Publicité
หน้าปก
หน้าปก
หน้าปก
หน้าปก
Prochain SlideShare
หน้าปกหน้าปก
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

หน้าปก

  1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยีแท็บเล็ต จัดทำาโดย นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 42 นำาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษา วิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 30242) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ค อมพิวเตอร์) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  2. หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เทคโนโลยีแท็บเล็ต ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /1 เลขที่ 42 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครู ชำานาญการพิเศษ ปีการศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยีแท็บเล็ตนี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำา เอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ทใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่ง ี่ เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์ เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการ ้ จัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีแท็บเล็ตนี้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแท็บเล็ต ซึ่งกำาลังเป็น ที่นยมกันในตอนนี้โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบ ิ ของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบท เรียนผ่านเว็บบล็อกที่ http://siraporn.wordpress.com/ ทังนี้ ้ ทำาให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจ ทัวไปได้เป็นอย่างดี ่
  3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุลวงไปได้ ่ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้ สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ทีอนุมัติเห็นชอบในการ ่ จัดทำาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วย เว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการ จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนเลยอนุกูลทุกท่านที่มี ส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จากนางสาวกนกวรรณ เพียคำา ความดีอัน เกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำาโครงงานขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีสวนช่วยผลัก ่ ดันและเป็นกำาลังใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่ จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาว ศิราภรณ์ วังคีรี
Publicité