jmdm§‘Ü`o
gܶm gwê$dmV H$aVm `oUma Zmhr. Oa ‘wbm§Zm H$mhr Pmbo Va
`mMr H$miOr H$moU KoUma?
Ë`mZ§Va ‘r, JS>{Mamobr `oWrb Am{Xdmgr ^mJmV Hw$aIoS>m
VmbwŠ`mVrb XoD$iJmd `m Jmdr OmD$Z gan§M, J«m‘ñW,
nmbH$m§À`m ^oQ>r KoD$Z, Ë`m~m~V MMm© Ho$br. Ë`m§Zr ‘bm Iyn
ghH$m¶© Ho$bo.
AmVm Aer EHy$U AH$am H|$Ðo JmdH$è`m§À`m ghH$m`m©Zo ‘r
Hw$aIoS>m VmbwŠ`mV gwê$ Ho$br AmhoV. VoWo 266 {dÚmWu
{eH$VmV.
gwÅ>r åhQ>bo H$s ‘wbo Ioim`bm d ‘‚mm
H$am`bm ‘moH$ir AgVmV. nU
H$moUË`mhr Jmoï>rMm A{VaoH$ dmB©Q>M
AgVmo. 23 ‘mM© amoOr bm°H$S>mD$Z
Omhra Pmë`mda ‘¡XmZo, ~mJm, emim
Amog nS>ë`m. ‘wbo Mma q^VrV H$m|S>br
Jobr.
g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU
g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU
g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU
{MniyU VmbwŠ`mV H$moamoZm ~m{YVm§Mr
g§»`m ~è`mn¡H$s hmoVr. g‘mO {dÚm H|$Ð
gwê$ H$aÊ`mgmR>r ‘r J«m‘godH$ lr.g§Xrn ga `m§Mr ^oQ> KoVbr.
{dÚmWu, J«m‘ñW, gan§M, d nmbH$m§Zr ‘bm nmqR>~m {Xbm.
JmdmVrb Mma dmS>çm§‘Ü`o EH$mM {Xder Mma g‘mO {dÚm H|$Ðo
gwê$ Pmbr.
JmdmVë¶m JmdmV AgyZhr {dÚmWu emioV Amë`mgmaIo
ZrQ>ZoQ>Ho$ `oD$ bmJbo. g°{ZQ>m`Pa dmnaUo , ‘mñH$ bmdUo,
gmoeb {S>ñQ>§qgJ nmiUo ¶m gd© ~m~r {Z¶‘m§Zwgma hmoD$
bmJë¶m.
H|$Ðmda àmW©Zm, JmUr, Ioi Aem {d{dY H¥$Vr hmoV Agë`m‘wio
‘wbo AmZ§{XV amhÿ bmJbr. AmVm ¶mM ‘wbm§Zm Iyn {Xdgm§Zr
Amnë`m {‘Ì-‘¡{ÌUtgmo~V {eH$VmZm, IoiVmZm nmhÿZ Am‘Mm
AmZ§X JJZmV ‘mdoZmgm hmoVmo.
Ym‘UdUo JmdmV EHy$U 53, Va ‘mbXmobr JmdmV 55 Vo 60
{dÚmWu g‘mO {dÚm H|$Ðm§‘ܶo AmZ§XmZo {eH$V AmhoV.
a{jVm S>mH$do,
VmbwH$m g‘Ýd`H$
Vm.{MniyU, {O.aËZm{Jar
Am‘À`m Ym‘UdUo {nR>bodmS>r
J«m‘n§Mm`Vr‘m’©$V g‘mO {dÚm
H|$ÐmVrb gd© {dÚmÏ`mªZm ‘mñH$
Am{U g°{ZQ>m`Pa XoÊ`mV Ambo. gd©
{dÚmWu H$moamoZmMo {Z`‘ nmiyZ
hgVIoiV Aä`mg H$aV AmhoV.
g‘mO {dÚm H|$ÐmMr gwê$dmV íbmoH$,
àmW©Zm, g‘yhJrVmZo hmoVo. `m
ì`{V[aº$ nmT>o åhUyZ KoUo, nmR>m§Va H$ê$Z KoUo, J{UVr`
{H«$`m H$ê$Z KoUo, B§J«Or ‘{hZo B§J«Or ñnoqbJ H$ê$Z KoUo,
’$io, ’w$bo, àmUr, njr `m§Mr Zmdo B§J«Or‘Ü`o {b{hUo Aem
{d{dY JmoîQ>r/H¥$Vr {dX²¶m϶mªH$Sy>Z H$ê$Z KoVë¶m OmVmV
`m~amo~aM {dÚmWu Iyn CËgmhmZo Aä`mg H$aVmV.
{dÚmÏ`mª‘Ü`o dmMZ, g§^mfU H$m¡eë`, d¡Mm[aH$ j‘Vm,
AmË‘{dídmg dmT>bobm {XgyZ ¶oV Amho.
Jwê$Mr ^y{‘H$m EImÚm Hw§$^mamgmaIr AgVo. {MIbmÀ`m
Jmoù`mbm AmH$ma Úm`Mm Am{U Ë`mVyZ gw§Xa {eën {Z‘m©U
H$am`Mo. ho Hw§$^mamà‘mUo ‘wbm§Zm KS>{dUo ˶m§À¶m Am¶wî¶mbm
AmYma XoUo ho H$m¶© H$R>rUM åhQ>bo nm{hOo. em§{Vbmb ‘wÏWm
’$mC§S>oeZZo H$R>rU H$mimV {dÚmÏ`mªgmR>r hm CnH«$‘
am~{dbm Amho. ‘mPm `m H$m‘mbm hmV^ma bmJV Amho `mMm
‘bm AmZ§X Amho.
‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð
‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð
‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð
F$VwOm nmQ>rb,
{ejU gmaWr
Vm.{MniyU, {O.aËZm{Jar
ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r
ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r
ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r
ewÕ ~rO noabo Va bmJUmar ’$iohr agmi,
JmoS>dm XoUmar AgVmV. Á`m§Zm Ia§M ZdrZ
H$mhrVar {eH$Ê`mMr AmdS> Amho, Aem§gmR>r
g‘mO {dÚm H|$Ð Mmb{dVmZm {deof AmZ§X hmoV
Amho.
d` df© 6 Vo 13 d`moJQ>mVrb ‘wbm§Zm EH$Ì
{eH${dVmZm Oo AZw^d {‘iV AmhoV, Vo
AdU©Zr` AmhoV.
àË`oH$mMr AmdS> H$m` Amho ho H$ibo H$s
{eH${dVmZm H¥$VtMr {ZdS> H$aVm `oVo.
gh`moJr {ejUmÀ`m {d‘mZmV ~gyZ gdmªZm
AmH$memV JéS>Pon ¿`m`Mr Amho. {ejU gmaWr åhUyZ Oo Oo Amdí`H$
Amho Vo Vo ‘r ‘wbm§Zm XoÊ`mMm à`ËZ H$arV Amho. ‘wbo EH$Xm a‘br H$s
{Xbobm Aä`mg CÎm‘[aË`m nyU© H$aVmV Agm ‘mPm AZw^d Amho.
H$moamoZmÀ`m H$mimV JmdmVrb {dÚmÏ`mªMo
e¡j{UH$ ZwH$gmZ Va hmoVM hmoVo, nU
Ë`mgmo~V Ë`m§Mo ‘mZ{gH$ Amamo½` ImbmdV
Mmbbo hmoVo. Amåhr gwê$ Ho$boë`m g‘mO {dÚm
H|$Ðm‘wio ‘wbm§‘Ü`o EH$ ZdrZ CËgmh {Z‘m©U
Pmbm. Ë`m§Zm AmZ§X {‘iy bmJbm. {ejU
gmaWr Iyn Mm§Jë`m nÕVrZo ‘wbm§gmo~V
doJdoJù`m H¥$Vr H$ê$Z KoVmV. ‘wbm§Mm gdmªJrU
{dH$mg hmoÊ`mg ‘XV hmoV Amho. {dÚmÏ`mªÀ`m
‘Zmdarb XS>nU H$‘r Pmbo Amho. `m g‘mO {dÚm H|$Ðmg nmbH$ ^oQ>
XoD$Z g‘mYmZ ì`º$ H$aV AmhoV.
gan§M ¶m§Mo AZw^d >
lmdUr e¡boe gwVma
Ym‘UdUo, {MniyU,
{O.aËZm{Jar
S>m°. lram‘ JO}
Jmd-pIiX,
Vm.Amï>r,{O.~rS>
'kmZ hr eº$s Amho. Vo ‘m{hVr ¶wº$
Amho. àË`oH$ Hw$Qw>§~m‘Ü`o, àË`oH$
g‘mOmV {ejU àJVrMm EH$ ^mJ
Amho' - H$mo’$s AÞmZ.
darb Cº$sà‘mUo AZmXr H$mimnmgyZ
^maVr` g§ñH¥$VrV {ejUmbm AZÝ`
gmYmaU ‘hÎd Amho. {d{dY ‘mJmªZr
{ejU {dÚmÏ`mªn`ªV nmohM{dbo OmV
Amho Am{U `oWyZ nwT>ohr nmohM{dbo
OmB©b. ‘wbm§À`m gdmªJrU {dH$mgmMm
gd© ^ma nobUmar ì`º$s åhUOo
{ejH$. H$mhr AndmX dJiVm nmbH$m§Mm gh^mJ Agobhr
na§Vw Vmo ’$maM H$‘r.
H$moamoZm {dfmUyZo Agm Yw‘mHy$i KmVbm H$s H$mhr g‘OboM
Zmhr. EH$sH$S>o emim ~§X, ~mhoa OmÊ`mg ~§Xr, {‘Ìm§Zm ^oQ>Vm
`oV ZìhVo. ‘wbm§À`m {ejUmMo H$m` hm EH$M àíZ nmbH$m§Zm
^oS>gm{dV hmoVm. Am°ZbmB©Z {ejUmMm ’$magm AZw^d
Zgbobo ho gd© bmoH$ dmXimV ^aH$Q>boë`m Zm¡Ho$gmaIo g¡a^¡a
Pmbo hmoVo. `mMo XyaJm‘r n[aUm‘ Va J«m{‘U ^mJmV IynM
‘moR>çm à‘mUmV {XgyZ Ambo. em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo
JmdmJmdmV g‘mO {dÚm H|$Ðo ñWmnZ H$ê$Z JmdmVrbM
hmoVH$ê$ ñd§`godH$mÀ`m ‘XVrZo ‘wbm§n`ªV {ejU nmohMdm`Mo
Aer Zm{dÝ`nyU© H$ënZm am~{dbr.
emim, PmS>, MmdS>r, ‘§{Xa Aem CnbãY OmJoV gwê$
Agbobr g‘mO {dÚm H|$Ðo H$moamoZmÀ`m H$mimV, ‘wbm§À`m
{ejUmgmR>r IynM ’$m`Xoera R>aV AmhoV. gd© ñd§`godH$
XodXyVmgmaIo Amnë`m JmdmVrb ‘wbm§À`m {ejUmgmR>r
ÐmoUmMm`mªMr ^y{‘H$m ~Om{dV AmhoV.
{ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> .......
{ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> .......
{ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> .......
g{MZ dmiw§OH$a
em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZ.
‘w»` H$m`m©b` nwUo
‘mJÀ`m dfu OmZodmar ‘{hÝ`mnmgyZ H$moamoZmÀ`m
~mVå`m gwê$ Pmë`m Am{U ‘mM©AIoa ~KVm
~KVm H$amoZmMr bmQ> OJmVrb gd© Xoem§n`ªV
nmohmoMbr. AË`mdí`H$ godm gmoS>Vm gd©OU
Amnmnë`m KamV H$m|Sy>Z am{hbo. "^` BWbo
g§nV Zmhr' Aer pñWVr {Z‘m©U Pmbr. AdgmZ
Jmoim H$ê$Z Zoh‘rMo ì`dhma gwé H$am`bm Omdo
Va "Yabo Va MmdVo, gmoS>bo Va niVo' Aer
pñWVr.
‘wbm§À`mda `m gJù`m n[apñWVrMm n[aUm‘
hmoUo ñdm^m{dH$M hmoVo. emioV {‘Ì-‘¡{ÌUter
JßnmJmoï>r, H$Å>r-~Å>r, EH$Ì S>~m Im`Mr J§‘V, amoOMo {edUmnmUr,
{Q>nè`m, b§JS>rgmaIo Ioi Aem gJù`m AmZ§Xmbm bhmZ ‘wbo AJXr nmaIr
Pmbr. hr ‘mZ{gH$ H$m|S>r Hw$R>oVar, H$moUrVar ’$moS>Ê`mMr {ZVm§V Amdí`H$Vm
hmoVr.
H$moUË`mhr gm‘m{OH$ g§H$Q>mbm Mm§Jbo H$m‘ H$aÊ`mMr g§Yr ‘mZV Amboë`m
em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo hr n[apñWVr g‘mOgodoMr g§Yr åhUyZ
pñdH$mam`Mm {ZíM` Ho$bm. bhmZ ‘wbm§Zr gwa{jVVoMo {Z`‘ nmiyZ WmoS>mdoi
EH$Ì `mdo, Ioimdo, {ejUmV I§S> nSy> Z`o Am{U ‘wbo ‘mZ{gH$Ñï²>`m XS>nU
‘wº$ ahm{dV `mgmR>r "gh`moJr {ejU A{^`mZ' gwê$ Pmbo. `m‘wio Hw$Qw>§~m§Zm
Am{U ‘wbm§Zm WmoS>mVar {Xbmgm {‘imbm. ‘wbm§Mr AJXr Wm§~bobr {H$b{~b
nwÝhm gwê$ Pmbr. J§^ra Am{U ^`^rV dmVmdaU qH${MV H$m hmoB©Z hgao
Am{U IoiH$a Pmbo. `m ~Xbm§‘Ü`o gan§M, JmdH$ar Am{U ‘w»`V… gmaWr
{‘Ì `m§Mm qghmMm dmQ>m Amho.
g‘ñ`m gmoS>{dÊ`mgmR>r emgZ ‘XV H$aVM AgVo, nU Ë`mgmR>r JmdmZo
nwT>mH$ma KoVbm Va {H$Vrhr ‘moR>çm H$m‘mMm JmodY©Z nd©V CMbVm `oVmo,
`mMmM AZw^d nwÝhm EH$Xm `oV Amho. `m gd© à`ËZm§V em§{Vbmb ‘wÏWm
’$mC§S>oeZ Amnbm ImarMm dmQ>m CMbV amhUma Amho. AZoH$ JmdmV gwê$
Pmbobr H|$Ðo nmhÿZ eoOmaMr Jmdo nU CËgmhmZo nwT>o `oV AmhoV. gh`moJr
{ejU A{^`mZ dmS>çm, dñË`m§n`ªV nmohmoMyZ {ejUmMo AmQ>bobo Pao nwÝhm
{Od§V hmoVrb Am{U H$moamoZm‘wio {Z‘m©U Pmbobr n[apñWVr gwairV
H$aÊ`mgmR>r hmV^ma bmJob `m§V e§H$mM Zmhr.
{’$Q>o A§YmamMo Omio...
{’$Q>o A§YmamMo Omio...
{’$Q>o A§YmamMo Omio...
{dÚmYa ewŠb,
Cng§MmbH$, ({Zd¥ËV)
Eg.gr.B©.Ama.Q>r. nwUo
d¥ËVnÌm§Zr
KoVbobr XIb
Facebook Video : http://bit.ly/2N49LiZ : http://bit.ly/3bA4bz3
: https://bit.ly/3iauoWd : https://bit.ly/35F3QaG
: http://bit.ly/3iauSLU : youtu.be/y6yfSR_-big
Shantilal Muttha Foundation Fackbook Watch AH$mobm {Oëhm n[afXoMo {ejU d
~m§YH$m‘ g^mnVr lr. M§ÐeoIa nm§S>o ¶m§Mr g‘mO {dÚm H|$Ðmg ^oQ> H$moamoZm
H$mimV ‘wbm§Zm {eH$dʶmgmR>r gh¶moJr {ejU...bit.ly
f
‘m
H$
Pm
Q²> Q>m

Recommandé

Navsarni Bulletin May 2011 par
Navsarni Bulletin May 2011Navsarni Bulletin May 2011
Navsarni Bulletin May 2011sindhudurgdiocese
910 vues8 diapositives
Mahabhara katha par
Mahabhara kathaMahabhara katha
Mahabhara kathamianagpur
444 vues2 diapositives
Navsarni Bulletin - August 2012 par
Navsarni Bulletin - August 2012Navsarni Bulletin - August 2012
Navsarni Bulletin - August 2012sindhudurgdiocese
1.8K vues12 diapositives
Navsarni Bulletin - September 2012 par
Navsarni Bulletin - September 2012Navsarni Bulletin - September 2012
Navsarni Bulletin - September 2012sindhudurgdiocese
2K vues10 diapositives
Anna letter reply digvijay-singh par
Anna letter reply digvijay-singhAnna letter reply digvijay-singh
Anna letter reply digvijay-singhbihardays
340 vues8 diapositives
Navsarni Bulletin - November 2012 par
Navsarni Bulletin - November 2012Navsarni Bulletin - November 2012
Navsarni Bulletin - November 2012sindhudurgdiocese
1.5K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Multimedia par
MultimediaMultimedia
MultimediaVishal Aher
30 vues12 diapositives
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerPankaj Subeer
225 vues18 diapositives
Jc july2018-hindi par
Jc july2018-hindiJc july2018-hindi
Jc july2018-hindiJCPRADEEPjc
88 vues44 diapositives
S 01-hindi par
S 01-hindiS 01-hindi
S 01-hindisurendra saini
30 vues8 diapositives
THE HISTORY OF MITHILA par
THE HISTORY OF MITHILATHE HISTORY OF MITHILA
THE HISTORY OF MITHILADR.PREM CHANDRA THAKUR
757 vues167 diapositives
The social and economic history of ancient india par
The social and economic history of ancient indiaThe social and economic history of ancient india
The social and economic history of ancient indiaDR.PREM CHANDRA THAKUR
719 vues138 diapositives

Tendances(18)

April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par Pankaj Subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer225 vues
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियत par Mahmoud Elhashemy
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियतइस्लाम में परदा और नारी की हैसियत
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियत
Prekshadhyanmarch2012 par typctc
Prekshadhyanmarch2012Prekshadhyanmarch2012
Prekshadhyanmarch2012
typctc330 vues
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018 par Santosh Tiwari
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018
Santosh Tiwari188 vues
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2 par Shantilal Muttha Foundation
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016 par Mumbaikar Le
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016
Mumbaikar Le3.3K vues

Similaire à सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान

The social and economic history ofancient india par
The social and economic history ofancient indiaThe social and economic history ofancient india
The social and economic history ofancient indiaDR.PREM CHANDRA THAKUR
522 vues138 diapositives
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerPankaj Subeer
205 vues18 diapositives
Navsarni Bulletin - October 2014 par
Navsarni Bulletin - October 2014Navsarni Bulletin - October 2014
Navsarni Bulletin - October 2014sindhudurgdiocese
419 vues15 diapositives
Navsarni Bulletin - March 2014 par
Navsarni Bulletin - March 2014Navsarni Bulletin - March 2014
Navsarni Bulletin - March 2014sindhudurgdiocese
816 vues14 diapositives
Navsarni Bulletin - November 2014 par
Navsarni Bulletin - November 2014Navsarni Bulletin - November 2014
Navsarni Bulletin - November 2014sindhudurgdiocese
493 vues17 diapositives
Aah par
AahAah
AahSudheer Maurya
370 vues33 diapositives

Similaire à सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान (13)

April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par Pankaj Subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer205 vues
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02 par Rahul Kawale
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02
Rahul Kawale188 vues
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017 par Mbdscorewell
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017Accountancy Question Papers-SET-1, 2017
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017
Mbdscorewell277 vues
Accountancy Question Paper-Set-2 par Mbdscorewell
Accountancy Question Paper-Set-2Accountancy Question Paper-Set-2
Accountancy Question Paper-Set-2
Mbdscorewell349 vues

Dernier

ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf par
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfSociété Tripalio
415 vues17 diapositives
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th... par
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...India Water Portal
5 vues19 diapositives
November-2023 PPT roadsafetysuperoheros full slides.ppt par
November-2023 PPT roadsafetysuperoheros full slides.pptNovember-2023 PPT roadsafetysuperoheros full slides.ppt
November-2023 PPT roadsafetysuperoheros full slides.pptINDIAN YOUTH SECURED ORGANISATION
6 vues30 diapositives
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptx par
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptxDr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptx
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptxAKADEMIYA2063
7 vues11 diapositives
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ par
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑssuser9e6212
172 vues18 diapositives
Strategic Planning & Managment par
Strategic Planning & ManagmentStrategic Planning & Managment
Strategic Planning & ManagmentJo Balucanag - Bitonio
6 vues31 diapositives

Dernier(20)

Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th... par India Water Portal
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...
Financial sustainability of schemes managed by PHED in Punjab_Krishnakumar Th...
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptx par AKADEMIYA2063
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptxDr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptx
Dr. Fleur Wouterse - 2023 ReSAKSS Conference.pptx
AKADEMIYA20637 vues
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ par ssuser9e6212
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ssuser9e6212172 vues
Dr. Ousmane Badiane - 2023 ReSAKSS Conference.pptx par AKADEMIYA2063
Dr. Ousmane Badiane - 2023 ReSAKSS Conference.pptxDr. Ousmane Badiane - 2023 ReSAKSS Conference.pptx
Dr. Ousmane Badiane - 2023 ReSAKSS Conference.pptx
AKADEMIYA206328 vues
Case study of Gokarna Multi-village scheme, Kumta, Karnataka_IIM-B_2023.pdf par India Water Portal
Case study of Gokarna Multi-village scheme, Kumta, Karnataka_IIM-B_2023.pdfCase study of Gokarna Multi-village scheme, Kumta, Karnataka_IIM-B_2023.pdf
Case study of Gokarna Multi-village scheme, Kumta, Karnataka_IIM-B_2023.pdf
Arrow Adoption Training for Kinship Families par ArrowMarketing
Arrow Adoption Training for Kinship FamiliesArrow Adoption Training for Kinship Families
Arrow Adoption Training for Kinship Families
ArrowMarketing41 vues
Managing drinking water infrastructure in West Bengal Gram Panchayats_Sujata ... par India Water Portal
Managing drinking water infrastructure in West Bengal Gram Panchayats_Sujata ...Managing drinking water infrastructure in West Bengal Gram Panchayats_Sujata ...
Managing drinking water infrastructure in West Bengal Gram Panchayats_Sujata ...
AABS project overview par WorldFish
AABS project overviewAABS project overview
AABS project overview
WorldFish26 vues
Mukhya Mantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana (MGPNY) – Bihar_Pankaj Kumar_AKRS... par India Water Portal
Mukhya Mantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana (MGPNY) – Bihar_Pankaj Kumar_AKRS...Mukhya Mantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana (MGPNY) – Bihar_Pankaj Kumar_AKRS...
Mukhya Mantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana (MGPNY) – Bihar_Pankaj Kumar_AKRS...
Support Girl students with Education par SERUDS INDIA
Support Girl students with EducationSupport Girl students with Education
Support Girl students with Education
SERUDS INDIA6 vues

सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान

  • 1. {ejU {ejU {ejU A{^`mZ A{^`mZ A{^`mZ A§H$ 1: OmZodmar 2021 XmoZ eãX gh¶moJr em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo ‘whÿV©‘oT> amodboë`m g‘mO {ejU H|$ÐmMo H$m`© Omo‘mV Mmby Amho. H$mo{dS> 19 À`m nmíd©^y‘rda {ejUmMo I§{S>V Pmbobo H$m`© nyd©dV gwê$ H$aUo {Z{íMVM gmono ZìhVo. Ho$di EH$m g§Xoemda ho AdKS> {edYZwî` nobÊ`mgmR>r g‚m Pmbobo VmbwH$m g‘Ýd`H$, {ejU gmaWr, gan§M, J«m‘ñW, nmbH$, {dÚmWu `m§Mo {dMma, ^mdZm, AZw^d ho gd© ""gh`moJr g§dmX''`m ‘mÜ`‘mVyZ Amnë`m g‘moa ‘m§S>VmZm ‘Zñdr AmZ§X hmoV Amho. g§~§{YVm§À`m AZw^dm~amo~aM {ejU joÌmV A{daV H$m`©aV AgUmè`m {ejUVÁkm§Mo {dMma "gh`moJr g§dmX'¶m ‘§Mmdê$Z Amnë`mn`ªV nmohM{dV AmhmoV. Vo AmnUmg {Z{íMVM àoaUmXm`r R>aVrb Aer ImÌr dmQ>Vo. AmnUhr `mV H¥$Vrerb gh^mJ KoD$Z {ejUmMm aW ‘mJ©ñW H$aÊ`mg hmV^ma bmdmdm Ago AmdmhZ H$aÊ`mV `oV Amho. SMF Website : https://bit.ly/3opR3QI : http://bit.ly/3ordVPI : https://bit.ly/2XlVsYV : https://bit.ly/3hS3ZMy : http://bit.ly/38rApKE SMF Blog : http://bit.ly/2XjMYl9 Jm¡Iob J«m‘n§Mm¶VrMm g‘mOmg‘moa Zdm AmXe©, {ejUmgmR>r Am{W©H$ ‘XVrMm R>amd Gaukhel Dist: Beed - Shantilal Muttha Foundation H$moamoZm‘wio AmR>- ZD$ ‘{hݶm§nmgyZ emim ~§X Agë¶mZo ‘wbm§À¶m {ejUmMm àíZ bit.ly SUCCESS ¶emoJmWm ¶emoJmWm ¶emoJmWm f
  • 3. emim ~§X Agë`m Var ‘wbm§Mo {ejU ~§X hmoD$ Z`o åhUyZ ‘r VmbwH$m {gXodmB© {Oëhm M§Ðnya ¶oWrb ‘m¶m ZdaJmd `m JmdmV àW‘ g‘mO {dÚm H|$Ð ñdV…À`m amhË`m KamV gwê$ H$aʶmMo R>a{dbo. ‘r ñdV… g‘mO {dÚm H|$ÐmMr g§H$ënZm AmYr nyU©nUo g‘OyZ KoVbr. ˶mZwgma JmdmVrb gan§Mm§Zm ^oQ>bo. na§Vw `m a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð a§OZm VmB©Zr JS>{MamobrV gwé Ho$br 11 g‘mO {dÚm H|$Ð AZw^d VmbwH$m g‘Ýd`H$ a§OZm b|Po, VmbwH$m g‘Ýd`H$ Vm.{O.JS>{Mamobr Jmdm§‘Ü`o H$mo{dS> nm°{P{Q>ìhMr g§»`m OmñV hmoVr. gan§Mm§Zr ‘bm gm§{JVbo H$s CnH«$‘ Iyn N>mZ Amho, nU Amnë`m Jmdm§‘Ü`o gܶm gwê$dmV H$aVm `oUma Zmhr. Oa ‘wbm§Zm H$mhr Pmbo Va `mMr H$miOr H$moU KoUma? Ë`mZ§Va ‘r, JS>{Mamobr `oWrb Am{Xdmgr ^mJmV Hw$aIoS>m VmbwŠ`mVrb XoD$iJmd `m Jmdr OmD$Z gan§M, J«m‘ñW, nmbH$m§À`m ^oQ>r KoD$Z, Ë`m~m~V MMm© Ho$br. Ë`m§Zr ‘bm Iyn ghH$m¶© Ho$bo. AmVm Aer EHy$U AH$am H|$Ðo JmdH$è`m§À`m ghH$m`m©Zo ‘r Hw$aIoS>m VmbwŠ`mV gwê$ Ho$br AmhoV. VoWo 266 {dÚmWu {eH$VmV.
  • 4. gwÅ>r åhQ>bo H$s ‘wbo Ioim`bm d ‘‚mm H$am`bm ‘moH$ir AgVmV. nU H$moUË`mhr Jmoï>rMm A{VaoH$ dmB©Q>M AgVmo. 23 ‘mM© amoOr bm°H$S>mD$Z Omhra Pmë`mda ‘¡XmZo, ~mJm, emim Amog nS>ë`m. ‘wbo Mma q^VrV H$m|S>br Jobr. g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU g‘mO{dÚm H|$Ðo AmZ§XmMr ImU {MniyU VmbwŠ`mV H$moamoZm ~m{YVm§Mr g§»`m ~è`mn¡H$s hmoVr. g‘mO {dÚm H|$Ð gwê$ H$aÊ`mgmR>r ‘r J«m‘godH$ lr.g§Xrn ga `m§Mr ^oQ> KoVbr. {dÚmWu, J«m‘ñW, gan§M, d nmbH$m§Zr ‘bm nmqR>~m {Xbm. JmdmVrb Mma dmS>çm§‘Ü`o EH$mM {Xder Mma g‘mO {dÚm H|$Ðo gwê$ Pmbr. JmdmVë¶m JmdmV AgyZhr {dÚmWu emioV Amë`mgmaIo ZrQ>ZoQ>Ho$ `oD$ bmJbo. g°{ZQ>m`Pa dmnaUo , ‘mñH$ bmdUo, gmoeb {S>ñQ>§qgJ nmiUo ¶m gd© ~m~r {Z¶‘m§Zwgma hmoD$ bmJë¶m. H|$Ðmda àmW©Zm, JmUr, Ioi Aem {d{dY H¥$Vr hmoV Agë`m‘wio ‘wbo AmZ§{XV amhÿ bmJbr. AmVm ¶mM ‘wbm§Zm Iyn {Xdgm§Zr Amnë`m {‘Ì-‘¡{ÌUtgmo~V {eH$VmZm, IoiVmZm nmhÿZ Am‘Mm AmZ§X JJZmV ‘mdoZmgm hmoVmo. Ym‘UdUo JmdmV EHy$U 53, Va ‘mbXmobr JmdmV 55 Vo 60 {dÚmWu g‘mO {dÚm H|$Ðm§‘ܶo AmZ§XmZo {eH$V AmhoV. a{jVm S>mH$do, VmbwH$m g‘Ýd`H$ Vm.{MniyU, {O.aËZm{Jar
  • 5. Am‘À`m Ym‘UdUo {nR>bodmS>r J«m‘n§Mm`Vr‘m’©$V g‘mO {dÚm H|$ÐmVrb gd© {dÚmÏ`mªZm ‘mñH$ Am{U g°{ZQ>m`Pa XoÊ`mV Ambo. gd© {dÚmWu H$moamoZmMo {Z`‘ nmiyZ hgVIoiV Aä`mg H$aV AmhoV. g‘mO {dÚm H|$ÐmMr gwê$dmV íbmoH$, àmW©Zm, g‘yhJrVmZo hmoVo. `m ì`{V[aº$ nmT>o åhUyZ KoUo, nmR>m§Va H$ê$Z KoUo, J{UVr` {H«$`m H$ê$Z KoUo, B§J«Or ‘{hZo B§J«Or ñnoqbJ H$ê$Z KoUo, ’$io, ’w$bo, àmUr, njr `m§Mr Zmdo B§J«Or‘Ü`o {b{hUo Aem {d{dY JmoîQ>r/H¥$Vr {dX²¶m϶mªH$Sy>Z H$ê$Z KoVë¶m OmVmV `m~amo~aM {dÚmWu Iyn CËgmhmZo Aä`mg H$aVmV. {dÚmÏ`mª‘Ü`o dmMZ, g§^mfU H$m¡eë`, d¡Mm[aH$ j‘Vm, AmË‘{dídmg dmT>bobm {XgyZ ¶oV Amho. Jwê$Mr ^y{‘H$m EImÚm Hw§$^mamgmaIr AgVo. {MIbmÀ`m Jmoù`mbm AmH$ma Úm`Mm Am{U Ë`mVyZ gw§Xa {eën {Z‘m©U H$am`Mo. ho Hw§$^mamà‘mUo ‘wbm§Zm KS>{dUo ˶m§À¶m Am¶wî¶mbm AmYma XoUo ho H$m¶© H$R>rUM åhQ>bo nm{hOo. em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo H$R>rU H$mimV {dÚmÏ`mªgmR>r hm CnH«$‘ am~{dbm Amho. ‘mPm `m H$m‘mbm hmV^ma bmJV Amho `mMm ‘bm AmZ§X Amho. ‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð ‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð ‘r AZw^dbobo g‘mO {dÚm H|$Ð F$VwOm nmQ>rb, {ejU gmaWr Vm.{MniyU, {O.aËZm{Jar
  • 6. ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r ewÕ ~rOm nmoQ>r, ’$io agmi Jmo‘Q>r ewÕ ~rO noabo Va bmJUmar ’$iohr agmi, JmoS>dm XoUmar AgVmV. Á`m§Zm Ia§M ZdrZ H$mhrVar {eH$Ê`mMr AmdS> Amho, Aem§gmR>r g‘mO {dÚm H|$Ð Mmb{dVmZm {deof AmZ§X hmoV Amho. d` df© 6 Vo 13 d`moJQ>mVrb ‘wbm§Zm EH$Ì {eH${dVmZm Oo AZw^d {‘iV AmhoV, Vo AdU©Zr` AmhoV. àË`oH$mMr AmdS> H$m` Amho ho H$ibo H$s {eH${dVmZm H¥$VtMr {ZdS> H$aVm `oVo. gh`moJr {ejUmÀ`m {d‘mZmV ~gyZ gdmªZm AmH$memV JéS>Pon ¿`m`Mr Amho. {ejU gmaWr åhUyZ Oo Oo Amdí`H$ Amho Vo Vo ‘r ‘wbm§Zm XoÊ`mMm à`ËZ H$arV Amho. ‘wbo EH$Xm a‘br H$s {Xbobm Aä`mg CÎm‘[aË`m nyU© H$aVmV Agm ‘mPm AZw^d Amho. H$moamoZmÀ`m H$mimV JmdmVrb {dÚmÏ`mªMo e¡j{UH$ ZwH$gmZ Va hmoVM hmoVo, nU Ë`mgmo~V Ë`m§Mo ‘mZ{gH$ Amamo½` ImbmdV Mmbbo hmoVo. Amåhr gwê$ Ho$boë`m g‘mO {dÚm H|$Ðm‘wio ‘wbm§‘Ü`o EH$ ZdrZ CËgmh {Z‘m©U Pmbm. Ë`m§Zm AmZ§X {‘iy bmJbm. {ejU gmaWr Iyn Mm§Jë`m nÕVrZo ‘wbm§gmo~V doJdoJù`m H¥$Vr H$ê$Z KoVmV. ‘wbm§Mm gdmªJrU {dH$mg hmoÊ`mg ‘XV hmoV Amho. {dÚmÏ`mªÀ`m ‘Zmdarb XS>nU H$‘r Pmbo Amho. `m g‘mO {dÚm H|$Ðmg nmbH$ ^oQ> XoD$Z g‘mYmZ ì`º$ H$aV AmhoV. gan§M ¶m§Mo AZw^d > lmdUr e¡boe gwVma Ym‘UdUo, {MniyU, {O.aËZm{Jar S>m°. lram‘ JO} Jmd-pIiX, Vm.Amï>r,{O.~rS>
  • 7. 'kmZ hr eº$s Amho. Vo ‘m{hVr ¶wº$ Amho. àË`oH$ Hw$Qw>§~m‘Ü`o, àË`oH$ g‘mOmV {ejU àJVrMm EH$ ^mJ Amho' - H$mo’$s AÞmZ. darb Cº$sà‘mUo AZmXr H$mimnmgyZ ^maVr` g§ñH¥$VrV {ejUmbm AZÝ` gmYmaU ‘hÎd Amho. {d{dY ‘mJmªZr {ejU {dÚmÏ`mªn`ªV nmohM{dbo OmV Amho Am{U `oWyZ nwT>ohr nmohM{dbo OmB©b. ‘wbm§À`m gdmªJrU {dH$mgmMm gd© ^ma nobUmar ì`º$s åhUOo {ejH$. H$mhr AndmX dJiVm nmbH$m§Mm gh^mJ Agobhr na§Vw Vmo ’$maM H$‘r. H$moamoZm {dfmUyZo Agm Yw‘mHy$i KmVbm H$s H$mhr g‘OboM Zmhr. EH$sH$S>o emim ~§X, ~mhoa OmÊ`mg ~§Xr, {‘Ìm§Zm ^oQ>Vm `oV ZìhVo. ‘wbm§À`m {ejUmMo H$m` hm EH$M àíZ nmbH$m§Zm ^oS>gm{dV hmoVm. Am°ZbmB©Z {ejUmMm ’$magm AZw^d Zgbobo ho gd© bmoH$ dmXimV ^aH$Q>boë`m Zm¡Ho$gmaIo g¡a^¡a Pmbo hmoVo. `mMo XyaJm‘r n[aUm‘ Va J«m{‘U ^mJmV IynM ‘moR>çm à‘mUmV {XgyZ Ambo. em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo JmdmJmdmV g‘mO {dÚm H|$Ðo ñWmnZ H$ê$Z JmdmVrbM hmoVH$ê$ ñd§`godH$mÀ`m ‘XVrZo ‘wbm§n`ªV {ejU nmohMdm`Mo Aer Zm{dÝ`nyU© H$ënZm am~{dbr. emim, PmS>, MmdS>r, ‘§{Xa Aem CnbãY OmJoV gwê$ Agbobr g‘mO {dÚm H|$Ðo H$moamoZmÀ`m H$mimV, ‘wbm§À`m {ejUmgmR>r IynM ’$m`Xoera R>aV AmhoV. gd© ñd§`godH$ XodXyVmgmaIo Amnë`m JmdmVrb ‘wbm§À`m {ejUmgmR>r ÐmoUmMm`mªMr ^y{‘H$m ~Om{dV AmhoV. {ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> ....... {ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> ....... {ejUmMr Aerhr Zdr dmQ> ....... g{MZ dmiw§OH$a em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZ. ‘w»` H$m`m©b` nwUo
  • 8. ‘mJÀ`m dfu OmZodmar ‘{hÝ`mnmgyZ H$moamoZmÀ`m ~mVå`m gwê$ Pmë`m Am{U ‘mM©AIoa ~KVm ~KVm H$amoZmMr bmQ> OJmVrb gd© Xoem§n`ªV nmohmoMbr. AË`mdí`H$ godm gmoS>Vm gd©OU Amnmnë`m KamV H$m|Sy>Z am{hbo. "^` BWbo g§nV Zmhr' Aer pñWVr {Z‘m©U Pmbr. AdgmZ Jmoim H$ê$Z Zoh‘rMo ì`dhma gwé H$am`bm Omdo Va "Yabo Va MmdVo, gmoS>bo Va niVo' Aer pñWVr. ‘wbm§À`mda `m gJù`m n[apñWVrMm n[aUm‘ hmoUo ñdm^m{dH$M hmoVo. emioV {‘Ì-‘¡{ÌUter JßnmJmoï>r, H$Å>r-~Å>r, EH$Ì S>~m Im`Mr J§‘V, amoOMo {edUmnmUr, {Q>nè`m, b§JS>rgmaIo Ioi Aem gJù`m AmZ§Xmbm bhmZ ‘wbo AJXr nmaIr Pmbr. hr ‘mZ{gH$ H$m|S>r Hw$R>oVar, H$moUrVar ’$moS>Ê`mMr {ZVm§V Amdí`H$Vm hmoVr. H$moUË`mhr gm‘m{OH$ g§H$Q>mbm Mm§Jbo H$m‘ H$aÊ`mMr g§Yr ‘mZV Amboë`m em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZZo hr n[apñWVr g‘mOgodoMr g§Yr åhUyZ pñdH$mam`Mm {ZíM` Ho$bm. bhmZ ‘wbm§Zr gwa{jVVoMo {Z`‘ nmiyZ WmoS>mdoi EH$Ì `mdo, Ioimdo, {ejUmV I§S> nSy> Z`o Am{U ‘wbo ‘mZ{gH$Ñï²>`m XS>nU ‘wº$ ahm{dV `mgmR>r "gh`moJr {ejU A{^`mZ' gwê$ Pmbo. `m‘wio Hw$Qw>§~m§Zm Am{U ‘wbm§Zm WmoS>mVar {Xbmgm {‘imbm. ‘wbm§Mr AJXr Wm§~bobr {H$b{~b nwÝhm gwê$ Pmbr. J§^ra Am{U ^`^rV dmVmdaU qH${MV H$m hmoB©Z hgao Am{U IoiH$a Pmbo. `m ~Xbm§‘Ü`o gan§M, JmdH$ar Am{U ‘w»`V… gmaWr {‘Ì `m§Mm qghmMm dmQ>m Amho. g‘ñ`m gmoS>{dÊ`mgmR>r emgZ ‘XV H$aVM AgVo, nU Ë`mgmR>r JmdmZo nwT>mH$ma KoVbm Va {H$Vrhr ‘moR>çm H$m‘mMm JmodY©Z nd©V CMbVm `oVmo, `mMmM AZw^d nwÝhm EH$Xm `oV Amho. `m gd© à`ËZm§V em§{Vbmb ‘wÏWm ’$mC§S>oeZ Amnbm ImarMm dmQ>m CMbV amhUma Amho. AZoH$ JmdmV gwê$ Pmbobr H|$Ðo nmhÿZ eoOmaMr Jmdo nU CËgmhmZo nwT>o `oV AmhoV. gh`moJr {ejU A{^`mZ dmS>çm, dñË`m§n`ªV nmohmoMyZ {ejUmMo AmQ>bobo Pao nwÝhm {Od§V hmoVrb Am{U H$moamoZm‘wio {Z‘m©U Pmbobr n[apñWVr gwairV H$aÊ`mgmR>r hmV^ma bmJob `m§V e§H$mM Zmhr. {’$Q>o A§YmamMo Omio... {’$Q>o A§YmamMo Omio... {’$Q>o A§YmamMo Omio... {dÚmYa ewŠb, Cng§MmbH$, ({Zd¥ËV) Eg.gr.B©.Ama.Q>r. nwUo
  • 9. d¥ËVnÌm§Zr KoVbobr XIb Facebook Video : http://bit.ly/2N49LiZ : http://bit.ly/3bA4bz3 : https://bit.ly/3iauoWd : https://bit.ly/35F3QaG : http://bit.ly/3iauSLU : youtu.be/y6yfSR_-big Shantilal Muttha Foundation Fackbook Watch AH$mobm {Oëhm n[afXoMo {ejU d ~m§YH$m‘ g^mnVr lr. M§ÐeoIa nm§S>o ¶m§Mr g‘mO {dÚm H|$Ðmg ^oQ> H$moamoZm H$mimV ‘wbm§Zm {eH$dʶmgmR>r gh¶moJr {ejU...bit.ly f