Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2019 05-27 demokratiakokeilut-setala

40 vues

Publié le

2019-05-27 Demokratiakokeilut2020 Setälä

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2019 05-27 demokratiakokeilut-setala

 1. 1. Mustasaaren kansalaisraati www.paloresearch.fi @paloresearch Maija Setälä Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke Turun yliopisto maiset@utu.fi
 2. 2. Kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä • Kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä (Citizens’ Initiative Review, CIR) on ollut käytössä Oregonissa vuodesta 2010 alkaen • kansalaisraati laatii kaikille äänestäjille jaettavan, kansalaisaloitetta koskevan julkilausuman ennen kansanäänestystä • tutkimusten mukaan on toiminut luotettuna informaation lähteenä (esim. Warren & Gastil 2015) • https://healthydemocracy.org/cir/ • Pilottihankkeita muissa Yhdysvaltojen osavaltioissa www.paloresearch.fi @paloresearch
 3. 3. Mustasaaren kansalaisraati • Mustasaaren kansalaisraati ensimmäinen Euroopassa toteutettu CIR-pilotti • Järjestäjinä Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat PALO- hankkeesta. • Mustasaari valikoitui tutkimuskohteeksi, koska • Kansanäänestyksiä järjestetään Suomessa melko harvoin • Kuntaliitoskysymys on hyvin monimutkainen ja kauaskantoinen kysymys • Ensimmäinen kaksikielinen CIR-kansalaisraati maailmassa. www.paloresearch.fi @paloresearch
 4. 4. Kuinka CIR-kansalaisraati toimii? Kuntalaisista valitaan satunnaisotannal- la edustava* kansalaisraati. 1 + - ? Kansalaisraati kuulee eri kantojen edus- tajien perusteluja ja riippumattomia asiantuntijoita sekä esittää kysymyksiä. 2 + … Raati keskustelee ja arvioi esitettyjä väitteitä. 3 Raati muotoilee julkilausuman, johon se kirjaa keskeiset tosiasiat ja tärkeimmät perustelut puolesta ja vastaan. 4 Julkilausuma postitetaan kaikille äänestäjille ja julkaistaan verkossa. 5 4
 5. 5. Kansalaisraadin osallistujien valinta • Raatiin kutsuttiin 1 400 satunnaisesti valittua äänioikeutettua. • Kutsuun vastasi 73 henkilöä (n. 5% kutsutuista) • Raatiin valittiin 24 henkilöä että he vastasivat Mustasaaren asukkaita • Raadin osallistujamääräksi vahvistui 21 henkilöä, jotka osallistuivat alusta loppuun. www.paloresearch.fi @paloresearch Ominaisuus Kansalaisraadin osallistujat Kieli 7 suomenkielistä, 14 ruotsinkielistä Asuinpaikka Kaikki alueet edustettuina Jotkut alueet aliedustettuja Ikä Keskiarvo 47 Minimi 18, maksimi 65 Sukupuoli 9 naista, 12 miestä Suhtautuminen kuntaliitokseen Keskiarvo 5.67 (SD 3.44) Skaala 0-10 (10=kuntaliitoksen puolesta)
 6. 6. • Kysymysten määrittely • Puolestapuhujien kysymys- ja vastauspaneeli • Asiantuntijoiden kysymys- ja vastauspaneelit • Uusien väitteiden ideointi ? • Uusien väitteiden luonnostelu • Väitteiden editointi • Väitteiden arviointi: ovatko olennaisia ja luotettavia? • Väitteiden priorisointi • Julkilausuman luonnoksen arviointi, täydentäminen ja viimeistely • Kielentarkistus • Äänestys julkilausumasta • Raadin toiminnan arviointi 1. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ3. PÄIVÄ2. PÄIVÄ Kansalaisraadin kulku ja julkilausuman valmistelu 6 • Kansalaisraadin toiminnan esittely • Puntaroinnin harjoittelu • Aiheeseen tutustuminen • Eri kantojen puolestapuhujien puheenvuorot
 7. 7. Kokemukset kansalaisraadista Kysymys (n=21) Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Suosivatko moderaattorit jompaa kumpaa osapuolta (% eivät) 100 95.2 100 100 Oliko sinulla riittävästi tilaisuuksia ilmaista kantojasi (% oli ehdottomasti tai jokseenkin) 100 100 100 95.2 Koitko joskus painetta olla samaa mieltä (% ei koskaan tai harvoin) 85.7 95.2 71.4 85.7
 8. 8. Julkilausuman vaikutus
 9. 9. Julkilausuman vaikutus • Julkilausuma jaettiin kaikille Mustasaaren kunnan asukkaille (n.14 800) • 76.4% (n=184) vastaajista sanoi lukeneensa lausuman o63.0% katsoi, että lausuma oli jokseenkin tai hyvin hyödyllinen o55.7% katsoi, että lausuma sisälsi uutta informaatiota o72.0% katsoi, että lausuman informaatio oli jokseenkin tai hyvin luotettavaa Kansalaisraatia koskevan tiedon lähde % Tiedotusvälineet 67.9 Kansalaisraadin julkilausuma 65.3 Sosiaalinen media 18.6 Perhe, ystävät, työtoverit 20.6 Muut 3.3 Lähde: Kansanäänestyksen jälkeinen kysely (N=244) www.paloresearch.fi @paloresearch
 10. 10. Julkilausuman vaikutus • Alustavia tuloksia julkilausuman lukemisen vaikutuksista (koe-ja kontrollikysely): • Lisäsi äänestäjien tietotasoa kuntaliitoksesta • Lisäsi ymmärrystä eri näkökulmia kohtaan • Vaikutti erityisesti epävarmojen äänestäjien kantoihin kuntaliitoksen suhteen • Lisäsi luottamusta kansalaisraatia ja muita poliittisia toimijoita kohtaan www.paloresearch.fi @paloresearch • Kerro ovatko seuraavat väittämät tosia vai epätosia • 10 väittämää: 5 totta ja 5 epätotta • 5-asteinen Likert: ‘Varmasti tosi’ – ‘Varmasti epätosi’ • Indeksi mittaa vastausten oikeellisuutta/varmuutta; 0-40
 11. 11. Opetuksia ja lisätietoja • Kansalaisraati pystyy puntaroimaan vaikeita ja monimutkaisia kysymyksiä ja arvioimaan niihin liittyviä tosiasioita • Keskusteluprosessi kannattaa suunnitella huolellisesti • Kansalaisraadilla pystytään tarjoamaan luotettavaa ja olennaista tietoa kansalaisille (esim. ennen kansanäänestystä) • LISÄTIETOJA: http://paloresearch.fi/kansalaisraati/ www.paloresearch.fi @paloresearch

×