آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع

Siamak H. Mehrabani
Siamak H. MehrabaniIndependent Translator à Iran University of Science and Technology - IUST
Procedia
Social and Behavioral Sciences
Available online at www.sciencedirect.com
Procedia – Social and Behavioral Sciences 174(2015)3204-3209
‫همایش‬4102
‫علم‬ ‫کارآمد‬ ‫آموزش‬‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬
0
Marek Bures
،‫مکانیک‬ ‫دانشکده‬ ،‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫گروه‬
Univezitni 22, Pilsen 30614,‫چک‬ ‫جمهوری‬
:‫چکیده‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ،‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫خالقانه‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫پیشرفت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬
‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫جهانی‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫گرایشات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫اگرچه‬‫ه‬ .‫دید‬‫دف‬
‫و‬ ‫مفرح‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نوآورانه‬ ‫محتویات‬ ‫خلق‬‫هم‬‫های‬ ‫تئوری‬ ،‫دوره‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫طی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫آموزشی‬
‫علم‬ ‫مسائل‬ ‫فهم‬ ‫بهتر‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫ایی‬ ‫ساختارگرایانه‬‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ،‫ارگونومی‬‫ه‬‫سفارشات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .
‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫فدراسیون‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫اروپایی‬
©4102‫توسط‬ ‫شده‬ ‫منشر‬ .‫کنندگان‬ ‫تهیه‬Elsevier Ltd‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫عام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ .CC BY-NC-ND.‫باشد‬ ‫می‬
‫دانشگاه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مسئولیت‬Sakarya.‫است‬
‫انسانی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ،‫مجازی‬ ‫آموزش‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ،‫عالی‬ ‫تحصیالت‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
1.‫معرفی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫بیشترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬‫ع‬‫لم‬
‫طبق‬ ‫ارگونومی‬IEA‫مخفف‬ ‫که‬(International Ergonomics Association, 2000)‫گونه‬ ‫بدین‬ ،‫باشد‬ ‫می‬
،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫فهم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫علمی‬ ‫رشته‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
‫من‬ ‫به‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫العلل‬ ‫علت‬ ،‫تئوری‬ ‫های‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تخصص‬ ‫و‬‫انسانی‬ ‫سالمت‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ ‫ظور‬
‫سیستم‬ ‫کلی‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬‫تاسیس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫آوریل‬ ‫در‬ ‫اروپایی‬ ‫اتحادیه‬4112‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫قانون‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫الزم‬ ،
‫قوانین‬ ‫با‬ ‫مطابق‬EU.‫شوند‬ ‫سازگار‬
1
+:‫تلفن‬ .‫نویسنده‬ ‫با‬ ‫مکاتبه‬ ‫های‬ ‫راه‬024-131-717171+ :‫فاکس‬ ،024-311-037044
:‫رایانامه‬buresm@kpv.zcu.cz
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
2
‫اگ‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫پوشش‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫هایی‬ ‫حیطه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬‫نزدی‬ ‫رچه‬‫ک‬
‫به‬01.‫داریم‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫تجربی‬ ‫کاربرد‬ ‫قواعد‬ ‫در‬ ‫اندوخته‬ ‫چندین‬ ‫همچنان‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬‫وضعیت‬
‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫محصوالت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫محصوالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫زودتر‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫بنا‬ .‫نیست‬ ‫بد‬ ‫زیاد‬
‫اکنون‬ ‫هم‬ .‫شد‬ ‫گنجانده‬‫ب‬ ‫که‬‫گوییم‬ ‫می‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫فرآیند‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ،‫ش‬‫ده‬‫فعل‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫و‬‫ی‬
.‫است‬‫قوانیین‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قانون‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫تفسیر‬،‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫کوچک‬ ‫گروهی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫همیشه‬
‫تجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارگونومی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫تفسیر‬ ‫توانایی‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫رت‬
‫متوسط‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫بنگاه‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬
‫است‬‫درجه‬ ‫فقدان‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫که‬‫ای‬‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫یا‬ ‫مخصوص‬‫باشد‬ ‫می‬‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫چند‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫(که‬
‫نیز‬ ‫اروپایی‬ ‫منطقه‬‫اعتبارنامه‬ ‫هیچ‬ .)‫است‬ ‫صادق‬CPE‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫شورای‬ ‫از‬،‫ی‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫هیچ‬
Eur. Erg‫علم‬ ‫اروپایی‬ ‫فدراسیون‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫از‬( ‫ارگونومی‬FEES،)‫بریتان‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫چارتی‬ ‫هیچ‬ ‫یا‬،‫غیره‬ ‫و‬ ‫کبیر‬ ‫یا‬
‫یا‬ ‫و‬‫برای‬ ‫آکادمیک‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫همچنین‬‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ارگونومیست‬ ‫آموزش‬
‫مه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫موضوع‬ ‫چند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫حوزه‬‫ن‬‫دسی‬
‫صنایع‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کابر‬ ‫صنایع‬ ‫گرو‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫فیزیکی‬ ‫بعد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬
‫پیشر‬ ‫برای‬ ‫پروپازال‬ ‫یک‬ ‫موثر‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬،‫متعادل‬ ‫ارگونومیک‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫فت‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫لوای‬ ‫تحت‬
West Bohemia‫در‬Pilsen‫عنوان‬ ‫به‬ ،.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫مقاله‬
2.‫پژوهش‬ ‫روش‬
‫اغلب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬‫که‬ ‫همانطور‬ .‫است‬ ‫سنتی‬Barbosa (Barbosa, 2012)
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ‫باور‬ .‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫درست‬ ‫حقیقت‬ ‫فهم‬ ‫بدون‬ ، ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫کرد‬ ‫ارائه‬
‫مدرس‬،‫الزمه‬ ‫علم‬‫جای‬ ‫فرآیند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫لذا‬ .‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫را‬‫گیری‬
‫تدریس‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫صحیح‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
‫جایشان‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ‫شده‬.‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫دیگر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫را‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫تئوری‬ ‫یا‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫رویکرد‬ ،‫تر‬ ‫شایسته‬‫ز‬‫تجربه‬
‫خو‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫ک‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫روش‬ ‫تاثیر‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫د‬‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ه‬‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬
‫آماده‬‫کند‬ ‫می‬(Al-Huneidi,2013)‫دانش‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫در‬ ‫مدرس‬ ‫نقش‬ .‫تواناترند‬ ،‫خود‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫تجارب‬ ‫پایه‬ ‫بر‬
‫آنها‬ ‫و‬ ‫بفهمند‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫وی‬ .‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫فرآیند‬ ‫یادگیری‬
‫پی‬ ‫دست‬ ‫بهتر‬ ‫درکی‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫را‬.‫کنند‬ ‫دا‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬0‫اند‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬(Janjai, 2012).
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
3
‫جدول‬0‫ساختارگرایانه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫یادگیری‬ ‫منشاء‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
0-‫جدید‬ ‫دانشی‬ ‫ایجاد‬
4-‫واقعی‬ ‫یادگیری‬
2-‫رویکرد‬‫محور‬ ‫فعالیت‬
2-‫فعل‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫فرآیند‬‫عضوی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬
0-‫را‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫تجارب‬ ،‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬
‫کنند‬ ‫تعریف‬;‫هایی‬ ‫راه‬ ‫ارئه‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫ترغیب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
.‫آنها‬ ‫تبحر‬ ‫و‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬
4-‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫واقعی‬ ‫شرایط‬
.‫کالس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مسائل‬
2-‫راه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫خودشان‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬
‫مطالعه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫و‬ ‫مصاحبه‬ ،‫پژوهش‬ ،‫مستندات‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آزمایشات‬
2-‫هر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫گروهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫مکلف‬‫کدام‬
‫شامل‬2‫تا‬6‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عضو‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫سنجیده‬
2-‫قانون‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬PDCA:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬Plan,
Do, Check, Act،‫هدف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬
.‫کنند‬ ‫استفاده‬
‫جدید‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫ساختن‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫عظیمی‬ ‫کمک‬‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پنهان‬ ،‫موردی‬ ‫های‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ‫تئوری‬ ‫با‬
.‫باشد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫فعال‬ ‫بینش‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تئوریک‬ ‫های‬ ‫اندیشه‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تجربی‬ ‫های‬ ‫مثال‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بررسی‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬(Eroglu et. al., 2013)‫روی‬ ‫بر‬97‫از‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫دانشگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫گروه‬
‫نتایج‬ ‫میانه‬ ‫ارزش‬ .‫بود‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نارضایتی‬ /‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫معطوف‬ ‫پژوهشی‬ ‫زمینه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ترکیه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
4.6‫از‬2‫عینی‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫دالیل‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫نمره‬-‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫که‬
‫نارضای‬‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تی‬-:‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫شاخه‬ ‫پنج‬ ‫به‬( ‫است‬ ‫صالحیت‬ ‫فاقد‬ ‫مدرس‬21.4%‫ناکافی‬ ‫کاربردی‬ ‫مطالعات‬ ،)
(20.7%( ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫مناسب‬ ‫صنایع‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ،)21.4%( ‫است‬ ‫بوده‬ ‫کوتاه‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،)2.9%‫در‬ )
( ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ضعیف‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫نهایت‬21.4%‫ای‬ ‫از‬ .)‫نتایج‬ ‫ن‬‫که‬ ‫ببینیم‬ ‫توانیم‬ ‫می‬"‫مطا‬‫کافی‬ ‫نا‬ ‫کاربردی‬ ‫لعات‬"‫عنوان‬ ‫به‬
‫مه‬‫م‬‫ترین‬‫به‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫عنصر‬
‫طراحی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫کلی‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫عقیده‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫تئوری‬ ‫عمده‬ ‫صورت‬‫باید‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫صنعتی‬‫ب‬‫صورت‬ ‫ه‬
‫محور‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬‫یت‬‫موردی‬ ‫مطالعه‬‫ت‬‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاکید‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫مایل‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫دریس‬
‫دانش‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫دوره‬‫پ‬‫ایه‬‫همگ‬ ‫دید‬ ‫سازی‬ ‫همگام‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ای‬‫ان‬‫دا‬ ‫پایه‬ .‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ،‫ن‬‫ش‬
‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬(Bridger, 2012):
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫روال‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫علم‬ ‫اصولی‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫بنیادی‬ ‫مفاهیم‬ :‫دانش‬ ‫هسته‬
‫انف‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ :‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬‫انگار‬ ‫سهل‬ ‫تدابیر‬ ‫عال‬‫ا‬‫و‬ ‫نه‬
.‫است‬ ‫فردی‬ ‫محیط‬ ‫بیشتر‬ ‫تناسب‬
...‫ریسک‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ :‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ابزار‬
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
0
‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫کاربرد‬ ‫گرداندن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫سیستم‬ ‫هماهنگی‬
‫تو‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬.‫سعه‬
‫ارگون‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬‫و‬‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫دانش‬ ‫پایه‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تفاوت‬ ‫دنیا‬ ‫مختلف‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫می‬
‫استان‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫کردن‬ ‫اداره‬ ‫طرز‬‫د‬‫ار‬‫د‬‫تحقیقات‬ ‫های‬،‫همانند‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ه‬‫ستند‬‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫بنابراین‬ .
‫همیشه‬ ‫بایستی‬ ‫می‬"‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫جهانی‬‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫محلی‬"(Bridger, 2012)‫از‬ ‫ما‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫های‬ ‫راهنمایی‬IEA‫و‬
FEES‫که‬ ‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫خلق‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬
:‫است‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫معرفی‬ ‫رویکر‬ :‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫مفاهیم‬.‫علوم‬
‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫بسیار‬ ‫رابطه‬ ‫که‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫بیولوژی‬ ‫همچون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬ :‫انسانی‬ ‫خصوصیات‬
.‫دارند‬
:‫سنجش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تحلیل‬.‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫سنجش‬ ،‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬
‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫دانش‬ :‫فناوری‬ ‫و‬ ‫مردم‬‫نزدی‬ ‫رابطه‬ ‫که‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬.‫دارد‬ ‫کاربردی‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫کی‬
...‫غیره‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نظام‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫گذاری‬ ‫قانون‬ :‫تخصصی‬ ‫مسائل‬
.‫واقعی‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫عملی‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ :‫کاربردها‬
3.‫نتایج‬
‫مش‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫محتوایی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫ساختارگراینه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫با‬‫ی‬FEES‫دست‬ ،‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫ما‬
.‫یافتیم‬"‫کارگری‬ ‫اتحادیه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬"،‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫مطالعاتی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫اجباری‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬
‫سیست‬ ‫هماهنگی‬‫م‬
‫ه‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ابزرا‬‫ا‬
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬
‫دانش‬ ‫هسته‬
‫شکل‬0‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫سطوح‬
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
7
‫دانشگاه‬ ‫در‬West bohemia‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مطالعاتی‬ ‫عالی‬ ‫نوع‬ ،‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬
.‫گذراند‬ ،‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫و‬
:‫است‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬"‫سیستم‬ ‫ثمربخشی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫هدف‬
‫ا‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فراوان‬ ‫توجه‬ .‫کند‬ ‫اشاره‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫توجیه‬ ‫به‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫طریق‬ ‫ز‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ،‫ثمربخشی‬ ‫همچون‬ ‫عباراتی‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫توجیه‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ،‫ارگونومیک‬
‫آموز‬ ‫دانش‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کاسته‬‫از‬ ‫چگونه‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫یاد‬ ‫ان‬
‫با‬ ‫مطلبق‬ ‫زمانی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫روش‬MTM-1‫و‬Basic MOST‫که‬ ‫آخر‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بیشترین‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬
‫بود‬ ‫ارگونومی‬‫ه‬‫شده‬ ‫پرداخته‬ ،‫است‬‫یاد‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫سیستمی‬ ‫رویکرد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ .
.‫گرفت‬ ‫خواهند‬‫و‬ ‫توجه‬‫انسان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫یژه‬-‫ماشین‬-،‫واسطه‬‫پ‬‫ردا‬‫خ‬‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ته‬
‫مدرن‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آخر‬‫پیشی‬ ‫عناوین‬ ‫پشتیبان‬ ‫که‬ ‫ی‬‫معرفی‬ ،‫است‬ ‫ن‬‫گ‬‫ردیده‬.‫است‬"
‫ش‬ ‫دوره‬ ‫این‬‫ا‬‫مدل‬ ‫دو‬ ‫مل‬‫م‬‫باشد‬ ‫ی‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫دورنمای‬ ‫و‬ ‫تئوری‬ ‫اساس‬ ،‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬ .،‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آموزان‬
‫نمایان‬ ،‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫خصوصیات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پروژه‬ ‫دومی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬.‫د‬
،‫است‬ ‫غالب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ ‫تدریس‬ ‫رویکرد‬ ‫که‬ ‫عناوین‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫مدل‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫ایده‬‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ،‫است‬ ‫وابسطه‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیچیده‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫ه‬
‫دانند‬ ‫می‬ ‫سلیم‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫بدیهی‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬(Bures, 2009).‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫مدت‬ ‫طول‬
‫ها‬ ‫دوره‬02‫بیشتری‬ ‫توضیحات‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫موازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هفته‬‫مفاه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫دومی‬ ‫مدل‬ ‫به‬‫ی‬،‫ساختاری‬ ‫م‬
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کار‬
‫ارگونومی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫خلق‬ :‫اول‬ ‫قسمت‬
‫مستقل‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬4-2‫کاری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫نفری‬‫که‬
‫ها‬ ‫تیم‬ .)...،‫طراح‬ ،‫مجری‬ ،‫تیم‬ ‫مثال:رهبر‬ ‫برای‬ ( ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫خواهد‬ ‫می‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬
‫باش‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ،‫مطالعاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ن‬‫د‬;‫با‬ ‫مطابق‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫همکاری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫تولیدی‬ ‫فرآیندهای‬
‫بین‬،‫علوم‬ ‫کردن‬ ‫معاوضه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫آن‬‫است‬‫کر‬ ‫کار‬ .‫عرضه‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دن‬‫تجربه‬ ‫و‬
‫ف‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عملکردشان‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫هایشان‬‫ع‬‫اصل‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫ل‬
‫اجتن‬ ‫غیر‬‫اب‬‫است‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬(janjai,2012).
‫های‬ ‫کتاب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫ها‬ ‫گروه‬ ‫خلق‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫به‬ ‫مجازی‬ ‫ارگونومی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫الکترونیکی‬
‫انسانی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫کمک‬(DHM)‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬Delima V5 Human‫یا‬ ‫و‬Tecnmatix Jack‫متمرکز‬ ،
‫است‬(PolasekT 2014)‫برا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ .‫ی‬‫عناوین‬IT‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬
‫های‬ ‫ویدیو‬‫تفسی‬‫ری‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫انیمیشن‬ ،‫تفسیر‬ ‫بدون‬ ‫و‬‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫ده‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫برنامه‬ ‫اقسام‬‫ن‬‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬ ‫ابزاری‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ،‫د‬
.‫ندارند‬ ‫را‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬‫سخنرانی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫محوری‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫فاز‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫بینی‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫بکند‬ ‫سوالی‬ ‫موضوع‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫علمی‬
‫مسائل‬ ‫موضوع‬ ‫بیشتری‬DHM‫فرآوری‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫موضوع‬ ‫اول‬ ‫قسمت‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬
،‫است‬ ‫پروژه‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تمام‬
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
0
‫قسمت‬‫اجرا‬ ‫مدت‬ ( ‫تجربی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جزییات‬ :‫دوم‬9)‫هفته‬
‫دانش‬‫آنها‬ .‫رسید‬ ‫خواهند‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬
‫می‬‫متمر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫پیشنهادات‬ ‫توانند‬‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیاورند‬ ،‫است‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بر‬ ‫کز‬
‫خ‬ ‫مشخص‬ ‫گروه‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫آنها‬‫بنا‬ .‫شد‬ ‫واهد‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬‫هم‬‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مجبور‬‫مرکب‬ ‫های‬ ‫گروه‬
‫بسازند‬‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫و‬‫های‬.‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مختلف‬‫دانش‬‫آموزان‬‫در‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫متحد‬،‫هستند‬ ‫کار‬ ‫حال‬‫های‬ ‫قسمت‬
‫تحت‬ ‫را‬ ‫تجربی‬‫در‬ ‫بررسی‬‫آن‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫می‬‫حقیقی‬ ‫مسائل‬ ‫منبع‬.‫شد‬ ‫خواهد‬‫با‬‫گروه‬ ،‫همدیگر‬ ‫همکاری‬‫می‬‫ت‬‫وان‬‫مسئله‬ ‫د‬
‫به‬ ‫را‬‫ن‬‫حو‬‫ی‬‫آن‬ ‫است‬ ‫ملزم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حل‬‫فر‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ،‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مسئله‬‫ا‬‫و‬ ‫کند‬ ‫هم‬‫فوائد‬‫ارزیا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬‫بی‬‫پیشرف‬‫ت‬
‫تمامی‬ .‫کند‬ ‫اثبات‬ ،‫تولید‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حم‬ ‫پیشنهادات‬‫ا‬‫یت‬‫شوند‬ ‫می‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬DHM‫مدلسازی‬ ‫و‬
‫مج‬‫ا‬‫ارگونومی‬ ‫زی‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارزیابی‬ ،‫به‬‫ا‬ ‫هدف‬ ‫منظور‬‫ث‬‫بات‬‫کردن‬،‫تواند‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫ا‬‫شود‬ ‫ستفاده‬(Kurkin, 2011).‫در‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مشاور‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫همانند‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫تمامی‬
‫وی‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ط‬‫حما‬ ‫درست‬ ‫العات‬‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشتباهی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬
‫قسمت‬‫اج‬ ‫(مدت‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تحویل‬ :‫سوم‬‫را‬2)‫هفته‬
‫آخرین‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫قسمت‬‫دانش‬ ‫انتقال‬‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بین‬‫در‬ .2‫هفته‬‫مانده‬ ‫باقی‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫های‬ ‫پروژه‬
‫ار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬‫ا‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫ئه‬.‫است‬ ‫یافته‬ ‫تقویت‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫حس‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫ها‬ ‫تیم‬‫دانش‬ ‫ی‬‫آ‬‫موز‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫نصیحت‬ ‫همدیگر‬ ‫از‬ ‫ان‬‫ا‬ ‫و‬‫ز‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫ار‬‫ا‬،‫دهند‬ ‫می‬ ‫ئه‬‫استفاده‬
‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫موزان‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫رئیس‬ ‫نقش‬ ‫دوباره‬ ‫مدرس‬ ‫اینجا‬
‫کند‬ ‫می‬.
‫شکل‬2-‫از‬ ‫مثالی‬e-book‫ارگونومی‬ ‫مجازی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬
Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209
1
‫سنجش‬‫توانا‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬‫ارزی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باز‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫یی‬‫ا‬‫خوا‬ ‫انجام‬ ‫سنتی‬ ‫بی‬.‫شد‬ ‫هد‬‫مدرس‬‫دانش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
،‫گروهی‬ ‫کار‬ ،‫آنها‬ ‫مشارکت‬ ،‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزان‬‫ت‬‫کمیل‬.‫سنجید‬ ‫خواهد‬ ،‫تجربی‬ ‫پروژه‬‫ارزیابی‬‫که‬ ‫پایانی‬ ‫امتحان‬ ‫در‬ ‫نهایی‬
‫قسمت‬ ‫با‬‫پیشین‬ ‫های‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬
4.‫بحث‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬
‫مقاله‬‫م‬ ‫مبتکرانه‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ،‫ت‬‫ع‬ ‫بر‬ ‫مرکز‬‫ناوین‬‫علم‬‫ارگونومی‬‫را‬‫خ‬‫الصه‬
‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫کرده‬‫دالیل‬‫ها‬ ‫کشور‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫آموزش‬ ‫کمبود‬ ،‫ی‬‫نیز‬ ‫اروپایی‬ ‫اتحادیه‬
‫هست‬،‫م‬‫باشد‬ ‫ی‬‫محتویات‬ .‫گ‬ ‫شکل‬ ‫دوباره‬ ،‫جاری‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬‫لذا‬ ،‫رفت‬‫نحوه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫هم‬‫تدریس‬ ‫ی‬‫مو‬ ،‫مفهوم‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫ثر‬
‫تدر‬ ‫جدید‬‫ی‬‫س‬‫خواهند‬ ‫مستقل‬ ‫بیشتر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫آتی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬
.‫بود‬‫آنها‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارزیابی‬ ،‫تجربی‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫دقت‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫گروه‬‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫های‬
‫بر‬ ‫آن‬ ‫محوریت‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ،‫آن‬ ‫جدید‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫صحیح‬ ‫انتقال‬ ‫مبنای‬‫نه‬‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫هم‬ ‫محتوا‬ ‫بلکه‬ ‫مفهوم‬ ‫تنها‬
‫مشی‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫است‬ ‫شده‬IEA‫و‬FEES‫ارگو‬ ‫علم‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬‫ن‬‫ومی‬‫محتوا‬ ،‫ی‬‫جدید‬،‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانش‬‫ای‬ ‫پایه‬،
.‫کند‬ ‫می‬ ‫خلق‬ ،‫محور‬ ‫مسئله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬
‫دوره‬‫ی‬‫شده‬ ‫ارائه‬‫فوریه‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬4102‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رضایتمندی‬ ،‫آزمایشی‬ ‫طرح‬ ‫مدت‬ ‫این‬
‫تصمیم‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫سنجیده‬‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫یکی‬ .‫کنیم‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬‫قدیم‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫از‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫کار‬ .‫شوند‬ ‫تدریس‬ ‫جدید‬ ‫روش‬‫دو‬ ‫هر‬‫گروه‬‫ترم‬ ‫طول‬ ‫در‬‫تحت‬‫ن‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ظارت‬‫آنها‬ ‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬ ‫هم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
‫نتا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬ ‫توسط‬‫یج‬‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مطالعات‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ان‬‫ارزیابی‬ ‫و‬.‫شود‬ ‫می‬‫بعد‬‫این‬ ‫از‬
‫مبره‬ ‫دلیلی‬ ،‫ابتدایی‬ ‫فعالیت‬‫ن‬‫بر‬ ‫واضح‬ ‫و‬‫شایست‬ ‫و‬ ‫کارایی‬‫ه‬،‫روش‬ ‫این‬ ‫بودن‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آشکار‬
‫سپ‬‫اس‬‫گذاری‬
‫این‬‫پروژه‬ ‫مساعده‬ ‫با‬ ‫مقاله‬NEXLIZ_CZ.07/2.3.00/30.0038‫که‬‫بودجه‬ ‫و‬ ‫اروپایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫اتحادیه‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫تحت‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ،‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫ایالتی‬
‫منابع‬
‫مترجم‬
‫سیامک‬‫مهربان‬ ‫حدادی‬Siamak.mehrabani@gmail.com

Recommandé

نظریه سایبرنتیک par
نظریه سایبرنتیکنظریه سایبرنتیک
نظریه سایبرنتیکsamanehborji
1.6K vues24 diapositives
توسعه چارچوب تصمیم گیری به منظور اتخاذ تصمیم های موثر par
توسعه چارچوب تصمیم گیری به منظور اتخاذ تصمیم های موثرتوسعه چارچوب تصمیم گیری به منظور اتخاذ تصمیم های موثر
توسعه چارچوب تصمیم گیری به منظور اتخاذ تصمیم های موثرSiamak H. Mehrabani
739 vues19 diapositives
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 vues2 diapositives
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
219 vues30 diapositives
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
98 vues21 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives

Contenu connexe

Similaire à آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع

Research method (انواع روش تحقیق) par
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)Mahnaz Taslimi
1.1K vues29 diapositives
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان par
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققانmehran sultany nezhad
17 vues1 diapositive
Km in project based com par
Km in project based comKm in project based com
Km in project based comOmid Aminzadeh Gohari
480 vues19 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing... par
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...Dr. Ahmad, Futurist.
224 vues233 diapositives
Presentation1 شماره 2 راجرز par
Presentation1 شماره 2 راجرزPresentation1 شماره 2 راجرز
Presentation1 شماره 2 راجرزsafieh maleki
178 vues19 diapositives

Similaire à آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع(20)

Research method (انواع روش تحقیق) par Mahnaz Taslimi
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)
Mahnaz Taslimi1.1K vues
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان par mehran sultany nezhad
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing... par Dr. Ahmad, Futurist.
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...
Dr. Ahmad, PhD Thesis, Ontological analysis of the time concept and designing...
Presentation1 شماره 2 راجرز par safieh maleki
Presentation1 شماره 2 راجرزPresentation1 شماره 2 راجرز
Presentation1 شماره 2 راجرز
safieh maleki178 vues
Presentation1 شماره 2 راجرز par safieh maleki
Presentation1 شماره 2 راجرزPresentation1 شماره 2 راجرز
Presentation1 شماره 2 راجرز
safieh maleki225 vues
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par PEDAGOGY.IR
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
PEDAGOGY.IR 686 vues
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... par Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 vues
یک رویکرد تحقیقاتی عملی در ارتباط با کارآفرینی par Aidin Salamzadeh
یک رویکرد تحقیقاتی عملی در ارتباط با کارآفرینییک رویکرد تحقیقاتی عملی در ارتباط با کارآفرینی
یک رویکرد تحقیقاتی عملی در ارتباط با کارآفرینی
Aidin Salamzadeh1.3K vues
مدل های برنامه درسی و تعاریف par a_za_z
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
a_za_z5.3K vues
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
93 7-4- final- proposal writing par Reza Assadi
93 7-4- final- proposal writing93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writing
Reza Assadi2.5K vues
Title_problem_statement par dastyari
Title_problem_statementTitle_problem_statement
Title_problem_statement
dastyari345 vues
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ... par Maryam Nazari
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
Maryam Nazari1.3K vues

Plus de Siamak H. Mehrabani

یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتی par
یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتییک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتی
یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتیSiamak H. Mehrabani
254 vues12 diapositives
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند par
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمندتشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمندSiamak H. Mehrabani
881 vues22 diapositives
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی par
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتیدرک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتیSiamak H. Mehrabani
267 vues7 diapositives
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلند par
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلندارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلند
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلندSiamak H. Mehrabani
199 vues10 diapositives
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسی par
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسیترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسی
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسیSiamak H. Mehrabani
185 vues41 diapositives
نگهداری par
نگهدارینگهداری
نگهداریSiamak H. Mehrabani
796 vues7 diapositives

Plus de Siamak H. Mehrabani(6)

یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتی par Siamak H. Mehrabani
یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتییک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتی
یک ماشین خودکار سلولی نقطه کوانتومی جدید برای مبدل‌های کد 4 بیتی
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند par Siamak H. Mehrabani
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمندتشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی par Siamak H. Mehrabani
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتیدرک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلند par Siamak H. Mehrabani
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلندارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلند
ارزش مالی زمان پاسخگویی برای خدمات اورژانس تایلند
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسی par Siamak H. Mehrabani
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسیترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسی
ترجمه بخشی از کتاب اقتصاد مهندسی

آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع

 • 1. Procedia Social and Behavioral Sciences Available online at www.sciencedirect.com Procedia – Social and Behavioral Sciences 174(2015)3204-3209 ‫همایش‬4102 ‫علم‬ ‫کارآمد‬ ‫آموزش‬‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ 0 Marek Bures ،‫مکانیک‬ ‫دانشکده‬ ،‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫گروه‬ Univezitni 22, Pilsen 30614,‫چک‬ ‫جمهوری‬ :‫چکیده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ،‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫خالقانه‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫پیشرفت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫جهانی‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫گرایشات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫اگرچه‬‫ه‬ .‫دید‬‫دف‬ ‫و‬ ‫مفرح‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نوآورانه‬ ‫محتویات‬ ‫خلق‬‫هم‬‫های‬ ‫تئوری‬ ،‫دوره‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫طی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫آموزشی‬ ‫علم‬ ‫مسائل‬ ‫فهم‬ ‫بهتر‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫ایی‬ ‫ساختارگرایانه‬‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ،‫ارگونومی‬‫ه‬‫سفارشات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ . ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫فدراسیون‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫اروپایی‬ ©4102‫توسط‬ ‫شده‬ ‫منشر‬ .‫کنندگان‬ ‫تهیه‬Elsevier Ltd‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫عام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ .CC BY-NC-ND.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دانشگاه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مسئولیت‬Sakarya.‫است‬ ‫انسانی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ،‫مجازی‬ ‫آموزش‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ،‫عالی‬ ‫تحصیالت‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ 1.‫معرفی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫بیشترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬‫ع‬‫لم‬ ‫طبق‬ ‫ارگونومی‬IEA‫مخفف‬ ‫که‬(International Ergonomics Association, 2000)‫گونه‬ ‫بدین‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫فهم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫علمی‬ ‫رشته‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫العلل‬ ‫علت‬ ،‫تئوری‬ ‫های‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تخصص‬ ‫و‬‫انسانی‬ ‫سالمت‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ ‫ظور‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬‫تاسیس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫آوریل‬ ‫در‬ ‫اروپایی‬ ‫اتحادیه‬4112‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫قانون‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫الزم‬ ، ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫مطابق‬EU.‫شوند‬ ‫سازگار‬ 1 +:‫تلفن‬ .‫نویسنده‬ ‫با‬ ‫مکاتبه‬ ‫های‬ ‫راه‬024-131-717171+ :‫فاکس‬ ،024-311-037044 :‫رایانامه‬buresm@kpv.zcu.cz
 • 2. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 2 ‫اگ‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫پوشش‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫هایی‬ ‫حیطه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬‫نزدی‬ ‫رچه‬‫ک‬ ‫به‬01.‫داریم‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫تجربی‬ ‫کاربرد‬ ‫قواعد‬ ‫در‬ ‫اندوخته‬ ‫چندین‬ ‫همچنان‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬‫وضعیت‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫محصوالت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫محصوالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫زودتر‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫بنا‬ .‫نیست‬ ‫بد‬ ‫زیاد‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ .‫شد‬ ‫گنجانده‬‫ب‬ ‫که‬‫گوییم‬ ‫می‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫فرآیند‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ،‫ش‬‫ده‬‫فعل‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫و‬‫ی‬ .‫است‬‫قوانیین‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قانون‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫تفسیر‬،‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫کوچک‬ ‫گروهی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫همیشه‬ ‫تجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارگونومی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫تفسیر‬ ‫توانایی‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫رت‬ ‫متوسط‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫بنگاه‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬ ‫است‬‫درجه‬ ‫فقدان‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫که‬‫ای‬‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫یا‬ ‫مخصوص‬‫باشد‬ ‫می‬‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫چند‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫نیز‬ ‫اروپایی‬ ‫منطقه‬‫اعتبارنامه‬ ‫هیچ‬ .)‫است‬ ‫صادق‬CPE‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫شورای‬ ‫از‬،‫ی‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫هیچ‬ Eur. Erg‫علم‬ ‫اروپایی‬ ‫فدراسیون‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫از‬( ‫ارگونومی‬FEES،)‫بریتان‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫چارتی‬ ‫هیچ‬ ‫یا‬،‫غیره‬ ‫و‬ ‫کبیر‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫و‬‫برای‬ ‫آکادمیک‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫همچنین‬‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫ارگونومیست‬ ‫آموزش‬ ‫مه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫موضوع‬ ‫چند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫حوزه‬‫ن‬‫دسی‬ ‫صنایع‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کابر‬ ‫صنایع‬ ‫گرو‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫فیزیکی‬ ‫بعد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫پیشر‬ ‫برای‬ ‫پروپازال‬ ‫یک‬ ‫موثر‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬،‫متعادل‬ ‫ارگونومیک‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫فت‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫لوای‬ ‫تحت‬ West Bohemia‫در‬Pilsen‫عنوان‬ ‫به‬ ،.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ 2.‫پژوهش‬ ‫روش‬ ‫اغلب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬‫که‬ ‫همانطور‬ .‫است‬ ‫سنتی‬Barbosa (Barbosa, 2012) ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ‫باور‬ .‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫درست‬ ‫حقیقت‬ ‫فهم‬ ‫بدون‬ ، ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫مدرس‬،‫الزمه‬ ‫علم‬‫جای‬ ‫فرآیند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫لذا‬ .‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫چیزی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫را‬‫گیری‬ ‫تدریس‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫صحیح‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫جایشان‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ‫شده‬.‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫دیگر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫تئوری‬ ‫یا‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫رویکرد‬ ،‫تر‬ ‫شایسته‬‫ز‬‫تجربه‬ ‫خو‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫ک‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫روش‬ ‫تاثیر‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫د‬‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ه‬‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آماده‬‫کند‬ ‫می‬(Al-Huneidi,2013)‫دانش‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫در‬ ‫مدرس‬ ‫نقش‬ .‫تواناترند‬ ،‫خود‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫تجارب‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫بفهمند‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫وی‬ .‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫فرآیند‬ ‫یادگیری‬ ‫پی‬ ‫دست‬ ‫بهتر‬ ‫درکی‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫را‬.‫کنند‬ ‫دا‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬0‫اند‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬(Janjai, 2012).
 • 3. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 3 ‫جدول‬0‫ساختارگرایانه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫یادگیری‬ ‫منشاء‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ 0-‫جدید‬ ‫دانشی‬ ‫ایجاد‬ 4-‫واقعی‬ ‫یادگیری‬ 2-‫رویکرد‬‫محور‬ ‫فعالیت‬ 2-‫فعل‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫فرآیند‬‫عضوی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ 0-‫را‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫تجارب‬ ،‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫تعریف‬;‫هایی‬ ‫راه‬ ‫ارئه‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫ترغیب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫آنها‬ ‫تبحر‬ ‫و‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ 4-‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫واقعی‬ ‫شرایط‬ .‫کالس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مسائل‬ 2-‫راه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫خودشان‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫و‬ ‫مصاحبه‬ ،‫پژوهش‬ ،‫مستندات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آزمایشات‬ 2-‫هر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫گروهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫مکلف‬‫کدام‬ ‫شامل‬2‫تا‬6‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عضو‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سنجیده‬ 2-‫قانون‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬PDCA:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬Plan, Do, Check, Act،‫هدف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫ساختن‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫عظیمی‬ ‫کمک‬‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پنهان‬ ،‫موردی‬ ‫های‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ‫تئوری‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫فعال‬ ‫بینش‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تئوریک‬ ‫های‬ ‫اندیشه‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تجربی‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بررسی‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬(Eroglu et. al., 2013)‫روی‬ ‫بر‬97‫از‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫دانشگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫نتایج‬ ‫میانه‬ ‫ارزش‬ .‫بود‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نارضایتی‬ /‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫معطوف‬ ‫پژوهشی‬ ‫زمینه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ترکیه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ 4.6‫از‬2‫عینی‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫دالیل‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫نمره‬-‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫که‬ ‫نارضای‬‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تی‬-:‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫شاخه‬ ‫پنج‬ ‫به‬( ‫است‬ ‫صالحیت‬ ‫فاقد‬ ‫مدرس‬21.4%‫ناکافی‬ ‫کاربردی‬ ‫مطالعات‬ ،) (20.7%( ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫مناسب‬ ‫صنایع‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ،)21.4%( ‫است‬ ‫بوده‬ ‫کوتاه‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،)2.9%‫در‬ ) ( ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ضعیف‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫نهایت‬21.4%‫ای‬ ‫از‬ .)‫نتایج‬ ‫ن‬‫که‬ ‫ببینیم‬ ‫توانیم‬ ‫می‬"‫مطا‬‫کافی‬ ‫نا‬ ‫کاربردی‬ ‫لعات‬"‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مه‬‫م‬‫ترین‬‫به‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫عنصر‬ ‫طراحی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫کلی‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫عقیده‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫تئوری‬ ‫عمده‬ ‫صورت‬‫باید‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫صنعتی‬‫ب‬‫صورت‬ ‫ه‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬‫یت‬‫موردی‬ ‫مطالعه‬‫ت‬‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاکید‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫مایل‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫دریس‬ ‫دانش‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫دوره‬‫پ‬‫ایه‬‫همگ‬ ‫دید‬ ‫سازی‬ ‫همگام‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ای‬‫ان‬‫دا‬ ‫پایه‬ .‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ،‫ن‬‫ش‬ ‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬(Bridger, 2012): .‫کند‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫روال‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫علم‬ ‫اصولی‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫بنیادی‬ ‫مفاهیم‬ :‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫انف‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ :‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬‫انگار‬ ‫سهل‬ ‫تدابیر‬ ‫عال‬‫ا‬‫و‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫فردی‬ ‫محیط‬ ‫بیشتر‬ ‫تناسب‬ ...‫ریسک‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ :‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ابزار‬
 • 4. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 0 ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫کاربرد‬ ‫گرداندن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫سیستم‬ ‫هماهنگی‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬.‫سعه‬ ‫ارگون‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬‫و‬‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫دانش‬ ‫پایه‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تفاوت‬ ‫دنیا‬ ‫مختلف‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫استان‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫کردن‬ ‫اداره‬ ‫طرز‬‫د‬‫ار‬‫د‬‫تحقیقات‬ ‫های‬،‫همانند‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ه‬‫ستند‬‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫بنابراین‬ . ‫همیشه‬ ‫بایستی‬ ‫می‬"‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫جهانی‬‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫محلی‬"(Bridger, 2012)‫از‬ ‫ما‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫های‬ ‫راهنمایی‬IEA‫و‬ FEES‫که‬ ‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫خلق‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ :‫است‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫معرفی‬ ‫رویکر‬ :‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫مفاهیم‬.‫علوم‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫بسیار‬ ‫رابطه‬ ‫که‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫بیولوژی‬ ‫همچون‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬ :‫انسانی‬ ‫خصوصیات‬ .‫دارند‬ :‫سنجش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تحلیل‬.‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫سنجش‬ ،‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫دانش‬ :‫فناوری‬ ‫و‬ ‫مردم‬‫نزدی‬ ‫رابطه‬ ‫که‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬.‫دارد‬ ‫کاربردی‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫کی‬ ...‫غیره‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نظام‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ،‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ،‫گذاری‬ ‫قانون‬ :‫تخصصی‬ ‫مسائل‬ .‫واقعی‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫عملی‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ :‫کاربردها‬ 3.‫نتایج‬ ‫مش‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫محتوایی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫ساختارگراینه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫با‬‫ی‬FEES‫دست‬ ،‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫یافتیم‬"‫کارگری‬ ‫اتحادیه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬"،‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫مطالعاتی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫اجباری‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫سیست‬ ‫هماهنگی‬‫م‬ ‫ه‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ابزرا‬‫ا‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫دانش‬ ‫هسته‬ ‫شکل‬0‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫سطوح‬
 • 5. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 7 ‫دانشگاه‬ ‫در‬West bohemia‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مطالعاتی‬ ‫عالی‬ ‫نوع‬ ،‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ .‫گذراند‬ ،‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫و‬ :‫است‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬"‫سیستم‬ ‫ثمربخشی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫ا‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فراوان‬ ‫توجه‬ .‫کند‬ ‫اشاره‬ ‫تولید‬‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫توجیه‬ ‫به‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫طریق‬ ‫ز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ،‫ثمربخشی‬ ‫همچون‬ ‫عباراتی‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫توجیه‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ،‫ارگونومیک‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ،‫کار‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کاسته‬‫از‬ ‫چگونه‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫یاد‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫مطلبق‬ ‫زمانی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫روش‬MTM-1‫و‬Basic MOST‫که‬ ‫آخر‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بیشترین‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫بود‬ ‫ارگونومی‬‫ه‬‫شده‬ ‫پرداخته‬ ،‫است‬‫یاد‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫سیستمی‬ ‫رویکرد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ . .‫گرفت‬ ‫خواهند‬‫و‬ ‫توجه‬‫انسان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫یژه‬-‫ماشین‬-،‫واسطه‬‫پ‬‫ردا‬‫خ‬‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ته‬ ‫مدرن‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آخر‬‫پیشی‬ ‫عناوین‬ ‫پشتیبان‬ ‫که‬ ‫ی‬‫معرفی‬ ،‫است‬ ‫ن‬‫گ‬‫ردیده‬.‫است‬" ‫ش‬ ‫دوره‬ ‫این‬‫ا‬‫مدل‬ ‫دو‬ ‫مل‬‫م‬‫باشد‬ ‫ی‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫دورنمای‬ ‫و‬ ‫تئوری‬ ‫اساس‬ ،‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬ .،‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آموزان‬ ‫نمایان‬ ،‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫ساختارگرایانه‬ ‫خصوصیات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پروژه‬ ‫دومی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬.‫د‬ ،‫است‬ ‫غالب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ ‫تدریس‬ ‫رویکرد‬ ‫که‬ ‫عناوین‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫مدل‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫ایده‬‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ،‫است‬ ‫وابسطه‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیچیده‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫ه‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫سلیم‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫بدیهی‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬(Bures, 2009).‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫ها‬ ‫دوره‬02‫بیشتری‬ ‫توضیحات‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫موازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هفته‬‫مفاه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫دومی‬ ‫مدل‬ ‫به‬‫ی‬،‫ساختاری‬ ‫م‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫کار‬ ‫ارگونومی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫خلق‬ :‫اول‬ ‫قسمت‬ ‫مستقل‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬4-2‫کاری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫نفری‬‫که‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ .)...،‫طراح‬ ،‫مجری‬ ،‫تیم‬ ‫مثال:رهبر‬ ‫برای‬ ( ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫خواهد‬ ‫می‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫باش‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ،‫مطالعاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ن‬‫د‬;‫با‬ ‫مطابق‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫همکاری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫تولیدی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بین‬،‫علوم‬ ‫کردن‬ ‫معاوضه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫آن‬‫است‬‫کر‬ ‫کار‬ .‫عرضه‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دن‬‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ف‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عملکردشان‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫هایشان‬‫ع‬‫اصل‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اجتن‬ ‫غیر‬‫اب‬‫است‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬(janjai,2012). ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫ها‬ ‫گروه‬ ‫خلق‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫به‬ ‫مجازی‬ ‫ارگونومی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫انسانی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫کمک‬(DHM)‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬Delima V5 Human‫یا‬ ‫و‬Tecnmatix Jack‫متمرکز‬ ، ‫است‬(PolasekT 2014)‫برا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ .‫ی‬‫عناوین‬IT‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ویدیو‬‫تفسی‬‫ری‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫انیمیشن‬ ،‫تفسیر‬ ‫بدون‬ ‫و‬‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫برنامه‬ ‫اقسام‬‫ن‬‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬ ‫ابزاری‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ،‫د‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬‫سخنرانی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫محوری‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫فاز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بینی‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تا‬ ‫بکند‬ ‫سوالی‬ ‫موضوع‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مسائل‬ ‫موضوع‬ ‫بیشتری‬DHM‫فرآوری‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫موضوع‬ ‫اول‬ ‫قسمت‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ،‫است‬ ‫پروژه‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تمام‬
 • 6. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 0 ‫قسمت‬‫اجرا‬ ‫مدت‬ ( ‫تجربی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جزییات‬ :‫دوم‬9)‫هفته‬ ‫دانش‬‫آنها‬ .‫رسید‬ ‫خواهند‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫می‬‫متمر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫پیشنهادات‬ ‫توانند‬‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیاورند‬ ،‫است‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بر‬ ‫کز‬ ‫خ‬ ‫مشخص‬ ‫گروه‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫آنها‬‫بنا‬ .‫شد‬ ‫واهد‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬‫هم‬‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مجبور‬‫مرکب‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بسازند‬‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫و‬‫های‬.‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مختلف‬‫دانش‬‫آموزان‬‫در‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫متحد‬،‫هستند‬ ‫کار‬ ‫حال‬‫های‬ ‫قسمت‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫تجربی‬‫در‬ ‫بررسی‬‫آن‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫می‬‫حقیقی‬ ‫مسائل‬ ‫منبع‬.‫شد‬ ‫خواهد‬‫با‬‫گروه‬ ،‫همدیگر‬ ‫همکاری‬‫می‬‫ت‬‫وان‬‫مسئله‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫را‬‫ن‬‫حو‬‫ی‬‫آن‬ ‫است‬ ‫ملزم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حل‬‫فر‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ،‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مسئله‬‫ا‬‫و‬ ‫کند‬ ‫هم‬‫فوائد‬‫ارزیا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬‫بی‬‫پیشرف‬‫ت‬ ‫تمامی‬ .‫کند‬ ‫اثبات‬ ،‫تولید‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حم‬ ‫پیشنهادات‬‫ا‬‫یت‬‫شوند‬ ‫می‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬DHM‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫مج‬‫ا‬‫ارگونومی‬ ‫زی‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارزیابی‬ ،‫به‬‫ا‬ ‫هدف‬ ‫منظور‬‫ث‬‫بات‬‫کردن‬،‫تواند‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ا‬‫شود‬ ‫ستفاده‬(Kurkin, 2011).‫در‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مشاور‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫همانند‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫وی‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ط‬‫حما‬ ‫درست‬ ‫العات‬‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشتباهی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫قسمت‬‫اج‬ ‫(مدت‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تحویل‬ :‫سوم‬‫را‬2)‫هفته‬ ‫آخرین‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫قسمت‬‫دانش‬ ‫انتقال‬‫است‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بین‬‫در‬ .2‫هفته‬‫مانده‬ ‫باقی‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬‫ا‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫ئه‬.‫است‬ ‫یافته‬ ‫تقویت‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫حس‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تیم‬‫دانش‬ ‫ی‬‫آ‬‫موز‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫نصیحت‬ ‫همدیگر‬ ‫از‬ ‫ان‬‫ا‬ ‫و‬‫ز‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫ار‬‫ا‬،‫دهند‬ ‫می‬ ‫ئه‬‫استفاده‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫موزان‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫رئیس‬ ‫نقش‬ ‫دوباره‬ ‫مدرس‬ ‫اینجا‬ ‫کند‬ ‫می‬. ‫شکل‬2-‫از‬ ‫مثالی‬e-book‫ارگونومی‬ ‫مجازی‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬
 • 7. Marek Bures / procedia – Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 03204 - 3209 1 ‫سنجش‬‫توانا‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬‫ارزی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باز‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫یی‬‫ا‬‫خوا‬ ‫انجام‬ ‫سنتی‬ ‫بی‬.‫شد‬ ‫هد‬‫مدرس‬‫دانش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫گروهی‬ ‫کار‬ ،‫آنها‬ ‫مشارکت‬ ،‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزان‬‫ت‬‫کمیل‬.‫سنجید‬ ‫خواهد‬ ،‫تجربی‬ ‫پروژه‬‫ارزیابی‬‫که‬ ‫پایانی‬ ‫امتحان‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫قسمت‬ ‫با‬‫پیشین‬ ‫های‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬ 4.‫بحث‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫مقاله‬‫م‬ ‫مبتکرانه‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ،‫ت‬‫ع‬ ‫بر‬ ‫مرکز‬‫ناوین‬‫علم‬‫ارگونومی‬‫را‬‫خ‬‫الصه‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫کرده‬‫دالیل‬‫ها‬ ‫کشور‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ارگونومی‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫آموزش‬ ‫کمبود‬ ،‫ی‬‫نیز‬ ‫اروپایی‬ ‫اتحادیه‬ ‫هست‬،‫م‬‫باشد‬ ‫ی‬‫محتویات‬ .‫گ‬ ‫شکل‬ ‫دوباره‬ ،‫جاری‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬‫لذا‬ ،‫رفت‬‫نحوه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫هم‬‫تدریس‬ ‫ی‬‫مو‬ ،‫مفهوم‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫ثر‬ ‫تدر‬ ‫جدید‬‫ی‬‫س‬‫خواهند‬ ‫مستقل‬ ‫بیشتر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ،‫آتی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ،‫ساختارگرایانه‬ ‫های‬ ‫تئوری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫بود‬‫آنها‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ارزیابی‬ ،‫تجربی‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫دقت‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫گروه‬‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫محوریت‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ،‫آن‬ ‫جدید‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫صحیح‬ ‫انتقال‬ ‫مبنای‬‫نه‬‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫هم‬ ‫محتوا‬ ‫بلکه‬ ‫مفهوم‬ ‫تنها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫است‬ ‫شده‬IEA‫و‬FEES‫ارگو‬ ‫علم‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬‫ن‬‫ومی‬‫محتوا‬ ،‫ی‬‫جدید‬،‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانش‬‫ای‬ ‫پایه‬، .‫کند‬ ‫می‬ ‫خلق‬ ،‫محور‬ ‫مسئله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫دوره‬‫ی‬‫شده‬ ‫ارائه‬‫فوریه‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬4102‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رضایتمندی‬ ،‫آزمایشی‬ ‫طرح‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫تصمیم‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫سنجیده‬‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫یکی‬ .‫کنیم‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬‫قدیم‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫از‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کار‬ .‫شوند‬ ‫تدریس‬ ‫جدید‬ ‫روش‬‫دو‬ ‫هر‬‫گروه‬‫ترم‬ ‫طول‬ ‫در‬‫تحت‬‫ن‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ظارت‬‫آنها‬ ‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫سنجش‬ ‫هم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نتا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نامه‬ ‫پرسش‬ ‫توسط‬‫یج‬‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مطالعات‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ان‬‫ارزیابی‬ ‫و‬.‫شود‬ ‫می‬‫بعد‬‫این‬ ‫از‬ ‫مبره‬ ‫دلیلی‬ ،‫ابتدایی‬ ‫فعالیت‬‫ن‬‫بر‬ ‫واضح‬ ‫و‬‫شایست‬ ‫و‬ ‫کارایی‬‫ه‬،‫روش‬ ‫این‬ ‫بودن‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آشکار‬ ‫سپ‬‫اس‬‫گذاری‬ ‫این‬‫پروژه‬ ‫مساعده‬ ‫با‬ ‫مقاله‬NEXLIZ_CZ.07/2.3.00/30.0038‫که‬‫بودجه‬ ‫و‬ ‫اروپایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫اتحادیه‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫تحت‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ،‫چک‬ ‫جمهوری‬ ‫ایالتی‬ ‫منابع‬ ‫مترجم‬ ‫سیامک‬‫مهربان‬ ‫حدادی‬Siamak.mehrabani@gmail.com