Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

3.-second-coming.pptx

 1. MAAYONG GAB-I SA TANAN!
 2. King Jesus Christ Vs. Gen. Douglas MacArthur
 3. SIN-O SI GEN. MACARTHUR Douglas MacArthur (26 January 1880 – 5 April 1964) was an American five-star general and field marshal of the Philippine Army. He was Chief of Staff of the United States Army during the 1930s.
 4. I SHALL RETURN “Nearly every jurisdiction has held that the word "shall" is confusing because it can also mean "may, will or must." Legal reference books like the Federal Rules of Civil Procedure no longer use the word "shall." Even the Supreme Court ruled that when the word "shall" appears in statutes, it means "may." Wala kasiguradohan!
 5. “... I WILL COME AGAIN...” (JUAN 14:3) “You can use "will" to create a promise-- a contractual obligation. When used in this way, "will" is not merely stating a future event, it is creating a promise to perform.” https://law.utexas.edu/faculty/wschiess/legalwriting/2005/05/shall-vs- will.html May ara kasiguradohan! Mabalik gid ang aton Ginoo!
 6. ANO BALA ANG ATON PAG-INTSINDI SA PAGBALIK NI JESU CRISTO
 7. LINOG
 8. GUTOM
 9. Ipamangkot sa Bibliya
 10. JUAN 14: 2-3 “Sa balay sang akon Amay may madamung hulot; kon wala, makasugid bala ako sa inyo nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duug? Kag kon ako makakadto kag makaaman sa inyo sing duug, magabalik ako kag dalhon ko kamu kaupod nakon, agud nga kon diin ako didto man kamo.” Sigurado ang pagbalik ni cristo
 11. BINUHATAN 1:11 “Ngaa bala nagatindog kamu nga naga tulok sa langit? Ining Jesus, nga gin bayaw pa langit gikan sa inyo, magabalik sa amo nga bagay subong nga nakita ninyo sia nga nagapalangit.”
 12. ANG PAGBALIK SANG GINOO  Makita kag Literal  Mabatian  Gulpi kag wala naispektar  Makakulogmat
 13. MAKITA KAG LITERAL “Yari karon, naga kari sia kaupud sang mga panganud, kag ang tagsa ka mata makakita sa iya, ang mga nagahandus sa iya...” (Bugna 1: 7) “Kag niyan makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganud nga may dakung gahum kag himaya.” (Marcos 13:26)
 14. MABATI.AN “kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando, sa tingug sang puno nga manununda, kag sa budyong sang Dios...” (1Tesalonica 4:16)
 15. GULPI KAG WALA NAISPEKTAR Busa maghanda man kamu; kay sa takna nga wala ninyo paghunahunaa magakari ang Anak sang tawo (Mateo 24:44) Andam kamo, magbantay kag magpangamuyo; kay wala ninyo mahibaloi kon san-o ang tion (Marcos 13:33)
 16. MAKAKULOGMAT Apang ang adlaw sang Ginoo magaabut subong sing makawat, kag niyan ang langit magataliwan sa dakung kagahud... (2Pedro 3:10)
 17. DUWA KA GRUPO NGA NAGA-HULAT SA PAGBALIK SANG GINOO 1. Ang mga matarung 2. Ang mga makasasala
 18. “Yari karon! Nagasugid ako sa inyo sing tinago. Indi kita tanan magatolog, kondi kita tanan pamaylohan,Sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapusan nga budyong. Kay magatunog ang budyong, kag ang mga patay banhawon nga dimadinulunton, kag pamaylohan kita.” (1Corinto 15:51-52) Ang grupo sang mga matarung May kalinong ang mga matarung
 19. “Kag isiling sa sadtong adlaw, Yari karon, ini amo ang aton Dios; nagahulat kita sa iya, kag sia magaluwas sa aton. Ini amo ang Ginoo; naghulat kita sa iya; magkalipay kita kag magkasadya sa iya kaluwasan.” (Isaias 25:9) Ang grupo sang mga matarung Sigurado ang kaluwasan sang mga matarung
 20. “Niyan ang mga hari sang duta kag ang mga kadalagkuan kag ang mga heneral kag ang mga manggaranon kag ang mga makusug, kag ang tagsa ka ulipon kag hinilway nagpanago sa mga lungib kag sa mga igang sang kabukiran.” (Bugna 6:15) Ang grupo sang mga makasasala Walay kalinong Sa mga grupo sang makasasala
 21. 2 PEDRO 3:7 “Apang sa amo nga pulong ang mga langit kag ang duta nga amo karun gintigana sa kalayo, nga ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tawo nga didiosnon.”
 22. HUMAN UNDERSTANDING • Water Storage and Water Purification tablets and a Water Source • Food Storage for up to one year • Heritage seeds for a permanent food source (pre-stored) • Survival Gear and Camping Supplies (Military Grade) (pre- stored) • All Weather Clothing and Sturdy Footwear (Army Surplus Military Grade Clothing) • Fire Starting Supplies (Lighters, Strike Anywhere Matches)
 23. • A Shotgun, and a Rifle (For Hunting and Protection) (pre-stored) • Ammunition Supplies (pre-stored) • A Survival Guide for Surviving out in Nature • A Book on Edible Wild Mushrooms, Plants, and Herbs • Medical Supplies and Triage Supplies for up to 20 people (pre- stored) • A Power Source or Power Sources (Solar Cells, Batteries, a Generator & Gasoline) HUMAN UNDERSTANDING
 24. MAY PLANO ANG GINOO SA IYA NGA PAGBALIK
 25. BUGNA 22:12 “Yari karon, nagakari ako sing madali, nga nagadala sang akon balus, sa paghatag sa tagsa ka tawo suno sa iya buhat.”
 26. 2 CORINTO 5:10 “Kay kinahanglan kita tanan ipahayag sa atobangan sang lingkoran nga hukmanan ni Cristo, agud nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo ukon malain, suno sa iya nahimu sa lawas.”
 27. 2 CORINTO 5:10 Kay kinahanglan kita tanan ipahayag sa atobangan sang lingkoran nga hukmanan ni Cristo, agud nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo ukon malain, suno sa iya nahimu sa lawas
 28. TITO 2:13 “...Nagahulat sang bulahan naton nga paglaum, ang pagpahayag sang himaya ni Jesu-Cristo nga aton daku nga Dios kag manluluwas.”
 29. Bugna 22:20 ...“Sa pagkamatuud nagakari ako sing madali." kabay pa. Kari, Ginoong Jesus.
 30. MAY KALINONG SA PAGHULAT KAI JESU-KRISTO
 31. Finding Peace through SIGNS

Notes de l'éditeur

 1. May kasiguraduhan nga mabalik gd si kristo mga kautoran. Kai siya nag promisa nga siya magabalik gd. Meaning, mai kasiguraduhan ang tanan nga naga paabot kai cristo.
 2. Apang anu bala ang nature sa pagbalik ni cristo...
 3. Ang matarung suno sa bibliya...
 4. Apang ang mga makasasala suno sa bibliya...
 5. Apang ang mga makasasala suno sa bibliya...
 6. Kai suno sa bibliya ang kalibutan mangin....
 7. Ini nga mga plano/purpose suno sa bibliya amo ang...
 8. Kai wala kita iban nga paglaum magluwas kai cristo. Si cristo lang gid ang aton paglaum.
 9. How many of you believed that christ will fullfil his promise to come again? How many of you have the desire to go with him to heaven? Mga utod, sa pagkamatuod, jesus will come again.
 10. Mai ara nagkalain-lain nga mga sinyalis sa kabuhi sang tawo. Kaangay sini...
Publicité