Urgjencat ne gastroenterologji

Skender Telaku
Skender TelakuUniversity Clinical Centre of Kosova
URGJENCAT NË
GASTROENTEROLOGJI
Dr.sci. Skender TELAKU
I. Përpisa ( ezofagu )
• 1. Trupat e huaj në traktin e sipërm gastrointestinal
• 2. Ingjestioni kaustik
• 3. Perforimi i ezofagut
• 4. Komplikimet akute të neoplazmave ezofageale
• 5. Disfagia akute, odinofagia dhe non cardiac chest pain
Nxjerrja e ashtit nga ezofagu
Copa e mishit në ezofag
Nxjerrja e briskut të thonjëve nga stomaku
Baloni intragastrik
Dilatimi i stenozave korozive
II. Stomaku dhe duodeni
• 1. komplikimet e sëmundjes së ulcerës peptike: perforimi
dhe obstruksioni
• 2. hemoragjia e sipërme gastrointestinale
• 3. hemoragjia portale hypertensive
• 4. herniat diafragmatike dhe volvulusi gastrik
• 5. gastriti flegmonoz
2. Hemoragjia e sipërme gastrointestinale
Urgjencat ne gastroenterologji
• Seksioni A: Reanimimi, vlerësimi i rrezikut dhe menagjimi
paraendoskopik
• Seksioni B: Menagjimi endoskopik
• Seksioni C: Menagjimi farmakologjik
• Seksioni D: Menagjimi jo endoskopik dhe jo farmakologjik
në spital
• Seksioni E: Profilaksa sekondare
Seksioni A: Reanimimi, vleresimi i rrezikut dhe
menagjimi paraendoskopik
• A1. Te të sëmurët me hemoragji të sipërme gastrointestinale ( HSGI ) dhe hemodinamikisht
jostabil duhet filluar me reanimim.
• A2a. Të bëhet Glasgow Blatchford score; ata me score 1 ose nën të janë në rrezik shumë të
ulet për përsëritje të hemoragjisë ( rebleeding ) apo mortalitet dhe kështu nuk kërkojnë
hospitalizim apo endoskopi si te sëmurë te hospitalizuar.
• A3. Vendosja e sondës nazogastrike në raste të caktuara mund te ketë vlerë prognostike
• A4: Te te sëmurët me HSGI pa sëmundje kardiovaskulare ( KV ), të jepen transfuzione gjaku
nëse Hb është më e ulët se 80 g/L.
• A5. Te të sëmurët me HSGI dhe sëmundje KV preferohet dhënia e transfuzioneve të gjakut te
pragu i Hb më i lartë se te ata pa sëmundje KV
• A6. Te të sëmurët me HSGI me antikoagulantë ( antagonistë të vit. K , antikoagoakulante
direkt oral ( DOAC), te mos vonohet endoskopia me apo pa terapi endoskopike hemostatike
• A7. Nuk duhet përdorur agjentët promotil para endoskopisë
• A8. Të sëmurët që janë në rrezik të ulet për rebleeding duke u bazuar ne kritere klinike dhe
endoskopike mund te lirohen menjehere pas endoskopisë
• A9. Terapia para endoskopisë me PPI mund të vijë në konsiderim me qëllim të uljes së
shkallës së lezionit endoskopik dhe të ulë nevojën për intervenim endoskopik , por nuk duhet
të vonoje endoskopinë
Seksioni B: Menagjimi endoskopik
• B1. Të zhvillohen protokolet specifike për institucion për menagjim multidisciplinar .
• B2. Kërkohet prani e stafit mbështetës të trajnuar për të ndihmuar në endoskopinë në dispozicion në baza urgjente
• B3. Të sëmurëve te pranuar me HSGI akute , sugjerohet tu bëhet gastroskoopia e hershme ( brenda 24 orësh pas prezantimit )
• B4. Terapia endoskopike hemostatike nuk indikohet për të sëmurët me low risk stigmata, shenja me rrezik te ulet ( ulcerë me bazë te
pastër apo njollë jo protuberante në shtrat të ulcerës)
• B5. Koagulumi në baze të ulcerës duhet të largohet me vrushkull uji , pastaj lezioni i shfaqur duhet te trajtohet në mënyrë adekuate
• B6. Roli i endoskopisë në koagul adherent eshte kunderthenes. Terapia endoskopike mund te konsiderohet, edhepse terapia intensive
me IPP e vetme mund te jete e mjaftueshme
• B7. Te të semuret me high risk stigmata ( hemoragji aktive apo enë e dukshme në shtrat të ulcerës) duhet trajtuar me terapi
hemostatike endoskopike
• B8. Nuk mjafton vetëm dhënia e adrenalinës , ajo duhet kombinuar me metoda tjera
• B9. Asnje metodë endoskopike koaptive termale nuk është superior ndaj tjetrës
• B10a. Për të sëmurët me ulcera hemoragjike me shenja të rrezikut të lartë, rekomandohet terapia endoskopike me termokoagulim
dhe injeksione sklerozante
• B10b. Për të sëmurët me ulcera hemoragjike me shenja të rrezikut të lartë, sugjerohet terapia endoskopike (through the scope ) me
klipsa
• B11a. Te të sëmurët me ulcera që gjakosin aktivisht, sugjerohet përdorimi i pluhurit TC-325 si terapi kalimtare për ta ndalur
hemorragjinë kur endoskopia konvencionale nuk mund të behet apo dështon
• B11b. Nuk preferohet dhënia e pluhurit TC-325 si terapi e vetme versus terapisë konvencionale endoskopike ( vetem klipsa, vetem
termokaogulim, apo terapi e kombinuar )
• B12. Nuk rekomandohet përsëritja e endoskopisë ( second look endoscopy )
• B13. Tentimi i dyte për terapi endoskopike rekomandohet te rastet me rebleeding ( përsëritje të hemoragjisë)
Seksioni C: Menagjimi farmakologjik
• C1. Nuk preferohet dhënia e H2RA te hemoragjia akute e ulcerës
• C2. Nuk rekomandohet dhënia rutine e somatostatinës dhe
oktreotideve
• C3. Te të sëmurët me hemoragji me high risk stigmata që i janë
nënshtruar me sukses terapisë endoskopike , rekomandohet
dhënia e IPP , me dozë ngarkuese e përcjellur me infusion
kontinual intravenoz
• C4. Te të sëmurët që prezantojnë me ulcerë që gjakos me rrezik
të lartë për përsëritje të hemorragjisë ( ulcerë që kërkon terapi
endoskopike të percjellur me IPP në dozë të lartë për 3 dite ),
sugjerohet dhënia e IPP dy herë në ditë, për 14 ditë , e përcjellur
me dozë një në ditë
• C5. I sëmuri lëshohet në shtëpi me dozë ditore teke të IPP për
kohën që e dikton shkaku
Seksioni D: Menagjimi jo endoskopik dhe jo
farmakologjik ne spital
• D1. I sëmuri me rrezik të ulët pas endoskopisë mund të ushqehet pas 24
orësh
• D2. Shumica e të sëmurëve që i janë nënshtruar hemostazës për high risk
stignmata duhet të hospitalizohen për së paku 72 orë
• D3. Te dështimi i terapisë endoskopike të konsultohen kirurgët
• D4. Ku është e mundur, embolizimi perkutan duhet të vijë në shprehje si
alternativë e kirurgjisë ,
• D5. Të sëmurët me ulcerë peptike që gjakosin, duhet testuar për H.pylori ,
të trajtohen me terapi eradikimi dhe pastaj të konfirmohet eradikimi.
• D6. Testet negative për H.pylori të bëra gjatë gjendjeve akute duhet të
përsëriten
Seksioni E: Profilaksa sekondare
• E1. Te të sëmurët me hemoragji të mëparshme që kërkojnë NSAID
plus PPI apo vetëm COX 2 , duhet të njohtohen me rrezikun e
përsëritjes së hemorragjisë
• E2. Të sëmurëve që kërkojnë NSAID e që më parë kanë
gjakderdhur, duhet rekomanduar PPI + COX-2
• E3. Terapia e ASA duhet rifilluar sa më parë që është e mundur,
pasi që mendohet se rreziku kardiovaskular e mund riskun për
hemoragji.
• E4. Te ata që marrin profilaksi kardiovaskulare me një apo dy
terapi antitrombocitare, sugjerohet dhënia e PPI.
• E5. Edhe te ata që janë me antikoagulantë ( antagonistë të
vitaminës K, DOAC) sugjerohet dhënia e PPI.
Variçet ezofageal
Klasifikimi i modifikuar i Paquet:
• Grade I: variçe që shtrihen lehtë mbi mukozë
• Grade II: variçe që zënë 1/3 e diamterit luminal dhe që nuk
rrafshohen me insuflim
• Grade III: variçe që zënë deri në 50% të lumenit dhe që janë në
kontakt me njëra tjetrën
Variçe ezofageale grade I
Variçe ezofageale grade II
Variçe ezofageale grade III
Menagjimi i hemoragjise akute variçeale
• 1. Të gjithë të sëmurëve me hemoglobinë ≤7 g/dL duhet dhënë transfuzine
të eritrociteve për ta mbajtur hemoglobinën 7-8 g/dL ( strategjia
restriktive e transfuzionit )
• 2. Për shkak të të dhënave kundërthënëse lidhur me përdorimin e
produkteve plazmatike dhe besueshmërinë e kohës së protrombinës / INR te
pacientët me cirrozë, udhërrëfyesit nuk rekomandojnë përdorimin rutinë
të produkteve plazmatike dhe transfuzionin e trombociteve në këtë mjedis
• Sidoqoftë, transfuzione të trombociteve dhe plazmës mund të bëhen në
pacientë të përzgjedhur që janë hemodinamikisht të paqëndrueshëm me
gjakderdhje aktive varikale (qëllimi: trombocitet > 50000/μL dhe INR <1,5
Të gjithë të sëmurëve me hemoragji variceale të vërtetuar apo të
dyshuar duhet dhënë agjentë vazoaktiv sa më herët që është e mundur
dhe duhet vazhduar me ta për 2-5 ditë
Antibiotiket: duhet dhënë për një kohë të shkurtër te të gjithë të
sëmurët. Ceftriaxone intravenoz 1 g, çdo 24 ore për maksimalisht 7
dite preferohet ndaj fluorokinoloneve oral
Konsiderata të tjera: Shumica e pacientëve me gjakderdhje variçeale
kanë humbje intravaskulare të vëllimit, dhe te këta të sëmurë është
parësore të parandalohet hipotensioni. Për shkak të rrezikut të
hipotensionit dhe përkeqësimit hemodinamik, beta-bllokuesit
joselektivë nuk duhet dhënë gjatë gjakderdhjes akute të variçeve dhe
duhen të ndërpriten nëse pacienti është duke i marrë. Sidoqoftë, beta-
bllokuesit jo-selektiv duhet të rifillohen pas ngjarjes akute,pasi të
arrihet hemostaza dhe agjentët vazoaktiv të ndërpriten.
Menagjimi endoskopik
Intervenimi endoskopik duhet bërë
brenda 12 orësh prej kohës së
prezantimit
Deshtimi i trajtimit
• Shkalla e hemostazës me tubin
Sengstaken-Blakemore ndryshon
(47% -80%). Ajo është e lidhur me
një shkallë të lartë të ngjarje të
rënda negative, përfshirë
aspirimin, ulçerimin e ezofagut
dhe rrallë këputjen e ezofagut.
• Tubat Sengstaken-Blakemore nuk
mund të lihen në vend për më
shumë se 24 orë për shkak të një
rreziku të rritur të ngjarjeve
anësore dhe një shkallë të lartë
të perseritjes se hemoragjise
elimit (50%).
TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt)
• Format e trajtimit
definitiv të hemorragjisë
variçeale janë TIPS dhe
kirurgjia e shunteve
variçeale .
Kirurgjia e shunteve porto-kavale
• Shuntet kirurgjikale konsiderohen kur të gjitha modalitetet e tjera të
trajtimit dështojnë.
• Operacioni ka një shkallë shumë të lartë të encefalopatisë, por ka
kontroll të mirë të gjakderdhjes.
• Në një studim të bërë kohët e fundit, procedura e TIPS emergjent është
krahasuar me operacionin urgjent të shuntit portokaval. Kirurgjia e
shuntit është vënë të ket kontroll superior të gjakderdhjes, mbijetesë
afatgjatë (10 vjet vs 1.99 vjet) dhe shkallë të ulët të encefalopatisë .*
• * Orloff MJ, Hye RJ, Wheeler HO, Isenberg JI, Haynes KS, Vaida F, Girard B, Orloff KJ.
Randomized trials of endoscopic therapy and transjugular intrahepatic portosystemic shunt
versus portacaval shunt for emergency and elective treatment of bleeding gastric varices in
cirrhosis. Surgery 2015; 157: 1028-1045 .
Transplantimi i mëlçisë
•End stage liver disease Child΄s C dhe MELD
> 16 janë kandidat për transplantim të
mëlçisë, duke e përdorur TIPS si urë lidhëse
Variçet gastrike
• Në krahasim me variçet ezofageale
janë më të rralla; shihen në 20% të
të semurëve me hypertension
portal
• 75% e variçeve gastrike janë GOV 1
• Trajtimi endoskopik bëhet me
ngjitës ( glue), Sangstaken
Blackmore, pluhur hemostatik,
Variçet gastrointestinale ektopike
• 1. duodenale
• 2. rektale
• 3. stomale
Variçe stomale
Variçe duodenale Variçe rektale
III. Pankreasi
Pankreatiti akut
• Klasifikimi i rishikuar i Atlantës për
pankreatit akut ( 2016 )
përcakton pankreatitin si prezencën e dy
nga tri kriteret e meposhtme:
• 1. Dhimbje barku në përputhje me atë të
AP,
• 2. nivelet e serumit të amilazës dhe / ose
lipazës më të madhe se trefishi i kufirit të
sipërm të gjetjet normale, dhe
• 3. të karakteristikave të AP, të paraqitura
në imazhet kryq-seksioanle abdominale
Menagjimi i pankreatitit akut
• 1. Vlerësimi fillestar dhe triazhimi: të sëmurët me insuficiencë të organeve dhe / apo
ata me përgjigje inflamatore të fortë ( SIRS) duhet pranuar direkt në njësi intensive
• Sistemi i shkallëzimit BISAP është shume i dobishëm për vlerësim fillestar të të
sëmurëve me pankreatit akut
• 2. Dhënia e lëngjeve: sipas AGA tretja fiziologjike 0,9% NaCl dhe Laktat Ringeri janë
njëtrajtësisht efikas në menagjimin e pankreatit akut
• 3. Ushqyerja të rifillohet brenda 24 oresh
• 4. Menagjimi i dhembjes: me opioidet
• 5. Nuk preferohet dhënia profilaktike e antibiotikëve
• 6. Endoskopia të bëhet te ata me kolangjit apo obstruksion biliar. Te ata që kanë
kolangjit ERCP duhet bërë brenda 24 orëve të hospitalizimit
• 7. Kirurgjia
• 8. Ndërprerja e duhanit.
IV. Kolecista dhe trakti biliar
•1. kolecistiti akut
•2. kolangjiti
VI. Zorrët e trasha dhe të holla
• 1. hemorragjia gastrointestinale e poshtme
• 2. obstruksioni i zorrëve
• 3. sindromet pseudo-obstructive
• 4. dhembja akute abdominale
• 5. iskemia akute intestinale
• 6. divertikuliti
• 7. apendiciti akut
• 8. tifliti
• 9. sëmundja inflamatore e zorrëve
• 10. koliti pseudomembranoz
• 11.sëmundjet anorektale
Divertikujt e kolonit
VII. Hapësira peritoneale
•1. Peritonitis
•2. Abscesi intraabdominal
VIII. Mëlçia
• 1. Insuficienca akute hepatike
• 2. Encefalopatia hepatike
• 3. Sindromi hepatorenal
• 4. Sindromet akute hiperamonemike
• 5. Toskiciteti me acetaminofen
• 6. Sëmundjet e mëlçisë nga barerat
• 7. Transplantimi i mëlçisë
• 8. Hepatiti alkolik
• 9. Lezionet e mëlçisë që zënë hapësirë
• 10. Asciti dhe hemoperitoneumi akut
• 11. Peritoniti spontan bakterial
Urgjencat ne gastroenterologji
1 sur 38

Recommandé

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
26.2K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.3K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.7K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.4K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vues42 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vues138 diapositives
12 Ways to Increase Your Influence at Work par
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K vues64 diapositives
ChatGPT webinar slides par
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.4K vues36 diapositives
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes par
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vues51 diapositives
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K vues12 diapositives
Barbie - Brand Strategy Presentation par
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K vues46 diapositives

En vedette(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... par AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vues
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx par Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vues
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) par Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vues
4 Strategies to Renew Your Career Passion par Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vues
The Student's Guide to LinkedIn par LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K vues
Different Roles in Machine Learning Career par Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K vues
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf par TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K vues

Urgjencat ne gastroenterologji

 • 2. I. Përpisa ( ezofagu ) • 1. Trupat e huaj në traktin e sipërm gastrointestinal • 2. Ingjestioni kaustik • 3. Perforimi i ezofagut • 4. Komplikimet akute të neoplazmave ezofageale • 5. Disfagia akute, odinofagia dhe non cardiac chest pain
 • 3. Nxjerrja e ashtit nga ezofagu
 • 4. Copa e mishit në ezofag
 • 5. Nxjerrja e briskut të thonjëve nga stomaku
 • 8. II. Stomaku dhe duodeni • 1. komplikimet e sëmundjes së ulcerës peptike: perforimi dhe obstruksioni • 2. hemoragjia e sipërme gastrointestinale • 3. hemoragjia portale hypertensive • 4. herniat diafragmatike dhe volvulusi gastrik • 5. gastriti flegmonoz
 • 9. 2. Hemoragjia e sipërme gastrointestinale
 • 11. • Seksioni A: Reanimimi, vlerësimi i rrezikut dhe menagjimi paraendoskopik • Seksioni B: Menagjimi endoskopik • Seksioni C: Menagjimi farmakologjik • Seksioni D: Menagjimi jo endoskopik dhe jo farmakologjik në spital • Seksioni E: Profilaksa sekondare
 • 12. Seksioni A: Reanimimi, vleresimi i rrezikut dhe menagjimi paraendoskopik • A1. Te të sëmurët me hemoragji të sipërme gastrointestinale ( HSGI ) dhe hemodinamikisht jostabil duhet filluar me reanimim. • A2a. Të bëhet Glasgow Blatchford score; ata me score 1 ose nën të janë në rrezik shumë të ulet për përsëritje të hemoragjisë ( rebleeding ) apo mortalitet dhe kështu nuk kërkojnë hospitalizim apo endoskopi si te sëmurë te hospitalizuar. • A3. Vendosja e sondës nazogastrike në raste të caktuara mund te ketë vlerë prognostike • A4: Te te sëmurët me HSGI pa sëmundje kardiovaskulare ( KV ), të jepen transfuzione gjaku nëse Hb është më e ulët se 80 g/L. • A5. Te të sëmurët me HSGI dhe sëmundje KV preferohet dhënia e transfuzioneve të gjakut te pragu i Hb më i lartë se te ata pa sëmundje KV • A6. Te të sëmurët me HSGI me antikoagulantë ( antagonistë të vit. K , antikoagoakulante direkt oral ( DOAC), te mos vonohet endoskopia me apo pa terapi endoskopike hemostatike • A7. Nuk duhet përdorur agjentët promotil para endoskopisë • A8. Të sëmurët që janë në rrezik të ulet për rebleeding duke u bazuar ne kritere klinike dhe endoskopike mund te lirohen menjehere pas endoskopisë • A9. Terapia para endoskopisë me PPI mund të vijë në konsiderim me qëllim të uljes së shkallës së lezionit endoskopik dhe të ulë nevojën për intervenim endoskopik , por nuk duhet të vonoje endoskopinë
 • 13. Seksioni B: Menagjimi endoskopik • B1. Të zhvillohen protokolet specifike për institucion për menagjim multidisciplinar . • B2. Kërkohet prani e stafit mbështetës të trajnuar për të ndihmuar në endoskopinë në dispozicion në baza urgjente • B3. Të sëmurëve te pranuar me HSGI akute , sugjerohet tu bëhet gastroskoopia e hershme ( brenda 24 orësh pas prezantimit ) • B4. Terapia endoskopike hemostatike nuk indikohet për të sëmurët me low risk stigmata, shenja me rrezik te ulet ( ulcerë me bazë te pastër apo njollë jo protuberante në shtrat të ulcerës) • B5. Koagulumi në baze të ulcerës duhet të largohet me vrushkull uji , pastaj lezioni i shfaqur duhet te trajtohet në mënyrë adekuate • B6. Roli i endoskopisë në koagul adherent eshte kunderthenes. Terapia endoskopike mund te konsiderohet, edhepse terapia intensive me IPP e vetme mund te jete e mjaftueshme • B7. Te të semuret me high risk stigmata ( hemoragji aktive apo enë e dukshme në shtrat të ulcerës) duhet trajtuar me terapi hemostatike endoskopike • B8. Nuk mjafton vetëm dhënia e adrenalinës , ajo duhet kombinuar me metoda tjera • B9. Asnje metodë endoskopike koaptive termale nuk është superior ndaj tjetrës • B10a. Për të sëmurët me ulcera hemoragjike me shenja të rrezikut të lartë, rekomandohet terapia endoskopike me termokoagulim dhe injeksione sklerozante • B10b. Për të sëmurët me ulcera hemoragjike me shenja të rrezikut të lartë, sugjerohet terapia endoskopike (through the scope ) me klipsa • B11a. Te të sëmurët me ulcera që gjakosin aktivisht, sugjerohet përdorimi i pluhurit TC-325 si terapi kalimtare për ta ndalur hemorragjinë kur endoskopia konvencionale nuk mund të behet apo dështon • B11b. Nuk preferohet dhënia e pluhurit TC-325 si terapi e vetme versus terapisë konvencionale endoskopike ( vetem klipsa, vetem termokaogulim, apo terapi e kombinuar ) • B12. Nuk rekomandohet përsëritja e endoskopisë ( second look endoscopy ) • B13. Tentimi i dyte për terapi endoskopike rekomandohet te rastet me rebleeding ( përsëritje të hemoragjisë)
 • 14. Seksioni C: Menagjimi farmakologjik • C1. Nuk preferohet dhënia e H2RA te hemoragjia akute e ulcerës • C2. Nuk rekomandohet dhënia rutine e somatostatinës dhe oktreotideve • C3. Te të sëmurët me hemoragji me high risk stigmata që i janë nënshtruar me sukses terapisë endoskopike , rekomandohet dhënia e IPP , me dozë ngarkuese e përcjellur me infusion kontinual intravenoz • C4. Te të sëmurët që prezantojnë me ulcerë që gjakos me rrezik të lartë për përsëritje të hemorragjisë ( ulcerë që kërkon terapi endoskopike të percjellur me IPP në dozë të lartë për 3 dite ), sugjerohet dhënia e IPP dy herë në ditë, për 14 ditë , e përcjellur me dozë një në ditë • C5. I sëmuri lëshohet në shtëpi me dozë ditore teke të IPP për kohën që e dikton shkaku
 • 15. Seksioni D: Menagjimi jo endoskopik dhe jo farmakologjik ne spital • D1. I sëmuri me rrezik të ulët pas endoskopisë mund të ushqehet pas 24 orësh • D2. Shumica e të sëmurëve që i janë nënshtruar hemostazës për high risk stignmata duhet të hospitalizohen për së paku 72 orë • D3. Te dështimi i terapisë endoskopike të konsultohen kirurgët • D4. Ku është e mundur, embolizimi perkutan duhet të vijë në shprehje si alternativë e kirurgjisë , • D5. Të sëmurët me ulcerë peptike që gjakosin, duhet testuar për H.pylori , të trajtohen me terapi eradikimi dhe pastaj të konfirmohet eradikimi. • D6. Testet negative për H.pylori të bëra gjatë gjendjeve akute duhet të përsëriten
 • 16. Seksioni E: Profilaksa sekondare • E1. Te të sëmurët me hemoragji të mëparshme që kërkojnë NSAID plus PPI apo vetëm COX 2 , duhet të njohtohen me rrezikun e përsëritjes së hemorragjisë • E2. Të sëmurëve që kërkojnë NSAID e që më parë kanë gjakderdhur, duhet rekomanduar PPI + COX-2 • E3. Terapia e ASA duhet rifilluar sa më parë që është e mundur, pasi që mendohet se rreziku kardiovaskular e mund riskun për hemoragji. • E4. Te ata që marrin profilaksi kardiovaskulare me një apo dy terapi antitrombocitare, sugjerohet dhënia e PPI. • E5. Edhe te ata që janë me antikoagulantë ( antagonistë të vitaminës K, DOAC) sugjerohet dhënia e PPI.
 • 17. Variçet ezofageal Klasifikimi i modifikuar i Paquet: • Grade I: variçe që shtrihen lehtë mbi mukozë • Grade II: variçe që zënë 1/3 e diamterit luminal dhe që nuk rrafshohen me insuflim • Grade III: variçe që zënë deri në 50% të lumenit dhe që janë në kontakt me njëra tjetrën
 • 21. Menagjimi i hemoragjise akute variçeale • 1. Të gjithë të sëmurëve me hemoglobinë ≤7 g/dL duhet dhënë transfuzine të eritrociteve për ta mbajtur hemoglobinën 7-8 g/dL ( strategjia restriktive e transfuzionit ) • 2. Për shkak të të dhënave kundërthënëse lidhur me përdorimin e produkteve plazmatike dhe besueshmërinë e kohës së protrombinës / INR te pacientët me cirrozë, udhërrëfyesit nuk rekomandojnë përdorimin rutinë të produkteve plazmatike dhe transfuzionin e trombociteve në këtë mjedis • Sidoqoftë, transfuzione të trombociteve dhe plazmës mund të bëhen në pacientë të përzgjedhur që janë hemodinamikisht të paqëndrueshëm me gjakderdhje aktive varikale (qëllimi: trombocitet > 50000/μL dhe INR <1,5
 • 22. Të gjithë të sëmurëve me hemoragji variceale të vërtetuar apo të dyshuar duhet dhënë agjentë vazoaktiv sa më herët që është e mundur dhe duhet vazhduar me ta për 2-5 ditë Antibiotiket: duhet dhënë për një kohë të shkurtër te të gjithë të sëmurët. Ceftriaxone intravenoz 1 g, çdo 24 ore për maksimalisht 7 dite preferohet ndaj fluorokinoloneve oral Konsiderata të tjera: Shumica e pacientëve me gjakderdhje variçeale kanë humbje intravaskulare të vëllimit, dhe te këta të sëmurë është parësore të parandalohet hipotensioni. Për shkak të rrezikut të hipotensionit dhe përkeqësimit hemodinamik, beta-bllokuesit joselektivë nuk duhet dhënë gjatë gjakderdhjes akute të variçeve dhe duhen të ndërpriten nëse pacienti është duke i marrë. Sidoqoftë, beta- bllokuesit jo-selektiv duhet të rifillohen pas ngjarjes akute,pasi të arrihet hemostaza dhe agjentët vazoaktiv të ndërpriten.
 • 23. Menagjimi endoskopik Intervenimi endoskopik duhet bërë brenda 12 orësh prej kohës së prezantimit
 • 24. Deshtimi i trajtimit • Shkalla e hemostazës me tubin Sengstaken-Blakemore ndryshon (47% -80%). Ajo është e lidhur me një shkallë të lartë të ngjarje të rënda negative, përfshirë aspirimin, ulçerimin e ezofagut dhe rrallë këputjen e ezofagut. • Tubat Sengstaken-Blakemore nuk mund të lihen në vend për më shumë se 24 orë për shkak të një rreziku të rritur të ngjarjeve anësore dhe një shkallë të lartë të perseritjes se hemoragjise elimit (50%).
 • 25. TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) • Format e trajtimit definitiv të hemorragjisë variçeale janë TIPS dhe kirurgjia e shunteve variçeale .
 • 26. Kirurgjia e shunteve porto-kavale • Shuntet kirurgjikale konsiderohen kur të gjitha modalitetet e tjera të trajtimit dështojnë. • Operacioni ka një shkallë shumë të lartë të encefalopatisë, por ka kontroll të mirë të gjakderdhjes. • Në një studim të bërë kohët e fundit, procedura e TIPS emergjent është krahasuar me operacionin urgjent të shuntit portokaval. Kirurgjia e shuntit është vënë të ket kontroll superior të gjakderdhjes, mbijetesë afatgjatë (10 vjet vs 1.99 vjet) dhe shkallë të ulët të encefalopatisë .* • * Orloff MJ, Hye RJ, Wheeler HO, Isenberg JI, Haynes KS, Vaida F, Girard B, Orloff KJ. Randomized trials of endoscopic therapy and transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus portacaval shunt for emergency and elective treatment of bleeding gastric varices in cirrhosis. Surgery 2015; 157: 1028-1045 .
 • 27. Transplantimi i mëlçisë •End stage liver disease Child΄s C dhe MELD > 16 janë kandidat për transplantim të mëlçisë, duke e përdorur TIPS si urë lidhëse
 • 28. Variçet gastrike • Në krahasim me variçet ezofageale janë më të rralla; shihen në 20% të të semurëve me hypertension portal • 75% e variçeve gastrike janë GOV 1 • Trajtimi endoskopik bëhet me ngjitës ( glue), Sangstaken Blackmore, pluhur hemostatik,
 • 29. Variçet gastrointestinale ektopike • 1. duodenale • 2. rektale • 3. stomale Variçe stomale
 • 31. III. Pankreasi Pankreatiti akut • Klasifikimi i rishikuar i Atlantës për pankreatit akut ( 2016 ) përcakton pankreatitin si prezencën e dy nga tri kriteret e meposhtme: • 1. Dhimbje barku në përputhje me atë të AP, • 2. nivelet e serumit të amilazës dhe / ose lipazës më të madhe se trefishi i kufirit të sipërm të gjetjet normale, dhe • 3. të karakteristikave të AP, të paraqitura në imazhet kryq-seksioanle abdominale
 • 32. Menagjimi i pankreatitit akut • 1. Vlerësimi fillestar dhe triazhimi: të sëmurët me insuficiencë të organeve dhe / apo ata me përgjigje inflamatore të fortë ( SIRS) duhet pranuar direkt në njësi intensive • Sistemi i shkallëzimit BISAP është shume i dobishëm për vlerësim fillestar të të sëmurëve me pankreatit akut • 2. Dhënia e lëngjeve: sipas AGA tretja fiziologjike 0,9% NaCl dhe Laktat Ringeri janë njëtrajtësisht efikas në menagjimin e pankreatit akut • 3. Ushqyerja të rifillohet brenda 24 oresh • 4. Menagjimi i dhembjes: me opioidet • 5. Nuk preferohet dhënia profilaktike e antibiotikëve • 6. Endoskopia të bëhet te ata me kolangjit apo obstruksion biliar. Te ata që kanë kolangjit ERCP duhet bërë brenda 24 orëve të hospitalizimit • 7. Kirurgjia • 8. Ndërprerja e duhanit.
 • 33. IV. Kolecista dhe trakti biliar •1. kolecistiti akut •2. kolangjiti
 • 34. VI. Zorrët e trasha dhe të holla • 1. hemorragjia gastrointestinale e poshtme • 2. obstruksioni i zorrëve • 3. sindromet pseudo-obstructive • 4. dhembja akute abdominale • 5. iskemia akute intestinale • 6. divertikuliti • 7. apendiciti akut • 8. tifliti • 9. sëmundja inflamatore e zorrëve • 10. koliti pseudomembranoz • 11.sëmundjet anorektale
 • 36. VII. Hapësira peritoneale •1. Peritonitis •2. Abscesi intraabdominal
 • 37. VIII. Mëlçia • 1. Insuficienca akute hepatike • 2. Encefalopatia hepatike • 3. Sindromi hepatorenal • 4. Sindromet akute hiperamonemike • 5. Toskiciteti me acetaminofen • 6. Sëmundjet e mëlçisë nga barerat • 7. Transplantimi i mëlçisë • 8. Hepatiti alkolik • 9. Lezionet e mëlçisë që zënë hapësirë • 10. Asciti dhe hemoperitoneumi akut • 11. Peritoniti spontan bakterial