Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

HEMŞİRELİK FELSEFESİ.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

HEMŞİRELİK FELSEFESİ.pptx

 1. 1. HEMŞİRELİK FELSEFESİ HEMŞİRELİK TARİHİNDE FELSEFE Hemşirelikte Kavram ve Kuram Dersi 1
 2. 2. SUNU PLANI 1. Felsefe Nedir? 2. Felsefenin Tarihçesi 3. Felsefenin Alanları 4. Bilim ve Felsefe 5. Hemşirelik ve Felsefe 6. Hemşirelik Felsefesi 7. THD’ye Göre Hemşirelik Felsefesi 8. Hemşirelik Felsefesi İlkeleri 9. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları 10. Hemşirelikte İdealizm Felsefesi 11. Hemşirelikte Realizm Felsefesi 12. Hemşirelikte Romantizm Felsefesi 13. Hemşirelikte Pragmatizm Felsefesi 2
 3. 3. AMAÇ Felsefenin yapısı; tarihsel gelişimi, yöntemleri ve yaklaşımlarına ilgi duyarak; bunların hemşirelikle olan bağlantılarını araştırıp, tartışmayı sağlamak. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 3
 4. 4. HEDEFLER  Felsefenin anlamını açıklayabileceksiniz.  Felsefe ve bilimin ilgisini analiz edebileceksiniz.  Felsefenin tarihsel gelişimini özetleyebileceksiniz.  Felsefi akımları listeleyebileceksiniz.  Hemşirelik felsefesini tanımlayabileceksiniz.  Hemşirelikte felsefi görüşleri ve bakıma yansımalarını açıklayabileceksiniz. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 4
 5. 5. GİRİŞ İnsanın içinde yaşadığı dünya, yalnız fiziksel bir dünya olmayıp, aynı zamanda bir değerler ve anlamlar dünyasıdır. İnsan düşünmeye, sorgulamaya başladığı zaman felsefenin kapısını da aralamaya başlamıştır. “Halk Sağlığı Hemşireliği Felsefesiyle Hemşire Olmak” Anlamı Nedir? DEUHFED 2017, 10(2), 107-112 5
 6. 6. Felsefe Nedir? Felsefe sözcüğünü ilk kez Samoslu (Sisam Adası) matematikçi Pisagor kullanmıştır. Filos (sevgi) ve sophia (bilgi) sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturduğu bu sözcük “bilgeliği sevmek” anlamındadır (Kahraman, 2008; Pektekin, 2013; Rodopman, 2006). “Halk Sağlığı Hemşireliği Felsefesiyle Hemşire Olmak” Anlamı Nedir? DEUHFED 2017, 10(2), 107-112 6
 7. 7. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde felsefe, «varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması, bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü; dünya görüşü; bir konuda soyut düşünüştür.» Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 7 Felsefe Nedir?
 8. 8. Felsefe Nedir? Felsefe; insanı insan yapan ve bir hiç olmaktan kurtaran araştırma ruhunun, anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, önemli sorular sorma ve onlara ciddi yanıtlar arama özelliğinin, erdemli olma ve mutlu yaşama talebinin, kısacası bilgeliğe ulaşma özleminin en hakiki ifadesidir. (Velioğlu 2012) Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 8
 9. 9. Felsefe Nedir? Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 9 Felsefe, varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır. Bilgi, değer, varlık konularında hep irdeleyici ve eleştiricidir. Belirli bir konuda yoğun ve sistematik düşünmektir. Felsefe bir soru sorma etkinliğidir; varlığı sorguya çekmektir. Felsefe, doğruyu aramaktır, sonuçların nedenleriyle ve nedenlerin sonuçlarıyla olan karşılaştırmalı bilgisidir. Felsefenin özü, bir bilgiye sahip olmaktan çok, onu arayıp, araştırmaktır. Felsefe yapmak ise, bu bilgiler üzerinde düşünmek, onları sorgulamak yani «yeniden gözden geçirip» tartışmaktır (Şendir 2016)
 10. 10. Felsefe Nedir? Felsefe kendini bilme,anlama, başkalarını anlama ve anlatmanın koşullarının bilgisidir. Böyle bir bilgi, bizi biz yaptığı gibi dünyadaki duruşumuzu belirler, daha da önemlisi anlamlı kılar (Demirdöven, 2007; Günay, 2007; Rodopman, 2006). MODERN VE POSTMODERN DÜŞÜNCELER HEMŞİRELİK FELESEFESİNİ ETKİLEDİ Mİ? Selma KAHRAMAN* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) 10
 11. 11. Genel bir yaklaşımla ele alındığında felsefe; bir dünya görüşüdür, yaşama bir bakış açısı, insanın soru sorabilme yeteneğine dayanan ancak soru sorarken mantıksal düşünmeyi ya da akıl yürütmeyi esas alan, insanla, insan yaşamıyla ilgili sorunların çözümüne ilgi duyulması ile başlayan bir düşünce faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 11
 12. 12. Felsefenin Alanları Tarihsel olarak bakıldığında, felsefenin dört ana irdeleme konusu olmuştur: 1. Metafizik 2. Etik 3. Epistemoloji 4. Mantık Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 12
 13. 13. Felsefenin Alanları 1. Metafizik: Genel olarak varlık sorunu ile ilgilenir. 2. Etik: Ahlak anlayışlarının ve iyi yaşamın ne olduğu konusunun araştırıldığı felsefe alanıdır. 3. Epistemoloji: «Bilgi bilim» bilginin yapısını ve kaynaklarını sorgular. 4. Mantık: Akıl yürütme ve çıkarım yapmanın kurallarını inceler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 13
 14. 14. Filozoflar genellikle varlık, ahlak veya iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konuları ile ilgilenmişler, genellikle şu soruların yanıtlarını aramışlardır (Lindberg, Hunter ve Kruszewski 1990): Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız? Nasıl karar veririz? Bilgi mümkün müdür? Bildiğimizi nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve sınırları nelerdir? Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 14
 15. 15. Ahlaken doğru veya yanlış hareketler arasında bir fark var mıdır? Hangi hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, izafi midir? Yani nasıl yaşamak gerekir? Ahlakın kaynağı nedir? Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin doğası nedir? Bazı şeyler algımızdan bağımsız olarak var olabilir mi? Zaman ve mekanın doğası nedir? Düşünme ve düşüncenin doğası nedir? Birey olmak ne demektir? Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 15
 16. 16. Güzel nedir? Güzel şeylerin farkı nedir? Sanat nedir? Din kavramının kökeni nedir? Tanrı var mıdır? Tanrı insanların korkularından kaynaklanan bir varsayım mıdır? Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 16
 17. 17. Felsefenin Tarihçesi Felsefe tarihine baktığımız zaman çeşitli dönemleri kapsadığını görüyoruz. Bu dönemleri kısaca ele alacak olursak şöyle özetleyebiliriz. Klasik ilk çağ ya da antik çağ felsefesi  Orta çağ felsefesi  Modern felsefe  Çağdaş felsefe Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 17
 18. 18. İlk Çağ Felsefe Dönemi  İlk çağ filozofları, dünyada olan olayları ve dünyanın düzenini açıklarken, destanları, mitolojik unsurları ve dinsel normları değil, çoğunlukla gözlemi ve çeşitli akıl yürütme tekniklerini kullanırlar.  Thales doğa ile ilgilenirken, Sokrates insan ve değerleri üzerine odaklanır.  İnsana, kendi aklına güvenme, sorgulama ve sistemli düşünme anlayışını getirir. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 18
 19. 19. Klasik Çağ Felsefe Dönemi  Bu dönemde felsefe emekleme döneminde olup, deneyimsel araştırmalar yerine daha çok o günün dünyasını anlamak için yapılan tartışmalar ve konuşmalara bağlıdır.  Düşünceler daha çok köylerden kentlere göç gibi, sosyal sorunlara odaklanmıştır.  Socrates, Platon ve Aristotales bu dönemin filozoflarıdır. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 19
 20. 20. Orta Çağ Felsefe Dönemi  Hristiyan kilisenin antik felsefeden yararlanarak kendi dinsel amaçları bakımından geliştirdiği bir felsefedir.  Bu felsefe dine bağımlı olup filozofları din adamlarıdır.  Batı Avrupa’da Hristiyan kilisenin düşünceleri hakim olurken; doğuda İslamiyetin etkisi ile İbn’i Sina ve Farabi, felsefe, mantık, gök bilim ve tıp üzerinde dururlar. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 20
 21. 21. Modern Felsefe Dönemi  Rönesans ve bilimin doğuş dönemidir. Yeniçağı başlatan Rönesans orta çağ ile yeniçağ arasında bir geçit dönemidir.  Orta çağ filozofları için doğrular hazırdır. Yapılacak şey bunlara bir düzen vermektir. Rönesans filozoflarına göre ise henüz «doğru» bulunmamıştır. Araştırılması gerekir. Böylece bilimsel çalışmalar başlar.  Rönesans felsefesi ile «insana» odaklanma önem taşır. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 21
 22. 22. Çağdaş Felsefe Dönemi  Değişik akımlar yer almaktadır. Eksistansializm, Pragmatizm, Postmodernizm, Feminizm olarak özetlenebilir.  Varoluşçulara göre «Dünya düşünüldüğü gibi değil», «yaşandığı gibidir.» İnsan nedir? Varlığın bütünü içindeki yeri nedir? Düşünülmelidir. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 22
 23. 23. Bilim ve Felsefe  İlk dönemlerde tüm bilimleri kapsayan felsefe zamanla Matematik, Fizik, Antropoloji, Biyoloji, Psikoloji vb. bilimler ayrılmıştır.  Felsefe ve bilim birbiriyle çok sıkı bir ilişki içindedir.  Felsefe bilimlere yol gösterir, ona soru sorar.  Bilim soruları açıkladıkça felsefe soru ve sorunlarla onu güdüler.  Bilimsiz felsefe; sağır ve dilsiz, felsefesiz bilim ise; kördür. Her iki bilgi türü de varlığı anlamaya yönelir ve amaç birliği vardır (Lindberg, Hunter ve Kruszewski 1990; Şendir 2016). Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 23
 24. 24. BİLİM FELSEFE Bilim deney(araştırma) yöntemini kullanarak kanıtlanmış ya da kanıtlanacak doğruluk değeri yüksek bilgiler sunar. Felsefe deney yapmaz, ulaştığı sonuçları mantıksal çözümleme ile doğrular. Bilim gerçeği parça parça ele aldığından, yani tümünü incelemediğinden dolayı, gerçeğin pek çok özelliğini göremez, inceleyemez. Felsefe ise gerçeğe hem bilimden, hem de akıl yürütme yollarını kullanarak onun tümüne ulaşmaya çalışır. Bilimsel bilgiyle teknoloji üretilir. Felsefe insanın varlığı anlamasını sağlar. Bilim varlığın özü ile ilgilenmez. Olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini ele alır. Varlığa «nasıl» sorusunu sorar. Felsefe varlığın «özünü» bilmek ister. Bunun için varlığa «nedir» sorusunu sorar. Bilimde ilerleme vardır. Bilimsel bir soruya verilen yanıtlar ya doğrulanır ya da çürütülerek tartışma bitirilir. Felsefede ortaya atılan bir soru(n) kalıcıdır. 24 Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları
 25. 25. Hemşirelik ve Felsefe Ortak alanları insan olan hemşirelik ve felsefe, insanlık durduğu sürece hep birlikte ve hep insanlık için var olacaklardır. Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen koşulu, bilim ve felsefeyi anlamak ve mesleğe yansıtmaktır. Modern Ve Postmodern Düşünceler Hemşirelik Felesefesini Etkiledi Mi? Selma Kahraman* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) 25
 26. 26. Hemşireliği diğer disiplinlerden ayıran ve hemşireliğin kendine özgü bir disiplin olmasını sağlayan üç önemli öğe vardır. Bunlar; Hemşireliğin kavramsal bir çatıya sahip olması Bilgi gelişimine olanak sağlayan kabul edilebilir metodolojik yaklaşımlarının bulunması Tanımlanabilir bir felsefi düşüncesinin olması Modern Ve Postmodern Düşünceler Hemşirelik Felesefesini Etkiledi Mi? Selma Kahraman* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) 26
 27. 27. Hemşirelik Felsefesi Hemşirelik felsefesi; insanın yaşadığı süreyi, mutlu ve sağlıklı geçirmesinde, hayatı yaşamaya değer bulmasında insanla doğa, toplum, çevre ve insanla insan arasındaki bağlantıları ahenkli şekillere dönüştürmesinde önemli rol oynar. Hemşirelik Felsefesi ve Bakımdaki Değişmeler Yrd. Doç. Dr. Müge Seval Notları 27
 28. 28. Hemşrelik Nedir? Doç. Dr. Sevim Çelik Ders Notları 28 HEMŞİRELİK FELSEFESİNİN TEMEL BOYUTLARI İNSAN SAĞLIK HASTALIK ÇEVRE TOPLUM
 29. 29. THD’ye Göre Hemşirelik Felsefesi Hemşirelik, bireylere ve ailelere verilen bir hizmettir. O nedenle toplumsal bir kurumdur. Toplumsal sorunlar ve yapılar sürekli değiştiği için hemşirelik işlev ve rolleri de değişmektedir. İşlev ve roller değişmesine karşın, hemşirelik hizmetleri toplumun temel gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli olarak korumaktadır. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 29
 30. 30. Hemşirelik Felsefesi İlkeleri  Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır.  Hemşirelik, sağlıktan sapmalar olduğu zaman (akut veya kronik) bireyin optimal bakımı almaya hakkı olduğuna inanır.  Hemşirelik mesleğinin topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri ile sıkı işbirliği yapması gerektiğine inanır.  Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği; kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygıyı içerdiğine inanır, şeklinde sıralanmaktadır. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 30
 31. 31. . Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Kitabı(Bölüm 7) Akademi Yayınları Ağustos 2016 31 Hemşireliği Etkileyen Dört Felsefi Dönem Lindberg, J.B., Hunter, M.L., Kruszewski, A.Z.(1990). Introduction tı Nursing, Philedelphia: Lippincott Com.
 32. 32. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları 1)İdealizm(Düşüncecilik/Asetizm): Bu felsefi akım, bireylerin sanatın, güzelliğin ve yüksek ideallerin mükemmel dünyasında yaşamak isteyenler olarak görür. İdealistlere göre gerçek, maddi güçlerden çok fikir, düşünce ve zihinle ilgilidir. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 32
 33. 33. Platon zamanında ortaya çıkan, fiziksel gerçekliğin ötesinde, dinsel gerçekliği savunan düşüncedir. Bedene, insana dair gerçek/öz yerine dini, inanç ve değerlere ait gerçekler ideal düzeyinde önemlidir. Bireyin, manevi yaşam için dini çağrılara kendini adaması görüşü hakim olmuştur. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 33
 34. 34. Hemşirelikte İdealizm Felsefesi(1) Hizmette yaparak öğrenmeye önem verilmekte ve hemşireliğin formal eğitim yerine usta-çırak ilişkisi ile öğrenebileceği düşüncesi kabul görmüştür. Hemşirelikte, çok az maddi karşılık ve yönetimsel sömürü gibi zor çalışma koşulları endişe uyandırmamıştır. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 34
 35. 35. Hemşirelikte İdealizm Felsefesi(2) Hemşireler insan ve topluma yardım etmeyi amaçlamışlar, kendi gelişimlerini ikinci plana bırakmışlardır. Bu dönem, Florence Nightingale’in hemşirelik bilimine giriş ve hemşireliğin formal eğitime dayandırılması yönündeki çalışmalarına başladığı yıllara rastlamakla birlikte 20. yüzyıla kadar hemşirelikte etkinliğini korumuştur. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 35
 36. 36. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları 2) Romantizm: Ortağ çağda da devam eden kilisenin katı idealist anlayışına bir tepki olarak insani duygu ve düşünceleri öne çıkartan romantizm; endüstriyel devrim ile birlikte yükselen maddeci realizme karşı gelişmiştir. Realizmden kaçmak için yaratılan bir hayal gücü deneyimi olmuştur. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 36
 37. 37. Hemşirelikte Romantizm Felsefesi Hemşireler, bu dönemde giyimde, edebiyat ve resimde kadınca güdüler ile duygusal bir görünüşte yansıtılmıştır. Ciddi, sade elbiselerin yerini ayrıntılı üniformalar ve hastane okullarına bağlılığı yansıtan süslü kepler almıştır. Florence Nightingale «Lambalı Kadın» olarak tasvir edilmiştir. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 37
 38. 38. Hemşirelikte Romantizm Felsefesi Edebiyatta hemşirelerin romantik serüvenleri 20. yüzyılın ortalarında genç kızları ve kadınları iyiden iyiye etkilemiştir. Bu dönemde hemşirelik tıbbın sadık yardımcısı olmuştur. Hemşirelik eğitiminin içeriği tıbbi eğitime paralel olarak oluşturulmuş, bakımı alan bireylerden çok hastalığa odaklanılmıştır. «Hemşire hekimin sağ koludur» görüşü hakimdir Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 38
 39. 39. Hemşirelikte Romantizm Felsefesi Hastanelerde ev idaresi ile ilgili işlerin çoğunu üstlenen hemşirelik öğrencileri evin kadını rolü üstlenmiş; mezun olduklarında da hemşirelik hizmetleri yöneticileri olarak görev almış ve hekime ya da hastane yönetimi yetkililerine rapor vermişlerdir. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 39
 40. 40. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları 3) Pragmatizm (yararcılık): İnanç ve fikirlerin pragmatik sonuçlarını, onların değerlerini ve doğruluğunu kararlaştırmak için kullanılan bir felsefi akımdır. Gerçeğin sürekli değiştiğini ve bilginin göreli olduğunu savunur. Hedeflenen; topluma ve kültüre çok sıkı bağlarla bağlanmış bireyler yerine, çağın şartlarına uyumlu, gelişmeye, değişmeye yönelmiş bireyler yetiştirmektir. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 40
 41. 41. Hemşirelikte Pragmatizm Felsefesi 2. Dünya Savaşı zamanı yaşanan kayıplar akut-acil bakım gereksinimini ortaya çıkarmış ve hemşirelere yardımcı olacak sağlık bakımı çalışanlarını gündeme getirmiştir. Yardımcı sağlık çalışanlarına hasta bakımında, daha iyi eğitim görmüş hemşirelere ise yönetim ve eğitimde sorumluluk verilmiştir. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 41
 42. 42. Hemşirelikte Pragmatizm Felsefesi Hastalık, rahatsızlık ve tanı üzerine odaklanılmış; birey, ailesi, gereksinimleri ve bütünlüğü dikkate alınmamıştır. Fakat bu dönemin sonlarına doğru klinik alandaki gerçek gereksinimler, hemşirelikte etkin olmuştur. Hemşireler, yoğun bakım, rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerindeki bireylerin bakımına veya temel insan gereksinimlerine yönelik bakım aktivitelerini yerine getirmeye başlamışlardır. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 42
 43. 43. Hemşirelikte Pragmatizm Felsefesi Hastanedeki hastaların daha etkili bakılabilmesi için tıbbi uzmanlık alanlarına gereksinim duyulmuştur. Hem sağlık bakımı hem de hemşirelik eğitim programları hastalıklara göre planlanmıştır. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Bölüm 7 Akademi Yayınları Ağustos 2016 43
 44. 44. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları 4)Realizm(Gerçekçilik): Bu felsefi akım, Dünya’yı bütün doğa için ortam sağlayan doğal kanunların birleştirilmesi olarak görmektedir. Dış dünya esastır, zihnimiz ise dış dünyadan edindikleri ile anlamlandırmalarda bulunabilir. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 44
 45. 45. Hemşirelikte Realizm Felsefesi Realizm felsefi akımı, hemşireliğin spiritüel ve dini gelişmeler için fedakarlık etmelerine karşı görüş oluşturarak hemşireleri toplumun beklentilerini, hekimlere, okullarına ve hastalarına sadakatla bağlı olarak yerine getirmeye yöneltmiştir. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 45
 46. 46. Hemşirelikte Realizm Felsefesi Kişisel onura adanmak ve «Hastam için en iyi olanı yerine getirmek okuluma kredi kazandırır ve doktorum benimle iftihar eder» düşüncesi, hemşirelerin yapacakları etkinlikleri ve verecekleri kararları belirlemiştir. Bu dönemdeki hekime bağlılık hemşirenin bağımsızlığını, girişimciliğini, karar vermesini engellenmiştir. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 46
 47. 47. KAYNAKLAR 1. “Halk Sağlığı Hemşireliği Felsefesiyle Hemşire Olmak” Anlamı Nedir? DEUHFED 2017, 10(2), 107-112 2. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Kitabı(Bölüm 7) Akademi Yayınları Ağustos 2016 3. Modern Ve Postmodern Düşünceler Hemşirelik Felesefesini Etkiledi Mi? C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) 4. Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların İncelenmesi İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi Cilt 13, Sayı55, Yıl:2005 5. Hemşirelik Felsefesi ve Bakımdaki Değişmeler Yrd. Doç. Dr. Müge Seval Notları 6. Hemşrelik Nedir? Doç. Dr. Sevim Çelik Ders Notları 7. Hemşirelik Teorileri Ve Modelleri Kitabı, Akademi Yayınları 8. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar Kitabı İstanbul Tıp Kitabevi 2013 47

×