FlowWorks_ivrit.pdf-

D.B.E. CorporateAcademyinpartnershipwith FlowWorks.
1
054 342 5383
‫מה‬‫א‬‫נו‬‫מספקים‬‫ללקוחות‬?‫ינו‬
.‫העובדים‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫אנחנו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫עצמי‬ ‫בטחון‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ,‫יעילים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לעובדים‬ ‫מאפשרים‬ ‫אנו‬
‫ויחסים‬ ‫לתקשורת‬ ‫הקשורים‬ ‫וכישורים‬ ‫יכולות‬ ‫ומקסום‬ ‫שיפור‬‫בין‬-‫לפתרון‬ ‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫ויכולת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫אישיים‬
:‫הבאים‬ ‫העסקיים‬ ‫מהיתרונות‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולים‬ ‫לקוחות‬ .‫בעיות‬
-)‫קהל‬ ‫(מול‬ ‫וההצגה‬ ‫התקשורת‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬
-‫ומהנה‬ ‫טבעית‬ ‫בצורה‬ ‫האנגלית‬ ‫השפה‬ ‫לימוד‬
-‫מ‬ ‫צוות‬‫רב‬ ‫הדדי‬ ‫אמון‬ ‫עם‬ ,‫תומך‬ ,‫מלוכד‬ ,‫גובש‬
-‫החלטו‬ ‫וקבלת‬ ‫שיפוט‬ ‫יכולות‬ ‫וחיזוק‬ ‫שיפור‬‫העובדים‬ ‫אצל‬ ‫ת‬
-‫העובדים‬ ‫של‬ ‫והריכוז‬ ‫המיקוד‬ ‫שיפור‬
-‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬
-‫יעילה‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬
-‫ומסתגלת‬ ‫יצירתית‬ ‫סביבה‬ ‫קידום‬‫בעיות‬ ‫לפתרון‬
-‫ארגונית‬ ‫חדשנות‬ ‫וקידום‬ ‫יצירתיות‬ ‫מחסומי‬ ‫על‬ ‫התגברות‬
‫אותנו‬ ‫צריכים‬ ‫למה‬
.‫החברה‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הנכס‬ ‫הם‬ ‫העובדים‬‫מראים‬ ‫מחקרים‬ .‫יעיל‬ ‫עבודה‬ ‫כח‬ ‫ולימוד‬ ‫בגיוס‬ ‫משאבים‬ ‫המון‬ ‫משקיעים‬ ‫ארגונים‬
‫הוכיחו‬ ‫מחקרים‬ ‫אותם‬ .‫ויצירתיים‬ ‫פרודוקטיביים‬ ,‫יעילים‬ ‫להיות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וגמישה‬ ‫שיתופית‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫צריכים‬ ‫צוותים‬ ‫כי‬
‫חשיבה‬ ‫ובעלי‬ ‫בשני‬ ‫האחד‬ ‫בוטחים‬ ‫אשר‬ ‫שעובדים‬ ‫גם‬‫לתרום‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫יכולת‬ ‫ובעלי‬ ‫יותר‬ ‫מאושרים‬ ‫הינם‬ ‫וערנית‬ ‫מהירה‬
.‫לארגון‬ ‫ויכולותיהם‬ ‫כישוריהם‬ ‫מלוא‬ ‫את‬
‫אגו‬ ‫יש‬ ‫לאנשים‬ .‫בדרך‬ ‫מחסומים‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬;‫אחרים‬ ‫לשפוט‬ ‫נוהגים‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫בני‬.‫עצמם‬ ‫את‬ ‫ואף‬
‫המושגי‬ ‫כנגד‬ ‫עובדים‬ ‫עצמי‬ ‫וביטחון‬ ‫למעמד‬ ‫שלנו‬ ‫הבסיסיים‬ ‫האינסטינקטים‬.‫פורייה‬ ‫ותקשורת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫ם‬
‫מבטיחים‬ ‫הם‬ ,‫במיוחד‬ ,‫בישראל‬ ."‫"יריבינו‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫קבלת‬ ‫מפני‬ ‫ומרתיעים‬ ‫להקשיב‬ ‫מאתנו‬ ‫מונעים‬ ‫הללו‬ ‫האינסטינקטים‬
‫כ‬ ‫אחרים‬ ‫אצל‬ ‫נתפס‬ ‫שלא‬ ‫לנו‬-."‫"פראיירים‬
‫אבל‬–‫גדול‬ ‫אבל‬ ‫זהו‬ ,‫העסקים‬ ‫בעולם‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתופי‬ ‫ובהקשר‬–‫את‬ ‫שופטים‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫שאנו‬ ‫בכך‬ .‫לשלם‬ ‫מחיר‬ ‫ישנו‬
,‫ואחרים‬ ‫עצמינו‬‫בצורה‬ ‫רעיונות‬ ‫לפתח‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫מקטינים‬ ‫אנו‬ .‫אפשרויות‬ ‫למציאת‬ ‫הזדמנויות‬ ‫הרבה‬ ‫שוללים‬ ‫בעצם‬ ‫אנחנו‬
‫תקועים‬ ‫עצמנו‬ ‫מוצאים‬ ‫אנו‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ .‫אחרים‬ ‫ומצנזרים‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫מבטחים‬ ‫אנו‬ .‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫ולתקשר‬ ‫שיתופית‬
‫במ‬.‫מופרזת‬ ‫ושליטה‬ ‫הציניות‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫עגל‬
?‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬
‫אנושיים‬ ‫ואינסטינקטים‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫אשר‬ ‫מעשיים‬ ‫מתרגילים‬ ‫המורכבות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סדנאות‬ ‫מעבירים‬ ‫אנחנו‬
‫אלו‬ ‫תרגילים‬ .‫בסיסיים‬‫ולפתור‬ ,‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫לתקשר‬ ,‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הטבעיות‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫משחררים‬
‫להתנסות‬ ‫בטוחה‬ ‫סביבה‬ ‫מאפשרות‬ ‫הן‬ .‫מרץ‬ ‫ונותנות‬ ‫מהנות‬ ‫הסדנאות‬ ,‫מהתנסות‬ ‫לומדים‬ ‫המשתתפים‬ .‫כקבוצה‬ ‫בעיות‬
‫הטבעיות‬ ‫את‬ ‫מחבקים‬ ‫הם‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫נפתחים‬ ‫אנשים‬ .‫מנוטרלים‬ ‫האגו‬ ‫ודרישות‬ ‫שלילי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ .‫חדשים‬ ‫בדברים‬
.‫ומחוזקים‬ ‫משוחררים‬ ‫יותר‬ ‫ונהיים‬ ‫שבדבר‬
‫ה‬‫לקוחות‬:‫שלנו‬works.org-http://www.flow
‫ב‬-82:‫היתר‬ ‫בין‬ .‫גדולים‬ ‫ושמות‬ ‫ארגונים‬ ,‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫מאד‬ ‫להרבה‬ ‫עזרנו‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬
Husqvarna, Flymo, Bosch UK, The BBC, University of Haifa, Sandisk (Tefen) Saatchi & Saatchi London,
Nationwide Building Society, Diageo, Waitrose, Wrigley UK, Energizer, Starbucks, Monsanto, Varta Consumer
Batteries Germany, Grey Advertising London.

Contenu connexe

Similaire à FlowWorks_ivrit.pdf-(20)

מיתוג אישי לעסקים קטנים -  דרור הדדימיתוג אישי לעסקים קטנים -  דרור הדדי
מיתוג אישי לעסקים קטנים - דרור הדדי
דרור הדדי424 vues
CIM- Creative Innovation ManagementCIM- Creative Innovation Management
CIM- Creative Innovation Management
O.D - CIM Creative Innovation Management635 vues
aluma brochore final allaluma brochore final all
aluma brochore final all
Hadas Daniely Yelin121 vues
TESTTEST
TEST
izerobot491 vues
שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחדשבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד
שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד
Keyword : digital content and inbound marketing solutions156 vues
אימון ארגוני אימון ארגוני
אימון ארגוני
michal perry355 vues

FlowWorks_ivrit.pdf-

  • 1. D.B.E. CorporateAcademyinpartnershipwith FlowWorks. 1 054 342 5383 ‫מה‬‫א‬‫נו‬‫מספקים‬‫ללקוחות‬?‫ינו‬ .‫העובדים‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫אנחנו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫עצמי‬ ‫בטחון‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ,‫יעילים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לעובדים‬ ‫מאפשרים‬ ‫אנו‬ ‫ויחסים‬ ‫לתקשורת‬ ‫הקשורים‬ ‫וכישורים‬ ‫יכולות‬ ‫ומקסום‬ ‫שיפור‬‫בין‬-‫לפתרון‬ ‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫ויכולת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫אישיים‬ :‫הבאים‬ ‫העסקיים‬ ‫מהיתרונות‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולים‬ ‫לקוחות‬ .‫בעיות‬ -)‫קהל‬ ‫(מול‬ ‫וההצגה‬ ‫התקשורת‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ -‫ומהנה‬ ‫טבעית‬ ‫בצורה‬ ‫האנגלית‬ ‫השפה‬ ‫לימוד‬ -‫מ‬ ‫צוות‬‫רב‬ ‫הדדי‬ ‫אמון‬ ‫עם‬ ,‫תומך‬ ,‫מלוכד‬ ,‫גובש‬ -‫החלטו‬ ‫וקבלת‬ ‫שיפוט‬ ‫יכולות‬ ‫וחיזוק‬ ‫שיפור‬‫העובדים‬ ‫אצל‬ ‫ת‬ -‫העובדים‬ ‫של‬ ‫והריכוז‬ ‫המיקוד‬ ‫שיפור‬ -‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ -‫יעילה‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ -‫ומסתגלת‬ ‫יצירתית‬ ‫סביבה‬ ‫קידום‬‫בעיות‬ ‫לפתרון‬ -‫ארגונית‬ ‫חדשנות‬ ‫וקידום‬ ‫יצירתיות‬ ‫מחסומי‬ ‫על‬ ‫התגברות‬ ‫אותנו‬ ‫צריכים‬ ‫למה‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הנכס‬ ‫הם‬ ‫העובדים‬‫מראים‬ ‫מחקרים‬ .‫יעיל‬ ‫עבודה‬ ‫כח‬ ‫ולימוד‬ ‫בגיוס‬ ‫משאבים‬ ‫המון‬ ‫משקיעים‬ ‫ארגונים‬ ‫הוכיחו‬ ‫מחקרים‬ ‫אותם‬ .‫ויצירתיים‬ ‫פרודוקטיביים‬ ,‫יעילים‬ ‫להיות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וגמישה‬ ‫שיתופית‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫צריכים‬ ‫צוותים‬ ‫כי‬ ‫חשיבה‬ ‫ובעלי‬ ‫בשני‬ ‫האחד‬ ‫בוטחים‬ ‫אשר‬ ‫שעובדים‬ ‫גם‬‫לתרום‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫יכולת‬ ‫ובעלי‬ ‫יותר‬ ‫מאושרים‬ ‫הינם‬ ‫וערנית‬ ‫מהירה‬ .‫לארגון‬ ‫ויכולותיהם‬ ‫כישוריהם‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫אגו‬ ‫יש‬ ‫לאנשים‬ .‫בדרך‬ ‫מחסומים‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬;‫אחרים‬ ‫לשפוט‬ ‫נוהגים‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫בני‬.‫עצמם‬ ‫את‬ ‫ואף‬ ‫המושגי‬ ‫כנגד‬ ‫עובדים‬ ‫עצמי‬ ‫וביטחון‬ ‫למעמד‬ ‫שלנו‬ ‫הבסיסיים‬ ‫האינסטינקטים‬.‫פורייה‬ ‫ותקשורת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫ם‬ ‫מבטיחים‬ ‫הם‬ ,‫במיוחד‬ ,‫בישראל‬ ."‫"יריבינו‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫קבלת‬ ‫מפני‬ ‫ומרתיעים‬ ‫להקשיב‬ ‫מאתנו‬ ‫מונעים‬ ‫הללו‬ ‫האינסטינקטים‬ ‫כ‬ ‫אחרים‬ ‫אצל‬ ‫נתפס‬ ‫שלא‬ ‫לנו‬-."‫"פראיירים‬ ‫אבל‬–‫גדול‬ ‫אבל‬ ‫זהו‬ ,‫העסקים‬ ‫בעולם‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתופי‬ ‫ובהקשר‬–‫את‬ ‫שופטים‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫שאנו‬ ‫בכך‬ .‫לשלם‬ ‫מחיר‬ ‫ישנו‬ ,‫ואחרים‬ ‫עצמינו‬‫בצורה‬ ‫רעיונות‬ ‫לפתח‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫מקטינים‬ ‫אנו‬ .‫אפשרויות‬ ‫למציאת‬ ‫הזדמנויות‬ ‫הרבה‬ ‫שוללים‬ ‫בעצם‬ ‫אנחנו‬ ‫תקועים‬ ‫עצמנו‬ ‫מוצאים‬ ‫אנו‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ .‫אחרים‬ ‫ומצנזרים‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫מבטחים‬ ‫אנו‬ .‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫ולתקשר‬ ‫שיתופית‬ ‫במ‬.‫מופרזת‬ ‫ושליטה‬ ‫הציניות‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫עגל‬ ?‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫אנושיים‬ ‫ואינסטינקטים‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫אשר‬ ‫מעשיים‬ ‫מתרגילים‬ ‫המורכבות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סדנאות‬ ‫מעבירים‬ ‫אנחנו‬ ‫אלו‬ ‫תרגילים‬ .‫בסיסיים‬‫ולפתור‬ ,‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫לתקשר‬ ,‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הטבעיות‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫משחררים‬ ‫להתנסות‬ ‫בטוחה‬ ‫סביבה‬ ‫מאפשרות‬ ‫הן‬ .‫מרץ‬ ‫ונותנות‬ ‫מהנות‬ ‫הסדנאות‬ ,‫מהתנסות‬ ‫לומדים‬ ‫המשתתפים‬ .‫כקבוצה‬ ‫בעיות‬ ‫הטבעיות‬ ‫את‬ ‫מחבקים‬ ‫הם‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫נפתחים‬ ‫אנשים‬ .‫מנוטרלים‬ ‫האגו‬ ‫ודרישות‬ ‫שלילי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ .‫חדשים‬ ‫בדברים‬ .‫ומחוזקים‬ ‫משוחררים‬ ‫יותר‬ ‫ונהיים‬ ‫שבדבר‬ ‫ה‬‫לקוחות‬:‫שלנו‬works.org-http://www.flow ‫ב‬-82:‫היתר‬ ‫בין‬ .‫גדולים‬ ‫ושמות‬ ‫ארגונים‬ ,‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫מאד‬ ‫להרבה‬ ‫עזרנו‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬ Husqvarna, Flymo, Bosch UK, The BBC, University of Haifa, Sandisk (Tefen) Saatchi & Saatchi London, Nationwide Building Society, Diageo, Waitrose, Wrigley UK, Energizer, Starbucks, Monsanto, Varta Consumer Batteries Germany, Grey Advertising London.