Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Huomisen terveys & hyvinvointi neljä tulevaisuuden henkilökohtaista toimintamallia

3 799 vues

Publié le

Huomisen terveys ja hyvinvointi - neljä tulevaisuuden henkilökohtaista toimintamallia

Publié dans : Santé
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Huomisen terveys & hyvinvointi neljä tulevaisuuden henkilökohtaista toimintamallia

 1. 1. WEVOLVE Huomisen terveys ja hyvinvointi ! Neljä tulevaisuuden henkilökohtaista toimintamallia Tutkimus tulevaisuuden asiakastarpeista osana Sitran Huomisen tarpeet sote-palveluiden rahoitukselle -hanketta. ! 16.06.2014 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 2. 2. WEVOLVE Sisällysluettelo ! 1. Terveyden lyhyt historia ! 2. Tulevaisuuden muutosvoimat ! 3. Ihmiskeskeinen näkökulma 2020-luvun terveyteen ja hyvinvointiin ! 4. Neljä 2020-luvun terveyden ja hyvinvoinnin henkilökohtaista toimintamallia ! 1. Elämän optimoija 2. Harmonian etsijä 3. Joustava selviytyjä 4. Itsensä rakentaja ! 5. Kartta 2020-luvun terveyden ja hyvinvoinnin henkilökohtaisista toimintamalleista X ! 3 ! 6 ! 24 ! 30 ! 37 48 57 66 ! ! 75 2 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 3. 3. WEVOLVE 1. Terveyden lyhyt historia Terveyden lyhyt historia HELLO@WEVOLVE.US 3 WWW.WEVOLVE.US
 4. 4. WEVOLVE Terveyden lyhyt historia MÄÄRITELMÄT TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA MUUTTUVAT JATKUVASTI Ihmisten terveydelle, sairaudelle ja hyvinvoinnille antamat merkitykset ja määrittelyt muuttuvat jatkuvasti. Samoin käsitykset siitä, mikä on ihmisten, yhteiskunnan tai yksityisen sektorin rooli terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä, ovat olleet historian kuluessa hyvin erilaisia. On myös oletettavaa, että nämä merkitykset tulevat muuttumaan jatkossa mahdollisesti nopeastikin terveyden ja hyvinvoinnin toimintaympäristön muuttuessa laajasti. MÄÄRITELMÄT HEIJASTELEVAT KULLOINKIN VALLITSEVAA MAAILMANKUVAA JA IHMISKÄSITYSTÄ Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aina yhteydessä suoraan keskeisiin yhteiskunnan järjestelmiin, vallitseviin kulttuurisiin terveyden määritelmiin, sekä kunkin ajan ihmiskäsitykseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden historia näyttäytyy usein edistyksellisenä ja ihmiskeskeisenä, mutta systeemien ja järjestelmien rakentumisesta on esitetty myös kriittisiä tulkintoja (esim. M. Foucault, I. Illich ja T. McKeown), joiden mukaan terveydenhoidon keskiössä ei suinkaan ole aina ollut ihminen tai ensisijaisena päämääränä hyvinvoinnin lisääminen. Esimerkiksi 1700-luvulla sairaanhoidon motiivina on nähty olleen yksilöiden hyvinvoinnin sijaan ennemminkin työntekijöiden kunnosta huolehtiminen ja yhteiskunnan tuottavuuden takaaminen. Kansalaisten velvollisuutena oli huolehtia omasta terveydestään pääasiassa yhteiskunnan, ei heidän itsensä takia. Vastaavasti 1800-luvulla kuoleman ja sairauden jatkuva läsnäolo käänsi fokuksen entisestään ihmisistä ja heidän tarpeistaan sairauksiin ja terveydenhoidon uusiin teknologisiin keksintöihin, joilla sairauksia pyrittiin parantamaan. 1900-luvun alkupuolella lääketiede ja terveydenhoidon järjestelmät systematisoituivat ja institutionalisoituivat. Vallitsevan terveys-käsityksen mukaan ihmiset miellettiin potilaina ja terveyden määrittely ja päätäntävalta vakiintui 1900-luvun kuluessa yhteiskunnalle ja lääkäreille. Modernin ajan terveydenhoidon kritiikki on sittemmin keskittynyt näihin edellä mainittuihin valta-asetelmiin sekä ihmisten vähäisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa oman terveydentilansa määrittelyyn tai terveyttään koskeviin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Potilaan oikeudet ja terveys ihmisoikeutena tulivat keskiöön 1950-luvun jälkeen, mutta asiantuntijuus ja toimijuus ihmisten terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa säilyi edelleen ammattilaisilla. Ajankuvasta kertoo paljon WHO:n näkemys vuodelta 1948, jossa terveys määritellään “täydellisenä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana ei pelkästään sairauden poissaolona.” Tämä määritelmä heijastaa sittemmin väistynyttä modernia maailmankuvaa, jossa teknologisen edistyksen ja asiantuntijuuden kasvun avulla pystytään ratkaisemaan kiperimmätkin haasteet. Kuluvalla vuosisadalla terveyden ja hyvinvoinnin määritelmissä ovat siten korostuneet eri elämänalueet kattava kokonaisvaltainen käsitys terveydestä ja hyvinvoinnista; ihmisten autonomisuus ja oman terveyden asiantuntijuus; ympäristön, yhteiskunnan ja elämäntilanteiden dynaamisuus ja jatkuva muutos; terveyden subjektiivisuus ja kokemuksellisuus; sekä terveyshaasteiden ennakointi, ennaltaehkäisy ja positiivinen elämänhallinta. Nämä uudet moniulotteiset määritelmät tarjoavat hyvän lähtökohdan miettiä avoimesti ja uudella tavalla, mitä huomisen terveys ja hyvinvointi voi tarkoittaa – sekä millä tavoilla voisimme luoda huomisen terveyttä ja hyvinvointia aidosti edistäviä ratkaisumalleja ja toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita. 4 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 5. 5. WEVOLVE Terveyden lyhyt historia Suuri kuolleisuus: keskittyminen sairauksiin ja lääketieteen ja teknologian edistykseen Ihminen potilaana: Terveydenhuollon järjestäytyessä ammattilaisten asiantuntijuus korostuu Holistinen terveys & hyvinvointi: ihmisten oma kokemus, asiantuntijuus ja toimijuus keskiöön 1800-luku 1900-luku 2000-luku 5 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 6. 6. WEVOLVE 2. Tulevaisuuden muutosvoimat Tulevaisuuden muutosvoimat HELLO@WEVOLVE.US 6 WWW.WEVOLVE.US
 7. 7. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat MUUTOSVOIMIEN YMMÄRTÄMINEN ON EDELLYTYS TULEVAISUUDEN RATKAISUJEN RAKENTAMISELLE Tulevaisuus ei vain tapahdu. Ymmärtämällä miten terveyden ja hyvinvoinnin merkitykset sekä tulevaisuuden terveyssysteemien rakennuspalikat tulevat muuttumaan, voimme proaktiivisesti lähteä rakentamaan terveempää tulevaisuutta. Olemme tutkimuksessa keränneet joukon tulevaisuuden muutosvoimia, jotka oletettavasti tulevat vaikuttamaan sekä huomisen terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin että mahdollisuuksiin kehittää uudenlaisia ja parempia ratkaisuja. Muutosvoimien analyysi perustuu STEEP-malliin, jonka avulla huomisen muutosvoimat voidaan jaotella yhteiskunnallisiin (Societal), teknologisiin (Technological), taloudellisiin (Economic), ympäristöllisiin (Environmental) ja poliittisiin (Political) muutosvoimiin. Nämä laajat murrokset, joita kutsutaan usein myös mega- tai makrotrendeiksi, ovat isoja kehityssuuntia, joihin yksittäiset ihmiset, yritykset tai valtiot eivät voi itse suoraan vaikuttaa. Ne kuitenkin luovat laajemman viitekehyksen tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin haasteille, sekä pitävät sisällään käytännön rakennuspalikat parempien ja toimivampien terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisumallien kehittämiseen. On hyvä muistaa, että tämänkaltainen ennakointityö on aina luonteeltaan tulevaisuutta kuvaavaa ja ei koskaan pyri ennustamaan miltä tulevaisuus näyttää. Sen sijaan tarkoituksena on määrittää ja kuvata ne mahdolliset muutosvoimia, jotka voivat luoda hyvin erilaisiakin tulevaisuuksia. ! STRATEGINEN SUUNNITTELUTYÖ YHDISTÄÄ ERILAISIA AJATTELUMALLEJA JA AUTTAA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN RATKAISUJA Se, että tulevaisuutta ei pysty ennustamaan ei tarkoita etteikö tulevaisuutta kannattaisi miettiä – päinvastoin. Nykyhetken ja tulevaisuuden välisestä epävarmuudesta syntyvät mahdollisuudet innovaatioon ja nykymallien muutokseen. Vain ymmärtämällä mikä voi olla mahdollista ja valitsemalla mihin suuntaan haluamme liikkua, voimme lähteä suunnittelemaan ratkaisuja huomisen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Tämä työ vaatii erilaisten ajatusmallien yhdistämistä: Tulevaisuusajattelu pyrkii tarjoamaan työvälineet muutoksen ymmärtämiseen ja tärkeiden muutosvoimien laajuuden, nopeuden ja merkityksen arvioimiseen. Vastaavasti systeemiajattelu antaa välineet kokonaisvaltaisten ja laajojen ratkaisumallien miettimiselle, ei ainoastaan yksittäisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnittelemiselle. Näiden ajattelutapojen kautta pystymme arvioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia laajempina kokonaisuuksina, ja tunnistamaan tärkeitä systeemien kipupisteitä, joihin kehitystyö on syytä kohdistaa. Suunnittelun kohteena ovat siis yhtä lailla uudet palvelut; palveluita mahdollistavat alustat; sekä erilaiset sosio-teknologiset rakennuspalikat, joista huomisen alustat ja palvelut voidaan rakentaa. Ratkaisu- ja ihmiskeskeiseen suunnitteluun tarvitaan lisäksi designajattelua. Kaiken suunnittelutyön ytimessä tulee olla tarkka käsitys ihmisten tulevaisuuden muuttuvista terveyden ja hyvinvoinnin ympäristöistä, kultuurisista merkityksistä ja käytännön toimintatavoista, jotta terveydenhoidon systeemeillä ja palveluilla pystytään ratkaisemaan huomisen hyvinvointihaasteita. Ratkaisujen arvo nimittäin syntyy vain onnistuneista ja hyvistä ihmisten henkilökohtaisista terveyden ja hyvinvoinnin kokemuksista, ei koskaan pelkistä palvelumalleista tai uusista hyvinvointiteknologioista. HELLO@WEVOLVE.US 7 WWW.WEVOLVE.US
 8. 8. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat Muutosvoimien ymmärtäminen auttaa meitä rakentamaan tulevaisuuden systeemisiä ja ihmiskeskeisiä ratkaisuja. TULEVAISUUS-AJATTELU SYSTEEMI-AJATTELU DESIGN-AJATTELU 8 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 9. 9. WEVOLVE KULTTUURIN FRAGMENTOITUMINEN SYVENTYVÄ ERIARVOISTUMINEN Tulevaisuuden muutosvoimat VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN AVOIMET TUOTANTOTEKNOLOGIAT 3D-PRINTTAUS BIO-TEKNOLOGIAT NANO-TEKNOLOGIAT YHTEISKUNTA TEKNOLOGIA YHTEISKUNTARAKENTEEN MURROS WEVOLVE KAIKEN KEINOÄLY PAIKALLISTALOUDET HYVINVOINTITALOUS UUSYHTEISÖLLISYYS LAAJENNETTU TODELLISUUS ASIOIDEN SENSORI-VERKOSTOT RESILIENSSI-LIIKE YMPÄRISTÖKRIISI INTERNET ROBOTISAATIO YHTEISÖLLISET RAHOITUSMALLIT DIGITAALINEN DEMOKRATIA KANSALAISAKTIVISMIN NOUSU POLITIIKKA YMPÄRISTÖ TALOUS RESURSSIVAJE MUUTTUVA LUONTOSUHDE JAKAMISTALOUS P2P RESURSSIT MARKKINOIDEN ARVAAMATTOMUUS SOSIAALINEN YRITTÄJYYS POLIITTISEN KENTÄN POLARISOITUMINEN HYVINVOINTI-POLITIIKKA KANSAINVÄLISYYDEN KOROSTUMINEN PÄÄTTYMÄTÖN ENERGIAKRIISI FINANSSIKRIISI HELLO@WEVOLVE.US 9 WWW.WEVOLVE.US
 10. 10. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden kahdeksan ‘täydellistä myrskyä’ HELLO@WEVOLVE.US 10 WWW.WEVOLVE.US
 11. 11. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUDEN ‘TÄYDELLISET MYRSKYT’ Täydellinen myrsky viittaa tilanteeseen, jossa yhdistyy erilaisia muutosvoimia joiden yhteisvaikutuksesta syntyy laadullisilta ja määrällisiltä vaikutuksiltaan usein hyvin yllättäviä ja ennakoimattomia lopputuloksia. Olemme kuvanneet kahdeksan tällaista tulevaisuuden täydellistä myrskyä, jotka yhdessä tulevat muokkaamaan terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuutta, luoden mahdollisesti hyvin erilaisia merkityksiä huomisen terveydelle sekä mahdollistaen aivan uudenlaisten terveyden ratkaisumallien kehittämisen. ! 1. YHTEISKUNTARAKENTEEN MURROS 2020-luvun yhteiskunta on murroksessa. Nykyinen yhteiskuntakehitys tulee näkymään yhä laajempana eriarvoistumisena, joka asettaa ihmiset hyvin erilaisiin asemiin huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. Jatkuva talouden epävarmuus ja käynnissä oleva laaja yhteiskunnallinen ja taloudellinen paradigmamuutos haastavat niin nykyiset valtavirtataloustieteen mallit kuin yhteiskunnalliset päämäärät. Hyvästä terveydestä ja hyvinvoinnista on nousemassa keskeinen tekijä ensi vuosikymmenen yhteiskunnallisen ja taloudellisen menestyksen arviointiin. Tämä näkyy esimerkiksi alati laajenevana keskusteluna hyvinvointiyhteiskunnasta ja tätä edistävien hyvinvointitalouden mallien soveltamisesta uusien terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisumallien kehittämiseen. Siten tulevaisuuden taloutta saatetaan optimoida nimenomaan hyvinvoinnin lisäämiseksi perinteisten kasvumääritelmien sijaan ja tulevaisuuden yhteiskunnan keskeisenä tehtävänä on turvata ihmisten mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin – keskellä valtavia nousevia haasteita. ! 2. HENKILÖKOHTAINEN RESILIENSSI Mittavien ja nopeiden muutosten maailmassa, jota vaivaavat niin eskaloituva ympäristökriisi kuin kasvava resurssivaje, on yksilöiden ja yhteisöjen terveys uudella tavalla uhattuna. Käytämme nykyisin energiaa, vettä ja maaperän resursseja yli 50% nopeammin kuin ne palautuvat. Samalla globaali väestö kasvaa kohti seuraavaa miljardilukua ja yhä useampi muuttaa elinolosuhteiltaan suotuisammille alueille. Nämä valtavat resurssihaasteet - jotka yhdistyvät moniulotteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä talouden rakenteellisiin ongelmiin - tulevat vaikeuttamaan tulevaisuuden turvaverkkojen rakentamismahdollisuuksia ja yhteiskunnan kykyä huolehtia käytännön terveydenhuollosta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Uudeksi terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueeksi onkin muodostumassa henkilökohtainen ja yhteisöllinen resilienssi, eli joustavuus ja kyky ponnahtaa takaisin odottamattomista vaikeuksista. Resilienssi-ajattelu tarkoittaa merkittävää kulttuurista muutosta suhteessa terveyteen ja hyvinvointiin: pelkkä sairauden hoitaminen tai hyvinvoinnista huolehtiminen eivät enää riitä, vaan ihmiset tarvitsevat uusia taitoja ja palveluita, joiden avulla he pystyvät varautumaan ja sopeutumaan yhä kokonaisvaltaisempiin ja kompleksisempiin terveysuhkiin. ! 3. KULTTUURIN FRAGMENTOITUMINEN Myös väestörakenne tulee vaikuttamaan terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen. On selvää, että väestön ikääntyessä tietyn tyyppiset sairaudet lisääntyvät ja tarve gerontologisille palveluille kasvaa. Kuitenkaan ikääntyneet, kuten eivät nuoremmatkaan väestöryhmät, ole homogeeninen asiakasryhmä, jolla olisi yhtenäiset tarpeet. Päinvastoin, kaikki laajat demografiset ryhmät pitävät sisällään laajan kirjon erilaisia palvelutarpeita. Useat ryhmät voivat jakaa saman palvelutarpeen, ja samalla palvelutarpeet ovat enemmän samanlaisia tietyn toiminnallisen ryhmän, kuten esimerkiksi kuntoilevien diabeetikkojen, sisällä. HELLO@WEVOLVE.US 11 WWW.WEVOLVE.US
 12. 12. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat Lisäksi monikulttuurisuuden kasvaessa tulemme kohtaamaan aivan uudenlaisia kulttuurisia sairauskäsityksiä, sekä uusia geneettisiä oireyhtymiä, joita ei aikaisemmin hyvin homogeenisessä suomalaisessa geenipohjassa ole juuri esiintynyt. Yhä voimakkaammin fragmentoituva yhteiskuntamme ja kulttuurimme johtaa siis yhä moninaisempaan palveluiden kirjoon. Ihmiset tarvitsevat ja odottavat erilaisia vaihtoehtoja ja valitsevat juuri heille sopivimmat ratkaisut, olivat ne sitten kokonaisvaltaisia itämaisia hoitomuotoja tai geeniperimän avulla optimoituja lääkeinterventioita. Kulttuurin kasvava eriytyminen korostaa sitä tosiasiaa, että kaikki terveyden ja hyvinvoinnin kokemukset ovat aina henkilökohtaisia. Siten emme voi kehittää ratkaisuja ainoastaan systeemien ehdoilla tai tiettyjen sairauksien hoitoa varten, vaan ratkaisut tulee yhtä lailla suunnitella ihmisten omien käytäntöjen ja yhteisöllisten käsitysten ohjaamana. Tämä kehitys johtaa mahdollisesti myös perinteisten terveyden ja hyvinvoinnin auktoriteettien valta-asemien muuttumiseen, mutta avaa yhä monipuolisempia mahdollisuuksia ja uusia rooleja toimia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. ! ! ! ! 4. AVOIN JA JAETTU TERVEYS Avoimuuden ja jakamisen korostuminen kulttuurissamme tulevat vaikuttamaan laajasti huomisen terveyssysteemien kehittämiseen. On oletettavaa, että alati laajeneva ‘maker movement,’ eli tekemistä ja osallistumista korostava liike, tulee näkymään yhä laajemmin myös terveyden ja hyvinvoinnin maailmassa. Esimerkiksi yhteisölliset terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisumallit ja tehokkaiden digitaalisten työkalujen ja demokratisoituneiden tuotanto- ja terveysteknologioiden avulla toteutetut uudet lähestymistavat tulevat olemaan näkyvässä roolissa huomisen ratkaisumalleissa. Näiden muutosten kautta omatoiminen ja yhteisöllinen terveydenhoito voi nopeasti muuttua vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi uusiin terveyden haasteisiin. Näin voidaan mahdollisesti kehittää myös henkilökohtaisempia, halvempia ja skaalautuvampia ratkaisuja. Avoimuuden lisääntyminen näkyy myös voimakkaasti niin sanotun jakamistalouden uusissa malleissa. On oletettavaa, että ensi vuosikymmenellä terveyden ja hyvinvoinnin palveluista huolehtii joustava ja tarpeen mukaan muotoutuva verkosto terveyden ammattilaisia, puoliammattilaisia sekä vapaaehtoisia, jotka osallistuvat palveluiden tuottamiseen tarpeen sekä oman osaamisensa ja ehtimisensä mukaan. Uudet tukiyhteisöt myös auttavat ihmisiä yhdistämään resurssejaan ja luomaan yhteisöllisiä ratkaisuja moniin terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Ylimääräisten resurssien, kuten laitteiden, ajan tai osaamisen, jakaminen nousee yhä tärkeämmäksi osaksi ihmisten henkilökohtaisia terveyssysteemejä. Samoin uusyhteisölliset vakuutukset ja rahoitusmallit voivat auttaa ihmisiä selviytymään yllättävistä terveyden haasteista, vaikka yhteiskunnalliset tukimallit eivät enää riittäisikään julkisten resurssien pienentyessä. Vaihtoehtoiset hyvinvoinnin turvaverkot ovat tärkeässä roolissa etenkin yllättävien terveysuhkien, kuten luonnonkatastrofien yhteydessä, jolloin alhaalta ylöspäin organisoidulla ketterällä kriisinhallinnalla on saatu tehokkaita tuloksia. Myös sosiaalinen yrittäjyys liittyy läheisesti jakamisen ja avoimuuden periaatteiden mukaan rakennettuihin ratkaisumalleihin. Monet uusista terveyden ja hyvinvoinnin palveluista tullaan rakentamaan sosiaalisen yrittäjyyden mallien avulla. Sosiaalisessa yrittäjyydessä korostuu yritystoiminnan kyky luoda laajempaa ja jaettua arvoa, ei ainoastaan taloudellista arvoa yrityksille. Näiden yritysmuotojen kautta eri sektoreiden rajat tulevat jatkamaan hämärtymistään. Ensi vuosikymmenen aikana terveyden ja hyvinvoinnin palveluita kehitetään oletettavasti pääsääntöisesti jaetun arvon mallien avulla ja läheisessä yhteistyössä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä. HELLO@WEVOLVE.US 12 WWW.WEVOLVE.US
 13. 13. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat 5. ÄLYKKÄÄT TERVEYSSYSTEEMIT Yksi merkittävimpiä sosio-teknisiä muutoksia seuraavien vuosien aikana tulee ol emaan ‘asioiden internetin’ saapuminen osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Tietokoneiden jatkuvan miniaturisaation ja alati kasvavan laskentatehon seurauksena yhä useampi asia fyysisessä ympäristössämme saa tietokoneellisia piirteitä ja yhdistyy langattomasti niin muihin ympäröiviin laitteisiin kuin internettiin. Jo nyt jääkaapit ja pölynimurit ovat kykeneväisiä itsenäiseen älykkääseen toimintaan ja puettava elektroniikka kommunikoi älykotien kanssa. Viime vuosikymmenen mobiiliteknologian murros terveydenhoidossa saattaa alkaa tuntua mitättömältä suhteessa kaikenkattavaan elinympäristön digitalisoitumiseen. Olemme myös siirtymässä kohti seuraavaa teknologian käytön paradigmaa, jossa emme enää operoi tietokoneita ja käytä palveluita näyttöjen kautta, vaan elämme vuorovaikutuksessa älykkäiden teknologioiden ja digitaalisten palveluiden kanssa. Vuorovaikutus tulee tapahtumaan yhä enemmän olemalla luonnollisesti asioiden kanssa ja esimerkiksi puheen kautta. Käytännössä tämä murros tarkoittaa elämää älykkäiden systeemien sisällä. Esimerkiksi älykodit tai fiksut kaupunkiympäristöt pystyvät ymmärtämään yhä enemmän asioita meistä ja tekemään asioita meidän puolestamme. Nämä systeemit tulevat myös muuttumaan tarpeen mukaan älykkäiksi terveyssysteemeiksi, jotka voivat auttaa meitä tekemään parempia terveysvalintoja. Yhä useammat tulevaisuuden terveyspalveluista ovat tämänkaltaisia systeemisiä kokonaisuuksia, jotka tuovat terveyden osaksi kaikkea elämää. Tällöin tärkeäksi tekijäksi nousee näiden systeemien kehittäminen ja optimoiminen nimenomaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi, ei esimerkiksi järjestelmän tehokkuutta edistäväksi. Tulevaisuuden terveyspalvelut sisältävät siis lähes vääjäämättä jonkinlaisia digitaalisia elementtejä, mutta nämä teknologiset mahdollistajat muodostuvat samalla yhä luonnollisemmaksi osaksi elämäämme. Palveluita ei aina tarvitse edes sinänsä käyttää, vaan käyttö tapahtuu huomaamattamme. Näitä huomisen terveyspalveluita ja -systeemejä voidaan myös ohjelmoida yksinkertaisesti vain olemalla niiden kanssa, aivan kuten jo nyt personoimme automaattisesti Amazonin tai Netflixin käyttökokemuksen vain käyttämällä näitä palveluja. Tämä tarkoittaa samalla laajaa muutosta siihen, mitä ajattelemme teknologian olevan ja miten kuvittelemme ikääntyneiden tai lasten pystyvän hyödyntämään terveyden ja hyvinvoinnin palveluita. ! 6. TERVEYSINFORMAATION VALLANKUMOUS Elämme eksponentiaalisesti lisääntyvän informaation keskellä. Valtaosa olemassa olevasta informaatiosta on muodostunut viimeisten muutaman vuoden aikana ja informaation jatkuva räjähdysmäinen kasvu tulee muuttamaan radikaalisti terveydenhoidon ratkaisumalleja. Terveyden ja hyvinvoinnin ‘runsas data’ koostuu siis eri tasoisista informaatiokokonaisuuksista. Kaiken keskellä on kaikista henkilökohtaisin tietovaranto eli oma genomi, joka tulee olemaan lähtökohtana hyvin monien terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuissa. Tähän yhdistyy hyvin monipuolinen kokoelma fysiologista dataa, jota kerätään alati laajenevan sensoriverkon avulla. Yhä pienempien, tarkempien ja useampien sensorien tuottama jatkuva datavirta erilaisista terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueista avaa aivan uusia näkökulmia oman kehon ja mielen ymmärtämiseen. Lisäksi kasvaa jokapäiväisen käyttäytymisdatan määrä, jota jo nyt kerätään automaattisesti mobiililaitteiden ja puettavan elektroniikan avulla. Henkilökohtainen käyttäytymisdata on läheisesti yhteydessä myös yhteisölliseen dataan, joka kuvaa tarkemmin toimintamme sosiaalisia ulottuvuuksia ja tämän vaikutuksia elämäämme. Kaiken päällä on valtava määrä ympäristödataa, joka koostuu kaikesta siitä informaatiosta, jota on saatavilla kulloisestakin ympäristöstämme, kuten ilmanlaadusta tai vaikka ruoasta, jota syömme. Kasvavan informaation ehkä tärkein merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on informaation kyky mahdollistaa aivan uudenlainen vastuunotto omasta ja läheisten terveydestä. Kun tiedät mistä terveytesi koostuu, pystyt myös helpommin tekemään sitä edistäviä valintoja. HELLO@WEVOLVE.US 13 WWW.WEVOLVE.US
 14. 14. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat Käytännössä yksilön näkökulmasta kyse on proaktiivisesta oman terveyden hakkeroinnista, jossa jatkuvien datavirtojen avulla pyritään optimoimaan omaa elämää ja edesauttamaan terveyttä edistävien elämäntapamuutosten syntyminen. Terveydenhoidon ammattilaisten näkökulmasta kasvava terveysinformaatio on uusi kriittinen terveydenhoidon resurssi. Esimerkiksi digitaalisen kulttuurin tutkijat danah boyd ja Kate Crawford kuvaavat julkaisussa Critical questions for big data (2012) muutosta kulttuurisena, teknologisena ja ammattiosaamisen murroksena, joka näkyy niin uusina tietovarantojen keräämisen systeemeinä kuin erilaisten analyysimenetelmien nousuna, jotka auttavat ymmärtämään, yhdistämään ja vertailemaan terveyden tietovarantoja. Lisäksi muutos näkyy uudenlaisena teknologiauskona runsaan informaation tuomaan korkeampaan tietoon, jonka avulla voimme löytää aikaisemmin piilossa olleita asioita ja jonka pohjana on objektiivisuus, totuus ja tarkkuus. ! 7. ROBOTISAATIO JA KEINOÄLY Tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin liittyvät olennaisesti myös robotisaatio ja uudet laajennetun todellisuuden ja/tai virtuaalitodellisuuden sovellukset. ! Samoin kuin teknisen tuotannon rakenteet ovat muuttuneet – ja tulevat muuttumaaan – jatkuvan robotisaation seurauksena, myös terveyden ja hyvinvoinnin palvelualat tulevat kokemaan suuria muutoksia. Yhtenä analogiana on yleisesti käytetty pankkisektorilla jo tapahtunutta suurta muutosta henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta omaehtoiseen ja hyvin digitaaliseen palvelukokonaisuuteen, jossa ihmiset ensisijassa hoitavat talousasioitaan mobiilisti tai kotoaan. Yhtä lailla uudet robotiikan ratkaisut tulevat osaksi henkilökohtaista terveyden ja hyvinvoinnin hoitoa. On arvioitu että nykyinen globaali robottipopulaatio, joka asuu ja toimii ihmisten kanssa, on jo yli 13 miljoonaa ja tulee nousemaan eksponentiaalisesti seuraavan vuosikymmenen aikana. Suurin määrä näistä roboteista tulee toimimaan kodeissa ja työpaikoilla. Yksi esimerkki robotiikasta terveydenhoidossa on japanilainen Paro-hylje, joka muistuttaa pehmolelua, käyttäytyy kuin pieni hylkeenpoikanen, ja jota käytetään dementoituneiden potilaiden osallistavassa hoidossa. Vastaavasti laajennetun todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden sovellukset tulevat muokkaamaan mahdollisuuksia aivan uudenlaisten palveluiden kehittämiseen hyvin moninaisiin terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Viimeistään vuoden 2015 alussa markkinoille tuleva Google Glass tarjoaa jo nyt suuren määrän terveyssovelluksia. Myös ensimmäisen edullisen virtuaalitodellusalustan Oculus Riftin (jonka omistaa nykyisin Facebook) ja vastaavien ratkaisujen odotetaan taipuvan moniin käytännöllisiin ja viihteellisiin terveys- ja hyvinvointikäytänteisiin. ! 8. MUOKATTAVA IHMINEN Viimeisenä – mutta ei toki vähäisimpänä – murroksena näkyy ajatus kokonaan muokattavissa olevasta ihmisestä. Geeniteknologia, bioteknologia sekä uudet avoimen lähdekoodin terveysteknologiat mahdollistavat yhä laajemman mielen ja kehon parantelemisen ja hakkeroimisen – yhä useammalle. Alati halpeneva ja demokratisoituva geeniteknologia avaa uusia mahdollisuuksia hyvin personoitujen ennakointi- ja hoitomuotojen kehittämiseen. Geeniteknologian avulla voidaan tehostaa monia nykyisiä terveydenhoidon käytäntöjä: terveyskeskukset voivat keskittää tietyt syöpatarkastukset korkean riskin väestöryhmiin tai ihmiset voivat käyttää geeniprofiilin mukaan toimiviksi todettuja lääkkeitä. ! HELLO@WEVOLVE.US 14 WWW.WEVOLVE.US
 15. 15. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat ! Myös bioteknologia – elävien organismien muokkaaminen molekyylitasolla ja tämän osaamisen hyödyntäminen osana terveyden ja hyvinvoinnin uudenlaisia ratkaisuja – on ensi vuosikymmenellä lunastamassa paljon odotettua potentiaaliaan. Bioteknologialla on tullee olemaan tärkeä rooli esimerkiksi uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehitystyössä sekä sairauksien syiden tunnistamisessa ja hoitamisessa. Näin päästään ennaltaehkäisemään tai vaikuttamaan sairauksiin varhaisessa vaiheessa. Bioteknologioiden avulla voidaan myös tuottaa uutta elävää kudosta ja ohjata kudoksen muodostumista, jopa 3D-tulostaa uusia elimiä ja kehon osia. HELLO@WEVOLVE.US 15 WWW.WEVOLVE.US
 16. 16. WEVOLVE PÄÄTTYMÄTÖN VELKAKIERRE Tulevaisuuden muutosvoimat TALOUSKRIISI HYVINVOINTITALOUS SYVENTYVÄ ERIARVOISTUMINEN KASVUNJÄLKEINEN TALOUS YHTEISKUNTARAKENTEEN MURROS TERVEYS & HYVINVOINTI TALOUDEN MITTAREINA PÄÄMÄÄRÄNÄ ONNELLISUUS HYVINVOINTIYHTEISKUNTA KATOAVA KESKILUOKKA 1 HELLO@WEVOLVE.US 16 WWW.WEVOLVE.US
 17. 17. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat INSTITUUTIOIDEN VOIMATTOMUUS SUURTEN ONGELMIEN EDESSÄ YMPÄRISTÖKRIISI YMPÄRISTÖKRIISI ON TERVEYSKRIISI RESURSSIVAJE NOPEUTUVA MUUTOS ENNUSTAMATTOMUUS 2 JOUSTAVUUS & KIMMOISUUS HENKILÖKOHTAINEN RESILIENSSI ITSERIITTOISUUS ALKAA IHMISISTÄ MUUTTUVA LUONTOSUHDE YMPÄRISTÖN POSITIIVISET VAIKUTUKSET HELLO@WEVOLVE.US 17 WWW.WEVOLVE.US
 18. 18. WEVOLVE SUBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI TERVEYS ON 3 HENKILÖKOHTAISTA YHTEISÖT VOIMAVAROINA UUSYHTEISÖLLISYYS Tulevaisuuden muutosvoimat VANHENEVAT KEHOT IKÄ ON VAIN NUMERO VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS PALVELUTARPEEN MALTILLINEN LISÄÄNTYMINEN EI OLE OLEMASSA YHTÄ “NORMAALIA” KULTTUURIN FRAGMENTOITUMINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN YHDISTYMINEN ERILAISET KULTTUURISET SAIRAUSKÄSITYKSET YHTEISÖLLINEN TERVEYS HELLO@WEVOLVE.US 18 WWW.WEVOLVE.US
 19. 19. WEVOLVE AVOIMET TUOTANTOTEKNOLOGIAT JAKAMISTALOUS PALVELUIDEN HYBRIDIMALLIT 4 VOIMAANTUNEET VERKOSTOT SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Tulevaisuuden muutosvoimat MAKER-LIIKE AVOIMUUDEN KULTTUURI DIY-KULTTUURI KANSALAISAKTIVISMI YHTEISÖLLISET RAHOITUSMALLIT P2P YHTEISTYÖ SEKTOREIDEN VÄLILLÄ RESURSSIT SHARED VALUE HELLO@WEVOLVE.US 19 WWW.WEVOLVE.US
 20. 20. WEVOLVE KASVAVA LASKENTATEHO MINIATURISAATIO ASIOIDEN INTERNET NÄYTTÖJEN JÄLKEINEN TEKNOLOGIASUHDE Tulevaisuuden muutosvoimat INTUITIIVISET TERVEYSPALVELUT LUONNOLLINEN VUOROVAIKUTUS LOPUTTOMAT PALVELURAJAPINNAT ELÄMME ÄLYKKÄIDEN TERVEYSSYSTEEMIEN SISÄLLÄ ÄLYKODIT SYSTEEMIEN OPTIMOINTI TERVEYDEN EDISTÄMISEKSI FIKSUT KAUPUNGIT DIGITAALISET TERVEYSSYSTEEMIT OVAT OSA KAIKKEA ELÄMÄÄ 5 HELLO@WEVOLVE.US 20 WWW.WEVOLVE.US
 21. 21. WEVOLVE YMPÄRISTÖDATA 6 KÄYTTÄYTYMISDATA RUNSAS DATA Tulevaisuuden muutosvoimat SENSORIVERKOSTOT PUETTAVAT SENSORIT MOLEKYYLI-SENSORIT KEHONSISÄISET SENSORIT GEENIDATA FYSIOLOGINEN DATA TERVEYSINFORMAATION YHTEISÖDATA VALLANKUMOUS TARKENTUNEET DIAGNOOSIT TERVEYDENHOIDON HAKKEROINTI DIGITAALISTEN PALVELUIDEN HYÖKYAALTO PERSONOITU TERVEYS YHTEISÖLLINEN TERVEYS HELLO@WEVOLVE.US 21 WWW.WEVOLVE.US
 22. 22. WEVOLVE LAAJENNETTU TODELLISUUS KEINOÄLY ÄLYKKÄÄT YMPÄRISTÖT SUORAT AIVOKÄYTTÖ- LIITTYMÄT VIRTUAALITODELLISUUS FACEBOOK: OCULUS RIFT GOOGLE GLASS Tulevaisuuden muutosvoimat TERVEYDENHOIDON AUTOMATISOINTI ROBOTISAATIO EMOTIONAALISET KONEET 7 HYVINVOINTI-ROBOTIT ESIM. PARO -HYLJE HELLO@WEVOLVE.US 22 WWW.WEVOLVE.US
 23. 23. WEVOLVE Tulevaisuuden muutosvoimat KUN IHMINEN IKÄÄNTYY ELIMET EI KESTÄ HENKILÖKOHTAINEN LÄÄKETIEDE GEENITEKNOLOGIA BIONIIKKA PRINTATTAVAT ELIMET DIY-BIOLABS 8 BIOTEKNOLOGIA MUOKATTAVA IHMINEN GEENIKARTOITUKSEN DEMOKRATISOITUMINEN SUPER-PERSONOINTI OMIEN GEENIEN MUUNTELU ÄLYLÄÄKKEET HALVAT ÄLYPROTEESIT AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIAT DIGITAALISET KOGNITIIVISET LAAJENNUKSET HELLO@WEVOLVE.US 23 WWW.WEVOLVE.US
 24. 24. WEVOLVE 3. Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin Ihmiskeskeinen näkökulma 2020-luvun terveyteen ja hyvinvointiin HELLO@WEVOLVE.US 24 WWW.WEVOLVE.US
 25. 25. WEVOLVE Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin IHMISKESKEINEN NÄKÖKULMA KOROSTAA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN KOKONAISVALTAISUUTTA JA KOKEMUKSELLISUUTTA Ihmiskeskeisestä näkökulmasta hyvä terveys on aina kokonaisvaltainen kokemus, jossa fyysinen terveys yhdistyy saumattomasti psyykkiseen, emotionaaliseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Näin ollen haasteet psyykkisessä terveydessä näkyvät usein myös fyysisen terveyden ongelmina; esimerkiksi työperäinen stressi voi laukaista mielenterveysongelmia tai vauhdittaa sairastumista sydänsairauksiin. Samoin esimerkiksi diabeteksen kanssa elävä ihminen kaipaa yhtä lailla emotionaalista ja psyykkistä tukea vertaisverkostoiltaan ja lähipiiriltään, kuin lääkehoitoa, terveyden seurantaa tai neuvontaa ruokavalion suhteen. Siten tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuksilta kaivataan monipuolisia resursseja ja tukea kokonaisvaltaisesti eri elämänalueilla kohdattuihin haasteisiin ja tarpeisiin. Terveystietoisuuden kasvaessa on odotusarvona myös yhä enemmän avun saaminen varhaisessa vaiheessa sekä tuen ja resurssien keskittäminen terveyden edistämiseen - ennen kuin haasteet ja ongelmat ja samalla kustannukset yksilölle ja yhteiskunnalllekin kasvavat. ! ! ! ! OMAN TERVEYDEN AUKTORITEETTI ON SIIRTYMÄSSÄ IHMISILLE ITSELLEEN Vuorovaikutussuhde yksilön ja lääkärin tai muiden terveyden ammattilaisten välillä on myös muuttumassa radikaalisti. Siten määrittely- ja päätösvalta yksilön terveydestä ja sen hoitamisesta tulee siirtymään jatkossa yhä enemmän terveyden instituutioilta ja asiantuntijoilta ihmisille itselleen. Ihmiset tulevat ottamaan yhä suuremman päätäntävallan ja vastuun omasta terveydestään. He huolehtivat käytännössä omien henkilökohtaisten terveyssysteemiensä rakentamisesta ja niiden toiminnasta. Näihin systeemeihin kuuluu laaja joukko erilaisia terveyden ammattilaisia, palveluita ja toimijoita. Tämä muutos tulee näkymään myös esimerkiksi lääkärien roolin muuttumisena. Tulevaisuuden lääkäri toimiikin yhä konsultatiivisemmassa roolissa, joka auttaa ihmisiä parempien päätösten tekemisessä ja henkilökohtaisten terveyssysteemien rakentamisessa ja niiden kehittämisessä. ! IHMISET HOITAVAT OMAA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIAAN HENKILÖKOHTAISTEN TERVEYSSYSTEEMIEN AVULLA Kun ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta omasta ja läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista he myös määrittelevät lähtökohtaisesti itse avuntarpeensa sekä tahot, joiden puoleen he kääntyvät huomatessaan haasteen tai ongelman. Institute for the Future määrittelee tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidon tapahtuvan henkilökohtaisten terveyssysteemien (Personal Health Ecologies) avulla. Nämä terveyssysteemit ovat yksilön itsensä rakentamia verkostoja, jotka rakentuvat hänen omien näkemyksiensä ja toimintamalliensa varaan, ja jonka avulla hän huolehtii omasta ja läheistensä terveydestä. Henkilökohtaiset terveyssysteemit sisältävät laajan kirjon aktiviteetteja, käytäntöjä ja resursseja, joiden avulla ihmiset edistävät terveyttä, tekevät päätöksiä ja toimivat yhdessä niin terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan ammattilaisten kuin vertaisverkostojen kanssa. Henkilökohtaisen terveyssysteemin kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi liikunta, ruokavalio, informaatio, kliiniset palvelut, digitaaliset palvelut, sosiaalipalvelut, vaihtoehtoiset mallit, lääkkeet ja muut valmisteet, sekä erilaiset sosiaaliset verkostot, kuten perhe, ystävät, yhteisöt ja kollegat. Terveyssysteemi on kuin jatkuvasti muuttuva ekosysteemi: se muuntautuu ja rakentuu vastatakseen nouseviin terveyden tarpeisiin tai haasteisiin. Kun puhutaan tavoista edistää terveyttä ja hyvinvointia, tarkoittaa tämä henkilökohtaisen terveyssysteemin tasolla aina lopulta käyttäytymisen muutosta, johon liittyy olennaisesti sekä sisäinen että ulkoinen motivaati; edellä mainittujen resurssien ja verkostojen muutos ja tuki; sekä tieto ja ymmärrys omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. ! 25 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 26. 26. WEVOLVE Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin TERVEYSSYSTEEMIT MUODOSTUVAT ERILAISTEN TOIMINTAMALLIEN OHJAAMANA Henkilökohtaiset terveyssysteemit kattavat erilaisia toimintatapoja ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, joita ihmiset hyödyntävät muuttuvien terveystarpeidensa ja elämäntilanteidensa mukaan. Meillä kaikilla on oma määritelmämme siitä, mikä edistää tai haittaa terveyttämme. Nämä oletukset ohjaavat toimintaamme ja vaikuttavat siihen minkälaisia osia terveyssysteemeissämme on. Toiset panostavat enemmän lääketieteellisiin ratkaisuihin, kun taas toiset keskittyvät huolehtimaan kokonaisvaltaisesti ja luonnonmukaisesti hyvinvointinsa tasapainosta. Useimmat ihmiset yhdistelevät joustavasti erilaisia toimintamalleja ja painottavat tiettyjä toimintatapoja osana eri elämäntilanteita. Samoin ihmisten toiminnan intensiteetti vaihtelee. Esimerkiksi jotkut ihmiset eivät juurikaan huolehdi omasta terveydestä ja hyvinvoinnista toisten ollessa hyvin aktiivisia. 26 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 27. 27. WEVOLVE FYYSINEN PSYYKKINEN HENKINEN SOSIAALINEN EMOTIONAALINEN Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin Ihmisten kokemus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on aina kokonaisvaltainen kokemus, johon yhdistyy useat terveyden osa-alueet. Terveyden määritelmien ja merkitysten jakautuminen McCann Healthin tekemän tutkimuksen (2013) mukaan, jossa haastateltiin yli 7000 ihmistä viidellä mantereella. 27 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 28. 28. WEVOLVE Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin Erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin tarpeet ja käytänteet – aina sairauden hoidosta terveyden edistämiseen – kulkevat kaikkien terveyden osa-alueiden läpi. SAIRAUDEN HOITO KUNTOUTUMINEN SAIRAUDEN EHKÄISEMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 28 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 29. 29. WEVOLVE Ihmiskeskeinen näkökulma terveyteen & hyvinvointiin Verenpaine-mittari Sovellus-kauppa Digitaalinen palvelu Apteekki Lääkäri Vakuutus-yhtiö Vertais-ryhmät Perhe Ystävät Omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen tapahtuu monimuotoisissa henkilökohtaisissa terveyssysteemeissä, jotka muodostuvat erilaisten toimintamallien ohjaamana. 29 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 30. 30. WEVOLVE 4. Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit Neljä 2020-luvun terveyden ja hyvinvoinnin henkilökohtaista toimintamallia HELLO@WEVOLVE.US 30 WWW.WEVOLVE.US
 31. 31. WEVOLVE Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN UUSIEN KÄYTÄNTEIDEN MÄÄRITTELEMINEN Makromuutosten vaikutukset näkyvät ihmistasolla sekä muuttuvana toimintaympäristönä että muuttuvina arvoina, asenteina ja käyttäytymistavoilla. Kahdeksan “täydellistä myrskyä” asettavat seuraavien vuosien aikana ihmisille uusia toimintamahdollisuuksia ja haasteita ja vaikuttavat myös uusien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien käytänteiden syntyyn. Toisin sanoen, ihmisten kokemukset heidän omasta hyvinvinvoinnistaan ja terveydestään ja mahdollisuuksista huolehtia niistä muuttuvat esimerkiksi itseä koskevien datavirtojen avautuessa ja uusien palveluiden mahdollistaessa oman terveyden paremman seurannan ja ymmärtämisen. Toisaalta monet käyttätymistavat, terveyshaasteet ja tarpeet pysyvät edelleen samana, mutta tavat ratkaista näitä voivat muuttua. Muuttuvien määritelmien ja käytänteiden tutkiminen ja niiden taustalla olevien syiden ymmärtäminen on ensiarvoista suunniteltaessa uusia palveluita. Ihmisiä on jaoteltu perinteisesti esimerkiksi markkinatutkimuksessa ulkoisten tunnusmerkkien ja demografisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, asuinpaikan, toimeentulon, sairaushistorian, jne. mukaan (joko/tai -jaotteluja). Terveyden ja hyvinvoinnin toimintatavat eivät kuitenkaan määräydy demografisten luokkien mukaan, joten käytännöllisempää on määritellä tulevaisuuden käyttäytymisprofiileja toiminnallisten ryhmien kautta (sekä/että - jaotteluja). Toiminnallisten ryhmien määrittely on perustavanlaatuinen osa uusien palveluiden suunnitteluprosessissa, sillä palveluita kehitetään aina ensisijaisesti vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja käytänteisiin. Suunniteltaessa palveluita toiminnallisten tarpeiden mukaan etuna on skaalautuvuus, eli se että palveluita voidaan kehittää vastaamaan samalla useiden demografioiden tarpeisiin. ! NELJÄ 2020-LUVUN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN HENKILÖKOHTAISTA TOIMINTAMALLIA Analysoimalla seuraavien vuosien aikana oletettavasti merkittäviksi nousevia terveyden ja hyvinvoinnin käytänteitä, nousevat keskeisiksi neljä erilaista käyttäytymistä erottelevaa ulottuvuutta (ks. seuraavat kaaviot). Olemme kuvanneet näitä ulottuvuuksia kahden akselin avulla. Mallin keskiössä on edellä esitetty ihmiskeskeinen ja kokonaisvaltainen käsitys terveydestä ja hyvinvoinnista. Kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä terveys ja hyvinvointi rakentuu useista osa-alueista, aina fyysisestä sosiaaliseen, jotka ovat läsnä aina terveyden edistämisestä sairauden hoitoon. Mallin pystyakseli kuvaa ihmisten kokemusta omasta terveydestään ja sitä, minkälaisella toiminnalla he ylläpitävät terveyttään ja hyvinvointiaan. Akselin toisessa päässä on atomistinen lähestymistapa, jolloin kokemus terveydestä on eriytynyt ja ihminen hoitaa terveyttään yleensä keskittyen johonkin tiettyyn terveyden osa-alueeseen. Toisessa päässä on holistinen lähestymistapa, jolloin kokemus terveydestä on kokonaisvaltainen ja terveyttä edistetään ja hoidetaan mahdollisimman monipuolisesti. Vaaka-akselilla puolestaan kuvataan sitä, millaisena ihmisten elämäntilanne näyttäytyy hänelle itselleen. Toisessa ääripäässä käsitys maailmasta on haasteellinen ja jopa kaoottinen, jolloin ihmisellä yleensä on elämässään selkeä terveysongelma tai -riski. Toisessa päässä oma elämäntilanne näyttäytyy hallittavissa olevalta ja tasapainon ja hyvinvoinnin saavuttaminen mahdolliselta. Akselien ääripäiden välille mahtuu luonnollisesti useita eri asteita ja variaatioita. Näiden toiminnallisten jaotteluiden mukaan muodostuu neljä toimintamallia, joita ihmiset hyödyntävät joustavasti vaihtelevien tarpeidensa ja elämäntilanteidensa mukaan. Nämä toimintamallit myös ohjaavat henkilökohtaisten terveyssysteemien muodostamista. HELLO@WEVOLVE.US 31 WWW.WEVOLVE.US
 32. 32. WEVOLVE MIEHET NAISET SENIORIT TYÖIKÄISET LAPSET & NUORET Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit Perinteisesti ihmisiä on luokiteltu demografisten ja ulkoisten piirteiden mukaan (joko/tai - ryhmittelyjä). Näin on pystytty erottelemaan ihmisiä ja heidän oletettuja tarpeitaan tehokkaasti toisistaan. HELLO@WEVOLVE.US 32 WWW.WEVOLVE.US
 33. 33. WEVOLVE Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit On kuitenkin käytännöllisempää etsiä yhdistäviä tekijöitä toiminnallisista ryhmistä (sekä/että -ryhmittelyjä). Näiden avulla voimme ymmärtää, minkälaisia moninaisia 2020-luvun toimintamalleja ja henkilökohtaisia terveys-systeemejä ihmisillä on. GEENITIEDON HYÖDYNTÄJÄT DIABEETIKOT HYÖTY-LIIKKUJAT VAIHTOEHTO-LÄÄKETIETEEN KÄYTTÄJÄT HELLO@WEVOLVE.US 33 WWW.WEVOLVE.US
 34. 34. WEVOLVE WEVOLVE Atomistinen lähestymistapa & tasapainoinen maailma BALANSSI Holistinen lähestymistapa & tasapainoinen maailma Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit Atomistinen lähestymistapa & kaoottinen maailma KAAOS Holistinen lähestymistapa & kaoottinen maailma ATOMISTINEN HOLISTINEN HELLO@WEVOLVE.US 34 WWW.WEVOLVE.US
 35. 35. WEVOLVE WEVOLVE BALANSSI AT O M I S T I N E N HOLISTINEN KAAOS Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit Käytännössä ihmiset hyödyntävät joustavasti ja eri asteisesti näitä neljää terveyden toimintatapaa erilaisissa elämän-tilanteissa ja kohdatessaan erilaisia terveyshaasteita. HELLO@WEVOLVE.US 35 WWW.WEVOLVE.US
 36. 36. WEVOLVE WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA BALANSSI HARMONIAN ETSIJÄ ITSENSÄ RAKENTAJA KAAOS JOUSTAVA SELVIYTYJÄ ATOMISTINEN HOLISTINEN HELLO@WEVOLVE.US 36 WWW.WEVOLVE.US
 37. 37. WEVOLVE ATOMISTINEN BALANSSI ELÄMÄN OPTIMOIJA HELLO@WEVOLVE.US 37 WWW.WEVOLVE.US
 38. 38. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 1: ELÄMÄN OPTIMOIJA Elämän optimoija pyrkii itsensä asiantuntijaksi mittaamalla ja seuraamalla terveytensä ja hyvinvointinsa kehitystä jatkuvien datavirtojen avulla. Tavoitteena on yleensä suunnitelmallinen elämäntapamuutos, jonka apuna toimivat tehostettu itseanalyysi, yhteisön apu ja enennäkemättömän tarkka ymmärrys oman kehon ja mielen toiminnasta. HELLO@WEVOLVE.US 38 WWW.WEVOLVE.US
 39. 39. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 1: ELÄMÄN OPTIMOIJA kvanttaajille, biohakkereille ja lifeloggaajille – kuten heitä on kutsuttu – on oman asiantuntijuuden lisääminen sekä kerääntyvän datan jatkuva reflektointi ja analysointi. Elämän optimoijalle terveys ja hyvinvointi koostuvat erillisistä osa-alueista, kuten laadukkaasta unesta tai henkilökohtaisesti räätälöidystä lääkityksestä, joita hän optimoi niin geenitiedon, fysiologisen sensoripalautteen kuin reaaliaikaisen ympäristöinformaationkin perusteella. Tavoitteena on säilyttää tietty suoritustaso tai asettaa itselleen elämäntapamuutoksiin liittyviä tavoitteita, joihin yleensä edetään iteratiivisesti askel kerrallaan. Elämän optimoija hyödyntää monenlaisia ja usein hyvin huomaamattomia sensoreita, joita hän kiinnittää kehoonsa tai ympäristöönsä, ja jotka keräävät jatkuvasti tarkkaa henkilökohtaista terveysdataa ja siirtävät sen vaikkapa älypuhelimen sovellukseen. Mittaaminen ei kuitenkaan tarkoita tai edellytä jatkuvaa ja aktiivista seurantaa, vaan usein vasta terveydessä tapahtuvat muutokset suuntaan tai toiseen antavat ilmoituksen tarpeesta muuttaa omaa toimintaa. Esimerkiksi monet datavisuaalisaatiota hyödyntävät sovellukset muuntavat terveysdatan helposti hahmotettaviksi visuaalisiksi kokonaisuuksiksi, jotka auttavat ymmärtämään paremmin oman käyttäytymisen erityispiirteitä. Hyötynä näissä sovelluksissa onkin juuri se, että ne tekevät elämäntapamuutosten positiiviset tulokset reaaliaikaisesti näkyviksi ja kannustavat sitoutumaan tavoiteltuihin muutoksiin. 39 ELÄMÄN OPTIMOIJA Elämän optimoija hyödyntää sujuvasti monentasoista dataa ymmärtääkseen paremmin terveyttä ja hyvinvointiaan sekä muuttaakseen omaa käyttäytymistään. Alati kasvavat datavirrat sekä uudet avoimet teknologiat auttavat ihmisiä saamaan uusia tarkkoja näkökulmia omaan terveyteen ja jakamaan tätä tietoa sekä vertaisyhteisöjen että terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. 2020-luvun elämän optimoijan toimintamallissa oikeus ja pääsy kaikkeen terveystietoon – niin itse tuotettuun kuin palvelujen ja järjestelmien keräämään tietoon – on elinehto. Ihmiset kokevat itse tuntevansa oman terveytensä parhaiten ja haluavat ottaa vastuun omaan terveyteensä liittyvistä päätöksistä ja suosituksista. Yhä useampi kuitenkin ymmärtää, että terveysdata ei sinänsä tarjoa vastauksia, vaan vaatii aina osaavaa tulkintaa, joka myös ottaa huomioon oman elämänkontekstin ja terveyshistorian. Omaa terveyttä ei näin ollen voi ulkoistaa edes terveyden ammattilaisille. Elämän optimoija kuitenkin toivottaa ammattilaiset tervetulleiksi konsultoimaan ja valmentamaan terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Elämän optimoijan toimintamallit perustuvat uusiin terveyden mittaamisen ympärille muodostuneisiin käytänteisiin. Näitä on tehnyt tunnetuksi viimeisten viiden vuoden aikana nopeasti laajentunut Quantified self -liike ja - yhteisöt, joiden jäsenet näkevät oman terveysdatan keräyksen ja seurannan henkilökohtaisena tutkimusmatkana parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Keskeistä näille 2020-luvun elämän optimoija pitää automaattista digitaalista lokikirjaa itsestään ja elämästään, joka seuraa jatkuvasti esimerkiksi unenlaatua, vireystilaa, ravinteita ja kehon suoritumista liikuntasuorituksien aikana sekä määrällisten että laadullisten mittareiden avulla. Hän hyödyntää lisäksi geenidataansa monipuolisesti muun muassa enakoidakseen tarkasti terveysriskejään ja optimoidakseen ruokavalionsa. Fyysisen terveyden ja elintoimintojen mittaamisen ohella elämän optimoijat mittaavat jatkossa yhä laajemmin myös ympäristön terveysuhkia, omaa psyykkista ja emotionaalista hyvinvointiaan, sekä perheensä hyvinvointia. HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 40. 40. WEVOLVE Asioiden internet TOIMINTAMALLI 1: ELÄMÄN OPTIMOIJA Datavirtojen kasvu Yhteisöllinen Geenitieto Sensori-teknologiat internet Avoimet teknologiat Palaute-silmukoiden kehittäminen Lääke-vasteiden mittaaminen Kehon ja mielen seuranta Sovellusten häkkääminen Henkilö-kohtaisen runsaan datan analysointi Genomitiedon soveltaminen ELÄMÄN OPTIMOIJA MUUTOSVOIMAT TOIMINTA TAVOITTEET RATKAISUT DIY ja maker-kulttuuri Geeni-kartoitus Oikeus ja pääsy omaan dataan Elämän kokonais-valtainen optimoimi-nen Tietoisuus ja vastuu omasta terveydestä Oman terveyden asiantun-tijuus Sensori-implantit Data-Datavarastot agregaattorit Sensori-verkostot Terveys-valintojen optimointi Biome-kartoitus Puettava teknologia & sensorit Oman terveyden ja hyvinvoinnin hallinta Datavisua-lisaatio HELLO@WEVOLVE.US 40 WWW.WEVOLVE.US
 41. 41. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: ELINTOIMINTOJEN YMMÄRRYS Tinke laskee elämän optimoijalle fitness- ja welness-indeksit mittaamalla sydämen sykkeen, veren happipitoisuuden ja hengitystiheyden. !41 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 42. 42. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: YMPÄRISTÖN KARTOITUS Netatmon June-ranneke auttaa elämän optimoijia mittaamaan ympäristönsä UV-säteilyä ja siten säätelemään tehokkasti auringossa vietettyä aikaa ja optimoimaan ympäristön vaikutuksia omaan elämään. HELLO@WEVOLVE.US 42 WWW.WEVOLVE.US
 43. 43. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: SENSORI-IMPLANTIT MC10 kehittää biosensoreita, jotka auttavat elämän optimoijia mittaamaan jatkuvasti esimerkiksi kehon nestetasopainoa, altistusta UV-säteilylle tai lämpötilaa ja lähettämään tiedon langattomasti älylaitteisiin. HELLO@WEVOLVE.US 43 WWW.WEVOLVE.US
 44. 44. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: ELINTOIMINTOJEN YMMÄRRYS Ubiomen palvelun avulla elämän optimoijat voivat selvittää kehonsa mikrobit, joita on kehossa 10-kertaa soluja enemmän ja jotka osallistuvat useisiin tärkeisiin kehon funktioihin ruoansulatuksesta henkiseen ja fyysiseen terveyteen. HELLO@WEVOLVE.US 44 WWW.WEVOLVE.US
 45. 45. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: VANHEMMUUDEN OPTIMOIMINEN Bleepbleeps on sarja terveyssensoreita, jotka auttavat elämän optimoijia täydellisessä vanhemmuudessa: mittaamaan spermapitoisuutta ja ovulaatiota, kuvaamaan ultraäänellä sikiötä, seuraamaan vauvan liikettä sekä tarkkailemaan lapsen sijaintia. HELLO@WEVOLVE.US 45 WWW.WEVOLVE.US
 46. 46. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: TERVEYSTIEDON YHDISTÄMINEN Applen kesäkuussa julkaistu Healthbook tarjoaa alustan sensori-integraatiolle ja terveysdatalle sekä mahdollistaa laajamittaisen terveyden & hyvinvoinnin palveluiden kehittämisen elämän optimoijille. HELLO@WEVOLVE.US 46 WWW.WEVOLVE.US
 47. 47. WEVOLVE ELÄMÄN OPTIMOIJA: PERSONOIDUT TERVEYSPALVELUT Ginger.io auttaa elämän optimoijia käyttämään terveyspalveluita täysin personoidusti ja tarpeen vaatiessa. Palvelu muodostaa ihmisten “käyttäytymis-genomin” ja yhdistää tämän runsaan terveysdatan avulla ihmiset tarvittaessa terveyden ammattilaisiin. HELLO@WEVOLVE.US 47 WWW.WEVOLVE.US
 48. 48. WEVOLVE BALANSSI HARMONIAN ETSIJÄ HOLISTINEN HELLO@WEVOLVE.US 48 WWW.WEVOLVE.US
 49. 49. TOIMINTATAPA TOIMINTAMALLI 2: 2: HARMONIAN HARMONIAN ETSIJÄ ETSIJÄ WEVOLVE Harmonian etsijä lisää hyvinvointiaan kaikilla elämän alueilla. Hänelle hyvä terveys on matka, ei päämäärä, jolloin terveydessä ja hyvinvoinnissa korostuu kokonaisvaltainen tasapaino. Harmonian etsijä yhdistää luontevasti niin länsimaisia kuin itämaisia perinteita ja ymmärtää ihmisen olevan osa laajempaa luonnon ekosysteemiä. Hyvän elämän välineinä toimivat säännöllisesti niin meditaatio, liikunta kuin ruokavalio. 49 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 50. 50. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 2: HARMONIAN ETSIJÄ ihmisestä osana laajempaa luonnon ja kulttuurin muodostamaa ekosysteemiä. Harmoniaa tavoittelevat ihmiset hakeutuvatkin ympäristöihin, joissa on tehty hyvinvoinnin kannalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tälläisia ovat esimerkiksi tilat, joihin on rakennettu rentoutumishuoneita tai tehty tarkoitukseen sopivat valaistusratkaisut tai hyödynnetty luonnon äänimaailmaa. Ominaista ovat myös luonnonläheiset elämäntapavalinnat, kuten paikallisen luomuruoan suosiminen tai pyöräily työmatkamuotona, jotta oma hyvinvointi liittyisi läheisemmin ympäröivään luontoon ja oma toiminta vähentäisi myös ympäristön kuormitusta ja tämän kautta muodostuvia terveyshaasteita. 2020-luvun harmonian etsijä pyrkii tasapainoisilla elämäntapavalinnoillaan pitkäkestoiseen hyvinvointiin. Hänelle on ensiarvoista kuunnella itseään ja lisätä jatkuvasti itsetuntemustaan. Tätä tavoittellaan esimerkiksi irtautumalla arjen hektisyydestä erilaisin meditaatio ja mindfulness -harjoituksin. Yhä useammin nämä harjoitukset sidotaan osaksi jokapäiväistä arkea ja apuna käytetään näppäriä dgitaalisia palveluita, kuten Headspace meditaatiosovellusta, joka tarjoaa rentouttavan hetken kiireen keskellä. Sovelluksen käyttäjä voi meditoida vaikka bussimatkan aikana ja kerätä näin uutta voimaa jatkaa päiväänsä. Toisaalta 2020-luvun harmonian etsijä pyrkii sääntelemään teknologian käyttöään. Hetkessä eläminen ja ystävien seurasta täysipainoisesti nauttiminen helpottuu, kun älykkäät hyvinvointisysteemit osaavat sulkea itsensä 50 HARMONIAN ETSIJÄ Elämänkaaren epävarmuus, nykyelämän ennustamattomuus sekä jatkuva kiire pysäyttää monet etsimään uudenlaista näkökulmaa terveyteen ja hyvinvointiin. Tässä toimintamallissa tavoitteena on tasapainoinen elämä, jonka muodostaa niin fyysisen, henkisen kuin psyykkisen terveyden systeeminen kokonaisuus. 2020-luvun harmonian etsijä ymmärtää, että terveyden kaikki osa-alueet vaikuttavat aina olennaisesti toisiinsa ja että hyvinvointiin kuuluvat sekä työ että vapaa-aika. Harmonian etsijä ei pyri kirimään ja kilpailemaan oman terveytensä kanssa, vaan sanoutuu irti suorituskeskeisestä ajattelutavasta ja tavoittelee kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää hyvinvointia. Harmonian etsijän maailmassa luonto on vahvasti läsnä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia pidetään yllä ja edistetään usein myös luonnonmukaisin tavoin. Terveyshaasteissa tai sairauden hoidossa tukeudutaan joustavasti sekä nykylääketieteen ratkaisuihin että vaihtoehtoisiin ja luonnonmukaisiin menetelmiin. Toimintamallissa korostuu eri elämän osa-alueiden vaikutus terveyteen. Esimerkiksi työelämässä tavoitellaan toimeentulon lisäksi hyvinvointia ja itselle merkityksellisten arvojen toteutumista. Perheen ja lähipiirin kanssa vietetty laatuaika merkitsee paljon ja kokonaisvaltainen liikunta on tärkeä osa henkilökohtaista hyvinvointia. Suosittu laji on esimerkiksi jooga, joka hoitaa yhtäaikaisesti sekä kehoa että mieltä. Toimintamallin systeeminen ote terveyteen näkyy myös laajemmassa mittakaavassa ajatuksena tarvittaessa pois päältä, hyvinvointivaatteet estävät turhat kännykkäsignaalit ja mobiililaitteet eivät pirise matalien aivoaaltojen aikana. Näin harmonian etsijä pystyy olemaan vahvemmin läsnä elämässään ja voi nauttia kokonaisvaltaisesti hetkestä ja hyvinvoinnista. HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 51. 51. WEVOLVE Uusi hyvinvointi-paradigma Monikulttuu-risuuden nousu TOIMINTAMALLI 2: HARMONIAN ETSIJÄ Ympäristökriisi Muutoksen kiihtyvä tahti Holistisen hyvinvoinnin Koko elämän edistäminen balansointi Kokonaisval-tainen liikunta Tasapainoi-nen ja monipuolinen ravinto Slow- ja Flow-filosofia Itsetunte-muksen lisääminen HARMONIAN MUUTOSVOIMAT TOIMINTA TAVOITTEET RATKAISUT Mindfullness -tekniikat ja sovellukset Elämän osa-alueet balanssissa Luonnolli-suus ja luonnon-mukaisuus Hyvinvointi-talous Systee-minen maailman -kuva Hyvä elämä Merkityksel-lisyys Jooga ja meditaatio ‘Älykkäät hyvinvointi-vaatteet Hetkessä eläminen ja nauttiminen Luontosuh-teen vaaliminen Yhteisö-palvelut Hyvinvointi-teknologiat Kokonais-valtaiset hyvinvointi-ympäristöt Paikalliset hyvinvointi-palvelut Laatua määrän sijaan Kokonais-valtainen hyvinvointi ETSIJÄ HELLO@WEVOLVE.US 51 WWW.WEVOLVE.US
 52. 52. WEVOLVE HARMONIAN ETSIJÄ: HOLISTISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Stanley’s Pharmacy New Yorkin Lower East Sidessa yhdistää lääketieteen lähestymistavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, tarjoten harmonian etsijöille ‘yhden pysäkin’ terveyspalvelun. 52 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 53. 53. WEVOLVE v HARMONIAN ETSIJÄ: SLOW & FLOW Headspace opastaa harmonian etsijöitä moderniin meditaatioon 24/7. Headspacen taustalla vaikuttaa yhteiskunnallinen yritys ja tiimi eksperttejä aina lääkäreistä entiseen buddhalaiseen munkkiin. HELLO@WEVOLVE.US 53 WWW.WEVOLVE.US
 54. 54. WEVOLVE HARMONIAN ETSIJÄ: HOLISTISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Family by Family, Australiassa kehitetty verkostomainen sosiaalinen palvelu, auttaa harmonian etsijöitä kehittämään perheensä hyvinvointia vertaisperheiden avulla. HELLO@WEVOLVE.US 54 WWW.WEVOLVE.US
 55. 55. WEVOLVE WEVOLVE HARMONIAN ETSIJÄ: ELÄMÄN BALANSOINTI Yhteisölinen Fig -sovellus auttaa harmonian etsijöitä päivittäisen hyvinvoinnin ja itselle asetettujen onnellisuutta ja terveyttä lisäävien tavoitteiden saavuttamisessa, aina terveellisestä syömisestä parempien ystävyyssuhteiden rakentamiseen. HELLO@WEVOLVE.US 55 WWW.WEVOLVE.US
 56. 56. WEVOLVE HARMONIAN ETSIJÄ: ONNELLISUUSINDEKSI Systeemitasolla harmonian etsimiseen sopii myös Santa Monican kaupungin kehittämä hyvinvointi-indeksi, joka yhdistää määrällistä ja laadullista dataa asukkaiden hyvinvoinnista. Tavoitteena on päätöksenteon parantaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. HELLO@WEVOLVE.US 56 WWW.WEVOLVE.US
 57. 57. WEVOLVE KAAOS JOUSTAVA SELVIYTYJÄ HOLISTINEN HELLO@WEVOLVE.US 57 WWW.WEVOLVE.US
 58. 58. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 3: JOUSTAVA SELVIYTYJÄ Joustava selviytyjä pyrkii pärjäämään jatkuvan muutoksen keskellä kehittämällä kokonaisvaltaista kimmoisuutta henkilökohtaisten ja jaettujen resurssien avulla. Päämääränä on yllättävien ulkoisten ja sisäisten terveyden ja hyvinvoinnin uhkien ennakointi, kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus, sekä mentaalisen ja fyysisen kestävyyden kehittäminen. HELLO@WEVOLVE.US 58 WWW.WEVOLVE.US
 59. 59. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 3: JOUSTAVA SELVIYTYJÄ JOUSTAVA SELVIYTYJÄ Joustavan selviytyjän toimintamalli tulee olemaan keskeinen yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Esimerkiksi monisyiset sosiaaliset ongelmat, antibioottiresistentit bakteerikannat, tai lisääntyneet syöpädiagnoosit luovat jatkuvaa ja arvaamatonta kaaosta ihmisten elämään ja yllätyksiä yhteisöjen hyvinvoinnille. Ensi vuosikymmenen terveys ja hyvinvointi perustuukin usein kokonaisvaltaiseen iskunkestävyyteen, kykyyn sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ympäristöihin sekä valmiuteen ratkaista omaehtoisesti vaikeitakin terveysongelmia. 2020-luvun joustavat selviytyjät ymmärtävät myös, että ulkoisten haasteiden ohella ennustamattomuutta elämään tuovat myös oman elämänkaaren ja elämäntilanteiden vaihtuvuus ja sisäiset haasteet. WHO:n ennusteen mukaan esimerkiksi depressio tulee olemaan vuonna 2020 toiseksi eniten kustannuksia aiheuttava sairaus. Joustavan selviytyjän toimintamallin hyötynä on erityisesti se, että parantunut iskunkestävyys vähentää yksilöiden ja yhteiskunnan terveyskustannuksia ja ehkäisee moninaisten ongelmavyyhtien kasvua. Joustavan selviytyjän taitoja ja asennetta vaativia elämäntilanteita ja hyvinvointihaasteita on monia: geenitieto saattaa kertoa nuoren riskistä sairastua depressioon; työikäisen ykköstyypin diabetes on alkanut vaivaamaan laajemmin; kiireisen elämänvaiheen paineet ja stressi vaikuttavat vanhempien jaksamiseen; pitkittynyt työttömyysjakso kuormittaa keski-ikäisen hyvinvointia useilla elämänalueilla; tai ikääntyneellä on edessään valtavia elämänmuutoksia leskeytyessään. Joustavia selviytyjiä yhdistää ymmärrys siitä, että yhteiskunta ei pysty enää välttämättä tarjoamaan kaikkea heidän tarvitsemansa apua, vaan hoitaakseen hyvinvointiaan heidän täytyy tukeutua uudenlaisiin terveyden tukiverkostoihin ja resursseihin. Joustava selviytyjä hahmottaa hyvinvointinsa kokonaisvaltaisesti ja pyrkii fyysisen terveytensä lisäksi pitämään huolta psyykkisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnistaan. Joustava selviytyjä pyrkiikin vahvistamaan erityisesti itseymmärrystään ja itsetuntoaan sekä mentaalista kapasiteettiaan ja kykyään ratkaista elämän haasteita. Hän pyrkii myös ennakoinnin ja elämäntapamuutosten avulla siihen, että elämän haasteet ja ongelmat eivät edes kehity terveyden kriiseiksi. 2020-luvun joustava selviytyjä tukeutuu ammattilaisten apuun, kuten terapiaan ja lääkehoitoon, mutta hakee jatkuvaa tukea niin läheisiltään kuin digitaalisten palveluiden kautta kokoontuvilta vertaisyhteisöiltä, joiden jäseniä yhdistää samat hyvinvointihaasteet tai elämänvaiheet. Joustava selviytyjä voimaantuu jakaessaan kokemuksiaan, oppiessaan muiden tarinoista ja saadessaan ymmärrystä ja tukea vertaismentoreilta ja -motivaattoreilta. Mielenkiintoista on, että selviytyjän asenteen vahvistaminen muuttaa myös sairauden kokemusta olennaisesti, eivätkä haasteet ja lukkiutuneet ajattelu- tai toimintamallit ole esteitä tulevien mahdollisuuksien näkemiselle. Joustavalle selviytyjälle on ominaista myös ymmärrys pitkän aikavälin ajattelun ja elämäntapamuutosten keskeisyydestä hyvinvoinnille. Ensi vuosikymmenen joustava selviytyjä harjoittaa psyykkistä kestävyyttään yhä enemmän monipuolisilla motivaatiopeleillä ja virtuaalisimulaatioilla, jotka auttavat hahmottamaan konkreettisemmin nykyiset ja tulevat hyvinvointihaasteet ja mahdollisten elämäntapamuutosten seuraukset. Uudet digitaalisten vertaispalveluiden tarjoamat moninaiset resurssit, kuten tieto, tuki tai jopa taloudelliset resursit, auttavat luomaan joustavia turvaverkkoja tulevaisuuden haasteiden varalta. Osallistuminen yhteisöjen toimintaan ja muiden auttaminen lisäävät vastaavasti hyvänolon ja onnistumisen tunnetta. Joustava selviytyjä hyödyntää myös uusia ammattilaisten suunnittelemia digitaalisia sovelluksia, joten vaikka kasvokkain tapahtuva hoitotilanne ei ole aina mahdollinen, ovat tehokkaat itsehoidon ja itseymmärryksen digitaaliset työkalut aina mukana arjessa. HELLO@WEVOLVE.US 59 WWW.WEVOLVE.US
 60. 60. WEVOLVE hyvinvointi-paradigma TOIMINTAMALLI 3: JOUSTAVA SELVIYTYJÄ Kasvavat sosiaaliset ongelmat Ympäristökriisi Resilienssi-ajattelu MUUTOSVOIMAT Slow- ja Flow-filosofia Uhkateki-jöiden kriisien ennakointi TOIMINTA vertaisver-kostoihin ja RATKAISUT TAVOITTEET Muutoksen kiihtyvä tahti Yhteis-kunnan rakenne-muutokset Uusi Itsereflek-tion hyödyn-täminen Tukeu-tuminen Emotionaa-lisen kapasi-teetin lisää-minen Jakamistalous Sopeutu-miskyvyn lisääminen Systeemi-nen, pitkän aikavälinen ajattelu Päätöksen-tekokyvyn parantami-nen JOUSTAVA SELVIYTYJÄ Pelilliset harjoitukset Virtuaali-simulaatiot Hyvän itsetunnon rakenta-minen Yhteisöllinen oppiminen ja vertaistuki Fobioiden ja traumojen hoito Oman elämän ennakointi Laajennetun todellisuuden palvelut Jousta-vuuden saavutta-minen Terapia-sovellukset HELLO@WEVOLVE.US 60 WWW.WEVOLVE.US
 61. 61. WEVOLVE JOUSTAVA SELVIYTYJÄÄ: TUKEUTUMINEN VERTAISVERKOSTOIHIN I Had Cancer -palvelu tarjoaa syöpädiagnoosin saaneille ja syövästä toipuville joustaville selviytyjille vertaisyhteisön, jonka kautta voi auttaa samassa tilanteessa olevia, oppia muilta ja löytää vertaistukea. HELLO@WEVOLVE.US 61 WWW.WEVOLVE.US
 62. 62. WEVOLVE JOUSTAVA SELVIYTYJÄ: ITSEREFLEKTION HYÖDYNTÄMINEN Patients Like Me -alusta koostaa raportteja ihmisten kokemista oireista ja hoidoista sekä jakaa uusinta tutkimustietoa. Palvelun kautta voi myös seurata ja ymmärtää paremmin terveyttään sekä löytää vertaistukea parantumiseen. 62 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 63. 63. WEVOLVE JOUSTAVA SELVIYTYJÄ: ASENNEMUUTOS A Bit Better on sosiaalinen palvelu ikääntyneiden joustavien selviintyjien itsetunnon ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Palvelu auttaa esteenä olevan “ Minä en voi ja osaa” -asenteen vaihtamiseksi ”Minä osaan!” -asenteeseen vertaistuen avulla. 63 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 64. 64. WEVOLVE JOUSTAVA SELVIYTYJÄ: PÄÄTÖKSENTEKOKYVYN PARANTAMINEN Super Better -peli auttaa joustavia selviytyjiä saavuttamaan terveystavoitteita tai parantumaan jo olemassa olevista sairaudentiloista kasvattamalla omaa iskunkestävyyttä, kimmoisuuttaan ja optimistista asennetta. HELLO@WEVOLVE.US 64 WWW.WEVOLVE.US
 65. 65. WEVOLVE JOUSTAVA SELVIYTYJÄ: OMAN ELÄMÄN ENNAKOINTI Virtuaalisimulaatiot auttavat joustavia selviytyjiä sitoutumaan paremmin elämäntapamuutoksiin simulaation kautta koetun päämäärän ymmärtämisen avulla, esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen tai painonhallinnan seurausten havaitsemisella. 65 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 66. 66. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA ATOMISTINEN KAAOS HELLO@WEVOLVE.US 66 WWW.WEVOLVE.US
 67. 67. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 4: ITSENSÄ RAKENTAJA Itsensä rakentaja kyseenalaistaa normaalin terveyden rajat ja tekee itselleen tarkkoja terveysinterventioita. Pyrkimyksenä on yleisesti muokata ja parantaa sekä kehoa että mieltä digitaalisten teknologioiden, lääkkeiden ja bioteknologioiden avulla. Tavoitteena on esimerkiksi paremmat aistit, toimivammat elimet, vikkelämpi mieli, tehokkaampi keho tai vaikka hauskempi ulkonäkö. HELLO@WEVOLVE.US 67 WWW.WEVOLVE.US
 68. 68. WEVOLVE TOIMINTAMALLI 4: ITSENSÄ RAKENTAJA ITSENSÄ RAKENTAJA Terveyden määritelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja tulemme näkemään yhä enemmän vallitsevan ‘normaalin' terveyden kyseenalaistamista. Hyvä terveys ja hyvinvointi eivät tarkoita itsensä rakentajille sairauden poissaoloa, vaan oman terveyden jatkuvaa kehittämistä, biologisten rajojen ylittämistä uusien teknologioiden avulla, sekä itsensä tehostamista korjaavan hoidon sijaan. Uusi, tehokkaampi ja parempi ovat ominaisuuksia, jotka kiehtovat itsensä rakentajia. He etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia kehon ja mielen muokkaamiseen, ja ovat valmiita kokeilemaan uusia tapoja ja palveluita paremman terveyden ja tehokkaamman hyvinvoinnin kehittämiseen. Jo nyt esimerkiksi silmien laserleikkaus on tullut arkipäiväiseksi operaatioksi, joka auttaa parantamaan näkökykyä jopa normaalia paremmaksi. Jatkuva paremmuuden tavoittelu johtaa siihen, että 2020-luvun itsensä rakentajat haluavat olla erittäin tietoisia terveydestään ja hyvinvoinnistaan, sekä hallita niitä hyvin omaehtoisesti. He ovat kuitenkin erittäin valmiita hyödyntämään eri terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten asiantuntijuutta, koska tarvitsevat huippuosaamista interventioiden toteuttamiseen. Itsensä rakentajat hyödyntävät kaiken itseään koskevan tiedon ja datan, kuten geenidatan tarjoamat mahdollisuudet ennakoida oman terveyden riskialueita tai vastaavasti viedä terveys ja suorituskyky huippuunsa, jos geenikartasta löytyy viittauksia piileviin vahvuuksiin. Itsensä rakentaja hahmottaa terveytensä keskittyen usein tiettyihin osa-alueisiin ja niiden korostamiseen tai tehostamiseen. He hyödyntävät bioteknologiaa, uudenlaisia digitaalisia tai älypuhelinten kanssa synkronoituja “älykkäitä”proteeseja, sekä lääketieteen ja teknologian tarjoamia kohdennettuja interventioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi aistien säätäminen tarkemmiksi, kognitiivisten kykyjen tehostaminen, fyysisen suorituskyvyn lisääminen tai esteettisten muokkausten tekeminen. Aisteja tehostetaan muun muassa erilaisilla älykkäillä proteeseilla, kuten kuulolaitteilla, tai vaikka digitaalisilla silmälaseilla, kuten Google Glass – tyyppisillä laajennetun todellisuuden ratkaisuilla, jotka voivat tarjota parannellun tietoisuuden ympäristöstä tai paremman pimeänäön. Kognitiivisia kykyjä kehitetään vastaavasti erilaisten älylääkkeiden avulla sekä virtuaalisten palveluiden tuella. 2020-luvun itsensä rakentaja vaatii uusimpia ratkaisuja, jotka haastavat totutut käsitykset siitä, mihin ihminen on kykeneväinen. Usein ensimmäinen sykäys tähän toimintamalliin on henkilökohtainen terveyden tai hyvinvoinnin kriisi, joka edellyttää radikaaleja interventioita, kuten onnettomuudessa menetetty raaja tai vaurioitunut kuulo. Oman terveyden tehostamista tapahtuu toki myös omaksi iloksi sekä oman itsetunnon vahvistamiseksi. Mielenkiintoista tulevaisuuden itsensä rakentamisessa on se, että ensi vuosikymmenellä kehon ja korjailu tulee olemaan mahdollista yhä useammalle ja yhä halvemmalla. Geenitiedon demokratisoituessa sen hyödyntäminen tulee olemaan arikipäivää monelle ja uusien digitaalisten apuvälineiden kustannusten laskiessa ne oletettavasti yleistyvät hyvin nopeasti. Jo nyt geeni- ja bioteknologiat sekä biomateriaalien 3D-tulostus mahdollistavat elinten printtauksen kantasoluista tai esimerkiksi nenänsä tai kasvojensa ihon menettäneelle tavan personoida ja kustomoida proteesinsa. Jatkossa uudet bioteknologian sovellukset sekä avoimen lähdekoodin terveysteknologiat tuovat nämä tällä hetkellä utopistiset muokkausmahdollisuudet arkiseksi osaksi yhä useamman ihmisen elämää. Siten 2020-luvun itsensä rakentajalle terveys ja hyvinvointi voi tarkoittaa vaikka normaalia paremmin toimivia nilkkoja; korvaa, joka ‘kuulee’ useampia taajuuksia kuin normaali kuulo; tai älykästä ja personnoitua 3D-tulostettua käsiproteesia, joka on yhteydessä digitaalisiin palveluihin. 68 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 69. 69. WEVOLVE Kohdennetut interventiot ITSENSÄ RAKENTAJA 69 TOIMINTAMALLI 4: ITSENSÄ RAKENTAJA Geeni-teknologiat Laajennettu todellisuus Bioteknologia Resurssipula ja kiristyvä kilpailu Yhteiskun-nan fragmen-toituminen Avoimen lähdekoodin teknologiat Aistien säätäminen Kognitiivis-ten kykyjen paranta-minen Kehon toiminnan tehostaminen muokkaus ja täydentä-minen Oman genomin muokkaus Geeni-kartoitus MUUTOSVOIMAT TAVOITTEET Tietoisuus ja vastuu omasta terveydestä Suoriu-tuminen itsensä kehittä-minen Jatkuva ja paremmuuden tavoittelu TOIMINTA RATKAISUT 3D tulostetut kehon osat ja elimet Todellisuut-ta laajentavat apuvälineet ja sovellukset Kehon osien Neuro-tehostajat Älykkäät tulostetut proteesit Kehoon kiinnitettävät sensorit Biologisten rajojen ylit-täminen tek-nologioilla Normaalin terveyden kyseen-alaistami-nen Korjaavan sijaan tehostavaa hoitoa Sairauden voittamisen kautta kehittymi-nen Super-ravinto HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 70. 70. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA: KEHON OSIEN MUOKKAUS Itsensä rakentajat parantelevat kehojaan teknologisten ja bionisten proteesien avulla. Esimerkiksi BIOM kehittää bionisia proteeseja, jotka “toimivat paremmin kuin omat nilkkasi” tai pystyvät välittämään tuntoaistimuksia käyttäjilleen. 70 HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 71. 71. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA: KEHON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Soylent on avoimeen koodiin (reseptiin) perustuva ruoan korvike, joka avulla itsensä rakentajat pyrkivät tehostamaan elämäänsä ja täyttämään kaikki kehon ravintotarpeet. “Soylent gives you the freedom to live life the way you want to live”. HELLO@WEVOLVE.US 71 WWW.WEVOLVE.US
 72. 72. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA: AISTIEN SÄÄTÄMINEN Itsensä rakentajat tehostavat ja säätävät myös aistejaan. Ääriesimerkkinä soluista 3D -printattu korva, joka mahdollistaa jopa superkuulon tai musiikin kuuntelun suoraan radioaalloista. HELLO@WEVOLVE.US 72 WWW.WEVOLVE.US
 73. 73. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA: KOGNITIIVISTEN KYKYJEN PARANTAMINEN Piracetam on yksi älylääkkeistä, joiden avulla itsensä rakentajat uskovat pystyvänsä parantamaan muistia, suorituskykyään ja oppimistaan vahingoittamatta aivojaan. Saatavilla reseptillä Euroopassa ja suoraan kaupasta Yhdysvalloissa. HELLO@WEVOLVE.US 73 WWW.WEVOLVE.US
 74. 74. WEVOLVE ITSENSÄ RAKENTAJA: KOGNITIIVISTEN KYKYJEN PARANTAMINEN KUVA SPIKE JONZEN ELOKUVASTA ‘HER’ Älykkäät virtuaaliset avustajat ja ympäristöt auttavat itsensä rakentajia elämään tehokkaammin ja oppimaan uusia asioita, saamaan laajennettua tietoa ympäristöstä tai parantamaan itsehallintaa ja tilanteessa vaadittavia taitoja. HELLO@WEVOLVE.US 74 WWW.WEVOLVE.US
 75. 75. WEVOLVE Tulevaisuuden terveyden henkilökohtaiset toimintamallit Kartta 2020-luvun terveyden ja hyvinvoinnin henkilökohtaisista toimintamalleista HELLO@WEVOLVE.US 75 WWW.WEVOLVE.US
 76. 76. WEVOLVE FIKSUT PROTEESIT Biomin bioniset proteesit lupaavat ‘toimia paremmin kuin omat nilkkasi.’ Vastaavasti avoimeen teknologiaan perustuvat 3D-tulostetut proteesit voivat olla yli 50-kertaa perinteisiä halvempia ja toimia suoraan yhdessä älypuhelimen kanssa. DATALÄHTÖISET HYVINVOINTIPALVELUT Applen Healthbook on tuomassa terveyden seurannan trendin valtavirtaan tarjoamalla alustan, joka yhdistää helpon käyttökokemuksen ja skaalautuvan palvelukehityksen uusille fysiologista ja käyttäytymisdataa hyödyntäville terveys-ja hyvinvointipalveluille. ATOMISTINEN HUOMISEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TOIMINTAMALLIT RAVINNOLLA HUIPUSUORITUKSIIN Soylent on avoimeen koodiin (reseptiin) perustuva ruoan korvike, joka pyrkii täyttämään kaikki kehon ravintotarpeet ja jota voi muokata itselle täydelliseksi. Päämääränä on auttaa ihmisiä tehostamaan elämäänsä, jotta he voivat esimerkiksi keskittyä täysillä työntekoon, ei syömiseen. ÄLYLÄÄKKEILLÄ SUPERMIELI Piracetam on yksi älylääkkeistä, joiden avulla itsensä rakentajat uskovat pystyvänsä parantamaan muistia, suorituskykyään ja oppimistaan. Älylääkkeiden suosio on kasvanut nopeasti opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudesssa. RESURSSIPULA JA KIRISTYVÄ KILPAILU GEENI- JA BIOTEKNOLOGIAT KAAOS MUUTOKSEN NOPEUTUMINEN JA SYVENTYMINEN JAKAMISTALOUDEN PALVELUMALLIT PELILLISTÄMISELLÄ TAVOITTEISIIN Super Better -pelin harjoitukset auttavat joustavia selviytyjiä saavuttamaan hyvinvointitavoitteita ja parantumaan sairaudentiloista vahvistamalla kaikenikäisten pelaajien selviytymistaitoja ja optimistista asennetta sekä kannustamalla elämäntapamuutoksiin. ITSENSÄ RAKENTAJA Itsensä rakentaja kyseenalaistaa normaalin terveyden rajat ja tekee itselleen tarkkoja terveysinterventioita parantaakseen sekä kehoaan että mieltään. Tavoitteena on esimerkiksi paremmat aistit, toimivammat elimet, vikkelämpi mieli, tehokkaampi keho tai hauskempi ulkonäkö. MUUTOSVOIMAT MUUTOSVOIMAT AVOIMEN LÄHDEKOODIN TERVEYSTEKNOLOGIAT YHTEISKUNNAN FRAGMENTOITUMINEN YHTEISKUNNAN ARIARVOISTUMINEN RESILIENSSIN VOITTO KESTÄVYYS-AJATTELUSTA JOUSTAVA SELVIYTYJÄ Joustava selviytyjä pyrkii pärjäämään jatkuvan muutoksen keskellä. Hän kehitttää kokonaisvaltaisesti kimmoisuuttaan henkilökohtaisten ja jaettujen resurssien avulla. Päämääränä on yllättävien ulkoisten ja sisäisten uhkien ennakointi ja hoito, sekä mentaalisen ja fyysisen kestävyyden kehittäminen. EMOTIONAALISTA VERTAISTUKEA I Had Cancer -palvelu tarjoaa syöpädiagnoosin saaneille ja syövästä toipuville vertaisyhteisön, jonka kautta joustava selviytyjä voi auttaa kokemuksillaan samassa tilanteessa olevia, oppia muilta ja löytää psyykkistä ja emotionaalista vertaistukea. SELVIYTYJÄKSI ASENNEMUUTOKSELLA A Bit Better on yhteisöllinen ja osittain digitaalinen palvelu ikääntyneille joustaville selviytyjille. Palvelun tavoitteena on herättää ‘Minä osaan!’ -asennetta ja vahvistaa ihmisten oman arvon tunnetta motivaatioharjoitusten avulla. ARJEN OPTIMOINTI Bleepbleeps on sarja perheille suunnattuja terveyssensoreita ja digitaalisia palveluita, jotka auttavat vanhempia diagnosoimaan, mittaamaan ja seuraamaan lastensa hyvinvointia, kuten tarkkailemaan korvatulehdusta, seuraamaan vauvan liikkeitä tai tarkkailemaan lapsen sijaintia. BIOSENSOREIDEN JATKUVAT DATAVIRRAT MC10 kehittää huomaamattomia biosensoreita, jotka auttavat mittaamaan jatkuvasti esimerkiksi kehon nestetasapainoa, altistusta UV-säteilylle tai lämpötilaa. Sensorit lähettävät tiedon langattomasti älylaitteisiin, joissa data myös kääntyy helposti ymmärrettävään muotoon. ELÄMÄN OPTIMOIJA Elämän optimoija pyrkii itsensä asiantuntijaksi mittaamalla ja seuraamalla terveyttään ja hyvinvointiaan jatkuvien datavirtojen avulla. Tavoitteena on suunnitelmallinen elämäntapamuutos, jonka apuna toimii tarkka ymmärrys oman kehon ja mielen toiminnasta sekä vertaisyhteisöjen tuki. MUUTOSVOIMAT MUUTOSVOIMAT TERVEYSINFORMAATION VALLANKUMOUS ASIOIDEN INTERNETIN NOPEA KASVU HARPPAUKSIN KEHITTYVÄT SENSORITEKNOLOGIAT INFORMAATIOTEKNOLOGIAUSKON VOITTOKULKU MONIKULTTUURISUUDEN LISÄÄNTYMINEN YMPÄRISTÖKRIISIN JA EPÄVARMUUDEN AIKA BALANSSI KASVUNJÄLKEINEN HYVINVOINTITALOUS SYSTEEMISEN JA MONIARVOISEN MAAILMANKUVAN NOUSU HARMONIAN ETSIJÄ Harmonian etsijälle hyvä terveys on matka, ei päämäärä. Siten hänen elämässään korostuu kokonaisvaltainen tasapaino. Harmonian etsijä yhdistää niin länsimaisia kuin itämaisia perinteita ja ymmärtää ihmisen osana luonnon ekosysteemiä. Hyvää elämää tavoitellaan niin meditaation, liikunnan kuin ruokavalion avulla. YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTI Santa Monican kaupungin kehittämä hyvinvointi-indeksi asukkaiden hyvinvoinnista. Reaaliaikaisesti päivittyvä ja visualisoitu indeksi lisää hyvinvoinnin näkyvyyttä ja tehostaa ammattilaisten päätöksentekoa. MEDITAATIO JA LÄSNÄOLO Headspace -meditaatiopalvelu auttaa ihmisiä tarttumaan hetkeen 24/7 ja keräämään uusia voimia arjen jaksamiseen. Nämä paremmat tietoisuustaidot auttavat tutkitusti oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. KOKONAISVALTAISET TERVEYSPALVELUT Stanley’s Pharmacy New Yorkissa yhdistää nykylääketieteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin palvelut, tuoden yhden katon alle niin reseptilääkkeet, herkkusmoothiet ja meditaation. yhdistää määrällistä ja laadullista dataa WEVOLVE HOLISTINEN HELLO@WEVOLVE.US WWW.WEVOLVE.US
 77. 77. WEVOLVE Wevolve ! Wevolve on strateginen tutkimus- ja suunnittelutoimisto, joka perustettu New Yorkissa vuonna 2010 ja toimii nykyisin Helsingistä käsin. Wevolven toiminta keskittyy yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja teknologisen muutosten ymmärtämiseen, strategisten ja ihmiskeskeisten ratkaisumallien kehittämiseen sekä organisaatioiden valmistamiseen tämän vuosisadan haasteita ja mahdollisuuksia varten. ! Tutkimuksesta ja raportista vastasivat Wevolven strategiajohtaja Ville Tikka ja tutkimusjohtaja Nuppu Gävert. Tiimissä työskenteli lisäksi tutkimusharjoittelija Heidi Uusivirta. HELLO@WEVOLVE.US 77 WWW.WEVOLVE.US
 78. 78. WEVOLVE Wevolve ! www.wevolve.us ! ville@wevolve.us +358 40 68 40 656 ! Iso Roobertinkatu 24 00120 Helsinki HELLO@WEVOLVE.US 78 WWW.WEVOLVE.US

×